รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายปุณณัตถ์  สุขขุน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายวสวัตติ์  ตรีรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงณัฐปาณี  วิศิษฏุ์อธิมาตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงชุตินันท์  พิพัฒนภิวงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 นางสาววงศ์ศลี  บุญแสวง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงพรรณี  ทองพันชู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงพรรณกร  หนูเหมือน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นางสาวณิชกานต์  ลวณชสกล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 นางสาวสุธิมา  พุทธชู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวฐิติชญา  ชูทวด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จิรพัฒนานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอรศรี  แซ่เตียว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 นางสาววริศรา  โชคคณาพิทักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายวษกร  แก้วบำรุง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายนับตะวัน  กันกา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงมนัสนันท์  เลาหวัสยษฏ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นายจิรเมธ  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวธีระนาฎ  จันทร์มณี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวชนินันท์  จันทร์ณรงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นางสาวธันย์ชนก  สุปันตี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวสิรามล  อินทร์หนองทะ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 นายภูวิศ  เกื้อหนุน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายวรดร  คงจอก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวธนัชพร  ช่วยเกิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงกุลปรียา  นาคแป้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวจิรัชยา  ขุนไชยรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นางสาวกัญชิตา  เชาวิทยา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองแดง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพรนัชชา  ทองห้าเตย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงรัตนกรณ์  สมชื่อ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณญาดา  จันทร์เอียด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายชินกฤต  สถิตย์กุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงรุจิรดา  สุทธิจำนงค์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธีรสันต์  รัตนเรืองกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายณัฏฐศุทธ  มั่งคั่ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวณัฏฐณิชา  มั่งคั่ง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงอารยา  ดวงรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งรวมทรัพย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายเศรษฐกร  ชมอินทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองแผน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายลัญจกร  วัชรนานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวพัชยา  ขำแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงอภิชญา  กาญจนรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อสกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวกฤติยากร  ชูแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขสำราญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงเพ็ญลภัส  ชุมนาค โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพสิมานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณภัทร  เลาหะสราญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายธัชพงศ์  สังข์ถาวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายณัฐนนท์  เผาสุภาพ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเตชวัน  ทิพย์คง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายนบธรรม  จิระจรัส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 นายสิรภพ  พิชิตการณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงหยาดรุ้ง  หนูเล็ก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงแก้วตระกูล  เกตุกัน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงแพรพลอย  ประภา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงชนากานต์  สูนกามรัตน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกนิษฐ์  บุญเฉิด โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชลพินทุ์  วิไลรัตนาภรณ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนภัทร  จงสุพรรณพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงสวรินทร์  โชคชัยปัถมาพร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปวริศา  อมรติยางกูร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงมุทิตา  บุษบรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงโชติกา  โชติช่วง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงชัชนันท์  แสงจันทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงภัททิยา  เนียมสุวรรณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงณัชชา  จงขจรพงษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญญานุวัตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายวัชรวิชญ์  มีแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงวิศรุตา  ปสันตา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทวีวรวัฒน์กุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวศุภิสรา  กรดแก้ว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพชรมน  วิเศษคณากุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายเชน  ภัทรรังรอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายชานนท์  ไชยยศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงณัฐสิตา  สุวรรณฉิตย์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายไชยเดช  เดาลอย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายกรวิชญ์  เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 นายนนท์  นัครา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 นายณัฐกฤช  สุทธิรักษ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธนพัฒน์  โชติช่วง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนกร  ฐานิวัฒนานนท์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายนภัส  พร้อมประเสริฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายพงศ์กรณ์  ศิลปรัศมี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายศุภณัฐ  คุ้มทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายสันติพงษ์  แพเพชรทอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายวราวิทย์  สมหวัง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายกิตติพัฒน์  จัทร์ศรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชมพิกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวปิ่นรดา  กิ่งโพธิ์ต้น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายภาสกร  พัฒนชู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายกรวุฒิ  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวประกายทิพย์  ยืนนาน โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวเขมจิรา  อรุณชัยวัฒน์ โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงนันณภัสสร  ศรีชัยมูล โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวพัทธริยา  แคล่วคล่อง โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวณิชากร  แสนทวีสุข โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวสายธาร  เอกพิชญานนท์ โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวณัฏฐธิดา  คงจ้อย โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นางสาวปุรินทรัตน์  วิไลศิริ โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวปิ่นอนงค์  คำรอบ โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวพิมพ์ฤดี  พันธ์ศรี โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์สุวรรณ์ โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายณัฐพงศ์  เฟรกคลิก โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงณัฐติกานต์  วัชรสินธุ โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงนภพร  คงพยัคฆ์ โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงพาฝัน  บุญรอด โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงอนัญพร  วงศาศิริพัฒน์ โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงอภิสรา  จุลทองสัย โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงพิจิตรา  ใจมุ่ง โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงฌามัชฎา  ไชยวาน โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายเอกพันธ์  เเดงมณี โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงมนสิชา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสุดาพร  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงบัณฑิตา  อยู่ดี โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงณัฐติกา  วัชรสินธุ... โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวทรรศพรรณ  จันทร์ทอง โรงเรียนเกาะสมุย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงนันณภัทร  ดารากัย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงประภัสสร  สมสนอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงอริสรา  หวลคนึงคิด โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงนนทรีย์  คำวันสา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกนกพร  ชูนวลศรี โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงสุคนธา  เสทิน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายถิรพล  กาบปิน๊ะ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงเจนจิรา  ชูเชิด โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอรนุช  เข็มสม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงจิดาภา  ขวัญเมือง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศิลารัตน์  รามคล้าย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงศศิวิมล  สุติราช โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงธัญรัตน์  วงศ์ทองดี โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงศุภิสรา  แพกุล โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงชนานันท์  ณ นคร โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงศุภนุช  ศรีสงคราม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงจรรยพร  แสงสว่าง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงแพรวา  ใต้ราชโพธิ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงอรัญฐิยา  คงเพ็ชรศักดิ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายณัฐพล  คลิ้งบัวทอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พานิช โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงวราภรณ์  คงเขียว โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญศรี โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธนพร  สุพบุตร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธนกฤต  นวลวัฒน์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงพชรนาฎ  วังส์ด่าน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายรณกร  พันชั่ง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงตรีชดา  ชูเมืองไทย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกุลธิดา  มีเพียร โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ จูเลีย  เลมเมนส์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงธริญาภรณ์  เต่าเล็ก โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายศัตรูพ่าย  กาศทิพย์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงพิมพิกา  จันทะแจ่ม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายวรเชษฐ์  จูลส์ อะลามัคนี่ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พรมคะณะ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงเมทินี  ทองเรือง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงธิติมา  ทองรอด โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายนิรุตติ  เจริญสุข โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วกล้า โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงหฤทัย  ทองเฝือ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ตะวัน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรืองทอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายธนพล  เขาบาท โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายอาทิวัฒน์  อุ่นเรือง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงจิดาภา  สนธิธรรม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงจัสมิน วิภาฎา  ไฮสส์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายพนธกร  พรหมจันทร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงณิชารีย์  หัตถะกอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายศิริศักดิ์  บุญส่ง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายกฤตเมธ  ตราชู โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายพีรวิชญ์  ช่วยเต้า โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงรุ่งนภา  สิวายะวิโรจน์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายชญานิน  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอริยา  สายเลน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงมุทิตา  แพงจักร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวชลธิชา  ฟริทซ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 นางสาวสุภิญญา  ศรีวิลัย โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวรัตนาภรณ์  ภูมาส โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายอมรพล  เรืองจันทร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูมาส โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนัทธมน  รัตนรักษ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายณัฐชนน  รัตนรักษ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาววิชญาพร  เมืองพรหม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงกรองกาญจน์  ทวยเจริญ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกฤษณะ  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายปรัตถกร  ทรัพย์ปัญญาเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวบม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวันวิสา  ผลการ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายรชานนท์  ไทรงาม โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวสิริวรรณ  ช้างต่อ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวกมลรัตน์  อ่อนทอง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวธัชมนตร์  บุญทัน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวชิดชนก  หนูขาว โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงบุษบาวรรณ  ทองเผือก โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธีมาพร  บัวแก้ว โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงภัทรดา  พัฒทวี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ลาภสุวรรณวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายณฐพล  พลนาการ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายธนบดี  การสมมุติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายธาตรี  พรหมเดชะ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายนัทธ์ภวิศ  ภาษยะวรรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปฤษฏิ์  กำลังใบ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายพงศธร  เหล่าอนันต์ธนา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายเพชรายุทธ  กำจัดภัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายภคกรณ์  พัดแบน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายภูบดี  สุตันรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายวชิรวิทย์  รุ่งเรือง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายศิขรินทร์  บำเพ็ญสมัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายศิรสิทธิ์  ตันรัตนาวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายศิรวิทย์  ตันรัตนาวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายศิวะชัย  บุญชื่น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงขวัญดาว  อมรอนันตธน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงชยาภรณ์  เนื่องชุมพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงชยิสรา  ฝังกิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงธฤดี  ชังอินทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงธันยชนก  ซังทอง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงปิ่นทอง  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตภักดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รักเกลี้ยง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงภคมญ  เสวก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงภัคทริณญา  นาพญา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงภูริชญา  กิ่งวิชิต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงวราลี  สิงพึงราบ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสาริน  พร้อมมูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุพิชชา  อินทรสุภา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอริญชยา  ปรีชาชน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เกษมทรัพย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงณิชกานต์  อรรถวินิจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายติณณภพ  ทวีพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายสิปปวุฒิ  กุมพิมล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงธนันญดา  นุกูลประทีป โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงปพิชญา  ถึงวิสัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงเอมิกา  เหล่าอนันต์ธนา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายชยุต  ศิลาน้อย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายณัชพล  โอนอิง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธีร์ธวัช  สังข์กล่ำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายปรัชญา  สุทธิพันธุ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายปวีร์  ศิธราชู โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายพิชญุตม์  บุญย่อย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพีรดนย์  พึ่งพงษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายสรวิชญ์  อักษรทิพย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายสุทธิชัย  ปัทมาวิไล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เลขพลการ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพิชญาภา  ธีระวร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงโศวลัคน์  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอภิรตา  อัฒจักร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นายรุจนพงศ์  จู้มณฑา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกิติพศ  จัตุธรรม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายชินกฤต  เฟื่ิองศิลา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายพงศ์ศรัญ  สมพงศ์ศักดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงกฤติยา  วิไลวงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญธรรม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงนัทธมน  ตุ่นหรัด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงเนตรกมล  ชูสุริแสง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงปรชมล  สีหาพัด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงภัทรนันท์  คิดการ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายกันต์พงศ์  โชติกวนิช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายสรยุทธ  จันทร์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายกิตติภณ  จันทรอาภา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายชัยยุทธ  ธนสกนธ์พงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายธนพัต  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายธนัญชัย  ยังมี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายนพวิชัย  จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายจตุรภัทร  อนุกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายณัฐชนน  หนูน้อย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายณัฐภัทร  ยอดเสน่หา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายราเชนทร์  หนูสุด โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงกิตติยา  พรมเล็ก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงเกศกนก  เพื่มพูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชนิสร  ทองจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณภัทร  พันธ์พิพัฒไพบูลย์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ศิริพงศ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงปานไพลิน  ทองแป้น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงปิยธิดา  อุไพศิลป์สถาพร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงฝนทิพย์  สุขเสวก โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพรชนก  รัตนกูล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพัณณิดา  นุ่มป่น โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงภาณิตรา  ทองใหญ่ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงลักษมี  กาเหว่าลาย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสุวิชญา  หนูชนะภัย โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายชัยวัฒน์  ด่านศิริกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณฐพล  ศรีสินธุ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายณัฐนนท์  เอื้ออนันต์กุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนดล  ลิมป์สุคนธ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายธัชอัญญ์ชัย  ญุทันธีธนันท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายนนทวัต  ทองปรอน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพรรษกร  ยังกำแหง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายเมตไตรย์  สุขสุวานนท์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายศศิพงศ์  ผิวผ่อง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เอี่ยมปรีดี โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาควิเชียร โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณิชาภัทร  จู้มณฑา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศิขิวัฒน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงมนัสวี  ช่วยชูหนู โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงวณิชชา  จิตเกียรติกุล โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายกีรติ  พีรฉัตรปกรณ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายภูษณ  กันหาสินธุ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงกาญจนา  พนมใส โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงชญาภรณ์  สอนบุญ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงณัฐพร  ฉงวน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงแพรวา  ทยาวิทิต โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงภัทรานิษญ์  เหล่าเมฆ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงมนัญญา  วิเชียรนรา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงสิริมา  โพธิ์ทักษิณ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงอัญชิสา  อินทรสุภา โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายวัชรินทร์  รังวิเรนทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายอภิสิทธิ์  จักรฤษ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดรักษ์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองจันทร์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงอริยา  ทองคำ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงเกียรติสุดา  ตัณฑกิจวัฒนะ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายกายภัทร  ยงญาติ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายพงศ์ปณต  มณีแดง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงศิรภัสรร  สังวรกาญจน์ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงฐิติชญา  พวงเหล่าเวช โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงณัฐนันท์  สังปริเมน โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อุ่นใจ โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คลี่บำรุง โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงธฤตมน  นิยมธรรม โรงเรียนศรียาภัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงนพวรรณ  อนิโรจน์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายชยานันต์  ข้ามสมุทร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายถิรนัย  ขวัญพงุ้น โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายสรรเพชร  อินทรสวัสดิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายบุนยธร  เตรัชสกุล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายทณพงษ์  รักษาภูมิ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายพชรพล  เชิงไกรยัง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงจิรัชญา  ชูช่วย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายจักรินทร์  รักเมือง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงโสภิตา  แก้ววิจิตต์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายพีรัชชัย  สยอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชลธิชา  สัตบงกฎ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงไอศวรรย์  แซ่อุ่ย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงศิริขวัญ  เศษสุข โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงนิชนันท์  อินเกล้า โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงวรัญญา  มณีโชติ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงปริยากร  นุ่นแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงศตกมล  สุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงสุทธิญา  บัววารี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพรธิดา  คุ้มชาวนา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายดลสุข  เถาเล็ก โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายพงศกร  อุชุภาพ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพรพอดี  ชุมเกษียร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพัชรพร  แสงเพ็ง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพุทธิชา  นุ่นทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงดวงกมล  สิทธิราม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสุพิชชา  บุญประสงค์ทัน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายชโณทัย  กระแจ่ม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชื่นธรรมรักษ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงชวัลนุช  ธนูทอง โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงกิตติกา  ศรีบุณยะแก้ว โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญศรี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงคณัสนันท์  แซ่อื้อ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  เมืองใจ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายประพลพัฒน์  นาคศักดิ์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงฟ้าใส  ไชยต่อเขตต์ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอภิญญา  อนุวิชัยรักษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงกานต์ฤดี  ภูกาม โรงเรียนเมืองหลังสวน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายจักรพันธ์  ปัญญาคำ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายพิพัฒนเดช  พันธ์เลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น