รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงน้ำเพชร  ติ๊นคลองตัน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายวีรภัทร  อยู่ยง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวเพียงฟ้า  บุญแก้ว โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวภัททิยา  บุญแท่น โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวอรปรียา  โตทอง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายอนุภัทร  กลีบประทุม โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตรีรณภูมิ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงขนิษฐา  ลิ่มธนโชติสกุล โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 นายรวิชญ์  พยัคฆวรรณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นายณัฐรณชัย  คุ้มครองเลิศสิน โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายธาดา  อัมพรประเสริฐ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายปัณณธร  หิรัญนุสรณ์สุโข โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงนลินสิริ  ตุ้มฉาย โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 นายนิพนธ์  สงวนหมู่ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายปารเมศ  เพ็ญสกุล โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวนฤมล  เทศพันธุ์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงนริญญา  ยิ่งเจริญธนา โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวนพนันท์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวปลายฟ้า  ผดุงผล โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 นายปภพ  ต่วนชื่น โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงศรินญา  ตันบริภัณฑ์ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธีรภัค  ทั่งกลาง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายญาณวัฒน์  คำบาง โรงเรียนถาวรานุกูล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 นายทะเลบุญ  ภู่ย้อย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวมาลินี  งามทับทิม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงจตุพร  เหลืองอร่าม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นางสาวธนภรณ์  อู่รักษา โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวชนรดี  ปั่นจั่น โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวพิทยารัตน์  พุทธสังข์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายพีรพัฒน์  สังขนันท์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นายพิสิฐชัย  ตันพานิช โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงปวีณา  พยัคฆวรรณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิวหลิม โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงวาสิตา  แสงทอง โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวปวันรัตน์  พ้นภัย โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายฐติรัช  คำนวนศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณรรฐพล  จิตไมตรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายกฤติณ  วัฒนาโภคยกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายกฤติน  อาศจินดา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกิตติธัช  ไทรงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงประภาพรรณ  ยอดใจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจักรภัทร  สุขสมบูรณ์ธนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงภัทราพร  อินทะนิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายเฉลิมพล  อัตตนาถ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงรังษิมา  กิตติวัฒนโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายชนสร  เทียมทัดทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงอมลภา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชัชวุฒิ  ทองมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภูษณุ  แก้วสีงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธีรภัทร  ไกรจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงวันใส  รื่นรวย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงรัดเกล้า  ชูผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงขวัญจิรา  ร้อยแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงจิรภิญญา  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงโสภา  คีรีสัตยกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงทรรศนันท์  กิจพ่วงสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงวรัญญา  สุกใส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พราหมณ์ชื่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายปราบปรปักษ์  แช่มเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายณัฐดนัย  เลิศแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายเขมณัฐ  พรายแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายสิร  เกลื่อนกลาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกษิดิสฐ์  เหลืองปฐมชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภากร  ไหลศิริกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภูวดล  อยู่ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายกานต์ดนัย  ไชยโย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณฐกฤต  มากมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายชยพล  หล้าแหล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายนนทพัทธ์  หงส์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชินดนัย  ตระการฐานณรงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชุติวัฒนกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายชิษณุพงศ์  นะอ่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายมนัสเชษฐ์  เล้าโลมวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายฐตภพ  เกศเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายณัฐกันต์  แสงนิล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายณัฐกิตติ์  เนื่องเนาวรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายวรชิต  รักเจียม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายณัฐนนท์  อมรเมศวรินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายธีรภัทร  เขตใหญ่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายธนกร  ตั้งศิริกุลพร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายทศพร  พันธุตา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายเดชตะกานต์  นฤภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายธัชกร  ใส่แย้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายธรภัทร  ดลลชานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายสภัทท์  สุทธิอรุณวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธนาสรรค์  คำดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์  วงศ์เนตรสว่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธาวิน  ขาวละเอียด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธรรมภณ  พลายแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายภัทรภูมิ  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายบุญฤทธิ์  โตสุวรรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายนพณัฐ  ยาวไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายนรภัทร  แท่นมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายปัณฑเชษฐ์  มาฆะลักษณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายภูเบศ  พัฒนจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายโภคิน  ชลนภาสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายปัฐวัจน์  อุ่นอบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายมงคล  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายพีรัชชัย  ขุนศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายศิวพรรษ  สุภาพจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายสุรพัศ  ตุ้มท่าไม้ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายพบธรรม  ดีประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายศุภกิจ  พลอยแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกรภัทร์  รักเกียรติยศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายสิรภพ  ศรีเพชรภูมิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายพิชญุตม์  สังข์เฉย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายธีรรัช  ชาวุฒิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายอติชาติ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายอริญชย์  หงษ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายภูผา  โชคพระสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายอนุภัทร  ทองยอดปราสาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายเอกวัฒน์  เศวตภูมิพัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  สหัสสพาศน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายฤทธิชัย  ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงอัญพัชร์  พัชรเรืองกิตติ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายสุขปวัฒน์  เมืองสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงเมฑินี  เบี่ยงสวาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสุกฤตา  บวบเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายสุนัย  สินสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายจักรกฤษ  ศรีวิจิตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงขวัญหทัย  วลีธรชีพสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์หริ่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายคุณานนท์  สมมาตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงชฎาพร  บุญโพธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายจารุวิทย์  จิตรบรรจง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายจิรเมธ  กลิ่นเอี่ยม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพลกฤต  ภาสุรกาญจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงนันท์พัชร์  เทียนอิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายอนวัช  ตันนิกร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพีรณัฐ  พึ่งเย็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงนิภาวรรณ  คงทวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายภาณุพงษ์  พ่วงพวง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงจิรัชญา  เจริญเร็ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  คำแป้น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงชญานิศ  ปันจักร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงผาณิต  วัชรภูมิพิทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงชนม์ปวีณ์  โอปณะโสภิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายภูริณัฐ  ปรีดิ์เปรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายรุจนเรศ  เผือกเงิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงชนิภา  พราหมณ์น้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นอุบล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายวรปรัชญ์  อินทร์เทียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชานัญชิดา  พุพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงพูนสุข  วัฒนกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงณัฐฐณิชชา  อิทธิกรมมหาศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอิบอิ่ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายวสุพล  พิกุลไทยประภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญยิ่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายสุรวิชญ์  พวงมาลัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงภูมินรดา  จ้อยจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงพรชิตา  เผ่าวิจารณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายโสฬส  บุษราคัม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงรัตติญาณ์  อารมย์เย็น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายอดิเทพ  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงสุกานดา  วัฒนากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงพิมพ์รพี  อร่ามทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายอติกร  ประสิทธิพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงอโณชา  จันทรา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงเพชรรดา  บุญวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายอนุวัฒน์  บุญมีโชติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอัญชิสา  ขุนศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงภัทรวดี  เกษดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายอริญชย์  พัชรสุวกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอัยรินทร์  วุฒิสาธิยานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวิยวรรณ  เสงี่ยมพักตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายเอกรพี  นามมั่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอิสรีย์  โชติเรืองนภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกนิษฐา  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอนัญญา  บัวระหงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกมลวรรณ  กุลสิงห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงอารยา  อังคตรีรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงกษิรัตน์  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอินสุดา  รุ่งเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงแก้มขวัญ  เจียมจารีกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ศุภาโกมลนันท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กรุดสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงชนัชชา  ภาสภาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชนิกานต์  ประทุมเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงชมชนก  ณ ระนอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงชลธิชา  ทิพชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงปรียาวดี  จูโต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธนาภา  ผลิศักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงนงนภัส  ภาวสุทธิไพศิฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธนัส  วงศ์สมุทร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงภัสธนมนท์  สินสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงนราวดี  สกุลปักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายเดชบดินทร์  นฤภัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงน้ำริณ  เงาะแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายสรวุฒิ  กล่อมอำภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปภาวรินท์  แสงเทียนทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายพรนุภาพ  กาญจน์กีรติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงปรียนันท์  ชูนุ้ย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายสนธยา  แสงกระจ่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปัณณพร  วงศ์ทองดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายณัฐนันท์  สิงห์แก้วอภิวุฒิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงพรชนก  แก้วหนองแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายอติชาต  ชื่นทองคำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงแพรขวัญ  โฉมฉาย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายกรรกวิณ  กันยาทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงรมิดา  วันสิงสู่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวรรณชนก  วิบูลย์ศิริชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายพิชญ์พชร  คงพูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงวิมัณญา  เกตุพันธุ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายณัฐดนัย  สมมาตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศรัณยา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายธีรพล  จิตรตั้งตรง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงศิริรัตนา  ชาติทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงมัณฑนาพร  สมานมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงสุรชา  คำคณรัชต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 นายธีรภัทร  สามนคร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงพรนภัส  ดีประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงอาทิตยา  เต๊ะปานันท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิ่นทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงศศิรดา  แสงสินธุ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงธนพร  สมประดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายกฤตภาส  อินทรเนตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวลักษิกา  วงศ์พานิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายสุธนัย  อาจวิชัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายสุรพัศ  มูลจรัส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 นางสาววทันยา  ตั้งเจริญบำรุงสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศศิโสภาลักษณ์  ปุญญธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คีรีชัยวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายปุณยวีร์  สนิมทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงอัญชิสา  สุขนิรันดร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายกานต์  จำเนียรกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวภัทรนันท์  สืบสายเผ่าพันธุ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอนัญญุตา  หนังสือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวปรียนันท์  ศุภาโกมลนันท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายพีรณัฐ  แสงชาตรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายพงศ์โพยม  มนพลับ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงมณิศรา  ลาภผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงโยษิตา  ลีพรหมมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงกิรดา  ดำรงศักดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายนนทพัฒน์  หุ่นศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายจิรัฏฐ์  มีวาสนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกนกพร  คุ้มรักษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณัฐชา  รองพล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายภทรธร  เกตุแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธนบดี  เต็มเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงปาณิสรา  ชุ่มมะโน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายกฤตติณณ์  ศิริบุญโกศัย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายกฤษติพัตร์  นุชนาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายก้องภพ  มัสยวาณิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายชัชพล  ตือสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายคมน์คณิน  ทีปประพันธ์ณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายทัศน์ไท  พงศ์ภิวัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายจิรภัทร  วิบูลรังสรรค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนภัทร์  ศรีีโสภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายเจตริน  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธนาดล  พลับวังกล่ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายชินพัฒน์  แสงทวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายธรรณธรณ์  เนียมน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธันยภูมิ  แสงสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายเชาว์วัฒน์  พลอยบุศย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายนนทพัฒน์  รุ่งเนย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายณัฐกฤษ  แก่นกุหลาบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์ประภารัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายณัฐชนน  เยี่ยมเพื่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายวโรรส  ตันพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายปพน  เคลืือบมงคล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายถิรคุณ  หมู่ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายปิยดนัย  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายทยากร  ลุนราช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพชรพล  สีแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายนพัตธร  เกตุทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายพิสิษฐ์  เตชนันท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายปฐมวัฒน์  วงษ์สวาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายนันทวัฒน์  เหยียนยั่งยืน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายเพชรพงษ์  พ่วงลาภ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายปวริศ  ศศิผลิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายภีมวัจ  พิริยะสุขถาวร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายพงศ์วริศ  นานานุกูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายภูริชวิน  เพชรน้อย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ขันติกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพันธ์วริศ  ชนานิรมิตผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวีรภัทร  พรสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายยศกร  ร้อยแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายภัทรเมธ  เกลี้ยงช่วย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายยศนนท์  อิ่มเสมอ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงพรญมล  ชูศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภูวเนศวร์  คีรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายวศนนท์  พรมสี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวีรวิชญ์  คชศรีสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอริสา  วงษ์วาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศิรศิรส  จันทร์แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายสกล  เกลื่อนกลาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงอัญชิสา  ประกอบมงคล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายสิทธิเดช  มุ่งดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายสรยุทธ  บุตรหลำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายสิรวิชญ์  มีมา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายอนุพงษ์  ผ่องอำไพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายอิทธิพล  หงส์จินดาวุธ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายอภิรติ  โคตธารินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายณฤทธ์กมล  วงษ์สุทักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงกมลชนก  แก้วกลาง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงกมลพร  ศุภโชคพัฒนพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงกรชนก  พัชราก่อกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงณัฐชมน  แสนวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงกิฎฏิวรา  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงกรชนก  เพิ่มสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงคุณัญญา  แถวจันทึก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงจณิศา  พวงทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงชญาภา  สีดอกบวบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงศุภจิตรา  โชติมิตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงจิรนันท์  กุศลสวัสดิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงธันยากานต์  ฐานอริยเมธีกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงเจปรีญา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงญาณิศา  พิมพ์รส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงฐานิตา  ศิลปสธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงชามาวีร์  กิจเจริญยิ่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงฐิตารีย์  ปานสง่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงณัฐฐานุช  ขันธคีรีวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงณัฐธยาน์  รุ่งวิกรัยวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงตีรณา  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีป่าน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงจิรัชญา  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงธัญชนก  นันทกิจ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงนวิปรียา  ขำขม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงธัญรดา  บูรณารมย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงนัฏฐ์นรี  เครือเหลา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงเนื้อทอง  ลาภงามเพียร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงนรีกานต์  เทียนทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงเบญญาภา  ปี่แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปีวรา  ทองเพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงประไพลักษณ์  ประจันศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงปรียากร  ม่วงอุมิงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงภัสสมล  ทรัพย์เพิ่มพูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปุณยาพร  ภูชนะศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เรืองสิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพรวลัญช์  หงษ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงรัชประภา  หงษ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงวรัญญา  วโรตมะกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพิชญา  ศิริวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงศรัณญา  แสนเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงเมลดา  วาณิชธรานัน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงรดา  เอี่ยมองค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงศิริภิญญ์  คงมั่น โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสลิลา  นะเสือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงสุพิชญา  มีถาวรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอาภาภัทร  กาญจนภูษิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกฤตภาส  รอดลอย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงอรนลิน  จิรประเสริฐวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายโชติวัฒน์  ประเสริฐบูรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายฉัตรีบดินทร์  ดำรงเกียรติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกันต์กมล  เกตุสอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 นายภคพล  พงษ์เถื่อน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายณัฐภัทร  พรประสาท โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายคณุตม์  สายโยค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 นายณัฐวัฒน์  ทับจิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายจอมพล  เลาหภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 นายธนกร  ไทยราช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายจิรพัฒน์  เทพนาค โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายนัทสิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายชญานน์วุฒิ  กิตติวุฒิไกร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 นายปกรณ์ชัย  อังกินันทน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายชาญบูรณ์  วธาวนิชกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 นายประกฤษฎิ์  วีระเดช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายพชร  เขียวสอาด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายพรพิทักษ์  ประสานตรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายฤชากร  สีดอกบวบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายธนกร  กรนิติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายธนพัฒน์  เข็มกลัด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวริศ  อ้อยแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายธนรัตน์  เข็มกลัด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 นายอัฐพล  กลมเกลียว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธนารักษ์  เข็มกลัด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 นางสาวกีรดา  เลาหสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายนราวิชญ์  คำสิงห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวชญาภรณ์  รักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายปัณณ์  วะชังเงิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสวัสดิ์นุภาพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงญาณิศา  ขำทวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายภัทรรักษ์  พิพัฒน์บดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายร่มไทร  ไทรงาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณภัทร  เพราะสุนทร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายคุณานนท์  ธูสรานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณุทยา  หงษ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายร่มโพธิ์  สุภาพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายฉัตรมงคล  สุขประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 นางสาวธนารีย์  ยอดกาวี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายรัฏชาติ  บัวบรรจง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 นายณพงศ์  หอพิสุทธิสาร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธัญญานุช  แคล้วสูงเนิน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีไพโรจน์กุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 นางสาวธันย์ชนก  ภู่แสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 นายณภัส  แก้วเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายศุภากร  วิจัยธรรมฤทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงนฬาธิป  นวลแตง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายณัฐชนน  เกาทัณฑ์ทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ศรีโกมล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงนัทธมน  พงษ์พานิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายอภิวัฒน์  ตาลลักษณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงปนิตา  รังผึ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 นายไตรภูมิ  จารุสิทธิประภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงปภัชญา  ทองไซร้ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงกัญญาวีร์  นิ่มเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 นางสาวปภาดา  พุ่มพวง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงกาญจน์สิตา  พูลหิรัญธนกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 นายตะวันฉาย  ฉัตรกุล ณ อยุธยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 นางสาวพรพิชชา  มินศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงกุลธารี  กุลทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 นายธนพล  สุบรรณภาพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 นางสาวพัชรวลัย  บุรีเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิลป์สุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธราเทพ  ทนนานนท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงพิมพ์สุจี  พันธ์กลาง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงขนิษฐา  บุษบาบาล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธีรเทพ  จันทร์สูตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงมีนนานา  แสงมงคล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงชวัลนาถ  เทพาคุ้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวศศิชา  ปองรัก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 นายนพกฤดิ  ธงสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงชวิศา  ยอดเมือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงเศวตฉัตร  จับศิลป์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงชุติมน  อินทร์พรหม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 นายภวินท์  กอลำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงสายนที  แตงทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงญาณิสา  บวรรัตนปราณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวอริสา  สุขนันท์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงณิชชา  อธิดมเสรณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวอาญฎา  รุ่งเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงธนพร  พัดกระจ่าง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ไร่วิบูลย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงธันย์ชนก  พูลนิล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงปรัสรา  บุญเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปานชีวา  เรืองพริ้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงปิ่นปัก  ชัยสิทธิ์สงวน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพรชนก  แสงประจักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมสวย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพักตร์วิไล  ช่อเพ็ชรไทย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 นายภาสุ  งามจิตต์เอื้อ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วเนตร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายวิชญ์นพัฒน์  จำปาเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงยลรดี  สุบรรณภาส โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นายสรวิชณ์  กล่อมอำภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงรวิสรา  มุสิกะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงวรอนงค์  วาสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 นางสาวกฤติกา  สุขเปลี่ยน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงอริสรา  พราหมณ์แก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวฉัตรดาว  ลาภงามเพียร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวชุติกาญจน์  คำภูมี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงญาณิณ  ตระการฐานณรงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดพิมศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงณัฐวดี  เดชเพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พ่วงเดช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวนฤมล  ระวังวงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวบุณยดา  เลาหภักดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงปพิชญา  เล็กพิทยา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงพิมพ์รพี  สมสวย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงลภัส  ผดุงยาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายกนิษฐ์  พรสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายกฤต  รุ่งโรจน์กิจกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายก้องภพ  เพชรเทพ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายเกียรติกนก  เกษมสงคราม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายจามิกร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นายจิรภัทร  พุ่มไข่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายเชษฐ์นิธัศ  กิจพ่วงสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายณรงศ์พล  บุญมาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นายณัฐพล  สุจริยานุรักษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 นายณัฐวุฒิ  พรายแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายทัตเทพ  บุญแก้วล้อม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายทิวัตถ์  ทรัพย์รัตนกุล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายธนา  ฤทธิ์ล้ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายธัญพิสิษฐ์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นายนราธิป  ปานศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายเผ่าเทพ  กาลตนากูล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายพนธกร  ทองจันทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 นายพิทยา  ตันติสุขารมย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายพิสิษฐ์  พิชยานุวรรต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นายระพี  อ่วมเจริญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นายรัชพล  โพธิ์คล้าย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายรัฐพงศ์  มงคลศิริโรจน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นายศุภณัฐ  รัตนศรีทอง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายศุภวิชญ์  มานิล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายสิรวิชญ์  เย็นศักดิ์ศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายสุรเชษฐ์  ชื่นอร่าม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นายอัสนี  ราตรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวกัญญาณัฐ  ดุษฎีกุลวิวัฒน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาวกัญญาณัฐ  เนียมแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกันตา  พวงมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงจิตรลดา  นุ้ยรอด โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงจิราพัชร  ทองเหล็กเพชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวชนิกานต์  แดงแสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นางสาวณัฐนิชา  แสงพลอย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 นางสาวณิชาพัชร์  พุ่มเพ็ชร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นางสาวนพัสพร  แคล้วทนง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงปวีณนุช  ปานศิริ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 นางสาวพิชญสินี  แตงพลับ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงวรรณฤดี  นิลดำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงศศิชา  จันทร์เปรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวสุธิมา  สุโภไควณิช โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวหทัยชนก  เจริญเร็ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายกฤติน  สุขุมลักษณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 นายกฤตวิทย์  เรืองศรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายชวัล  แก้วชิงดวง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 นายชินโชติ  จารุศุภกร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 นายณวัฒน์  ชวนะปราณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายณัฐนนท์  นวมสุข โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นายณัฐพนธ์  ประสม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายไทธชา  ทองคำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นายธนภัทร  เงินมี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์นิล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายธีรภัทร  อ.สุวรรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายเนติ  ธรรมจิตต์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายบรรณวัชร  พรมโยธา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายปิยะพงษ์  เจี้ยมดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 นายวรกร  บัวสุริยะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายพัชร  พัชรพิสุทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 นายภัทรกฤษฎิ์  พึ่งอวยผล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายภัทรพล  บุญเพ็ญ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายภูริจักษ์  เดชอุดมวัฒนา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายรัตนชาติ  สว่างแจ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นายลัทธพล  คำแพง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายวริทธิ์  บุญเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายสุทธิเกียรติ  ปุญญธรรม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 นางสาวกชพรรณ  เมืองสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวกนกพร  คล้ายชัง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงคุณัญญา  ยุทธไกร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงชนิสรา  ผลเจริญรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงชิดชนก  ยุวภูมิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 นางสาวฐิติพร  จิตต์ปลื้ม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 นางสาวถวัลย์รัตน์  สุวรรณเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวธนวรรณ  ทองสุทธิ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวธนศิริ  หอมหวาน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงประเสริฐ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงบุณยานุช  ชลนภาสถิตย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เสรีพงศากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาวพิชญา  วัชรเสถียรพันธุ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นางสาวรัชณีกร  ภิญโย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 นางสาวอภิสรา  ทวีศักดิ์สมบูรณ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงอรไพลิน  เพชรสังข์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงภคอร  วิเศษสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงกนกพร  มุขรัตน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงชนนิกานต์  ผาตินุวัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายสิทธิ์ชัย  รัตนคาม โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายกิตติกร  รัตนากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายณัฐชนน  สว่างแจ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงอนันตญา  อุ๋ยวงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงจิราพัชร  เสน่ติบัง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงณรรฐณิชา  ทะลิ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมรัตน์วัฒนา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาถาวร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกนกพรรณ  สุขหอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายกุมภารักษ์  น้อยคำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายเกียรติภูมิ  นาคครื้น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงมานิตา  อินพุ่ม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงนรา  ราชสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงญาตาวีร์  พ่วงทรัพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวิสุทธิดา  สำเภาเงิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงกนิษฐา  กฤษติชัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายณัฐภัทร  จอนกระจาย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงณัฐพร  ทองลอย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงธัญชนก  เต็มคอน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพัชรี  ทั่งเหล็ก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงวรรณิดา  บัวจีน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงทิพวัลย์  สุขดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงอาทิตยา  นวมแหลม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทับทิมแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงภัทรดา  ศิรินันท์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงสุทธภา  คิดอยู่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงปนัสยา  ฉวีวรรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุทธิศาสนกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายกัณตภัจจ์  กุมรา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายกฤตเมธ  กรรณเทพ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณัฐสุดา  สีวลีพันธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงณัชชา  กรวยทองกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายอุกฤษฎ์  หนูแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงบัณฑิตา  แจ่มศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงชนันธร  แหวนทองคำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงวรัญญา  แสนรัก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงวราลี  จิตต์มั่นคง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงบุณยาพร  สุจริต โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงกฤษณา  เอี้ยวงามดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงเกศินี  ปลั่งกลาง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูจิตต์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงศุภสุตา  นิ่มโอษฐ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงฑาณุมาศ  กิมเหล็ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงจิดาภา  พูลเกษม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงศรัญญา  รอดจากทุกข์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พลูทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงธันยรัตน์  ยนต์จำเริญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงจารวี  ศรีนาค โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสะอาด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายภูกิจ  สุขดำเนิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงณิชา  ภู่เนตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานพันธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงรัตนกร  บุญรอด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายจิรภัทร  เกาทัณฑ์ทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายวิษณุ  ชุ่มจิต โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดสมศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายสิทธิชัย  บุญทัง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปวีณา  อินทราพงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำวิไล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนิสากร  น้อยแสง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงณิชาภัทร  วัชรากร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงปณาลี  สมศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงธัญวีร์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มีญาติ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายชวิศ  ธรรมนิตย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงศิลารัก  ด้วงนาโพธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงฐิติยา  แกละพลอย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงธญานี  เม่งก่วง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายณชย  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายธนากรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายสมิทธิ  วงศ์ภักดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายนนทิวัฒน์  เพ็งพันธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงวรรณพร  อ่วมเจริญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงวริสา  คำหงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายเทวินทร์  ทับทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายณภัทร  กนกวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายธนโชติ  น้ำทิพย์สีทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิบูลย์ศิริชัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงกุสิรา  เกิดชื่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ขนอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงชนิดา  เปลี่ยนทัพ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงธันยพัต  แก้วไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงอารยา  พราหมณ์สวย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงปิยะพร  ดำมาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงชุติรัตน์  บุญแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงกัญญา  สนุกใจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มแจ้ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงธิญาดา  ทิพยอและห์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชญานุช  สีดาพาลี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมุทรภักดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายโกลัญญ์  สัจจะปกาสิต โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายพรชัย  เนียมเงิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายอดิศร  มุ่งก่อกลาง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงสิรภัทร  อยู่ฉิม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงลภัสสรณ์  โจชูศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพงศกร  เทียมอุทัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายก้องภพ  แก้วเจริญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายทนงศักดิ์  แย้มโรจน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัถวี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงชญานิศกานต์  ทองมาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงมณีกานต์  แท่นนาค โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงพรสวรรค์  ตูวิเชียร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายภานุมาส  ทับสี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงนันทชพร  เทศถมยา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฐวัฒน์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายมีพร้อม  ศรีเจริญวณิชย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ตัน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงนิชนันท์  หอมตลบ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงณัชชา  อรชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงณัฐพร  เตี่ยวพงษ์สานต์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงปิยะฉัตร  เงินกอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายพิพัฒน์  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายณภัทร  ธงสุวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงณัฐชา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายพชรพล  เพ็ญเอี่ยม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายกฤษณะ  เรืองสกุลพาณิชย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายชาติไทย  พรสมบูรณ์ศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายวิศรุต  สีศิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายปวนันท์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงชนิกานต์  กนแกม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงกมลพรรธน์  ปักเขตานัง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงนภาพร  นกเทียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงจิรัฐิพร  ธวัชวดีวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงนุชรดา  ชัยตระกูล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงนรีกานต์  พันธุ์ละออง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์แจ่มหล้า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงเบญจรัตน์  พาลี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงสุดารัตน์  มีทรัพย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงปราณปรียา  ท่าใหญ่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงพัชรดา  ประทุมวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงพิชญาภา  เย็นใจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสิรินยา  แย้มจินดา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงอรนารี  วัฒนะกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงญาสินี  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงรันดาวีร์  สิงประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์มาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงบุณยานุช  วภัยโร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงกมลชนก  สว่างวัฒนารักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงจันทร์สุดา  ผ่องดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฐชยา  สุกสว่าง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เย็นฉ่ำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายคงสิน  ศิริวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์รัตนา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายสิทธิพงศ์  ณัฐวุฒิศักดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชวนะ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายนัฐพล  บุญทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงชมพูนุท  ตลึงจิตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงรัตนา  มฤคพันธุ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปภานลิน  มนัสเตชธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงไอศิกา  เกตุเลขา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงวนิชา  แสงสังข์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายปภาวิน  รำพึงวง์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตั๋นเติมวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงนลินรัตน์  ถัมภ์บรรฑุ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงภัทรภร  เทพธรรม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงศิริวรรณ  กัลยาณไพศาล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงนันท์นพิน  พราหมณ์ชื่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงนันทิกานต์  พรามภู่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงอัครยา  หลักแหลม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงณิชารีย์  พิมพ์มานะกิจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงชลดา  ตีโยบลานนท์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงอาทิตยา  ปานดำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงธันยธร  เกตุทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายสหภาพ  ขำปรางค์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฤทธิ์อ่อน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงวนิดา  วงกาวิล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายหิรันดร์  โตทัพ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงปภาสรณ์  ศิริพงษ์สาร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายเจริญชัย  ทองแขก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายณภัทร  พูลพัฒน์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพรพิทักษ์  ทับพงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายณัฐธัญ  อุ้มนุช โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สีสว่าง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายพัสกร  วิชชุรังษี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายเดชนรินทร์  นิลนวล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นกรุ่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายธนบดี  คนซื่อ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เลี่ยนชอบ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 นายพิชญุตม์  จรูญผล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงนภัสสร  สีประเสริฐ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายรัชชานนท์  ภูมิประเทศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วปาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายสหรัฐ  รอดสิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นายสิรภพ  เก่าเงิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายสุรชัย  เทศพุก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียนภู่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 นางสาวเก็จมณี  นิลห้อย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นางสาวธัญลักษณ์  ทองคำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงนรภัทร  สีบุหง่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงรัตนวรรณ  มีเปี่ยม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นางสาววิยะดา  สอนพุดซา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงสิรีธร  กลิ่นหอม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงสุชัญญา  หนูเผือก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 นางสาวโสภิดา  เย็นตั้ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวอาจารีย์  ขำทวี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงอารีรัตน์  สงล่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงรินรดา  สงคราม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวกัญญาพัชร  กลับดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นางสาวกรกนก  ทองแท่ง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายไตรภูมิ  หมื่นไธสง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงปริณดา  พิกุลไทยประภา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายธัรภัทร  พันธุ์บ้านแหลม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงจิรารัตน์  สุขล้ำ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงธนวรรณ  ด่อนสิงห์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาวสุธาสินี  มาลากรรณ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายพัชรกิจ  ศรีจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงธนพร  พูลผล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงจีราภรณ์  ตระกรุดทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นายเจษฎา  ขำสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นางสาวกนกวรรณ  แซ่เอียว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายศุภเสกข์  เจริญสิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายปิติพงศ์  กิจสุดแสง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายธนพัฒน์  ดาบเงิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายเอกพล  ศิริศานติ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายณัฐฏพล  สว่างวัฒนารักษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายธีระพงษ์  วงษ์ชื่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นายปุณญวิช  วัดน้อย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงกรพินธ์  พันพวก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายภูบดี  แย้มนิล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 นายสิปปกร  อยู่เย็น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายธนภัทร  ทันตสุวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงนฤมล  อมรฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 นางสาวปภาวรินทร์  ถวิลวงษ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงปัณฑิตา  เล็กท่าไม้ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กชายธนภัทร  เกียรติโอกาส โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวชลธิชา  เทศศาลี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงพจมาน  ตั้งเจริญสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงณัฐนพินท์ุ  มณีสิริกาญจนา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงวิภาดา  วงกาวิล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นางสาวณัฏฐา  เกตุคอย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงปิยธิดา  เสือเฒ่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงปัทมนันท์  พิมพ์เจริญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงฉัตรกมล  สายสร้อย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงภาวิณี  นกแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงศุทรงดี  จรรยากูล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวภานุมาส  นะเสือ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงสรัลพร  อุปนันไชย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวพณิตพิชา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวพรพรรณ  เอนกบุญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงรติมา  มีมา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายณิชพล  บุญรอด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นายธีรวัฒน์  ทรัพย์อร่าม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงนงนภัส  เจียมจำเริญสุข โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวปาริฉัตร  ทองช้อย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงอามีนา  หวังอิสลาม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงจิรัญสิยา  แสนสุด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงวรนิษฐา  พ่วงจารี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายกษิติ์เดช  พลายเผือก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายเจษฏา  อำพันธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายพัชระ  แก้วกันดา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงธันย์รัศมิ์  แพรเมือง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงญาดารัตน์  คงแก้ว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายอริย์ธัช  บัวจันทร์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงอภิชญานันท์  ขำเรือง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายอนุพงษ์  คงบังคับ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงอติกานต์  จรกระจ่าง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายเอกณัฐ  จรกระจ่าง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายฐิติพงษ์  พ่วงทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายเจษฏากร  ธงสุวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงวริษา  แผนเจริญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงโยษิตา  ทินรอด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายพีรภัทร  สุนาสวน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายธนภัทร  เหมือนสกุลเทพ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงปพิชญา  เผือกโสมณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงณชา  เกษสาคร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงหทัยชนก  ล้วนสังข์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงธัญชนก  เถินหิตย์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงภูชิตา  ทัศนืศิริสกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงเจสสิกา  ฮัลเลน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายปัณณวิชญ์  พงษ์พิมาย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงขัตติยา  เทียมเทศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นายไตรรัตน์  พุทธรักษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวปุญญิศา  ชิโนวรรณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวพิมพ์นิภา  ชัยจรัสวงศ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงณัฐวรรณ์  ทรัพย์มาก โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายกรชิษณุ  ประชาศรัทธา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายกิตติพศ  คำเวียง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายภัทรพล  สมพงษ์พันธ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายวาณิชย์  ศรีไสว โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงแพรทอง  นภนฤมิต โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายเทอดกมล  คุ้มสอาด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กชายธัญญ์  สวัสดิชัย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นายประสงค์  สำราญใจ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวกุลจิรา  กลั่นสอน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงขวัญจิรา  เจียมสิริ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงฉัตรติรัตน์  กิจสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงชญาภา  อภิชาตภักดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงณัชชา  เทียมศรี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวณิชกานต์  ศรีเมือง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงนาเดีย  คลอส โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนิรดา  เกตุทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงสวัสดิภากร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงวรรณวิมล  จิ่วแจ่มใส โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาววรัญญา  แก้วเนิน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงอธิสุภา  อาชาเพ็ชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวอิศริยา  ศรีเมฆ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวเบญญาภา  แตงรอด โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายภาวศุทธิ  กันกลิ่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายธราธร  ติ้นสกุล โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาววริศรา  กลัดปิ่น โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงปรัชญา  เลิศสินส่งเสริม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 นางสาวปวันรัตน์  ศังขะธร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีลาภะมาศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวทิพย์ธิดา  นุชสมบุญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงลักษิกา  อยู่คง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายณฤดล  ชัยเพชร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงภัทรดา  เทพทอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายธีรโชติ  เจือบุญ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงจารวี  อ่วมอ้อ โรงเรียนบางจานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงชาลิสา  อ่วมอ้อ โรงเรียนบางจานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงพรญาณี  แก้วสี โรงเรียนบางจานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายพันธุ์เพชร  พิณเสนาะ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายชาญชนะ  หวานมาก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายทนงค์ศักดิ์  อ้วนอด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นายทิชานนท์  อุทารไทร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายนัฐภัทร  จอมเพชร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 นายรัชชานนท์  แก้วพวน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นายอรรถพล  นามจัด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงกิตติกา  ธานี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงเกวลิน  เอกวัตร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงเกศกนก  แสงสุข โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงนุชนารถ  ศิลธรรม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวปวิชญา  หอมกลิ่น โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นางสาวพนิดา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงพรอุมา  นามเดช โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พฤกษ์วิบูลย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวลลิตา  สมมั่น โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงวราภรณ์  ตั้งเจริญกิจสกุล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 นางสาววันวิสาข์  สอยเหลือง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงสุภนิช  ศรีเมฆ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวอทิตยา  ศรีพรหม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 นางสาวอริสา  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงพสิกา  อินล้วน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นายปฏิภาณ  อนิวัต โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 นายบรรพต  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงสุชาริณี  กาญจน์กีรติศักดิ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์บัว โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายอภินันท์  จันทร์ช่วง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายกิตตินันท์  แป้นโก๋ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายจิรวัฒน์  สินกลัด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายจิระพงษ์  สุขสม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายธนวัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายธนา  ไชโยธา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายปุณวิทย์  รอดสาย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายภูผา  ศรีหอม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายรัฐภูมิ  พงษ์อนันต์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายวิวรรธน์  อุปกรณีย์กิจ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายศิวกร  โตเที่ยง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายศุภกร  บุญคมรัตน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงคุณัญญา  ทิพผล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงชาลิษา  นกฉลาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงโชษิตา  สระนาม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงฐานิตา  พงษ์สุนทร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงเนตรนภา  กระถินป่า โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงเปมิกา  นวนพลอย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงภัคจิรา  บัวสาย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงภัทรวดี  พานพุฒ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงวรรณพร  มั่งมี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงสิรินทรา  ผูกไมตรี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองอ่อน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงอริสา  สังวาย์เพชร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงอัชฌา  สีสะอาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายวิทวัส  พึ่งโพธิ์ทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายพันธกานต์  ไชยสมบัติ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับสี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายพชรพล  แก้วพวน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายเพชรธาดา  เล็กใบ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายศิริวัฒน์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายสญชัย  นกนาค โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายอาดา  มากมูล โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีวงษ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงกิตติพร  ทรัพย์เเจริญ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงจุฑามาศ  กล้ายประยูร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงชนาธิป  เอี่ยมอาษา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงชุติมา  พันออด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นวมสุข โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงธนาภา  สังวาลย์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงธมนวรรณ  สังข์เสน่ห์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงธารทิพย์  ศรัทธาธรรม โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงปวรวรรณ์  วชิรประยูรวงศ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงเมทาพอน  ปานศิริ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงวศินี  พลรัตน์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงโศภิษฐา  วิรินทร โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงสุภาภรณ์  พินิจ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงไอรดา  แซ่ก๊วย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงธีรนาฏ  เผ่าพงษ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายศตวรรษ  เกิดทิน โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายอาณัติ  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงธนโชติ  บุญมาก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงณัฐริกา  อินทรภักดี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงมนัสนันท์  สมใจ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายทองพิทักษ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายธนดล  ร่าเริง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายภูชิต  คงยาง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายพฤฒ  เกตุทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายอายุวัต  อิ่มน้อย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนกล้า โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงสุญาดา  โยคี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายชัยวัฒน์  เพชรพิทักษ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายนราธิป  ทองพิมาย โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายภานุวัฒน์  จันทร์เจริญ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายสนั่น  สังข์ประเสริฐ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงธนิษฐา  ทัศนา โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงปวีณวัชร์  แสงทอง โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายพัชร  อินสวัสดิ์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายพัชรพล  กระทุ่มศรี โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 นายภูมิชัย  ไกรเพชร โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวนรินทร์ทิพย์  ภักดีพล โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงกชพรรณ  ใจศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายอิสรพงษ์  แจ้งอรุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงแทนจันทร์  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กหญิงกมณชนก  โมกกงจักร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงฐิตารีย์  ลอยพริ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สร้อยเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิลรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงนันทวรรณ  เเพรงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงนิชาภา  ลี้สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงปริยาภัทร  ลิ้มภัทรจินดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงปัทมนันท์  จันทโชติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงเปรมศิกาญจ์  ซื่อตรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงศมิษฐา  วังทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงสิรีธร  ขำวิไล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กหญิงสิรีธร  แสงสุระธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงอริยา  นาคโต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายกิตติพศ  พงศ์นาถวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายกันตินันท์  ทุ่งศรีแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายชยพล  เลาห์ทวีรุ่งเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายชุติวัฒน์  จันเคน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายดวงกมล  อุ่นใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายตามฝัน  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายทัศน์พล  แต้มช่วย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายธีรภัทร์  กรีกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายนภพล  เล็กผลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายภูมิบดินทร์  ศรีปัญญา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายศรัณยพงศ์  อมรมงคลศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์ธาราม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงณรัตน์  โนรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงธันยธรณ์  จินดาแดง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงปวีณา  พยัคฆะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงปานชนก  ลีลา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงพรปวีณ์  กษิตินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ล่องสุวรรณา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงภาสิณี  บุญชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงรสพร  ดาวเจริญพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงวรัชยา  มาประกอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงศศินา  เครือแตง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงยอดฉัตร  สุวรรณพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายจีรทีปต์  ขจรศักดิ์ว่องไว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายชัยภัทร  สันติวิมล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายชัยวิทย์  พันธ์โตดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปทุมสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายธนภัทร  ต้วมศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายธนภูมิ  รัตนารามิก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายธีรภัทร  สงวนตัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายพลภัทร  จันทรลักษณา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายภูมิภัทร  ชาวสวน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายศิริโชค  อาภรณ์ศิริพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายสิริ  โกศัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงกรณปัทม์  นาคเทศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงจุฑามณี  มหาสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงธนพร  ป้อมสถิตย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงธัญยธรณ์  เติมศรีวรานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมสุภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงภาภัทธ  เตียวไพสิฐพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  รอตศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงลดา  อินทรภูติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงวนัสพร  คุ้งลึง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงศศิพัชร์  นิติกรวรากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงสุนันทา  จุ้ยจงรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงอรอนงค์  มีสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายกิตติทัต  แย้มทองดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายธนโรจน์  กังแฮ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายนนทนัตถ์  เวทยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายปุณณวิช  ปัญสิงห์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายพสิษฐ์  สูงยิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายพัทธ์พงศ์  ปัญจอานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายศรัณยู  แก้วศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายสุวรรณ  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายอรรถพล  ตามใจเพื่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกมลพรรณ  เชื้อชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงขวัญมนัส  สวัสดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กหญิงญาณิศา  ดรุณศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงญาดา  แสนคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงทันตะวัน  สุขเอี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงธัญรดี  เตชะสมสุขดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงธิญาดา  สินไพบูลย์ผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงพรรณน้ำเพชร  เขียวแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงพิชญา  ศรีเหรา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงพิพากษา  เจริญจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงลักษิกา  แก้ววงษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงศิรานนท์  ไข่มุกด์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายกฤษณ์  สุพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายกีรติ  สอาดไพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายชาญณรงค์  ศรีทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายชิษณุชา  น้อยสุริวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายธีรธัช  ใคร่ครวญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายนันทวัฒน์  นาคปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายพงศ์ธร  ขาวบาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายพิตตินันท์  หาญสิงห์กุญช์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายพีรณัฐ  เวทยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายวสุธา  บุญชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายศุภกร  เจนสวัสดิ์พงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงชนิสรา  เอี่ยมละออ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูผา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีภุมมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงเติมฝัน  วศินนิติวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงนลัทพร  พงษ์ศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงปูชิดา  ไชยกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงพรลภัส  ฉัตรเมธี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงภคนภรณ์  เดชอุดมวัฒนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงมนัสนันท์  นิลเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงลลิษภัทร  รอดศรีสมุทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถนนทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงธวัลรัตน์  คะชะนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงปาริมา  ตันเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงพรวลัย  อินทร์สาหร่าย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงรติยา  น้ำขาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงอินทิรา  บุญเกิด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  จับจัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงภัทรดา  ปักษากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายเดชปกรณ์  โพธิ์พรหม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายกนกพนธ์  ยอดแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายกฤษณล  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายคณิสร  ปรัชญรัตน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายณัชพล  วรรณศรีจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายทินพงษ์  ศิริประไพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายนันทพงศ์  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายปิยะวัฒน์  วัฒโน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายพฤฒิพงค์  พิพิธกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายรวิศวร์  บุญอำไพไชยกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กชายรัชกร  เรืองพริ้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายสราวุฒิ  นุชนารถ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายอธิภัทร  แป้นทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงณนธิยา  เมืองวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงธนาภรณ์  พุกสอย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายปิติวัฒน์  ลิ้มภัทรจินดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงกนกรดา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงญาตาวี  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงลภัสรดา  อ่วมอ้อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีจันทร์ดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงนริฌา  อยู่สะบาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงสุพิชญา  ทับทิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงวรพรรณ  เเสนพรหม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงสิรภัทร  เหมือนแท้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายเตชัส  สังข์สอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงสิริพร  น้อยไพบูลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงสุชัญญา  กุลทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายเตโชดม  เพชรเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงฬุจิรา  จ่าวิสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงอิงควรรณ  บุญศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายธนภัทร  ล้ำเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงอาทิตยา  สิทธิทนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายกฤษณกร  ระพนาไพรวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายนราวิชญ์  สังข์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายนฤเบศร์  กล่อมจาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายปุรเชษฐ์  จันทร์แจ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายพสิษฐ์  สุนทราวันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายรชกร  เปลี่ยนปราณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กชายกันตินันท์  สุขสำราญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กชายกิตติภพ  จุฑารัตนากูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กชายวันชนะ  มั่นแย้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายชยังกูร  ทองปัญญนพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายธราดล  บุญประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กชายอนุชิต  พุ่มพวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กชายณฐโชค  เอกธีรธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายบัณณพงศ์  มารักษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายปัณฑิต  ลี้วิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายพรหมพล  ท้าวแผนบุญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายภัทรพล  วิศิษฏ์มณเฑียร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายสิรภพ  แสนวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายวัชรธร  หมู่ทองคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีสังข์งาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงกันติชา  จูธารี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หุ่นเครือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงชนิตา  ฉิมธง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงชมพูนุช  ปูปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงฐิติวรา  โตแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กหญิงฐิตาภา  เวทยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงพัชรินทร์  คงขวัญเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงพัณณิตา  ละออเอี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงรวีจรัส  เจริญโชควิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงทีปกา  คำสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงศรุตา  จันทร์เรืองรอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงศุภิสรา  ตาสาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงธัญชนก  ปิ่นสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงสริตา  ดอกมณฑา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กชายกฤษณพงศ์  ช้างพลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เอี่ยมนิ่ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายขจรเกียรติ  บัญญัติทัศไนย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงปัณณพร  อินทรสมใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  รุ่งเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กชายคุณากร  สารพานิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายติณณ์ตรัย  ลีนานุวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายปภพ  จวนสว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงลภัสรดา  ภาสสกุลวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายปรมี  นักร้อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กชายพลฤทธ์  แสงประทุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กชายพุทธินันท์  บรรจง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายภาณุพงษ์  อุ่นประเสริฐสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายภาณุวัตร  จุฑานันทิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายวิศรุต  จงสงวนดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายวุฒิพร  ขิยะพัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กหญิงกุลิสรา  มหาบุญปีติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงฐิติวรรณ  จันทร์แดง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงวราลี  อุ่นรัศมีวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอัญชิสา  ต้นธราพรฤกษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายกิตติภัค  ยงไพศาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายณภัทร  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายตรีชวิศ  ธิติภาสวงศกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กชายธีรเดช  สีมนตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายพีรนภ  วรวัฒนพิบูลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายภราดร  จับจัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เหลือประสงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงศตธิตา  กุลศิววัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กชายภัทรพล  เกตุแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงศตพร  ไชยกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงศุทธพรรณ  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงสดุดี  ชำนาญกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายภูผา  ศรีราคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงสุภัสสร  เสน่ห์เสาวรส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงสุภิญญา  จับใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายศรัณย์พร  พุกยงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงอัญฑิกา  ทองเนื้องาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายจุลดิศ  จันดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงจิดาภา  พงศ์คหบดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายชนันพัฒน์  นรการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายธนัตถ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พรมสี่หน้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายนิตินันท์  สิงหราชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงญาดา  จุลสุคนธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายพีรวัส  ชวนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายวศิน  เอียงสวาท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายวิษณุ  สุมาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงธณัฐภรณ์  พรหมทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายศรัณย์พงศ์  ดิษฐ์กระจัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายสิรภพ  สุขเทพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กชายหาญ  พิริยะสงวนพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กชายธนภัทร  ศรีแตงอ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงนัสมา  เชิดฉัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงนิชานันท์  ตั้งวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงปัญญมน  วุฒิรักษ์ชัยนันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงปุญญาภา  เปี่ยมศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงพรชิตา  อ่ำกลัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงภัทรสุดา  สุดแจ้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงวิชญาดา  แตงโต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงวิชิดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กชายกิตติพศ  เจาตระกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กชายชนาธิป  สุนทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายดุลยฤทธิ์  เหลืองธนารักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายธนาวัฒน์  นาโพธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายประกาศิต  มากมี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายปัณณธร  ขุนสังวาลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายปิยชัย  ศรียาภัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายพิชญนนท์  คงดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กชายพีร์นิธิ  วิษณุวนิชนันท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายสิรยศ  อารีย์วงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงกรวรรณ  ไก่แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงเดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงจันทรันต์  เวทยานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงชัชชญา  ศิริดีกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงกิ่งฉัตร  แก้วฉ่ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงดนยา  วัฒชะนะพงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แฟง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงญาดา  นัครามนตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงพิชญา  โพธิ์ทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงฟ้าใส  มาพิจารณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงวรพร  แซ่เฮียะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงอารยา  จวนสว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายการรัฐ  ปิติภพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายชวนากร  บ่อทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายญาณกร  ศรอนันต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายต้นน้ำ  เอียมสอาด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายธนภัทร  ตามบุญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายธีร์ธวัช  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายพงศกร  อ่อนพรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายภัทรพล  เชียงเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กชายสมเกียรติ  สังขสูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กชายสุทธิพงศ์  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กชายอัครพงษ์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงจิดาภา  ชุ่มน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงชนากานต์  แจ้งสิทธาเวช โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายธีรเมธ  ศักดิ์เกิด โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงมนทกานติ์  เสนาโลหิต โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวทศพร  ใจเพชร โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ศรนรินทร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงอรณิชา  สังข์คงเมือง โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงศรินทิพย์  ลีลาถาวรกุล โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงสุวันณี  งามพริ้ง โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงชลธิชา  แสงทับ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงสุชัญญา  สุวรรณวัฒนา โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงนุชนาฎ  นุกูลกิจ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงพนิตนันท์  บุญนำศิริจิต โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวไสว โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงจิดาภา  สวัสดิ์พิบูลย์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายปรียวัฒน์  ศักดิ์ปิ่นทอง โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงกนกพิชญ์  รสชุ่ม โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงกัญญาพัชร  อนุรัตน์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงปัณณพร  อ่อนพับ โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงปาณิสรา  เผ่าสีหา โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กหญิงอุษาพรรณ  เอี่ยมละออ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายพศิน  ยะโสธร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงญาณิศา  สายน้ำเขียว โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายสุรสิทธิ์  ห่วงเเก้วพราย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กหญิงวัชรี  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงเพชรอารีย์  โพธิรัชต์ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงอรวรา  คำหอม โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองสุข โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงยุพารัตน์  พงศ์เพ็ชร โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายภูภริศ  สุรชิต โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานทองสิน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงสุภัสสร  สกุนา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น