รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกวินภพ  ตันเสรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 นายสิรวิชญ์  ปิ่นทศิริ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายณินนาท  นิลดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพีรกานต์  สมจิตต์ชอบ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายชาญชัย  อึ้งเจริญทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายศุภกิตติ์  อึ้งเจริญทรัพย์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงขวัญจิรา  สุขเจริญนุกูล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายธนพฤกษ์  บุญมี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายชนสิษฏ์  วุฒิรักษ์ชัยนันท์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีศักดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายชาติสยาม  ประภารัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกษิดิ์เดช  งามวัฒนะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสมัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงพีร์  พัฒนอวยชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงสุรสา  ผิวอ่อน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงปภาวี  ชอบใช้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงนันธิชา  กสิผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตรดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสุชาดา  ปรีชาวิภาคผล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 นายธรณ์  นูมหันต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายสุรเดช  ปานหว่าง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวญาณิศา  สินธนไพบูลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายกษิดิศ  ปรัชญาเกรียงไกร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจิราพร  พุ่มมาลา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสุกฤตยา  แอบเพชร โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายชินกฤต  สุนทรวิภาต โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงกิรชาภา  เข็มทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงวริสา  กาฬภักดี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงมนัญชยา  ขุมทอง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ลาวัลย์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายศักดิธัช  จิรศักดิ์สกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายนันทวัฒน์  โพธ์ภาณุพงศ์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงพิมลมาศ  เทพณรงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นายพลช  จันทร์รุ่งมณีกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวพิมพ์มาดา  นิธิพงศ์วโรดม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นายพิสิษฐ์  สุวรรณศรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายชัยวุฒิ  น้ำแก้วเงิน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายพงษ์พัฒน์  ปักษิณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายบุญฤทธิ์  อมรลักษณ์ปรีชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายญาณภัทร  อมรสมานกุล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายอนุวิท  นันทเดชาวุฒิ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงชญานิศ  จารุทิกร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นางสาวกฤตกานต์  เกิดผล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงจิราทิพย์  อุ่นธง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวณิชาภัทร  ปานดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวปรายฟ้า  สุดแสวง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาวปรียนันท์  เรืองเกษมพงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 นางสาวพิชชาทร  ลี้ไพบูลย์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายกิตติธร  จันทร์สถิตานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปรุงวนิชพงษ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายณัฐดนัย  เอกชน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายปริญญาดล  กมลประเสริฐสุข โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายกิตติภพ  แสงเฟื่อง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายธนัช  อภิปัจนากร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายชยธร  สุขกลัด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายศุภกร  หนูรัตน์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายพัชรพล  แจ่มนิยม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายวรภพ  จั่นวิลัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายธนดล  ปิ่ณฑศิริ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายพลวัต  เหลืองอมรนารา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงปัทมวรรณ  สุวรรณสม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงคุณัญญ์อร  คาคำมาตร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงนภัสกร  บุญเกิด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงวรัญญา  สามศรีทอง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงณัฐชยา  คงสันติถิรชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงศิวนาถ  เมฆดี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงภัทรวดี  ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงธิดีรัฏฐ์  โฆษิตชัยมงคล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญสม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงนฤมล  ตรีแดงน้อย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงบงกชมาศ  พันธ์เทศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงปทิตตา  จันทศร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  กือเย็น โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงเบญจา  สังข์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวดุสิตา  สังข์กลิ่นหอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนภัส  วากายามา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สุวรรณกวีการ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงพรวลัย  รวยสวัสดิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงมัณฑณา  ชุมพลปกรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงสัตบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงสุรัญชนา  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวนพวรรณ  แซ่เตียว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาววริสา  สิงห์ตาก้อง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงฟ้าประทาน  จันทร์อ่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวกรรณิการ์  บุญมี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวอมรรัตน์  พระเขียนทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นางสาวพิมพ์ชนก  ตรียาวุฒิวาทย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นางสาวพิมพกาญจน์  ตรียาวุฒิวาทย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวสิตางศุ์  ยังศรีสุริยะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวนิภาภ์กร  ศรีอนันต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวอารีย์พร  ทรงธนะสิษฐ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวจงกลรัตน์  พิสิฐนวกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวณัฐกมล  บุญจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวพัชรวรินทร์  พุ่มมาลา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงภัทรวดี  สุรธรรมจรรยา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวรุจิรา  ดวงเดช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงมาติกา  หุ่นบำรง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวอภิสรา  ติดยงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงดรุณี  หัทยานันท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวปุณยาพร  แก้วมาเรือน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธัญญาพิทักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 นางสาวจิณต์นิภา  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 นางสาวปพิชญา  คำมหา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาวเครือวัลย์  รุ่งเรือง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวกัญญาภัค  ผิวทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวกัญญารัตน์  มูลทองย้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงขฌามาส  สนบ้านเกาะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นางสาวจิตรวรรณ  สินธุอนุกูล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวชลธิชา  กนกวรากร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงณัฏฐ์ชามา  สระทองอ่วม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณัฏฐนท  เรือนนุช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงภัสส์ทชภร  อัครศิริฐรัตนา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงธัญพร  ขาวอุไร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงบัณยดา  สุดล้ำเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวปิยะธิดา  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 นางสาวพัชรนินท์  เกิดปั้น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวศศิกานต์  สังวาลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวศศิธร  เทียมสุวรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวศิรดา  ปิ่นตบแต่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสิริอนันท์ญา  พัดใจดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวอภิสรา  ขำสุนทร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงกษมา  เหล็งหวาน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวเก็จมณี  ต้นวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นางสาวนิศารัตน์  ทองทวี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวพรรณวษา  เหล่าสิม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงปวันรัตน์  พงษ์แสงสุริยะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวอาทิตยา  ศรีหรั่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวอารดา  ภูเก็ต โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงเกสิรินทร์  จันทวงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงขนิษฐา  เสรีเผ่าวงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐพร  ดอนเทียนพวง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปิยมาตร  ปรีดาพันธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงผกาวรรณ  แก้วร้อง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงพรรณิภา  สมบูรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพัฒนพร  ตรีโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงพิมณพัฒน์  กลิ่นถือศีล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงพิมพ์มาลี  โสมสุุพรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงภัทราพร  กมลเวช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงวีรวรรณ  ฝ่ายดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกมลพรรณ  นิยะมะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่กี้ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงจุฬามณี  ธัญญสมุทร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงชฎาภรณ์  แก้วพวง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงฐิติมา  บุมี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงนพรดา  ฉายวิโรจน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงนภาพร  พลายบัว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงนฤมล  บุญญาพิชิตเดโช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงณัฐกมล  โสวรรณี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปณัฐศิตา  ตรีเดชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปทิตตา  มีณรงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงพาณิภัค  เย็นทวีวิจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงแพรพลอย  สนามพล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงภัทรวดี  เสวกจินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงมัฐสญาวดี  นิยมทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงรฐาอร  เกตุษา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงละอองทิพย์  เกษมสุขเจริญชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงวรวรรณ  นาคหล่อ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงวริศรา  นาคพญา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงณัฐรัตน์ดา  มิ่งเดชาวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงศรุตยา  สังข์เสวก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงพรรวินท์  แสงลี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงศุภานัน  มูลทองน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงภัทรวรรณ  นุชพะเนียด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงสุนิตา  แสงเกตุ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงกัญญา  หลวงศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสุภัคค์จิรา  ศิริรุ่งวัฒนชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงพลอยเพชร  เครือวัลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนรินธร  เกิดปั้น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงแพรวา  มีทรัพย์มั่น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงวสุนันท์  คงคาสี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงศศิประภา  พิณโรจน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภัทชา  พัชราพิมล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวริษฐา  มีนาลุ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงชลิตา  ขุนเทียงธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงศุภรัตน์  พาณิชย์ชัชวาลย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวธันยาภัทร์  จิระทิพย์สกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงจอมผกา  โพธิ์บางยาง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงพชรวรรณ  เจริญทันต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงพรธิดา  จินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงอมรรัตน์  คล้ายสาคร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงกุลนันทน์  จันทร์เครือ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวชลธิชา  ทันปรีชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงรสสริน  คิ้วสุนทรเนตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวพรธิตา  นาคศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงพิยดา  เขียวมัจนะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวมนตรา  มีจั่นเพชร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศรัณย์พร  กระโห้ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวกันตพัฒน์  อัครวุฒิพันนธุ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวนภาพร  สูแป้น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวบัณฑิตา  สุวรรณศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงสักกุณา  ทองใบ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงอังสุมาลี  ดอนไพรแหยม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงกุลิสรา  ตันติสิริสมบูรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงศรีประไพร  ศิลาประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกมลชนก  อุปริภาพ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงกัญญาพร  พิมพ์ไธสง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงกมลณัทธ์  ภูศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงกฤติยาณี  แก้วพิจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงเกณิกา  สุระพิณชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงจิรนันท์  เอี๊ยวสิทธางกูร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงจิราวรรณ  อยู่จงดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงชญานี  ฮวดหวัง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงชนัญธิดา  บานเย็น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงชมภู่  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงณัฐญา  อิ่มเพชร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ลัดดากุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงธมน  ทรงนิพิฐกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงธีรนุช  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงนลิณี  เสาร์เฉลิม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนัทธมน  เจริญบุญบัญชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงนันทิตา  ใจสุทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงปภาดา  เปล่งเจริญศิริชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงประภาสิริ  บุญพระ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงประสิตา  ปิยวชิรานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงปัณฑิตา  ไชโย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงพรรณษา  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงภิญชยา  พิมพ์สอนวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นนาง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงมณฑิรา  ไทรรอดศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงโยษิตา  เทพสุด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงกีรติ  กระแสโท โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงเกวลิน  สุโชติรัตนกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงสร้อยสน  วงสมบัติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงสุกานดา  นาคลำภา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงเขมภัทร  ยังประยูร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  เหมือนวงศ์ธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงสุพรรณธิภา  คงจุ้ย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงจตุภรณ์  เทียนสมบัติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สมพงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงจินตนา  กษิตินทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงสุริชชา  มงคลชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงอัจจิมา  โพธิ์จินดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงจีราวรรณ  ทรัพย์เจริญกูล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงอินทิรา  กิ่งโสดา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงเจนิสตา  ทองดอนพุ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงชัชชญา  ศรีนวลขำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภพักตร์จันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกันตา  หงษ์ทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงชัญญา  ลือชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกุลรัตน์  ใจยั่งยืน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงชลิดา  ทัพธวัช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชาวนาผล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงญาณพัฒน์  สุคนธมาน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงฐานิตา  ขันติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงฐิติมา  วัดทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงฐาปนี  ทัพชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  ชัยศิริพานิช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณัฐกมล  กิมเกถนอม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุ้มเผ่า โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงณิชนันท์  อัชฌานันท์วิวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณัฐนิตย์  โฉมโสภา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงดาวฐิตา  พาณิชย์นิธิวัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงณิชนันท์  จ้อยร่อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงปฐมาพร  เอื้อทรัพย์อนันต์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงต้นได้  เอกธนานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปาณิศา  แจ้งจิตร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงนพภัสสรฐ์  เหลืองพุธชาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงนภาเพชร  มีครองธรรม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงปานระพี  กลับบ้านเกาะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงนัทชา  แสงสุรีย์ฉาย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปาลิดา  ธรรมวงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงปาลิตา  เอนก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงน้ำฟ้า  นาคะเกษียร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงปิยธิดา  ขำครุฑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงภาพนภัส  จิตประไพ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงพรสวรรค์  พุ่มเกตุแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงพิยดา  สอนกระต่าย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงเยาวพา  คำมหา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงลลนา  เสลานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงภัทรนันท์  กิตติอังกูรพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงลลิดา  แย้มสรวล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวณิดา  แสงผา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงมณษิตา  ไชยศร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวทันยา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวรัทยา  กมลชัยรัช โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวรินญา  พุ่มพวงทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงรมย์รวินท์  สวัสดิกิจ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงศศิวรรณ  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสโรชา  อ่ำทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงรัศมี  จาดคล้าย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสาลิณี  โยชน์ด้วง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงสร้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสิริยุพิน  วงศ์สุทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงวริศรา  สิริวิลัยกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุธีร์พร  ธัญญรัตน์สกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงสุวิมล  ยิ้มลมัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวิภวานี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงอังศุนิตย์  คุณากร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสาวิตรี  พรมมืด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงอัญชลี  สกุลทิฆัมพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ร่มโพธิ์ดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงสุขะจีร์  บุญประสพ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอภิชญา  ซื่อตรง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงอรัชญา  ขำสกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงอรุโณ  ตันติธัญญพงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงจนิสตา  อินทร์ไพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงจิราพร  ขันขาว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวชญาดา  ปะการะโต โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงชุติกาญน์  ยอดแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นางสาวโศรยา  คณา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงชรินรัตน์  ภัทรสารโสภณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 นางสาวพรกนก  แก้วคุ้มครอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 นางสาวภัทรียา  เจริญธนรุ่ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 นางสาวพรกัลญา  จินดาศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 นางสาวพัชราภรณ์  อัตตะภัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงธนิษฐา  คงแจ่ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 นางสาวพัชรินทร์  สุขดิบ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงมาริสา  รูปสมดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณัฎฐา  รอดฮิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 นางสาวญดาณัฐ  บุญเขียนขำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสุชัญญา  บุญณรงค์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสุภัทริดา  ผิวขาว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 นางสาววิริยา  ฤกษ์งาม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวอัญญาดา  รักเหลือ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงภัทราพร  สุขพ่วง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงเอมอร  จีนานนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงเกศรินทร์  สงวนวงศ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 นางสาวกมลสร  สงวนดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวกัญญาภัค  เกิดปั้น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงเครือวัลย์  ศรีนางแย้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 นางสาวจุรีรัตน์  พิมพา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวชนิสรา  นิตยลาภสกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวนันธิดา  นพเกตุ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงนารีนารถ  เลี้ยงรักษา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงณัฐกมล  ดวงคำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นางสาวปรายฟ้า  ศรีแก่นแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวพชรา  จันทิพย์วงษ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงขวัญชนก  คำวัง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงพรนภัส  แก้วคงคา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 นางสาวแพรทอง  บุนนาค โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงกชณิชา  รัดแดง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงภมรรัตน์  อ่วมจันทร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 นางสาวภาวิณี  กิจบำรุง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงมาริษา  ชนประชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงกัญจนพร  พรมประสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 นางสาววีณา  เอี่ยมสุขา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงกุลธิดา  เล็กยินดี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงศุภลักษ์  พุทธคุณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงเกวลิน  อ่ำเย็น โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวสุวรรณา  สีเพ็ง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงเกศมณี  แซ่โค้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวธิดา  เทพทับทิม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิรอด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงจิตรลดา  ใบยา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงมณฑิตา  แก้วละมัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงขวัญฤดี  มีชำนาญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 นางสาวอภิสรา  บุญเฉลย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชญาดา  ศรีเพชร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชนัญญา  สระทองทา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงชนินทร  คณนับ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงณัฐภัค  คุ้มเผ่า โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงชัญญาณัฏฐิ์  ธนสินรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงธนษร  เหลืองพุ่มพิพัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงชุติรัตน์  เที่ยงแท้ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงนัฐนรี  เล่าอุย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ประทุมทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงณัฐชยา  ศิริพิรุณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงณัฐณภัทร  รอดดอนไพร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงกรรณิการ์  เหล่าใหญ่ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงจิราพัชร  โพธิ์หลงเกร็ด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงธมนณัฐ  กมลหรรษา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงธนภร  ศักดิ์เจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธันยพร  ลิปิกรลือชา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงนนทกร  ลิ้มประสาท โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงปฏิมา  กฤษณนนท์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงนันทิพร  กองสีหา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงปณิชา  คำนาค โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงปฐมา  อัครถิรกวิน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปทิตตา  ทีคำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงปณิตา  มียอด โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงปภาวดี  ถิ่นมาบแค โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงปรารถนา  พุทธเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปัณฑิตา  ถิ่นวงษ์พรหม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงปริญญา  วิเชียรฉาย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงนันท์นลิน  ศรีโปดก โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงปิ่นมณี  แสงแก้ว โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปิยธิดา  รองวัง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงนิตยา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงยุประพา  ผลิตะพลูศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนิภาภัทร์  สุขผล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงเปมิพิม์ภา  ภานิธิไกรรัชตกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงวัลลภา  มูลโมกข์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงพัชราภา  สุขาบุรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงพรพรรณ  เหลืองยั่งยืน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงพีรดา  พุทธา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงภาสินี  จาตุรัตน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไกรทอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพรพรหม  มณีกรรณ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงมณีรัตน์  อ้นลำบอง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงสิริวิมล  ภักดีบำรุง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพิชชาพร  สุพล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงมายาวี  บุญทับ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงสุภานันท์  ศรีปวีณวัชร์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงเมธาทิพย์  พระวุธ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  แจ่มศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงอมิตตา  จิวสุวรรณ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงวรรนิษา  ฟักทับ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงภัทรา  ฤกษ์พิไชย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงวริศรา  รุ่งเรือง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอรชา  โชคนิรันดรสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงวินิจฉัย  วงฉยา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงภูรินี  รัชฎาจิระพัฒน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงศิริกาญจน์  เลิศจิระโชติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงมาริษา  นิยมญาติ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงจิราพัชร  แจ่มจำรัส โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงสไบทิพย์  เพชรโอ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงลักษมณ  ขุนประเสริฐ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงณัฐพร  ชูศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงสายธาร  ม่วงเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงวรันธร  วุฒิโชคมงคลกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงสุชาดา  คำบาง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงวริณญา  เพชรสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนศิลป์ชัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงวีรวรรณ  กัลยา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงสุพิชญา  ไขว้พันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงศรุตยา  ยืนยง โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงสุภาวดี  สนบ้านเกาะ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงอภิรดา  ครุฑน้อย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงอรสิริวรรณ  อุปะละ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงอรปรียา  ก๊วยสินทรัพย์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงอัยรินทร์  อินเสือสี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงปภัสสร  มลคล้ำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงพิมพกานต์  พรมประสิทธิ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงชนิดาภา  เข็มนาค โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงภัณฑิรา  ร่มเพชร โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นางสาวภัทรพร  รักษาสุข โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นางสาวอภิสรา  อรุณสันติโรจน์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 นางสาวชนชยา  ชมเวลา โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงอัญชลี  โพธิ์สอน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงรมณ  อมรสมานกุล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงฐิติมาพร  สมบัติไพศาล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงวรรัฏฐ์  มุ้ยมี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทรัพย์พันธ์ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงกรภัค  ยอดละมัย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงธัญญเรศ  นวลฉวี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอักษราภัค  อำนวยผล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงวรัญญา  สำเนียงล้ำ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ไหล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสุวิชญาน์  เกลี้ยงมล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณริสรา  ประทวน โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวเจริญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงณัฐชนา  แย้มสรวล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสิริกร  แย้มสรวล โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงพรทิพย์  ดวงศรี โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงลลิตา  ลาภบุญ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงทิพวัลย์  แก้วลวดลาย โรงเรียนราชินีบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 นางสาวณัฏฐ์นรี  โรจน์พิสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แช่มเจริญพร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงณัฐชยา  กุนทะมุณี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงวันเพ็ญ  สระทองโน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงศรสวรรค์  บุญรอด โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทรประทับ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงณัฐณิชา  หน่ายเบิกไพร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงจิรประภา  เรืองรัตนภูมิ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายศุภกฤษณ์  ภาคพรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพรทิพย์  สระกอบแก้ว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงปภาดา  แสงจันทร์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงอาภาพัชร์  ยิบรัมย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงสุกานดา  พุมมาธรรม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงกฤษณา  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชนาภา  สินธุ์เจริญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกุศลิน  เอี่ยมนาค โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายชัยธวัช  แซ่ลี้ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 นายชญานนท์  วงษ์นามใหม่ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายชัชวาลย์  ใจหาญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายนวพล  ชิณวงศ์พรหม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 นายนัฐพล  จันทจิตร์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายศุภกิจ  ทิวาลัย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายอภิราม  แสงขำ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงคีตภัทร  ใจกล้า โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองดอนจุย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวณิชกานต์  สระทองห้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงณีรนุช  กุลสุวรรณ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวธนัญญา  ดอนม่วงไพร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์บุตร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงภาสินี  เมืองนก โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวมัลลิกา  พันธุ์พินิจ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงศวิตา  สระทองเขียว โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 นางสาวศศิพิมพ์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 นางสาวยอดมณี  มีผิวหอม โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 นางสาววัลลภา  ทองจันอับ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 นางสาวอรพิมล  อิ่มสำราญ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงสุภาพร  ทองเมืองหลวง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงอริสา  โพธิ์ทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวสายธาร  มากมี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 นายจักรินทร์  อุไรพันธ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงภัควลัญชณ์  แช่มเจริญพร โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายเทพพิทักษ์  พระแท่น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงกนกกาญจน์  ใจเอื้อย โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงโมรี  เพชรแปลง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงมยุรี  วรรณวงศ์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงวิภาดา  ตระกูลรัตนโชค โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงธนพร  ล้อกสิกรวัฒนา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายพีรณัฐ  เกตุมณี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงจิรัชยา  มะลังกา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายกิตติพงศ์  ใจตรง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงดวงกมล  มูลวัน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายณัฐพล  สระทองเทียน โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงจีระนันท์  วัดเอกดีรื่น โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงทิราภรณ์  เข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายกิตตินันท์  สงพรมทิพย์ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายนรมนธ์  รอดสนใจ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายศุภากร  ข้าวหอมดี โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงวนารี  รามจุล โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายนพดล  พูนผล โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงหรรษา  เรืองศิริ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงขวัญชนก  พันธุ์สบาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพนิดา  สมดวงศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายฉัตรมงคล  ขวดทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ช้อยเครือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงลดามณี  ทิพย์สิงห์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงกรรวี  มั่งกลิ่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยทนุนานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายธนกฤต  นิ่มระหงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงพิยดา  สายทา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายศักย์ศรณ์  ฉายาชวลิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายทัพพ์เดชา  โกเมนเอก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงธิตินันท์  ทนันไชย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพิมพ์ชนัฏ  อนุธนาปาลี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณัฐรดา  กิจสมบูรณ์สุข โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายศิริเกียรติ  ตั้งกิตติธนกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพศรินทร์  ตรีไพชยนต์ศักดิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงชญานุตม์  โฉมห่วง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงบุญนิสา  ด้วงเอียด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยอดมิ่ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายฉัตริน  หมื่นสุกแสง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายธาดาพงศ์  เมฆสั้น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงปราณปริยา  สนิทชน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุกมาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายเบส  จิตต์ธรรมเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงภูษณิศา  เงินนวม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงกัญญาวีร์  วัฒนชยกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงไชนิส  แซ่เฮ้ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงปาณิสรา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงลลิตภัทร  ขำมั่น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสรัลพร  ศรีสดใส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงนฏกร  จงจำเริญทรัพย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายจิณณวัตร  ญาณโกมุท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์คำพุทธ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงปัณณ์  เทียนแพร่นิมิตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธีระวัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงเนตรยา  เที่ยงน่วม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงภัทรวัลลิ์  โพธิ์อาศัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงวริศรา  นาคลมัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงกษิตินาถ  ศรีภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงนภัสสร  บุญกุศล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายวชิระ  ทองพิมพ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกชกร  รัศมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงรักษิณา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายปารณัท  จันทร์ตรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายธัญชนก  วัตถาภรณ์ศิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงศริยา  สิงห์บารมี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญจพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงสิริกานต์  ลิมปนพรชัยกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพรพรรณ  เชยกลิ่นเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายภคิน  เดชานนท์วัฒนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงอิงฟ้า  ชยะสุนทร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายจิรทีปต์  พวงเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทิพยทยารัตน์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงเมธ์วดี  มีขันทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายนิธิศ  พิริยสถิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายเดโชดม  สมพงษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขเรือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนภสพร  สมิทธากร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  ประเสริฐท่าไม้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงธันยามนต์  กัว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงสุปรียา  พวงกิจจา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงปุณยวีร์  รอบคอบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุพิชญา  บุรินรัมย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายกฤตณัฐ  มีประมูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายธนพล  แคล้วภัยพาล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายมิ่งศิริ  มิ่งศรีตระกูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปภาสินี  เต็งทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 นางสาวเหมวรรณ  เหตานุรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นางสาวกิตติยา  มั่นจิรังกูร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงภัทรลดา  บุญประเสริฐ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงธารใส  ภาคภูมิ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายภาสพงศ์  สาใจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 นางสาวธนธรณ์  สวัสดิ์ศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณัฐศรัณย์  บาลนคร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายธัญญ์ชนก  ดอนจันดา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 นางสาวสรัลรัตน์  อึ้งวัฒนานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงวราภรณ์  มั่นบุญสม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงญาตาวี  ขวัญอยู่เย็น โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หันหวล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงกัลยารัตน์  อังศุธีรกุล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวนิดา  ทองเทศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงสิริกร  กนกพรวศิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงบัณฑิตา  พูนพัฒน์พิบูลย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัศนอนันชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณภักดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 นางสาวภัทรมน  ศรีพลอย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายชยางกูร  สอนเสนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 นายวรเศรษฐ์  ศรีมณีธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงบุษดี  ดอกบัวบาน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นางสาวนลิน  รัตนศักดิ์สิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงจิรัชยา  สมุทรสินธุ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายกฤษฏิ์  มาลา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายสุธีธนินทร์  พรแจ่มใส โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 นางสาวปริยากร  ปั้นเหน่ง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายชานนท์  ทิพย์ราช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายอภิวิชญ์  ผลอินทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายรพีพงศ์  ปิติจรูญพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อวยชัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงพัชราพร  เดชน้อย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  ราชกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงพิชชาภา  รวิพัน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงปารณีย์  วรรณสอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายพัชรวิชญ  จันมูล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายปฏิพล  ภิรมย์อยู่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายศุภกฤต  เชี่ยวชาญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายวรเมธ  ภูจอมคา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงรมย์ธีรา  อุตรา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชีวมงคลการุณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงนภภัค  เกษมสุขไพศาล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงตะวัน  สุรดิเรกไชย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงภาณุชญา  สมิธานนท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายสิปปกร  เอนกอนันตวงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงพลอยพิศุุทธิ์  หงษ์ทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายพีรพัฒน์  โกฏิรักษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น