รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวิชยุตม์  จรูญศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายสิรวิชฐ์  ทรงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงกุลปรียา  ประชาสุขสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงพรหมพร  สุนทะโร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงสุชานันท์  พรหมชนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงนัทธ์หทัย  เอื้องอุดมสิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงหทัยกานต์  อินทบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ศุภอักษร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงพัชรพร  บุญญสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงพัทธนันท์  เฮงจิตตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายอัษฎางค์  นารถติกร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงธนเทพ  ลิมป์พาณิชย์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงพัชรวลัย  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายธเนศพล  ทวีปัญญายศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงชญานิศ  พิสุทธิ์วรารมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายณภัทร  โกเมนเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงภิรมย์รัตน์  รัตนภิรมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงวิภาษิตา  วรวิทย์วัฒนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายฐิตินันท์  ประเดิมชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธีร์กวิน  กาญจนแสนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงณภัทร  หัตถ์สุวรรณกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายศุทธวีร์  เจริญวิกกัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นายอนุวัฒน์  แก่นนาคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายธีธัช  ชินะชัชวารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายศุภณัฐ  เพ็งแป้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นางสาวนฤนาท  เข้มแข็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกัลยกร  วุฒินันติวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงพิชชาอร  สาลีโภชน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงพิรญาณ์  อารีกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายภูมิเจตน์  สุดประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิถยชุณพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงศุภยา  รักชูชื่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายชินวุฒิ  เหลืองทองเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณัฐพงษ์  น้ำดอกไม้ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธนภัทร  เอี่ยมจ้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธีรภัทร  ธรรมเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปฏิภาณ  แทวแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายพิทวัส  พงศ์ชุตินันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพุฒิพงศ์  อินเหี้ยน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายมองการณ์  สายบุญศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงฐิตาชญา  ชอบชู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงณกัญภัทร  เพชรชะเอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงณิชารีย์  เกตุลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงนันท์นภัส   บุศยพงศ์ชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงปวันรัตน์  คชนารถ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายนพวิชญ์  เปรื่องประสพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายปุณณวิศว์  ปัทมผดุงศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายพงศภัค  นิธิกิจโอฬาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายพชร  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายภาธร  พัทมุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายภูมิกร  เกษมสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายรณกร  กระจ่างดวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายรัชกฤช  อภิโสภณกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายรัชพล  น้อยเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายวิชชากร  อินทร์ทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายวิทยุต  จินดาสกุลยนต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายสหรัฐ  อาทยะกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายสุภฤกษ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายหฤษฎ์  คงคาหลวง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แทวแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงภิญญภัชชา   ม่วงศิลา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นายพัชรพล  เกิดประโยชน์สุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงดวงตะวัน  อินจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปานนภัส  ลีฬหกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงปุณยวีร์  พุ่มภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงพิชญา  วงค์คำปวน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงภรณ์ชนก  พิณนุวัตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงภัทรศรี  ขันนาค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงศรัณย์พร  ชุ่มเกษร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงศศิมาล์  หมื่นชำนาญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงโศจิรัตน์  ลอยอุดมโชค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อวิคุณประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงอนุตตรีย์  เปล่งวิทยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงอินทุอร  ศิริถาวร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปาณิสรา  ทรัพย์เกิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายสิรวิชญ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชมพูนุท  ปัญติภาณุวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกรอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงวริศรา  ฐิติพงษ์พานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายปัณณธร  เลื่อนศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงนิจสิรี  คนงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงพัชรลักษณ์  ชูวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายธนากร  ตินพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณภัทร  เจียรนัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงสุพิชชา  วิเศษเจริญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงอรัญญา  แพฟืน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายธนาทิตย์  ประดับไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงชนิกานต์  พลกำพนธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงอาภากร  วงษ์นาค โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายไกรสิทธิ์  ไกรสุริยวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายไอศูรย์  พิถยชุณพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกนกพร  วงศ์นุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงชยานุช  รัตนโชคธรณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายภวัต  โหรวิชิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นายโมกข์  เลิศสุวรรณโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายรวีธัช  สิงห์โต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายสิรธีร์  คำพุฒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงนิชาภา  พฤทธิพัฒนพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจารุมาศ  อุดมสันติธรรม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงธัญภัส  พูลทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงเบญจา  เกิดรื่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายปัญญวิช  ฉิมวัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายศุภกร  สุขพลอย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายชณัฐพันธ์  หล้าศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายสิทธา  ขลุ่ยทองคำ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายธนัชชัย  ม่วงชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายธนรัชต์  จิตณรงค์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกาจบัณฑิต  ทองประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงปริญญาพร  แสงทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงณัฐภัทร  ประชุมสาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายศิริวัฒน์  สารารัมย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงปรีชญา  กนกรัตนนุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายภัทรเศรษฐ์  อนันตวิริยา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายนวภู  ปล้องทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีอุทารวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายธัญวุฒิ  ทิมฤกษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงกานต์ชนิต  เชี่ยวโพธาพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงพรรษรักษ์  ปาณะพีระวิทย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงณภษภร  โชติเนตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ขจายแสง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนบำเพ็ญ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงปณาลี  กาญจนคลอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปทิตตา  ฉัตรวิชชานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงรตา  อุตตะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงรัตน์ฐาน์อร  กิมพิทักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงศิริกาญจน์  กาญจนสอาด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงสิริยากร  มาสิก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงสุภัสสรา  คุ้มสืบสาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงอนันตญา  ฉายาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายเจษฎากร  ผลลาภ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายพสิษฐ์  วงศ์ชนะภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสิทธิพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายธฤต  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงณัฐนาถ  รักพงษ์ไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปาลิดา  กองแดง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายยศภัทร  ชมพูพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงลาภินี  ล่ำดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงพรนภัทร  แซมเพชร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงรวิพร  พระเวก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกนกวรรณ  เถาโต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงนัทธมน  ธัชศถุงคารสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงจิรัชญา  คูณพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายกฤช  ตันประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายณัฐภูมิ  พัฒน์จันทร์หอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นายบุญลาภ  ปั้นทองพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายปุญชรัสมิ์  เหมือนจันทร์แจ่ม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายนริศ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงภัคพร  เยื่อปุย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงพิมดาว  สุมนัส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิทธิยานุรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงบุษบงกช  อยู่ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงณิชมล  บุศยพงศ์ชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพีรวิสข์  จิรโพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพลพล  ลิมกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายปรัญญ์  เจตสิกทัต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงปรมัตต์  วิจิตรจรรยาเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายนันทกร  จันทร์แพง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายชนาธิป  กิตติไกวัล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายจิระศักดิ์  เหรียญจื้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายคณิศร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงอภิชญา  พัฒนวงศ์ไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงลลนา  ศรีสงคราม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงเกิดศิริ  สมพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนันทรัตน์  วงศ์สว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงเขมศิริ  จารุนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายอชิตพล  หินแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายวสวัตติ์  ใจพรหม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายศุภวิชญ์  หวยภูผา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงยมลภัทร  วาสุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงบัณฑิตา  มุกดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายนปวรรตน์  เหล่าชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายสมปกรณ์  ลาภใหญ่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงจิณัทตา  เศรษฐภากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงอมรพรรณ  แพฟืน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงกัณฐมณี  กรรณสูต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอุรชา  ถมยวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนรภัทร  มาเปี่ยม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงสุรานาฏ  คำพุฒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจจิตต์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวสุภัชชา  หมื่นรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาววิภาดา  เพ็งละเเก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวธัญชนก  สอนฮั้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ไตรรงค์วิจิตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวพิมพ์ลภัส  เอื้อพัทธยากร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภักดีพิน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงพรชิตา  ปานมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงกมลนิตย์  จันทร์วิรัช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงณชนก  อภิชาตบุตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงพิชญาภา  สมอุดร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายณัฐพนธ์  เอกฉัตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงปาลิน  ชูใจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายนิธิวัฒน์  จำลอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายชนกานต์  มาลัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพัสกร  ศิริเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จิรนาทดิลก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งบรรเจิด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายยุวธัษณ์  สุวรรณเกตุ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวนภกมล  ไทยถานันดร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงตะวันวาด  อ่อนน้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายวสวัตติ์  เสียงลือชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จีนทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายวรนนท์  ตติยะวรนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นายธีรภัทร  เนียมหอม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงศสรัช  นิ่มนุ้ย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงอสมาพร  แพฟืน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 นายปรมี  นิลนัอยศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงภาวิดา  มะลิทอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายชวภทร  ธัชอัศวกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงณัฐพร  วิชยพงศ์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิถยชุณพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายกฤษณะ  สุภาดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงธิดารัตน์  เนตรธานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงสิริกรณ์  ชูศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายชยาวัช  นิลสัมฤทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงปกิตา  รัตนพิพิธชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายชยุตพล  เหลืองสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
224 นายภภัฏ  พศินพัฒนา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธีธัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายศนนชกร  รัตนารามิก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นางสาวณัฐชา  หมื่นศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงกัญญาวีร์  หิรัญชุฬหะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพรรษกร  เกษมสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายวรภพ  สินบุญยะมะ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงบัณฑิตา  เจนจบเขต โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงยอดขวัญ  ขันตยาภรณ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายเนรมิต  วันดี โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายศุภกฤต  ทรงสว่าง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายเดโช  กิมพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงทองหทัย  บุญเจียม โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายบูรพา  ภัทรปวัตน์วิทู โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายพงศธร  สังข์คุ้ม โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นายเหมวัต  เปาเล้ง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพัฒน์นรี  คูเม้ง โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุชญา  ตัณทวิวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงบุญยภัทร  สืบหิรัญ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายธนากร  ทองปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายกษิดิศ  ศานต์รักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธนภัทร  พรหมเกิด โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอัณณา  นามมั่น โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายสรวิชญ์  คำมูล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงโชษิตา  กังสภัทรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงลัคนา  สร้อยทอง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพิมพ์ชไม  ใคร่ครวญ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปารมี  ธรรมกุลางกูร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงพิสชา  เนตรสว่าง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงสุรภา  เลาหอุดมโชค โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชุมมะ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายพันธุ์ธัช  ดาบเงิน โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงชนิกานต์  วิทยา โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงดีลดา  แห่งธานีราเมศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายปัณณ์  ยอดวงษ์กอง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพรหมมินทร์  กาญจนภวนาถ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงชินาธิป  พงศ์พันธุ์ศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงญาดา  เหลี่ยมเพ็ง โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปุณยนุช  ต่วนวิวรรธน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงวณัชกานต์  มารัตนะ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงวิวรรณ  วัชรขจร โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองอ้ม โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทยงค์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงศุภรดา  ตัณทวิวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายธนพร  ศรีกลชาญ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพรรษวรรณ  ขาวเอี่ยม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายเกษม  ไกรทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายรัชพล  สีลับขวา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายจิรภัทร  เกียรติเกื้อกูลชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายนครินทร์  บรรลือศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายภควัต  มีคุณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายอัคคเดช  อยู่ดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายนันทกร  หอมชื่นใจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนิภาภรณ์  พรหมจรรย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงวรวรรณ  ขุนคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ดีคล้าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวรรณพร  เชื้องาม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวริศรา  วิเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงมุกดารัศมิ์  แก้วเหล็กไหล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวรรณพรรธน์  จันทรมงคล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงสุภาสินี  เสริมสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจันทร์ชนก  นกจันทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอักษราภัค  ปิยศทิพย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงปริชญ์ลดา  พาดำเนิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพรรษชล  ศรีฮอแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงต้นฝน  น้อมแนบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงมัชฌิมา  จิตต์น่วม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายณัฐดนัย  เลิศรัตนาพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายชลันธร  การดำริห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงณัชชา  ใจเอื้อย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายกิตติพงศ์  นิสสัยดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายศิโรมัน  เพ็ชรเทียร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายพรไชย  เทียมเมฆา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายแสงชัย  โรจน์ธนิกกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายณัฐดนัย  ดาบแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงองค์อุมา  บูชา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพิทยาธร  ทองรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายวริศ  จีนาภักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงชนิษฐาพัทธ  สืบจากอินทร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงสุตาภัทร  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงจิณณพัต  แผนสมบูรณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายวรพรต  ศิริฤกษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงศิวพร  อุลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มยวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายชยุต  สังขดำรง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงเจริญลักษณ์  สังข์เขียว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายธนากร  บุญประเสริฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายชาตรี  การดำริห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายชินพงศ์  ทองรวย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัฐพล  รักการดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายดุสิต  ชุนวิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายทิวัตถ์  ฉ่ำจิตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายปฏิญญา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายปวริศ  ศรีทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายพงศกร  ยิ้มทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายพีระณัฏฐ์  ศรีโกศล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพุฑฒิศักดิ์  จงสถาวร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายวีรพล  บุญเล็ก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงกาญจนา  สาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงนิรมล  ลือเรื่อง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงกมลชนก  พรหมชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เซี่ยงเจว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกิติยา  เพ็งฉุย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงฐิติรัตน์มนตรา  โพธิ์นาคเงิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงชลมารค  วงษ์แย้มพันธุ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเชิด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฏฐ์พัชร์  ศรีเครือแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงปรางค์ฉาย  ชื่นตา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงภวิศา  เหลืองอำพัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงรินรดา  กะฐินทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสรัลชนา  จงสกุลสวัสดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสวรส  แสงสิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสิริปัญญา  เทียนมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสุธีมนต์  ชื่นชู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอนัญญา  ละว้า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงอังสิญา  อาชวพิสิฐ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงอาทิตยา  สมบูรณ์บริสุทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 นายชินภัทร  สุขแสงเดือนฉาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
343 นายวัชรพล  สวัสดิ์ฐิติเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 นายณัฐพัชร  เลิศรัตนาพงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายนิติรัตน์  วิไลรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 นางสาวนวรัตน์  ศักดิ์ศรีสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวศุภิสรา  พิลาวงษ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงรักษณาทีม  แหวนทองคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงวริศรา  คำหอมกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงชิสมา  อุ้ยฟัก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงโสภารัตน์  สุวรรณเนตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงเพชรลดา  เหตะโยธิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นายสุกฤษฎิ์  ศรีคำอ้าย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายนฤพนธิ์  เล้าสกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 นายกฤติพงศ์  สุขพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายแทนทิว  เหลืองประมวล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายสืบวงษ์  พรหมบุญ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวภัทรลดา  ชินอักษร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายธนธรณ์  ทองผาบริสุทธิ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงสุภัสสร  น้ำเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวศุภิสรา  ใจตรง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวสิรินดา  เกตุมณี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายสิทธิโชค  ผู้สุด โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงพัชรมัย  เซี่ยงว่อง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภูวดล  สุขหงษ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงศิรประภา  จำปาไทย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลน้อย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงภคมน  ตั้งบุญดวงจิตร โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงพิชชาพร  กำเหนิดดี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงจรัสพิมพ์  ศิราจันทร์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงดุจดาว  อนุกูล โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงปิยธิดา  ล้อเจริญ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงจิรพร  สาผาย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงน้ำทิพย์  อาสสุวรรณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสาวิตรา  ทองมอญ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสิทธิชัย  กันสืบสาย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายสิทธิโชค  กันสืบสาย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น