รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวิจักษณ์พล  กระษาปณ์การ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายณัฐภัทร  วัฒนญาณนนท์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงญาณิศา  คำศิริ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงอรปรียา  เครือวงษา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงอภิษฎา  รุจิเมธาภาส โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงภัณฑิรา  จันดีทม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายภูมิเบศร์  รัศมีรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงวรรณษา  กรงทอง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงณัชฌารีย์  อนันตศาลา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงณิชากานต์  โคกกระชาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงพัชราภรณ์  กฤษณา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายคณากร  ยิ่งสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายณภัทร  นิลนนท์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายนนทกร  ทับชุม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายนพอนันต์  โธมัส จันทรา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายพีรธัช  อักษรศรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงบุษกล  วัฒนะพานิช โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงแพรวา  เจนการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงสุภาวิณี  เมืองแดง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงสุภิชชา  ไถ้เงิน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงธนภรณ์  สังขภิญโญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงญาณัจฉรา  วัฒนะโสภาคย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงพิชชาพร  ขัดทรายขาว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงศุกลภัทร  ภูคะสินธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงปิ่นเงิน  สัตยพงศ์ฐิติ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 นายอธิคุณ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายณราวุฒิ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายพชรพล  มิ่งมณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวชวิศา  ฐิติพงศ์สกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงนภัสสร  เขียวรัมย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงนวกร  เลาไพศาลวนิชศิริ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายธราดล  ภูมี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายปัณณทัต  พันธ์แดง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายกิตติภัทร  นาแรมงาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงกมลชนก  แย้มศักดิ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงธีรดา  เอกเสน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทุมมณี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปิยนันท์  ปิยะศิริศิลป์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงวรพร  รุ่งวัฒนโสภณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวนภัสวรรณ  จรตระการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาววริษฐา  สหะวิริยะสกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงเตชิดนี  เหล่าเอี่ยม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ชนะภัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายดุษฎี  ฉายวัฒนะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงนฏพรรษชล  บุญค้ำ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงนฤพร  ทองพิทักษ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงปีย์วรา  ศิริวชิระภาพ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ระเวงวรรณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำสิงห์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ถนอมมิตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงแทนใจชนก  เจริญสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงมาริสา  มณีงาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงมุฑิตา  ภูมิวิริยะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงศศิภากร  นิลประพัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงธนพร  เชื่อมาก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปิยธิดา  เวียงย่างกุ้ง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงพัชราวลัย  ศรีตะปัญญะ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงพรรณนารา  พลชัย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธาวินี  ว่องไว โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงรมย์มณี  สาริบุตร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงพิชญาภา  นามหาพิสม์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงกุลธิดา  ภาคาแดน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงปาณิสรา  เกียรติบัณฑิต โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงพัชรพร  ทัพพันธ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงสุสิทตรา  สังสะโอภาส โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงนันทิญา  สายมายา โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 นายพัฒน์ฌพงษ์  เริกหริ่ง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงจิตติมา  สิทธินันท์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รู้อยู่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงณัฐนันท์  โชติมงคล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 นางสาวรินรดา  จูงสาย โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 นางสาวรุจีรา  สีใส โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงลัลวลิยา  สุรพิพิธ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงไหมขวัญ  ปังศรีนนท์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 นายกวิน  ซื่อตรง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงธีรดา  สิงห์ธวัช โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวเพชรดา  เชื้อนนท์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวสิริภาพร  ศรีสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไกรศรีบวร โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชิสากัณฑ์  ไชยกูล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธนพร  บุญลิขิต โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงปวิชญาดา  เมยประโคน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงพรปวีณ์  หวังกุศล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ศรีวิชิต โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงปวิชญา  เถลิงกอบลาภ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายภูวิศ  พิชิตริปู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวอุษณียาภรณ์  รัตนมุสิกกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายธนภัทร  เสริมทองทิพย์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 นายภูมิรพี  สวนดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นายภูรินท์  สวนดี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงปณิตา  ก๋าใจ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงสุธาสินี  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นายจิณณวัตร  ก้อนสันทัด โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวจิรัชยา  ต่อวัฒนกิจกุล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายณภัทร  สัจจมงคล โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธาราทิพย์  ทองรักษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงพิมพลอย  พิกุลทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงบัณฐิตา  เกิดภาคี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงพิยดา  คนสันทัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจุฑามาศ  สกัดกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงปรียาภรณ์  มานะสุข โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงโชติกา  สีแข็ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงรัตติกานต์  สีหาตา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดีประเสริฐ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงเพ็ญนภา  เพียลา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายจิราวัชระ  เกษนคร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายพงศธร  อำไพโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายสิทธิชัย  ทรงแบน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจิรัชญา  นาดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงฐิติญาพร  นกน้อย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เนื่องจากพิมพ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงธนัชชา  รัตนวงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงปนัสยา  โพธิ์ทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พิมหา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงภัทรวดี  สาธยาย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีตะปัญญะ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงวาสนา  วันทากูล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงสกุลชนก  ปลูกสกุล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงสุธิมา  กัลยาวงค์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สนร้อย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงสุรตารักษ์  สุดแสง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงอริสรา  ท่าหาด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญโม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงขวัญกมล  ศรีสม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงณัฐฐนิต  แดงโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงภาวิณี  ธุระ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงจิราวรรณ  อำไพโชติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงจุฑามาส  เอมสุ่น โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์มณี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปิยวรรณ  สำอาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายวิชญ์พล  สอนวิชัย โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงจิราวรรณ  พลชู โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์บำหรุ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  การดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพัลยมนต์  บรรลือวงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปรีสิงห์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงสุภาภรณ์  หวังคุ้มกลาง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงปนัดดา  เทพปะโมง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายอนุรักษ์  คำชัยมงคล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงธัญธร  ชาวบล โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองอิ่มสินทรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงสุชานันท์  เพียสุด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงโศภิษฐ์  ชาญเดช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงชณิดา  เพียรแย้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายสหัสวรรษ  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงแพรพลอย  จรรัตน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงปรียา  วงษ์ตระกลูพัด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บางกุ้ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชุติมา  ไชยทุ่งฉิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายเมธัส  ภาคภูมิพงศ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงฐิตาภา  คนทัศน์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงชนิสรา  ญาติเจริญ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงศิริวรรณ  พูลเพิ่ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสราวลี  ชาลีชาติ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรคง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนุชจิรา  เชาว์ดี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอติพร  สรรพคุณยา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนริศรา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายสันติชัย  บาดขุนทด โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงภัทราภรณ์  งามศรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงปิยธิดา  ฝายจะโปะ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอภิชญา  งามแสง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายกนกพล  ภูมิชิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงสุชัญญา  ฉ่ำเฉลิม โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงสุพิชชา  ถุงเงิน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงประยูรพร  จันทาทอง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายชาญชัย  เปียผึ้ง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายอดิศักดิ์  ใส่โม้ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงอมรทิพย์  พรมนนท์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงทักษิณา  อารี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงจันทมนต์  ปาเดช โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงกมลชนก  แสงเดียว โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนิษิตา  กัตพงษ์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์สอน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงศิรินภา  วิลาศสระสังวาลย์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีโสภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอารีรัตน์  งามวาจา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงอริสรา  วิเศษ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายกมล  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายถนอมศักดฺิ์  โพธิ์ชู โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธวัชชัย  จันคณา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายปิยะ  บุษดีวงศ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายพงศกร  นำพา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายพรทวี  เอี่ยมแสง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายเพชรรุ้ง  สินกั่ว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายภัทรพล  เรืองศรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายรพีภัทร  จันทรงาม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายรัชฏพล  พิมพันธ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายศุภวัฑฒ์  ใจเอื้อ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายสุรศักดิ์  บุญชู โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายอภิชาติ  พุทธรัตน์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายกาญจ์นปพน  บุญศรัทธา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงกนกพร  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงฌารินดา  วิลัยวรรณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงณัฐกานต์  จูรกรรณ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงธันย์ชนก  ซังลา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนนทิยา  สร้อยทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนรินทร์ธิดา  หอมหวล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงนันทพร  บัวอ่อน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงปภาวี  รักษี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงประภัสสร  ศรีตะปัญญะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงพานิตดา  จูมพล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงแพรวพรรณ  มีชัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงภัทรวดี  นามชารี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงวีรนุช  อ่อนเชื้อ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสายธาร  เจริญสุข โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงสุกานดา  บุตรคล้อ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงพิยดา  วงษ์เสนา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงภาวิดา  ขณะฤกษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงกุลธิดา  ลบแย้ม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายก้องภพ  สขเกษม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายคมกริช  แก้ววัน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายไชยวัฒน์  เหรียญทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายทวีศักดิ์  สุวรรณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายธนภัทร  พื้นพันธ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนวัฒน์  ราดสาย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนวัต  หอมจันทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายนที  ศรีบุรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายนาวา  นวนดี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายบุญฤทธิ์  ชำนิ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายปฏิพลเฉลิมชัย  แก้วแสง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายปุณญพัฒน์  คลองมีคุณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายพีรพัฒน์  เที่ยงดี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายภานุวัฒน์  สนั่นชาติ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายยงยศ  แซ่โล้ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายศราวุฒิ  ไพเราะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายอลงกรณ์  ประถม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายอัมรินทร์  ศรีนาค โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายอัษฏาวุธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายนันทวัฒน์  โปราณานนท์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกชพร  อัมพวา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงกรองกาญจน์  สาลี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงทิพรัตน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงพรพิมล  ดวงดี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงพรรณธร  นงค์พรมมา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ทองมงคล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงศวรรยา  เสนาบัว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันอินทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงสกุลกัลป์  ศรีโสธร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงสุกัญญา  โสประโคน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงสุจิตตรา  ปาจันทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุชาดา  ผดุงรัตน์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอมลรัศมิ์  วรรณ์ทะวงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงอรณิชา  กลสรร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงอรพรรณ  ภูวิชิต โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงอาทิตยา  เทียนเงิน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงอินทิรา  พิมนิวาส โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขคุ้ม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงประกายทิพย์  ชารัมย์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงอริษา  ขันทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอาจรีย์  กิตติสุนทโรภาศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงชลิตา  อ้วนนวน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายจิรายุ  ศรีตะปัญญะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายไตรรัตน์  พุ่มฤทธิ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายวัลลภ  แหวนเงิน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายศิขะรินทร์  โคตรมณี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายศุภกิจ  บุญทิพย์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายศุภวัฒน์  ภูผาจง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายสัญชัย  ทองเนียม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายอธิป  กาญจนดิลก โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายอนุชา  สระบัว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายอานุภาพ  สุกใส โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงจิตตินันท์  สายพนัส โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงเจตสุภา  พรานเจริญ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงชนกนันท์  เหล่ามา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัฐฌา  สีมาดาล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงตะวันฉาย  เทียบฤทธิ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงทิพยวรรณ  โล้เจริญ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงธันยมัย  แปลงทุน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธิดา  ชาพิลา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงเบญจมาศ  คะเรรัมย์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงประพัทธ์สรณ์  พรมประเสริฐ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงปรียาวรรณ  อ่อนจันทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปวริศา  พูลแสง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปิยธิดา  เข้าครอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวไลลักษณ์  สาริยา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวิภาวดี  เจนเขา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายณัฐนันท์  มาคง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงวิไลรัตน์  รสจันทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงศิริประภา  ฉลาดแหลม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสกุณา  บุญชู โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายทวีพล  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสิริลักษณ์  คุชิตา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสุเมธา  คุชิตา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงสุเมธา  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงอรอนงค์  เหรียญคำ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงอัจฉรา  ไชยบุตร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงธนพร  เขียวสอาด โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงมาลินี  บัวอ่อน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพรประภา  กันภัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยศศิริ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงกัลญา  คำมิทัน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายวรฉัตร  วันนิกุล โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายกฤษฎา  ประมังคะตา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายวสันต์  เจนลพ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายอดิเทพ  เทียบฤทธิ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงจันทร์นภา  บุญยืน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนรินทร์รัตน์  สละทาน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงพรทิวา  สอนทะสอน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงภัคมัย  ศิลารักษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธวัชชัย  สัพท์เสนาะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายธิติวุฒิ  สืบไทย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายนนทวัฒน์  ประเสริฐพรม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายนฤบดินทร  เจียมเลิศประเสริฐ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายบารมี  นัคเรศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายปฏิภาณ  โชติช่วง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายพงศธร  วังเย็น โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายภาณุวิชญ์  เปลื้องทุกข์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายภูบดินทร์  อโนดาษ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายภูวดล  งามวงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายยุทธนา  ทนสิงห์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายวุฒิพงษ์  แก้วขาว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายศิริพงษ์  รวดเร็ว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  น้อยวงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายอภิชาติ  ผ่องอำไพ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงกชวรรณ  เกาะยางเผือก โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงกณิกา  บุญดาษา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงขวัญใจ  สุดสงวน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงจินตกานต์  ยอดอ่อน โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงจีรวรรณ  วิวาสุขุ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงชลธิชา  จิตต่อ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนฤมล  หงา์จันทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสงณรงค์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงปัทมาพร  ผงจันทา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงภานุรัตน์  เม้าชุมแสง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อินทปัญญา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวศินี  ศรีพันธ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงศริยา  มาทา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงเสาวนันท์  คำภูมี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงอภิญญา  สืบสวาย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงอรณิชา  วงศ์มณี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงอัจฉราพร  โทพิลา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงสุภาวดี  สายชุมดี โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงเพ็ญพัสสร  มีชัย โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายสามารถ  บัวลารักษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายจอมณัฏฐา  อัครณัฐ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายจิราภัทร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายยุทธพงษ์  มงคลทอง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีผ่อง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงกาญจนา  ปั่นเอี่ยม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงณิชนันท์  วงษ์เสนา โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงภาสินี  ปิติคาม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงมัชฌิมารัตน์  โยธารักษ์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงรัตติยากร  วงเหล็ก โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทองเหนียว โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงวารีรักษ์  อุบลราช โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปิ่นเพ็ชร โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บินทะ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  เภาเนือง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอารยา  วงษ์อุดม โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงอารยา  แช่อึ้ง โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกองทัพ  ศรีฟ้า โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายอภิลาภ  เผ่าวณิชย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทนสูงเนิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงวริษา  อ่อนปาน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายกฤษดา  เทียมเสมอ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกษมา  พูนเพิ่มสุขสมบัติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายจีรพล  แข็งแรง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เสียงสมบัติดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายณภัทร  เพ็ชรนิล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธัญญาลักษณ์  คู่เจริญถาวร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายธีระศักดิ์  มุสิกดิลก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายนราธร  ฉันทพิริยกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายนันทิพัฒน์  เทียนศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายปฐพี  บูรณะกิตติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปรมินทร  คชารักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายพริสร  แสงมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีแสน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายภูมิรพี  แดงดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายรติพงษ์  พังสอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวชระวิชญ์  แก้วชิณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายศิกวัส  จิตตังดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายสุพตน์  ดิศร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายสุวิจักขณ์  ขาวเผือก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงกมลวรรณ  ดาวกระจาย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงกรกมล  ตั้นเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  สามเตี้ย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงเขมจิรา  สารลักษณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงจิราพร  แสงมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงจุฑามาศ  เที่ยงธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงชลธิชา  นามบุตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงชาลินี  ทองขาว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงญาณนันท์  ศิริศักดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงธิติสรณ์  พุ่มสกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงบุษรา  กุดบ้านหนอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพัชรกันย์  ธนพงศ์ทวาสิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ช่วยประดิษฐ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงมัลลิกา  คุ้นเคย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงวรรณวิสา  สุวรรณโครธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงศศิธร  วงษ์พาศกลาง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงศุภมาศ  เพ็ชร์รุ่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงศุภิสรา  กตัญญู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงสุชัญญา  แดงโสภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ชัยเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงสุธาพร  บุตรแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงโสภิษตา  โสภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงอรพิชญ์  โกศลจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงอรัญญา  เปลี่ยนทัพ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอาภาภัทร  สัมมาเมฆ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายกริช  ขำจิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายกิตติภัฏ  พงศ์พิสุทธิโกศล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายเขื่อนเพชร  พาดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายจิรสิน  อำภิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายธนกฤต  แผ่นทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายปิติวัฒน์  ปัสสาราช โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายพชรพล  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายพุฒิพงศ์  กึกก้องสวัสดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายเพรียวพรรษ  เทพพันธุ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายภาณุพงษ์  ธารเอี่ยม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายรรรญชน์  มั่นคง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายลภัสภณ  แป้นศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายศรายุทธ  คงเอียด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายศุภกร  เปรมศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายศุภเสฏฐ์  แสงเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายสรายุทธ  พังสอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายสวัสชัย  สวัสวรธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายสันติภาพ  ซ้อนจันดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงกฤษติญา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงกุลธิดา  ผลสุก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงเขมิกา  วงษ์จันนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมชู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงเจนจิรา  คุยม่วงพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงญาตา  นีระพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงณภัทร  สำเภากิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธารรักประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรียาภัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยั่งยืนสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงณัฐพร  สหัสถิตย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงทิวาลักษณ์  พลหินกอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงธชวรรณ  ประจงมูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงธนพร  เพชรดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปรียาภรณ์  โชติกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงแพรพิไล  ศิริสุนทรกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงภัณฑิลา  คำแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงภานุสรณ์  แหยมศรีใส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ชาสะอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงรัตนวะดี  นิ่มเรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงศศิธร  ทองชิต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสโนไวท์  ศรียา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสริตา  มูลผดุง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงสิริวรรณ  พานิชเกรียงไกร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขลี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงสุรีย์พร  ศรีเพชร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทองอินทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายยงยุทธ  พุฒพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงอรสินี  เหล่าชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงอัญจิดา  คำไสว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายกรดิศ  สุขประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายชวัลวิทย์  รุ่งเรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายณัฐชนน  พวงภู่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์โต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายถิรวุฒิ  จันหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธนกร  จันทวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายธัญภัทร  จุลมิตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายธำรงค์  ศรีผา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายพันธกร  พิรกุลวานิช โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายภูมินทร์  สิริงาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายภูริทัต  ป่าโสม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายรัฐภูมิ  พึ่มชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายหริภูมิ  เมธีจิรัฐติกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงกิ่งกมล  มีธัญญากร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงจิตราพร  สตาภรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศุภมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมจินดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร์เกษม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงธนพร  ขวัญสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงธัญญวรรณ  ประคุปตานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนวตมน  ประกอบพรเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงนันทรัตน์  ธาราเพ็ชรัตน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงปภาวีร์  โลหกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพชรภรณ์  ดอกบัว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงพัลลภา  สีเขียว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงภัทราพร  บำรุงกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุรกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายจราวุฒิ  บุญจูง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสุชัญญา  เจริญกิจภัณฑ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธณภณ  ชีชะวา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงอาจาริณี  ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายธนภัทร  กังใจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีจันทร์แสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายธนานันต์  ตันประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายธัชธรรม  ยุพาพิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายตั้งใจ  เมตตาประสพกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายนราชัย  แสงศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายภูวดล  เจริญพิทักษ์กุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายปวีร์  บุญยะสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายรณภพ  คำผา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายปิยทัศน์  พูลศิลป์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพสธร  แย้มบาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายวิชยุตม์  เรืองโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภูนริศ  ธนภรณ์ไพศาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพสุภา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายศุภวิชญ์  สารพจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสรวิชญ์  พรายงาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายสุเมธ  มั่งคั่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายสุริยะ  แก่นทองแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกษมา  เปรมปรัชญา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงชนาภัทร  สารการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงณรีรัตน์  จันทะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณัชษามล  คุณา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงณัฐวิภา  คำเวียงจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายปุญญพัฒน์  เจรจิตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงปัทมพร  แปลงแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงปาณิสา  ศรีนาค โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงพศิกา  สกุลสุลักขณา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงรํญชนา  สูตะบุตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงรัศรินทร์  ศรีสุขกุลวัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงวรพรรณ  จารุศิริธรางกูร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงวิภาวดี  เชิดชู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุภาพรรณ  เอี่ยมละออ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงสุวีรยา  ไพโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงอัจฉริยวรรณ  คำชุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงพัทธรินทร์  เปล่งศรียศภัทร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายกฤตเมธ  ศิริโท โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายกีฏ  ชูเกียรติศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายณัฐชนน  สุผล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายณัฐชนนท์  อุดมภ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายณัฐภูมิ  เรียงศรีเจริญพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธีร์  สารพา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายนรลักษม์  น้าเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายนันทยศ  มณีวัฒนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายพงศรัณย์  พุฒซ้อน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายพันธุ์เทพ  ดวงสถาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายพันธุ์เลิศ  ดวงสถาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายพีรภัทร  บุญโทแสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายศักดินันท์  นุชหอม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายศิวัช  ศิรอักษร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายศุภวิชญ์  วังหิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายอามีน  อมรึก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงกฤษฏ์ณิชา  มั่นทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สันติผลธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงกิรณัฎฐกาญจน์  ขวาคำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงกุลปริยา  รัตนพันธุ์ศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรณีทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงชญากาณฑ์  ถวิลกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงชนัญธิดา  พงษ์โพธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงซาร่า  ประเสริฐสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงณภัทร  จิตรตรง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงณัฏฐิตา  นาคฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงธันยพร  ช้อนแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนันทิชา  ตีระวัฒนานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฉายาพงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพรปวีณ์  อิงคยะกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพิพรรษพร  กุลทัศน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงมณีกาญจน์  อโนดาษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสิริกร  พุมมา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอภิญญา  จันทราสินธุ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายณัฐชนน  ทองพราว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายธนกร  มโนรัตน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายธนดล  ขุนหาญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธีธัช  วัฒนรงคุปต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายนพรุจ  ทรงประสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายพักต์ภูมิ  จีรประภาพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายพุทธิภพ  หงษ์ทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายภูบดินทร์  ศรีรุ้ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายวชิรวิชญ์  วงษ์สายันต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายวสุ  ศรีสัตยานุเคราะห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายศุภกร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายอิงครัต  สุขะกาศี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงกนกอร  เล็กล้อม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงกฤติยา  กนกวรรณากร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกัลยกร  แสงประทีป โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ธานี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงจิรัชญา  มูลกระแสร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงจีรนันท์  ชมศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผลไพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงฐานิศร์  ชูอาวุธ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงฐิตินันท์  ไปปลอด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วปัญญา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงดุจดาว  แผนวิชิด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงนิศานาถ  ดีเส็ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีทองอยู่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพรรษมล  อรทัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงพัชรมณี  พัชรมณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงภัทรพร  ศรีสด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงภัทรพรรณ  อัฑฒพงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงภาพพิมพ์  คังคายะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงภาวิณีย์  หงษ์ทัพ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงยมลภัทร  ยอดแสง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงรัตนาพร  สีเกี๋ยง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงรามารัตน์  รักหน้าที่ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงลลิตพรรณ  เงินบำรุง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงวรรณษา  เหรียญทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงวรางคณา  หวังสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงศิริเพชร  หิรัญชาติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงศุภรัตน์  มะเริงสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงอภิญญา พาคีรัตน์  อภิญญา พาคีรัตน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงอรณิชา  ตระกูลเอี่ยมศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอรณิตา  ศรแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงอริสรา  พานเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงอิศราภรณ์  สำอางค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายกฤษฎา  ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายกฤษนัส  วิหคทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายกันตชาติ  ภูริวิทยวัฒนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายโกวิท  อิ่มจิตต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายณัฐพงศ์  วิระพรสวรรค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายภราดร  ศรีทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายธัชนนท์  หอมอ้ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายภูมิชน  ภักดีชน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายมวกร  ไกรรักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายรหัท  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายสิทธินนท์  กาลิก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายสุวพิชญ์  ราษีมิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงกนกวรรณ  อังอินทรสงฆ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงจิราพัชร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงจุฑาธิป  จากเทียม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงจุฬารัตน์  เลดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณิชากร  เมลืองศิลป์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงทยิตา  คำวิจารณ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงธนัญญา  กองจันดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงนุชนาถ  จุลเจิม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงบุษยณัฏฐ์  กุสลาศรัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพิชชาพร  ยศเครือ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงแพรเพชร  ต่อไพบูลย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงศิริลักษณ์  มากเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์ใด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายกฤษฎา  ไหมทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายชนะชัย  แสวงนิล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายณภัทรฐนัน  ปลื้มใจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายธนบดี  นาถวิล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายธนพล  อิ่มรส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายธนภัทร  อิสระมงคลการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายประภพ  ทองขาว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายภูรินทร์  อินทร์ชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายเมธาสิทธิ์  อุ่นสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายรัฐนนท์  ทองคำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายสิณพัชร  รุ่นกลุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายหิรัณย์  กองแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายอภิชนท์  สงเคราะห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายอรรถพล  มนต์กันภัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงกมลชนก  กล่องแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงเก็จมณี  จอกเงิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงชนาสิน  ปาปะขัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงขนิษฐา  ท้วมสุนทร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เพาะบุญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงฐิติมา  ทองชั้น โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงณัฐนิช  ศรีเหรา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงณัฐสิมา  ทองดียิ่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงณัฐสุดา  เทศสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงณิชาภัทร  พัดจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงธนัชพร  ทะเดช โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธนารีย์  ตรีสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธัญญพร  วิศิษฏ์เจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงนริตตยา  พิมพ์ดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงนัญนภัษรน์  ชูโชติธนะสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงพิมพ์ชนะ  มาลัยพงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงมิมินธร  นางงาม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงรวีกานต์  เรียงวงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงวรรณิษา  ยะลาทรัพย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงวรินทร  พันธ์ศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงวันพรรษา  จิตรหัสต์ชัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงสุธิดา  แพนลา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสุภาพร  ทองดีเรียน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสุมิตรา  ใจบุญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงอภิญญา  พิมพิสาร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงอาริษา  ทรงประสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงอารียา  ลิ้มกุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงอาคิรา  ทองเรือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายกันติชา  จันทราช โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายจีรุตม์  สุรพลชัยชาญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายธนนท์  ฤกษ์พัฒนาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายชิเนศร์  กนกวรรณากร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายณภัทร  กมลอมรบุตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายณภัทร  ทองน่วม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธนเมธา  ศรีแสน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กชายธัญชนาธิป  สวัสดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กชายปิยวัตร  จิตต์รัตนสมบัติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายพชรพล  แก่นทองแดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายพีรพัฒน์  สกุลสุลักขณา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายภควัต  อาญาเมือง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายศุภากร  ชุตินันท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายอานนท์  พวยอ้วน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายเอกวัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงกฤษณา  หน่อทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงกวินทัศน์  ดีอาษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงเกศราพร  อังคะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงจิราภา  สังฆธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุรีวงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงฐิติกานต์  กิตติธเนศวร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงณัฐชยา  ตันสิน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงดวงสถาพร  เปรมปิยะกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงธนัชพร  อินลุเพท โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ขาวมาลา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงธันยาสินี  เกิดมี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงนภสร  ขาวแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงนาตาชา  โชติสวัสดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  นาคกรอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปณิตตรา  กองขุนชาติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงประภาวดี  พลอยแก้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพิชชาพร  พวงประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงพิรติยา  พงษ์สมร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงพุทธิมน  ตรีสุวรรณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงเมธาฎา  แย้มศรี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เข็มทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงรมย์ลักษณ์  พังสอาด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายธวัชชัย  ภักดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายธีรศักดิ์  ภักดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีชาญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงวรัญญา  แต้เถา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงหทัยชนก  ชัยพอินทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงหฤทัย  อ่อนกะตา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ดวงอาทิตย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายกัลชาญ  ฟูตระกูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายณัฐกฤช  ธรรมธัญญารักษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายณัฐนนท์  คล้ายมงคล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายทนงศักดิ์  ยักทะวงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายธนกร  ยังมี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายธนทัต  วงษ์กวน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายธนธรณ์  สงปรางค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายธนาคาร  อภิสุเมธานนท์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายปรมี  ศรีสมทรัพย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายปิยวัฒน์  นาชัยเพชร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายพาสุกรี  พื้นบาตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายพิทยา  ภาถีร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายสวราชย์  รุนพิลา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงกันต์ธิมา  อาจเลิศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ลิ้มเอื้ออังกูร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงชนิศา  พร้อมพานิชย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงชลธิชา  พูลประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดสิงห์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงดวงกมล  หมุนพิม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงนภัสมนต์  ศรีนครา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงปฐมาวดี  จิตตนันทากูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงปนัดดา  ดวงน้อย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงปรัฐธิดา  ปะนัดเท โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงปิยฉัตร  งามเฉลียว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงพรนภัส  เกตุมาลี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ช่อโต โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชอบสุข โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงฟ้าใส  พากเพียร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงภัทรภรณ์  สัมมาสวัสดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงมนัสวี  เมืองวัจนะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กหญิงมสารัศมี  นพตากูล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่พิมพ์จันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงวันวิสา  เตชะดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงศศินา  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงศิรินภา  เชื้อประทุม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลาคา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงสุชาดา  ตรีเนตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  คำภีละ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงอภิญญา  ดวงแสงฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงอรนุช  หนูสว่าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงอรพินท์  แสงทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงอลิชา  ศรีวชรฤทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงอารยา  จันทร์ขาว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายชาญพิสิฐ  พิมพ์ดี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายณัฐชยา  เตียวสมบูรณ์กิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายทัตเทพ  ขาวโอภาส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายบูรณิน  แย้มบาล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายพลาธิป  ตราจินดา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กชายพัศปัณฑ์  นิรัติสัยไตรรัตน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กชายภัทรพณิชย์  แสวงทรัพย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายยศพล  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กชายวัชรชัย  แหยมศรีใส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงกฤติยา  ภูริวิทยวัฒนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  มณีวัฒนา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงเกวลิน  อิ่มเอิบ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงสถาพร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงจีราภรณ์  ปรีดามนต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงจุฑากร  กุลเกียรติประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงธนพร  เตียวสมบูรณ์กิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงบูรณิมา  มั่งคั่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงปราญชลี  มณีพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงปริญญดา  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงปวีณา  คุ้มภัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงปารวี  ผาจันทร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงเปมิกา  บุญยะสิทธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงพชรพร  ภู่พานิช โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงพรนภัส  อินทเศียร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จันทราสินธุ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงมัสติรัญน์  คงชุ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เลขพัฒน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงรุจิรัตน์  ประกอบกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีแจ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายกชพงศ์  ปลอกทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กชายกรณิศ  พุกประเสรฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายจักริน  ตรองจิตต์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายแทนตะวัน  ชมชื่น โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายธีระ  อนุศาสนี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กชายพัชรพล  วรรณะประโพธิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายพีระศิลป์  สมศักดิ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายวัฒนพงษ์  จำปาดง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายอริญชัย  บุญเพ็ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายกษิตฤน  ศรีอร่าม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายกันตชาติ  กัณหา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายเกียรติไกร  ดุษฎีธรรม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายจุลจักร  ห่อคำ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายชาญยุทธ  พุฒพันธ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายทัตเทพ  ชำนาญกิจ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายแทนกมล  อรรถกมล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายธนะสิทธิ์  แสงนาค โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายธีระชัย  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายปภังกร  สามะศิริ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายปรานต์วริศ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายปวีณวัชร์  เอี่ยมอิ่ม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญวงศ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายภาณุพงศ์  พิทักษาวรากร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายรัฐพล  รักษ์พงษ์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายรัฐพล  จวนเจริญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กชายสืบสกุล  กิตติวรรธโนทัย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายหสวุฒิ  จงรุ่งโรจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายอลงกรณ์  เครือละม้าย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หลอมทอง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกียรติสูงส่ง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงธนาภรณ์  นุ่มสารพัดนึก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนิราภร  สารพจน์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จารย์ลี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพัชรนันท์  รุ่งกำจัด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีสุระ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงรินรดา  ตันเดี่ยว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงวรกานต์  น้อยมี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงสุวรรณา  ศรีอรุโนภาส โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงอภิสรา  พนิตนรากุล โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงอิศราภรณ์  อินทรประเสริฐ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายชนาธิป  ดีเสียง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงศรีสุดา  อุดร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงวรรณภา  สิมัยนาม โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงวรรณชนก  ทองอร่าม โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงธนาภรณ์  แจ่มมา โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงอนามฤณ  แสงทวี โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายภูวาดล  มาลัย โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงสุดารัตน์  เลิศณรงค์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงศมนีย์  สุขปลั่ง โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกตุนุช โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวอริสรา  ศรีรัตน์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายพัชรพล  ทองกำเหนิด โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวธนาพร  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงพรพิมล  บุษปฤกษ์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงคณิษฐา  แตงทอง โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวกัญกร  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงสุมิตตา  นกสกุล โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาววรรณพร  แดงหนูงาม โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงธวัลรัตน์  รักเมือง โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงพัชราภา  พานวงษ์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงจัสมิน  ปาลาเล โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายนันธวัฒิ  หอมยิ่ง โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงศุภสุตา  มหิธิธรรมธร โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงจินตรัตน์  เต็มรัก โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธุรัตน์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงภัทราวดี  จันทรา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายชัยรัตน์  ปรึกไธสง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายชัญเทพ  เข็มทอง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายบูรพา  คำสิงห์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายภาสิทธิ์  บุญธรรม โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายบรรจงศักดิ์  บานแก้ว โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงสมฤดี  หยิบยก โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาววรษา  อรุณทิพย์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวเบญญา  กาญจนกุล โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นายกิตติคุณ  กงจักร์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองสายใย โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายจิณณพัต  มีกิ่ง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงจิดาภา  องคต โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายอภิวิชญ์  ทัพพงษ์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงกิตติยาพร  บุดดีสี โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงปภาวดี  เสมศรี โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงจิรนันท์  หัดสูงเนิน โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายวัชรพงศ์  วัฒนาพิชิตพงศ์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงสุวนันท์  ร้าวกระโทก โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงอจลา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงฐิติมา  ท้าวสกุล โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงศิริลักษณ์  รัสมี โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงรัชนีกร  กลิ่นหอม โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงณริตา  ขวัญเพ็ง โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงนิราภร  ปานมาศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายธีระพัฒน์  การเพียร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงจิราพร  เฉลิมวัฒน์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น