รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 นายอัมรินทร์  เกิดเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายศุภกร  ศิริมงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 นางสาวพัฒน์นรี  รูปิยะเวช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธนภัทร  มโนอิ่ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายพศุตม์  อวพรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงปฐมา  บุญสิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงสุธีมนต์  เสริญวงศ์สัตย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงสุภาสินี  กันทะชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงชุติมา  แก้วชัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงวาสิตา  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงพิมหทัย  มีสมโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงณัฐพร  ทองไพจิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวพิชญ์สินี  เทพสุภรณ์กุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวจิริฐา  สุรินิตย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวสุชชนันท์  บำรุงศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวธีรญา  แป้นสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 นางสาววิลัยวรรณ  แซ่ซิ้ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นางสาวนริศรา  แหยมเกตุ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 นางสาวธาราทิพย์  ลิลิตสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงภิญญดา  สระทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 นางสาวทัตพิชา  วงษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนัทธมน  วิสุทธิ์เสรีวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 นางสาวสิรีธร  เชาว์วันกลาง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงปวันรัตน์  ตันตะราวงศา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 นายภาคภูมิ  วงศ์เสถียร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายกิตติคุณ  ทับทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปริศนา  เดชาวาศน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงยวิษฐา  วนิชย์ถนอม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายพรรณกร  คำช่วยสิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายธนภัทร  เลิศมงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายทินวัฒน์  ธนกิจไพศาล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงณฐมน  แผลงปัญญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 นายกฤษฏิ์ปกรณ์  เหรียญเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นายพีรณัฐ  ทองสกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายธีรภัทร  ยาใจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองอยู่ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวอวิกา  เกิดแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวเปรมฤดี  สื่อสวัสดิ์วนิชย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นายธาดา  ภุคุกะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นายกฤติน  โตยิ่งเจริญสกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายธีรเมธ  เศรษฐวิวัฒนกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นายธีรภัทร  งามแสง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นายสิรณัฐ  เพ่งพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นายสุริยา  เพชรทองเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายพีรทัต  หงษ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายเพชรสิริ  เสียงเสนาะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นายธารทอง  สมวิจิตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวนคนันทินี  ตันไพบูลย์กุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงนฎกร  ชุณห์กุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงวริษฐา  ดิษฐาพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 นางสาวพชรภรณ์  กิจประไพอำพล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 นางสาววา  ลักขณะวิสิฏฐ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายอติรุจ  แสงเมฆ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ขุนพล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
55 นางสาวอรณิชา  หลำเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวณัฏฐนันท์  สุวรรณนพเก้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวชุตินันท์  โพธิพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 นางสาวปีย์รดา  สวนศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
59 นายปิยพัทธ์  วรรณบวร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 นายวัชเรศร  เพ็งบุบผา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงภัทรีสา  ตุลยะปรีชา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายปุญญพัฒน์  พิพัฒน์ศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวนารีรัตน์  มงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายธนพนธ์  โกศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวสิริรุ้ง  นันทพานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นางสาวนรินทิพย์  ลิลิตสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายภูวนาท  ใหม่พรหมมา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวทัศไนย์พิมล  ศิวรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นายพชร  จินดารักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 นายรัชพล  วรพลมั่นคง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธนัชพร  วิสุทธินันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายทรงเกียรติ  พนมสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงภัทราพร  เศรษฐวิวัฒนกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงประภาดา  ลีระสันทัดกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจิรพัชร  แก้วนุช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชยาพร  ศิริบำรุงสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จิตร์ลักษณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงรัตนากร  แก่นหิรัญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายปฐมพร  สุวัฒนากุลกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชัชภูมิ  ทิพย์อัมพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงชลธิชา  พันธรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายธีรภัทร  ชุณหพัฒนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงนวินดา  วิเศษสุนทร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายภูริณัฐ  พิสิษฐ์ศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงกรพินธุ์  วัฒนจึงโรจน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงธนภรณ์  สืบสายเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงธิติพร  กิจเจริญโชค โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จุนเจริญวงศา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงนภัสรา  วิสุทธิศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธีรโชติ  รัตนศิริดำริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงพลอยณิศา  ภัทรเชื้อหอม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนัญชกร  ถาวรศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อสาทุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงกัลยรักษ์  โตโสภณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายชิษณุพงศ์  ดิษเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธนวัฒน์  นิยมไพศาลกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธนพร  รักจรรยาบรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปริวราพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุรัมภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ธรรมสุนทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงศาณิญา  ไชยกูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายอิทธิพล  ลิ้มสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 นางสาวชนิกานต์  สิงห์ชม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายสรวิชญ์  ทองชัยประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายสิรวิชญ์  เศรษฐโศภณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายกฤตธา  อาฒยะพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายเจษฎา  ฤทธิ์มหันต์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายปราชญ์  จำรัสธนสาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายพชรพล  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงวรกมล  อัศวุตมางกุร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงณรชนก  เรียนชอบ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 นางสาวนีรา  กระแสร์สุนทร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงกนกพร  นักบุญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายกษิดิศ  สุนทรโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายสิทธินนธ์  เจียรพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายณภัทร  จันทร์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอรัชพร  โคตะมะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพัฒนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายนราวิชญ์  พัทนา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงวริศรา  เข็มทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายอภิวัฒน์  มั่นปาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงเปมิกา  บุญมี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยะไกรกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายเชาวน์วิชญ์  ขันคำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงพิชญา  ศุภวาทิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงบัวบูชา  ไวภพบุรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายพงศกร  เตียงหงษากุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายพชร  ตติบรรจงลาภ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายนันท์ธร  จอมศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงนันท์นภัส  ระดมเพ็ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงฐารตี  ศรีสอ้าน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายตวงทรัพย์  รัตนไทย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายอธิย์รัช  บุญทรง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงณิชาภัทร์  ขำสำอางค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายนริศวร์ธีร์  ถาวรเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงชญาณิศา  ถาวรศิริ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ตันยานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงขวัญชนก  ปรีชาชีววัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงกชพร  หงวนสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงขวัญชนก  มั่นถาวรวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายเพรียวพันธุ์  พัดทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงพัชรพร  มากมณี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  วัชรีนันท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญโฉม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายพชร  หิรัญวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงชาลิสา  วิรุณราช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
151 นางสาวสุพรรษา  กายสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงชยุดา  ดิษฐาพร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปภัสรา  ศรีคชา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นางสาวจรรยาพร  อานุภาเวนะวัฒน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นางสาววิภาวี  จิตตะวิกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกัณฑ์พิชชา  จำศักดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงเนตรนภา  เนตรสาคร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวพัชรินทร์  วิสิทธิวงศ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวอภิฤดี  ชินวงศ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงเกษวดี  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวพนิตพิชา  สุจินดา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวกัญญ์ธรรม  ถังทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวสิรินฑิพย์  อังคะนาวิน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวหัทยากร  อุปติ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวโสภิดา  สมานมิตร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาวกวินทิพย์  กองหอม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงปณิตา  ภู่ประไพ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวดวงกมล  อุ่นเรือน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรชัยเรืองสุข โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอรอนงค์  บุฯพิพัฒน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยบรรฑิตย์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงธีรกานต์  สำรวย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงทิพาวรรณ  อิทธิพร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงวิชญาพร  คูณสิริมา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวชนากานต์  บุญสร้าง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวณิชาภัทร  ต่อวัฒนกิจกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวอรปรียา  หวังเกษม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาวอรพินท์  สุกร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวภัทรภรณ์  ค่ายแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองขาว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปนัดดา  บุญเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวศรัณยา  เชื้อหอม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงวรนุช  สิงห์วี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพิชญา  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงธมลวรรณ  คชเสน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงรัตนาการ  คงลอย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวมุทิตา  แก้วโคจร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงศุภกร  เมธีกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงปาณิสรา  เจริญเตีย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงโชติภัทร  ประถม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงอมลวรรณ  ริ้วมงคล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงอภิญญา  ยงศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงวิยะดา  ศาศวัตพันธ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงสมพร  ทองรวยจริง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงอริสรา  แสงสมพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงสุกฤตา  นวลฉวี โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงศุภกานต์  แสงอรุณ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิ้มเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงปุญญิสา  จงธรรม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงทิพย์สัญญา  สุริกัน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงชนิสรา  จามร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวกนกภรณ์  สังข์ทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงสุมนา  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงฐิติญา  ไชยมงคล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงตะวันฉาย  เอื้อเฟื้อ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวบงกช  อู่วิเชียร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงธนัญญา  เรืองศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวอภิญญา  พินทรากูล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศิรดา  แนบเนื้อ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอภิญญา  เย็นใจ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวสุดารัตน์  นันทะเดช โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวจิตตาภา  โพนสุวรรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวชลธิชา  ปาดเป้ย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพัฒน์นรี  เศวตาภรณ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สูงเรือง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นางสาวสุธีมนต์  ยศยิ่ง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นางสาวกิตติยา  เอื้อสุวรรณา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวชนัญชิดา  ไทยทรง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นางสาวญาณิศา  ยุ้นพัน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงศศิประภา  บำเพ็ญกิจ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงธนัชชา  เพียซ้าย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงปรียานุช  ภาคกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงศศิประภา  ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงศศิธร  ฉิมโค โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวสุดารัตร์  อินสอาด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงยศวดี  หมื่นทิว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงกนกพิชญ์  หงษ์ทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงวิรินยา  วรสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวรัชฏาภรณ์  ลืมสวัสดิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงขนิษฐา  อังวัชรปราการ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงญานิกา  ศิลาวุธ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  จันทร์แพง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงทัศนีย์  เสน่หา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงวรัญญา  เกตุแก้ว โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธารารัตน์  เนียรมงคล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงดวงกมล  จันทรางกูร โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงนภสร  พิศมัยรัตน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงมาลินี  สุขศรีเมธีชัย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกตุณรงค์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงญาณิศา  วิมลภักตร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงกชกร  ไกลกลาง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงบุญฑิตา  รุ่งสว่าง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวเอมวิกา  ทองคำ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงพรสวรรค์  แสงจันทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสิริปรียา  เมฆจันทร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงวิภาพรณ์  ใต้ชมภู โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงลดามณี  เนตรสอาด โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพัชริดา  โพธิ์บาย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พานทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงลลิดา  นพกาล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงวนาลี  ท้วมพงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวณภัทรา  อริปัญโญทัย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงพิตตินันท์  ตันเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงจิราวรรณ  โกพระ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงแพรวา  พรมเสน โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงชาริสา  สุขพงษ์ไทย โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปิยรัตน์  ก่อนเก่า โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงกนกชนก  รื่นเจริญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงกรกมล  ฮะซิ้ม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงกิติมา  มั่นดาวรองศ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงชุติมา  งามศิริ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงญาณี  ศรีประวัติ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงฐิตินันท์  ค้าของ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสำราญ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงณิชากร  เทียนทอง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงณิชาพร  สังข์สกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงณิชาพร  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธนพร  มณีวงษ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธัญสิริ  โพธิ์แดง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนันทิชา  กัลหา โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนิษฐิดา  ดำรงสุสกุล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงบวรพร  อุทัยผล โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพรธีรา  กิตติวงศ์ธรรม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงพรนภัส  วรรณโส โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพรพิมล  สัมฤทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพรพิมล  อินคง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพิณนภา  รัตนประสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงพีรดา  จุลวรรณโณ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงภาวิดา  ยะระสิทธิ์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงรัตนวดี  ศรีวิบูลย์รัตน์ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงวิลาสินี  ปั่นประเสริฐ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงศิรินรัตน์  วิจิตรดำเกิง โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พุ่มหอม โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงสาธิดา  ประจวบ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณวิเวก โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอันธิกา  แสงอรุณ โรงเรียนดัดดรุณี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงพิชญา  แสงเนาวรัตน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงจิดาภา  เพียรพิทักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
291 นายสมหวัง  สุวรรณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายวุฒิชัย  นฤภัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายศิวัช  เขตเวงดวง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงวิลาสินี  มีอุบล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงจารุวัฒนา  เนตรสง่า โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 นางสาวนิรชา  ละออเอี่ยม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงฐิติภา  วีระวิทยากรณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวสสิมา  ผลพันธ์งาม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายมรกต  ยมศรีเยือน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงชุลีพร  ท้วมแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายศุภวิชญ์  ดวงคำรัตน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายธนาพงศ์  สื่อหลาย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายรติกร  รัตนกุญชร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายวิทวัส  สำริด โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายธีรศักดิ์  นุชนา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายสรวิชญ์  ลำเจียก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 นายสุรพัฒน์  สุขบำรุงทรัพย์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายอนุพงศ์  สุจินพรัหม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายรัตน์พล  ประศรีพัฒน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายเจริญ  พุทธเจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายเจริญพงษ์  ไชยยัน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายนันทพงศ์  แสงหิรัญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายพงศ์พันธุ์  ดอนหัวร่อ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายณัฐกานต์  โสภา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายนิพัธ  ปิ่นประดับ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายพงศกร  ตระหง่าน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายพงศกร  ทับทิมนาค โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
318 นายพรเทพ  ช่างสลัก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายเมธา  ฝักแคเล็ก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายศักดา  วงษ์เล็ก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นายศุภณัฐ  ชั่งกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายสวิตต์  นิลหยก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 นายสุวัฒน์  จุนเจริญวงศา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายอนุชิต  บริบูรณางกูล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายอัมรินทร์  เงินสัจจา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 นางสาวสุปรียากมล  สุมาลัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุวรรณอภิชน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสิรินยา  ปรากฎมาก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลำดวนหอม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 นางสาวกานต์ทิตา  เทศกรณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัตินี  ธนสถิตย์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงทรงศิริ  ปัญจพิทยากุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงนุชธิดา  อ่อนน่วม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นางสาวพรชิตา  เลิศศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงวรรณวิมล  เอี่ยมศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงศิริรักษ์  ธาราทรัพย์ศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายศุภกร  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายคุณภัทร  เพ็งอุดม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายภาณุวัตน์  ห่วงบำ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายอิทธิกร  จูมคอม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายสุภาพ  กุยสุวรรณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไกลกลาง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายกิตติวัฒน์  ถนนทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นพเสร็ฐ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสุรินธร  วาปี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงชลธิชา  แย้มเปี่ยม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงณัฐชา  เล็กชะอุ่ม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงอนัฐการ  สุวรรณเจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายนวิน  นัวพืชน์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายเกรียงไกร  วัฒนกิจวิชัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายธีรวัต  เสงี่ยมพงษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายสืบวงศ์  หาญกล้า โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายณฐกร  คำเขียว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายสุทธิชัย  ทองปุย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายสุวนันท์  สินภักดี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายธนาธร  วงค์พยัคฆ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงชนิกา  รุ่งแสงทอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ยอดใจเย็น โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายอนันต์  ช่วยเกล็ด โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายวันชัย  ดารักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงอุษณี  สุขมีชัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงญาดา  สีลุน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  งิ้วไชยราช โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงเขมจิรา  นาคนวล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายนวพล  รอดเลี้ยง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายกฤษณะ  เที่ยงสมบูรณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายภัทรพล  ขาวยั่งยืน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายศุภกฤต  ทับเจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงชวาลา  ปัญญาสัจธรรม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายอนุชา  สีหาบล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายสาระ  สิทธิ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายณัฐนน  ศรีสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงสุธิดา  สนธะลี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงนรมน  กันนะสมบัติ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษหอม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงตวิษา  กุลวิเศษ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายปิยะวัฒน์  ว่องไวเจริญสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายญาณากร  ปัญญากิตติศัพท์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายโชติพัฒน์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายวงศธร  อึ้งใกล้ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายธนกฤต  โพธิศรางกูล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายอรปรียา  ประคอง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงวาฐิณัฐ  ชูเวทย์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงณัฐมน  เจริญวัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงชคัทธาดา  สุวรรณโน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายวิโรจน์รัตน์  ชีพราหมณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายภูริวัฒน์  โนรีวงศ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายวิทวัส  รักษาวงษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายอภินันท์  วิริยาพันธ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายภูวเดช  ยงฮะ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายอิทธิพล  นิจสินธุ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายทินภัทร  เพ็ญจรูญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงณัฐกานต์  กล้าหาญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงพรนภา  พุทธรักษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายนันทนัช  เนียรศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงพณิดา  มัฏฐาพันธ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงวรกานต์  กุ่งแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณวัฒนาสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงณัฐชยา  สีวิหก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงศุภนุช  สุริวงค์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงปาริชาติ  เธมี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชาวดร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงญาณิศา  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงจีรานัน  ใบสุข โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายไตรภพ  บุญสร้าง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธัญ  อัครธรรม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงอาทิตยา  อุทัยศรี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุภาวดี  แป้นเกตุ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงชญาฎา  หงษ์วะชิน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงภัทรวดี  สิมแสน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงกันยาภรณ์  ภูมิลา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายวีรภัทร  ปั้นมา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายภัทรพล  ศรีสุนทร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มเจริญ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายนิธิวัฒน์  ประภาศรีวรกุล โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายวรทัต  อินทราวุฒิ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายหัฏฐกร  สวัสดี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายวีรภัทร  อารักษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายกัมปนาท  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายทินราช  โคมเดือน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงน้ำฟ้า  กาญจนศร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงวิจิตรา  รู้จิตร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุขศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายออมสิน  ยิ่งรุ่งเรือง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงณิชากร  ขวัญศิริพงษ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายภูมิปภัษส์  ธรรมสุวรรณ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายณัฐกฤษ  ศรีสุวรรณดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพรพิมล  จำปาน้อย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงฐิติมา  มาณีแนม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายกิตติพันธ์  ใจใส โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายชาตรี  อุไร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายฉัตรชัย  ทิมกมร โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงเฌอแตม  ชัยสายัณห์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงเฌอมาลย์  ชัยสายัณห์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายอานนท์  ทวีโชติ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายกฤตพจน์  ฉิมปมาณพ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายวรพงศ์  เสียงประเสริฐ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายจตุพล  อุปัญญ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงนภาพร  พร้อมเพรียง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายณัฐพงษ์  มงคลศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายวรวิทย์  ชุ่มชูจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงณัฐชภรณ์  รอดพลอย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงอารยา  คำเงิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายวัฒนา  บัญชาเมฆ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงอัญชลี  ศรีปาน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายรักษิต  นวลทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงสุริษา  ปิยภูวดล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายปรเมศร์  ถาวรศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายภูริภัทร  ทองประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายกิตติพงษ์  เหลืองเจริญพร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายธนกิจ  ฮวดสวาสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงอัญชุลี  ตันเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายปรวรรต์  บุญสม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายธรรณธรณ์  พิมพ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีภา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายภัทรพงษ์  งามดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายสุมลศักดิ์  ธาดาวรวิทย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงสาวิกา  โสมดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายพัสกร  เกษมสุขสมบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายชโลธร  จอมจะโปะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายบุรธัช  กุลพิพัฒน์รัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายพีรภัทร  วรรณะศฺริวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงกานต์สินี  สุดโท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกรรณธิมา  บัวทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวรสรินทร์  โคสี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฮวดสวาสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงนภาพร  กิ่งศรีพรม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวนิรชา  อดิษ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวบัณฑิตา  ทุมมัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนภาภรณ์  มาเอี่ยม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงนันท์นภัส  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงฐิติพร  เอี๋ยวชุด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงดวงพร  คิดกริ่ง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นางสาวกวิสรา  ปุยเปรม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายวุฒิชัย  หุตะเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงศิริทิพย์  คงเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นายกฤษณะ  ตันเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงสุทธินี  ชายทวีป โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงกนกพร  ลิมปิสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอัญชิสา  พุทธวักขิต โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวธีรารัตน์  วรรณสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวอรัญญา  โพยนอก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวนันทินี  บุญสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายธีรภัทร  สุระถา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอัฒสิทธิ์  แก้วลาเวียง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายณณัฐนันท์  คชรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายภูริพัฒน์  สังข์กลมเกลี้ยง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายพสธร  เนียนทะศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายธนดล  ภัทรหิรัญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายจิรภัทร  ดวงคำดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายวรรธนัย  ปัญญาชีวะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงชาลิสา  ปานเจริญกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายธนกฤต  วนะภูติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายธนวัฒน์  นฤกัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายชนกานต์  บุษบงก์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายจักรกฤช  เสือสา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายอภิมงคล  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงธัญพิชชา  จักษุรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงวรรณพร  เพ็ชร์รื่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงชมพูนุท  มงคล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงรวิภัทร  วรพลมั่นคง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงจณิสตา  ไวศยรุ่งเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงเมธินี  นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายศุภากร  ปาละวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงชินันวรัตน์  พีรวัฒน์กุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงณัฐนันท์  ประสาทเขตร์การ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธันยชนก  บุญทะโชติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายก้องภพ  ทองดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายอติรุต  เส็งเมือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายปวีณ์กร  ชนะรุ่งเรือง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายเนติฏพัศ  ปุณญนิจนิรันดร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นายสิปปวิชญ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวราพร  จ้อยเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  เกลียวชมพูนุท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงวรัญญา  เศรษฐ์พัฒนะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายอดิศร  ดวงดารา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายพิษณุ  สรพิมพ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายกฤตภัค  ปริมาณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายชยพล  เจนธนยุทธ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายกนกพล  เทียนคำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายภานุกร  ทรัพย์มั่น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายกานต์วณิช  ปัดถาวะโร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอัจฉริยา  แสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายกฤตพงษ์  เมตตาจิตสกุล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายภดิศ  จันทร์นอก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงมัลลิกา  น้ำลึก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธนวัฒน์  โอ่วเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงอินทิรา  ฉั่ยยู่เน้ย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายถวิต  บุญณรังศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกัญญาญัฐ  บุพลับ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายวรินทร  วงศ์อามีน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงศุทาธิณี  ลินทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงญาณิศา  แสงทองฟ้า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงณัฐรุจา  สงวนศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายอุดมวิทย์  สิทธินันท์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงอรัชญา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงวรินทร  ยุวรรณกร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายกุลวัฒน์  วัฒนพานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงชลิดา  คงบุญญา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สังข์ศรีทวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงตุลยา  ศิริโสภาพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายปฐมพร  กรุดเงิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงนงนภัส  เรืองไพศาลกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงภัทรกานต์  นิยมพานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายคุณานนท์  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 นายพีรธัช  ภักดิ์กวิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวณัฎฐณิชา  ด้วงเงิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายนครินทร์  สุดสวยสด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายพงศภัค  รัตนะสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายจุลชาติ  คงคารัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงนิธิภรณ์  แก้ววิทยาคุณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงศศิชา  วงศ์ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงธันษา  หมื่นศรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวสุดารัตน์  อยู่เย็น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงภูริชญา  สุขจิตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กชายกิตติภพ  พัฒนาภรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายศุภสิน  พัฒพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 นางสาวชุติมา  คิดเห็น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงขวัญข้าว  คำใจวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงกุลวดี  ย่องใย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงสุพิชชา  พานิชนันโท โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 นางสาวชญานุตน์  นันทพานิช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายจิณณวัตร  วิไลรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงอัตตปรียา  ทองนพคุณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายปุญญพัฒน์  วงษ์พยัคฆ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงสุจิรา  พงษ์ภักดี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงสุธีนุช  เพชรแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายดนุนันท์  ภักดิ์พิบูลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายธนวินท์  ศิริมนตรี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายจิรภัทร  ภักดิ์กวิน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายณัฐพงษ์  พุกเนตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายพรเจริญ  จันทร์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 นางสาวพิมพ์นภัส  คำมาวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายฐนกร  ไชยยงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 นางสาวอภิรญา  เทียนจ่าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายณัฐชนน  โกประ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงวีรวรรณ  โชคธะราวุฒิ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงชมพูนุท  สุดนุช โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขำณรงค์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 นายถิรวัฒน์  บุญสร้าง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงศศิกานต์  ถนอมนาค โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 นางสาวอินทิรา  วงษาบุตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายปฐมพงศ์  รอดพิพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายกานต์ธีร  กริมเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายภูสิษฐ์  เทพกุญชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงรินรดา  สาโร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายปารวัฒน์  อยู่ฤกษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงกมลลักษณ์  หุตะเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายธนภัทร  นพเกตุ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงธัญญาพร  โอ่งตั้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายพีรวิชญ์  พาขุนทด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนรัญชร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงม่านมุก  รัตนกิจเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายยุทธนา  มีแก้ว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายบูรพา  ชาวพัวทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอธิชา  ฤทธิ์เจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงปณิดา  สุขดานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงณภัสสร  อุปมัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายดนัย  เรืองวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์ตีข้อ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงเมธนี  หอระตะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงศิรดา  แจ้งศรีสุข โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายรัชชานนท์  พิสุทธิชาติ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงนันท์นภัส  นพกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายธวัชชัย  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงภคภรณ์  สังขบุตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงชุติญา  แสงชมภู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงต้นฝน  ชะรารัตน์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายกฤษฎา  รุ่งเรือง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายอัครพนธ์  จดแตง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงณิชา  ประภาศิริสุลี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงทิพรัตน์  ประสิทธิพันธุ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญรักษา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงเอรียา  ฤทธิ์อำพันธ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายสิรภพ  รัตนผ่องศิริ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายจิรพนธ์  ยะหัตตะ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายถาม์พร  บุญมาก โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงกัณฐิกา  สุขสอาด โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุขสอาด โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงฐิติมา  นิวัตร โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงห์สุ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายเชิดเกียรติ  บุญมาก โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายศุภฤกษ์  ทิพนันท์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายอนุชา  ทิพยานนท์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวแย้ม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายณพลเดช  ยืนยง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายวรพล  คมขำ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงปภาชนก  โพธิ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายจตุรภัทร  บุตรดีวงศ์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงณัฐวดี  เกิดปรางค์นพรัต โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูมินิธีธัม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกรรณิการ์  ตันสุทัศน์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงกัณฐภรณ์  อุ่นแก้ว โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงอทิตยา  วิเศษกุล โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงสมพร  สมหวังพาณิชย์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงนงนภัส  พลวงค์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงเบญจา  เจริญนิธิโชติ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงธนภรณ์  กุลสารี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงนรมน  ขำคง โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายศิวภพ  ยะรังษี โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายชยุต  งามอยู่ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายนัทธพงศ์  เหิกขุนทด โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายพีรพล  สนรักษา โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายนราธิป  เฉลิมพรต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงรพีพัชร  พรมจันทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงวรัญญา  บุญชินวุฒิกุล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กชายนรา  หันสังข์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายณภัทร  แสงโสภาพรรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณัฐรุจา  ห้วยศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงธัญพิมล  วงษ์จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงวรปรียา  ชูเยาว์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงณัฐวรา  ดวงวงษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงกนกพร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 นายณัฐนนท์  การะภักดี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายนทีกานต์  ตันธนสุทธิวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงปิยะฉัตร  สงบสมัย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงณัฐชญา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงธมลวรรณ  ปัญญามณี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เอมโอษณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงนงนภัส  คงสมุทร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสุธิดา  นันทบุรุษ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงมารีน่า  มิทซุย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธนพัฒน์  สุพัฒนานนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายภวัต  ชลสุภวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายณัฐกิตต์  โพธาภิวัฒน์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงปานหทัย  โกสิงห์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายวชิรพล  กลิ่นเกษร โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 นางสาวอรพรรณ  ศรีนวล โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงภัทรียา  แสงสุวรรณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายศุภกร  ภู่เพ็ชร์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายภโวทัย  เชิดชัยศรีพงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 นางสาวมนัสวี  เวียงสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงอณัศยา  พรมาลัยรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงมนัสนันท์  เวียงสุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกานต์สินี  ไพศาสลจิรศักดิ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่จาง โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงสิมิลัน  พุกเปลี่ยน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 นางสาวพิมพ์ชนก  หล่อวัฒนพงษา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติสันถวพงศ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงอาทิตยา  ดาษดา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายสุภัทรจิตร์  นิรมิตรนุรักษ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงฐาปนีย์  เรืองรองวรรษ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายณัฐกฤต  วิจิตรไพบูลย์สุข โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายศิริวัฒน์  เดชศิริ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 นายกรวิชญ์  ศรีบุญขำ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีธรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นายสุชาครีย์  แพงพรหมมา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกามุทภรณ์  สงวนแก้ว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นางสาวกัญญารัตน์  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุตรกะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายธเนศพล  พันกะหรัด โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นายณภัทร  พยัคฆ์มีธรรม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปรียาภัทร  พัฒนพัฒนานนท์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 นายสหโชค  สีสดเขียว โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงปวีณา  แซ่หลิน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงสวรส  สินพรม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายกชิดิศ  สวรรค์เวียงแก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายกัมปนาท  จูมพะบุตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายจักรรินทร์  แซ่ซึง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายณชนน  นวลเพชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายธนภัทร์  แถนสีแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายอัครชัย  ส่องสว่าง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายประสานชัย  หญ้าผา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงรุจิพร  ปวงสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงนรรฆวรรณ  ภักดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงเบญญาภา  จ้าหมั่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงธีรกานต์  สมศักดิ์เสริม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงทิชากร  สุธาตุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงตรีทิพย์  คล้ายหนองสรวง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงมนัญชยา  ดงปาลี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงวิลาวัลย์  กลางพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ปิ่นใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายชนุดม  แพรงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  แสนโคตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงจิรมณี  พันธ์สาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงชญานิน  วงศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงภัทรินทร์  นาราษฎร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มานะกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงกฤติยา  บุญปลูก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงโซฟี่  โชร์เดอร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงบุรัสกร  ภาวรวัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงเบญญาดา  สุขรมย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงศรุตา  ปัญญาอุทัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายธนพนธ์  สุขเกษม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงกชวรรณ  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายสรวิชญ์  วัฒนศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายบารมี  บุทริจักร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายศุภวัฒณ์  ตู้จินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายศิวกร  กำไรศิลป์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายพานุพงศ์  สิทธิเมธารักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญศุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงญาณภา  แซ่เตียว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงพัทธนันท์  ขันทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายอถิสิทธิ์  บุญคืน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายอริยธัช  กระจ่างทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายสันติพงษ์  เนียนสำเภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายอัครพงษ์  สุขแสน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายปภังกร  ครองแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายณัฐวุฒิ  งามขำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงเบญจมาศ  วงษ์ภู่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงมณีกานต์  อัครพิชญาพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายณัณฑวัฒน์  สว่างเนตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงยลลดา  โอสถศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายมณฑล  สุนา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงพิชญ์สินี  กิจดำรงธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลเงิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กหญิงณัฐนา  จันทพุฒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายพีรวิชญ์  มุสิพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  รานอก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์วชิรินทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงกุลปรียา  ประครองสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงคัทลียา  ทรีเมน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงชมพูนุช  บัวแหลม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงชฎาวีย์  สมสนุก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงนลินทิพย์  ขันติธรรมคุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงพัชญสินี  ภูคำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงศิริกร  เจริญวัฒนาสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลสวาท โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงอารีรัตน์  พัดงาม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงกวิสรา  หวังป่ากลาง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายสิทธา  เนียมสำเภา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงรัฎฐ์ศรัณย์  เทพพิทักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงจารุนันท์  พลชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอนัญญา  วัฒนชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีจำนง โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงชนัฎดา  ชีระจันท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงนิสาชล  ต่วนชัยภูมิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงบุญรักษา  เบียเอ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงพัชชาพร  เหล่าชุมพล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงมชุรส  มะลิเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงสุดาวรรน  ยินครุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายธีรพงษ์  อินษ์ต๊ะบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายพรมพิทักษ์  สายสิงข์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายชุติพล  บุณยามระ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงณภัทธ  พิมชนก โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงชญากร  ศรีปัญญาภิรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงปิยะภรณ์  วรรณศิริไพจิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
780 นายเอกพงษ์  สัตนันท์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวปาริฉัตร  นาคะเกตุ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวศศิวรรณ  จันทรโสตร์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวอารีรัตน์  คันธารักษ์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวอักษราภัค  ศิรินาวิน โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงปารณีย์  ภูมิภู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงศศิพร  บุญเขียว โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายพศวีร์  ทัดภู่ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายธนบัตร  ชวนเจริญ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายธวัชชัย  ชะอุ่มเกษ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงปิยะธิดา  งามจำรัส โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงชญามุก  ดิษฐสันเทียะ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงวิไลวรรณ  พรมทองคำ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงพิชาพร  บุญแย้มวงษ์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
794 เด็กชายจีรพัฒน์  ทรัพย์ธำรงค์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายกรภัทร  สุพรรณ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงนิศารัตน์  ชำนิเวสสะ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงมาริสา  ปานอ่อน โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุภาพัฒน์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงพีรดา  ธนารมย์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงสมฤทัย  กันหา โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงอรวลี  กมลนาวิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายคีตะ  กิมิฬาร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นางสาวสุภาพร  ทองปาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวณัฐนันท์  หงษ์ลอยลม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวนิศากร  บุญมาพล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวนิศารัตน์  บุญมาพล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวกัญญารัตน์  บึงลอย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 นายจักริน  ลาภมูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายณัฐภัทร  ลาภมูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงวันวิสาข์  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงนันทพร  ธรรมโส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขสบาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงเทพวรรณ  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงนฎา  ฉายแม้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงนริชา  ดลิกไพบูลย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงกรรภิรมย์  วิริยะอาภาพงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 นางสาวอวัสดา  หมู่หนองสังข์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายศุภจิตร์  ภักดีวงษ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงธัญลดา  สัมพันธ์ไพศาลกุล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงฐานิต  คันธสาลี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายธนกฤต  เหระวัลย์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายอนพัทย์  ทนทาน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวจิรวรรณ  สมสอางค์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงกุลภรณ์  เตชูปกรณ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นายอภิรักษ์  เสนารักษ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 นางสาวปนัดดา  ตาคำ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงกมลพรรณ  หนอสิงหา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงกฤติญา  ตาดคำ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 นายคณิศร  ลีลาโศริน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงจิดาภา  แจ้งรุ่ง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงวรพรรณ  วันแย้ม โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายอภิสิทธิ์  กล่ำดิษฐ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงภนิดา  ศรีประลำทอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงชญานิศ  พลเสน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายศิภกรณ์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงปรียาพรรณ  เอี่ยมลาภะ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายจิรายุ  ลุนพิจิตร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงเมธารัตน์  เมืองนุช โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 นางสาวนภาพร  ปักโคทะกัง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวชนนิกานต์  ขาวด้วง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายกุศลิน  กุ้ยประเสริฐ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายสหรัฐ  บุญถึง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงฉันฐรัฐ  ศักดิ์สมานชัย โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโรคา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงภัทราพร  รัตนสากล โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงวรันธร  เหล็กกาญน์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงวรินทร์ญา  เบญญาศรีสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงศศิธร  เทียมศิริ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงสุธารินี  เกิดศรีชัง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงอารียา  โชคบุญ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงชลลดา  สุจิรพาที โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงณิชาภัทร  เรืองสุวรรณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธัญสินี  เขียวทอง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงอาทิตยา  จุลกัณฑ์ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงทิพย์ไพลิน  คำดี โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายปฏิภาณ  นิจันทร์ดา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงวรัญญณัฐ  พุ่มผกา โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงสิรินุช  เกตุคำ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงอัยรินทร์  บูรณสิงห์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ปวิตรปก โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงปวีณ์นุช  เปี่ยมจริยคุณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงชลกานต์  โภคา โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงอภิสรา  โทวกุลพานิชย์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงธัญธนพัฒน์  เพ็ญเลี้ยง โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอมรรัตน์  สุริวงค์นา โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงปิยพร  พาจันทะเนตย์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงดวงกมล  ปัตซา โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงเนตรชนก  คงภักดี โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงกมลชนก  ลีเจ้ยวะระ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงเบญญาภา  ฟักสวัสดิ์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงสุปวีณ  จุ้ยศิริ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงศศิวรรณ  สุทธาชีพ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงธนิดา  เชิดรัมย์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงยุวดี  จันทร์แป้น โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงทิพวัลย์  แสงวัง โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงนรรธรสร  แจ่มมาก โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงศรุตา  คงเพ็ชรศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงกวินธิดา  เดี่ยวสายชล โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงเพชรลัดดา  เพ็งนาม โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายกฤตพงศ์  มูสิเกิด โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายตรีเพชร  พุ่มเจริญดี โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงปุณณภา  วิทยกอบกุล โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงพีรดา  จุลลวาทีเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายพีรวิชญ์  ผู้มีสุข โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายธนเสฏฐ์  รัตนาพันธ์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงกชกร  อุทาน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงฮารีน่า  หลีเจริญ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงวิญาดา  จันทรัตนะ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายต้นคูน  กระมล โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงณัฐรีญากร  เศรษฐกิจ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงมานรรญา  หนูเทพย์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงภัทศา  เขื่อนแปด โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงรภัทรภร  พลบูรณ์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงธิดารัตน์  เหล่าเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายพิสิฐพล  จันทร์แจ่ม โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงวนารี  สอนเสนาะ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงปพิชญา  คุมขันท์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายชัยนันท์  นิลนาวงษ์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงธันยาภัทร์  นันทะคำ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายกมลวิช  ทองศรี โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายภูวิศ  ใยสูง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายสรวิชญ์  บุญยัง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงมนัสนันนท์  รัตมณี โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวรินธร  ปัตตายะสัง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงประกายฟ้า  ตั้งคำ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายโชน  ไชยนอก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายภูมิเกษม  วงจันป๊อก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายศิรวิทย์  อาภาวัชรานันท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายปาลวัฒน์  ยอดดำเนิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายปุลวัชร  บุญภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายนิตินันทน์  คำสอนทา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงกัลยาณทรัพย์  บัวยอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมศร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วมรกฎ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงชนิกานต์  ประสมพืช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายกรพันธ์  มณีทะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายวรดร  คัณทักษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายพงศภัค  อุดมโภชน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงสุชัญญา  มากแบน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงภัททิรา  ภูโต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงสุณิสา  แสนบุตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายพลากร  บัวสาตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงปวันนัตน์  แก่นบุดดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายอธิภัทร  ส้มดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายธนภัทร์  จันทร์คูเมือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายณภัทร  สิงห์กสิกรรม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายศิวกร  ทับทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายเกียรติประพัฒน์  ไวกุลเพ็ชร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายทศวัฒน์  รักหนู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายอาชวินทร์  จันทร์เจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงศศิกาญจน์  กุยยาวัฒนานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายขจรศักดิ์  สุขอนันต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงชยุดา  สิริธัญชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายกฤตบุญ  ภัทรอจลานันท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงธมลพร  หนูประสิทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายชาญชล  เรืองดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายพชรภูมิ  บัวชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
940 เด็กชายกันตนพ  จั่นพา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายจักริน  เย็นสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงนภสวรรณ  ชูบางบ่อ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
943 นางสาวชยุดา  พัฒนาภรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงกุลธิดา  สีหานาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงพัทรพร  จรุงจิตต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชื่นยินดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงสาธิตา  สีแดง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงธนิสร  ปลั่งวัฒนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองอ่วม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายชยธร  ฉายรักษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงอภิสรา  บุญเต็ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายวงศกร  เวียงนนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงศิริวรรณ  เอกสุนันท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงณัฐธิดา  เชยนาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายวุฒิพงศ์  วังทะพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 เด็กชายภากร  สิรินพมณี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 นางสาวพิชชาภา  กาละพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 เด็กหญิงวิชญดา  เจริญลาภล้ำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงวิชญพร  เจริญลาภล้ำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงพิชญา  วิบูลย์เชื้อ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงธัญญ์รัตน์  โกวิทกุลานุชิต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
963 เด็กชายจักรภัทร  ไกรโพธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายชัชนันท์  เขียนปัญญา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายธนภัทร  เนตรปิยะฉัตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายธรณ์ธันย์  คงคะชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายนนทวัช  สีนาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายนวภพ  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วพวง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายยุทธนา  ยะหัตตะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายศรัณย์  โสดา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
972 เด็กชายศุภณัฐ  สิทธิแสงอำไพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงจิรประภา  บุญโยธา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงชนากานต์  กลิ่นแพทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงชวิศา  นามเสาร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงณภัชพร  ภพศิริฟุ้ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
977 นางสาวณัฐธิดา  ทินเต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงณิชาภา  หนันอ้าย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงดาราวีร์  สีสัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงตรีรัตน์  พรมภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงธนัชชา  เคหะลุน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
982 นางสาวนภาพร  สินธุ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
983 เด็กหญิงปิ่นประภา  วงษาวัตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงพลอยไพลิน  อานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงพิชาภรณ์  อินนามเพ็ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไวกุลเพ็ชร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงรวิพร  บุญคำภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
988 นางสาววสุนทรี  ชนะเคน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงรัตติพร  ก้อนดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
990 นางสาวสุภาวิตา  แก้วเกิด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงสุธิดา  ซึมกระโทก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงณัฐกานต์  มะลัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงจีรนันท์  สุขสบาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงวริสราภรณ์  บรรเทพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงกีรติญา  ชนะบัว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงสุตาภัทร  อ้นเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงนภัสสร  คำกันหา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงมนทิรา  ผิวคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงญานิศา  สีสัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงมนัสสิยา  สร้อยสูงเนิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชุ่มเย็น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงยุจิรา  พุฒวงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงกนกพร  ขันทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงภรรณพร  พุฒเกิด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศุภฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงธมลวรรณ  อัศวขจรศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงลภัสรดา  พันโภคา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แสงสมนึก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงณัฐวดี  ช่วยทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงตรีชฎา  ศรีสุข โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงรินดา  เกลี้ยงจิตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงอนัญญา  ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงภควดี  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงชนิกานต์  สองสี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงอณุชิดา  ภู่ทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงจิตติมา  คำดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงรุจิรดา  ศรีหะทัย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงเบญญาภา  เชี่ยวน่าชม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณัฐชา  หมัดส๊ะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายชุติพนธ์  จำปาแดง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงนภัสสร  แตงกวา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กชายธนพัฒน์  สุมาสา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายเกีรติชัย  เม่งเฮงสูน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงธนพร  หลำสำเริง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายธนา  ศรีอ่อน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงกุลจีรา  หังสเยตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายกษิดินทร  ฉายรักษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายศุภณัฐ  ชาญสมร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายจิรโชติ  โสมคง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายอัครพล  สมใจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  นิธิพัฒน์ดิษกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายไพรสนธิ์  เม่งเฮงสูน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายนภัทร  สุวรรณแวง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายปัญจพล  โคสอน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายคชา  สุขเจริญเมือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายจีระ  สีดาดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายชยานันต์  ลี้ตระกูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมลึก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยชาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายชนาธิป  ชนไฮ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายธีรภัทร์  บำรุงชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายธีรวุฒิ  แซ่เอี๊ยะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายนสุวรรณ์  บุญประคอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายพงศธร  โพธิ์ทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายรักชาติ  เจริญยิ่ง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายรัชชากร  พิพัฒน์ไพศาล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายอนวัชร  บุญพันธ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายอิทธิกร  เลิศธนากิจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงกมลชนก  สำเร็จ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงขวัญชนก  สกุลศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายคัลลินัน  วรรณศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงคีตา  โยตะสิงห์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงจตุพร  คันที โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงจุฑามาศ  โพสมดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงจุฑามาศ  ช้างวิเศษ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงชนกวนันท์  นักเป่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงณัฐวิภา  แขนสันเทียะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงณิชากร  ทวีปลื้มสกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงณิชาภัทร  แช่มสายทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงทิพภากร  สุขเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงปวันรัตน์  บุ้งจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงพชรภรณ์  วรรณคง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงวนัสนันท์  บังเกิดฤทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงวรรณพร  อะโนมา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กหญิงศิรินยา  นาคดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงศุภสุตา  มิจาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงสิรินทิพย์  สมหมาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงสุคนธกานต์  พงษ์ฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงสุธาวัลย์  โปสาภิวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงสุธาศิณี  เครือดวงคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  รุ่งแสงจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงอัจฉรา  ชาญชัยศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงโกลัญญา  ทองจันทร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงปนัสญา  แสงงาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงสุขิตา  สกุลธรรมพินิจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงอาทิตยา  พร้าวหอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วบุญเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงวรรณภัทร  เพชรชูศรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงบุษกร  มณีฉาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายเขตวัตถุ์  ศรีผดุง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายคชาพล  ด้วงมูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กชายจตุรภัทร  สุรการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กชายธนภูมิ  ศรีมงคล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายธวัชชัย  ช่วยนิมิตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายเนติพล  หกพันนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายบัญญพนต์  รังรงทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายพลาธิวัฒน์  กัณหะผะลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายภัทรภานนท์  โบราณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กชายภาคินัย  รุ่งเรือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายภานุเดช  ไชยสมุทร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กชายวัชราวุฒิ  สมพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายสมบัติ  ทองดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายสิปปกร  ทองแกมแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรจันโป๊ะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กหญิงกชกร  ช้อนทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงเกศินี  รักสวนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กหญิงเขมจิรา  บรรเทากุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เจริญวัฒนาพานิช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กหญิงชนณัฐ  อ้นพร้อม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงญาดาภูมิ  มาสขาว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กหญิงฐานิดา  จารัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงฐิตาภา  สุเวช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  จันทร์แดง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กหญิงณัฐกฤตา  โมลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทมาศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงธนาภา  ทองศิริประเสริฐ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงธิติมา  นาคนำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงนงนภัส  เจริญเตีย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงนิสิตา  พาณิชไวศวรรณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  อินธิบาล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงประภัสสร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงปานระพี  คชชารีย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงพชรนันท์  คล้ายบัณดิษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงแพรวพิตรา  วัดโพธิ์ลอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงภัคจิรา  นนทะภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสนาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงษ์จร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงอติกาผนต์  เสลีวัลลภ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายกิตติธร  ประคอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายธีรภัทร์  กล่ำเจริญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายปิยวัฒน์  อรรถมณี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายภูมินันท์  รอดทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายภูวเนตร  ก้อนทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงมุนินทร  ทองจันทร์ฮาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงรุจีกาญจน์  สังเขป โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กชายชลสิทธิ์  พุทธรักษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กชายภพสรร  ฤทธิเรือง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายภาณุพงศ์  เพริศแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงกชกร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กหญิงนันท์นลิน  บุศย์อำคา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กหญิงภัทจิตรา  เต๊ะผู่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงมนัญชยา  พูลภิรมย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงมนัสพร  พูลภิรมย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงรัตนา  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงสุภาพร  สุดตาชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงเจตปรียา  รุ่งสุขใส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงญาฎา  กุลทนันท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงนริศรา  เปรมเสถียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กหญิงเมธาพร  คลังบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงวิมลสิริ  คงมณี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงสิริกร  เบญจจินดา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงสุชานันท์  แสงอ่วม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เพ็ชร์พลอย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงชลธิชา  โฉมทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงทะเลดาว  อนุรักษ์ชมภู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กหญิงพิชา  มีเอี่ยม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงพิชญา  ไชยแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กหญิงวศินี  ชัยสาด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงศศิกาญ  มุขเชิด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงอดิภาวริณ  ถิ่นแสนดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 นายพีรพัฒน์  แนวทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 นายวงศกร  โนนสันเทียะ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1155 นายภากร  ภาสวัสดิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กชายยศพล  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายปิยะพัฒน์  ฉิมวัย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 นายภูมินทร์  เพ็ชรไทย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 นายเฉลิมชัย  ศรีคุณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กชายพศวีร์  พูลมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 นายปฏิพัทธ์  ใจประเสริฐ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1162 นายสหรัฐ  ทัศนาลัย โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1163 นายปิยะวัฒน์  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1164 นางสาวณฐมน  ศิริชล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงกรณิการ์  ศุภานุสนธิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 นางสาวชรินดา  สนธิดี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาวนภารัตน์  อาสาสู้ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวกีรติ  ฉิมคีรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 นางสาววราภรณ์  ดีประเสริฐ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 นางสาวปิยมน  เที่ยงสมบุญ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงปรารถนา  สีบุตรา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวณัฐนันท์  ศิริวรรณา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นางสาวจันทราลักษณ์  แป้นจันทร์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 นางสาวพิมพกาน  ปั้นบุญชู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 นางสาวจิรภิญญา  บัวลา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวนภัสสร  อาสาสู้ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 นางสาวประภาภรณ์  ชัยทำ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 นางสาวน้ำฝน  ศิริสำบัติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายสุภัคกฤษฏิ์  นิลเกษม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 นางสาวสุลีพร  เอี่ยมสำบูรณ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 นางสาวณหทัย  ชุ่มชื่น โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงศิรินภา  ธนานิธิพงค์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 นางสาวสุธิดา  สุขใส โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงณัฐนรี  ลำพูน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 นางสาวกัญญาวีร์  ประสารพันธ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายปวเรส  สมสุวรรณศักดิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 นายสิทธิชัย  วันยุมา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นายอุดมศักดิ์  นาทศรี โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นายณัฐดนัย  เปรมชาติ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กชายรัฐพล  อินทรเสน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 นายนครินทร์  อินทาน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1192 นายธารธาดา  ธรรมโรเวช โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 นายกฤษณ์ดนัย  ทะนูภาต โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1194 นายจิรายุส  เสนาโนฤทธิ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นายพงศธร  ดาพนม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงช่อเพชร  ศิริวัฒนสกุล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวแก้วตา  ละออนา โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 นางสาวอภิชญา  เกิดโห้ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นางสาวรุ่งรัศมี  ช่างเหล็ก โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงธันยพร  เดชคลัง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงนริศรา  รินแก้ว โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวณัฐชยา  ด่านลอยล่อง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นางสาวสุนิษา  ปรางค์สอน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวณัฐกานต์  สาระขันธ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 นางสาวมุขธิตา  ถือผล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงดารัตน์  ลียูนาน โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 นางสาวสุธาทิพย์  อ้วนสุนัม โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงปรีรามินทร์  กอกกกลาง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงนฤมล  วรรณพันธ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 นางสาวประภัสสร  จันทร์กลัด โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 นางสาวน้ำเพชร  รัตนพันธุ์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 นางสาวศิริกานต์  บัวใหญ่ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 นางสาวธมลวรรณ  ห้องทรัพย์ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงบงกช  บุญแพ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 นางสาวธนวรรณ  เวชวิมล โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กชายกิตติภัทร  มิศิริ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กชายภูมิภัทร  โชติศิริ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นางสาวธัญวรัตม์  ศรีทอง โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 นายกิติศักดิ์  ขจรกลิ่น โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กชายธนาธิปัตย์  ยศขำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กชายศุภณัฐ  รักษ์คิด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายธราเวช  คงสมบูรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กชายติณณ์  คีรีรัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายอัษฎาวุธ  เกิดคล้าย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายธนบูรณ์  วิศรียา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายธนกฤต  ธัญญนิพัทธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายชวิศ  กาญจนานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายกุลชัย  บุญริ้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายวีรากร  หาญพัฒนากิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายปุญญา  คูจิระประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายปุญญพัฒน์  สุรเกียรติกำจร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงปภาวรินท์  สีดำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กหญิงญาณากร  ปานรอด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงพรนภัส  พุฒพล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุรเกียรติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขวัฒนาการวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กหญิงอริยา  ทันโส โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงชลณิชา  สุขเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงภัคธีมา  จิตวิบูลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีเจ้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงณิชา  เห็นงาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงภัททิยา  ตะนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงดวงหทัย  จงจิตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญนำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กหญิงพิชญาวี  คงจำปี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หัตถกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1247 เด็กหญิงศรัณย์พร  นาคกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงสมหทัย  ตันทรงเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงธนภรณ์  เรือนมากแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงนรกมล  พนากุลชัยวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงกัลยกร  เลิศถวิลจิร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาวยศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แช่มนิล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายณัฐภัทร  ค้ำชู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายจิราเจตน์  อันเพ็ชรดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายธนธัช  เลิศฤทธิ์ศิริกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กชายพงศ์ภรณ์  ยงยันต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายปาราเมศ  หลักแหลม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายศุภกร  แสงแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายธนยศ  พิดา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายธเนศพล  น้อยเหนื่อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายกวิน  เก่งเกตุ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายแทนธรรม  กาญจนางกูรพันธุ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฐิติรัตน์สกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายสาธิต  คนเทศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรัพย์สิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กหญิงศุภิสราพรรณ  เรืองพุทธ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจภักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รังแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กหญิงพัชริดา  แซ่คู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กหญิงภัณฑิรา  หล่อทองเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กหญิงกัณฐมณี  ซังทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กหญิงญาตาวี  สละสำลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กหญิงชนัญญา  พลิคามิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กหญิงวรินธร  บัณฑุกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กหญิงชาลิสา  เวชสถล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กหญิงทิพรดา  พันธ์หอม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กหญิงปวิชญา  ปัญโญคา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงอภิชญา  อาภาภิรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงมัชฌิมา  ชาญพินิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงอริสรา  วีรวินันทนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงกัลยดา  เบญจลักษณพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงภัคจิรา  จำปาศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงอิสริยา  ดอนพูนไพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงธันยธรณ์  คงเจริญไมตรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชมมาลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายวรุตม์  นาวาพงศ์สิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายสิราวิชญ์  โชติมณีเฉิดฉาย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กชายภูมิภัทร  เดชเลิศประยูร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายเทวินทร์  สีรยาภรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายพัทธพล  เรืองศรีวรพร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายศิวกร  เสือภูมิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายกฤศณัฏฐ์  ดำริห์ชอบ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายภีรพันธ์  จันทร์เป้ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายจิรัฏฐ์  พูนวีรพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กหญิงภูฟ้า  กันทะวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดสอาด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงกัลยกร  ตัถยานุกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงอารยา  สิมาชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สุทธิ์สวัสดิ์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงสุรัญชนา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงฐานิศรา  เจียมทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงรษิกา  แววกุดเรือ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงวัลลภา  ชัยปรีชา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กหญิงปวันรัตน์  เอียมสุวรรณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กหญิงเจติยา  อัมยงค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กหญิงณัฐนิช  ศิวะทรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงสิริพร  เพียราษฎร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แก้วนุ่ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงชนิภา  พู่พันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงธนัชญา  สุขเกษม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีหิรัญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงดนยา  ขันติดิลกวงษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พราหมณ์เทศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงลภัสรดา  ใสแสง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายกฤษนันท์  ยุทธหัตชัยชาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายภัทรชนน  จิตวิบูลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายอาทิตย์  แก้วไสย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายวรโชติ  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายธนกฤต  พวงเข็มขาว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายศักดิ์ดา  สังฆมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายสรวิศ  พาณิชยะกิจกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายภูธเนศ  บุญประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายต้นรัก  เรืองวิทย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กหญิงณัฐริกา  กุลทนันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีอุดม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กหญิงณัฏฐ์ธัญรดา  มากสุวรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กหญิงชิษณุชา  สุรศักดิ์ศิลป โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ขะพินิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กหญิงศุทธินี  ศิริชัยรัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงอารียา  ศรีวัฒนวรชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงภัทราณัฐ  สายทองดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงนภัสกร  เพชรวรกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงฉัตรสุดา  ศรีนาคาร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงชนิสรา  คณะทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงรักตาภา  รักดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงสุวรรณดี  อนงค์พรยศกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงณัชชา  พัฒนกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงเนตรชนัญญ์  อเนกรัตนเศรษฐี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงวรรณภัสสร  เดชด่านสมุทร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงจิงติง  วี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงประภัสสร  จรูญสิริพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงเมธาวี  ก้อนค้างพลู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงสิริกร  กิตติศุภลักษณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายกฤตภาส  วิณิชยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายกฤษณ์กมล  อาจคงหาญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายกิตติธัชส์  ใจห้าว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายจิรกิตต์  ขจรชัยกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายณัฐฐนนท์  บุตรพรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายธนภัทร  โชติกลาง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายปภพ  แสงดาว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายพงศ์พิชาญ  สวนมะนัด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายพิชญดิฏฐ์  วศินานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญประคม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายภาณุพงษ์  วอทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กชายภูมินทร์  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายรชต  พิมพ์พรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายพงศพัศ  มะหะมัด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายศิวเวท  สืบพงศ์พัฒนา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เตชะวัฒนกิจกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายอริญชย์  เนลเลปเชนโก้ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายปฤณ  ธาดานันทกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กชายปริทัศน์  ศรีผุย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงกิตติกานต์  กิตติญาโณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงภัคจีรา  ท่าจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงชนิสรา  ปะตังทะสา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงฐิตาภา  สุนทรคงตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงธัญชนก  ทองคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงนัทธมน  ไผ่ตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กหญิงปารวี  ศานติกุลลักษณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงพีรชาฎา  ลิ้มตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงมนัสชญานันท์  ใจวังโลก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงศลิษา  นิลสยาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงศุพัทนันท์  รื่นเริง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงสุนิตยนาถ  นิตยา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายกรรชัย  เกษกำจร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายกิตตินันท์  คำภูษา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายเจนธนรักษ์  อาภาจรัส โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายชยพัทธ์  พีรนพวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายณธีพัฒน์  องค์วงศ์สกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายณภัทร  กุลไพจิตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายณัฐนุชา  คนหลัก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายตรินัยน์  เลาหะพงษ์พันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กชายปกรณ์  สังวาลเดช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายปิยะชาติ  วัชรวัฒนากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กชายพงศกร  ศรียรรยงค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายพสุรัตน์  อภิรักษ์โชติศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายรัญชน์  ชูตาภา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายศิวะ  มันตาดิลก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายสรกิจ  ศรีแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กชายโสภณวิชญ์  เกิดพูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายอเนชา  จิตต์เกษม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กชายอัษฎาวุธ  อารี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กหญิงกชกร  แย้มโสม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ท้วมอุปถัมภ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กหญิงชนาพร  เล็กบรรจง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์  แผนพุทธา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กหญิงณัฐณิชา  สำเภารอด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กหญิงธนัชพร  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กหญิงนรรธภรณ์  เกษนอก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงพรนภัส  จิตประสาน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กหญิงภัสมน  อิทธิธนากร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงรัตนกาญจน์  คมพิจักษ์โภคิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงวรินทร  อนันตวรานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงศรุดา  โอฬารธราดล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงศุภิสรา  พลฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงสุรภา  ศรีสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงอภิชญา  พิมพา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงหทัยธร  แรงทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายกฤต  อำนาจจงจรูญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายกวีวัชร์  กิตติสินานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กชายคุณานนท์  ชุมคง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายชญานนท์  ศกุนตานุรักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายณภัทร  ยิ่งเกียรติทวีสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กชายธเนศ  ไชยณรงค์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายปฏิภัทร  ขำเนตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายปรัชญา  โตเพ่งพัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กชายเปรม  สอาดยิ่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายพีรพันธ์  ศิริสินอุดมกิจ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายภัทรนันท์  แก้วปลั่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายสิรภพ  ศรีชู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงกมลชนก  คำเอี่ยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงณภัทร  ชาติทอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงณรากร  ธิติสันติคุณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทรประทักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงเณรัญญา  เย็นระยับ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงธัชชา  เชียร์สมสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงธัญธร  รัตติจิรวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงธัญยธรณ์  วรมงคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงนภัสสร  สะเลมัน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงพรธีรา  จรรยาศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงภัครมาศ  เดชพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงมณฑนันท์  กุลพาณิชย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงศุภิสรา  วรพฤกษ์จารุ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงสลิลรดา  ลาภธนวรกุลชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงอภิชญา  หงษ์วิไล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กหญิงอรจิรา  เครืองาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงอัญวีณ์  กิตติอัญญาพัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่โค้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กชายธนบดี  ตรัยวรัญญู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กชายกนกพล  ประยงค์กุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายกฤติน  อินอุ่นโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กชายกวิน  ภูหวดน้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายจอมพล  สุ่มมาตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายญาณภัทร  ฤทธิโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายนิติภูมิ  ภู่งามชื่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายปัญจวัฒน์  โสดานิล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายพาธิติ  บุญพร้อม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายภัทรพล  ไชยปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายภาณุพงศ์  พลับจีน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายภูเบศ  จันทร์ปรุง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายภูวดล  ชุ่มจิตต์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายรณภูมิ  ทับผึ้ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายวสุพล  อ่องสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายสิทธวีร์  ก่วยเกียรติกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายอภิวัฒน์  ดามี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายแอนแธน อธิน  บุณยนิตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธานีสอน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กหญิงกิตติยาพร  สายลือนาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กหญิงจินดามณี  จิรสรวงเกษม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กหญิงชวัลรัตน์  มาดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กหญิงโชติกา  ศิลารักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กหญิงณัฐนพิน  โสภา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กหญิงดาริน  ศิลปี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กหญิงธันยพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กหญิงนภอร  ศิลารัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กหญิงนันท์ธีรา  กิตติมงคลชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กหญิงเนรัญชลา  เต๋ทิ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กหญิงปาณิสรา  ภู่เอี่ยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กหญิงปิยาพัชร  กันสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กหญิงมณีณัฐฐา  มาณีย์สิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กหญิงวรัญญา  ยะระขันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กหญิงศิริรัตน์  กิจวิวัฒนาชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กหญิงศุภิสรา  วงค์สายา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กหญิงญาณิศา  รุ่งเรือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กหญิงณิชากร  ทุมมากรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กหญิงธมกร  ธรรมพรสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กหญิงบุษบาบง  ชาญศิลามณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กหญิงภมรรัตน์  สอนจันทร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายภาสวิชญ์  นวลละออง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1484 เด็กชายมนัสวิน  ศรีวรพรรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ทัศนาญชลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายปิยวัฒน์  สถาปนฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กชายณัฐกิตติ์  สงคราม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กชายธนอนันต์  มั่นวิเชียร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายนิธิวัฒน์  ดีเส็ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายพศิน  ประดิษฐดี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กชายพสธร  โนเลี่ยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายพีระพล  ธีรไกรศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายยุทธนาวี  ตรีสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายวรัญญู  ปานจิ่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายศิลา  อินทรแปลง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กหญิงกมลภรณ์  วงศ์พระลับ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงกฤติมา  สกุลเมือง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กหญิงขนิฐฐา  ชื่นชัชวาลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กหญิงคัมภิรดา  คำจ้อย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงจินต์ศจี  ท้วมอุปถัมภ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงชญาภรณ์  ผลเจริญสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กหญิงฐิดายุ  พึ่งธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงตวิษา  ไอยะรา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงนวพร  มั่นเปล่ง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนสนิท โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กหญิงปัญญดา  นานกระโทก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงปาลิตา  สำลี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงมธุรดา  รัตนานก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กหญิงมธุรส  วิทยาขจรศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงมาลาตี  มาแสง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงรักษิณา  น่วมเจริญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงสุธิดา  บุษาเนตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงอริสา  นุชประมูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กชายกฤษฏิ์บุญฤทธิ์  นิมิตสิทธิชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กชายกิตตินันท์  บุญบริบูรณ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กชายเจษฎากร  เผ่าปฏิมากร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กชายชินาธิป  มีสวนนิล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กชายณพงศ์  เคหะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กชายณัฐพล  หอสกุลชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กชายปภพ  ศรีสนอง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 เด็กชายปิยะพัฒน์  วัชรวัฒนากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กชายพสิษฐ์  ศรีอินทรสุทธิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 เด็กชายมีลาภ  สรรพสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กชายวชิรญาณ์  การเพียร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กชายวโรดม  เทพมังกร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายศุภณัฐ  โรจนชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายอนุรักษ์  ระวังพาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายอรรถพล  คำเครือ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายอาทิตย์  เหมนุสรณานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงพณิชยา  หาญวรากิตติ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงกนกรดา  เหลืองภุมรัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กหญิงชนัญชิดา  ก้องสมุท โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงญาตาวีร์  ศรีวัชรวงศ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กหญิงณัฐชลิดา  นาคงาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สืบศิริ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงนภสร  ปาสาณพันธ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กหญิงประสิตา  หมื่นวิเศษ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงปัณฑิตา  สกุลดำรงค์พานิช โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กหญิงพงศ์ภรณ์  เมธีธรรมสกุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กหญิงยลดา  อินทร์หมุด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กหญิงวรินทร์ธร  ทองวิจิตร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กหญิงศุภสุตา  พรหมเปลว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยปัญญา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กหญิงหิรัญญากรณ์  หิรัญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กหญิงอารดา  จีระผดุงเกียรติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กหญิงวรัณยา  บัวชื่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายกรินทร์  สุดสวาท โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายกิติพัฒน์  เผือกผ่องพัชระ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายกุลพัทธ  เขมธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายณัฐกรณ์  ชัยศรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายธีรพงศ์  แซ่ย้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายนครินทร์  ทิพย์รัตน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายบารเมษฐ์  วรพงศธร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายพระนคร  มีสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายภัทร  อิทธิพรหมาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายภูริต  พร้อมพรชัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายรณกร  พิมเสน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายวงศ์วรัณ  สุดเสนาะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายสรวิศ  ปานฉิม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายหฤษฏฐ์ อาร์เธอร์  ไอด์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กหญิงกนกพร  บุญช้วน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อนันต์สมสิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กหญิงเกวลิน  จิตรหมั่น โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กหญิงชนัญธิดา  พงษ์อริยะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กหญิงญาณิศา  พรรณสิงห์โต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กหญิงณนริน  ยิ่งเกียรติทวีสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กหญิงตรีนุช  คนยัง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงนภัส  ศิลประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงนภัสนันท์  ต้นเงิน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงนันทชพร  ราชพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงปราณปรียา  สีดำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงปาณิสรา  เทวอาชาไนย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สิงห์สู่ถ้ำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงรวิพร  ศรีตระกูล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงวรรณวนัช  แก้วดำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงอภิสรา  ปานสมัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กชายก้องกิดากร  แจ่มกระจ่าง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กชายกีรติ  มั่งมี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กชายคฑายุทธ์  ทวีวัฒนะกิจบวร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กชายธีรวัฒน์  วรธรรมาทิพย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กชายนภนต์  โพธิจันท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กชายพชร  หน่อเนื้อ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายพัฒนพล  แซ่จึง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายภูมิรพี  พวงมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายโมกข์  มงคลเข็ม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายนนทวัฒน์  พันธ์เผือก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายวริทธิ์  จันทร์มณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายเสฏฐพงศ์  มณีศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายอสมา  เหมชะญาติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงจิราภา  หวังมณี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กหญิงชนิสรา  จาบถนอม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กหญิงฐิติชญา  นิ่มนาม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กหญิงณัฐชา  หิรัญคำ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กหญิงธชาษร  โชตธนฐากุล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กหญิงนภัส  มัตซุย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กหญิงนฤมล  กิจพิชิต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กหญิงเบญญาภา  คันธโชติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กหญิงปวริศา  ภูริอภิบาล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทีปานชัยกุญ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กหญิงโมณิกา  มาลานิยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กหญิงรุจิษยา  นาควรสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กหญิงอธิชา  ศรีสุขโต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กหญิงเอื้อการย์  พรหมขัติแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายพุฒิพงศ์  นันทาภิวัฒน์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายอิทธิพัฒน์  ชูรา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กชายชยานนท์  บัวประเสริฐ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงณหทัย  เกตุสุวรรณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กชายพรพรหม  นันแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงณัฎฐณัชา  โรจน์ศิริสถิตย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงพิชญา  สายบุญรอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงพรชนก  สุกใส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กชายอชิตพล  เหล่าจันอัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น