รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวิรากานต์  แจ่มแจ้ง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงธนพร  รอตเสียงล้ำ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงบุปผา  สงวนสุข โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 นางสาวณัฐนันท์  เลิศนันทกุล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงสุวิชญา  เสมาเงิน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกิตติพงษ์  สอนพร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงอรพรรณ  สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงอรุณรุ่ง  รัตนวราหะ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายปรัตถกร  ทองคำชู โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายแผ่นดิน  กาฬษร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงธนภรณ์  เหลืองวิไลคูล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงชุตินาถ  ชัยศาสตร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายธนัช  ชุติมานุกูล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงอชิรญา  แสงวิภาสนภาพร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงปาลิตา  อ้นสุข โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หาญตระกูล โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงณัฐชา  สูหา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงรินทร์ฤดี  แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายภัทรพล  ชีระภากร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงพิชญา  หอมวัฒนวงศ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองศักดิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงบวรรัตน์  มโนรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงศิรดา  พันธ์ุไม้ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นายดนุสรณ์  สระทองแก้ว โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงนัยวาณี  วงษ์ปาน โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงรมิตา  สังข์วิเศษ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงภัทรมน  จันพลา โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงสุรภา  เชาว์ขุนทด โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นางสาวธนภร  แสงสว่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงทอฝัน  เชาว์เอนก โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงปรียลักษณ์  เกาะกายสิทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวอาทิตยา  สุดใจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวณัฐศิตา  ทรัพย์พืช โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวหทัยภัทร  ชุนหคาม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวมนัสชนก  นาโสม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวธนวรรณ  จริยกุลชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงวรัทยา  ศรีสุนทร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายวรภพ  เกิดดี โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวrungnapha  klabthong โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายพัชรพล  คงสุวรรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายกิตติเดช  มูลิกา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายกิตติพศ  เตชะนันท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายจิรศักดิ์  เฉลยจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายชัชนันท์  จิตคง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายจีรภัทร์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายชนกันต์  กิตติวิริยะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายธนบดี  ยอดวิจิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายธวัชชัย  ช่วงโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายชานน  ทับศฤงฆรา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพิชยะ  ทุมมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายธนภัทร  ไม้เต็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายภาคิน  กมุท โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายธิติพันธุ์  ปานโสภณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายเมรี  ดวงเกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายธีระพงศ์  เริ่มลึก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายวสวัตติ์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายวัชระ  วัดแย้ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายประกาศิต  ชูจิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายวีรภาพ  เพ็ชรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายพิเชฐ  บรรณสาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายภูทิตย์  เปรมโปรย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายยิ่งเจริญ  มาลัยเจริญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายรัญชน์พล  สิทธิสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายสิรวิชญ์  จิตรจักร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายศิววัฒน์  แสงจุ้ยวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายพลกฤต  มากเกษม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายอภิชาต  เชาวลิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายสิรวิชญ์  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายเอกณรินทร์  บุญสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายสุริยะ  ดวงประทีป โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงจารวี  รุ่งเรือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงกมลชนก  นาคเนาวทิม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายอนุรักษ์  สนธิพงค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงจัญจลา  แก้วถึง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงกฤษณา  เปล่งปลั่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศุภรัตน์  ขันธวิธิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงชนณิกานต์  จงกรมแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงจุรีพร  ผ่านประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงฐิตวันต์  ปานเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงแสงเดือน  ชั่งประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชญานี  ดวงพรมทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ลับแล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชดช้อย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงณัฐสุดา  อรรถธรรมสุนทร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงนวพร  คล้ายพันธ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงณัฐปวีร์  เทียนเงิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายภูมินันท์  ฉายสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เมืองนาคิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิยมศิลป์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวีรเทพ  ศิลามาศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงพร้อมภักตร์  ตาถนอม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงธนิศา  อิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงธรรณชนก  พงาตุนัด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพัชรมน  กองทา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงธันยพร  แจ้งจิตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงฐิตานันท์  ห้วงทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงแพรวา  ฟองเพ็ชร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์แสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงรักษิตา  พงาตุนัด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงปทิตา  อยู่ดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 นางสาวอาริยา  คำนวนเดช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กหญิงพันธิตา  กำปั่นทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายธนทัต  วงศ์เงิน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงสลิลา  เยื้อนแย้ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงโฟกัส  แสงศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงอรพชร  ทองมา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงไพลิน  วิสิทธิศาตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงรัฐชญา  แสงวิเชียร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงิชิดชนก  ธาราภูมิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงสุภาวดี  เปาอินทร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงบัณฑิตา  สีใส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงอรญา  หล่อเหลี่ยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายธีธัช  สิทธิโชค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงสิรยาพร  ศรีชมภู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายธเนศพล  คุ้มรักษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงโสภิดา  ศรีปลั่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายพีรวิชญ์  ประยงค์แย้ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงกนิษฐา  โกวพัฒนกิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายเมธิส  สิทธิโชค โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงศศิวิมล  เปลือยศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายจิตริน  ลีลาเกียรติวณิช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายกรธวัช  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงสมนพร  ผลบุญนำพา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงบุณณดา  เสือวงษ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงวีรดา  พวงสายใจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายนวมินทร์  แจ่มอำพร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายชนะกิจ  เจริญงามวงศวาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงริ้วตะวัน  พูลทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายอภิชัจ  วุ่นวงศ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายจิรกิตต์  สมสมัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายเถกิงศักดิ์  แสงศร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงขวัญตา  แต่งงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายปิยวัฒน์  ส้มแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กหญิงวรารัตน์  ประสารทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายมณเทียร  วงษ์ชิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขียวฉอ้อน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายปรมินทร  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมเพ็ชร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภีร์วิชญะ  ระเบียบดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพีรดนย  สมัยมาก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายวรเมธ  สุขมี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  เบอร์เนียร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายภีมพล  สุกาวาสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายดนุเดช  เสือโพธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายมหัณณพ  ปานศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงธณัชญา  เอมนฤมล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงดวงรัตน์  อยู่สอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายหาญณรงค  วัดนอย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายพศิน  กันอุปัทว์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงเมธาพร  ฉันท์แต่ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงบุณณิศา  ทองมูนตน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงกชวรรณ  สุเพ็งคํา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงณิชากร  พรมตา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงกมลชนก  ศักดิ์ชัยสมบูรณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงรัศมี  บุญพิมพ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอภิสรา  บุญอนันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงกัญฐรส  จีนขจร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงเทวิกา  สหประชากิจ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงชลธิชา  อ้อลาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงเกวรินทร  ผองไสว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงณัฐนรี  เจริญถาวรวิทย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงอภิสรา  เวชแพทย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงจันทิมา  บรรพบุรุษ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แสงเดือนเด่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงศิริประภา  หมากสุข โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงจุฬาลักษณ  แตงเอี่ยม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพรนภา  ไพรสรรค์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายเบญจ  ชีระภากร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงชฎาภา  บุญทับ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงปัณณพร  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งวราวุธ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงฐนิชา  ดอกมะขาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงพัชญา  นาคเกษม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงณัฐพัชร  ศิรกุลวัฒน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงอภิชญา  เมืองปฐม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงนภสร  สายพิมพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายธณภัทร  ผลโอฐ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปทุมพรวรกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงบวรรัตน  ไมเต็ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปาณิสรา  สกุลพงษ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงณัฐวรา  ทองศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายแทนไทย  ใจดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงพรรษพรรษ  พรหมถาวร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงปยะภัทร  วีระสัย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายเดชาชาญ  บุญกล่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงณัชชา  ชาวบานกราง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพัชราภา  พัวสมบัติเจริญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายสหภพ  ตรีสุคนธ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงพัสชา  หอมฉุน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 นายธณกฤษ  ปนงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงปิรารัณย์  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงพิมพญาดา  ธีระนิธิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายพีรวิชญ์  คำชื่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงพียดา  ขันแวว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายจิรวัฒน์  ถนอมเขต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวจันทิมา  ทับทิมแพง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงรัชณาพร  หมั่นเพียรเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายไกร  ธัญญเจริญ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายปวริศ  ไทยทวี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงรัตนวรรณ  ชลคีรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อำไพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายปุณญพัฒน  สาหรายทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงศรุตา  ไชยชาย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวกัลยกร  จามกระโทก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงศิรดา  นพศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นายประเดิมชัย  มวงสีตอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงศิริวรรณ  ธาราภูมิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายนิติภูมิ  รักษาศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวศุภรดา  อินทิม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสมฤดี  เนื่องปฐม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายสุทธิภัทร  ฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงแสงเทียน  รุงแสง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาววิชญาพร  คำเพิ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายพัทธพล  แจงอรุณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงหยกวาริน  อินทรศิริ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 นางสาวนริชา  เอี่ยมพักตร์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายธนกฤต  สุขมนต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นายภักดี  ศรีทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นางสาวเนตรนภา  ผลสันต์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงสุชาดา  ปานประไพ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายจิรัสยธร  สุขะชีวานนท โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงวริศรา  สวนทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวพลอยตะวัน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายชลสิทธิ์  แสงเดช โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 นางสาวรุจิรดา  รังผึ้ง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวปยะพร  บุญโกสุม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายภานุพงศ์  หน่อท้าว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 นายณัฐดนัย  อวมเกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นางสาวนฤมล  ศรีระษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวปัญฑิตา  กาฬภักดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 นางสาวชุลีพร  ฉัตรแสงศุภวงศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 นายธนวัฒน  พุมพวง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นางสาวบุษกร  ดวงพรมทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นางสาวเฉิดตะวัน  บังคมเนตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายนพณัฐ  บุญพยุง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงรังรอง  โกสิยาภรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นางสาวจุฬาลักษณ  เหลืองคํา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายเมธัส  บุญสม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 นายธนกฤต  ภูมลา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงจุฑารัตน  นอยเกิด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 นายรัชพล  คําอิ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวจิรภัทร  ประดิษฐอัสดร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นายรังสรรค  สมุทรประภูติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงกวิศรา  มาลัยศรี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นายสุทธิโรจน์  เย็นฉ่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายศุภวิชญ  ควรมิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นายกิตติธัช  ดอกรัก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นายอาคเณย  หวานฉ่ำ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นางสาวหัทยา  เกษมศิลป โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คำปันโน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายชัยภัทร  ภักดิ์จตุรัส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายธนภัทร  เทพแก้ว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายธนภัทร  นิ่งนึก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายธนากร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธีรภัทร์  ชูจิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายปุญญพัฒน์  แก้วมณี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายพรภิสิทธิ์  พิมสว่าง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภูริชญ์  มั่งนิมิตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายศุภกร  ชื่นบุญอาภรณ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายศุภกร  แก้วมณี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายศุภโชค  เลิ๊มศรีงาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายศุภวิชญ์  รังษีสันติวานนท์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกมลชนก  ขาวพันธ์ุดี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  แจ่มฟ้า โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงขนิษฐา  มีสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงฐิติกา  ดวงพรมทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธนัชชนันท์  เกษรบัว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงธนาภรณ์  โพธิ์เกตุ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงธีรดา  วงษ์คูณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงนภัส  ภู่ทรัพย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงนัฐกานต์  ใจแสน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงนิศารัตน์  ดีชะโชติ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงปริยากร  ถนอมศักดิ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงพนิตพร  ผลยาม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงพรปวีณ์  สามัคคี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพัณณิตา  เกิดพุ่ม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงภัทรภร  ศรีเรือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงศุภณัฐ  ศิลประดิษฐ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงสุภัทรา  จุโฬฑก โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายดุลธร  นิวรณุสิต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายนิธิพัฒน์  แสงเพิ้ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายธนภัทร  ศรีวรรณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายพัดยศ  ออกแมน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายพิชญเชฏฐ์  เมฆดำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพีรวิชญ์  เอี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภูริณัฐ  ชิณสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายรัชชานนท์  พิสิฎฐ์วราการ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวรธร  มากลี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายวศิน  เกิดพิทักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายวัศพล  ขำเอี่ยม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายวิสุจน์  อาสเสงี่ยม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายศุภณัฐ  กลิ่นเกษร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีปัทมปิยพงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายสเปน  สันติวราวิทย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายดำรงค์ชัย  คำนวน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงกฤติกา  ทองละมูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงคัทรียา  ขาวสอาด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วเกิด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงชนากานต์  ยิ้มเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงชาณัญฎา  สามคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงณัฐชยากร  ฟองการ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำปาทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงทิชา  ตุ่นภักดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงธนัญญภัทร  พั่วงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงธันย์ชนก  สุวรรณศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงปริณดา  บุญเสริม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงปาริชาติ  ลาภรวย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขขี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เทตินน้ำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพิมพ์สุจี  ดูดดื่ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงพิมสิริ  อยู่สุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภัคจิรา  ม้าเทศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงภาชินี  ทาภักดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงวชิริณทรา  ขันทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภู่พวง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงวิภาวี  เสวกพันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงศศิธร  อินสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอภิรติ  กลิ่นพงศ์สาโรจน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงอรณิชา  พงษ์สถิตย์พร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงณัทภัทร  คลังสมบัติ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายกฤตกร  สระมูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายชิติพัทธ์  ขวัญแก้ว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายณธน  ปานพันธุ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายณัฏฐากร  รัตนิชย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายเตชิต  รัตนศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธนบดี  พิศรูป โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายปรินทร  รัตนถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายปิยะวัฒน์  พัฒน์ฆารกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายพงศธร  รอดเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายพงษ์ศิริ  ปานน่วม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายรชต  จิตบำรุง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายวชิรวิทย์  มีชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายสนธิ  ชิตสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายสุประดิษฐ์  วงศ์จิรสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายอิทธิพล  ดำนิล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงชาลีน  เบลว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายณฐมน  ชอบธรรมดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชื่นไทย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณิชชยา  สุดประเสริฐ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงตมิสา  อมรประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงธนวรรณ  เครือวรรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปาณิศา  พวงนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปาลิดา  ยอดสร้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงพิชญาภา  เทียนชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงมาญาดา  หมื่นจบ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงรัชนิกา  ทองเผือก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงรินรดา  จันทร์งาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์ชะคุ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงสุชญา  เจริญสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงสุวีรา  ขันธวิทย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงหทัยชนก  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงเมษ์ศินี  โตเสวก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายกฤตภาส  โชคธนธรณ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายกฤษกร  สวัสดิพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายกัณฑ์กฤช  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายจตุรวัฒน์  ฉายา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายเจษฎา  ธรรมมิกะ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายชนะภัย  ยิ่งยง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายธรรศติณห์  รักษาสีมันต์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธีรดนย์  นุ่มทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายนครินทร์  วัดอินทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายพีรพงศ์  ยิ้มพงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีบัวบาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายภิรักษ์พงศ์  วงษ์คำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายภูบดี  ประทุมมา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายรณกร  สังข์ศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายศุวิล  ตาสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายสันติภาพ  ภักดีพิบูลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมปากดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายอรรถฐญพงศ์  จำลองศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ภู่แพร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงชมพูนุช  วงษ์โปร่ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงณัฐวดี  พึ่งสุข โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงณัฐหทัย  ชาติไชยวงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงณิชาภัทร  สกุลภักดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มครอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปภัสรา  มาลาศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงพรณภากรณ์  บัวสบาล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงพฤกษา  เขียวรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพาทินธิดา  ยอดย้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงพิไลภรย์  จันทร์อยู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงภหยกทอง  ผุดผ่อง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงภัทรลดา  มั่งคั่ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงรัชนียา  ไม้ดัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงวรรณพร  บุญแย้ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงวิจิตรา  วงสวาห์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสุภัสสรา  ประทาน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงอรทัย  ชุ่มเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงสุฑามาศ  มีสุวรรณอรุณ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมสุรกาญจน์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายชนสรณ์  เประยะโพธิ์เดช โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายณัฐวร  ชื่นสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายต้นน้ำ  ชอบเจริญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กชายธนภัทร  กิจไทยสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายธัญกรณ์  คล้ายจันทร์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายนริศ  บุญช่วย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์เชื้อ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายปาณัช  กฐินทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพชรพล  มาลัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายภัทรธีร  ทองคำเภา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายภูมิอนันต์  ชนานิรมิตผล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายลัทธพงศ์  กลิ่นแค โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายวรยศ  รุ่งสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายสมศักดิ์  เสมาเงิน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายสิรวิชญ์  เหล่ามงคลชัยศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายอภิสิทธิ์  พวงงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทรงสุวรรณกิจ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงกนิษฐา  เวทยสาร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงกังสดาร  ยุวพันธ์ุ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จักรชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงเกิดศิริ  เถื่อนม่วง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ศรีธนาศักดิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงณัฏฐภัทร  เปี่ยมบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐรุจา  ปีมะณี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงธัญรดา  เดือนฉาย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงนาลดา  โตอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงนีรชา  บัวศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงบูชิตา  โพธิ์โต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงพิชญาภา  พลอยนัด โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สังข์บุญชู โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงเพชรลดา  เพ็ชรวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงรัตน์ชนก  วะราโก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงสุจิรา  นรินทร์ศิลป์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชมชื่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงอริสรา  ผูกเกษร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายจิตรกร  สุวรรณเพิ่ม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายณัฐชนนท์  วงศ์สกุลเกียรติ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายดีนำ  จันทร์หอม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายเดชาธร  ทิพย์จ้อย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายธนภัทร  ปัญโญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายธีรพัฒน์  นุตระ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายพงศธร  พงษ์นุ่มกูล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายพิพัฒน์  นาคะเสโน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายภูรินท์  เชตประพันธ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายยศพล  คงดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายรัตนพงศ์  อภิสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายสีหราช  ตรุยานนท์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงกัลยกร  ธำรงอุดมมงคล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงกัลยารัตน์  รักพงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนิชย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงชนิดาภา  โกสุมา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงชลิต์ญา  นาคทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงชัญญานุช  ร่มโพธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงดวงกมล  อยู่ยิ่ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงธนภรณ์  พรเอนก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงธัญรดา  ทองอ่อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงนพัชชา  บุญสิงห์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงบุษกร  อัครเดชากุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงพรลภัส  พรหมมาศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพฤฒจิรา  วุฒิชัยรังสรรค์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงภูริตา  รามัญวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงมธุกรี  จูวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงมนสิชา  สดวัลย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงยุพารัตน์  หอมไม้ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงรวิสรา  ขำเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงรัชนิดา  ไพโรจน์นันทชัย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงวรรณวลี  ปลั่งดี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวีธรา  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงสุทธิดา  ทองก้อน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอาทิตยาพร  พันไทยศิริ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงอิสรา  จังก๋า โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายกิตติพันธ์  เฉลิมแดน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายไกรวุฒิ  เหล่ารัตนกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายจิรายุ  คงเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายธนบดี  คงสมบุญ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายธนพัฒน์  สืบเสาะ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายนันทภพ  ประภากร โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายพากร  เมืองช้าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายพิชพล  การวิรีย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายภาธร  เผือกกัน โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายวสุ  ทองศรี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายศิริพงศ์  สุกงาม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายศุภกิจ  นาวีระ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายอนุพงศ์  โพธิ์วัง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายอินทัช  มั่งคั่ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงกิตติวรา  เมฆโต โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงญาณิศา  ปานพลอย โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงณัฐการต์  วงศ์จิรสกุล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงณัฐธิชา  สีประดู่ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวกลิ่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงประภัสสร  มาลา โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงปวันรัตน์  เนียมทอง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงเปรมกมล  ผลาผล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพรนัชชา  ทองประสิทธิ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงพรรภัสษา  แพงวงษ์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงภัททิมา  ชื่นเรือง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงภัทรพร  พูลทรัพย์ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงยุพาพิน  บุพลับ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขเกษม โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีคำ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงอักษราภัค  ลุกจันทึก โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงจรีรัตน์  บัวพนัส โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงกุลปริยา  รองมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงธนพร  เพชรจั่น โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ฟักเขียว โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงบุญสิตา  สุขเกตุ โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ภูมี โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์สอิ้ง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พรหมขลิบนิล โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงอนัญญา  แก้วสว่าง โรงเรียนสิงห์บุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงพิมลรัตน์  แป้นแสง โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวภัทรภร  ทรัพย์ธัญกุล โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงสิริวรรณ  สังวิบุตร โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงตะวันฉาย  เล็กเพชรสว่าง โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายธนดล  เเสงสว่าง โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงณัฐธิดา  คล้ายอุดร โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงภรณภัส  ติโลกะวิชัย โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แจ้งอุบล โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงอัมพร  แสงสุวรรณ์บุญมั่น โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 นางสาวอริสา  มิ่งสุข โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงณัฐพิชา  มิ่งสุข โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงสุภชา  คล้ายเหล็ง โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นางสาวศิรินภา  อ่อนตา โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงพิมลพรรณ  จันโอภา โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงชุติมณฑน์  สีตะระโส โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายชโลธร  พุกกล้าแข็ง โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายเดชพลกฤต  ผุดผ่อง โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายธีรภัทร  ขำสะนะ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายพุทธชาติ  อ่อนตุ้ม โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายธนพร  รานอก โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงสิริลักษณ์  เดชเดชา โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 นายธนกฤต  พงษ์โอสถ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายวุฑฒิชัย  บัวคงเจริญ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายธีรภัทร  ลาภขจร โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายคมสัน  กลิ่นหอม โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวกัญญ์ฌิมา  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอินทร์บุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายจิรกิตติ์  ศรีเพ็ง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณคิริเขต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงบุรัสกรณ์  ยันเยี่ยม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสุธิรา  ท้วมเทศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงปาณิสรา  หร่ายลอย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงธิตินันท์  อุบลสอาด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 นายสัตบุรุษ  มีทอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นางสาวปริศนา  สิงหจูฑะ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงชุตินันท์  ทับโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นางสาวกัญญาณัฐ  อัครมณี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายพศุตม์  วุฒิเดชกำจร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายชวนากร  คงแจ๋ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นางสาวกชกร  อยู่เล่ห์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายเสริมสกุล  เสริมพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
549 นางสาววรัชณ์ชนก  สีเผือก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงเพชรสินี  วงศ์เมืองแก่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นางสาววีรลักษณ์  อ่อนแก้ว โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวจุฬาลักษณ์  นาคศิลา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พัวพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงกัญญาวีณ์  เฉลิมชัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวตรีรัตน์  โนจิตต์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงพิรญาณ์  ปานเงิน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสโรชา  เกตุพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงกุศลิน  เมธีวิวัฒน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  จูเทศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงวรัญญา  ชังเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงธนัญญา  ชูควร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงฐิติชญา  ปโยพิเชษฐ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายอวัช  สิงห์ดำรงค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายณฐพงศ์  พัฒนชัยวิทย์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายธีรพงศ์  ศรีเจริญ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายกันตพัฒน์  แสงอุทัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายจิตรทิวัส  ต้นทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายจิรยุทธ์  ชาติสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายธนากร  กาลอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายบุริศร์  วรรณมณีโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายภูริภัค  แย้มอำพล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายรชา  ตั้งตระกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายศุภกร  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายสุรเสฏฐ์  ชวนเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงกนกรดา  สมัครวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงชนาพร  ขุนนคร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงญาณิศา  พันมหา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงธัญชนก  งามสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นทรวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงพรปราณี  อุทัยวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงพันญาดา  รอดแสวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงศศิประภา  บุญล้ำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงศิรินัดดา  ศิริไทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงสุชานรี  คำชู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงสุนัชชา  พึ่งตระกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงสุพิชฌา  แก้ววงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงอนัญญา  ใจคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงอรนิษฐ์  ศรีกัลยาวัชร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงอรวรรณ  พวกเชียงชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงอาทิตยา  นาคทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายกฤษกร  จำเนียร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายนัฐวุฒิ  สิทธิมงคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายปรัตถกร  ยังดำรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายพัชรพล  ไชยพงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายภูริเดช  มาจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายภูวเดช  ชัยสงคราม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายสิรภัทร  ทหราวานิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพศาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงโชษิตา  จิตรีศัพท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงณฐิกานต์  จิตจำนงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์อุไร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงธนิษฌา  สุภากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงบุญยอร  แป้นไผ่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงปัญชณิญา  มงกุฎมรกต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงพรชนัน  ศรีไพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงพร้อมพลอย  ภู่เงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพัชรียา  พรหมเสนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพิตราพร  บุณยรัตพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงมาริสา  ชาญเสนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  สุปะวะโรทัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงวรันธร  ทองเชื้อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงสรญา  พิมสุวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงสุพัตรา  โนนทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุภจิรา  เที่ยมแสน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายคณาธิป  อัมระบุตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายธิติวุฒิ  ปุยเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายพัฒนรัตน์  พัฒนตั้งสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายพีรพัฒน์  ซอกดุลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายภูเบศ  ขุมทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายศุภเสกย์  จันทร์รัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายสิรดนัย  ตะโนรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงกัญญานัฐ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงจันทิมา  พบหิรัญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงชุลีกร  วัดน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงโชติรัตน์  ภิญญโชติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เอกภพอนุกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงธนพร  ศรีโชค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์แหยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงปาลิตา  สูนกลาง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพรรษมน  นุชน้อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงภูริชญา  สาระกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงวรัญญา  เรืองวัฒกี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงวศินี  นนทภักดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงศิวพร  เพ็งผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงสุพัตรา  ชาญอุไร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ตรัยสุธิวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงอิชยา  บุญนาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายก้องภพ  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายจิรัฏฐ์  เชื้ออ่อน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายชัชพล  ชูวงศ์วุฒิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายนพวิชญ์  วิริยะศรานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายรฐธนพล  สมสฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายวรกันต์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงกนกพร  พาลีตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงเกตุวลิน  พั่วพัก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงจณิสตา  วงษ์ทน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงเจนจิรา  อบปิ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงญาณิศา  ยุวนะวณิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สายจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไถ้เงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพรกนก  ไวยธนต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงพรไพลิน  ศิวะโชคชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงรังสิมา  ฐานะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงรัญชนา  คงเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงวนัญญา  เมธีวิวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงสุขใจ  หมอกมืด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงสุธาธินี  โชว์สูงเนิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จิระเจริญวงศ์ษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงโสภิตนภา  สังข์เจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงอมลรุจี  ไชยโพธิ์งาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กชายดลธรรม  ภาคอินทรีย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงตะวัน  รอดโฉม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายธนภัทร  สังข์วงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธัชพล  กวางทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติวิริยะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กชายวุฒิภัทร  หาญตระกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กชายศิกวิชญ์  สีสดเขียว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายศิวกร  รักดำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กชายหฤษฎ์  เจริญพานิชยิ่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายอดิสรณ์  เพ็ชรกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กชายอภิวัฒน์  สาระวรรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงเกศินี  ล้อมลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงจิดาภา  ภักดีรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงชุลีพร  มั่นอยู่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงญาณิศา  นวลนิศาชล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงณิชาภรณ์  จำปี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงธนมาลย์  วงศ์ฟู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ข้าวสามรวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงพรธิดา  ลายสาคร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงภริตา  สุวนิธิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงวรวสา  อินทรทิตติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงสรัลนุช  เเก้วมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงสลิล  หงษ์คำดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงสุณัฏฐญา  แสงอรุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายตันติกร  เจียมทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายธนพัฒน์  มาโต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายบวรพจน์  ศรีวิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายพชรพล  กลิ่นชื่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายพรชัย  อนันต์สลุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายภูวเดช  สุขสังวร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายรักษพงศ์  ปัญญา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายวงศพัทธ์  นิโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายวณัฐพงศ์  ฉิวเฉื่อย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายอภิสิทธื์  พรมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายอัครพล  หรรษภิญโญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงดมิสา  กัณหา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงธนพร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงนัทธกานต์  พวงสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงนันทพร  จันทนวงษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงนิภารัตน์  พงษ์ชะนะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงปัณฑิตา  สังข์สว่าง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงปัณณภัทร  กล่ำถนอม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงแพรวา  อยู่แย้ม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงรักษสุดา  รักวงษ์วาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงลลิตา  ศรีเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงวรภัทร  บุญยโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงวิภาพร  บัวเขียว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงอนัญญา  สมใจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายกรกิตติ  ศิริมงคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมวิเชียรวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายกิตติพัฒน์  มีวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายธรรมรัตน์  ทาบุญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายธีรพัฒน์  บุญศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายธีรภัทร์  ร่มพิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายนันทยศ  เติมเกาะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายปภาวิชญ์  พิไลยเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายปิยะวัฒน์  เพชรลานน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายพรเทพ  ไวยทรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายภราดร  ปัญจชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ประเสริฐศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงณิชกานต์  แสงทิพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงณิชาพร  แหวนทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงนภัสสร  ท่าเรือรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตสงวนสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงนารายา  อุปทะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงพชรพร  อ่อนละมัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงแพรอัมภา  สังข์วิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงภัคลดา  ภูมิพานิช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงมลฐณพษร  ศรีสมพจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงศุภิสรา  คตด้วง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงสุดารัตน์  ิกิจพิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงอัครยา  สมรักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายกนกนภัส  สุธาทัศน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายธนภัทร์  ยอดสลุง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายนันทวัฒน์  งามสม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายกรกฤช  สังเวียนวงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายนพรุจ  เปี่ยมเจริญพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายณฐพล  ไพศาล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายปธีราฐัสฐ์  หรรษภิญโญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองขวัญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายนฤบดี  พาชอบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายพฤกษ์  พฤกษาผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายพัสกร  งามเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายภัทรกานต์  เชาว์พิทักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายวธัญญู  ปานปลอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายวีรภัทร  ิอินอุดม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายรัฐศิริ  นะธะศิริ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายศิวกร  พรมพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายสุธีธัช  ทองระย้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายศุภชัย  รัตนวิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายโอฬาร  เกตุพุก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายภูมิรพี  ปัญหา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงกัลยกร  มนปราณีต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงชลิดา  ฟูปลูก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงจิตรวรรณ  จิตรธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายมกรกุณฑล  ไป๋เดช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงธนกร  โชคจินดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงทิวไผ่  ชูเรือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 เด็กชายอภิสิทธิ์  หรรษภิญโญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงธัญชนก  ทองอินทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปุญญิศา  เกสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทิพย์สูตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงญาณิศา  หนูเนื่อง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงมณีพลอย  จันดอนไผ่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายกันต์กนธี  แก่นแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายพงศธร  ดีกระโทก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงระพีพัฒน์  ศรีเงิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงปวริศา  เอี่ยมงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงวรรณวนัช  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายพีรนัฐ  กล่ำเพียร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงพันทิพา  ไวยทรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงศรันย์ภัทร  จั่นวงศ์แก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงกันตา  เมธีวิวัฒน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงศศิวิมล  ยอดเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงภัทรมน  ไชยวงค์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงจิรัชญา  ถนอมสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงศิณิศตา  เหล็กใหล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงศศิวิมล  สุขราชกิจ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หมอโอสถ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงอารีรัตน์  หงษ์บิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงศิรดา  คงสมแสวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงธิดารัตน์  ดนตรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายกิตติธัช  เที่ยงทัต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงศิรัญญา  ลิมปนเวทย์สกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายเตโชดม  บุญยะโสมะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงอรนลิน  จั่นเพชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายพงศ์ปนต  โพอุทัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงพณิชา  บุญสนธิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงภูษณิศา  วัฒนไพบูลย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงนันท์นภัส  วสุนทพิชัยกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายอัษฏากร  อยู่ญาติมาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงคณินธร  แสงจันทร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงมนัสพร  นาถ้ำพลอย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ยงรัตนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงศรัณย์พร  ทองงามดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงศุณัฎฐา  ไตรย์ปักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงอัญชลี  ทองเนื้อแปด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงธนธรณ์  จันทร์กวีกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงเวธินี  กลิ่นเทศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โต๊ะทับทิม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงอัมมาพร  แสงจัตุรัส โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงณัฐกมล  อินทร์น้อย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงณัฐมน  เลี้ยงทรัพย์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  อรัณยภูติ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงนรมน  อุ่นทรัพย์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงสุภัสสร  ภู่ศรี โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงชณัฏฐ์ดา  ประกิจ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุนิตา  สมบุญคุณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกิตติยา  ฤทธิ์ล้ำเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายภานุวัฒน์  นาพรมเทพ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงศศิประภา  สว่างเรือง โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พงษ์เทียน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงฟ้าหยาด  ไชยพิพัฒน์ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงวรารัตน์  ลิ้มเจริญ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงสุชาดา  กำบังกาย โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงลักษิกา  ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อกสิการ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น