รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายรัญ  นิพิฐวัธนะผล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายอิทธิกฤต  กฤตเจริญนนท์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายภูผา  งามละมัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายภาคภูมิ  โพธิ์เขียว โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายสรัล  เกตุหิรัญ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กหญิงอรกัญญา  ใจมั่น โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงชลธกาญ  ผลมะขาม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงธนัชชา  แห่กาฬสินธุ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายสิรธีร์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงอภิกัญญา  ณ นคร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงแพรพลอย  ศาลติกุลนุการ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงพิชชาอร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงณิชกุล  ดอกงาม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงโกศลินี  ภักดีวิจิตร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงอรนลิน  คงปัก โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กหญิงจิรนันท์  เย็นลับ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธนภค  ทิพย์มะณี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญนิธิพันธ์ุ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กหญิงภัณฑิลา  สุขสุแพทย์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงรดาณัฐ  จำเนียรกุล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงแพรพลอย  ประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กหญิงปานรพี  อิศดุลย์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงวรัชญา  สิริวราพงษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณกุล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมโกศล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงสุธาสินี  กิติวงษ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงจตุพร  ปัทมโรจน์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงรักษิตา  เฟื่องแก้ว โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงลลิตา  สิญธ์เจริญ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงจิดาภา  เส็งแสงทอง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงภาวิณี  ขันตี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงศุภิสรา  สีถาวร โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กหญิงรัตนวลี  คงรวมญาติ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาคภูมิ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงพีรดา  ปึกขาว โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสิทธิ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงจิตานันท์  แก้วศรี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงวริศรา  หลงสีดา โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอรญา  วนะรุจิ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายสรวิชญ์  มงคลชัยชนะ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายชนาธิป  อ่ำวิเศษ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวรัญญา  สุบุญสันต์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงวรินธร  กรอบสนิท โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปทุมถาวรสกุล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงสุภาวิตา  ศูนย์กลาง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงศศิกานต์  พึ่งถนอม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพรทิพย์  บุตรเมฆ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวชิราภรณ์  โพธิ์เงิน โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายกษิดิ์เดช  เขี้ยวเพ็ชร์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอัชฌาบดินทร์  สินธุรงค์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงญาดา  จิตต์หมั่น โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงชมบุญ  อารยะสัมพันธ์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายชานน  เจิดดีสกุล โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปีย์วรา  สำเริง โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงสุพิชชา  พนมวงค์ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงพชรมน  พันธ์น้อย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายเจษฎากร  หอมสุ่ม โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงนภสร  เชียงหลิว โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงธาวินี  สุขมี โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายสุทธวีร์  ผลโต โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงฉันทิกา  บุบผาประเสริฐ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงศศพินทุ์  ซาตะนัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงวัชรีญา  ปัญญาสมบัติ โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นางสาวลลิตา  วังงาม โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงศุจิกา  พวงเงิน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นางสาวนาขวัญ  เสือวิเชียร โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงสุวิชาดา  เกียววงษ์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงวรดา  วงศ์ทะยาน โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงพิมมาดา  บัวผัน โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายปวริศ  เจริญปัจยาวัต โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายตะวัน  มีจินดา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายฐิติกร  โลหะเวช โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายธีรดนัย  ดวงยี่หวา โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงรมย์ธีรา  โสวัตร โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายจิรวัฒน์  พวงระย้า โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงมินญาฎา  เนตรครุธ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงรธิชา  ภารินทิพย์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายศควรรษ  ตังคณาพร โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงกฤษญารัตน์  อินทร์คำ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายภูเก้า  เที่ยงจิตต์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิ่งทอง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงกัญญนัท  ศรีเมฆ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เครือศรี โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอารยา  วัดแก้ว โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงมณิสราภ์  มากบัว โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 นายกิตติศักดิ์  จอมมะเริง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายกชนนท์  แสงผึ้ง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายธนากร  ลิ้มเรืองอนันต์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายวุฒิโชติ  ชื่นชนม์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายชนกานต์  หลอมทอง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายศักย์ศิวา  พารอด โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์ทะยาน โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวพิมพ์นารา  วัฒโน โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงอารียา  ตรงแก้ว โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นายกานต์  ดีมั่น โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายธนันวิชญ์  ชื่นตะโก โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายธิติวุฒิ  ทองอุดม โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายพศิน  สังข์ทอง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นายนนทกร  ศรีนิธี โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 นายอธิคม  บารมี โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงคุณัญญา  พลอยแดง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงภัททิรา  ดอมไธสง โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายอาชัญ  เลิศโชติรัตน์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงปัญญาพร  โคตรพงษ์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
106 นางสาววรรณพร  กิมเยื้ยน โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 นางสาวศุภาวรรณ  หลิว โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นายเตชิต  บุญณรงค์ โรงเรียนธัญบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายราเมศวร์  มุขศรีใส โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายเซน  โสภโณวงค์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาววรดา  ตระกูลขจรศักดิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงวุฒาดา  รังษีสันติวานนท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวอรวรา  รัตนปทุมวงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายการัณย์  มุขศรีใส โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงสนิทพิมพ์  แสนทวี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงศศินา  ตั้งฤทัยวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวพนิดา  วรไพบูลย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงภัคจิรา  พัฒนาไพศาล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงสิริศตวรรษ  บุญช่วย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายกฤษฎิ์  จารุพาณิชย์กุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายสิรวิชญ์  นุษภัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายภัทรพล  แสงประกาย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงกุลยา  มุขศรีใส โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นายณัฐชนนท์  กงสิน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวชนากานต์  พุ่มทองตรู โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายณภัทร  วัฒนถนอมกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอนัญญา  สวัสดี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนุชรินทร์  ศรีเครือแก้ว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงอภิญญา  ฉัตรชัยสุริยา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงรดาณัฐ  คำเพ็ญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวอพิชญา  ต้นตระกูลเจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ชนินทร์โชดึก โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวมัลลิกา  พุ่มเรือง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงโยษิตา  แย้มนวล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวยูริ  ตะติยะรัตน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวธนัญญา  พวงสวัสดิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงปิยธิดา  คาโส โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวพิมพ์วิภา  จีเวีย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวจุฑามาศ  หนอสิงหา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงลักษิกา  ศุภประสิทธิพันธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงปัญจพร  บัวดอก โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดสวาท โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวนัทธมน  ฟักเชือก โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงวรัญญา  นาสิงห์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงกมลาลักษณ์  เลิศศรีวัฒนกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวจารีรัตน์  ขันแดง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวธนัชพร  ทับบุรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นางสาวปิตาพร  ขจรภัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นางสาวอรชพร  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงนิจจารีย์  แอบวนาวงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกมลาพักตร์  เลิศศรีวัฒนกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงศศิปรียา  นาคเสนีย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวปานตะวัน  ผลมะไฟ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายกรชนก  ทองงาม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายกานต์พนธ์  ทองปากน้ำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกีรติ  เตปิน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายทินภัทร  อังกาทิพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายธนกร  สิรินิรภาดา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นายธนกฤต  สิรินิรภาดา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นายธนวินท์  สืบสมบัติชัยภูมิ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 นายนรุตม์  น้อยหัวหาด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายปัณณวัฒน์  พันธุ์บัวหลวง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นายวณัฐพงศ์  อุดมกิตติวรกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายวีรพัฒน์  เรืองบุญสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายศิริพงษ์  นิยมมาก โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายสรวิจักษณ์  รังษีกูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายอลงกรณ์  วงค์ศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายอัครวัต  คล้ายแสง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงชนากานต์  สงฆ์มีสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงชวัลญา  คลอวุฒิวัฒน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงทักษวดี  ชลคงคา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงนภธร  เวชมนัส โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นางสาวปณิตา  เชาว์แก้ววิธ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นางสาวปนัดดา  มัจฉา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงพาณิภัค  แสงสุวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นางสาวพิยดา  หะริตา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงภัทรมน  ตั้งพูลเจริญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงรวิสรา  ทรัพย์ประมูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงรวิสรา  มีธรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงรัตน์รดา  อยู่ยืน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นางสาวรุ่งมณี  แสงงาม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาววรมน  สุขนิรันดร์จารุ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 นางสาววรางคณา  คุ้มเสาร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายธนบูรณ์  ชัยชนะพงศ์พันธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงรักษ์สุดา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงวงศ์สุดา  วงศ์จันทร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวณิชกานต์  จิรานิธิกูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวเขมาพร  งามสิริเรืองสกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงกนกอร  แสนยะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธนานันต์  วสันต์สว่างวงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายธัญวัฒน์  ทับทิมธงไชย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายธีรศานต์  ทิพย์ศิริ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายพรหมนรินทร์  สุภานิล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นายพีรพัฒน์  ติ้นเติมทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายรวิช  สิงหะชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายอภิชาติ  สุภัทรดิลกกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายอาเนช  ดวงจันทร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวปาลิตา  วัฒนาวรสกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงพาขวัญ  นามสุวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงพิจิตรา  กุหลาบวงษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงพิลาสินี  จงวรกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวแพรวา  พละกาบ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงภัคจิรา  คนแรง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงภัทรินทร์  พรศิริรุ่ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงมินตรา  อัมพานนท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาววิชญาดา  จงแจ้ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงวิสสุตรา  ศรีสอาด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสวริณ  พฤติสืบ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงสมิตานัน  ใบเอี่ยม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นาสมใจ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงอรรจน์ชญาณ์  ทวิมังสะภูมิ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาวธัญสุดา  สินชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวสุกัญญา  คุณาคม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวกุลนันท์  ปิ่นตบแต่ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงชนากานต์  พานิชวัฒน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นายนพรุจ  สุขพิศาล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายปรมัติ  ราชโคต โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 นายปิติกร  พรหมมา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายธนกฤต  สามารถกิจ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายศุภฤกษ์  วิชยนรพร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 นางสาวภูริชญา  ทรงคุณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายธีรภัทร  สุขะเสน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 นางสาวจิรัฐิติกาล  ลือยศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายสรวิศ  นามสีฐาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 นางสาวฉัตรชนก  เหลืองบัณฑิต โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายอัครเดช  พรณัฐวุฒิกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 นายธนกฤต  ทวิมังสะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายทวีฉัตร  หนักแน่น โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงกชชัณ  ชนะชัยพานิช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นางสาวสุทธินี  ประพฤติบัตร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนิชนันท์  เครือทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงณัชชา  โสฬส โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงพรรณธิภา  อิ่มอรชร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงมณีเนตร  จตุพรสมบัติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายภัทรกร  แสวงศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุขเกษม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงกันยสิริ  ไพบูลย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายกฤษคชิณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายภัทรดนัย  ยารังษี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายวรพล  รุ่งเรืองวิเศษชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูมิภักดีพรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงบงกชกร  สุคันธพฤกษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงพัชรวลัย  ขาวงาม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุจิราพงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงมณีวรรณ  แสงหนู โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงอัญชลี  ปรียานนท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงเปมิกา  ยังเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงนันทิพร  สมัยวิจิตรกร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสตพร  ฟักน้อย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายทิวัตถ์  เสวะนา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพัชรดนัย  หล้าวงศ์สาย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธัณญธรณ์  โรจน์วิจิตร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายณธรกริช  ทองธรรมชาติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายปวรปรัชญ์  บูชาเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายภราดา  หวังผล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายกษิดิศ  กรสังข์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปนัดดา  ฉายวัฒนา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายพรหมพิริยะ  สถาพรพานิช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุธัญญา  ศรีสัจจัง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายณภัทร  สัมมาทัต โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงรัฐกานต์  ธรรมสรางกูร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายภูริภัทร  ติ้นเติมทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายคณัสส์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปิยะปาณ  พินิจชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกุลิสรา  ทูลธรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนิชานันท์  ดอนขำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงทักษร  ฮวบเอี่ยม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงปราณปริยา  คล้ายรัศมี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภูผา  สุวรรณเอนก โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัฏนรี  ไหลนานานุกูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายชวิน  อำภาพร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงณัฐชยา  สราญฤทธิไกร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายธนาธิป  เปรมทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายเมธา  ติมลรัมย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวิชญาดา  ท้าวแก้ว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทะเกษ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงรัตนธรรม  เทียนส่องสกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงธนภรณ์  กิจวรเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงจีระนันท์  เฝือสูงเนิน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงศศิพิมพ์  กาญจนภู โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงวิลาศิณี  แนบสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงปณาลี  ศรีทุมขันธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงพัชชานันท์  จันทนา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงลักษิกา  นาควะรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายชิษณุพงศ์  เจตน์อัศวภิรมย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงกัณฑณัฎฐ์  วราคงคาเย็น โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงธิดารัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงมนัสนันท์  วานิชย์สถาพร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงปิยะดา  ฉัตรทิวาพร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงพิชาดา  ลอยกุลนันท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงณัชชานันท์  รื่นภาคลาภ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงปียากร  ศิริโฆษิตยางกูร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงอลิตา  ศรีตระกูล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงพัสมนตร์  รัศมีอมรธัญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายธีรภัทร  ตะเภาทอง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงวรรณพร  วงค์สาโรช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงพัทธนันท์  ฉวีนิล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายภาม  กาญจนเทพ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายวีรานนท์  แก้วเสน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงมนปิตุมาตุ  จันทร์แรง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายกฤติน  วรมณีจินดา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทะเกษ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายปวริศร์  ฤทธิชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายศุภกร  อมตะรสกมล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายอัครวัฒน์  ทวีโรจน์ภิญโญ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงภัทรภา  มีรุ่งเรือง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายกันตทัต  ทับทิมดี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงสาริสา  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงณิชาภัค  เอมย่านยาว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พร้อมมงคลชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทนา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายชินภัทร  ชูศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายธนาธาร  บุญสัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงรมณณัฏฐ์  สัจจะภัทรกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงศิริกัลยา  ประกิจ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายชลธิศ  ศรีไกรขจรกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายฐนานนท์  ศิริตัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายฐิติกานต์  แทบทาม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธรรมรักษ์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายนันทวัฒน์  จัมทร์ทิม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพรเทพ  วัฒนธำรงค์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายภคพล  จุ้ยวร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายมินทร์ธาดา  กรินทะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายวงศพัทธ์  เจริญสัตย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายสงกรานต์  เขียวเล็ก โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงกรรรวี  สุวรรฉิม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงกานต์สิรี  เตวรานนท์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีวาณิชรักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงขวัญจิรา  มุขสวัสดิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงขวัญชนก  สุรรัตน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงชัญญานุช  จำนงนิตย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงโชติกา  เฝือสูงเนิน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงณัชชา  สามไพบูลย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงณัชชา  เมืองนุ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงณัฐนรี  สิริบุญญารักษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงธิติยา  วงศ์แป้น โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงนภัสสร  พิมพา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนลินรัตน์  อินทะศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงเบญญา  ล้อมเพชรพลอย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  พันธ์ประสิทธิ์เวช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพรนภัส  แซ่เตียว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงพลอยทับทิม  ซัว โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงพาขวัญ  พรรณทรัพย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพินิดา  ตรีโพลา แทน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพีรยา  สองห้อง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงภูริชยา  หิรัญสาลี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงรวินันท์  คงแหง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงรวิสรา  มณีวงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงวิรากานต์  พรประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสิริกร  แสนโกเมฆ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ขวัญใน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายรัฐธนินท์  เหมเรืองพงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีอาจ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงพุทธาสินี  ชิดชอบ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายกวิภัฎ  รามฤทธิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายเกียรติคุณ  ขุนเม่น โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายจตุรวิทย์  ใจมนต์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายณัฐวัตร  ธุวังควัฒน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธีรศักดิ์  สุภัทรดิลกกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายปฏิพล  เดชะวรรธนะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายปัจฉัมบุตร  ออมสิน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายปันธรรม  ศิลากุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายปาณัสม์  บุณยฤทธิ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายพิเจตส์  เหมือนนาค โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายภูปกรณ์  ธาระแดน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายภูวิศา  สงค์ดี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายยศวีร์  แสนศรี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายรชต  ตันติวิวัฒน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายรุ่งสิทธิ์  ประทีปะเสน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายวราเทพ  จำเรียง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายวีรพัชร  ทัศไนยเมธารุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายสรวิชญ์  เสมอเชื้อ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายสรวิชญ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายสุภัทร  เสมแย้ม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงกมลชนก  ลือวิเศษไพบูลย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงเกษแก้ว  กล่อมสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่เฮง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วม่วง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงฐานิดา  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายณิชนันทร์  วันชัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงธีริศรา  โคสุวรรณวิจิตร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงนวพร  วงศ์ถาวร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปารณีย์  สุขชารี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพิณญาดา  เป็ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงวริยา  ศรีสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงศยามล  จุลหงษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลิ้มสกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงศิริพร  กลั่นสกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงสาธิดา  เอี่ยมสุทธิปัญญา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พลอยสังวาลย์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายภูวิช  ไตรสุริยธรรมา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงวนัญญา  เหล็กดี โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงโสภิลักษณ์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไลประวัติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงโย  เอกวงษ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงปัญญดา  ตันสกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงณัฐธิดา  สัมพันธ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงสิรินยา  ไชยเพ็ชร โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พฤกษะวัน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายธนากร  จันทร์เต็ม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงกชกรณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงพัฒนาวดี  ชวาลวงศ์วุฒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุนฟ้ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายศิวกร  วงศ์น้ำคำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงวริศรา  เนยสูงเนิน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงปลายฟ้า  วุฒิประเสริฐส่ง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงชนินาถ  ประวัง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงธัญญชล  จันทร์เรือง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายปารเมศ  โกมลวรรธนะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายณัฐพล  วรเวช โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงศุภกานต์  ดีดิษฐ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายธนิสร  ดาวเรือง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงทิพย์ญดาภรณ์  กล่อมกล่ำนุ่ม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธรณ์รำไพ  ถาวรกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กหญิงเอมมิกา  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงศรุตา  พุ่มกล่ำ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายจิรายุ  กานต์รัชตกุล โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายธนมิตร  พาด้วง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขเกษม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงพชรกมล  เพ็ชร์สุข โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายนิธิกร  เดชสองชั้น โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายอัครินทร์  สุขสมาน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายวัศพล  พิมพ์เลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายเจนณรงค์  ทองไกรแสน โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นายณัฐภูมิ  พรเฉลิมพงศ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายพรเกษม  พวงเพียงงาม โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงกัญญา  ทะวงศ์นา โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงธัญชนก  พุทธาภิวัฒน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กชายคุณากร  จันทร์ดัด โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายณัฐนนท์  เทพประดิษฐ์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงแววปราชญ์  เจนไธสง โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายพลาจักษณ์  ปานเกษม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายรอยอินทร์  กันทะมัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงนันทิตา  ไต่ตาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงปริณดา  อุ่ยตระกูล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายภาณุวิชญ์  กระจ่างศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายภัทรพล  จันทรไพฑูรย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
439 เด็กชายศักดิ์ดินันท์  วงศ์ศรีชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายอภินัทธ์  เสนดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กชายศุภณัฏฐ์  วชิรานุภาพ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงนันท์นภัส  เสมสมบูรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงปวีณ์กร  เปลี่ยนศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงขวัญชนก  ศิริตัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงธรรมพร  อยู่นุช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บัวประคอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายฑีฆายุ  ภัทรารักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 เด็กชายกฤตณัฐ  ธีราโมกข์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
450 เด็กชายนพรัตน์  โอวาทจรูญจิตต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงวรณัน  วรุณพันธุลักษณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงณิชนันทน์  สดเสมอ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงอุชุตา  ศรีบุศราคัม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายเอกนิวัฒน์  อำนาจเอกมงคล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายอาชวิชญ์  ช่างต่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กชายวริช  หิรัญเพ็ชรกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายกณวรรธน์  วิลาศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายพุฒิพงศ์  นิลมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อมรปฏิเวธ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพัสวี  เกียรติเมธา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงอธิชา  เหรียญเลิศรัตนา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายกฤษฏิ์  ทวีศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงนันทวัน  จรีรัตนชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงอภิรตา  ประวาลพิทย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายภคพล  เมืองขุนทด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายภัทรบดินทร์  สอนรอด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงภัทรวดี  ธรรมโกศล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายประภัสสร์  ฤกษ์สำราญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายประวิทย์  ฤกษ์สำราญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายนฤพล  โอวาทจรูญจิตต์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงปาริฉัตร  ลาปราบ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงณัฐนรี  ชีพบริสุทธิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายยศพัทธ์  ปุณยวรพันธ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายจิรทีปต์  แย้มสระโส โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 นางสาวนภสร  ชาลานุมาศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงฑิตยา  ธัญญเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายรณพีร์  ตังติสานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ไชยสีมา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงพุทธิดา  หุ่นแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวพนิตพร  คำนึงผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงสุธาวัลย์  เทวาอารักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวช่อชบา  หุ้นเอี่ยม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงโศภิษฐา  ชาญสตบุตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงปภาพัฒน์  พสุธา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงฐิติวรดา  พวงจินดา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงปุณยวีร์  ดอกคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงบุณยวีร์  ดอกคำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงลักษิกา  ผาลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายจิรเมธ  อินทรไพโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงแพรพลอย  ธนเกียรตินิธิกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงมิรันตี  ดวงมุสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายวิชาญ  ตาตะมิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายปราบดา  วัฒนาวรสกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายคณพศ  น้ำดอกไม้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายศุภพณัฐ  วัฒนเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายธีรภัทร  พานทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายชวณัฏฐ์  ชูเกลี้ยง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพนธกร  วิชาพร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงปรนันท์  ชัยเพ็ชร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายชิน  กสิวงศ์สุนทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายปกรณ์  ทุมดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายภูริณัฐ  แต่งศรีวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายอินทัช  ธีรวัฒนสาร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายธราธิป  แสงอรุณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายธรรมรัตน์  ชูบรรจง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธาริณี  สิทธิสุข โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงลักษิกา  อินทรโชติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายสิปฐินนชิ์  เครือศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายภูริ  โพธิ์พรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายกิตติศักดิ์  คามาตะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กชายกฤตชพันธ์  เจริญศิลป์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายภควรัตน์  ติยวรากุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายณ ชนก  หิรัญศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายธัฐไท  ศักดิ์กำจร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นางสาวฐิติชญา  ฤทธินี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงอรุชา  บุญวัฒน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายสิริกร  นิยมสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 นางสาวปริณญาภรณ์  ภู่เณร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นางสาววรรณรดา  คณะรัฐ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงภัทรกมล  ธรรมขันต์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงสิริยากร  สุขวิเสส โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงกมลพร  ดีมาก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงณิชาภัทร  หมื่นอินทร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงญาณิศา  แซนเดอร์สัน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงธารดา  จันทร์ฉาย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงวรัชยา  รัชวัตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ธีรตกุลพิศาล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงภัทรมน  บุญสุภาพ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงพิมพาพรรณ  ดีขามนอก โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงพุทธธิดา  เอี่ยมเศวต โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งเรืองชัยบูรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 นางสาวภูริชญา  โพธิ์ศรีมหาโภชน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นางสาวปุณยนุช  คำเพราะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นางสาวภทรพร  พงษ์พานิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงวทัยพรรณ  สันติประชา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นางสาวปวีณา  กำเนิดพันธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นางสาววลีพร  ทาโต โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อิศรา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายบวรพจน์  คณทา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงศิรประภา  บุญเพ็ง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายศุภกฤต  สูติพันธ์วิหาร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 นางสาวจิรัชญา  ยอดสง่า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงตวิษา  วงศ์เสาร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขเอี่ยม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงวริษฐา  มาลาวงษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงธิญาดา  มั่นไทย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงบุษกร  ยินดี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายธนภูมิ  ชิดใจ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายจิราวุฒิ  พัชราวิวัฒน์พงษ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงศิวาพร  เทพพานิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 นางสาวจารุวรรณ  มาลัย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วงศ์เสาร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นางสาวญาดา  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงฉัตรฤดี  วาณิชสรไกร โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นางสาวสุพิชญา  แดงจันทร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นางสาวอธิชา  ตั้งโสภณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  กัณวเศรษฐ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงจิตรลดา  อัคราช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงนวพร  ดำรงค์ไชย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงรัตนาวดี  ตักโพธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงสุวรรณสา  สังข์ขาว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายเดชนรินทร์  หุ่นสาระ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงลลิตภัทร  วันแก้ว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงณัฐนรี  นันทสมสราญ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายนรุตม์ชัย  จาตุรวาณิช โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายทินภัทร  นิลทสุข โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายณรงค์เดช  รุ่งเรืองชัยบูรณ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงสุปราช์ญา  มัชฌิกะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงพริมา  ชลวิหารพันธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงกุลวดี  ทาแก้ว โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 นางสาวสุทธิรา  ตรีผล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายศุภสิน  ครองยุทธ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วณิชพันธ์ุ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงสุทธิชา  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายอรรถวัต  ดวงนิล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายกฤติน  เชาวกาญจน์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงวรัญดา  หิรัญเพ็ชรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายฐิติวัฒน์  ยิ้มสอาด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายธนดล  มหาพรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงจิดาภา  ตรีเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงญาณิศา  สนใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ฐิตะสุต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายภูริณัฐ  เผ่าโสภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายธีรภัทร  อนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายวรธน  พลพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายวรเมธ  อนุสรณ์เสรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายวิทวัส  วภักดิ์เพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กชายศิวกร  เข็มกลาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชัญญานุช  กิตติโสภีพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณฐอร  รดเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงธนภรณ์  เมฆฉาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงปพิชญา  วีรศักดิ์ธารา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงปัญญภัค  ปุณณรัชช์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงพัณณิต์ตา  ทั่งทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พันมาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เสนกรรหา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงวรวลัญช์  อยู่เกตุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงศุจีภรณ์  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คล่องใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงอัญชลี  ชัยชนะวงศาโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายจิรวิทย์  นุ่มฟัก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายทิวัตถ์  วณิชเวทิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายกรวิชญ์  ฤกษ์สันทัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายมโนมัย  ทวีรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายวัชรพล  มีปิด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 นายศุภกร  ปู่บัว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 นายธฤต  สินสุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 นายกฤษกร  บุญเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 นายภูมิพัฒน์  ทองแท้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 นายพีรกานต์  อยู่ไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงวรนิต  ติรไพรวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงณัฐปรียา  จินดามณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 นายกรกันต์  ช้างศิลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงปริยากร  ประทุมรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 นายธรณินทร์  ขุนไชยแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 นายรชานนท์  กลั่นเรืองแสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 นายเจษฎากร  จรัสโชติเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 นางสาวนัยน์รัตน์  ถี่ถ้วน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงวสุธิดา  ถนอมเผ่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายภากร  หาญพินิจศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 นายกิตติพศ  บุญเอนกทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายภาสวิชญ์  กาลศิริศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายธนพัฒน์  อธิปัญญาวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงภัครวรรณ  วรสุขขัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายพลพจน์  ยุทธนาวรพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กชายศุภโชติ  แสงเงิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายสิรวิชญ์  ยกย่อง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงนิรดา  อารมย์ศักดิ์อารีย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายณัฐวรรธน์  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
632 เด็กชายทันกาล  อุดมกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายรัฐธีร์  พนิตจินดาศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 เด็กชายสิรวิชญ์  ทับทิมไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสิรภัทร  เขตต์ปุระ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงเมธาวี  เกตุทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายชัชพิมุข  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายเก่งกาจ  วโรรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายก้องฟ้า  วโรรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกุลนันท์  สุนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชาลิสา  ทองอยู่คง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กชายณัฐวัฒน์  สันติวัฒนานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายทัพย์เทพ  จิณะแสน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายธีรดนย์  บัวเพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายธนธัญ  วันมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายวิชยุตม์  ศรีจันทรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงจิราภา  ประเสริฐกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงชวิศา  สาโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงภคนันท์  ขลิบทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงบุญสิตา  งามศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายกิตติธัช  อ่อนเกล้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายธนนนท์  บุญเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายธนาธิป  กาวไธสง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายธรรศกร  ศิริสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายปุณยธร  กิจลำมี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงนรกมล  กมลสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายกษิดิ์เดช  บุญเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายกิตตินันท์  สุขศรีวัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายจิระณัฏฐ์  ชาววัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กชายธรรศนนท์  แตงร่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงชุติกนิษฐ์ภา  เจริญลาภนพรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงชนิดาภา  เอกอำนวย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายปยุต  ทรัพยอาจิณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายธัญเทพ  รินทระ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงพนัชกร  แท่นรัตนกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงพรประดับ  บุญรอด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงยิษฐา  วงค์เพชร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงวรรณภักสร  สำราญใจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ลุ่มนอก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงณัฐนันท์  วินสน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปานไกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  โกศลวาทะวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงเอริ ทัตสดา  โคคูบุน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงนวินดา  ชาคริตฐากูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสิริกานต์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงสมิตรา  พัฒนธารทิพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงสริดา  ศรประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายณฤพล  กองตา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายตุลยวัฒน์  สุวรรณเวียง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กชายพชร  เวียงคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายภูเบศร์  มาทวิมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงศุจินธรา  มหานิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงรุตุจา รามราว  ชางเล่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธราเทพ  ด่านเดชา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายพงศธร  เมฆสมุทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงขวัญดาว  โพธิสาขา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงอภิชญา  บัวชมภู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายภูมิมินทร์  นิลพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงพิชชาภา  สวนตะโก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงรวีญาดา  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงรินรดา  ศัลยานุบาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
693 เด็กชายณพล  โควพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายถิรวัฒน์  พงศ์ปฏิสนธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงศศิกานต์  ทีปกรวรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงชลธิชา  ซุ่นเต็ก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายปฐวี  แสงสว่าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายอภิณัฐ  มุธะสุวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายกิตติโชติ  มณฑล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 นายวินย์  อังศุยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงชัชฎา  ธนโชตกุลภัทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงอณัฐญา  ตันติรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายโชติวัฒน์  ฟองฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงณิชกานต์  จุฑานฤนาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายรัชชานนท์  ประสารน์กนก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายจูเลี่ยน  คริสโตเฟอร์ ดาร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายวันชัยชนะ  บุญสำเร็จ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงพีรดา  แสนสม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงณิชนันทน์  จิวรรรจนะโรดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงแทนใจ  พุทธงชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงพลอย  กมุทชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงนันทภรณ์  ทองใบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายภูริฉัตร  มัจฉริยกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงภาริญ  จันทรมณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤกษ์สมจิตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายนนทกร  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงฐดีญา  ดวงแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายณัฐพัชร์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงศิริรัตน์  คำขอด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายธนกฤต  โอสถศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 นางสาวสุรสา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงทอง โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงเกศินี  สุริยา โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงกชพร  มีสายชะนี โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงทิฆัมพร  สุ่มแก่น โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายชญานันท์  พลราษฎร์ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงชนิดาภา  พันธ์ทอง โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงบุณฑริก  มาตรประสงค์ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงธนศร  ร่วมขุน โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงนุสรา  ประคุปตานนท์ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายเชาวฤทธิ์  รัตนจิตร โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายณภัทร  พริ้งเพลิน โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายธีราเมธ  อินาวา โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บางโม้ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงณญาฎา  ควรชม โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงณภัสรา  มีเมฆ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญสาร โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงณัฐธิชา  มหาทอง โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงณิชา  ขำเจริญ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายกฤชพล  ภูหงษ์ทอง โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายกฤษณะ  อุดมกร โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายก้องภพ  วงค์พร โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายกิตติธัช  วีระเดช โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงธัญชนก  ธรรมธร โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงนิตยา  ต้นแก้ว โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงบุษยมาศ  ปาสีวงษ์ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายนวพล  ศรีชูวงศ์ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายปวริศ  ปัญญาเครือ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายยุทธการ  บัวศรี โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายวรเวทย์  ผลกอง โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายวัยวัฒน์  รัชวัตร์ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายศิรัฐกรณ์  วงแวง โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงปุณนาพร  พิริยะสถิต โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงพชพร  โตสุข โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงพัชราภา  แย้มสุนทรา โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงพิชามญช์  พันธ์กุ่ม โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ฟัก โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงวรัญญา  ทองสุข โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงวรีวัลย์  รูแปง โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงสมิตา  คำนึงผล โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงอรทัย  ภู่ทอง โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปริยาภัทร  ตรีทศ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงไอลดา  เกรียงยศ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงชมพูนุท  โพธิตา โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงธนพร  มนัสโก โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ปัญญาไว โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
767 เด็กชายจักรกฤษณ์  อมรปรีชาวัฒนา โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
768 เด็กชายจิติณ  ชัยชนะ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงณัฐริกา  สงเคราะห์ โรงเรียนเสาไห้ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 นายโชคอนันต์  ไวสติ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นายธนบดี  บุญวงษ์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 นายภัทรพล  สมสกุล โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นายภาณุพงศ์  แก้วเทศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 เด็กชายรัตนพล  อภัยศรี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กชายศรชัย  โสภากุล โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 นางสาวกนกวรรณ  เตียวเจริญสมุทร โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงนพวรรณ  ดิศร โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นางสาวนันทชพร  ชูช้าง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวนิภา  อ่ำสุข โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงบุณยมาศ  สมพัน โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงบุศรา  คุ้มครอง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 นางสาวเพ็ญนภา  อุดมพร โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงไพรินทร์  ศักดิ์จำปา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวภัทรลภา  นวนใจ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงมณีรัตน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงมัณฑนา  บุญเรื่อง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวรัตติกาล  อ่อนมูลพงษ์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นางสาวเรณุมาศ  กองทอง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นางสาวสิริภัสสร  มีแววแสง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวสุนทรี  ศรีสว่าง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงอนัญญา  สอนศรี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงอริสา  สุภาภรณ์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวอัจจิมา  สิทธิพรม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นางสาวกนกพร  ผอมสระน้อย โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายกันตพงศ์  คำศรีไพร โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายไกรวิชญ์  บุญรอดดิษฐ์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กชายจีรเดช  เกตุจันทร์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กชายเจษฎา  เปรมปรี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายทัตพล  กองพา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายภูธเนศ  ดาวเรือง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายศุภกฤต  สิงห์โต โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายศุภชัย  กฤตสามารถ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายสมภพ  สุขเจริญ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กชายอับดุลลาติ๊บ  ดวงแก้ว โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงกนิดา  แซ่เฮ็ง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงขนิษฐา  สุชาดา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงชยานันต์  สุมารทอง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วดอนรี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แดงสมสอาด โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงณัฐริกา  มาตสุริวงษ์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงณิชกมล  เมฆขลา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงธารีรัตน์  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงน้ำส้ม  คงตรง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงบัวชมพู  บัวพันธ์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปนัดดา  มามีบุญ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงปภัสสร  มาพะเนาว์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สีอ่อน โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงภาพิมล  สนธิพงษ์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงมยุรฉัตร  หมีบังเกิด โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงมิ่งกมล  กิ่งทอง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงรติกุล  แสงบุญรำ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงวราภัทร  พงษ์ภมร โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงศศิธร  บุญท้วม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงศิริพรรณ  รุกขชาติ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงสิริยากร  คำจุ้ย โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงอนันต์ฑา  สุทโธ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  เก่งการช่าง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงชาลิสา  ศิริสัตย์ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ลาบุตร โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงอนัญญา  ชัชเดโช โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอ่อน โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงพรพรรษา  แววนกยูง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ตัน โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายพีรพัฒน์  ฉัทรแก้ว โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมมา โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิณเสนาะ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายธนบดี  โล่ห์ทอง โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงกนิดา  บารอเฮ็ม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายศุภฤกษ์  สมบูรณ์โชคลาภ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น