รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพีรวัฒน์  เสถียรวราภรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายจิณณวัตร  เจริญแสงประทีป โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงปภา  กวีกิจวณิชย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายธนภัทร  สุระขันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงอมรกานต์  ยอดมณี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายกันต์ธร  ลิบวาณิชย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นายธัชชัย  พูลเขตกิจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 นายญาณกฤต  คุ้มเณร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ชุ่มมิ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 นางสาวณัฐกาญจน์  ปกป้อง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นางสาวพัชราภรณ์  แช่มขลิบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บัลลังการณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 นางสาวภาสิณี  อุ่นสกล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นายภาสกร  อุประคำ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายวชิรวิชญ์  กานิล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายอธิเชษฐ์  โทลักษณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายธรรมโชติ  วุฒิโภค โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กาญจนสุมน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงวิภาดา  ประโยชน์ดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายตะวัน  เอี่ยมอุ่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงสโรชา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงนวชนก  เกรียงธนากิจ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายชินวัฒน์  แก้วหนองสังข์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
24 นางสาวกัญญ์วรา  ชุณประวัติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงธิดารัตน์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายพิรเดช  ตันติสุขารมย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงปวรนันท์  ชาวนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงธารพระพร  ณ ลำพูน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงสุประวีณ์  พวงลัดดา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายฐิติกร  วิสิทธิ์สการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงณัฐพร  พรประภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายณัฐนนท์  ผิวงาม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายธนกร  อาว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณพวีร์  ตุ้มหิรัญ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กหญิงเปรมิกา  รัศมี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงฉัตรชนก  อุบลบาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาวปิยภัทร  นันทา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงพิชชาพร  ปิ่นกุมภีร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงบุณยรัตน์  ทิพย์พิลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงจิรารัตน์  คงปิ่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นายณัฐพงศ์  ยกยอดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายสุรดิษ  อุเมโนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายกันตชัย  ควรเสนาะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายบดินทร์  ด่านตระกูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงกานต์ชนิต  น้อยเอี่ยม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงภรณ์วชิรา  ทองวชิระ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงหทัยชนก  สิงห์เฉลิม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายวีรธาดา  คงเทพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายสุรพิชญ์  แสวงดี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายศรัณย์ภัทร์  จันทร์ฉาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีอิ่ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายภาวัต  อำมาตย์โท โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายอังกูร  บุญเรืองเลอศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กหญิงญาตา  ประกอบผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายรัชชานนท์  หิรัญสาลี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 นางสาวตะวันรุ่ง  อาจพันธ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวาริษา  แจ่มจำรัส โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงเขมิกา  พุทธาภิวัฒน์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 นางสาวกัลยกร  แกล้วกล้า โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงอัยมี่  อภิรักษ์วัฒนา โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กหญิงกนกวรรณ  กาญจนจันทร์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงนลินพร  พรหมเพ็ญ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงนันทวัน  นรสิงห์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อนนท์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงเขมจิรา  ตั้งจิตมั่นสกุล โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กหญิงวธูสิริ  ฉาไธสง โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กหญิงวชิราภรณ์  เบิกบาน โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ธีระเพ็ญแสง โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงชลธิชา  หวังแซงกลาง โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 นางสาวสุดารัตน์  เรืองจุ้ย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายชนกชนม์  วงษ์นิ่ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงปภาวี  จิตรบำรุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงธวชินี  ศรีใสคำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงพีรดา  พิเชียรโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  มูลศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวชมพูนุท  วงษ์จันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายทวิกานต์  สุขหน้าไม้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายพันธรัฐ  วิชาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีนวล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงวรวลัญช์  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงชนัญกันย์  ธรรมรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงโศรดา  ลิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายปัญญากร  รักปรางค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงวรรณศิลป์  สุขเนียม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงปทิตตา  ทิมทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงสุจีรา  นิลกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปัณณิกา  ศรีสุรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพิยะดา  เรืองวรเวทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสุภศักดิ์  ศรแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายวรวัฒน์  วราศรัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงสุชานรี  มงคลชัยชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์สวัสดิ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายสุธีกานต์  ผาสุกมูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงพิมลรัตน์  จันทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายกิตติชัย  ตั้งปรัชญาวุธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงทอฝัน  วโรรส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงญาณิสา  บุญประภาศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงจิดาภา  น้อยสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายณัฐวัตร  ตรีเสถียรไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายณัฐวัศ  เลิศสิรินันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายชญานิน  จันทร์ขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายชวิน  จิตสง่าเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายณพวิทย์  คณิตทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงสิริรัตน์  บริบูรณ์สมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงพิมพ์รัก  อภิรัชตานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายทีฆทัศน์  ศิริสุขโสภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทราภิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงสาริศา  รุ่งเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงพรชนก  จึงสวัสดิ์เมธา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายศรัณย์  สัตตะพิบูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายภูวิศ  อาภาพิสุทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายธารรพี  เกตุสุขำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงกชพรรณ  เรืองขจร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายณภัทรสพล  เสืองามเอี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายคณานนต์  พงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
117 นางสาวลลิตภัทร  สุทธิพิพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กมลศิริวรรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นางสาวธัญยธรญ์  เฮงคณนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงน้ำเพชร  มีอิสสระ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงปุณยนุช  เชาว์มานะเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายศิรสิทธิ์  ครุฑนอก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงเจียระไน  ชัยสารัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายภคิณ  จู้จินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงปัณฑา  ธุวจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายชยพล  สุทธิกาญจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายธนธรณ์  สุขเจริญยิ่งยง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายนพณัฐ  นันทุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงวริศรา  รักมนุษย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายวันก้าว  โพธิ์ถาวร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายชนัญญู  ลิ้มเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายฐนพล  ชาญอนุเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายภัทรพล  วัดจำนงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายณัฐพงษ์  งามกิจปราโมทย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงนนทิชา  สุขเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวกัลยกร  สืบสัมพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงโชติกานต์  อนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายชลัช  แก้วรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วสนธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายปัณณธร  จันทรวารีเลขา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
141 เด็กหญิงเพอชา  ธรรมพินิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายพิชญธนาธิป  ดุลบุตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายธีรธัช  อิทธิไมยยะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กชายวทัญญู  อุตมฉันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสุรวุฒิ  บรทเจต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายปรานต์วุฒิ  คล้ายจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์คำ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธนนท์  ชาญสิทธิวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายปุนรัตน์  เลิศชัยประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายภูมิรพี  โอสิริพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ฐิติสุริยารักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปรายฟ้า  ลาภพูนนิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายจิรสิน  จ้างประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงทักษพร  รัตทะตาลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัชริยา  เลี่ยงวัฒนผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายดุลนาท  นาทองลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายธณัฐ  นันทุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงณัฐณิชา  พฤฑฒิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงอภิชญา  สุนทราภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายศุภณัฐ  เนยทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายณิชภัทร  เกริกกิตติกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปัญญาภัค  ปิยะประชากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายอัตถ์  สุทธิธนมงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณัฐนันท์  หาญพัชรภาณุกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายณัฐพล  จินตกสิกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายศุภวิชญ์  ถมปัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายธัชธรรม  การุญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายภสน  จับบาง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงลลิดา  โมกขรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงปาณิศา  มาโนชโยธิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงณภัทร  เซี่ยงจันทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายก้องภพ  เศษวิสัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงวรินทร  เกียนทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงพาลาภ  วสุวัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงศรินรัตน์  จรัสจารุทัศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงนภัสสร  ลู่ชัยชนะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงตติยา  สีหะตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายกฤษณ์  จันทุมากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงปิยาอร  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายชนษัต  กันต์งาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงภาสวรา  อนากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายเดชาธร  ดาศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายชัยภัทร  สังฆรังษี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายภีรเดช  ไชยงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวชนันธร  เอี่ยมกาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายภัครกุลพงศ์  ติลภัทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายณัฐฐนนท์  ชลมารค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายศุภณัฐ  เย็นจิตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายภาสวิชญ์  วรจินดา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวจุฑาพัฒน์  ประเสริฐสงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงชิดชญา  รัตนพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายวิชญ์พล  พลายงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายไพรพฤษ  วางขุนทด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงตรีทิพยธิดา  ดุลบุตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศศิวิมล  เทพพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายธนพล  ทวีศักดิ์ศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นายเจตวัฒน์  เปลี่ยนศิิริชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงชยุดา  ยารัมย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพันธวัช  สุขรักษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายปรัชญา  กาญจนรัตน์มณี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงมุฑิตา  ท้าวสัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงมุขตรี  แก่งอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงรมณ  อมรวิริยะกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายธีทัด  สหวุฒิภัทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นายณัฐภูมินทร์  เรืองเพ็ช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นายณัฐพล  อ่อนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีสุขใส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวชนาวัล  มุกดาสนิท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงมัทนา  ดอกสุข โรงเรียนบางบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 นางสาวศิริรัตน์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบางบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นายอลีฟ  อับดุลลากาซิม โรงเรียนบางบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 นางสาววริศรา  คงแย้ม โรงเรียนบางบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวศรัญญา  จิตขจร โรงเรียนบางบัวทอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาววราภรณ์  ศรีวันชัย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นางสาวธัญวรัตน์  กลางบุรัมย์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงชญามาศ  นามธานี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 นายกิตติวินท์  คงชาติ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายวริทธิ์ธร  กิตติชัยกุลกิจ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงม่านฟ้า  ม่วงมงคล โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงธนพร  แม้นพ่วง โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงวธูศิริ  แซ่ลี้ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนวพร  ห่อนาค โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกัญยาณี  สาเกตุ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงวิบูลลักษณ  อรรถาเวช โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายชาติเชื้อ  สุธนาพันธ์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงธันยพร  ล้วนประพันธ์ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายภูมี  เปล่งผึ่ง โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีแจ่ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  คล้ายแขก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงภษิตา  สายสมาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงภควดี  เตชพาหพงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงภูริดา  ปิ่นโต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงรัตน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกุลิสรา  องอาจเดชาชัย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจิรชยา  จ้อยทองมูล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพ็ชร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงชฎาพร  กระแสสัตย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงชยุดา  ทองโสม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีหามายา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงฐิตา  เรือนปิงวัง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พบบุบผา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ไชยกุมาร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงประภา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงทรงอัปสร  สิทธิสาร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงธนัชพร  จันทนวงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงธาวินี  โคตนิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนวพร  สุริวัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงพัชรภรณ์  แย้มศรีบัว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงนิจิตตรา  อัศวภูษิตกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงปนัดดา  เลาะวิถี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงประภัสสร  ธรรมกีรติ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงปุณยนุช  แสงพรรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงเยาวภา  วชิรเลิศพันธุ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงวริศรา  อารีวงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงศุภรัตน์  ศุภกำเนิด โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วเบาะคำ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงสริณญ์พร  ทองพันชั่ง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงสุดารัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทรัพย์สุริต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงอชิรญา  อยู่สำราญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงอนัญญา  ภาคีแพทย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงอินทิรา  กองศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงกษมา  วงษ์เคี่ยม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงกุลชา  วงค์มาลา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปุณฑริกา  ตองสารี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงพรรณนิศา  โฆษิตสุรังคกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพัลลภา  สวัสดี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงวรรณิดา  คงสมบุตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงวรรษชล  มีแก้ว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงสมัชญา  เหลียนไพโรจน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสิรภัทร  เทพวงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เถระวรรณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงชัญญา  กิตติธนกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณิชากร  ทับทิมไทย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงธนพร  เกิดผล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงธัญภัค  สุภารี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงธนัชพร  สุนย์ตะคุ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันตน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปภัสรา  คงประเสริฐ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปาณิสรา  นาคประสิทธิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงปาลิดา  เกตโล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงพัทธนันท์  หอมสนิท โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกมลชนก  จงสุขสวัสดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงกฤตณิชาภรณ์  วงษ์กฤษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจินต์ชนก  ภวภูตานนท์ณมหาสารคาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่างทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงณัฐจิรา  สมรูป โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนูศิลป์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงณัฐวศา  สุวรรณก้อน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงถาวรีย์  ชาญเดชสิทธิกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงธนวรรณ  ชูชัยยะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงธนวรรณ  สุขสมวุฒิ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงกฤตธิชานันท์  วงษ์กฤษ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงธนิชชา  ภู่มรกต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนันทิชา  ภาคารูป โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงปติญญา  สุราวุธ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงปราณปรียา  สุเมธาธิกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงปัญจนาภรณ์  ใจพราหมณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลืองชัยวัฒนา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงพรยมล  ดลธนเสถียร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ธีระศิลป์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงภัทรพรรณ  สนธิพันธ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงภัทรวดี  รักษ์เลิศวงศ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มัธยธนา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงลลิตา  ชื่นขาว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงวริศนันท์  ตันตระกูล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงวริศรา  ขันธโสภา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงวริศรา  ละมั่งทอง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงวิมลสิริ  ชนะโลก โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสาวิกา  จำปาเตี้ย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงสิริมา  งามมานะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงสุธินี  คุ้มกัน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงสุปรียา  ภู่ทิม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงสุภวิกา  ภาคทิพย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงสุมินตรา  อ่อนศิระ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงอมรรัตน์  บรรทัดเที่ยง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงอัญชิสา  เสาวนียากร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงอิสรีย์ญาภรณ์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงกมลรัตน์  โฉมวิไล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิกาหะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงดรัลพร  ธาราพิตร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงทิพวรรณ  วิชญะธนเศรษฐ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงธนพร  แสงจันทร์แจ่ม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงนวินดา  ห่วงแก้วพราย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงปิยธิดา  นุชอยู่ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงระพีพร  พงษ์อารีย์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงสายชล  นิลพฤกษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงสุมิตา  ฉายาลักษณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงจุฬารัตน์  อาจศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงณัฐกุล  มีเศรษฐี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงธนพร  สุขสุศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงนนทกร  วานิชกมลนันทน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงปวีร์รัฐ  แป้นสวน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงเมธาพร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงสุชาดา  ศิริมงคล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  มาตผาง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงสุวรรณี  แก้วใย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แสงศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงชฎาภา  งามชื่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เจริญชัยชนะกิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญเจริญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงธิษณ์วรินทร์  อรรถจรูญ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงชัชชล  กลมสม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงเทพปรียา  ควรผล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงธิติพร  ไวว่อง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงบุณฑริกา  ไตรพัฒน์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงปลายฝน  อิ่มสูงเนิน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงพณิตา  ทรงสุภาพ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กิจจานุกิจ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงสุชานาถ  เกตุมาลา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงสุภาวรรณ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอัญญาดา  ช่างวาดเขียน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงจันทร์ทิวา  ฉายาลักษณ์สกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงจิรวดี  วงษ์เพ็ง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นอบสำโรง โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ประภากมล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงธันยาภัทร์  อยู่โต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงธีรดา  สุวิริยะไพศาล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงธีราภรณ์  แจ้งกลั่น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงนวพร  ภูหงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงนันทกา  ควรเฉลย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงเบญญาภา  ไวกยี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เวียงไชย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงภิญรดา  ธนาภิญโญภาส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงมินต์ตรา  วรรณขาว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงวรวลักษณ์  นะธิศรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลสำลี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุธาสินี  จิตรพล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงสุพรรษา  ไพบูลย์ภิญญาเลิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงอิศริยา  บำรุงเขต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงธัญชนก  เครือชารี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงภัคจิรา  ฮาราดะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฮาราดะ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงศิวาพร  จำปาศักดิ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงภัณฑิรา  ตวงสุวรรณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปรียานุช  มีภาษณ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนีรนารา  สุขโต โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงพิยดา  กระจ่างจันทร์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปรียาภัทร์  พิทย์เธียรกุล โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงฉัตรลดา  สุวินทรากร โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงปทิตตา  จิตวิโส โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงปาณิศา  เวียงไชย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงธัญพิชชา  ฤกษ์นาวี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายภรภัทร  พุ่มศิริ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายก้องภพ  เฟื่องขจร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายกฤตัชญ์  ดวงจิตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายก้องภพ  อินอ๊อด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายชนกันต์  เขินอำนวย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายชนวีร์  บุณยรัตผลิน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายกิตติภูมิ  รัตนบุรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายชินพัฒน์  โชคอำนวย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายณภัทร  ต้นวงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายณัฐกานต์  สัญญานุวัฒน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายคณน  ใคร่ครวญขจร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กชายจิรพงศ์  วาริพินทุ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กชายณัฐพล  คงสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 นายกัมปนาท  กังวาฬศัพท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายณัฐภัทร  โรยเรณู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายกาจพล  เฟื่องขจร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายฐิติพล  โอริส โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นายจิรกฤต  สืบจากปล้อง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายณัฐพล  ตั้งนิธิกุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายธนกร  พุทธรักษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
405 นายฐิรภัทร  ยอดเสนี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายธนบัตร  มณีโชติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายธนาคาร  มณีโชติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายธนายุทธ  ครองยุติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
409 นายธีรภัทร  แรงจบ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายธีรภัทร  เข็มอนุสุข โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายธนกฤต  ปั้นศิริ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายนพรุจ  สุนทรนันท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 นายปฏิภาณ  เลี้ยงศิริ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายธรรมรักษ์  โสดารักษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายบัญชา  ยุวะชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายนัทธพงษ์  รักกฤษ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายปฏิมากร  รองภักดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายภูธร  ธรรมเจตนา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายปิ่นพงษ์  เรืองระวีนุกิจ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายวรัญชัย  เจริญโชติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายปรินทร  คชสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 นายปุณณภพ  จินดากุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กชายภูริณัฐ  บุตรหล่อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายภูรินทร์  เริงสังข์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายพิสิฐพงศ์  สุขีชล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายมั่นคง  ขันธกรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
427 นายภาณุพงศ์  สามสี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กชายราชิสร์  ฤกษ์โอรส โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
429 เด็กชายภาสวุฒิ  พูนศรีไชยสิทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นายวชิรวิทย์  พฤกษอาภรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
431 เด็กชายอมรเชษฐ์  จันทะศิลา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
432 นายภูรินทร์  พิลึก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กชายยศกร  แก้วแสงใส โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กชายวนัส  สายเติมศรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กชายยุทธยา  พรมมา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงกมลชนก  บวดขุนทด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายวริทธิ์  พรรณสาร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายวลัญชน์  สุริเจย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นายศิรวิชญ์  คิดชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นายศิรสิษฐ์  คิดชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กชายศุภณัฐ  ทรัพย์มาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
442 นายศุภวิชญ์  นิมิตไพฑูรย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กชายสรสิฏธิ์  วรวิเศษ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
444 เด็กชายสาริน  ทำทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวกิตติยา  โพธิ์สง่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กชายสิริวัต  หันตรา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
447 นางสาวจิดาภา  เตชะภัทร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายอาสา  ครองบุ่งคล้า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวช่อลัดดา  อิสสระ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงณรัญญา  ขันธแสง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นางสาวณัฐณิชา  ทองจุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงกัญญาพัชร  กองสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงณัฐธารักษ์  ฉัตร์จันทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงเนตรชนก  ยิ้มทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงณิชา  กั้งสม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงพรลภัส  ยวงใย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงธนพร  ลายนารี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สีดำ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงธนภร  สุพิมล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุภานิช โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 นางสาวมนชญา  อรรถปักษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงธันยพร  โคตรสมบัติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เหมกระศรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงภัคจิรา  สุขรื่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 นางสาววัลลภา  อุ่นชู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงวรัญญา  บูรณธนานุกิจ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
467 นางสาววิชญานันท์  จักราธร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาววิภาดา  มอญเกิดแก้ว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงสุธาสินี  สุคนธสังข์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงศศิวิมล  สงวนตระกูล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวสุมินตรา  ขาวดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญเอี่ยม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายนราธิป  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายพงศภัค  รัตนไชย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายเพชรายุทธ  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นางสาวเกวลิน  นวนิยม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายณัทพล  ร่วมพร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงจรรยวรรธน์  สามสี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวธนวรรณ  ศรีบุตรชิน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวนิราภร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายธนกฤต  เพชรแสง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ฤทธิลัน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 นางสาวสรัลรัตน์  ศุภรัตน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายพชร  พัชรวลัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 นางสาวอมรรัตน์  แก้วแสง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายอติวิชญ์  เกิดจินดา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กหญิงอักษราภัค  แสงศรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงชญานิศ  ช่างย้อม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชำนาญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงดวงดี  วิถีไพร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กหญิงอาภารัตน์  ทรงขจร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงธนพร  ตาบโกไสย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 นางสาวอารยา  สมงาม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมโลกา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 นายนราวิชญ์  ศาสตร์ศิริ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์รู้คุณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงสุชาดา  อุดมประเสริฐกิจ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  หาญสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงสุปรียา  เอนอ่อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงชนิภรณ์  แบนจาด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ม่วงมณี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงณฐมน  สกุลปัญญาก้อง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายจิรภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายศตายุ  ดาษดา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายศุภชัย  จิตรฉาย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกวินธิดา  เกิดพิทักษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงปาลิตา  พิษาภาคย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายกษิดิ์เดช  วารีศรีศุภชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงนพณิชา  ศิริพฤกษ์พงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงปิยธิดา  ทนงศักดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอกไม้พุ่ม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงดวงหทัย  ธีรพงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงเบ็ญจพร  คำตัน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อยู่คง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงพิชญาภัค  จินดากุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงวราภรณ์  เจนหนองแวง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงวราภรณ์  โพธิยานนท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุธิมา  บุตรดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายอัฟด้อล  ไวยศิลป์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงอธิชา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงณิชาวีย์  ใจเสมอ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงจันทกานต์  บุญวงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงอริสา  เลิศดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงวิชญาพร  ผ่องเกตุ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายกฤติน  มณีชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดีจันจ้อย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 นางสาวณัฐมน  เหมือนสุทธิวงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายชัชพิมุข  สมัยมาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายวรปรัชญ์  กิ่งแก้วก้านทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงญาณิกา  เหล่าสัจจะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงธัญชนก  สุขราชกิจ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายชยิสรา  แซ่จัง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายธรรมราช  สุชาติพงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สว่างญาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายวิชัย  เดชตานนท์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองเนื้อแปด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายรัชชานนท์  ปัจฉิมสุภาคม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายบุญญาชัย  หามาลี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงปัณณวรรธ  กรุดวงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงภัคจิรา  แจ้งพันธุ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายณภัทร  โดยคำดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายธนกร  จิตตนันทากูล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพัชรลักษณ์  งามมาก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายชัยวัฒน์  สุริยะสุข โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธีรนัย  ยิ่งมานะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายสหรัฐ  สุวรรณศร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายจิรัสย์  ใหม่เอี่ยม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงจีราภรณ์  สามารถ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงนรินทร์  ขำเถื่อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายณภัทร  วรรณสว่าง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กชายปวริศร์  พรมดีมา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายทศพล  ไกรสำอางค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายเอื้ออังกูร  เปาริก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายนรบดี  ไตรอุโภค โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงกัลยกร  จันทะโชติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงปนิดา  บัวลอย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงสุภัคณา  คชสิทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายชัยนันท์  วงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายวราห์ฤทธิ์  หามนตรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงณัฐรุจา  กอพงษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอภิชญา  วันดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายรัฐภูมิชัย  ไผ่งาม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายกฤศภณ  ศรีลาแสง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงรติกร  นาคชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายปณิธิ  งามพักตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายภานุวัฒน์  เมฆมะตูม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกมลวรรณ  มากท่า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายกรวิชญ์  รักษาไทย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายกิตติศักดิ์  วิชาพูล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายพฤฒินันท์  วิษณุรังสรรค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายกิตติภณ  เนียมทรง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายภัทธภูมิ  สุขก้อม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายภูริฑัต  โมระนิธิสวัสดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายมนต์มนัส  วัฒนพลอย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายณรงฤทธิ์  กระจ่างทิพย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายเตชิษฐ์  มากมี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
579 นายภานุพงษ์  เข็มอนุสุข โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขนิยม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 นายธนกฤต  รัตนโสภา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายณัชชา  มุสิกชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงธนารีย์  เรืองไกรศิลป์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงภาวินี  พลอยงาม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
585 นายปฏิภาณ  หมั้นจิตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
586 นายไพรัตน์  นิ่มน้อย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
587 นายภาณุทัช  เปี่ยมชูชาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
588 นายภิรวุฒิ  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
589 นางสาวจุฑามาศ  อินทร์เนตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
590 นายธนภัทร  เปรมปรี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงพัดชา  กันยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงญาณิศา  ไพศาลวรเกียรติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงเขมจิรา  วันทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายบวรวัฒน  ใจมา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีบูรพาภิรมย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายชลชาติ  สุขอุทัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายกวิน  มาแสวง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายชยะนันต์  อดทน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายณภัทร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายปฏิพัทธ์  จันทร์งาม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายหรรษทร  สังคเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงอารดา  แข็งงาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงนภัสนันท์  ธด้วงทอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายพัชรพล  ภาคาหาญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงวริศรา  วงค์ศรีชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
607 เด็กชายกฤติภัทร  ฉิมพาลี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงศศิธร  บุขุนทด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
609 เด็กชายอยุธยา  ขันธจินดา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายเกียรติคุณ  สุขเกษี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงปพัชญา  คล้ายเครือญาติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
612 เด็กชายยูอิชิ  ซาโต โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
613 เด็กชายชยานันต์  สุนทรพฤกษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
614 เด็กชายจุมพล  ศรีนาค โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายวัชรากร  รัศมีดิษฐ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงอชิรญา  เขียวมณี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
617 นายณัฐวุฒิ  ธนะปาละ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายภูรินทร์  ศักดิ์ดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 นายณวัฒน์  แป้นจันทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายณัฐปคัลภ์  คุตตะสิงคี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
621 นายธนดล  บุญชู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายชวนินทร์  ด่านศิริสมบูรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายธนภัทร  สงวนคัมธรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กชายธนภัทร  อ่อนละออ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายธนภูมิ  พลเมืองดี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายรัชชานนท์  ต้นประเสริฐ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กชายภูรินทร์  อินเลี้ยง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
628 นายศรัณญ์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายณภัทร  พุฒซ้อน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายธรณินทร์  มณีโชติ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
631 เด็กชายรุจิโรจน์  รอดศรีสมุทร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงปนิดา  โมกน้ำเที่ยง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
633 เด็กชายชัยทัศน์  มีสมศักดิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
634 นายสุริยะ  ศรีสุริยงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
635 เด็กชายนิธิโชติ  พยัฆศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายสนทรรศ์  กระจ่างชีพ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายภาสกร  เกษสุวรรณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายอนุภัทร  ลัดดาวัลย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายตระกูล  สุขตระกุล โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
640 เด็กชายธนาดล  อนุสรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายภูริ  แย้มอุทัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายอุทิศ  สมาธิ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงชนวรรณ  สนเท่ห์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงปนัดดา  ฤทัยแช่มชื่น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
645 นายณภัทร  มีสิบป์สม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายจิรกิตต์  สิทธิพฤกษ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายศิวกร  ศรีผ่าน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงมานิตา  นกไพร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
649 เด็กชายมิวนิค  คาวีวงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
650 เด็กชายเมธัส  ศรพรหม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายนนท์ธเณศ  นามวงศ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
652 เด็กชายพันธกานต์  หาเมธี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
653 เด็กชายเพชรายุธ  จำเนียรเงิน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายลัทธวิทย์  พูลสัมฤทธิ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายเษกศิริ  กล่ำเจริญ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายบูรพา  วุฒิชัย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายพฤกษ์  จุฬาปกรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายธนนันท์  กาญจนุปกฤต โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายบัณฑิต  ตรีอุโภชน์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงศศิกานต์  ขำเลิศ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงสุธาสิณี  ปัทมากร โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงสุพัฒชา  สารีสุข โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กหญิงทิพวรรณ  ขันติ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพิชชาภา  เกตุุฤกษ์ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงรติกาล  โฉมตระการ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงมนปรียา  จันทร โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงพลอยชมพู  ฤกษ์อุโฆษ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงจิรัชญา  นาคเสน โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงรุ่งนภา  ทินสมุทร โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงสายป่าน  เณรบำรุง โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1 ม.3 คณิต ม.ต้น