รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิชชานภา  นุ่นโต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายโฆสิต  คำสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกานต์  อ้นอุ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายณภัทร  ฤกษ์สมบูรณ์ดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงธัญสินี  ธัญพิทยากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงมัทนพร  ทองแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงธมนภัทร  คณาญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงดมิสา  พิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธนกฤต  เอี่ยมวิไล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงศศิภา  ศรีสกุลพาณิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายนนทกานต์  บุญวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายกฤตัชญ์  ปลอดภัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงกุลจิรา  อัมพรชัยประทีป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายชยุตรัฐ  ศรีอุ้มสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายต่อบุญฤทธิ์  อิสระภักดีรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพรไพลิน  แก้ววงตา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายธนดล  สุขเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กหญิงกุลภัสสร์  เทพทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายก้องภพ  ตรีรัตนวณิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กหญิงอรชพร  ธรรมโชติศิริกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กหญิงธันยชนก  โพธิจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายอินทรชิต  ตันทองแท้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายณภัทร  เฟื่องเวโรจน์สกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายพรพิพัฒน์  กิ่งจงเจริญสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายวรเวทย์  ชาติวิชิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 นายนพรัตน์  ชัยสิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายประวันวิทย์  ทิพย์วังโพธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายธนกร  วิริยกสิกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นางสาวฐิตารีย์  ตันติกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายจิรภัทร  หลักคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์ทวีทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นายปฐพี  เรืองศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวชมพูพิชญา  สายบุญยาดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายภาณิน  อินเตชะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  วัฒนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นายนภัส  วินิจนันทรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มเติมสิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวจิณห์นิภา  สุขสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงวิลาสินี  กัณหา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงปรัชณวดี  หงษ์บุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพันธิตรา  คณาญาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงปรัชณษตรี  หงษ์บุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวชนิสรา  ตันทองแท้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงภัทราพร  แก้วจินดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงชลลดา  บุญสุขใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงธีรกานต์  พหนการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพิมมาดา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายสิรวิชญ์  ตันตยาภิรมย์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงอภิชญา  ประภายนต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอัครวิทย์  ประภายนต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พิมลวิชยากิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงสริตา  ทวีมั่นพุทธกาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายภูพิงค์  ตันติโรจนกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายนภนต์  แซ่เจ็ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงจิดาภา  อัครศิริโชติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงวิวร  วัฒโย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายทินภัทร  ภิญโญชีพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายอาศิส  อัศวบุญญาเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายฐนกร  สมมาตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายฐานวีร์  เพ็ญเพชรเจตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงโชติกา  ตุลยวัฒนกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงพสชนัน  ศรีรัตนธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กหญิงนฤมล  จันทร์นฤเบศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
65 เด็กหญิงรัฐนันท์  โล่ขุนพรหม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายภูแทนไหม  ศิริวชิระภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายศุภกรณ์  ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กหญิงรัสรินทร์  วสุบวรวิวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กหญิงปัณฑิตา  วิวัฒน์รุ่งเรืองดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายวรวีร์  ชาติวิชิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงธัญญพร  เพ็ชรจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงทิพประภาพร  สะหุนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายกฤตนัย  ภู่พงศ์ประพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงกอบเกื้อ  ฐานทองดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 นายศุภวิชญ์  ภู่พงศ์ประพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
76 เด็กชายชิษณุพงศ์  วารินทร์ศิริกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายศิรวิทย์  ตันติกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มพวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เต็งซัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงประกายชนก  วรปุณฑริก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสุวิมล  สุกแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงอัญชสา  มนัสสกุลโลทน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายศุภเศรษฐ์  อ่ำโพธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
84 นายนนทพันธ์  โรจนหัสดินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวเมธาวดี  หนองเสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงรังสิมา  นามเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายกฤษฏิวัส  ธนกำธร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายเขมณัฐ  สุทธิชูไพบูลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายณภัทร  มุ่งพัฒนกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายธภัทร  วัฒนวีรเดช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายปกรณ์  ธีระศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายพงศกร  ลิ้มเจริญวาณิชย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายพงษกร  จิตวิศรุตกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายภควัต  ณัฏฐานิธิพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายภูริภัทร  เพ็งคำปั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายศิรวิทย์  จริงจิตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงกันติชญา  ศรีบริกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงณัฐชยา  ดำริห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงปัญญศุภา  ศรีบริกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงศุพิชชา  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฉิ่งทองคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงอาทิมา  ทังสุพานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายดรณ์  ประสพกลิ่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายมนัสวี  หอมนาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายวีรภัทร  นทีทรัพย์มงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กหญิงชาคริยา  จันทรจุติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กหญิงณัฐวศา  ยิ่งเจริญอนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงธนพร  แก้วกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงธิษณา  จันทวงศา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงไหม  สุวรรณเพราเพริศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายณัฐชนน  มงคลธนานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายณัฐนนท์  จวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปัณณธร  โอภาสมงคลชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวิชัยยุทธ  ลือพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงจุฬาพิชญ์  สนั่นพานิชกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงณัฎฐ์พัศญา  นาคะโยธินสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงธัญยพัฒน์  แซ่ลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงนันทิชา  สังฆะมงคลกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงบวรลักษณ์  พิริยดุลวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงปาณิสรา  ใจพุก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงภัทลดา  สุรกิจชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงมนฑิรา  เบญจถาวรอนันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงรณิดา  วชิรธาวิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงลักษณารีย์  ทองช่วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงศุภาวดี  วรพฤกษ์จารุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงไอริณ  ศิริอดุลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงดนัยพร  สุขตารมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงนุชนิชา  ทองประเสริฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงปิติภา  แก้วพวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวรณัน  จันทรจุติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายเอกศิษฐ์  วัฒนะกิตติ์รวี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงปาณิสรา  ลิ่มวานิชรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงกวีมาศ  รักษาสังข์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กหญิงปิยาพัชร  รัตนสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงพิริยา  ศิลาบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายณัฏฐ์  วารีวนิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กหญิงพิมญาดา  อนุรักษ์วงศ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายเกริกกวี  อุรุพงศ์เศรษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นายธีรศักดิ์  เขินประติยุทธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายพศวีร์  เหล่าโพธิวิหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
141 เด็กชายภูมิรพี  ว่องพัฒนากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีโยธี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงบุณยนุช  เจริญผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงสโรชา  สีมาโสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงนริศรา  ไค่นุ่นน้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
146 นายชาคริต  อุตมโภไคย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นายอัฐโชค  จินดาดำรงเวช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายณฏฐกร  สุขมานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายจงเทพ  พรมมาดวง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 นางสาวจรรยาภรณ์  ภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายภูรินทร์  วารินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงธันยพร  แป้นแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงปาริฉัตร  สุทธิชมโฉม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 นายธีรภัทร  อิบรอฮิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 นางสาวณัฐพิมล  แต้มลึก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 นายจิระภัทร  โคตรมะณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
157 นายวันชัย  ชมฉลาด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 นายธนภูมิ  แจ่มจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายพชร  ธนากูลวุฒิพร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงอภิชญา  ทองรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงฐานทิพย์  ศรีสกุลแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงธนภรณ์  คีบสูงเนิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนัชชา  สังข์ทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงพัสป์ปภัค  รักษากลิ่นสุธิติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงสุธิตา  คำสัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงปุณิกา  แนวณรงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงรวินท์นิภา  สินธุวานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงวณิฌญา  แสงเพชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงธัญพิชชา  หุ่นจีน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายอรรถสิทธิ์  เคนสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายทัตพงศ์  แคนยุกต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายคุณาพงศ์  เตชะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงจินตา  กาญจนอนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายก้องกฤดากร  บุณยสุรัตน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  ถนอมทรัพย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายพศิน  ศรีชีวะชาติ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงพุธิตา  แพร่ศิริพุฒิพงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายศุภเสกข์  วงศ์วิภาพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายธนกฤต  ตั้งจันทรประภาพ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นายณนทภันต์  ชัยบรรณ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายจิรภัทร  พงษ์พูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายอิทธิมนต์  พลขันธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงจิรกาญจน์  จีนานุพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายณภพ  ณ ลำปาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพิมพ์เพทาย  ศิริศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจณิสตา  สุนทรทวีแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายพาทิศ  พูลทองคำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายปพนดนัย  อุ่นโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายปพนธนัย  อุ่นโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายสุธนัย  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายพริษฐ์  ทวีกิจการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายสุรพัฒน์  คุปต์ถาวรฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายราธา  โรจน์รุจิพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงอัญชิสา  วิสาละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายภูมิภัทร  ศิลพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกฤติน  ลุ่นเซียะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายอานุรักษ์  ศรีทองกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายภูรินทร์  จารุสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนภัสสร  เกษมธรรมคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงนภิน  ตันสุริยวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงศุภิสรา  พรสุขเกษม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงสลิลพร  รัตนประภาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายกฤษณะ  ไชยมุกดาสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายชนนชิตต  ประดิษฐพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงเพชรลดา  เจริญสกุลไชย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงณัฐนันท์  อนันต์กิจตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชนานำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายภัทรนิษฐ์  เล้าเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงจิรัชยา  คารวพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายวัทธิกร  ชูศิลป์ทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายเมธาสิทธิ์  พนาวงศ์วัชร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายนพสิทธิ์  นิธินันท์จิรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายศักยภาพ  ภู่แดง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายณัชชานน  เตชะสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพุทธานุภาพ  แซ่เอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายภัทรชนนท์  สิงห์คาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงรวิภา  ฉัตรวิทยาทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงสริตา  อ่อนงาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอมลภามาศ  เตชะพงศ์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายทวี  ตั้งวิจิตรสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงณัชชา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงอธิชา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายชญาวิช  อัศวกนกศิลป์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงนรกมล  สะตะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กชายปวริศ  สุวัชระเวช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายจิรายุ  เตชะพารา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายภูริ  วิรการินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายบรรณรต  อนุศาสนนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายกุลพัชร  ชนานำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงนภัสพร  ปริวิสุทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายกฤษฎิพงศ์  กาญจนุปกฤต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายปณิธาน  กุมผัน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกัญชพร  นพเก้ามีแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณสินพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายธนดล  แสงประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงศศิพัชร์  เสียงหลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายอมรินทร์  สรรพลิขิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายธนิก  ตั้งสกุลเรืองไล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงนันท์นภัส  คลอดเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงปัณณพร  ชูศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เสียงหลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงณลย์ชนก  เมธากุลนาถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงนัสมา  ปัญโญวัฒน์กูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายธนภัทร  โรจน์ทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เมธาวีระนนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงนลิน  สิริวงศานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายวรโชติ  คงสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายสุทธิพัชร์  ยืนตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายณพล  พรอนันต์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายธรสันต์  เจริญวัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายทศสันต์  เจริญวัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายธชธน  ลีละวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนากร  จอนเจิม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงณวันดี  สาประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ศักดิ์ชัยนานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายศิวกร  วิศยทักษิณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงณภัทร  วิทยประพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงปภาดา  ไตรสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายภาสวร  ลิ้มมีโชคชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายศุภกฤต  ตั้นสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงศรีสุพัตน์  จันแดง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายณัฐวัตร  ฐาปนสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงมนัสนันท์  พุมดวง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนโชคสิริกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงทอฝัน  เกตุลอย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพิชชานันท์  มีสมอรรถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงพุทธรักษา  แซ่เอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายกฤตภาส  แก้วลำพูน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงกมลฉัตร  ศรีจงใจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายพงศธร  ซาลวาลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายอดุลย์โรจน์  เศรษฐบุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงญาณาธิป  วงค์ลาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงรมณ  ทองสุจริตกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายภคิน  ปั้นนาค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์  อัครนนธิวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายศิวัช  วงศ์ฤทธิ์ไกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายชนสิษฏ์  เก้าเอี้ยน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรียุทธศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายธีรภัทร  จตุวิมล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงอิสรีย์  คหกิจไพศาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงชญตา  ปรัชญาพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายโชติภัทร  พรธนมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงดรุณี  วงศ์ไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงจิณณ์สุภัค  ปสุวัฒนกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายจิรภัทร  มหิทธิกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายจักรดุลย์  สุวรรณรุ่งเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงสาธิตา  บุบผากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายชยุต  ฤทัยธนารัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายยศภูมิ  โกศลวิทยาธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายญาณวิชญ์  กะการดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายฐิติภูมิ  โกมุทานุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายอดิศักดิ์  ตั้งเจตนาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายณัฐพงศ์  ไส้เพี้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณภัทร  อุดมเสรีเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณิชากร  สหพรอุดมการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงณิชชาทิพย์  แช่มช้อย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสุพิชญา  ไกรสิงห์เดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายพีรวัส  วิบูลย์รัตนศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอภิชญา  ลาภหิรัญรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงบุณยวีร์  ดำรงค์ศักดิ์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายปองเอก  จุลสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงนันทภรณ์  ไส้เพี้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงสุภชา  อินทวิเชียร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายกิตติพศ  ฉัตรวิทยาทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายเหมืองเพชร  แอคะรัจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายนัยรัฐ  จันทรากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายเชน  สังข์วิเศษ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายภูริช  ดีเป็นธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายชญานิน  เสกธีระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายณัฐวุฒิ  พงศ์ธีรการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายจุลจักร  กาญจนเอกรินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายปัณณรุจน์  จิรวิทย์จรัส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงปั้นหยา  ศุภรัตนภินันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายกฤติธี  รัชชนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงภิญญดา  ไสยสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายวุฒิภัทร  ดิษย์ธนัช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สะเทิงรัมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายธภัทร  จันทประยูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงภัทรมน  ศิลาวัชนาไนย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายณัฐพล  จันทร์ไพสิฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายพสิษฐ์  ดวงศศิธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายสิทธิกร  สมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงสุมิตตา  สาริกะวณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายนันทวัส  เมธากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงวิชาดา  นรสิงห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงนวพร  ยะราช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงภรณ์รัตนันท์  วชิรปรีชาพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายพสิษฐ์  เดชภพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายคัมภีร์  ขันอาษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายธัญพัฒน์  สุทธิทรงธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงพุทธิตา  ช้างโต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 นายสรัล  สังข์วร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 นางสาวอิงธนัท  วงษ์ขุนพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายเจตนิพัทธ์  การพร้อม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงชนากานต์  คุณาเรืองเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายศิวกร  เศิกศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนภสร  เสริมสุขประดิษฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายณพล  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายณภัทร  แสงสุนีย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพณัชธิดา  ธรรมสุรางค์กูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายไชยธร  โชติอรุณรุ่งโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงจิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงอิศริยา  สอดเสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายณฐกร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายสิรวิชญ์  สว่างแจ้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายอนุรักษ์  วิริยะภูมิสิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายนราวิชญ์  มีคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงไปรยา  เพชรช่วย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายพีรณัฐ  พรพิพิธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายกัญจน์  กลินวิทยา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  อุนนาภิรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงศุภิสรา  ทวีชนม์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายกฤตภัทธ์  สุนพงศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายฐาปนา  ธงชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายณรรถกฤษ  ธีระรัชชานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายกฤตบุญ  พรโชคชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายสรรค์ธรณ์  อรัญญาวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงฐานิชญา  ฤกษ์พิสุทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายกิจการ  นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงญาณิศา  แสงวณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายปพนสรรค์  ลิ่มวานิชรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงธชษร  ประชุมวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงณัชชา  ศรีสมวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงเปมิกา  นพศิระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงปรียนันท์  ชานุ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายชริน  อินทรพานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงพชรมน  ปุตระเศรณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงแพรวา  อำพันสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายนันทนัช  จิระวัฒพิสิฐฏ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายภูมิปัญญา  ชัยศรีสวัสดิ์สุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวนีรชา  สีหะวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายญาณพล  ม่วงนวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงพิชาพัทธ์  งามสกุลรุ่งโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงปาณัสม์  ธรณสุนทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายธีรวัฒน์  ภัทรพงศกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายธนกฤต  อานุภาวรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายพศวัต  วีรธรรมจำรัส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริอนันต์ไพบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงนภกร  อิศรภักดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายกณิศ  กริ่มวิรัตน์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงธนกมล  คงสนธิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายณัฐพงษ์  นันทพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงสริตา  วังแสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณิชาภา  บุศรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงปาณิศา  วังแสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงภคพร  วิทยประพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ใจกลาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงฐิตกานต์  สุนทโร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายทฤฆนนท์  สุมนะเศรษฐกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงชนิษฎา  บัณฑิตถกล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายจิรภู  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงสิริกานต์  กิตกำธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงสิริกร  กิตกำธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงภูริชญา  สระมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นายศุภวิชญ์  กะการดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
398 เด็กชายพรรักษ์  ตั้งอังกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายพรรณวรรธ  คำเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
400 เด็กชายธราดร  อึ้งประสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
402 นายภวัต  ศรีสืบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายกษิดิศ  แสวงพรรค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายพิธาภัทร์  นาพวรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (ไม่อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายกุลณัฎฐ์  จารุสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ชนะพันธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
407 นายภัทระ  ภูรีสถิตย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
408 นางสาวสุมณฑา  ขันติพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายพีรวิชญ์  ประมุขเกียรติยศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (ไม่อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายธัชวรรธน์  ปัญญาวุฒิเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายกฤตภาส  ธนภาสวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เสนวิรัช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายกฤตภาส  ขัตติยานุวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกันต์ธีภพ  อินทร์แก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายกันต์นที  หาญกิจรุ่ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายจิตรคุปต์  นกแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 นายชิษณุพงศ์  ปัญญาพวน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กชายเทพทัต  พงษ์ดิลกธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กชายนนทกรณ์  เผ่าพงษ์จันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กชายปณิธิ  สุวรรณโณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายปัฐน์  ไกยเวช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กชายพศวัต  โกศลวิทยาธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นายพิธิวัฒน์  ตันเถา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กชายภูริณัฐ  บุญดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กชายวิศรุต  สุจริต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กชายศรัณย์  คงคะคิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กชายศิวกัณฐ์  โลหิตหาญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นายสัจนันท์  ด้วงนคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกนิษฐญาดา  วิเศษสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงจิราวรรณ  ขันธหัตถ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณิชกุล  พินิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กหญิงธัญชนก  วิชางาม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงนภสร  วัชระอนันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงเนื้อว่าน  ศรีกฤษณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปภาวดี  บัวแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขขี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงพัจธน์นารา  สังวาลย์วรวุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โสภะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงภัคจิรา  บุญบูรณวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงภัทรวดี  จริงไธสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงภาสินี  ชมพูนุทยรรยง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงลลิตรภัทร  พุกสุริยวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นิจสินธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงศรัณย์พร  จรดล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงสุพรรณษา  เรืองศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงสุวิมล  ชวาลไพบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงอริสา  ประภาสินทรัพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงนิษิตา  ทศวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นายกัณฐพงศ์  เสริมชาติเจริญกาล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นายกิตติพล  สุจิตโต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กชายเกื้อตระกูล  ขวัญเกื้อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กชายชนาวิทย์  เตชมณีกร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 นายณฐภพ  ผลพิรุฬห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 นายณัฎฐกฤษฎ์  อรุณเกษรฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายณัฐพรรษ  ตันทักษิณานุกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นายตรีทศพล  ตรีพรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กชายธนภัทร  ฟักเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กชายปฏิภาณ  เกิดหนุนวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายไฟแก้ว  ฉายาวัฒนะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กชายภูมิ  อยู่เจริญพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายวิทวัส  บัวแก้วสถิตย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 เด็กชายสิทธิวิชญ์  วงษ์แก้วสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 นายอภิภู  เตชะอาภรณ์ชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นายอภิวิศว์  ทับไทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวกัญญาพัชร  ณ นคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวจิรัชญา  ทองเปรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงชนิกานต์  มาลาวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 นางสาวณัฐกมล  ปุรณพรรค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 นางสาวธีริศรา  เกิดเนตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไทยนิยม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นางสาวนวรัตน์  ปุณยวรากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงนันทชา  สิริวัฒนวโรดม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงปภาดา  วศินชยังกูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงพิชญาพร  อริยะวัตรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงชิณีณัฐ  นิธิสุสมบูรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 นางสาวภคพร  ตั้งคลัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวภีมพรรณ  บูรณกิจเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 นางสาวยศวารี  โรจน์สุธี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงรักษิณา  พลหิรัญรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงวรรณภัสสร  มโนกุลจิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 นางสาวสมพร  พิมพ์พิศคนึง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงสุชัญญา  นันธี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงสุรภา  คนหลัก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายก้องภพ  พงศ์เพชรดิถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายจิตรเทพ  โคมทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายดบัสวินศ์  เกตุแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายภคพล  รัตนศรีสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายธาวิน  ศิริโกศล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายปฏิภาน  สุขชวิลต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายปรเมศร์  สงประเสริฐ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายปัญจพล  ชยาสนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายปัณณ์  พรหมสมบัติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายปุณณัตถ์  สุริยวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายพงศธร  ชินนะวงษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายพรเทพ  ฉัตร์วัชรากูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายพศวัต  แสงสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ชุมชู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายภูมิปราชญ์  ดิสภักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายรวีโรจน์  แสงสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายศุภกร  สายเชื้อ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสมพงษ์  โลกาพัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายสหรัฐ  ปานกำเหนิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายอัครเดช  หอมสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงกรรวี  บูรณกิจเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกัลยกร  สุมนัสขจรกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงชฎาพร  พรพรหมประทาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงณกาล  พลบุญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขดำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงนภสร  ไชยแสน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงนันทฉัตร  ติละ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงปัณฑิตา  นิวาสวุฒิกิจ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงปัณณธร  ศรีวิรมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงปาณิศา  ศรีสุวรรณนภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงปาณิสรา  นุตะดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงพราวพัชระ  บริสุทธิ์ธนกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชัยกันทะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงเมธิกา  คงเฟื่อง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงวรนิษฐาภรณ์  นันทะสิงห์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงอลีนา  ศรีเพ็ชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายกวิน  อุ่นอิน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายคชพันธ์  ขันธหันถ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายณภัทร  ประภาวสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายณภัทร  เลาระวัตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายณัฏฐ์ชัย  ศิรินาวี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายไตรภพ  เขมะชิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายธนกฤต  คงเมือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายธนดล  แซ๋อิ่ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายธนบดี  มณีรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายธนพัฒน์  วิชัยรัมย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายนภนต์  โอชารส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายปณิธาน  สุขชวลิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายพศวัต  ศรัทธาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กชายพิทยา  โรจนวานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายภูฤทธิ์  คะถานะภาโล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายรัชพงศ์  วงศ์พัฒนาวุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายวสุธร  ทวีศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายศรุติพงศ์  โชคกูลธวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายศุภกฤต  ศรีสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายอลังการ  เพชรจิตต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงชนิษฐา  หวังวรวัฒนากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณภัทร  ศิริใจธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงณัชชา  ประภาสพานทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงณัฐภัสสร  ทองคงหาญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงณิชกุล  หมวดจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงธนธรณ์  เอี่ยวพานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงเนติมา  เล็กอุดากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงปาลิตา  จันยมิตรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงพนิตสิรี  เถรว่อง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงพรนภัส  ปานมีสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงรักษณ๊ย์  นบน้อยเสรีวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงรัฐนันท์  รัตนโสภณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงวินัดดา  เรืองเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงสุชานันท์  บัวรักษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงอภิษฐา  บัณฑิศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอัจฉริยา  ไตรงามวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายกิตทิชัย  สุทธิปริยากร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายเจษฎาพร  ปุริตานัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธนทัต  พราหมณ์นาค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายนพกร  วงศ์นิคม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายพจนกร  ประเคนรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายพีรวิชญ์  ทัดแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายวรกันต์  ทะจร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายเศรษฐฎา  ปานบำรุง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายอธิภัทร  บุตรกำ้พี์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กชายอินทัช  วัฒนชาลี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายเอกรัฐ  จันทร์ใหม่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายธีรวัฒน์  ธรรมเกียรติคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงเกศยานนท์  นิลปักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงเขมิกา  วันหวัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงจัสมิน  ใสยิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงจุฑามาศ  งอนภูเขียว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงชัชชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงชัญณัญ  มะลิทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงณพิณ  ดาวแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงณภัทร  คงวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงณภาสุ  เดือนฉาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงณัฐณิชา  จีนสีคง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณิชมน  ภาวะโคตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงธนพร  ไตรงามวัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงนภัสชา  ศรีหาจักร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำแว่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองมณีย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงปทิตตา  เวินขุนทด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปพิชญา  กาญจนเพ็ชร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงปุณยาพร  ลิมปนคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปุณยวีร์  รองเดช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงวิภาวี  หาญยุทธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงสุทินา  อัศวเดชมงคล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงสุพิชญา  เตชะวรรณโต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงอัยยาวีร์  สุขปานประดิษฐ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กชายคุณกร  สิทธิพานิชชกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงนันท์ณัฐชา  ธัญญไกรสิทธ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายไชยณัฏฐ์  พุมนวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายธนัท  กมลวงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายธีราทร  ชิตทนนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายธีรายุวัฒน์  ศิริรักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายปณัย  เจริญสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายภูมิ  จิรธาดา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายวีรเกียรติ  เลาวิชุวกรนุกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายสรวรรธน์  รักษาทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายธนภัทร  บุญมีสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกชพร  ทิพย์โอสถ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงกรชนก  ศรีกุมาร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงกิตติมา  โรจนสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงฉัตรรวี  กิติพัฒนาพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงฑิตยา  โรจนวิภาต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงณนท  ติขิณานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  มะหะหมัด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงณัฐทรวดี  บุญสังข์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงณิชกมล  ธรสินธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงธนัชชา  โสภณมณี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงธรรยชนก  จารุเพ็ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงนภัส  เลาวาณิชกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตั้งตระกูลพาณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ทรัพย์แก้วยอด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงพิชญาณี  เพชรา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  วุฑฒิกรรมรักษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพีรดา  เสือนุ้ย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงแพรวา  เธียรอนันต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงเยาวภา  เชาว์ปรีชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงรัตน์สิธร  นิยมเดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงวราพร  มาศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงศุภมาศ  มุสิกา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงสุชานันท์  นุ่มสำลี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงสุธิดา  ธีระรังสิกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ฝันวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงสุวพัชร  ทัพฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงสุวัชราภรณ์  หมั่นมา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์แสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงกนกพร  มัฆมาน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงโสภิดา  อัศววิทูรวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายปุณพจน์  ปัญญาอภิวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กชายปฏิภาน  สุขชวลิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายจักรภพ  นันทวิจิตราภรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กชายฌาน  สงรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงกนกอร  เทโพทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงกัญญาภัทร  มีวรรณเลิศกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กหญิงชัญญา  รักทางธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงณภัทร  ชูแสง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กหญิงนชภสร  ไชยมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงปิยธิดา  คงผาสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงกนิฏฐา  พลแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยอุตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
648 เด็กหญิงจินต์ภิสา  จันทรานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงฐาปนีย์  สำราญรด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงณิชา  มัธยมพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
651 เด็กหญิงปรานต์ปวีณ์  เยี่ยมพานิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงพิสินี  ตรีทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงวริศรา  วันชาญเวช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
654 เด็กชายชนาธิป  โอภาสเพิ่มพงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายธนภัทร์  คล้ายผดุงศักดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายกรวิชญ์  รังสาคร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 เด็กหญิงบุญญาภา  ธัญภาณุวัชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
658 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ปกจ้าย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 เด็กหญิงธัญชนก  เข็มกำเนิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 เด็กชายธนวัตน์  ติ่งเพ็ชร์เติม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงแพรวพรรณ  นครขวาง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงปาลิน  ปุณณภากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายภัทรนันท์  บุญญสันติสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายสิริทรัพย์  สิริพัฒนากุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงธรรณสร  สายแก้ว โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงแรกนาขวัญ  โพนทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงศิรประภา  คำเครือ โรงเรียนราชดำริ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กชายปัณณธร  ตันมณี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นายกรณิศ  แพนลา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายกรวิชญ์  ชูสุวรรณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นายเทพฤทธิ์  อดทนดี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายธรรศ  คณิตธรรมนิยม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 นายอดิเทพ  แสนหล้า โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นายปวิช  เลิศนันทพร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 เด็กชายจิรวัฒน์  วรากุลธนเศรษฐ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายขุนพล  ต้วมสูงเนิน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กชายณัฐนันท์  บุณยะชาติ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายนุพร  เนตรรัตนะ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายพุฒิพงศ์  จิตร์วิภาต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นายภูริณัฐ  ชินานนท์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กชายวัชพล  กองตัน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นายสุทธิพงศ์  วรนันทนากุล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กชายอังกูร  แซ่เจา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กชายธีฑัต  แซ่หยี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายปัญญา  แซ่ซื้อ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายปัญญวัต  เผื่อนน้อย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายกรวินท์  ธรรมตรีรัตน์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายปณัธภูมิ  โพร้งจั่น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กชายภาคินทร์  ศรีพุฒิเศรษฐ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กชายณัฐสรณ์  เชาว์สุขุม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายธนภูมิ  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 นายศิริชัย  อุดมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญมาชาติ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายกิตติพันธ์  กระจ่าง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 เด็กชายภูรินทร์  พูลเสรี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กชายสิริวุฒิ  ตรีประสบไพศาล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กชายนพรุจ  ปฏิรูปวาที โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กชายฉัตรชัย  ศรีปัตเนตร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
700 เด็กชายชัยธรรม  วีรสิทธิโชต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
701 เด็กชายชินาธิป  โตสัมฤทธิ์กุล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
702 เด็กชายณัฐพล  สุภัทธนาวัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
703 เด็กชายทักษิณ  มิ่งทองคำ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กชายธนกฤต  สินธุสิงห์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กชายธนพล  พงศ์สุทธินันท์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กชายธนาบูรณ์  ศรีบูรพานนท์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กชายธีรภัทร  ภัทรเวสน์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กชายนนทกร  สู่ศิลวัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กชายนรบดี  นิลสมัคร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กชายนันทสวัสดิ์  วงศ์เหรียญนิยม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กชายปรพัส  จันทร์สมบูรณ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กชายปรเมษฐ์  จิตรเสถียรพร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กชายพัทธ์  จุฑากรณ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กชายภูเบศ  ปัทมาพูนชัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายภูมิระพี  ลัทธิประสาตร์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กชายมาลิค  มะรุมดี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายวินทกร  ว่องวารีทิพย์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กชายวิมุต  อุทธิยา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กชายศรัณย์  อมรรักษากุล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงสังข์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายสาธิน  งามบัณฑิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายอชิระ  ศรีหาคำ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายเอกวุฒิ  อิงคนันท์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กชายชาญคณัฐ  เจียสุวรรณารักษ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กชายณัฐภูมิ  ผ่องโอภาส โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายธรรมรักษ์  กองเงินนอก โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายรธา  ทองยิ่งสกุล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายวรภัทร  อัศวธงชัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 นายทศพร  ภูกองชนะ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 เด็กชายธนพล  เทียวพนิชกิจ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายปภังกร  จันทร์รอด โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายพีรวัส  หลิมวงศ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีธนาวัฒน์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายศรัณย์พจน์  ทองวิไล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายศิวกร  พรหมประยงค์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายสุวสันต์  กองเกิด โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 เด็กชายอนันดา  รัตนจารุพงศ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กชายแอนโทนี่  ฮุย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กชายลภัส  ชัยพรเรืองเดช โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กชายวัชรพล  บุญอารีย์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายสุทธ์  สิริมิตตานนท์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายอัครพนธ์  เอมรื่น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายชนะพล  โสรเนตร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายนราธิป  พุ่มสิน โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
745 เด็กชายอภิวิชญ์  ยอดกิจอุดมยิ่ง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
746 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสมภาร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
747 เด็กชายพงศ์สถิต  สำราญมั่นคง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
748 เด็กชายอนุรักษ์  กาหลงรัตน์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
749 เด็กชายณัฐนนท์  นรารัตนประดิษฐ์ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
750 เด็กชายปวริศ  ดีเนตร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
751 เด็กชายณัทธัญพงษ์  วรากุลปกรณ์ศิริ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
752 เด็กชายบุญวัชร  สังข์เสวก โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
753 เด็กชายปริวรรต  สวัสดิ์ชาติ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กชายเกิรกพล  ดาวลอย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
755 เด็กชายปรมินทร์  ตติยชัยทวีสุข โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
756 เด็กชายติณณภพ  โพธิ์บอม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กชายธนกฤต  พิบูลย์วรกิจ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายสุทธิพงศ์  วรแสงศรีจำเริญ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กชายจีรเมธ  ฉัตรสกุลชัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 เด็กหญิงศุภานัน  เสาวรส โรงเรียนศรีพฤฒา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงณัฏฐนิชย์  จันทร์สุหร่าย โรงเรียนศรีพฤฒา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงพรปวีณ์  มะลิอ่อง โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กชายณภัทร  เสถียรกิจวาณิชย์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงกฤตพร  โชคช่วยภิรมย์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อัศววินิจกุลชัย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กหญิงชญน์นันท์  สิริพลวัฒน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงณัฐณิชา  โอภาศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงญาณัจฉรา  พัฒนาวงศ์ธรรม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงณัฐพร  ทองไทยากุล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงณัฐภา  บรรลุประสงค์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงนิชาภา  สิริศักดานุสรณ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงนิศากร  กุลธิดาวัฒน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงปัญฑิตา  พงษ์พิทักษ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
774 เด็กหญิงพิชชาภา  บัวงาม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงฟาริดา  มะรุมดี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงภาสินี  เปี่ยมสุขคูสกุล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
777 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สุมาลยศักดิ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงอรวรา  เหลืองรุ่งเกียรติ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 นางสาวชุติกาญจน์  ภูริสถิตย์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงชนนิกานต์  เจริญโชติ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 นางสาวนภัสสร  แซ่ก่วย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงอรอนงค์  โชติธัญธร โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 นางสาวมัญญ์ชุพร  จงสุกวีวงศ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นางสาวชุติรัตน์  สุระสมบัติพัฒนา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 นางสาวกัญญาณัฐ  เมฆแสน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวธัญญลักษณ์  อินทร โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 นางสาวธันยพัชร์  โลหะสัมมากุล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงธันยพร  เชื้อกามุด โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงอรปรียา  งามวุฒิชัย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงรินรดา  รสารักษ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กหญิงวรนิษฐา  ลาภเกียรติถาวร โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงธัญวลัย  เปี่ยมสุขคูสกุล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงกานตญา  จิระอธิกุล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นางสาวเวทิสา  ชาตรีวุฒิชัย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงภัณฑิรา  อาจารีพิพัฒน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 นางสาวธนพรรณ  ถนอมพุดซา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาววรานันท์  คงพันธ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงณัชชา  ลวาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวอนงค์ภัทร์  เธียรธัญญ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวสุนารี  ฤกษ์พรสวรรศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวพิชญาภา  วุฒิกรีเกียรติ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวสิรภัทร  ลีลาสุภา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสรารัตน์  ศรีหิรัญพัลลภ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นางสาวอาภากร  มณีวรรณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 นางสาวฐิติรัตน์  จริยะประภาภรณ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 นางสาวธนัชพร  ประยูรภูริพันธุ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวณภัทร  กีรติสุทธิสาธร โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอาริยา  ปิยะกมลนิรันดร์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  เสือสิงห์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุประวีณ์  นำบุญแสง โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  มีชัยประสิทธิกุล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงพรรณวภัทร์  โลหะสัมมากุล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงบุณยาพร  ทองไทยากุล โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงภูริตา  อุรุเศรษฐานนท์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงนฤมล  ตั้งตระกูลวิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 นางสาวชนิสรา  กิจศรีโสภณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวธนพร  ถนอมพุดซา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงนภัสรา  ไตรวิชช์ปัญญา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงณภัทร์  โคตรชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายปวีร์  บวรรักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงภัทรภร  อาจิตปุญโญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงณัฐธิชา  เจริญยศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนน้อม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงยุวรินทร์  อัศวสกุลวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงธีรินท์  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายณภัทร  ภักดีรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงกานติมา  มัทกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายสิรภัทร  เฉลิมวัฒนไตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงสุชญา  เทพพันธ์กุลงาม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงอภิญญา  ปรักทยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กชายสันกำแพง  กอรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงวริศรา  ถนอมกลิ่น โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงลภัสรดา  เจดีย์พราหมณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายณฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กชายศิวกร  เสงี่ยมมหาศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนภชนก  ภูษณวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงอิสรีย์  เมืองครุธ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายศุภรักษ์  ปัญญาปฏิภาณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงบุญญรัตน์  คงครุฑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาปฏิภาณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กชายกิตติธัช  ศิวพรพิทักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงณชา  สอนเครือ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวมนัญชา  แสงสมนึก โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวปาณิสรา  โพธิ์จาด โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงภาสินี  วัชรากร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นายอุกฤษฎ์  ตั้วโล้ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายธัญญ์  ทองสิริพิพัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงสวิตตา  ธนสารธำรงศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงณัฏฐ์ยา  ตันดุลยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงวรัชยา  จิรฐิติวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงชุติภา  ดาวแสงสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายสัณฑพงศ์  หอมหวล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงอรรคพินท์  สุภาสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 นางสาวปวีณ์ธิดา  เอกพัชรพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นายณภัทร  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 นางสาววิชาดา  เลี่ยมสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวกำแพงแก้ว  กอรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายพชรพล  ชูสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายพงศ์ทอง  กัสยานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาววทันยา  ใจบุญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายพิสิฐศักดิ์  เวียงจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายวราชัย  สมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายอดิลักษณ์  พันธุสุวรรณกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายรุจิภาส  ชลชาติภิญโญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายณรัณ  อภิปุญญา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายกนก  หลี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงกัญกนิษฐ์  ศุภธราธาร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงจิรยา  สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงจิราภัษ  ตันตราภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงชญาดา  เตียธสิทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงชนกนันท์  จันทร์เลิศเลขา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงชนิกานต์  อำไพธนากร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายชัยธวัช  สีน้ำเงิน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายฐมนต์  นันทเสน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
876 เด็กหญิงณฐิตา  งามสุคนธ์รัตนา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงณภัค  ปวิตรปก โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายธนกาญจน์  แสงพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายธนภัทร  จุงเลิศฐิติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายธนากร  สรรพกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงพรินพร  ฉายรัตนอภิรมย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงพริมา  ฟูสิริพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายพิสกร  แซ่โง้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายพิจฤทธิ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงแพรพลอย  อมรศิลปชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
886 เด็กหญิงวรกานต์  ขู่วิชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงวรัญญา  วิเชียรผลา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายวริทธิ์  โกศลานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงสาริศา  กาญจนพิภพ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงสิรีนา  ประนอมมิตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงอชิรญา  อัศวฤกษ์มงคล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงอันนา  วทัญญุตา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายนวกร  เกียรติไกรกังวาน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายณภัทร  พรวิริยะทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงอัญชสา  ปราการเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายชิติพัทธ์  อยู่สงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายปัญจพล  จันเกษม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายณัฏฐ์  อารีประเสริฐสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงณิชกานต์  เจนจิตรานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายนนทพัทธ์  ลีประเสริฐพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงกัญญณพัตธร์  กังวานธนวัต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงวันใส  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงอาภารัตน์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงชัญญานุช  งามพักตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงมทินา  เมฆาการุณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายวรสิทธิ์  แซ่ลิ้ง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายเกริกพัทร์  เพ็ญสมบูรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงต้นรัก  ภัทรานนท์อุทัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายสุรพัศ  โกศัยพัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงฐิตา  วนะภูติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงขวัญชนก  จรุงจิตต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายสุรพิชญ์  สุขแสง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงอิงครัต  โชติชาครพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายอนพัทย์  อัศวเลิศกมล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กหญิงธีราพร  ประสิทธิภาพ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายเป็นเอก  นนทสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายจิรัฏฐ์  สตีเฟ่น โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ตันติวิริยพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายนฤพล  จิรายุวานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายวสวัตต์  เปรมปรีจิรภาคย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายก้าว  จองสารทิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายธีร์วรา  เศรษฐเอกพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงพิชชา  อินทรสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายภราดร  พิชยอนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นายทักษ์ดนัย  บำรุงตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงอาภาภัทร  บุญฉลวย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงญาณิศา  18 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายปยุต  สิทธิโชคสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กหญิงปราณปรียา  ชินวุฒิวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายปวเรศ  ธรรมชัยพิเนต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กหญิงณัฎธิดา  โพธิ์วัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงภูนัช  จูมพล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายศุภกร  ศรสุวรรณธารา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงตรีนุช  กุลผอม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงณัชชา  จุฑาเทพ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงพัชรดา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงอนงนาฏ  โคเวียง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายวีระพัฒน์  บูรณะเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงบุราณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายเจษฎาภัทร์  หงนิพนธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงปัณฑิตา  เนติเวชวิทยา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงสุขจินดาพร  บำรุงศิลป์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงพัทธนันท์  ตรัยการมั่นมติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงเพลงเพราะ  ทิพโกมุท โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงพินทุกานต์  ถัดหลาย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายกุมภาพันธ์  ศรีพลัง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงอัจฉริยา  จันประทักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงมุนินทร์  ขัยธ์บุญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงปณิตา  ทั่งโต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงญาดา  ปวีณชัย โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงเตชินี  ตุลาชัยสันติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงธมนวรณ  อภิโชคทวีไพศาล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงปัณฑา  ภิญญาวัธน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
955 เด็กหญิงปิญฐาน์  ภิญญาวัธน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงภัณฑิรา  อุณหกานต์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงไอรีส  เช็ง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายจตุรวิทย์  เสนาะล้ำ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายวลัญชน์  กิจจารักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายธีทัต  แซ่จาง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายชนภัทร์  กาญจนมยูร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
962 เด็กชายพิชญากร  แทนทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงกุสุมา  เขียวหวาน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงณัฐวดี  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
965 เด็กหญิงกฤติณี  บัวนวล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
966 เด็กหญิงพชรวรรณ  ศรีรักษา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงแพรวา  มงคลดิษยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
968 เด็กหญิงปภาวดี  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายพีรพล  สุขุมาลพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงวรพัชชา  สุริยพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงณัฐพร  เหลียงพานิช โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงธรัยชนก  ใจบุญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
973 เด็กชายภูมิภัทร  กาทอง โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประเสริฐสรรค์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายภากร  เกียรติยุทธชาติ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กหญิงพิยดา  อรัญญาเกษมสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายชยณัฐ  เลิศวิยานุรักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ไทยพัคฆ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงปณิดา  เลื่อนศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายธนภัทร  ธนสารธำรงศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงพรวลัย  เฉลิมวัฒนไตร โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายภัทรพล  ภัทรพุทธิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายธรรศ  สุวณะศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายธนนันท์  ตันศราวุธ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงรมณ  เจียมกิม โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  วีรโชติโยธิน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายสิรภัทร  ตาลสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงพิมพ์เนตร  พุ่มสุโข โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงภัทราพร  สุนทรินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงสุธาธาร  ศุภชยารักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายอินทัธ  ทรงมณี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงธนัชพร  เชียว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มาอิ่มใจ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงชนิษฐา  จาดเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายกฤติน  ทัพมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงรติมา  แก้วแสน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงชนันธร  เหล่าเจริญสุข โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงกิรณา  ไชยคีรี โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์เขียว โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทรัพย์วิทยานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงขวัญข้าว  ลี้นำ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงกุลปาลี  พลวัน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงเมริยา  กรรณวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงณภัทรฌา  สิงสมาน โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงเกศษราภร  มงคลธนมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายวิชยุตม์  อร่ามฤทธิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงปาณิศา  จิรถาวรกุล โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 นายภวัต  ฤทธาคณานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงศุภิสรา  พูลศิริ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงวชิราพรรณ  คำพิฑูรย์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงทิพวรรณ  ตามบุญ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงอรุณรักษ์  ภู่พิพัฒน์ภาพ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงธวัลหทัย  ตุ่นฝั้น โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงวรัญญา  พุฒพันธุ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงณิชาภา  ฉายะโอภาส โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 นางสาวฐิรกานดา  ยอดหงษ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนพิทักษ์กุล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงวิรัญภัทร์  จิรพัชรกุลพงษ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงปิติพร  สีสัน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงฉัตรสุรีย์  โสน้ำเที่ยง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปทุมดำรงค์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพิชญาภา  นามนิล โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงพิชชาภา  โชจน์รุ่งเรือง โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงนิชาภา  บัวเผื่อน โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญยืน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ตรีวรรักษ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายณัฐชนนท์  ใจเย็น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงวีริยา  อรุณยิ่งมงคล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายจิรรัฎฐ์  ลีละพณิชย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายธนวัฒน์  ตันหยง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงณัฐฐา  ศรีพัฒโนทัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายพศวีร์  ศรีวงษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงญาตา  รงค์สุวรรณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงอาริตา  จุลพันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงไข่มุก  มุ่งหวังกลาง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายไกรกานต์  โก๋กลิ่น โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายรัชสิมา  ชูสิมา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงนันทินี  แสวงโชคพาหะ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายณภัทร  กองเงิน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงปวิชญา  อยู่ยืน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงพิมพกานต์  ไทยอยู่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงกนกทิพย์  นาทองแถม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงสิริกร  สุธรรม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงภัสราพร  จันทร์เจริญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายภัทรจาริน  ไพทีกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายธีรพัฒน์  เนติพงศ์เมธี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายพิตรพิบูล  เฉลิมรัตน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายบวรนันท์  น่วมสวัสดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายสุเมธา  มีชัย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายณัฐพงศ์  ปุ๋ยเจริญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายชัชวาล  คงผอม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายภูริพัฒน์  เสนาเหลา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายธีรภัทร  ต้นทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายอัดนาน  จาเวด โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายรัชพล  อัชชพันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายเทพพิทักษ์  สว่างวิทยวัฒนา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายศุภกร  กิตติโกมลเดช โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายศีลวิชญ์  กิจพลาไพบูลย์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 นายชินวัฒน์  วงค์เกตุ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 นางสาวปุณยวีร์  สุวลาภา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงณัฎฐา  มหาสำราญ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงกนกพรรณ  รักษ์บำรุง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาววรสา  อิทธิธานันท์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 นางสาวกานต์ฤดี  แซ่คิว โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กหญิงกานต์พิชชา  มนัสวี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 นายภคนนท์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 นางสาวภัทรีชญา  รุจีพัฒนะสุนทร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงนฤมล  จารุวิรุฬห์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงศตพร  เอกธรรมสุทธิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงณัฐกานต์  อบทอง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายภูมินทร์  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงพิมพิศา  อารีย์เอื้อ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 นายศุภกร  พันธ์ศรี โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทพันธ์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 นางสาวกรองแก้ว  กัณฐวิจิตร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 นายศุภโชติ  เรืองรองสรไกร โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงณัทธ์ชนัน  วัฒนะแสงโรยศรี โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กหญิงลภัส  เทพสุธา โรงเรียนหอวัง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กหญิงณภัทร  เนียมหุ่น โรงเรียนหอวัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายกฤตเมธ  เทพพรพิทักษ์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงศุภัชชญา  จิตโสภิณ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงณภัทร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงโชติกา  ฟูกุโรอิ โรงเรียนหอวัง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น