รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอมต  ลิปิพัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กชายพีรดนย์  ทุมสท้าน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กชายกวินพัฒน์  แพทย์พันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 นายกฤษฏ์  คล่องวิถี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายพชรพล  เรืองศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายณภัทร  นลรัตนิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายจุฑาธิป  รุ่งเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายยศพนธ์  เฉลิมพรวโรดม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายปัณฑิวัฒน์  ธรรมนูญรักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายธนดล  อิ่มยิ้ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
11 เด็กชายศรัณย์ทร  อัศวรังติคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
12 เด็กชายทิวัตถ์  สัจจพานิชกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายศิวกร  เพ็ชรสันทัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
14 เด็กชายปรมี  ปิยกิตติยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
15 เด็กชายหะทัยธรรม  รัตนเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายวรพล  จันทร์นก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
17 เด็กชายพริษฐ์  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 นายปรมะ  ฤทธิบันลือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายวศิน  พิพัฒน์มโนมัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายธนพัฒน์  อังกูรไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายธนภูมิ  อังกูรไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายกันตณัฐ  รัตกิจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายธรณธันย์  เตือนวีระเดช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายปกรณ์สิทธิ์  สิทธิเวชไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กชายปิตุภูมิ  สุนทรธานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กชายณัฐภัทร  ลีลากิจทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กชายธนกร  เตมัยสมิธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กชายพงศ์ภีรัฎน์  วีรปกรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายเอ็ดวิน  ชาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 นายบรรณกานต์  คงพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายธนกร  ผาวิรุฬห์สิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายสิรวิชญ์  สรณคมน์คุปติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายวราพงศ์  เข็มทองเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายวงศธร  สงแสงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายอดุลเดช  เม่นบางผึ้ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายเสถียร  นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายปภิณวิช  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายณัฏฐพนธ์  คงสวัสดิ์ศรีสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพันธุ์ธัช  ณ พัทลุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวลายทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายปภพ  เตชาทวีวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายรัชพล  ไข่สุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายภูรินทร์  ตั้งพัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายเธียร  ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายศิร  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายสุรอรรถ  สุวรรณสุขโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายก้องภพ  ลิ้มรัตนพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายรชต  ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายแดนชิน  เศรษฐรังสี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายณัฐชนน  ชัฎสุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายอชิรญาณ์  สฤษดิพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายเอกณัฏฐ์  แจ่มใส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายวสุ  โชติการนิธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายชีวานนท์  ชุลีคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กชายณัฐวุฒิ  อรรควัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กชายรตินันท์  แดงวิไลเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายศิวกร  ญาณทศศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
58 เด็กชายไตรสิทธิ์  กุลไตรรัตนนนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กชายกฤชรัช  ปิ่นกร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กชายชยากร  เชิดชูปัญญาชน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายวสุรัตน์  สัมปทานุกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายณัชพล  ภมรรัชตพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายธีรัตม์  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายปพนธีร์  นุ่มวงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายพีรพัทธ์  วิวัฒอนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายจิรภัทร  สุทธิโอภาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายสรภพ  เอื้อชีวกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายศุภณัฐ  สิทธิธรรมโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายธัญวัฑฒน์  เอี่ยมปรีชากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายทินภัทร  กมลประภา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายนคินทร์  ชัยสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
72 เด็กชายพชร  ตั้งละมัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายโสภณวิชญ์  วัตนะกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กชายณภัทร  ลิ้มสุวรรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายสุพัฒน์พงษ์  จันทรวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 นายปุณณวิช  เจนสถิรพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นายธนกฤต  ยูงสมพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายนัฏทพงศ์  บุตรกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กชายสิรภพ  จักรวาลวิบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายพชรพล  บรรเจิดประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวประเสริฐยิ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายชิติพัทธ์  โตสุพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กชายชลสิฒภ์  ชินวรากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายกันตภณ  งั่นบุญศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายทศธรรมรังสี  รัตนเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กชายปุณณวิช  หวังเจริญรุ่ง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายศิระ  รักษาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กชายณัฐนันทภูมิ  ฉายไพโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กชายศุภกร  แย้มหลั่งทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
90 นายธีรภัทร  ฉัตรกิจวานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กชายพีรณัฐ  กรชาลกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายธนเดช  สงวนสัตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายธิติวัฒน์  ไตรศรีศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายกันตภูมิ  วงศ์สร้างทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กชายบุญวฤทธิ์  สันติธำรงวิทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
96 เด็กชายธนกร  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
97 เด็กชายกฤติน  เวณุนันทน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายดิษณ์ธาร  ลีฬหกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายมงคล  แซ่จึง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายสุภนัย  รอดนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายอิทฐิวัฒน์  จงประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กชายศรัณย์ชัช  ตันติลักษณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายกฤษดา  ศังกรสิริกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายอัครพล  สว่างพาณิชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายจิรเมธ  แสงแจ้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายชินพัฒน์  คำพิทักษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายสิรภพ  สงวนความดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายสิรภัทร  เจษฎาพรชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายภูมิ  พิบูลโภคานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 เด็กชายคมิก  กรุตอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายนิธิศ  เจริญกิตติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 เด็กชายธรรมปพน  ปัญญางามเนตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายปรัชญา  พาหุโยธินคุณา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายศรณ์พสิษฐ์  อุทัยนฤมล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายสรสิช  คงปัญญากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายภมรพล  รุจิระปราการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายภูริยศ  ชื่นวรกิตติพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายเตชสิทธิ์  กิตติวิรยานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
120 เด็กชายภัทร์วีร์  เเก้วพิทักษ์คุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
121 เด็กชายณฐดนย์  สมัยรัฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายวรวลัญช์  โอ้ประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายวรโชติ  ภู่ววิจิตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายสิริวุฒิ  ศิริพรหมสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายโภคิน  ศศิวิมลพันธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายธีร์ธวัชณ์  เกียรติวีรภัทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายภัทรพล  ตันนิรันดร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กชายปรมะ  สวรรค์ปัญญาเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายอินทนนท์  พัฒนะวัฒนวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายณัฐดนัย  องอาจวาจา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายมงคล  แช่จึง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายอุทัยกัญจน์  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายศุภธัช  เท้นประเสริฐ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายศุภกร  กรองทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายสิรภพ  เอื้อชีวกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 เด็กชายจีระพัสก์  เกล็ดเครือมาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายกรวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
138 เด็กชายมาตุภูมิ  สุนทรธานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กชายภีมพล  สิงห์หิรัญนุสรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 นายนวิน  ยั่งยืนตระกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นายชานนท์  ประกอบธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กชายธนวิชญ์  ว่องนิยมเกษตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นายวศิน  พิภพศิริรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นายรัชพล  ฉัตร์พงศ์พิรัชย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 เด็กชายสรธร  ตระการกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายธนโชติ  ท่างาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายฐาปกรณ์  พิพัฒน์ผจง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายธีรธาดา  จันทร์นฤกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กชายพันธิน  พินทุสรชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กชายปุณณวิช  ธุวจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กชายอติกานต์  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายธนดิศ  เจริญรุจิจินต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 นายพีรพัฒน์  พิพิธวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายนรชน  ทองทำมา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายนัฐนันท์  คำวิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายอาณกร  งานสุจริต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนดล  บุนนาค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธีรธัญ  จันทร์เฉลิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายสัจจพล  สุคตะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายกฤตติพัฒน์  วงค์สาโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายภีม  เสนานุตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายณัฐสิทธิ์  วานิกานุกูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทิพยเนตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายพรพินิต  ประสาทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายพริสร  ประสาทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กชายธภัทร  โชติชื่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กชายธนาภัทร  โพธิ์ทองนาค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นายจิรายุ  จรูญชัยคณากิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กชายเตชพัฒน์  เจริญกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายณัฐภูมิ  บำรุงชูเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายอภิบูร  ธนาบุญประกอบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายภาสกร  บรรยงคนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายศุภวัทน์  ทวีถาวรสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายพุฒิเมธ  จิตรเลขาสกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายจิรสิน  จานะพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายณธัชพล  แซ่ลี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายธนาวิวัฒน์  ติยวรากุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กชายปานเทพ  ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายนภพันธ์  สมิตานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายธนภูมิ  โรจน์ชีวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายธนภัทร  โรจน์ชีวิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายกรวิชญ์  ตันตินิพันธุ์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กชายศรัณยภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายศุภกรณ์  ภู่ขาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
187 เด็กชายพุทธพร  จิตรพสุธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 เด็กชายสฤษฎ์  ศรีกมลาชีพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กชายธรรมรัตน์  เทียมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายพีรวัส  จิรสิริโรจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายฆฤณ  ม่วงน้อยเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายสุธิศร์  คูเจริญไพศาล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายปรมัตถ์  สมุทรสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายชาญพิชญ์  พันธุ์เสงี่ยมจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายปุณณสิน  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กชายนนท์ปวิธ  สุริยานุสรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายอิทธินันท์  เมนอน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กชายภีร์นิธิ  สุขใจเจริญกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กชายพินิต  กล่อมจิตเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กชายพร้อม  เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
201 เด็กชายสุวลักษณ์  ตันชัยเอกกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
202 เด็กชายปองชยุต  วัชรบุษย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กชายวรเมธ  ชีพธรรมคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กชายจิรภัทร  รุจิรายุกต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
205 เด็กชายณวัสส์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธัชพันธ์ุ  เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายเนติภูมิ  สิทธิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
208 เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กชายภูวดิษฐ์  เหลืองประพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายยุทธนา  สรรค์วิวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
211 เด็กชายเอกญัฐ  ตันชวลิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายเจตวัฒน์  ดวงเฉลิมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กชายชินพัทธ์  นิธิพรศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายธนภัทร  ตติยานุพันธ์วงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
215 นายกรภาวิศ  บัณฑิตสาธืสรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
216 เด็กชายพบระวี  ธาตุนิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กชายวิทวัส  ก่อเจริญวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายเอกกณิศ  เอื้อวิทยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
220 นายภากร  นันทอารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายณัฐวงศ์  ชินวรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
222 นายธนาธร  ปิยสถาพรพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กชายรชา  ผดุงพิทักษ์ชน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กชายพงศธร  พิชญากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายธีรเมศ  บงกชมาลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
226 นายสรวิชญ์  ศมาวรรตกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายเพิ่มระวี  ธาตุนิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายสหรัฐ  ด้วงจู โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กชายศิริวัฒน์  โชคชัยธนพัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายธงธน  แหลมเขาทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธนพัฒน์  สิทธิยอดยิ่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กชายณวีร์  สุริยันต์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กชายวศิน  ยืนยงวศิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายปุณณวัช  นามวงษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กชายธนกร  สมิทธิวิโรจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายศุภวิชญ์  ชัยเดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กชายกันตินันท์  โอสถศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วแดง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายชวนนท์  พรบวรเสถียร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายกวิล  เพชรปลูก โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายอัครพล  หวังพิมล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายติณณภพ  ภาษารุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายชนินทร์  มณีแสง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายฐาปนันท์  โชติพันธวานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
245 เด็กชายวิชยุตม์  ภู่วุ่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 เด็กชายธนกฤต  หม้อทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายดรัณภพ  ศรีสมบัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายจักสพงษ์  รัชต์นวหิรัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กชายธราธิป  สุทธิเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กชายณภณต์  พวงเพชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายมัดสินธร  ขุมทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายฉัตรชัย  แก้วฟ้าอ่อน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายทยานนท์  นันทิยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายชนาธิป  สันทองสังโยธิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายทิเบต  เสนาะเสียง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายตุลธร  ศรีชุมพวง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายญาณพัฒน์  วัชระสุขจิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายปภินวิทย์  รัตนศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายจิรกิตต์  แทนนิมิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนวิชญ์  ควรประกอบกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายภัทรเกียรติ  แตงเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายรัชชานนท์  มีใหญ่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายธนดล  จั่นบรรจง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายดาเนียล  โสรัจจวัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายฤชุวิญญ์  สมภักดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายธนพัชร์  ดุลยทวีสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายวีระภัทร  โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายอภิชา  ทดาภิธาพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายภัทรวิทย์  สุดเฉลียว โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กชายณัฏฐนันท์  ปกรณ์เลอสิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายธนากร  ปริยวรกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายเศรษฐบฎี  บุญพิทักษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายภัคพล  อัศวอาศุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายนนทชา  โดมพนานคร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กชายณัฐภัทร  เทียนสว่าง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กชายกฤชนันท์  เลิศมงคลกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายกันต์ภัทธ์  อัครเตชาธนันท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายณพวีร์  ศรีอาจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายณพุทธ  ยิ่งไพบูลย์วงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยสาร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 นายภคิน  มากบุญส่ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายภูมิวัสส์  สุวรรณชัยศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายธราวุธ  ชิณเพ็ง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายฐิรวัฒน์  เกิดศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายณัฐวัตร  อิสสรณวัตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายณัชพล  จันทร์นิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 นายณัฐภาสพงษ์  กุลจรัสอำนวย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายปปัญญา  เนตรสุขำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายธนาวัฒน์  พงศ์พิศาลธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายสุรพัศ  คงเพ็ชร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายพสิษฐ์  เอกเมธีพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายกฤตติกร  ขจรชัยฤทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กชายยศพนธ์  ธนวัชรดุลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
294 เด็กชายสิทธินนท์  ไม้สังข์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 นายชนาธิป  แสงเดือน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กชายสกลกฤษฏิ์  เพ็งขำ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กชายอานนท์  วัชระมานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายไพบูลย์  จรัสนภารัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายสิรวิชญ์  พูลเขตร์กิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
300 นายบรรณสรณ์  ตั้งอุทัยสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายชัยวิชิต  คิดชนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
302 เด็กชายจิรวัฒน์  จารุทัสสนี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายสีหนาท  เหลืองภาณุ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 เด็กชายจิรพงศ์  รติวัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
305 เด็กชายจารุทัศน์  สุกาญจน์วัฒนชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายปิยภัทร  สุขดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายกิตติ์นิธิ  สิริปิยานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายพัทรปาล  มีประมูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 เด็กชายธนภูมิ  โตคุณาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายธนกร  เกตุแก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายตฤษนันท์  โคตรสมบัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายศรัณย์ภวิศ  ธีระรัตนเวช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
313 เด็กชายรฤกโชต  บุรีรัตน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
314 เด็กชายศุภชัย  โนนวังชัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กชายปวินท์  อภิชาติวรกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กชายธนิก  หม้อทอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กชายคุณานนต์  อุคสาหวณิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กชายยศกร  ธรรมชื่นฤทัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายพัทธดนก์  รัตนอุดม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กชายธนกร  สุธรรมเกษม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กชายพิรมภร  เจิ้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 นายวิทวัส  โอศิริวัฒนกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กชายพศวัต  สำเร็จประสงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายรพีพัฒน์  จักราพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กชายกฤษฎา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กชายพงศ์วรินทร์  ประโมกข์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กชายธีรัช  ถวัลประสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กชายพิริยพล  วังพลับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กชายศุภณัฐ  พรหรรษาวิจิต โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายณัฐวัตร  อ่ำลำยอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กชายกีรติ์  ทักษะวณิชชา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายณัฐนนท์  สุภาสอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
333 เด็กชายธีรทัศน์  จตุปาริสุทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายอนวัช  อุดม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายนรุตม์  พูนพลังใจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
336 เด็กชายชุติพงษ์  ไตรยะสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายพงศธร  ชะบา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายบรรณวิชญ์  ตั้งอุทัยสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
339 เด็กชายธนกร  มิ่งพรสมาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
340 เด็กชายศิรวิชญ์  จิระชีวี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายเมธัส  น้ำกลด โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายภัทรพล  วรรณสันทัด โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายธราดล  วัฒนสิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
344 เด็กชายชนุตร์  ตะโกจีน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
345 เด็กชายกิตติชาติ  จูฑามาตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายนันทิพัฒน์  เศวตวรรณกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายวัณณุวรรธน์  อภิชยานนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายธีรภัทร  ธนพรเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายชินชนา  โทวรรธนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
350 เด็กชายกิตติพงษ์  บุญสม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
351 เด็กชายปรินทร  เสมสุวรรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายภูริวัจน์  อัศวชวโรจน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายพริษฐ์  เอกเมธีพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายตะวัน  คล่องกิจการค้า โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายชัชพงศ์  นิยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
356 นายยศพนธ์  ธนวัขรดุลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายฐิติทัย  วิเชียรสนธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายนวพรรษ  ณ นรงค์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายวรภพ  กลั่นเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
360 นายจิรวัฒน์  จารุทัสสนี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายสิรภพ  แสงมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายสัณหณัฐ  เกษรกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
363 เด็กชายปุณณภพ  จันทะศรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายภคภพ  พัฒนะภูมิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กชายณัฏฐเดช  ธีระพรเพิ่มสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กชายญาณเกียรติ  ฉัตรมีบุญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายธนชาติ  วานิชผดุจธรรม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธนากร  ประดิษฐ์กนก โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชนกานต์  เครือหงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
370 นายพิทยา  คงธนสถิตย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายฉัตรดนัย  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัญญาวัฒนาธิกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายสมาธิ  โรจน์ชีวิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายชินพรรธน์  โกปาราเมศไตรสิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 นายธเนศพล  รักษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายศิรภัส  สุขอาภรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายพีรวัส  สันติเฟื่องกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายวงศกร  พิรุฬห์การกิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายฉันทัช  เอื้ออารีย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กชายบดินทร์  พันธ์เดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
381 เด็กชายสุุภัค  สุ่มประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญจงสุข โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปิยะประภาพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายพงศธร  ตั้งจิตวิริยะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กชายเขมทัต  วงศ์หาญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 นายธันวา  ม่วงใย โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 นายอัครากร  บุญล้อม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 นายศรัณญ์  ซู โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายพงศกร  เดชานีรนาท โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายภาณุพงศ์  ใบโพธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายธัชวุฒิ  ธนารุ่งโรจน์กิจ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายหโยดม  ชูชื่นกลิ่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายปิยะ  ตั้งกาญจนภาสน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
394 เด็กชายศตายุ  เกษมศรีสกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
395 เด็กชายธนิศร์  เจริญวัฒนวโรดม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 นายสุรภาพ  เมฆรักเสรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 นายศุภพงษ์  เฉิน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
398 นายวรพล  พรหมวัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
399 เด็กชายอมรภพ  ดวงสุนทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
400 นายธนินท์รัฐ  เลี้ยงชีวสุนทร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กชายธีธัช  ตันติคุณาธร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 นายวรวัฒน์  ไมตรีมิตร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กชายศักดิพัฒน์  สุขเณศกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
404 เด็กชายอติวิชญ์  ตรีรัตนนนท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กชายชิษณุพงศ์  อารีประยูรกิ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กชายพงศภัค  ชัยเมธนรากูล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
407 เด็กชายพชรธนพล  เปลี่ยนม่วง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กชายกฤตติณณ์  จันทรสูรย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กชายรัตนพล  แก้วเอี่ยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กชายนัทธพงศ์  วชิรภราดร โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กชายตฤณ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายพรชัย  สังข์แก้ว โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กชายพชร  สุวราวรนาถ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายศุภกร  กิตติเมธาวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายพีระวัฒน์  มโนปภาพินท์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายภูริภัค  เตชะธนกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายธนวินท์  จินตลิขิตดี โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
418 นางสาววีร์สุดา  รมยะบุรุษ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โชติสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 นางสาวกมลชนก  เกื้อทาน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงกัญญาพัฒน์  กอบสมบัติ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงกัลยรักษ์  คงแสง โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 นางสาวกิตติยา  คชเศียร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงจิรัชญา  รอดสาลี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 นางสาวชลิดา  สุวรรณนที โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นางสาวชัญญานุช  เมฆาวัชร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวญาณิศา  ยิ่งวัฒนา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงญาดา  เขียวสี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวฐิติภัทร์  วงศ์รักสง่า โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวณัฐกุล  รัชตากร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 เด็กหญิงณิชธาวัลย์  นามโคตร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวณิชา  มุขยธาดา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงณิชาภัทร  พุฒิธีระโชติ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงถุงเงิน  ช่างฆ้อง โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงธนพร  ยาโด โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงธนมาศ  หมั่นกิจ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวธนารีย์  ศุภศรี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวธัญญลักษณ์  เศวตมาลย์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 นางสาวนภัสวรรณ  โลหะชาละธนกุล โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงปารย์เพชร  เพชรอินทร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงพนัชกร  จิรสรรพคณากร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 นางสาวพิมลพรรณ  นกจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงโพธิพร  ตั้งตรงสิทธิกุล โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวภัทรวดี  พูนแก้ว โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นางสาวมณฑาทิพย์  สื่อสรรพ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงเมริญญ์  นิลมาลา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงเรืองลัดดา  ณรงค์ชัย โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสาริศา  ส้มเขียวหวาน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 นางสาวสิริยากรณ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวชนากานต์  ภูรีสถิตย์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงณัชชา  อริยะสุนทร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 นางสาวณัฐณิชา  หิรัญวงษ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงธาราดา  ชูจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงปุณยนุช  ศิลปักษา โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 นางสาวพัชรวรรณ  พลีรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงรดารัตน์  ตุ่มมะ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 นางสาวรวิญา  เดชะสุวรรณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ศิริสุวรรณรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 นางสาวศาธิตา  ทิตานุมัติ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 นางสาวสราลี  ทนงศักดิ์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงศริกาญน์  ฤกษ์มงคลวิทย์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
462 นางสาวณัชชา  พัฒนุช โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงณัฐชยา  ภวพงศ์สุภัทร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวชนากานต์  แซ่เตียว โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 นางสาวญาณิศา  เกิดเสวี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
466 นางสาวพรวิเศษ  จิรวุฒิวงศ์ชัย โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
467 นายจิรเมธ  อุ่มผาง โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายภคร  เหลี่ยนปวร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายสิปปภาส  คล้ายช่องลม โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายกฤติเดช  สัตยเชิดนุกูล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
471 นายกรวิชญ์  ลิขิต โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 นายจิรวัฒน์  คมปรียารัตน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 นายคณิตศร  ทองบุญชุม โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
474 นายณัฐสิทธิ์  วิริยโรจนกุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายภคพล  พรมจันทร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
476 นายจิรวิทย์  คมปรียารัตน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายตรีภพ  ชัยรัตน์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
478 เด็กชายธีรภัทร์  วงศ์ตรีรัตนชัย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายปวริศ  สอแจ่มจิตต์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายวิษณุพร  พรหมสิรินิมิต โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 นายพัชรพล  วุฒิเมธานันท์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายสิริวัฒน์  กณะสุต โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายกิตติพล  ศรีปุย โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 นายศรชนะ  ตรงใจอนันต์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 นายพิริยะ  ตระกูลฮุน โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายณัฐดนัย  เพ็ชรักษา โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายวทัญญู  โฉมศรี โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายฉันทิชัย  บุญเรืองรอด โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายพศภพ  ชัยกิตติ์พิภัทร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายชัชนันท์  โศจิพันธุ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 นายโชคเฉลิม  เภาอ้วน โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายมกร  นูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
495 นายพงกฤต  ยิ่งยงธนสาร โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
496 นายธนกร  เจริญโชคกิตติ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายวรพัฒน์  สินทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
498 เด็กชายกฤตเมธ  คงกำเนิด โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
499 นายกีรติกร  พุคยาภรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
500 นายภวัต  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนวัดราชบพิธ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 นางสาวปริญดา  สิงห์ซอม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 นางสาวรุจิรา  ไผ่มี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 นางสาวปารวีย์  ดอกไม้ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกานต์สินี  เตชะวิบูลย์ผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 นางสาวศศิ  สุขแจ่ม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงกชกร  งามสงวนตระกูล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธิดาพร  ประยงค์พันธุ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 นางสาวสุจิรา  อัศวพงษ์อนันต์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 นางสาวณัฐชยา  รักเงิน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 นางสาวพรนานา  ปุนนา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 นางสาวปภาภรณ์  จิราสุวัฒน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 นางสาวมณฑิดา  อานุภาพสโมสร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงนภัสนันท์  นาคปานเสือ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 นางสาวสุบุญญา  วัติรางกูล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงกชกรณ์  รัตนวิเชียรชาญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงสุวิชาดา  นิธินโรดม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงวรรณพร  อำไพ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงปุญญิศา  อัตตะวิริยะสุวร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กหญิงเวธกา  ฉายะโอภาส โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงอทิตยา  คงอุตส่าห์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงภีรภัทร  โสภาพ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงวรันธร  องค์ศรีตระกูล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงนวลพรรณ  แววศรี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงมนัญชยา  องค์ยา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงปุณยาพร  วิริยะวรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงพรไพลิน  แสงจง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงเขมนันทร์  เจริญมงคลการ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตังกวย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงพชรสร  ศักดิ์เวคิน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงชภิญาดา  รัตนเลิศรทา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงสุพิชญา  คู่ภิรมย์เจริญ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงกุลธิดา  เปรียวไธสง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงงามพรรณ  โฉมงาม โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงญาณิกา  เซี่ยง โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เวทย์สุวรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จีระมงคลพาณิชย์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงจิณณธรรม  รักจรรยาบรรณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  มิวันเปี้ย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงณัฐจรีมาต  อุณหนันทน์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงทิชานันทร์  สมขาว โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงนภกมล  คำปาน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ปิ่นทองน้อย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงปนัดดา  สาระผล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงพัณณิน  รัตตะรังสี โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงมธุรพัจน์  แจ่มอารทรา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงลักษณารีย์  กุลจิตติวงศ์ธร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงดาวลดา  แสงประเสริฐ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสิรภัสสร  มีสุขสบาย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงสิริกร  งามสิริเดชาวงศ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสิริยาพร  วังทะพันธ์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงอาทิตยา  เรือนอุบล โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงธีรกานต์  ธาดาวุธ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงศิริพร  จันทา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงนิชาภัทร  ธนธีระอมร โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณภัทร  สิริสาธิต โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สันติธนวิกรัย โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงนภัสนันท์  ดิลกพัฒน์พงศา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงปรารวี  ไฝ่เมตตา โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงณัฏฐกมล  มอญปาน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงภัทรดา  ศรีพยุงฉันท์ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงธมนวรรณ  เกริกกวิน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงมุกดาภา  วัยวราวุธ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงพิชญา  เหมวรานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงเปรมา  ตั้งปูชนียกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญศรีเมือง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงสิริภรณ์  ตันชัยเอกกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงกมลนัทธ์  มหิทธิโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงธมกร  สูงสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงอนุตดา  โชติชมภูพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงชมพูนุท  ทองเกิด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงภคพร  พิทักษ์เศวตไชย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงอัญพัชร์  นิธิจรัสรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงรติ  ทิพากรสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงณัชชา  มโนภินิเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขุนทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิจเกษตรสถาพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  นภัสเมธาพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงอัจฉริยา  โรจน์บัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธาดาชัยพงศธร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงวรรณรดา  สมบูรณ์ธเนศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กหญิงนภัทร  จินดาวิจักษณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงปารพิม  อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงสมิตาภัสร์  คีรีวิเชียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงศศกร  บุญนพ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปกป้อง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงณุทยา  คิดนุนาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงอาทิติยา  โสนุช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงฑิตยา  วรวงศ์ทัต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงชวลิตา  ลาภศิริอนันต์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงปานไพลิน  เมธีธาดา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงปริยาภัทร  ฐิติพันธ์รังสฤต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวิภูษิตา  บุญถนอม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงฐานิดา  วัฒนะนุพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงชนัตนันท์  คงสุขวัฒนากูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ศรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงปรียาภัทร  กรนานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงชญาภรณ์  พฤกษ์สิริสมบัติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงเภาฐ์ลีณา  จำจด โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงกฤชพร  งามพรชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงธัญจิรา  ว่องไวคุณอนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงรินลณี  เตชะนิรัติศัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงบัณฑิตา  หัวใจแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงภวิษย์พร  อภิสิทธิวาสนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงสุวีรา  นามนัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงพลอยปภัส  นนท์นภัสพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงพิมพ์ชยา  ฉายเพิ่มศักดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงอภิชญา  อันสุขสันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงยลรดี  เอมวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงอรณัฐ  ใยบัณฑิตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงณิชมนทน์  ตันติวัฒนเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงณภัสสร  อัครชัยยันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงณัทธมนต์  เมฆธน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงนภัสสร  กิจจารุวรรณกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงจิรภัทร  ฐิติภัค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงธัญมน  ลิลิตการตกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงปัณณพร  จาตุรพิทักษ์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กหญิงรินรดา  สุขเสดาะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงชัชมินห์  โชคเจริญวัฒนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงรติวฤนท  ทีฆรัชตธนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กหญิงปภาณิน  กิจทวีสินพูน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงชลิดา  ลีลากุลเวชช์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนสิริกุลภัค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงธิญาดา  หอเพชรรุ่งเรือง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงรสิตา  เตชะมหพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงกรกาญจน์พัช  รัตนาภิรตานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงบุณยาพร  เฮงสุวนิช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงชวิศา  สง่าเจริญกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีวรเวียง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงสิภาลักษณ์  สถิตธรรมศานต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงสุกฤตา  หิรัญบัฏ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กหญิงพัณณิตา  วจนะจรรยา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงพรรณภัทร  สหายา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญาสุขุม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงรฐา  พุทธชัยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงนพณัฐ  จิวัฒนาสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงชยากร  จันทพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 นางสาวธัญชนิต  เลิศยิ่งยศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวชัญญา  มนูนาทวิมลกฤตย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาววิรกานต์  พรล้ำฟ้า โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 เด็กหญิงอติกานต์  เก่งระดมกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กหญิงธนัชพร  มงคลเจริญลาภ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
647 นางสาวสิตานันท์  จันทร์เฉลิม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นางสาวศิรดา  ม่วงทรัพย์สม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 นางสาวฐิติรัตน์  สุทธิวงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงธัญกร  โล่ห์สุวรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 นางสาวสุธาสินี  เลิศศรีสถิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 เด็กหญิงรมณ  อุรพีพล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 นางสาวณิชารีย์  พสุนธาวิโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 นางสาวนทีพร  สุปราการ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กหญิงพีรญา  ชาญสายสาคร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
656 นางสาวสิตานัน  วิสุทธิอารีย์รักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
657 นางสาวณัฐมน  ผดุงพัฒโนดม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
658 นางสาวอารีย์  ลิมมหาชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
659 นางสาวณิชากร  ชัยรัตน์อาภาพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
660 นางสาวธนวรรณ  ลี้ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
661 นางสาวกฤษณมณฑ์  เพิ่มพิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
662 นางสาวพีรดา  เดชานุวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
663 นางสาวนิชาภา  คิดสี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงวริสรา  เจริญอาภารัศมี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงปีย์วรา  ช่อมณี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
666 นางสาวอิงวรา  อังคกษมรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงณัฏฐ์นภพร  วุฒิกุลกรนันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
668 นางสาวธิษณามดี  ซุย คิมาตะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปริณดา  โลพิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
670 นางสาวณัฏฐ์นรี  ปิ่นแก้วเกียรติ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงจิณณากานต์  กิตติสหนิยม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
672 นางสาวญาดา  เอมศิริธนะนันต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงพิรนุช  ธงชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงรุจาภา  งามเจริญสถาพร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
675 นางสาวโสรยา  ณัฐวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
676 นางสาวชลิตา  แซ่จันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
677 นางสาวอชิรญา  จงสวัสดิ์พัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพิชชาพร  อ่วมแย้ม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงณัฐนพิน  ตันตินิพันธุ์กุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญาภิวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวกฤตยา  ตันครองศิล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงศรุตยา  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงชญาภรณ์  ณีรัตนพันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงกฤติกา  แพงไทย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงณัฐจิรา  เดโชพลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 นางสาวโสภิสา  อิทธิเดชาโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงกฤตพร  เดชานีรนาท โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 นางสาวรมิตา  เทวหสกุลทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นางสาวอริศรา  โรจน์บัณฑิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงชนกพรรณ  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงธนภรณ์  เมฆพฤกษาวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 นางสาววรัญญา  ประชาสันติสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงพรนภัส  แสนสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงปิยาพัชร  เจริญสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงสาธิดา  หิตกร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
696 นางสาวศศธร  ชุณหสวัสดิกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงปัญภรณ์  ศักดิ์ศรีสกุลชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงญาดา  รัศมีสุนทรางกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงรินรดา  สรรพวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงศิรนา  สถิรแพทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงอรรจนียา  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงณัฐนันทน์  ฉันทานุรักษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงญาณิกานต์  เลิศวงศ์สกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงกรณิศ  วรวงศ์ทัต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงนภัสสร  วรธำรง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงพิยดา  วงศ์อิสริยาภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
708 นางสาวชิษณุชา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงภัทรรัตน์  สว่างใจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 นางสาวจรรยพร  โรจน์ประสิทธิ์พร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงธฤดี  สันติวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงแพรฟ้า  สุธีวีระขจร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงกรชนก  เจริญยงอยู่ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงปรมาภรณ์  ศรีนกทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงอนันทวดี  เม่นบางผึ้ง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พ่อชมภู โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
717 นางสาวปาณิสรา  พุกกะคุปต์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงกีรดา  กีรติหัตถยากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงภารดี  เตชะมโนดม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จิรโชติกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงณัชชา  นิธิพูนโชค โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงศศิรดา  ประทีปภวเมธา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฉันทอธิพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงณัฏฐ์  จักษุเดโชวณิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิริสมบูรณ์เวช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงอรศิริ  สาโรวาท โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงชนันธร  อาสน์สิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงธนภรณ์  ธิติอภิธาน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงพิลาสสิริ  เทพานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงอัณณา  อนุกูลวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีขวานทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงธมนวรรณ  กอบเกื้อกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กหญิงหทัยภัทร  หงษ์วิไล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กหญิงธีรตา  สันตินันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงพิมมุก  สินธารัตนะ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงกันติชา  อินทโฉม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงศิริหทัย  บุญประสิทธิพันธ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงปุญณิศา  วัชรภาธร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เศวตคาม โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นางสาวดรินทร์อร  เปลี่ยนรังษี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงเมริษา  โอภาภิรมย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กหญิงสิริธร  พิพิธยากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 นางสาวมธุรดา  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 นางสาววราพร  เยาวพักตรี โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 นางสาวธัญภาคย์  พลเสน โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงวรันธร  ธีระดากร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงปิยากร  ธนะพงศ์พิทยา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวฑัณฑิกา  หยูทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นางสาวพิมพิศา  ฉัตรวิชัยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นางสาววทานิยา  อัศวลิขิตเพชร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวชลลดา  ทัศนานุตริยกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 เด็กหญิงทักษพร  ตั้งวันชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  หาญธำรงวิทย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
754 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทวีสุขเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
755 เด็กหญิงฐานิกา  กุลธนปรีดา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
756 เด็กหญิงวรนิษฐา  เลาหสมผลเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงสรัสวดี  วรสถิต โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
758 เด็กหญิงญาโณณัทฐ์  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
759 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองอินตา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
760 นางสาวไอยดารา  งามวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 นางสาวภัทรพร  เอี่ยมศิริกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 เด็กหญิงปรางรัตน์  พงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 นางสาวเฌอเอม  วรานุตระกูล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 นางสาวยศธร  อิ่มแสงสุข โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กหญิงรินรดา  เทียนสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นางสาววรกานต์  สนธิไชย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นางสาวศุภสุตา  ตู้บรรเทิง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงนรมน  เวียงสีมา โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงณัชชา  บุญโชคช่วย โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
770 เด็กหญิงณัฐวรา  วงศ์รุจิราวาณิชย์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
771 เด็กหญิงภัฏฏินีย์  จันตราช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
772 เด็กหญิงณัฏนรี  ปัตตพงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
773 เด็กหญิงภูริชญา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
774 นางสาวญาณิศา  สีสังข์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มีทองจันทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กหญิงชนาภา  อังสุรัตนโสภณ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นางสาวสโรชา  ณัฐวุฒิ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 เด็กหญิงปมณฑ์  เลาอโศก โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
779 เด็กหญิงศศิชา  โชติปรายนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กหญิงชัชชญา  สร้อยทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
781 เด็กหญิงพิชญา  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กหญิงวริศรา  ปาติ๊บ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงรวิกานต์  สุนทรโกมล โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
784 เด็กหญิงปภาวรินท์  อดิศรเดโช โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงธันยพร  วัฒนะรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
786 นางสาวพรรณภัสสร  ลี่ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
787 เด็กหญิงพรนภัส  ลี้ โรงเรียนสตรีวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
788 เด็กหญิงธัญพร  ขาวพลัด โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
789 เด็กหญิงปวริศา  ทิมมณี โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
790 นางสาวธมลวรรณ  ซื่อเธียรสกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นางสาวโสพิซา  บุญวรเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวณิชสิรี  เกื้อกูลเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นางสาวณิชกุล  พิชิตวุฒิกร โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวฐิติชญา  ชลธิชานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงอภิชญา  ทิฐิศานต์ศิริ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวกัญจนพร  ต่างประภา โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงวริศรา  ชวเมธี โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงสุทธิจิต  ศิริโชติยะกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวมณีมาลา  แสงเงิน โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวณัฐณิชา  เกาศล โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงณัชชา  สูงสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายสมพล  นวลรัตนตระกูล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงวรินทรลดา  หร่ายเจริญ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงปรียาวัลย์  คลังวิจิตรภา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงญาณิศา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายชยวรรธน์  ยุวบูรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงพิมพ์รัชนี  สุนสะธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงพิมพ์ชนา  ภูวเลิศพร้อมสุข โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงปัณฑ์นภัส  ธนะสมบูรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กชายจิรภัทร  จุลประภา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กชายมิตรประชา  เคหะนาด โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
813 เด็กชายฐาปนา  สุทธิพิทักษ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงสาธกา  ศิริเยี่ยม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงกฤติยา  กมลเดชเดชา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงสุชาดา  เกตุชรา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
817 เด็กชายจิรธร  เทียมถวิล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
818 เด็กชายพชรพล  วงศ์ซา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
819 เด็กชายสุกฤต  เหล็กเพชร โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงชลรัศมิ์  ปานอาภรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่ตระกูล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
822 เด็กชายพิชชากร  เกียรติสุขสิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
823 เด็กชายภูบดี  โกมุติกานนท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
824 เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายศุภกฤต  โสมภีร์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายชนชน  ผู้ทรงธรรม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงศศินา  นิโครธ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงธัญสินี  ไทยงามศิลป์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
829 เด็กชายวุฒิภัทร  เอี่ยมสมบูรณ์สุข โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงธนัฐนันท์  ศิริครรชิตถาวร โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงวนิดา  ประเสริฐฤทธี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กชายเมธัส  จุลานุพันธ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงฐานิตา  อดิศรสมบูรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายกวี  อนุทรงศักดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงกชวรรณ  พวงบุบผา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงธมลพร  ธนะรัชติการนนท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงวราภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
838 เด็กชายธนกฤต  เหล่าทวีคุณ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงอาภาพร  นพชาติสถิตย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงฝนทิพย์  อิทธิโรจน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงกนกธนา  นพชาติสถิตย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายธนโชติ  ฐิติธนานุกิจ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
843 เด็กชายนรา  เนตรจรัส โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กชายมงคล  ดุสิตงามมงคล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงชนากานต์  กิติสารศักดิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายกาญจนพ  บัวรอด โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายคณภัทร  ณรงค์ชาญ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายมนุเชษฐ์  กิตติธนภิญโญ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศศรีมงคล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงศรุดา  ทูลศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายปรัตถกร  หาญหริรักษ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงทอรุ้ง  จันท์จารุภรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายกีรติกร  ขุนแก้ว โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายอนุตรันต์  พงษ์เวช โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายพชร  บุญสร้างสุข โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงสุธาสินี  พงษ์สนาม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงทอฝัน  จันท์จารุภรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายบวรศักดิ์  เทอดธรรมคุณ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายพชรพล  พวงคุ้ม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายนิธิศ  สุกขชาติ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายธนิน  เพ็ญศิริสมบูรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงณัฐมน  ยศยิ่งธรรมกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายภวัต  อุ่นจิตต์วรรธนะ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงอัศรี  เพ็ญศิริสมบูรณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงโมทนา  ปิ่นแก้ว โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายกฤตเมธ  นิติสาพร โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายพิสิฐพงศ์  ปิยะปัญญามงคล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายภาคิน  เอี่ยมสมบูรณ์สุข โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายศุภรัชฎ  โชติมณี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงสุพิชชญา  แดงประพันธ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายรัญชน์  นาคจีน โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงนภาวีร์  เกรียงไกรสุขเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายธีรกฤต  คงเวสน์สุพัฒน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์อุปราช โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายชนาธิป  ยอดเขื่อง โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายวรินทร  มากท้วม โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายพิชวัฒน์  อดุลย์วิทยากร โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายสมภพ  นวลรัตนตระกูล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงดาวศรัทธา  ธรรมรังสี โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงณัฐชุดา  สมบูรณ์วิบูลย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
881 นางสาวปฐทิชา  มหกิจเดชาชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงหทัยภัทร  คุ้มแก้วกาญจน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงนิชนันท์  บุญศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กหญิงศรุตา  ลิ้มไฟศาลสกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงฐิตาพร  เอกสมบัติชัย โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายณัฐกฤช  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายศิริพงษ์  บุญศิริ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายภูมินทร์  รอดประเสริฐ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายภูริภัทร  ชินรักษา โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงกชนิภา  จังธนสมบัติ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
891 เด็กหญิงสุจิรา  พัชรครุกานนท์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงพริมา  อินทพิบูลย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงภัททิยา  ทองพานิช โรงเรียนโยธินบูรณะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 นางสาวธัญดา  ภิญโญภาพ โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายจิรายุ  แสงบุญเรือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงวงษ์ภัสสร  เจริญกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กหญิงณิชารัศม์  ทิพย์จิระสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายปาณัสม์  หวังอุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายวัลลภ  วิวิธวรรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายสุประวีณ์  ครองแถว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายณัฐดนย์  อภิรติชัยศิริกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงศิริรัตน์  เสือพลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงพิชชานันท์  สาระกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กหญิงธนภร  ศุภชัยศิริกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายวรันธร  จันทร์สว่าง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงเปมิก  ไพรแสนสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงธัญจิรา  นฤนาทชีวิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายธาม  วสันต์เสรีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายจงรัก  ภักดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายชยากร  เลิศคชาธาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายยศสรัล  ดำรงไทย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายณัฐวริษฐ  แจ้งหมื่นไวย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงนภัส  ศิริวันสาณฑ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงณัชยาภา  กฤตยานุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายศุภณัฐ  ทองหว่าง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงศิรดา  นามากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงภัทรชยา  ขวัญพิชิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กหญิงนวัตกานต์  ตั้งเกริกโอฬาร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงเกสราภรณ์  รุจยากรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงญาณรัตน  นาควานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงณัฐชยา  ภู่ไพจิตร์กุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงอริสา  โกยวาณิชย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงกุลญะนิษฐ์  สมเชื้อ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายทีปต์ชนิตว์  สิริสุขนันทเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงพัชรพร  จันทผลึก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายชยพศ  ตันติโชติวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายเอกจีระ  ศักดิ์อนุชาต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงพัชรนันท์  งามขจรวิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายกรธวัช  แววพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายวิภู  เหล่าชินชาติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายพนธกร  ประเสริฐสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงบัวอรุณ  เสรีเจริญสถิตย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงณิชา  ตรีธรรมรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายภควิชญ์  วนมงคล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงกันติชา  เกษเพ็ชร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงกัณฐณัฏฐ์  ถิรธนบูรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงกุสุมา  ใจเปี่ยม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงจิรประภา  จิรัปปภา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายปวริศ  สุขุมาลไพบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงศศมน  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงวรันรัชต์  พัฒนศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงอภิชญา  อภิชาตพงศธร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงชฎาพร  สินธุภิญโญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายกุลบุตร  ปัญญา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงนิรมล  ฉัตรพิภพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงอัครชา  กวีวุฒิศิลป์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กหญิงอรณัส  ฉัตรศิริสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงพิมพ์นารา  จงตระกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายธนรัฐ  เลาหอุดมโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กหญิงณัฐพัชร  รุ่งฟ้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายธนบดี  โอภากวินกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงภาศิณี  ล้อมวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์กำเเหงหาญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายปกรณ์ธรรม  พรรณมรรคา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
956 เด็กหญิงฐิติยา  นภาโชติศิริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงณัฐนิชา  จารุกิจไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายอภิมุข  ชูพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
959 เด็กชายสิรภพ  ชาดแดง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
960 เด็กหญิงณภัสร์  จันทร์ทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กชายคณาธิป  คว้าพงศ์ไพฑูรย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนวิเชียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงนิรินธน์  แสงสิงหศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กหญิงมนชยา  โพธิ์พุก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายปัณณวัฒน์  โลหณุต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายวิธวินท์  อัศวฬหะพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กชายสติภัทร  จงอุดมสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายพีรธัช  เหล่าโกสิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายนันทวัฒน์  ปิติเสถียรธนพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กหญิงฌาณิศรา  ศิวพิทักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กชายนพรุจ  พินิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงฐิตารีย์  ครองแถว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงกัษณารี  ชุณหวิกสิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงยิหวา  ภักดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงภูษณิศา  ม่วงวิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายกฤษติธี  โชติคราม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายวีวริทธิ์  โพธิมนต์ตรา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายกรวิชญ์  ปอยสูงเนิน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กหญิงบุณยศรี  คงพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงอารยา  ชัยทวีโชค โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงอัญญา  ต้องประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  กลั่นกล้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายนนธนัช  เตปันวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยมงคลโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงชนินาถ  ตั้งขจรโกศล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กชายอินฑัช  แก้วเกตุ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กชายรุจ  กลิ่นรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายภูฟ้า  เวชพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศิริกิตติกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายลภัส  พรธนมนตรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงณัฐณิชา  โถวประเสริฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายธีรัช  วรกิจเจริญผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายชาญ  สงเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายศักย์ศรณ์  จักราพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงณัฐลดา  สิมะเสถียร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายภัทรกร  หาญสำฤทธิ์ผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กหญิงสาธิตา  เตชะวิภู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงชาลิสา  นาคประกอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายพิรชัช  แมนเมธี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงพณิชา  ปวรางกูร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงจิรัชยา  วานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายภัทรเดช  ตันจาตุรนต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงปภาสร  วัฒนกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงอลีนตา  อาจเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายศักย์ประเสริฐ  บุญเนาว์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงอัคริมา  จงวัฒนาไพศาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กหญิงปุณิกา  อุ่นอบ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนิธิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงปพิชญาณัฏฐ์  คิมนารักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายภูริณัฐ  ลีวรรณนภาใส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงสิริญญา  ทองนิรันดร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายภูวนัตถ์  เนียมหลวง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงพัชรพร  ไทยสุริโย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงญาณิศา  ลิมปวัฒนภูมิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายธนกร  วงศ์มาลาสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงแพรวา  อินทกรอุดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงพริมา  โตวรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ล้ำเลิศลักษณชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายภาคิน  พัชรเมธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายน่านนภนต์  สารบูรณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงอิชยาพร  มินิพันธ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายอธิชา  อิสิชัยกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คุตตะศิริสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายปรินทร  พรชัยวิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงธันยพร  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงธันยธรณ์  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายณพล  ลินลาวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายอิศรา  ข่าน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงเกศวรา  คุณอริยะเกษม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงนาเดีย  หมัดนุรักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยังเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ต่ออภิชาตตระกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายต้นกล้า  ไข่มุกข์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงกมลชนก  วรมุสิก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงจารุวัลย์  หวังวัฒนากูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงรัณธิดา  นิกพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 นางสาวภัคจิรา  ไกรกานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายเดชอดุลย์  ณ ระนอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงนลิน  ใบพลูทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายอันดา  ป้อมตรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายจิรัฐ  เหล่าชินชาติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงปุญญิศา  สาธุมนัสพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธนินจีราวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงสิรภัทร  พูลแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายธราธร  ชูกิตติวิบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงวริษฐา  ธาดาชนะสุนทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายธัญ  ไชยมาดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงธัญวลัย  อภิญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงอิสริยา  ทองนิรันดร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตรีกิตติคุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายปุณณวิทย์  สุทธิเจริญพร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายนฤบดินทร์  เปรมศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงภูริชญา  อภินทนาพงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายศุภศรัณย์  เหล่าธรรมจินดา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กชายศุภสิทธิ์  จันทรเกตุ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ถมปัด โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงธัญชนก  เลาวานันท์พันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายพฤกษ  รังสิพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงสิริกร  หร่ำเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กชายณกุมภ์  เทียนทองดี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงพิสชา  จตุทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายกฤตปุณย์  พงศ์ขจร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กหญิงกชามาส  ฤทธิเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์นิเวศน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงพรรษชล  พรานันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายบุณยสิทธิ์  เหล่าภักดีวุฒิ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กหญิงปทิตตา  นนทดิษฐ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงปุณยวีร์  พิเชียรโสภณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงภวิกา  นันทาภิวัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กหญิงนภัสรา  อัศวเลิศศักดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กหญิงพรธีรา  โตวรกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงฐิรีญา  อาภัสระวิโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงธนพร  เติมทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงณรดา  ศรีมุนินทร์นิมิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายภูรินท์  หาววงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายกณิศ  สิงห์บูรณา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กหญิงณัฐรัตน์  นิลถนอม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงณัชชา  ศรีมุนินทร์นิมิต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศิริเนตรเมธีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กชายเอกกรณ์วิต  แก้วดวง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงภัทรมน  ตันติสุญญตา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงปุณยารัศมิ์  จิรวรรณวาสนา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กชายคงสหัส  วงศ์จินดานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กชายอธิคม  เฉียงตะวัน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กชายอนพัทย์  กิจสมมารถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กชายปุณณภพ  กระแสร์ตานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายณภัทร์  ชะนะกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงจิดาภา  จองวงศ์รักษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายพชรปพน  พรรณพิกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงอัครภา  ปัญหา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงอมิตา  ปฏิมาประกร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ธนะสกุลประเสริ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายศุภวิชญ์  สาริกา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายรัชพล  จิตติเรืองเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงพรรณวัทน์  วงศ์งาม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายธนกฤต  หอมจีน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กหญิงกานติมา  โรจน์วิบูลย์ชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายสิทธิเดช  ศิวะยุทธกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กหญิงกฤตยา  สุขถาวรประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายภูมินทร์  สิทธิวรานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กหญิงศุภัทชญา  ผาติผดุงกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1105 เด็กชายพิจักษณ์  วณิชยากร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1106 เด็กชายพัชรพล  ธูปประสม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายธีร์ธวัช  แย้มวงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายพิทยวัฒน์  หอมสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กหญิงสมชนก  ตระกูลไตรตรึง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1110 เด็กหญิงใบบุญ  จันทะศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1111 เด็กหญิงภัทรมน  เตชนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1112 เด็กหญิงสริตา  สุวัฒนะ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กชายกล้า  รังผึ้ง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กชายณัฐกฤต  เกิดทรัพย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1115 เด็กหญิงช่อชมพู  วงศ์นามสันต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ศรีสังวาลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงปุณิกา  อัญชลีนุกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กชายเสฏฐนันท์  ยุคันธร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กชายณัฏฐพล  สุพรรณศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กชายเอกดนัย  สมานุหัตถ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กชายวราวิชญ์  จินดานาถ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กชายกนล  มงคลปทุมรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กหญิงปภาดา  ปรีชาวิบูลย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กชายโชติธนินท์  กรพัฒนสวัสดิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายปิยังกูร  ชาญวานิชบริการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงณัฏฐิรา  ลาภพณิชพูลผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กชายชัดชาญ  ทรัพย์สมานวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงออมพลอย  ประจำเมือง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงลดาวัลย์  ก่อเกียรตินารา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 นางสาวภคมณ  วิมลปัญญาธร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงอริสา  ธุระกิจ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายปรานต์วิทย์  ชัยภูวภัทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 นางสาวกชกร  ศิลาวานิชยกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงชนิสรา  ลีวานันท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงพิริยา  เตชาพิสุทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กหญิงฐรดา  ฐิตะธนัต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กชายภวัต  โคตรสุวรรณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  รัฐวิวรรธน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ผดุงพจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1140 นายชวัณวิทย์  พรณัฐวุฒิกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1141 นายณัฐภัทร  ศุภพรโอภาส โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงธัญยพร  แสงฉาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงกสิณา  นิมิตภัทร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กชายปนิธาน  เกาะแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กชายอิงครัต  ลิ่มสลักเพ็ชร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กหญิงปภาวรินท์  อดิศรมงคลกาล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงสุวิชาดา  พงษ์พานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายพลิศ  อนามบุตร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กชายปราบ  หิรัณยชาตรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1150 นายหฤษฎ์  วิบูลย์เชื้อ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กหญิงปานปริยา  เกาะแก้ว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงศิรดา  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กหญิงวิภาวี  คุณานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กชายนราวิชญ์  ภู่วโรดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงณภัทร  วัฒนวารุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กชายภควัตร  พูลสวัสดิ์กิติกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กชายภัศพล  อุประกูล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายนพรุจ  หิรัญยไพศาลสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1160 นางสาวภูริชญา  กุลสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงปัณณพร  บุญสร้างสุข โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงศิริภัสสร  ศรีงามผ่อง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กหญิงสรัญภัทร  ขำเสงี่ยม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงจิตาพร  ศรีเฟื่องฟุ้ง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ธนะปรัชญานันท์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1167 นางสาวกรณิศ  พิพัฒน์ประเสริฐ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1168 นางสาวแพรวา  โภคมณี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงอภิระภา  อัครกุล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงพีรดา  สาระผล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงสรัญพร  ขำเสงี่ยม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นางสาวสุภัชชา  ชมภูอาจ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงสุชาดา  พึ่งแย้ม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ม้วนทอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กหญิงเอมมิกา  จำปาเรือง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 นางสาวดุษฎีอักษร  ศรีสุระ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงชญาดา  ขยายวงษ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งเจริญสุข โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1179 นางสาวฉัตรฐานันท์  จันยะรมณ์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงพิมลรัตน์  สุขยวง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงธาราธิป  อภิเชฏฐบุตร โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงทัศนันท์  มั่นความดี โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กหญิงปฏิมากร  สิงโหพล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1184 นางสาวกชกร  สังข์กุล โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีมาลา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1186 นางสาวกนกอร  ภาแกดำ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขานทอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1188 นางสาวสุณัฐฐา  ทองหยู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1189 นางสาวธัญชนก  สายสุข โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงธนิชา  ชงบางจาก โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายธนวัฒน์  พานทอง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายภูหรินท์  ผลหมู่ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมเจริญ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงนวภรณ์  ศิริบรรณ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงภูริชญา  พรประสงค์สุข โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงชมกร  วิริยะโรจน์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงจิณณพัต  ตะโกสี โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงรัตติกาล  เสร็จกิจ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายชินพัฒน์  ขนอม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายธนภัทร  อุดมสิรินิกร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงสาธิดา  ทิพย์ภาณุเดช โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงชนม์นิภา  ฌานวังศะ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงภัทรานี  สายท่าเสา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กชายวชิรวิทย์  เหลือจันทร์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงศศิภา  ศิริธีระศิลป์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 นายยุทธนา  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 นายนพรัตน์  โพธิ์งาม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กชายเกียรติยศ  ตุ้มวารี โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุธงษา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายธนโชติ  ติดตารัมย์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายธเนศ  ประเสริฐ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กชายนฤภัทร์  นายะวร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กชายพัฒนะ  ศรีพล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงกชกร  ล้อมฉิมพลี โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงกนกพร  แก้วสี โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บูชา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงกุลธิดา  ตั้งจิตวิสุทธิ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กหญิงขวัญชนก  คณาวนิชกิจ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงชยานันท์  จันทะแสน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงภัทรวดี  ติวิทย์ศิริกุล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงรัญรวี  ลายคราม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงศดานันท์  ทองดี โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กหญิงศศิวิมล  เบ็ญจสุพัฒนนันท์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริพฤกษ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1226 นายสราวุธ  สายแวว โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กชายกวินท์  กุรุง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายชินพัฒน์  ฟองอ่อน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กชายถิรดล  มหาขันธ์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กชายปฐมพร  โตกล่ำ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กชายปรเมศ  ศิริอัฐ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กชายพงศกร  ชัยมา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายพลภัทร  ภพนรมาคย์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กชายพีรพัฒน์  งามสง่า โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กชายมนัสวิน  อู่อรุณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กชายอติชาต  พวงสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1237 เด็กชายอามีน  สุขศาสน์กวิน โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงนันทิดา  เผ่าศิริ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วจุมพล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเทียม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงอมิตา  นามดวง โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กชายนวดล  ดิษยบุตร โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กหญิงฑิตฐิตา  แสงกระโทก โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1245 เด็กชายดนุพัฒน์  วงหาญ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายปิยวุฒิ  สุขพัฒน์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นายรัชต์ธร  จันทร์หอม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงกานต์ธิดา  บำเรอ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงไก่  สุดหล้า โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงญาณิศา  ปั้นจั่น โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สกุลเมตตาธรรม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงณัฐณิชา  กนกมุสิกะกุล โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงเพชรลดา  พลับน้อย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 นางสาวไพลิน  ประถังธานี โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงภิชาภรณ์  หิรัญรัตน์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1256 นางสาวรินรดา  ทองพรม โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1257 นางสาวศรลดา  ศรอินทร์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายสิริพัฒ  รอดขำ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กชายวิชยุตม์  สิมะโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กชายโสภณัฐ  สำเนียงงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายกฤตพัฒน์  ปู่สระ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายธนากร  เที่ยงล้ำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กชายภูกรรณ์  เดือนฉาย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กชายจตุพล  บัวแย้ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายภูวรินทร์  หริตกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1266 เด็กชายปรเมษฐ์  เปรมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1267 เด็กชายกันตภณ  จิวะตุวินันท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1268 เด็กชายคุณานุชน  ดาวาจาเกียรติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1269 เด็กชายชิติพัทธ์  ถามณี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1270 เด็กชายธีรภัทร  ใจเด็ด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1271 เด็กชายปิยพล  ม่วงมี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1272 เด็กชายกอบศักดิ์  ตันประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1273 เด็กชายปวีร์วิชญ์  จุลวงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1274 เด็กชายปุญณภพ  พวงผกา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1275 เด็กชายหฤษฎ์  พลังพัฒนากิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1276 เด็กชายปุณณวิช  ศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1277 เด็กชายวัชระ  วรรณมิตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1278 เด็กชายทินภักดิ์  เหล่าสุวรรณพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1279 เด็กชายธนพลทิต  มาศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1280 เด็กหญิงสิริญญา  ชุมสงฆ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1281 เด็กหญิงลักษิกา  กำทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1282 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดดารา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1283 เด็กหญิงณกุลกานต์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1284 เด็กหญิงวรินท์ศยา  ศรีสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1285 เด็กหญิงชฎาพร  ขอพรกลาง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กหญิงสาริศา  ภพนรภาคย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงปริยากร  เหรียญทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กหญิงอารีญา  ดูเบย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงศศิวิมล  โมกขกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงนภสร  สุนทรชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงลริสา  ลิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงธันยาพัณณ์  ทิฆัมพรจรัส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กชายกิรพัชร  ณรัณชย์กูร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กชายวรวัฒน์  พงษ์ไสว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายศรัณยพงศ์  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายพงศภัค  เดโชเกียรติถวัลย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายธาม  เสริมศิริมงคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายปรเมษฐ์  อริยกุศลสุทธิ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กชายอธิวัฒน์  เสิศศศิภานันท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายพจนินท์  วชิรวิทยากุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายเขมินท์  เอื้อสุขสถาพร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายพีรสุ  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายนนทกร  ฉัตรทรงเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กชายณัฐภัทร  รุจิระปราการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กชายสุรวิช  ส่องแสง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายวงศธร  เอี่ยมวนานนทชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายธีรัตม์  งามพรวิพุธ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายลาภิศ  ธิติธรรมพฤกษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กชายพงศ์กร  แสงทองสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กชายธนกานต์  เสือประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กชายศุภวัทน์  ศิริอธิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กชายภูริต  สุนทรชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กชายเตลัญชกร  ทางมีศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กชายนิธิศภณ  อ้นสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายพฤฒธร  ชวาลกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กชายณัฐภูมินทร์  สกุลเด็น โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กชายณกรณ์  บุญประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กชายวรปรัชญ์  พึ่งพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กชายบุญญวัฒก์  ขำมีศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กชายศิวกร  สุวรรณกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1321 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองชัยชาญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1322 เด็กชายณัฐดนัย  คิดควร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1323 เด็กชายธีร์  มโนรถกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1324 เด็กชายอัฐฐ์  อัชชะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กชายพรหมพจน์  คงมานะเกียรติคุณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1326 เด็กชายภูริต  สิริวรฉัตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายภูมิพัฒน์  เทียนศศิธร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1328 เด็กชายกานิ ศิวัช  โคเต้ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1329 เด็กชายศิวกร  บุรวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1330 เด็กชายภัทรธร  ปานรสทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1331 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กหญิงมัชฌิมา  เตชสิทธิ์สืบพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กชายปัณณธร  อุยยานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กหญิงชญาภรณ์  รักษี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กชายภาณุวิชญ์  แปงเครื่อง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงรุจิรา  ธิติประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1337 เด็กหญิงสาธิดา  เฉลิมวโรภาส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงเตชินี  ผลเสวก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กชายอนุสัญญา  แก้วสุวสิงห์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กหญิงรมิดา  กลิ่นทองหลาง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ภู่ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงปิ่น  ร่มโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงณิชา  แสงไทย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงปริษา  วงศ์ภาธร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กหญิงธนิดา  พรงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงธนพร  ภูริพงษ์ชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กหญิงวธูสิริ  เหมะทัพพะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กหญิงบุณยวีร์  เพียรจริง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กหญิงรัตชนา  ชวเมธี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กหญิงณัฐวดี  สิตะหิรัญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กหญิงอภิสรา  รัตนชัยฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกตุปรากฏ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กหญิงสุวัชรา  อัศวกาญจนา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กหญิงกมลพิศุทธิ์  พุ่มเรืองนาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กหญิงศุภิสรา  อักษรกำราล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อินทร์ชุ่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สุขท้วม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1358 เด็กหญิงธณพัชญ์  อ่อนดีกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กหญิงนัสรีญา  พันทรกิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กหญิงณัฐณิชา  อนัญญาเขต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กหญิงกุลชา  รงค์บัญฑิต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กหญิงณัฐกมล  งามขำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กหญิงภัทร์ณิชา  โชติมงคลทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงปวริศา  เชิญศิริดำรงค์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1365 เด็กหญิงอริสา  พรหมพันธกรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงมินนา  กระถินทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กหญิงสลัลณกรณ์  ณรัณชย์กูร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กหญิงศวิตา  ขจรพจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กหญิงชนากานต์  โอสถานุภาพ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงขวัญข้าว  รอดงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กหญิงปาริชาติ  ตุลาสมบัติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กหญิงศิริขวัญ  มั่นถาวรวงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายปรินทร  วีระวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงสายขิม  หงษ์สุรชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายณัฐวัชร  โสภณธนาทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายพุทธ  อินทรสืบวงค์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายธนกฤด  อภัยรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1378 เด็กหญิงปิยวรรณ  หมอนชูเกตุ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายวีรวิชญ์  มัลลิกมลศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายภูริต  ไวยวุฒิ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายพัฒนชัย  แก้วประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กหญิงสุวภัทร  โอสถานุภาพ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายอนันตสิน  ลาภวิสุทธิสาโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1384 เด็กชายณัฏฐ์พล  ทิมปทุม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1385 เด็กชายศศิศ  ฤทธิมัต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1386 เด็กชายธนากร  เรือนเพ็ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1387 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรวีร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1388 เด็กชายอรัญ  ชลันบุรีธรรม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1389 เด็กหญิงพิชชาวีร์  อินทองคำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1390 เด็กชายกฤตบุญ  หาญทวีทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1391 เด็กชายพลวัต  เกตุเที่ยงกิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1392 เด็กชายภัทรกร  หลีตึ๊ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1393 เด็กชายสิทธิพันธ์  เนียมพลับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1394 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำถนอม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1395 เด็กชายศรัณย์รัฐ  เพ็งนาเรนทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1396 เด็กหญิงศุภมาศ  ศรีวรรณญา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1397 เด็กชายณรินทร์  เจริญสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1398 เด็กชายภูเบศ  เลิศบรรจงงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1399 เด็กชายธเนศพล  เจริญพรธรรมา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1400 เด็กหญิงสาธิตา  เพชรสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1401 เด็กชายเอกวุฒิ  โซวเกียรติรุ่ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1402 เด็กชายศตวรรษ  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายปฏิภาณ  ศรีโรจน์นพคุณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กหญิงวริษา  รัตนสุภากร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายนฤเบศ  กลัดเล็ก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายรณภพ  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายพศุตม์  สุจิตพิริยกิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กชายจักรพงศ์  วงศ์ษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กชายณัฐพงศ์  โรจนวิภาต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายธนวัฒน์  จุลมนัส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กชายเบญจพล  วณิชย์วรนันต์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงชารีดา  พึ่งกริม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายอรุณรุ่ง  ศิริวนิชสุนทร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายณัฐวัฒน์  รักเรือง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1415 เด็กหญิงศิวพร  ศิริโชติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กชายวรพล  หนูโพธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายณภัทร  ชูวัง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงวรรณิษา  รัตนากร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กชายณยศ  จ่าทองคำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายพิษณุเดช  แซ่โง้ว โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แย้มศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายภูริธัต  กำลังพัก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงจิรัฐธยาน์  ธนาศุภวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายสีหนาถ  บริสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กหญิงกัลญาลักษณ์  นุชทองม่วง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายสรวิชญ์  ทองทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงภัคภร  พันธ์สกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายพัชรพล  กู้สมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงนภัสสร  ฉัตรวัฒนไพบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กชายสิรภพ  คุรุศักดาพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงตวิษา  ครองรุ่งโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1432 เด็กหญิงธนภรณ์  แทนศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1433 เด็กหญิงดวงกมล  ปิติมานะอารี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1434 เด็กหญิงวรัทยา  ตั้งจิตวิสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กชายชินทัช  มานะกอบการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1436 เด็กหญิงรมิดา  ตานแต่ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1437 เด็กหญิงนิรดา  ภิญโญโภคาภาส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1438 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ศิริรัตนเวคิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1439 เด็กหญิงกายทิพย์  ใจสนุก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1440 เด็กชายเมธัส  กรรณภูติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1441 เด็กหญิงอภิสรา  ฤทธิ์นภาดุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1442 เด็กชายศุภณัฐ  เขียวมีส่วน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1443 เด็กหญิงสิรัชชา  เตชะกุลปราณี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1444 เด็กหญิงโสภิดา  ว่องไพโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1445 เด็กชายธนวัตร  หาวิชา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1446 เด็กหญิงลักษิกา  ภรารัตนวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1447 เด็กชายพีระศิลป์  แน่นสีนิล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1448 เด็กชายรัชชานนท์  ทองสุกดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1449 เด็กชายนรวิชญ์  เอี้ยงมี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1450 เด็กชายวิชยุตม์  ชุนเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1451 เด็กชายธีรเดช  โล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1452 เด็กชายรัฐเสฏฐ์  อัครเดชเรืองนาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1453 เด็กชายวิรวัฒน์  วิริยะรังสรรค์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1454 เด็กชายธัญพัฒน์  โซวเจริญสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1455 เด็กชายนิปุณ  รุ่งเรืองด้วยบุญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1456 เด็กชายฐานวัฒน์  กาญจนภู โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1457 เด็กชายตะวัน  เกรียงไกรวณิช โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1458 เด็กชายพิมุกต์  อุดมศรีรุ่งเรือง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1459 เด็กชายธัชชวิน  ลือวิริยะพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1460 เด็กชายพลธีร์  พนารี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1461 เด็กชายจิรวัฒน์  รูปสวย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1462 เด็กชายมนัสวิน  ดีมาก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1463 เด็กชายอินทวัฒน์  อินพุมมา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1464 เด็กชายณพวุฒิ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1465 เด็กชายภูชิต  วิชชุเดชา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1466 เด็กชายชัชนันท์  บุญญสันติสุข โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1467 เด็กชายภูมิภัทร์  เจริญภักดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1468 เด็กชายภาสพงศ์  รักษี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1469 เด็กชายชินกฤต  สุขสมปราถนา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1470 เด็กชายปัณณ์  สถิตชัยไพศาล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1471 เด็กชายกมลธณัชส์  ยอดรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1472 เด็กชายชนน  กิตติพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1473 เด็กชายจิรภัทร  เพิงมาก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1474 เด็กชายกานต์  ทรงณัฐศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1475 เด็กชายกิตติทัต  ปัดทุม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1476 เด็กชายธนกฤต  แจ้งความดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1477 เด็กชายคณิช  แก้วธรรมานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1478 เด็กชายณัฐวัชร์  วัฒนวงษ์คีรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1479 เด็กชายดนุนันท์  ลบล้ำเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1480 เด็กชายฑีฆาชัย  ลีละอุปธิกานต์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1481 เด็กชายวิศวัสต์  ปวุตตานนท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1482 เด็กชายชาคริต  ชูศิลป์กิจเจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1483 เด็กชายภัทระ  วรรธนพิเชฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1484 นายสิรวิชญ์  ลั้วสมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1485 เด็กชายอิงธวัล  เครือคล้าย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1486 เด็กชายติณณ์  อินทราลักษณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1487 เด็กหญิงสาธิมา  ภานุไพศาล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงชัญญา  เชียงศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1489 นายเกริกเกียรติ  นาคเสน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1490 เด็กชายกุลวุธ  มากกมลธรรม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิมปยารยะ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 เด็กชายธนัช  ธรนิศตระกูล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 เด็กชายอภิวุฒิ  วงศ์สถิตย์พร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กหญิงชนม์นิภา  สิทธิฤทัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กชายพัฒนพร  สุขตะโก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1496 เด็กชายภาสพงศ์  พรชัยศิริมงคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1497 เด็กหญิงวนัสนันท์  หิรัณยานุรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1498 เด็กชายชนนน  สาระพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1499 เด็กชายยศภัทร  สาเหล่ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1500 เด็กหญิงบุณยานุช  อินทพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1501 เด็กหญิงมนัสชยา  วิวัฒนพน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1502 เด็กชายปิยะทัตต์  สุนทร-วิจารณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1503 เด็กชายนคินทร์  ดอนไฟ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1504 เด็กหญิงพรปวีณ์  โอภาสเสรีชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1505 เด็กหญิงจิรัชยา  จงคงคา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1506 เด็กหญิงภคมนต์  บรรเลงจิต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1507 เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธิบุญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1508 เด็กหญิงสุพิชชา  โอนฉะเอก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1509 เด็กหญิงณัฐวดี  มีคุณสุต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1510 เด็กชายกร  ธิติประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1511 เด็กหญิงบูรยา  เจริญวงษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1512 เด็กหญิงศลิษา  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1513 เด็กหญิงศวิตา  วศินปัทมชาติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1514 เด็กหญิงพรทิชา  นุ่มดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1515 เด็กหญิงภัณฑิรา  สิงห์ดี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1516 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตวงสินทวีกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1517 เด็กหญิงหทัยลักษณ์  บุญทับ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1518 เด็กหญิงพรรณสิริ  ขัณฑวีระมงคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1519 เด็กหญิงวิมลภักดิ์  จันทร์ชุมรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1520 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุนทรฐิติ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1521 เด็กหญิงอี้เฟย  เฉิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1522 นางสาวชุติกานต์  บุตรประดิษฐ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1523 เด็กหญิงจิรัชญา  บูรณประดิษฐ์กุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1524 นางสาวลภัสดาพร  รักจุฬา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1525 เด็กหญิงมนลิตา  จันทรัตน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1526 เด็กหญิงกาญจนา  เจริญยิ่ง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กหญิงศุภกานต์  จิรพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กหญิงอัยย์ญาดา  ทิฆัมพรจรัส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1529 นางสาวสุวพิชชา  บุญตา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กหญิงแพรวา  เสริมเกษมสิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กหญิงปานวาส  สวนสุวรรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  วงค์เจริญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1533 นางสาวปะราลี  เลขาลาวัณย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กหญิงเกวลี  อุฬารศิลป์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1535 นางสาวณัฐนิชา  พูลมา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1536 นางสาวนสิตา  ทิพวรรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กหญิงรุจิรา  พรใจหาญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1538 นางสาวฑิตยา  เจริญทัศน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กหญิงเจสสิก้า  เปียงชมภู โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1540 นางสาวพลอยนภัส  ขวัญอิ่มจิต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายจิตริน  มั่นจิตแจ่ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายชยากร  พัฒนากุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายจิรเมธ  ปิยะนราธร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายชาตินันท์  ขจรวงศ์พันตรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญมา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายสิรวิชญ์  กันศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายภูรินทร์  พวงศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายศตภิษัช  ตั้งปฏิการ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายปัฐเมษฏ์  วัฒนกุลชัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายนนทภัทร  ชูพากเพียร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายเดชภพ  เลิศบรรจงงาม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายสุรเกียรติ์  สุทธิพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายอสนี  อ่วมสอาด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายภควุฒิ  สุเมธี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายศรัณ  หมีสมุทร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายธีรพล  เตชสราญสิริกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1557 เด็กชายชยุตพงศ์  สิมะโรจน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1558 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฤกษ์อุโฆษ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1559 เด็กชายมณฑล  ภูวรัตนาวิวิธ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1560 เด็กชายฐิติพัฒน์  จุลกะสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1561 เด็กชายบุญญฤทธิ์  หรุ่นสมบูรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1562 เด็กชายกรธวัช  คงเจริญโชค โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1563 เด็กชายดิษฐพงษ์  ศิริเลิศฐิติกร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1564 เด็กชายชยณัท  รัตนวิบูลย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1565 เด็กชายอชิตะ  เตชะหิรัญญากุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1566 เด็กชายเชาวณัฐ  สง่าอารีย์กูล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1567 เด็กชายณัฐภัทร  อาทรสุทธิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1568 เด็กชายชนกานต์  สุนทรวัฒนกิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1569 เด็กหญิงอารยา  จรรยารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1570 เด็กหญิงปรียา  อบอุ่น โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1571 เด็กหญิงอิสรีย์  โกศลวิริยะกิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1572 เด็กหญิงภทรกมล  เทียมจันทร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1573 เด็กหญิงพิยดา  จันตรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1574 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไทยผดุงพานิช โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1575 เด็กหญิงนิจวรีย์  บุญเอื้อ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1576 เด็กหญิงเมธาวี  สาครสินธุ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1577 เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ธัญญาหาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1578 เด็กหญิงพัชรีพร  ลิ้มทองคำ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1579 เด็กหญิงกุลธิดา  กุลภัสสราภา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1580 เด็กหญิงนัฐรินทร์  สุวรรณเปิ้น โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงธนิสร  เหรียญทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงนนทพร  พูลกสิศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงณัฐชยา  วิลัยพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กชายกนิษฐ์  พันธุ์บุญปลูก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กชายกิตติภูมิ  สมวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กชายคเณศพร  อ่อนศรี โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กชายชนะพล  เสาวรส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กชายชลัช  บุษรักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กชายณัฐภัทร  สนนิกร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กชายดนุพล  ถนอมปัญญารักษ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1591 เด็กชายธนพล  เตชะสาย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กชายธาราธร  ภู่แย้ม โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1593 เด็กชายธีรภัทร  เสโนฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1594 เด็กชายนัทธพงศ์  ช้างเยาว์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1595 เด็กชายนันทวัฒน์  อภิญโญวิเชียร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1596 เด็กชายปรัตถกร  ตั้งจิตวิสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1597 เด็กชายพัชรพล  ชาวนา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1598 เด็กชายเพนท์  โอฬารประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1599 เด็กชายภูสิทธิ  ศุภบูรณ์ศิริ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1600 เด็กชายยศภัทร  วัฒนวงศ์สกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1601 เด็กชายลวิตร  เนตรหิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1602 เด็กชายวิชล  วิโรจนสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1603 เด็กชายศิริชัย  จตุรพรทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1604 เด็กชายศิลา  สุขิโต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1605 เด็กชายศุภวัฒน์  ขำโต โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1606 เด็กชายอมรินทร์  ศุภดิเรกกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1607 เด็กชายชนาธิป  เงียบประโคน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1608 เด็กหญิงกันยาพร  ติ่งต้อย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1609 เด็กหญิงกัลยกร  ชูแสง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1610 เด็กหญิงจิระภา  สมัยมงคล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1611 เด็กหญิงญาณิศา  เสาวคนธ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1612 เด็กหญิงณภรณ์  ฤทธิ์นภาดุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1613 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาหลง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1614 เด็กหญิงปานชนก  วอทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1615 เด็กหญิงไพลิน  วงษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1616 เด็กหญิงมนฑกานต์  พันธุ์ชื่น โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1617 เด็กหญิงวรรณภา  เหรียญทอง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงสุภาวิณี  สุขสมชล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กหญิงอริสา  กู้สมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงศุทัตตา  สิทธิ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1621 เด็กหญิงชญาดา  วิวัฒนากุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กชายถิรชาติ  ศรีสมุทรนาค โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงณัฐวีร์  จงประเสริฐ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ธนากรโกศล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายภูริ  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงฐานิกา  พัฒนามงคลไพศาล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กหญิงสุพิชชา  ไกรวีร์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1628 นางสาววชิรินทรณ์  สัญญะพร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงเกศสุดา  พลอยเสงี่ยมพงศ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 นางสาวชุติพันธ์  อนันต์ชลินทร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 นางสาวอุรสาม์  เรือนใจมั่น โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วหร่าย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงเกวลิน  คำพระทิก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงธัญกมล  แก้วรอด โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงฐานิดา  รัตนเกษตร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 นางสาวญาณิศา  หัสนันท์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงระวี  กริชไกรวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุทธิสบาย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 นางสาวภคพร  กล้ากฤษ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 นางสาวธัญชนก  ทวีปัญญภรณ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 นายกัณฑ์พัฒน์  ธนภักดีชัยกุล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กหญิงอธิชา  เม็งเขียว โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงบุญญาพร  สมทรง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงกิตติรดา  ธนูสิงห์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงปวีณา  กนกหงษ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กหญิงธัญชนก  ฉายประเสริฐกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงปิ่นนภา  ทาคำถา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พฤกษาโคตร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กหญิงปิยากร  ผลพานิช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงชลิดา  โกศลวิทยาธรรม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงวีร์สุดา  กิจเวคิน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงนุชปวีณ์  เพิ่มพูนโสภณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงปัญฑารีย์  กาญจนธนเศรษฐ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กหญิงกัลยา  เหขุนทด โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงพอฤทัย  แซ่หลิน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กหญิงธนพร  จตุรจำเริญชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กหญิงฑิมพิกา  กันธิยะ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงภัทราพร  ภูผาเงิน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงนัยน์นภัส  เอี่ยมนิ่ม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กหญิงพลอยชมภู  อุตมรัตน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงศศกรณ์  แซ่ลี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงกัญลักษณ์  สกุลไทยสุวาทิน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงสิตานัน  กิจเวคิน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กหญิงชนาภา  ตันติอภิวัฒน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กหญิงสุรัสวดี  ล้อมเล้ก โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กหญิงนิศารัตน์  สระแก้ว โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กหญิงเชณิษา  กุลมุจลินทร์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1668 เด็กหญิงลภัสรดา  ศุภชัยโกศล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1669 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีหะทัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1670 เด็กหญิงณัฐรดา  เขตต์อนันต์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1671 เด็กหญิงสุวิวรรณา  ทองแสง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1672 เด็กหญิงอังศุมาลี  สงวนความดี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1673 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิยะเลิศลักษณ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1674 เด็กหญิงวรพิม  ศรีอรุณ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1675 เด็กหญิงชญานิน  โมลา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1676 เด็กหญิงอิสรีย์  เจริญชนะกิจ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1677 เด็กหญิงสุธาสินี  กำทอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1678 เด็กหญิงอเนชา  ยกสมบัติ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1679 เด็กหญิงศศิภา  ผาสุขบริบูรณ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1680 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เลิศสินอุดม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1681 เด็กหญิงธนัชพร  ยิ้มพรธนา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1682 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญแสน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1683 เด็กหญิงณิชาภัทร  ธิติธนากร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1684 เด็กหญิงชาลิสา  พรสุขจันทรา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1685 เด็กหญิงณัชชา  ไตรรัตนศักดิ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1686 เด็กหญิงนภสร  พลับทอง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1687 เด็กหญิงณัจฉรียา  จิราภานนท์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1688 เด็กหญิงชัญญานุช  ชนะชัยพร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1689 เด็กหญิงโชติกา  ประวิทย์เจริญศิริ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงเยจิน  คิม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กหญิงชนาดี  หิรัญแพทย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1692 เด็กหญิงชญานี  ปั่นโภชา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1693 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  สมยา โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1694 เด็กหญิงคัดสรร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1695 เด็กหญิงภสินี  ว่องไวไพโรจน์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1696 เด็กหญิงมะลิษา  กาญจนพรหม โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1697 เด็กหญิงจิรนันท์  จำนงค์จิตร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1698 เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  สิริกมลภัทร์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1699 เด็กหญิงบุรพร  วิเศษวรกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1700 เด็กหญิงปราณปริยา  แสงคำ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1701 เด็กหญิงนรันธร  จันทนยิ่งยง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1702 เด็กหญิงกชพร  ขจรสายวงษ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1703 เด็กหญิงพีรดา  มงคลชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1704 เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริมั่น โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1705 เด็กหญิงศิริญากร  นิลละออ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1706 เด็กหญิงแพรพลอย  สุพพัตศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1707 เด็กหญิงอภิสรา  โรจนฉวาง โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1708 เด็กหญิงญาณิศา  สาสุข โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1709 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จินดารัตนาภรณ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1710 เด็กหญิงศิรดา  เกียรติสารสกุล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1711 เด็กหญิงจิตรลดา  โยธินทะ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1712 เด็กหญิงนวณา  หัตถากรวิริยะ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1713 เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ปริสุทธิจิต โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1714 เด็กหญิงจรรยพร  เรืองเดชอนันต์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1715 เด็กหญิงพุทธิดา  ยีรัมย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1716 เด็กหญิงพิชญาภัค  เพ็งพันธ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1717 เด็กหญิงภาวินี  วิชญวานิช โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1718 เด็กหญิงศศิภา  มณีอินทร์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1719 เด็กหญิงภัคธีมา  เสริบุตร โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1720 เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลห้า โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1721 เด็กหญิงขวัญเกล้า  รุ่งแสงอาทิตย์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1722 เด็กหญิงวสุธนันร์  ตงเต๊า โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1723 เด็กหญิงสุพัชรินทร์  อรรฆย์วิกัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1724 เด็กหญิงตลับพร  สุขพลชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1725 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปรมประภาพงษ์ โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1726 เด็กหญิงภัทรียา  คงชาตรี โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1727 เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เอี้ย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1728 เด็กหญิงกฤษญาภรณ์  ภัทรสิทธิกุลชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1729 เด็กหญิงนฤภัทร  พงศ์สัมฤทธิ์ผล โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1730 เด็กหญิงณัฐธิกรณ์  โชคอำนวยชัย โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1731 เด็กหญิงวรางคณา  อุ่นเรื่อน โรงเรียนศึกษานารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1732 เด็กหญิงสุนีย์  เลอวงษา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1733 เด็กหญิงกรรณิการ์  สนเปี่ยม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1734 เด็กหญิงรัตติกุล  กู้กีรติกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1735 เด็กหญิงเนตรนภา  เสริมทรัพย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1736 เด็กชายชินภัทร  โลหแสงสุวรรณ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1737 เด็กชายกาพย์ชวิน  จันทะพา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1738 เด็กชายบดินทร์  จงวิเศษโชค โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1739 นายชยธร  ช่างเกวียน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1740 นายธนธรณ์  ชัยกิจนุภาพ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1741 เด็กชายภัทรพล  เตชะไพศาลกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1742 เด็กชายภัทรวิทย์  ตำปาน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1743 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เทศภา โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1744 นางสาวพิมพ์นิภา  แย้มสรวล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1745 นางสาวรัฐวรรณ  ศรีสันต์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1746 นางสาวอัญชิสา  เบ็ญคุ้ม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1747 เด็กชายภาสวุฒิ  พยุงวีระน้อย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1748 เด็กชายณัช  จรูญวัชรพันธ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1749 เด็กหญิงชมพูพรรณี  อุปถัมภ์มหาชาติ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1750 นายสรรพวัฒจก์  สมวงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1751 เด็กชายธนภัทร  ทุเรียนงาม โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1752 นายนนท์ธวัช  ศิริจันทร์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1753 นายกฤตยชญ์  วงศ์วุฒินันท์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1754 นายพรพล  ตั้งอดุลย์รัตน์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1755 นายพัชรพล  ชาวลี้แสน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1756 นายพงศ์ธรรศ  ทวีโชติอนันต์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1757 เด็กชายพิษณุ  บุญญาอนันต์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1758 นายธรรมนูญ  วรรธนมรรค โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1759 นายปริญญา  มงคลขจรศักดื์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1760 เด็กชายไกรวิทย์  ฉวีพจน์กำจร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1761 นายปราชญ์  สังข์อยู่ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1762 นางสาวพิชญธิดา  ชายู โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1763 นายทินภัทร  จินดาวงษ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายจิณณ์  วรสุทธิไพศาล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1765 นายชนะรัตน์  กุลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1766 นายธนพนธ์  เกตุแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงมาริสา  ธีรโสภิต โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงณัฐธิดา  พิศเพ็ง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงนีรนุช  พูนพัฒน์พิบูลย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กชายธนพนธ์  ธรรมชาติ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงธญเรศ  บุญมี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงพัชรินทร์  นิยมเจนค้า โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กชายนพนิธิ  ธูปทองเจริญผล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงศุภวดี  จีรพันธ์เจริญสิน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กชายนิธิวัฒน์  ฟองคำ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กชายภูริเดช  ศรีชัยปลัด โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กชายชาญณรงค์  นาสมวาศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายนคฤทธิ์  โพธิตันติมงคล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายปวรปรัชญ์  ชัยชโลทรกุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายสรสิช  วัจจะตรากุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กชายสรวิชญ์  วัจจะตรากุล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงจิรวรรณ  ยิ่งสกุลการกิจ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กชายภีระพงศ์  ฐิติเมธาภิรมย์ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กชายกิตติภัฏ  กล่อมบรรจง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1785 นายธนกร  อินทรยง โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงอารียา  ประยงค์อุทัย โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1787 นางสาวจารุวรรณ  พูดดี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงกฤติพร  เชื้อแก้ว โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1789 นางสาวสาวิตรี  พรมพินิจ โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงหรรษา  ลักษณะวารี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1791 นางสาวเจนจิรา  จันทร์อ่อน โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1792 เด็กชายพิเศษ  ปุบผาโสมตระกูล โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1793 เด็กชายนิธิภัทร  เบญจม์ภัทร โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1794 เด็กชายณัฐนันท์  ผิวอ่อนดี โรงเรียนวัดราชโอรส 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1795 เด็กหญิงศุภนาถ  เต็มรัตน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1796 เด็กชายวงศธร  กมลสัลย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1797 เด็กหญิงสุตภาวี  พรหมเอาะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1798 เด็กหญิงสุญาณภัทร  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1799 เด็กหญิงรวินันท์  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1800 เด็กหญิงปวริศา  เต็มดวง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กชายนิธวัต  จงรักตระกูล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายนนทพันธ์  พิบูลพงศ์พันธ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงนัทธิยา  ประดับพลอย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กชายณัฐกร  เผื่อนโภคา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กหญิงพรพรหม  ศิริชัยนฤมิตร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงพลอยนภัส  วงศ์ชาญชัย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงจิรนันท์  อภิกุศโลปกรณ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงแพรวการย์  ใจสะอาด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงพรมน  นินทศรี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงศิริพร  กาญจนพังคะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กหญิงหัทยา  อ่ำสอาด โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กหญิงณิชารีย์  หวานวาจา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กชายมนัสนันท์  ปาริชัยยนต์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1814 นางสาวณัฐณิชา  จรุงกิจศุภผล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงดลลชา  อำนวยชัยวิวัฒน์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1816 นายจุลพัทธ์  จรัสสุรีย์ฉาย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงธัญลักษณ์  โอษธีศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กชายเวชพิสิฐ  นันทเสนีย์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธันทโรฒนกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชรงาม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กชายณัฐกิจ  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กหญิงพรรวษา  วงค์วัฒนา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1823 เด็กหญิงแพรวทิพย์  บุญทวีสมบูรณ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1824 เด็กชายชาตินักรบ  ลักษณะกุลบุตร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1825 เด็กชายสัณหภพ  วาณิชวิเศษกุล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1826 เด็กหญิงปัณณธร  คมกฤส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1827 เด็กชายพชรพล  แสงสุกแสง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1828 เด็กหญิงภัทราพร  ชาติน้ำเพ็ชร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1829 เด็กชายเจษฏากร  จันทราทิพย์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1830 เด็กชายณัฐชนนทน์  บุณยชวเศรษฐ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1831 เด็กชายวรเมธ  ท่างกูล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1832 เด็กชายศุภณัฐ  สุราภา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1833 เด็กชายสหัสนัยน์  นุชโยธิน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1834 เด็กชายสุมนัส  เขมาวรสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1835 เด็กหญิงชุตินันท์  ไชยวงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1836 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทวีพูน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1837 เด็กหญิงพรธิรา  ธีระวรวงศ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1838 เด็กชายสัจจา  ราชา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1839 เด็กชายธนภัทร  หอมจันทน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1840 นายพงศ์ทร  ดอนมะลา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1841 เด็กชายพลากร  ระดาฤทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1842 นางสาวจุฑาทิพย์  พวงบุตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1843 นางสาวนวพร  ปฐมเอม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1844 นางสาวพิชชุนันทน์  จงอนุรักษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1845 เด็กชายธีรวิทย์  เอี่ยมชัยเจริญ โรงเรียนมหรรณพาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1846 เด็กชายชยกร  เรืองรัตนตรัย โรงเรียนมหรรณพาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1847 เด็กชายยุทธพิชัย  พรมนอก โรงเรียนมหรรณพาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กชายธนภัทร  สมคเณย์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงสุบงกชทิพย์  ปรีชาปรัชญาพร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1850 นางสาวบุญตาล  นามทอง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายศุภกิจ  หิรัญจารุทัศน์ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายนนทพัทธ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงชลิตา  คงนายศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กชายิสิริพล  ปฤกษากร โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงเมรินทร์  ศิริบูรพารัตน์ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงตรีเนตร  เย็นใจดี โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ภูงา โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงสุธิดา  กิ่งแก้ว โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงณัฐชนก  แก้วคำ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กชายศุภพิสิษฐ์  ทองจันทร์ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1861 เด็กหญิงณัชชา  คล้ายกระโทก โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1862 เด็กหญิงจรรยพร  เสนนอก โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1863 เด็กชายเกรียงศักดิ์  สมดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1864 เด็กหญิงณัฐญา  อุ้ยอ้ำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กชายก่อเขตต์  บุญตอบ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายบูม  ลีละพงศ์วัฒนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1867 เด็กชายปฎิพล  ศรีเรืองไฮ้ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1868 เด็กชายฐิติภัทร์  โนนมะหิง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1869 เด็กชายกิตติพศ  อำนรรฆกิตติกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1870 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ฮูเซ็น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1871 เด็กชายปริญญา  เพชรย้อย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1872 เด็กชายจีราวัฒน์  กริมเครือมาศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1873 เด็กชายก้องภพ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1874 เด็กชายปวริศร์  เกิดมนตรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1875 เด็กชายทรงพล  วัชรชัยวรเวช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1876 เด็กชายชาญชัย  จิรกิตติไพศาล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1877 เด็กชายณัฐพล  จงอักษร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1878 เด็กชายปณชัย  สุวิมลโอภาส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1879 เด็กชายปุณณวิช  บุรุษชาต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1880 เด็กชายธนพัฒน์  ตั้งกลไกอุดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1881 เด็กชายธีรภัทร  พฤฒิสกลเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1882 เด็กชายเผยชิง  แซ่ก๊วย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1883 เด็กชายธราธิป  ลัพธ์เลิศกิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1884 เด็กชายปารณัท  ไสยอรรถ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กชายฐาปกรณ์  ลวณะคุปต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กชายคณิศร  อิ่มสมบัติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายพงศธร  เลิศสุดประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กชายณฐกร  ปริฉัตร์ตระกูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กชายคันธราฐ  บุตรโสภา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายพชรกร  แม่นหมาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายธานัท  ภัทรจีรัณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กชายณภัทร  ลักษมีธนานนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายจักรภพ  เอกพิทักษ์กุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายนนทกร  เหลี่ยมลิขิต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายเทพธร  เทพชาลี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายปิยากร  พานิชวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายพศิน  จันทิมานุวัติชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายนพคุณ  รัตนอมรชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายจิรภัทร  เทียนศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายธนพล  แซ่เฮง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายโชคสมบัติ  เชื้ออินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายนิธิศ  สันติกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายปุณณวัฒน์  ด่านทรงชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กชายพีรวิชญ์  สีตถาวร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กชายเจตพล  ศักดิ์สถิรวิฑูรย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กชายนภัสถ์  อมรพิพัฒนานนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กชายภูวดล  เชื่อมทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กชายวรพงศ์  ศิริเลิศพิทักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กชายเจษฎา  ข้อกิ่ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กชายพงศ์เพชร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กชายพีรัชชัย  แช่มวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กชายมุฮัมมัด  บินฮาร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กชายนราวิชญ์  ดลเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กชายชนวัฒน์  พลาเวชกิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กชายพลพจน์  เจริญวัฒนสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียนอก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กชายวรพล  หิรัญพฤกษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กชายชยพล  อาภายะธรรม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กชายวสุวัฒน์  กองสินวิวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กชายพุฒิพงศ์  คุณปรีชากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายชวินธร  วัฒนาเลิศสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายธีระ  มหากุศลพาณิชย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายพัทธพล  บุญจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายสรพัศ  วีระกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายภัทรพล  อนกิจบำรุง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายวรเมธ  สนใจยุทธ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กชายชัยรุ่งเรือง  พลายงาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กชายพิพัฒน์  ภู่พานิช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กชายนภัสกร  ศรีเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายชัยโรจน์  ธีรวัฒนสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายสิทธิพงษ์  กลิ่นรื่น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กชายภาณุวัฒน์  ด่านทรงชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กชายพิสิษฐ์  ธิติอัครศักดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตะโกจีน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กชายภูนพัฒน์  ซือสูงเนิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายแสนรักษ์  นิมิตหลิวพานิชย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายนวพล  ศรีชมภู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายสุกฤต  แซ่เล้า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายวิทยา  ตันติสิริสมบูรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายปริยพัฒน์  สกลอารีย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายพีรพัฒน์  ดุมา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายภูรินท์  นกยิ้ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายโชคชัย  อริยะบุญสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กชายอนุภัทร  พีรนัฏพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายอภินันท์  อุ่นใจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายภควัฒน์  คงศาลา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายพีรวิชญ์  เพชรเสนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายรัฐธนินท์  จรรยาประเสริฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายธัชพล  บุญโภคอุดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายภรัณยู  อนกิจบำรุง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายสิปปภาส  ไทยนอก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กหญิงฐานมาศ  กล่อมพฤกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1953 เด็กชายณฐเวช  โชติชนะโสภณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1954 เด็กชายศุภกร  ปรีชานฤตย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1955 เด็กชายภัทรกร  คุณเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กหญิงณภัทรกร  ป้องหลง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายนโม  แสงเดือนฉาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายณพัช  ยุพาพันธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1959 เด็กชายศุภณัฐ  เหมวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1960 เด็กชายปิยะพล  ปิยะทัศนาพงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1961 เด็กหญิงณุชนารถ  นันทศรีรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1962 เด็กชายศุภพิชญ์  ศุภเสถียรปัญญา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงกสิณา  เกียรติสูงส่ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1964 เด็กชายภัทรธร  ชูศักดิ์วรกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1965 เด็กหญิงแก้วมณี  วงศ์แก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1966 เด็กหญิงธณพร  ม่วงน้อย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กชายนันทพงศ์  แซ่ลี่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กชายศุภสัณฑ์  ขันสันเทียะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงธนพร  แก้วนนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงกัลยา  ตั้งสิริพัฒนาพันธุ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กชายภัทรพล  ทองยอดแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ชีวสุนทร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กชายวัลย์สห  แซ่มัด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงธนพรพรหม  พละเดช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงชนันรัตน์  มุงคุณคำชาว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กชายภัทรพล  ภูผาพฤกษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  มะทิตา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงฐานิกา  จโนภาส โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อินทรสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กชายภาคิน  วิบูลไพศาล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1981 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเคลิ้ม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1982 เด็กชายสุรภัสสร์  ชุณหเมธาทิพย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1983 เด็กหญิงปัทมา  ปานอู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1984 เด็กหญิงดนิตา  ศรแก้วธนเดช โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1985 เด็กหญิงธัญพิชชา  อภิทรัพย์โสภณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1986 เด็กชายมนพัทธ์  กลิ่นโพธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1987 เด็กหญิงกชพรรณ  อาภรณ์รัมย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1988 เด็กหญิงปิยนุช  สังการ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1989 เด็กหญิงกรปวิณ  คล้ายดวง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1990 เด็กชายนนทกร  ธรรมวุฒิ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1991 เด็กหญิงธันยกานต์  มณีทูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1992 เด็กหญิงพรชนก  ครองธรรมศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1993 เด็กหญิงธรนันท์  เหลืองหลีกภัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1994 เด็กหญิงกอบทรัพย์  มีชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1995 เด็กหญิงธุวานนท์  วีรวิทย์พร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1996 เด็กหญิงภัทรภร  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1997 เด็กหญิงธัญสรณ์  อาจกล้า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1998 เด็กหญิงเฉิดฉันท์  เฉยไสย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1999 เด็กหญิงนพณัฐ  โอนอ่อน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2000 เด็กหญิงกัญญปภา  หมายสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2001 เด็กหญิงธันย์จิรา  จงมั่นเกษมสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2002 เด็กหญิงพัชณิชา  ภู่อยู่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2003 เด็กหญิงนภัสสร  คงเกตุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2004 เด็กหญิงฐานิกา  กุลปราการ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2005 เด็กหญิงนภวรรณ  รวยรวย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2006 เด็กหญิงกัญญภัส  ศรีกลชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2007 เด็กหญิงนิรดา  หนองกลางน้ำ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2008 เด็กหญิงพิชญ์ฌาพรรณ  พ่วงวิจิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2009 เด็กหญิงปฏิณญา  แก้ววิสัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2010 เด็กหญิงปัทมา  สุขรุ่งเรือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2011 เด็กหญิงกีรัตยา  เนตรสุวรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2012 เด็กหญิงนภาพร  ธรรมคะนา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2013 เด็กหญิงพอหทัย  ประทุมชมภู โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 เด็กชายภาธร  ยังละออ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2015 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ตรัยพัฒนากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2016 เด็กหญิงปิยธิดา  เซียงจิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2017 เด็กหญิงกุลสตรี  เสาหิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2018 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรหมทา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 เด็กหญิงนฤพร  ชื่นชีวเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงพิมลพร  สุรเวคิน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงลลนา  เกิดปาน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กหญิงพนิดา  สง่าอารีย์กุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2023 เด็กหญิงเก็จกาญจน์  อมรเวชยกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2024 เด็กหญิงแพรวพราวพร  พวงเพียงงาม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2025 เด็กหญิงนฤวัลย์  ต้นถาแก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2026 เด็กหญิงลักษณ์ติกาล  เฮียงโฮม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2027 เด็กหญิงขวัญจิรา  คงสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2028 เด็กชายกรภัทร์  เต็งสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2029 เด็กหญิงภูริมาศ  บุตรศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2030 เด็กหญิงพสชนันท์  บุษบา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2031 เด็กหญิงนัชชา  ชูวัลย์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2032 เด็กหญิงวิรินทร์  เหลาแสง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2033 เด็กหญิงมุทิตา  บางบ่อ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2034 เด็กหญิงเขมจิรา  ธราดลธีรภาพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2035 เด็กชายอภิสิทธิ์  หลวงอุดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2036 เด็กหญิงพัชรพรรณ  รอดฤทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2037 เด็กชายกฤษดา  เจิ้ง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2038 เด็กหญิงศศิชา  แสนสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2039 เด็กหญิงนันทนัช  พูลศิลป์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2040 เด็กหญิงจิรประภา  เทศอินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2041 เด็กหญิงเมทิกา  พงศ์เดชาโชติ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2042 เด็กชายกษิดิส  ศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2043 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ห้องหิรัญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2044 เด็กหญิงกลรัตน์นรา  วริศเรืองวงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2045 เด็กหญิงบุญทิวา  แสนกล้า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2046 เด็กหญิงศิวนาถ  เพ็ชรสวัสดิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2047 เด็กชายเอกชิณ  สกุลสถาพร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2048 เด็กหญิงศศิธริน  ลำพังชีพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2049 เด็กหญิงเจนจิรา  สุรพล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2050 เด็กหญิงเบญจมาศ  คล้ายทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2051 เด็กหญิงพิมพ์วัชรา  พุฒิมา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2052 เด็กหญิงรุ้งแพร  ทรงกำพลพันธ์ุ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2053 เด็กชายกิตติกานต์  เหลืองประสิทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2054 เด็กหญิงศิตานันทน์  โสณวิชิตานนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2055 เด็กชายธีรกฤช  ศักดิ์ศรีท้าว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2056 เด็กหญิงปฏิพร  อริยเลิศปัญญา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2057 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เติมพัฒน์พิบูลชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2058 เด็กหญิงลัลนา  แซ่เบ๊ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2059 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทนคง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2060 เด็กหญิงสุพิชชา  มงคลพรอุดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2061 เด็กหญิงชลธิชา  ดำริห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2062 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยอัศวนันต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2063 เด็กหญิงปภาวี  ตันบุญเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2064 เด็กหญิงอาทิตยา  ประสพภักดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2065 เด็กหญิงเพลงพิณวลัย  เพ็งพูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2066 เด็กชายคามิน  วันกนกกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2067 เด็กหญิงอุรชา  แสงเครือสุข โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2068 เด็กหญิงประกายแก้ว  ราชวงษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2069 เด็กชายวิศวกร  นนท์นอก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2070 เด็กหญิงชัญญานุช  เอิบโชคชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2071 เด็กชายคุณานนท์  เลี่ยมพูล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2072 เด็กชายกรรณชัย  ชูบัว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2073 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธีรวโรดม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2074 เด็กหญิงศิรินภรณ์  ปราโมทย์มุกดา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2075 เด็กชายวุฒิวัฒน์  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2076 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฉัตรนุกูลชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2077 เด็กหญิงศตพร  ประทุม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2078 เด็กชายกันตพัฒน์  ขวัญสมคิด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2079 เด็กหญิงฐานัชชา  ด้วงนุ้ย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2080 เด็กชายจารุเดช  แซ่แต้ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2081 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณเจริญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2082 เด็กชายกริชชัย  เจริญเรืองเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2083 เด็กชายก้าวพล  พรมอุทิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2084 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สิริจุติกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2085 เด็กหญิงวรัชยา  เจือจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2086 เด็กชายศุภกิตต์  ทางสกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2087 เด็กชายเจตนิพัทธ์  คุสิตา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2088 เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  วัชระชาญชัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2089 เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงสาย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2090 เด็กหญิงภัฐธีรา  ปิยะโชคณากุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2091 เด็กหญิงวรินทร  พรเสรีกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2092 เด็กชายศุภวิชญ์  เพิกสวน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2093 เด็กชายกฤตธี  รุจิรเมธาธร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2094 เด็กชายเจตนิพัทธิ์  บุญพรหม โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2095 เด็กหญิงภารดี  ทิพามณีมงคล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายชยพล  หลงประดิษฐ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กชายสรวิชญ์  โมกไธสง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงวริศรา  เกตุเล็ก โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2099 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญสร้าง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2100 เด็กหญิงยมลยงยศ  อนรรฆจีระพงษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2101 เด็กชายสรวิศ  ธนชาต โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2102 เด็กชายคุณนิธิ  ตรีเจริญสมบูรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2103 เด็กหญิงวรวรรณ  ใจเที่ยง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2104 เด็กชายชินกฤต  อิ้มทับ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2105 เด็กชายฉัตรตฤณ  คำวงศ์ศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2106 เด็กหญิงรินลดา  เนรมิตรัตนประชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2107 เด็กชายสิริเชษฐ์  พิระพงค์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2108 เด็กชายทักษ์ดนัย  อุรารักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2109 เด็กชายฐิติพงศ์  สร้อยทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2110 เด็กชายณภัทร  เสียงไพเราะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2111 เด็กชายสุรชัย  กาญสอาด โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2112 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ฤกษ์ศิริ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2113 เด็กชายโชติชยุตม์  สุรบดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2114 เด็กชายต้นน้ำ  ธรรมาเสถียร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2115 เด็กชายธนศักดิ์  เชี่ยวชาญกุล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2116 เด็กชายทวีวัฒน์  ศรีกลชาญ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2117 เด็กหญิงวรรณพิมล  ขจรศักดิ์สุเมธ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2118 เด็กชายธีรภัทร  สอใบ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2119 เด็กชายธาดา  ธนสุวรรณธาร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2120 เด็กชายญาณศรณ์  ปิติวิทูรวรรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2121 เด็กชายณัฏฐชัย  สุทธิสัมพันธ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2122 เด็กหญิงวราสินี  ออกเวหา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2123 เด็กชายสุรศักดิ์  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2124 เด็กชายนราธิป  หล่าแสนเมือง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2125 เด็กชายธีรเมธ  ศรีวิเศษ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2126 เด็กชายณัฐภัทร  นรดี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2127 เด็กชายณรชัย  ฉิมพาลี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2128 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สมสงวน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2129 เด็กชายนนทพัทธ์  สาริยาชีวะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2130 เด็กชายปรัชญ์ชนะ  ภูกองชนะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2131 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2132 เด็กชายพงศ์สิริ  นาสา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2133 เด็กชายนพรุจ  ทิพย์แก้ว โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2134 เด็กชายณัชวิชช์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2135 เด็กชายกษมา  ไกรพินิจ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2136 เด็กชายตะวัน  สรอุดมฤทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2137 เด็กชายอธิวัฒน์  โสตถิวัฒน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2138 เด็กชายปิยังกูร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2139 เด็กชายภาณุเดช  ทองเฟื่อง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2140 เด็กชายทัศน์พล  ธำรงชลพิสิฐ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
2141 เด็กชายณัฏฐพล  จีรายุตรีทิพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2142 เด็กชายอภิ