รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพรมงคล  ตันนิกร โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กชายกิตติธัช  เจิ้นสว่าง โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายพงษ์พัชร  สินภัทรโชค โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 1 ป.4 วิทย์ประถม
4 เด็กชายธนทร  ชูศรีทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐณิชา  คณามิ่งมงคล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายชนาธิป  อมรธรรมสถิต โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายศุภณัฏฐ์  ธนพรโพธิ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติภณ  เขมะรังษี โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนัทซรีย์  พวงมณี โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายศุภกฤต  โชตินพรัตน์ภัทร โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรนับพัน  รุจิชีพ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธนัช  พลสุขเจริญ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธนกฤต  วิชิตนพวรรณ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายปวรุตม์  เอกพิศุทธิ์สุนทร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอัครัช  พร้อมสุข โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายสิปปกร  จันที โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายสุทธิพจน์  พรบุญบานเย็น โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกรหทัย  โชตินพรัตน์ภัทร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เผื่อนโภคา โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงขวัญชนก  ใหญ่เรืองศรี โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงลลิตภัทร  กิตติจตุรงค์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุพิชญา  ระเบียบนาวีนุรักษ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายกฤติเดช  ชื่นจิตต์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนิธิกร  เหล่ารอด โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปุญญิสา  มณีช่วง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพรรณษมล  สืบอาทะ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกัษณะ  ชุณหวิกสิต โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรินรดา  แดงสกุล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายยศภัทร  พิมพ์อักษร โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายยศพล  พิมพ์อักษร โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายศตวรรษ  เทียมเพ็ง โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงรินรดี  แดงสกุล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงชลภัสสรณ์  บัวคำ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงภูษณิศา  สอนทอง โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปุณยวีร์  กลิ่นบุบผา โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณฤดี  เธียรชูบุญ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายพลพิพรรธน์  แสงเงิน โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเพชรดา  ชาคะพา โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงพัชรพร  เหลืองอ่อน โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงลภัสรดา  พร้อมสุข โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิมพิชชา  แสงเงิน โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอนันตญา  สาระ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงเมธานันท์  หนูบัว โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เต่าแก้ว โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงณัฎฐสิริ  งามสิริเดชาวงศ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนวัฒน์  ชูโต โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายพีรธัช  ขำมีศักดิ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกษิดิศ  สะโนตรัย โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกวิสรา  ทิวาเวช โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พื้นพรหม โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธีรัช  เร่บ้านเกาะ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายรวิชญ์  เดชอาคม โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรเสน โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายวัชรวิทย์  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายติณณ์  วิไลรัตนาภรณ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณฐภัทร  สมุทรผ่อง โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชนัต  ธมกิตติพร โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงศตกมล  ขมักการ โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงสรวงมน  สุขเสมอ โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายตนุภัทร  แร่เพ็ชร โรงเรียนพญาไท 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ธีรพลอำพัน โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวิปัสสนา  ทองช่วง โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวิภาดา  ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงรุจิรัตน์  กรุดบาง โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงขีรอัปสร  พศุตม์พงศ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงโศภิษฐา  จักราพงษ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฐภูมิ  ณัฏฐกุล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกุลธิดา  ลิ้มศิริเศรษฐกุล โรงเรียนพญาไท 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายสมโภชน์  มากกุญชร โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายภัสสม  มีฤกษ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธนภรณ์  สินเวช โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงธนภร  อ่อนลมูล โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงบุศราทิพย์  รชตเรืองสิทธิ์ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ปล้องไหม้ โรงเรียนพญาไท 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายโชติพงศ์  ขุนนารักษ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปุญญ์ปภา  เหมบุตร โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงกิตติวรรณ  โกศลอุดมสุข โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกฤตชญา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายภูวเดช  สมชาย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภิญญมาศ  สีมี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายกัณฑ์  ชูเสน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ป.6 คณิตประถม
83 นายภัทรพล  เลิศธีรพจน์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 นางสาวธนิตา  จันทร์ทรง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 นางสาวพรหมพร  ศุขโอภาส โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวณัฐวรรณ  น้อยจ้อย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กชายรณกฤต  กฤศมน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงปารัช  คงเจริญสุขสันติ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายศุภวิชญ์  สุนทรพาณิชย์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงชลธิชา  ชุยชะโก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายชยพล  กุลวงศ์วรพัฒน์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพัชชา  ภมรบุตร โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุชาณัฐดาณ์  ใจเกื้อ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายนภันต์นพ  หวังดี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายอนันตสิน  หลิว โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มีสมโภชน์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงวาสนานันท์  จันทร์ทอง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีสุขสันต์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัฏฐิมากานต์  วิมะลิน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสิริวิมล  กูณาพืช โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอชิรญา  ด้วงแก้ว โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงทักษอร  ใยชม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปิญชร  นาคะสุวรรณ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนริณี  นวมาลา โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายพลกฤต  ทองเงิน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปภาวี  หญ้าปรัง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายจิรวัฒน์  อุดมวรรณคดี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงชวพร  โง้วเชียง โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงวิระญาดา  พาลี โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกัณญาภัค  เครือครัด โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพิชิต  ทองเงิน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายศุภกร  ชัยภัทรอังกูล โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพาขวัญ  สิงหบุตร โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงชีวาพร  นรินทร์นอก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวีรนัญดา  ศรีรักษา โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงกันต์ปันนี  เพชรขาว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายคณนภ  พูลฤทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายเจตวัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายกันตณัฐ  อังคทาภิมณฑ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพบฝัน  บุญล้นเหลือ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายสัณหพลวัช  พุกะทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงชดิศา  ศรีสันติสุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายพารมี  พีรภาพ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนพรุจ  เลิศวิริยะพร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายปริชญ์  เลิศยิ่งยศ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสุพัชรีย์  อยู่ออมสิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายธนกฤต  นิรนาท โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายพัชรดลย์  โพธิ์ชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายปรเมษฐ  ลีลาวนาวัลย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกนกกร  ธิมาสาตร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชามาญา  ปมุติโต โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภูพฤกษา  ผู้ทรงธรรม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิรันดร์วิชย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอมลรดา  อภิธรรมวิริยะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศุภัชญา  กณะสุต โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงณัชชา  ดุลย์วารีทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายภฤศพร  พรพัฒน์กุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายกันณพันธ์  สมิตานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายพงศกร  เฉลยอาจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายสหรัฐ  บุญทา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายกรพัฒน์  อัศวอารักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์นนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธนภัทร  จักษ์เมธา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายชคธร  อินโต โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปณิธิตา  สรรค์วิวัฒน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายณธเดช  ดลเฉลิมพรรค โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายชยธร  เจียรศิริกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าโกสิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายระพีชลสิทธิ์  เป้าสาทร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายธนภัทร  อรรคฮาตสี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายวริศ  ไทยสุทธิ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนภัสรพี  ศิรามังคลานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายณฐาเดช  กอบบุญช่วย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายปกป้อง  บุญมาไสว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภคพร  สิงห์ทา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายณกฤช  คำบุญย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชญานิศ  ทองชุม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกุลณัฐ  ยี่สุ่นศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภาสินี  ภู่ห้อย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายศุภโชค  ปัทมพงศ์ประยูร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กชายกฤตัชญ์  กอสัมพันธุ์สุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงปุณรณัตย์  รติชนิยกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายรัชพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายสิปปวิญ์  โชตึก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงศุภดา  รังสีเสนาย์พิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายสุวพิชญ์  ทันใจ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนวพร  เกื้อเส้ง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายธนานันท์  เสลานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงณัฐชยา  ดีประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายภาคย์  มุกดาอุดม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชอบเพื่อน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กชายมโนมัย  ชนะไพ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายรังสิมันตุ์  รัตนะโรจน์สกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายปารุสก์  พลากำแหง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอรุโณทัย  ใจงาม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณิชากร  ศรีแก้ว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายณกร  งบพิมาย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กชายพชรภูวดล  ไตรสุธา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายธีธัช  สุเมธาวัฒนะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกื้อเส็ง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายณฐพล  ทวีอมรรัตน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายรภัสสิทธิ์  ยังคง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงตามตน  นิวาศานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายปัญจพล  อ่วมชื่น โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงภูริชญา  จำรูญวัฒน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชนิกานต์  บุญทา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงธมกร  ปิยมังคลังกูร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายยศวริศ  ภูมี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนราชวินิต 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก โรงเรียนราชวินิต 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญเผือก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสินทรัพย์  ปัทมะทิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายรุจิพงษ์  แพเสือ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกชรัตน์  พลบำรุง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายสุวิจักขณ์  วิตะพันธ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกิตติพัศ  แจ่มประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐจิราพร  ศรีภิญโญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงไปรยา  ลีวานันท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนัญญา  วัฒนาวรรณะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายธัญยธรณ์  ภูมิเฉลิมพิมล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายรวิทย์  ผ่านภูวงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนภัสนันท์  อนันตชัยกาญน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กชายสุวรรณศิริ  สุวรรณศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายนาวี  รังสิกลัส โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปัณณวิชญ์  นครเขตค์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายณภัทร  ตันติพิบูลทรัพย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายไชยภัทร  ชวลิตสกุลชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงลฎาภา  ณัฐวัฒนะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอธิศ  แคคลา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐชัย  เทพธรณี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปุณณ์พัฒน์  สุนทรสุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปาณิศราลักษณ์  ฐานาริชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสถาพร  สุขร่วม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนัท  ยูวะเวส โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงใบเฟิร์น  ทองวิชิต โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอัครวินธ์  อัครจรัลญา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกัลย์รวี  เวชพราหมณ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวธัญญา  สมศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวริทธิ์  หมั่นค้าประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพรชัย  ธะประวัติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายพิภู  อังโขรัมย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงชลิดา  ไอศิริ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สาธา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงดลพร  คงเจริญถิ่น โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอริสา  แสงพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐสุคนธ์  ฉายชูวงคษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงศิรินาร๊  ไกรพึ่งดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฐิรัชญา  จี๋มะลิ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงบุญพิชญา  สมรมิตร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกัลยกร  ขุมนาค โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพณิชา  เพรียวพานิช โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัทรนันท์  น้ำผึ้ง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัฐชนน  เจริญเสริมสิริ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสุชานรี  แข็งงาน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิมพกานต์  พิกุลหอม โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคหลัก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพชร  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกนกพร  พรจตุรินทร์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนิวาริน  ศานกมล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายสิทธิกร  ลิขิตวิเศษกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายสุภิยะ  สกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภัทรียา  จงอุดมสุข โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปุญญพัฒน์  พันภูษา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ถินแพ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสุนิธิ  ฐษนาริยชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธีรวัฒน์  วงศ์ขวัญเมือง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายศิวกร  นวลไชยดี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐศักดิ์  กลิ่นเจริญ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวระภา โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เนียมสกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์แสงสุก โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภูม  เสนานุตร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุกฤตา  เจียรนัยทรานนท์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงรชานิษฐ์  แก้วจงประสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธิติ  ไกรเพชร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายภีม  วัฒนะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายศุภเสฎฐ์  สุขศิริเวชรักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอัครพัชร์  สุขศิริเวชรักษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชยางภาษณ์  โครตชนะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงถนอมบงกช  อนุสรณ์พานิชย์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนุชจิตรา  รุ่งเรือง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายอัซฮารี  วิริยวงศกร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กชายธนกฤต  แดงแต้ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพาขวัญ  เพชร์อ่าว โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภคิน  จันทรังษี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธีรภัทร  หาญมุ่งปณิธาน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายวรพงศ์  แก้วสว่าง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุภนิฎา  พานิชย์เจริญยิ่ง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กชายอรรถพล  เปี๊ยะขายคล่อง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงจิรญา  สินธุพาชี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองจุไร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายพีรณัฐ  ประชาจิตกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกฤติน  เตชสิรินารี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายจิตศิลป์  จ้อยศรีเกตุ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอริย์สร  เลิศพลังสันติ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกิตติโชค  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐพัชร์  จงเจริญจิตต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชวกร  จีนสุกแสง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงเขมจิรา  ยิ้มย่อง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายพศิน  พีระวรานุพงศ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชยพล  คงเมือง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐกมล  วรคุณพิเศษ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอริยะภัทร  แพทย์พันธุ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายภูมิพัฒน์  ถนัดกลึง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภูรินท์  ถนัดกลึง โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายภูรี  โรจนาอภิชัย โรงเรียนราชวินิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพชร  บุตรสอน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกานต์สินี  หาญมุ่งปณิธาน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภัสสธรรม์  พุฒศิรอาภากร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงนภสร  แย้มเงิน โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชาลตัน  งามพิพัฒนกุล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปริชญาดา  ทองใบเพ็ชร โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกัญญ์วรา  หงษ์รัตน์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจิตราภรณ์  จับจิตต์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธีร์วุฒิวัฒน์  ปาณิกวงษ์ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงภัทรนันท์  แต่ดุลยสาธิต โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงมรกต  กรัตนุถะ โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณภัทร  มนัสบุญเพิ่มพูล โรงเรียนราชวินิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐกมล  แสงศรี โรงเรียนราชวินิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายสุขจิต  ไชยวงศ์ โรงเรียนราชวินิต 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนราชวินิต 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายณัชพล  วรคุณพิเศษ โรงเรียนราชวินิต 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนราชวินิต 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพบธรรม  บุญคง โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายปัณณฑัต  อุตรศรี โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายรัชพล  นวลงาม โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปรญา  ดอกพิกุล โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจีรภา  ศรีเสริม โรงเรียนวัดนาคปรก 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปพิชญา  ปัทมจิตร โรงเรียนวัดนาคปรก 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีคำภา โรงเรียนวัดนาคปรก 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายอรรถพล  อมรทัต โรงเรียนวัดนาคปรก 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงนริศรา  สืบสมุทร โรงเรียนวัดนาคปรก 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพินลดา  กรรตุพันธาพร โรงเรียนวัดนาคปรก 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปรีดิปก  มากเจริญชัย โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายรวิพล  กุรุพินท์ศิริ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงรดิวันต์  พรนราดล โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายภัทรพล  ก.จันทราภานนท์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายนรวิชญ์  จันจุติ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปรินทร์  นวลศิริ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกมลพัฒน์  คมศรีโสรัตน์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายรัชภูมิ  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงธมน  เมฆรุ่งจรัส โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศศิธร  สริมา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอมิตา  สุปินะ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมกร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายธนทัต  รัตนาสิทธิคุณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพัฒพิชญ์สา  โสภณธรรมพัฒน์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศวิตา  สานุสันต์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงนภา  คล่องกิจการค้า โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงศศิประภา  เจิ้น โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงนลินี  สรรพมงคลชัย โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายสุรพัศ  นพกุลโรดม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์เดช โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายธัตธน  ลิ้มมณฑล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถาวร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายกฤตบุญ  แสงทิพย์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิพัฒน์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายก้องภพ  เที่ยนประเสริฐกิจ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายเจษฎา  เดชบวรมงคล โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายพงศ์สันต์  ฟูเฟื่องสมบัติ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายภูมิระพี  พิษอดูลย์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายกิติพันธ์  ฤทธิ์สุวรรณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงชญาดา  กำมา โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายสัณหณัฐ  ครึนสันเทียะ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายสิทธิชล  ชินวรากร โรงเรียนวัดอมรินทราราม 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวีรยา  อินทมาตย์ โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายเนธั่น  เลิศอมรพงษ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายศิวาพัชร์  ลิขิตธนพงศ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายธนวัฒน์  เสาร์มั่น โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพิชญย์สุดา  เพ็ชรพรประภาส โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายพันธมิตร  นิสสัยซื่อ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงธนารีย์  สมใจ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงปลายฝน  โพธิ์คำฉาย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  พันธ์ศรี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงเบญญาภา  สัมภูทอง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์จันทร์กลม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงกชกร  เหล่าตระกูล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงปสุตา  วงษ์สินธุ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายวรัญญู  เฟื่องผล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กหญิงธัญยภรณ์  สมจิตร์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงปริศนา  อินทรสุนทร โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กหญิงสุขฤดี  ปุงบางกะดี่ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กหญิงพิชามญช์  ผ่องหทัยกุล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กหญิงธนิสร  แดงจั่นเจริญ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงมนัสนันท์  เจียมจรัสโชติ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กชายอังศุชวาล  สมิตชาติ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายลภัส  เลิศชวนิตย์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงศิรินฎา  บุตรทองทิม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงณัฐธิดา  แย้มเดช โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงจีรณา  รมย์หิรัณย์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงชนกนันท์  หวังสืบ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอโณมา  พานิชย์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงชนาภา  สิทธิศรี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเขมนิจ  วิจิตรปรียารักษ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุพิชญา  สกุลจริยเลิศ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดาอินวงศ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฉัพพรรณรังษี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  คำเพราะ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธิติวุฒิ  ธงทวัฒน์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงชนเนษฏ์  ภูชมชื่น โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงธารวิมล  ดีราชรัมย์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงอัยยา  ประเสริฐสมบูรณ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงพิชชนก  หงษ์สำโรง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงบัณฑิตา  ดำรงนิธิกุล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงชญานี  ยี่เข่ง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชลพรรษ  รอดพล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณตา  วิเศษจันทร์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธนบดี  รัตตัญญู โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงจิรัชยา  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพิยดา  ภู่ไชย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกรณ์ทวี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงฐิติชญาน์  ขลุ่ยศรีตระกูล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายรพีพัฒน์  ผาโท โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชญานิศ  เลิศประสิทธิวงศ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงหฤทัย  แจ้งเจริญ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงจันจิรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพัชราพร  บุญธรรม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงวริศรา  จูมงคล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โสภาที โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงศมนวรรณ  แซ่จึง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกานต์สิรี  ใบโสภณ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภัสสมณฑ์  จิรพัชรกุลพงษ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงศิริมล  อุ่นแก้ว โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนลินทิพภากร  กิจสมัย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงภัทรวดี  อุปมัย โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกชกร  สุขประสงค์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  คุณพรหม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงสุตาภัทร  โพธิ์กูล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธิษณาบดี  ศิริทรัพย์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอลงกต  วิมลสุข โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายรวิช  โยอาสี โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิชาพรรรณ  ผ่องหทัยกุล โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงทิพย์มณี  สันติภราภพ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายพชร  รัศมีสุริยะ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงตุลยา  ชำนาญสิงห์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพิชญธิดา  กันยานนท์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนูรีน  พาลีเขตต์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายวีรภัทร  ฐานบำรุง โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงวิลาสินี  เกษมาลา โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายอติเทพ  แสนเสนา โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปริยากร  หมื่นแก้ว โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงสุพิชชา  จันทรา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายเหนือนภัส  กองภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงรุ่งนภา  มาตย์สาลี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายธีรเดช  ขำประสาท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายนิโคลลัส  มายลิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงพรฟ้า  อัจฉรารุจิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กหญิงชุติมา  โอภาสสมุทรชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงชาลิสา  ปะวะบุตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายสิรวิชญ์  หมื่นแผงวารี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายธนะกฤษ  ปัญญาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงวลัยพร  ระวีสิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายอชิระ  ยิบ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงศสิธร  นนทะดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กชายวิศรุต  โสภณพฤกษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงปุณรดา  โชติเกษมกรสกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงทัชชกร  วรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงปารย์  ภูธรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปุณิกา  ทิพกาชยะกูร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภูวศิษฏ์  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงนันท์นภัส  กวีรัตนกิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนลินทิพย์  วังอุทัยศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณฐพัฒน์  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงอภัสนันท์  อังก๊าศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  ชาติงาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสุธาสินี  ไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายปพน  เพ็งเรือง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธนกฤต  วสุประสาท โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนูรฟิตตรี  บอมอ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธัญ  พรหมแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  วิธูเรณี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายชามิล  เหมมันต์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายวัชรพงศ์  จิรเกียรติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวณานันท์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายพลจักร  เจียมตระกูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายภาณุวิชญ์  โชคพิมาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพงศธร  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงนีรณัฏฐ์  อัศวสุดสาคร โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงธนัชพร  เสถียรไพศาล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงพาขวัญ  สุขารมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงอุษา  อินทรอำนวย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายชนาธิป  พิทยาคมกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายกมลวุฒิ  ภู่รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กหญิงสุพิชญา  ปภารัตนกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีอภิรัฐ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญให้ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กชายพีรวิชญ์  กอนดี โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายธนภัท  จังคณิภากุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกิตติพล  จรัสรัชวานิช โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายสุวพัชร  หวังธีรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายศุภวิชญ์  จิระเดชะ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายฐิติพัฒน์  ค้ำบุตร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กหญิงณิชา  ขำกัน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กชายณภัทรชัย  เชื้อนันไชย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายณัฐศรัณย์  ดำรงไทย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายวิชชัยชาญ  ฉายพิมาย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กชายธนิสร  นาแสวง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายสาธิกิตติ์  ทัพบำรุง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายสรรพทรง  ทรัพย์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายศิวกร  สายทวี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายพศวีร์  พูลลาภ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายศิวพล  ลายลวดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายจิรภัทร  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กชายอัครวิทย์  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อาจโนนเปลือย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวิภาษณีย์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงปริยากร  แจ้งสุทธิวรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายภาพงษ์  พลชาติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กชายอชิตะ  อินทกรอุดม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กชายอังศวีร์  ฤกษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  พุ่มขจร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายอัครพล  ตันติโชติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงกชกร  ศรีศักดิ์นอก โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎาภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธรรศ  คงขุนเทียน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายสุนิธิ  นาคราช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพิศลย์  วิมลโสภณกิตติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพชรปราณี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐปานี  บุญอริยะ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชุติมา  ลาภสาร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ธรรมสุปรีดิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณัฐรดา  มานิตยกูล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงกุลกิตติยา  เปรมฤทัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงภัสฑีรา  อังกาพย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนันท์นภัส  งามวิไลศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายเกียรติยศ  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายพศิน  คำนวนกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงธมน  ศิริไกร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายชณพัชร  เชี่ยวโสธร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณฤดี  ขำตา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธีรวัจน์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงนลินทิพย์  เครือไชย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐนันท์  ขอผึ่งกลาง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนวัฒน์  วันเสน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฏฐ์เณรี  จำปา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพรหมพร  ถิรมงคล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายปะการัง  คำฝอย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอัยประภา  วงษ์ทำมา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสุวรรณภูมิ  บุญกันต์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณิชาภัทร  นิ่มเนตร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกฤตภาส  เล็กน้อย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพรรณหงส์  ราชราวี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธอธ  เพาะบุญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอชิรญา  สอนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายภานุวัฒน์  พิลาศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายชิรณณ  ธาดาดุสิตา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภาสุ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุนัฐชา  ธนูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอิสราภัทร์  อดุลย์วิทยากร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายแบเรียลจัน  เลมานา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพีรดา  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายชนะชัย  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงพรจิรา  แช่มสะอาด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายกรณ์  เตชะเสน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายต่อตระกูล  รังษีวรการ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูผุด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายภัทรศักร์  เลิศไตรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายอภิธน เจมส์  สัยยะสิทธิ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำนวล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงจิรชยา  เสมาน้อย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายณัฐภัทร  อานุภาพมาศ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพัฒนขวัญ  หงษ์เงิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงศศิปภัสร  ใครอุบล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฐฐิรา  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงทัศพรรณ  ปลั่งพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสิรภัทร  งามสุทธิ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ลีลาเกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รุจิเบกษานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายยศวร  อัตตนาถ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธันย์ชนก  คงบุญ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงมณีรัตน์  นัยปรีดี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงศศิธร  หลอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายสรวิชญ์  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภูริชญา  ภูติรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงบุญยาพร  วรรณบุตร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายชัชชล  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิชาภัทร  ภัทรวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายยศภัทร  ภัทรวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กชายภัทรพล  วิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงพอเพียง  ชิณกธรรม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงสไบมุก  พิมพ์น้อย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายภาณุพล  โบดขุนทด โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงชมบงกช  ราษฎร์นิยม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายทักษ์ดนัย  ไวยกัญหา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงพีรญา  อันติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายบุณยภู  คู่มณี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายณภัทร  ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปิยังกูร  กัมพลานุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กชายพุทธิวัฒน์  สุขแย้มศรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพงศ์ณัฐกร  สาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายอินทัช  พงษ์สิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพล  ธนสรวิศย์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายศุภกร  โสดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวรพิชาภา  ธีราทร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายพิพิธธน  จันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายเนติธร  มูลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วทิพากร โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อู่ข้าวอู่น้ำ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายอัคพล  เลื่อนพิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปณิตา  ดำรงค์โภคิน โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายธนกฤต  กลอนครบุรี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงปลายฟ้า  เสมา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปุณณ์  กลแกม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธนัชญา  เกาะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวีรินทร์  เศรษฐจินดา โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายเผ่าภัค  วิเชียรสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณัชธร  หมู่พิมูล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายสิทธชัย  โชติเวชชกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายฐานวัฒน์  มาสิริวิโรจกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายณัฐวรรธน์  อินทพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายนพวิชญ์  ไพศาลอนันตกิจ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายอิทธิพัฒน์  ซ่อมประดิษฐ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายทนาย  มิตรตระกูลกิจ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายกมลภู  ศรีแก้ว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายธนพิสิฐ  จาง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงจุฑาธิป  วิริยพรสวัสดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงธนภร  อิ่มแช่ม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายสิรภพ  เลาหพงศ์พสิน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ภิรมย์โชติศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายศุภกร  ไชยเกษมศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายภูรินท์  เรืองอินทร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายธนเมศร์  เกล้าไพศาลกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายพีระณัฐ  ก้องกิจพิพัฒน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายกรพัชร  เรืองเดชรังษี โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายสรวิชญ์  แสงดาว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายสกลภพ  โชติพานิช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงชนิสรา  สดายุรัตน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงกมลชนก  ยาตรา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทิพย์กองลาด โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายกฤตเมธ  โควานิชเจริญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงคล้องขวัญ  ชาญนำสิน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยเพ็ชร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายคณาธิป  วิริยพรสวัสดิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายกันตพงศ์  นรมานพ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายภูชิสส์  เหลืองอ่อน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงกมลชนก  จักร์กรีนทร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงคัณธรัตน์  พินพิสิทธิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายปภังกร  แทนประสาน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงลักษิกา  แสนยะมาตย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงชนกชนม์  ภัทรารักษ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงณปภา  บุญวานิช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายศิโรตม์  อินทศร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
627 เด็กชายอชิระ  โรจน์วิศิษฐ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายพงศ์ปณต  วรากลาง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายกฤติเดช  ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กชายปณิธาน  วีระโอฬารกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายณตฉรรต  ส่งศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายพชรพล  นวลแก้ว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายปุณณวิช  เด่นอริยะกูล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายหิรัณย์  เฮงโรจนโสภณ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายธีภพ  วงกตศิลา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
636 เด็กชายณัฎฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายศิวกร  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายสิรวิชญ์  วิริยะพิษฐาน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงกัลยรัตน์  อมรอริยะกูล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงอาทิตยา  ชัยวัชรสร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพัสกร  จิวะวรเกียรติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายพศวัต  สุขรินทร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงญภา  วิณวันก์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
644 เด็กชายทยากร  อมฤตนทีธร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
645 เด็กชายณัฏฐกร  เบญจริทยากุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายธนกร  วชิรเบญจพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
647 เด็กชายพงศกร  อมรสิน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
648 นายสิรวิชญ์  สิริสินรุ่งเรือง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
649 เด็กหญิงพิชญาภา  อุดมศรีโยธิน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
650 เด็กหญิงภาพร  ศรีสันติสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
651 เด็กชายวชิระวิทย์  วรากลาง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
652 นายจิรกิตต์  มีทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
653 เด็กหญิงจินดารัตน์  โกศล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
654 เด็กหญิงดารัตน์  อำนวยวิทยากุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
655 เด็กชายเขมปิยะ  พรพิพัฒน์สกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กชายอนพัทย์  ชาญพาณิชกิจการ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอรรถกร  อัศววงศ์เสถียร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงขวัญชนก  ไตรรุ่ง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอธิภัทร  ธรรมไชยธรรศ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายชาญเมธา  พรหมวิจิตรการ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตน์รวีวงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงนีรชา  เมธีสิริพัฒนะพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชยางกูร  ต่วนอุดม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายภานุพงศ์  สาแหรกทอง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายภูรี  มงคลชีวสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายฐนกร  แซ่ลี้ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายลำธาร  ภู่ประดิษฐ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงอาทิตยา  มหาเจริญสิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงบวรรัตน์  อุทัยวรรณ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายสมาธิ  ชื่นทองคำ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายธานิศ  มีทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงธนาภรณ์  สิริวัฒนพรพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสิริวิมล  ธนากรประดิษฐ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธนธรณ์  เรืองต่อวงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอภิวิชย์  พรมพา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายสิรวิชญ์  ส่งศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงปรียาภัทร์  พงศ์ทวีภัทร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงสิริอัปสร  พลายชนะ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงโสมภัสรา  ส่งเชื้อ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายกันตภณ  ชัยวัชรผล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กชายณัชพล  นิมิตนนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงศิริภากรณ์  แยบยนต์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กชายกีรติ  จิรมนัสวิญญู โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธัญญรัศม์  จิริณีธรรมกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายกิตติพัศ  ทองเขาอ่อน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปวิชญาดา  สายเงิน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธนวัฒน์  สิริวัฒนพรพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายภูริพัฒน์  อุดมสถาพร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงกฤตพร  ร่มโพธิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงวริศรา  เพ็ชรสมร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงดาว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธฤษณุ  บวรผดุงกิตติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายนนณัฏฑ์  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายศุภโชติ  เปรมจิตต์ชื่น โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายธนกฤต  เทียมเดช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายจิรพิพรรธ  จารุมณีโรจน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายจิรสิน  จารุมณีโรจน์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายเดชาธร  ตั้งตระกูลธรรม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงสุวารี  จะลา โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายเดชาวัต  ตั้งตระกูลธรรม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายปุญญพัฒน์  วชิระวีรพงศ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายชนกนันท์  ศิริธรรม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายชนาธิป  ฑีฆะเสถียร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายวิชชภัทร  สมทรง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงปวิตรา  พิมสมาน โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณัฐชนาภรณ์  สากระจาย โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพิรัชย์  พฤกษ์วัฒนากุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้วสีงาม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงพิชชาภา  วัฒนลออสมบุญ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงธนพร  ไพบูลย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายกิตติพศ  ธีรฉัตรพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายกิตติธัช  เรืองศรีไชยะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายคมกฤช  เจนเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายจิรภัทร  ศุภดล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายชนิตพล  กำนลมาศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กชายชเนศ  อิงคสัมพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กชายชานน  คำหอม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กชายญาณิน  พากย์สุขี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กชายฐปนรรฆ์  โรจน์ขจรนภาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายณัฐชนน  เสาวลักษณ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายณัฐพล  ลักษณะงาม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายนภทีป์  ภิญโญสินวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายธัชธรรม  ธนบุญสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายธนนนท์  เลาหศักดิ์เสนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายวาริช  กันฉาย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กิตติศรีไสว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายธนวัสส์  ศิริเลิศสถิต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายมีเซฟ  นาวิกนิเวท โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายณฐพัชร์  ฐิติบุญนัทธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายกันต์กวี  คันธารวงสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กชายปวร  เทวหสกุลทอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กชายธนพล  ลี้จากภัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายจิรภัทร  อาจสมรรถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายณัฐภัทร  สุวรรณศรีไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายอิทธิพัทธ์  อุดมทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายธีรทัต  คุณวรธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายบุณยสิทธิ์  ฟาง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กชายจารุกิตติ์  มนัสวิยางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กชายภูริพัฒน์  เดชอาคม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายอรรถภพ  แจ่มแจ้ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายสุขบุตร  แก้วยก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กชายธีรัตม์  พันธุ์ธีรานุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายเปรมินทร์  เลิศพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กชายธัชวรรธน์  ยุทธนากรชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายชนสรณ์  จึงรุ่งเรืองถาวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กชายภานุวัฒน์  จงอานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายภวัต  วชิระเธียรชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายเจตณัฐ  จินดาลักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กชายนิธิเดชน์  เชาว์เจริญภัทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายภูเบศ  หาญอติชาติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายวิวิศน์  ผดุงเกียรติสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายธัญธร  หวังนิตย์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายปรางกาล  เตชะฐิติกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายภูวศิษฐ์  ธนานันท์รุ่งเรือง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายศรันย์  แก้วศรีทองธาดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายธาม  จูฑะพันธ์ุ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กชายภูริวัฒน์  ผู้พัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กชายปาณัสม์  มิ่งมาลัยรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายนนท์ปวิธ  เอกบูรณะวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายวรวรรธน์  อังคพิพัฒนชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายอาชว์  อาชวเมธีกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายวรเมธ  พงษ์สุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายณภัทร  วุฒิศุภโชติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายรัฐนนท์  โมทายน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายยศพัฒน์  ตรีรัตไพบูลยื โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายรชต  ศรีวิชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายปัณณธร  กิจการเจริญสิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กชายกรภัทร์  ลีลาโศภิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กชายณัฐเสฏฐ  ลิ้มเลิศผลบุญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายปัณณธร  เกลียวปิยะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กชายเป็นไท  ขยันกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายเปรม  รักษ์ศิริวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กชายณัฐดนัย  ปาปะเขา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กชายณภัทร  เกศอรุณสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายติณณภพ  จุนเจือจาน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายธนิน์รัฐ  งามวงศ์เวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายธรรศกร  โภควนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายนราวิชญ์  เผือนพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กชายบุลากร  นภารุ่งหิรัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กชายปฐวี  จารุกิจขจร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายปวีร์  ชมภูพล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กชายปพน  จินตบัญญัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กชายปภังกร  โซวติเวชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายพิชญะ  แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายพงศ์ชณฐ์  อินนาคกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายพีร  ธีระนิรมิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายพิชญุตม์  ติยะพิษณุไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กชายเมธาพัสท์  เอื้อสิวะคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กชายลภัส  มั่นเจริญพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายวรชัย  ชัยสุขขจี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายวิชญ์ภัทร  ตันพัฒนรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กชายวรเมธ  ธรรมตรีรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กชายวิรัลพัชร  กิติพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายศิริอานันท์  บุญประสิทธิพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายสรวีย์  วรวิชญาวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายสิทธิเชฏฐ์  นววงศ์เสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายหลักชัย  ศรีปทุมวรากรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายชาติภูมิ  ชิดใจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายรัชพล  พงษ์ไชยวรฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กชายวุฒิชาติ  วสุภัทรภิญโญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กชายกลทีป์  เรืองวาทะศิลป์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายพัสกร  รักษ์เวชปกรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายณัฐเมธี  โพธิ์เลิศสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายกชภูมิ  สุริยาวรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายกษิดิศ  รวีเรืองรอง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายกฤตภาส  เจียมวิริยะเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายปรมี  พันธรังษี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายณศรณ์  กล่อมเภรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กชายธีร์ธวัช  กมลทกาภัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายภูวิศ  องอาจยุทธนากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายศิวัช  โสภาเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายฉัตริน  ยุ่นฉลาด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายอภิวิชญ์  เด่นพฤกษ์ธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายนิธิศ  อมรธาตรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายสัณหณัฐ  เตชะวิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กชายพงศ์ภัทร  เลิศผลไพโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายอริยธัช  ครีพัฒนาสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายพลาธิป  ลอลือเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายพิชญ  เหตระกูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กชายธนินท์ธร  วุฒิธนาเศรษฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กชายมาธวิน  เผ่าทิตธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กชายรดิศ  มั่นเจริญพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กชายศุภเกียรติ  มนัสศิริวิทยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายพิชชากร  ทวีชัยนพรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายณธกร  ธรรมสิริภาส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายณฐาภพ  ศรีธรากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายภัทรพล  เฮงสุนทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กชายภูเบศ  คมนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายศตคุณ  วิสุทธิอารีย์รักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายกฤตมุข  นภารักษาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กชายจีรทีปต์  เสกธีระ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กชายทัตธน  จุลวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายธนดล  ชีวะอัสระกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กชายสรทรรศน์  ประภัสสรพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
837 เด็กชายชินกาล  วชิราพรพฤฒ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายไกรวิษย์  ไกยวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายพิชญุตม์  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายปิยะณัฐ  อยู่ประเสริฐชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายศุภณัฐ  คงแก่นสาร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายศิทธา  ตันติกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายพศิน  หงส์พร้อมญาติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
844 เด็กชายเสกพิสิฐ  เมษะมัต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
846 เด็กชายตะวัน  จิตรุ่งเรืองนิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายศรายุทธ  เฮงวัฒนากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายสิรภพ  แก้วเนตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กชายภคพล  ศรีศรกำพล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายกษิฎิจ  เหลือปัญญา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กชายพณภัทร  ตั้งวรรณวิทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายพิสิษฐ์  แซ่เจีย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายรัฐนันท์  ณรงค์ฤกษ์นาวิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายณัฐพัชร์  ดวงแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายธนบดี  บริบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายเตชินท์  มิกี้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายกมลวรรธ  เอกเมธีพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กชายถิระวัส  พินธุโสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กชายณดล  บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กชายพศุตม์  นันทะวรการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายชัยวัฒน์  พินิจศักดิ์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กชายพิชา  ริยะสาร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กชายณัฐวัฒน์  แซ่กัง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายสุวโรจน์  มาจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชัยเจริญไมตรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กชายณัฐนนท์  เลขะคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กชายธนวัฒน์  ไพศาลขจี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายธนิก  ศุภกรมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายภีม  คติวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายพิชชานันท์  จารุกิจขจร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายปัญญา  โพธิปักขิย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายณวพล  ธนาเศรษฐ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายกิรกฤต  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายณฐานิธิ์  เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายภวัต  ผจงเกียรติคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายณภัทร  เหลืองปัญญากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายก้องภพ  ศรีนุช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กชายพรรณทัต  กนกวรานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายพงศ์พลช  มานะธรรมไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายภูตะวัน  พลานุภาพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายปรานต์กฤษฎิ์  สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายก้องภพ  ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายนิติพนธ์  ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายกัญจน์ธนัช  เตชะวิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กชายเจตตภัทร์  ลีลาพรรณวุฒิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายอัครพล  จิระนภารัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายธนวันต์  นิลวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายปุญญพัฒน์  ลี้ภากรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
889 เด็กชายกันตวิชญ์  ปิยนิรันดร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายนนทวัชร์ อี่ซิว  เชง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายพชร  พลายเพลิด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
892 เด็กชายศิวกร  ทรงสุโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
893 เด็กชายวสวัตติ์  จิระสุวิบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
894 เด็กชายณัชพล  เลิศคชลักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
895 เด็กชายยศพนธ์  เพียรศรีวัชรา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายธีราธร  คุ้มสุพรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายพชรพล  ชลชัยไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
898 เด็กชายวชิรพัฒน์  งามคำพร้อม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กชายภูบดี  วงษ์เซ็ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายณนนท์  เจริญชัยนนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายปัณณ์  พัฒนกิจจารักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สว่างเนตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายวศิน  เธียรวุฒิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายธรรศ  สุวนาคกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กชายปุณณพัฒน์  ศรีตระกูลช่าง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กชายธนบดี  วงษ์จ้อย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายพศิน  โชคสิริวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายธนวินท์  พุ่มพัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กชายกิตติพงศ์  สุนทรวัฒนพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายภีม  คล้ายหาญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 เด็กชายธนพล  อุทกะปิณฑานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
912 เด็กชายนิธิวัฒน์  ตั้งอธิคม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กชายตราภูมิ  สกุลปิยวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กชายคริษฐ์  พงศ์ประสบชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายปณชัย  ลิมป์นินาท โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายภัทรพล  ชัยนิวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
917 เด็กชายณัฐธีร์  วิรโชติกุลโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายศมพิชญ์  รัตนไพรสณฑ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 เด็กชายปราชญ์  บุญนัด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 เด็กชายกิตติธัช  วงศ์ชิตมนัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กชายณัชพล  ธนูรัตน์พงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายพศิน  เริ่มรักษาชัยกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 เด็กชายคณานนท์  สีดาสมุทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายวรัญญู  ภัทรถาวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายนรวิชญ์  ลิมปานุกร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กชายธราเทพ  จักษุรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กชายณภัทร  ทศานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายณัชนนท์  พันธุ์ภักดีวงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายชนาธิป  ไชยพินิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 เด็กชายมาวิน  สุขมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายธนเมธี  อะมาลกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายนิธิเมธย์  ตั้งจิตต์ทวีชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายธีรภัค  โกมลมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายพิชญุตม์  แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายพชร  เหลืองเรืองเวช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายพศิน  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายวรุตม์  เต็มยอด โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายชวกร  ลิ้มทองสิทธิคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายสิทธิโชค  เจนเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายกานต์ณัฐ  จรัสเจริญวิทยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายเยาวราช  แสนชัยชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายชินธาร  ธารมรรค โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายฉัฐพล  แท่นทรัพย์ศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายจิรภัทร  ศิวะไกศิษฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายโอฬาร  เอกมโนชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายณพฤกษ์  ทองอยู่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปวีณ  ตั้งภมรจิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายธนกร  วงศ์อารีย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายยศพัทธ์  บินซาเว็น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายพจน์  รุ่งเรืองบางชัน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายชยณัฏฐ์  วุฒิประภานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายชัชพล  อภิพัฒน์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายกันตพิชญ์  ศุภนุกูลสมัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายสิทธินาถ  เถลิงโรจนะกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายปราชญ์  สิงห์คำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายปาณัสม์  ดำรงศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธิติพัทธ์  สิทธิ์ธันยาเดช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายชยณัฐ  อาจเก่งกล้า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายศักดิพงศ์  ทรัพย์อัประไมย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายพลวิชญ์  ฝักใฝ่ผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายสิรภพ  ตั้งวรเกษม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายนิธิโชติ  รัชตากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายเกษมสันต์  ลันโทมรัตนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายกนล  อยู่ครอบ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายศุภวิชญ์  สุธัญญวินิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายจ.รวิชญ์  กล่อมเภรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายอชิรวัชร  แก้วคำปา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ผลปรีชากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายปูรณ์  ตระกูลตั้งมั่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายอคิระ  พิพัฒน์ธาราสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายณัฐวิชช์  ดีธนาศิริพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายชานน  เจียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายปณชัย  ธนะปักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายคุณานนต์  ฐิตยานันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายกันต์ธีร์  จิตรัตนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายอัครวินท์  ทองดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายธรรมนาถ  เกียรติสมบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายภัทร  วชิรไชยการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายนราวิชญ์  มโนมยางกูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายอินทวุฒิ  ว่องจิตต์วุฒิไกร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายบวรภพ  ยิ่งสุข โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายนโม  เอกภัทรสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายภูภิญโญ  ลิมป์จันทรา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายมัทธิว  ตั้งจิตโมทนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายธนรรณพ  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายฐิติพงษ์  ชุนหะจินดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายธนดล  สิมะบวรสุทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายวีรภัทร  ภูฆัง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายกฤตพล  ลุผลแท้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งปรัชญากูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กชายสรนันท์  อดิศรรณราช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กชายยศสิทักษ์  สว่างโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กชายกฤชธัช  ทิพยวงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายนิธิศ  วัฒนสินธุ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
995 เด็กชายธัชพล  หนองบัว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
996 เด็กชายเมธัส  เอื้อพิพัฒนากูล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
997 เด็กชายปรัณ  ธรรมเดชศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายธนายน  สมะลาภา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายวิศรุต  พอล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายกรพล  ฉันทสกุลเดช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายวรภัทร  วัฒนกำธรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายฑิรษิภัข  ตรีประเสริฐพจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายสิริวุฒิ  ภัสสรวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญคุปต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายฐิติวัชร์  ธนโชตเกษมสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายนพรุจ  เยรบุตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายวิธวินท์  อนันตกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายชวิน  คุณมงคลวุฒิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายสิรภัทร  แก้วเนตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายรวีโรจน์  อรฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายภานุพล  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายนรภัทร  ชาคริยานุโยค โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กชายกิตติพันธุ์  จีระเรืองรัตนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายไชยพร  ศรีเพ็ญเบ็ญจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายพีรณัฐ  เหมบรรจง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายอธิษฐ์  ลิ้มอาณาวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายสิริราช  เหมะรัต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายกรกวี  สันติอมรทัต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายเมธาสิทธ์  บุญกว้างโพธิวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายศุภกิจ  เตวิชพงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายธนวิชญ์  เมธีพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายณัฐกันต์  โฆษิตจินดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายฐปนกร  จิตต์วิบูลย์โสภณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายปธานิน  แสงบุญนำ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายณศรณ์  เตชเมธากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายสุวิจักขณ์  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายณัฐวรรธน์  วิสิทธิ์กำธร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายธนกฤต  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายพิสิษฐ์  จิรทวีวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายกรปภพ  ตั้งจิตกรุณา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายภูวดล  ธรรมวิมุตติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายณชพล  มหัตชวโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิริพรรคชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายณัทสกรรจ์  อัศวโรจน์พาณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายจิรเดช  บุญปัญญาธนาชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายพระคุณ  ตัณฑวิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายศิรพัฒน์  จิตสำราญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายอภิรวิชญ์  เดชากฤชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายอาดิเกสวา  วีระยุทธราชา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายพิสิษฐ์  พีระสินเจริญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายศานติ  กองแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายชิษณุพงศ์  กิติเลิศนภากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายกิตติพัทธ์  หวังศิริสมบูรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายวชิรวิทย์  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายจิรพัฒน์  วงศ์ชิตมนัส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายเตชินท์  วิสุทธิแพทย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายกัณตภณ  ศิริพานิชวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายอัทธเมศร์  เฉลิมรัตนโยธิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายศุภกฤฑ  คงศิริวัฒนกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กชายอภิภพ  ศักดิ์โกศล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายพุฒิพรณ์  สุริยาพร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายศิษฎิ  เจริญยิ่ง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมศิริทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายภาคิน  เจนช่างกล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายวสิษฐ์พล  แก้วรัศมีกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายรัชพล  เพฑวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายอาสา  ลีวัฒนาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายภูวศิษฏ์  วุฒิจักร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายสิรวิชญ์  เทวสิริโชคชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายนิชฌาน  โพธิ์ศรีประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายชยพล  จงวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายณชพล  สุขเสรีกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายวิศกร  โป้ซิ้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ศรีตระกูลช่าง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายพัทธดนย์  ณรงค์ฤกษ์นาวิน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายกันต์ธีร์  จิรพินนุสรณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายพลพีร์  สิทธิชัยสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายณภพ  โอภาสอุดม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายกฤตภาส  ธีรนุลักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายนะโม  หวังศิลปคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายชิษณุพงศ์  เขมเศรษฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายกิตติภพ  คณิตวิทยานันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายจิรพงศ์  จำรูญวงศ์สกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายศุภวิชญ์  ม่วงสังข์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายกษิดิศ  งามมีศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายฐปนรรฆ์  วงศ์สุริยาวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายกฤดิ  จรัสเจริญวิทยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายอชิรภัทร  ลิ่มพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายกร  อินทะนีย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายแทนคุณ  อินนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายสิทธินนท์  สิทธิวรากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายภูริพัชร  ทัศจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายกฤตธีพัฒน์  วรานุกูลศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายธนวินท์  เอมละออ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายอิงควัต  ลียาทิพย์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายเอกพชร  ปะละไทย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายสุภณัท  อุดมเพทายกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายทันตี  กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายสิรวิชญ์  โปรา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายเอกทัน  ตระกูลธนศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายปภังกร  จึงอนุวัตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีบุญเจริญชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายปิยะภูมิ  พูลจันทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายณภู  สวัสดิสงคราม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีฉันทะมิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายสุนทรีย์  เตชะหงษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายภาสวัต  ส่วนเศรษฐา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายพชรพล  มานะธรรมไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายธนกฤต  สมบูรณ์กุศลศีล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายคุณากร  เชาวนวิรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายชญานิน  จงอัศญากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายฐิติภัทร  พันธุ์ขะวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายภาวิน  สวิง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายศิรวิชญ์  วิริยะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายภูวิศ  เจริญพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายอธิพัชร์  วงศ์เนตรไตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายปุณณ์  มานะกุลสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายต้นตวัน  เตชะเรืองสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายอัครเทพ  โชติหิรัญเดชสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายธนตะ  ศิริอังกูรวาณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายปัณณธร  หุณฑนะเสวี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายชินบุตร  มั่นคง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายธนกร  เสถบุตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายณกรณ์  ตันติเวสส โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายกิตตน์ฐนนท์  วงษ์คนดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายปริชญ์  ศรีปริยานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายพสิษฐ์  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายสามารถ  มั่นแตง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายเมธัส  เรืองถาวรฤทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายศุภวัฒน์  อำนวยสิทธิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายทศนก  โลหชิตลำเพา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายวรนิพิฐ  วรนันทวุฒิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายฑีฑาอัสม์  ศุภพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายกษิติ  แซ่ซ่อ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายพัศวีร์  รุ่งอรุณธารา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายภัทรกร  พลยะศรีสวัสดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายณภัทร  อิสรานุคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายรตนะ  ว่องวัฒนากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายปภังกร  จิตวุฒิไกร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายกันตพัฒน์  ทองพูน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กชายชินธันย์  กฤษดาธิการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มอำไพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายวุฒิภัทร  อุดมผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายธนัช  สิทธิเวชไทย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายภีมพล  แผ่นเบญจสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายภัคพล  วงษ์นิติรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายชวิศ  เมฆรุ่งเรืองไกร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายณภัทร  จิวจินดา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายศิรสิทธิ์  รอดพ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายณัฐนนท์  กิติโรจน์วัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายณัฐกร  อมรหัสดีกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายพูนพัฒน์  อ.ก้องเกียรติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธรินภัชญ์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายอคิฬะ  ลิมปนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายสุคนธนา  ธัญญะวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายธีร์  เมธีพิทักษ์ธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายถิรภัทร  กิจวีรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายพงศ์ชนก  วนัชสุนทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายทยุต  ทวินววิธ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายบุญรักษ์  แสงหิรัญวัฒนา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายชินบุณย์  แสงหนุ่ม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายวชิรวิทย์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงพิงค์ภูฟ้า  พงศ์สุริยโชติ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายศุภชัย  วิริยะสรรค์สกุล โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงจรสกนก  ชี้เจริญ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายกฤตภพ  ชุติทัศน์ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงโควี่ ธนสร  อดัม โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธิติโรจนพรัตน์ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ว่องธนะวิโมกษ์ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กชายอาบีนันดัน  ชรีเมล โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงณัฏฐ์ชิตา  รัถยาวงศ์ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายอชิตะ  จิตราภัณฑ์ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายฐากร  อุนยะวงษ์ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงอาณัญชา  โลหะประดิษฐกร โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงจีวอน  โม โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กหญิงธรรมรินทร์  ตุลารัตน์เรืองนาม โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายสหรัฐ  แสงธงทอง โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงพาขวัญ  สรรพวัฒน์ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ลิ่ววิทยาคม โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1172 นายชินภัทร  รัถยาวงศ์ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1173 นายปิยกุล  กลิ่นจำปา โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงอภิสิรีย์  เรืองรอง โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1175 นางสาวรุจิภา  วิไลเลิศประดิษฐ์ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปีติยา โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงเจเนท ณัฐนันท์  แลม โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงลาภิสรา  หลิว โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กชายวศิน  โชติกุลธนชัย โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายภัทรดนัย  โชติรสพงศ์ โรงเรียนกว่างเจ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายณัฐรัชต์  กิตติญาณ โรงเรียนกสิณธรวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงหทัยชนก  ทานธนะเจริญ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงนพรดา  เลิศวิริยะพร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพ์นพพันธ์โชติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วจีวิจิตร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงสุริวิมน  ไชยโคตร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงสุพิชญา  รุ่งแก้ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงปารณีย์  มหัทธนาดุลย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงธัชพรรณ  ศรีติราช โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงวนัชพร  มีกรสม โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงกัญญณัช  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงมณีรัตน์  โง้วเทวีรัตน์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงอรุชา  เฉลิมสุขสันต์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงไปรยา  ปิยะบงการ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงภคพร  หรุ่นลี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  สมจิตต์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงภัทราภา  วิจิตรไพบูลย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงอาทิตยา  นาภะสินธุ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  บุญยั่งยืน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุไรวรรณ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยโชคสมพร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงอภิชญา  สมภพศาสน์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงจิดาภา  ดุลยสถิตย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงปัณณพร  วงศ์สาระ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงปวริศร์ญาณ์  พิธรัตน์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงนันทพร  พัวพันบุญ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงกัญจน์มิตา  บุญสุวรรณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลอยทับเลิศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ไพศาลรัตนานุกูล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงสิตานัน  สุนทรเกตุ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงธนัญญา  ตรงสิทธิวิทู โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  มหาศิริบุญญารัฐ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงกฤติยาณี  กุณฑลวรรณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงชนาพร  เล่ห์แสน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีมุนินทร์นิมิต โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กชายณัฐธนษว์  ภวังคนันท์ โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1217 เด็กชายณยศ  สุวัฒโน โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1218 เด็กชายนภนต์  กนกศิลป์ โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.6 คณิตประถม
1219 เด็กชายอาชวรรถ  ชินวสุสิน โรงเรียนจิตรลดา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1220 เด็กชายกนก  เสรีพุกกะณะ โรงเรียนจิตรลดา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงกมลลฎา  โกวิทวิบูล โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายกวิน  เรืองศรี โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงสุปัญญา  ปัญญาเสวนมิตร โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายจีรบุณย์  สุขภารังษี โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายกวิญญ์  เลาสุขศรี โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายพงศพชร  รื่นภาควุฒิ โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงณัฐาจารีย์  จันทร์ทายะวิจิตร โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงศรุดา  พิพัฒน์โภคา โรงเรียนจิตรลดา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายณัฐกิตติ์  ประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.5 คณิตประถม
1230 เด็กชายอัทธเศรษฐ์  กนกวุฒิธำรง โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงชญาพร  เขียวขำ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.5 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงจิดาภา  เหมวโรดม โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงชนิดา  เทียนทรัพย์ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.6 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงภัควลัญช์  เสริมบุญยสุข โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงเบญญาภา  เหมวโรดม โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงอรณิชา  พิชญรุ่งโรจน์ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายธรรศ  โภคบุตร โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงพนิตนันท์  พึ่งศรีสุวรรณ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงปานลันดา  มณีวงษ์ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายประทีป  ซิงห์ บัดติยา โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงกัณฐมณี  พึ่งศรีสุวรรณ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณิชกานต์  เสริมบุญยสุข โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงพัณณิตา  ยีโหว๊ะ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงกรชนก  แจ่มศิลป์ โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายปณชัย  คล้ายคลึง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงพิชญาภา  เบ็ญจกุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงนีรา  วรคามิน โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงอรณิชชา  จงหาญ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1249 เด็กชายณภัทร  เงินนำโชค โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1250 เด็กชายคุณานนต์  บรรยงตะรัติ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1251 เด็กชายกฤตยชญ์  มโนวัฒนกุล โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1252 เด็กชายอัคณัฏฐ์  ดิเรกโภคา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กชายกฤษฏิ์เทพ  ธรรมชูเวท โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กชายฐิติภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงปิยธิดา  ทิพยโสธร โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1256 เด็กชายธัชนนท์  กิตติกุลเมธี โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงวีรดา  เทพศิริ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายวีรภัทร  นามคีรี โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงอติกานต์  ผู้มีโชคชัย โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงชมพูนิกข์  เช็ง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ดี โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1262 เด็กชายณภัทร  ลาลาภ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กชายณัฐพัชร์  คำใส โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กชายกฤติธี  นาคอุไร โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1265 เด็กชายกิตติณพ  เลาหเลิศศักดา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1266 เด็กชายอธิชาต  เทียมเมือง โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1267 เด็กชายกฤตติภูมิศ์  ทองสุข โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1268 เด็กชายภีรกานต์  สารีนันท์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงทัชชกร  แก้วลอย โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงวรินทร  ฉัตรบูรพาชัย โรงเรียนโชคชัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กชายชนกันต์  เกษมวงศ์ โรงเรียนโชคชัย 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กชายธรรมสรณ์  อักษรธรรมกิจ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองเกียรติวงศ์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงนฐมนต์  เพชรโชติ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ศรีกาญจนา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงจันทราฉาย  ชัชวาลย์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายณัฐกิตติ์  ประพันธ์วัฒนะ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายอภิวิชญ์  หวังรัตนพงษ์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายวันทวัฒน์  หนูสม โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายธนเดช  ศรีพงษ์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงชนนนน์  วีระไวทยะ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายภากร  เตียเจริญ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงณัฏฐา  คลอวุฒินันท์ โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิรสมิทธา โรงเรียนโชคชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายวรเมธ  ไมตรี โรงเรียนโชคชัย 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายหริษฐ์  อรุณศิริกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1287 เด็กชายพีรกร  ตรีจักรขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1288 เด็กชายวัชรวิชย์  ลีลานันทกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1289 เด็กชายฐปนนท์  บริบูรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1290 เด็กชายณธร  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1291 เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1292 เด็กชายคามิน  เปศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1293 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เล้าแสงชัยวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1294 เด็กชายณัฐดนัย  สุริยะไกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1295 เด็กชายชยุตวรัตม์  ตันสถิตย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1296 เด็กชายวราวุฒิ  เตือนอารีย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1297 เด็กชายชนินทร์  ไตรตรงสัตย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1298 เด็กชายกฤติน  มหาประคุณชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1299 เด็กชายจิรัฏฐ์  จัตตารีส์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1300 เด็กชายชัยพัทธ์  ชาญวาณิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1301 เด็กชายศิรวิชญ์  ทูลไพรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1302 เด็กชายณัฐวรรธน์  จิโรชน์ธิกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1303 เด็กชายภัทร์ชวิน  ตั้งต่อกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1304 เด็กชายภูมิพัฒน์  กิตติพันโธภาส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1305 เด็กชายคณิน  อ่อนรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1306 เด็กชายปวริศ  พานิชกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1307 เด็กชายกิตติธัช  ประไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1308 เด็กชายจีรภัทร  ยิ่งสุทธิพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1309 เด็กชายธีระทัศน์  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1310 เด็กชายณัฐกิตติ์  วิไลรัตนาภรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1311 เด็กชายวรโชติ  บุญขวัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1312 เด็กชายกรณถว์  เกตุพันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1313 เด็กชายธัทเดช  กัลยพฤกษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1314 เด็กชายณฐกร  สวัสดิ์นพรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1315 เด็กชายปิยังกูร  โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1316 เด็กชายกรกฤต  ต้นพงษ์พันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1317 เด็กชายภูวิศ  อริยะสกุลทรัพย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1318 เด็กชายธีรดนย์  บุสโร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1319 เด็กชายปิยพัทธ์  โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1320 เด็กชายศิวัจน์  วัฒนะศรีพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1321 เด็กชายพลิษฐ์  ตั้งวรกุลชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1322 เด็กชายจิรัฏฐ์  งามจิตติอำไพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 คณิตประถม
1323 เด็กชายกรวิชญ์  สุวรรณเวช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1324 เด็กชายณฐกรณ์  สิงห์หนองโดน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1325 เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งกระจ่าง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กชายจิรเมศร์  วัฒนะศรีพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1327 เด็กชายบวเรศ  เชาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1328 เด็กชายปัญณ์  ปานกลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 คณิตประถม
1329 เด็กชายภากร  จิตต์สว่างดี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1330 เด็กชายสิปปภาส  เตชทิพากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1331 เด็กชายพัฒนแสง  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1332 เด็กชายปานปรีย์  สิตะโปสะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1333 เด็กชายธนดล  สนิทม่วง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1334 เด็กชายศิวกร  โลหวิลูลย์กิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1335 เด็กชายภพภณ  สุจริต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1336 เด็กชายศศน  ฉัตรพิรุฬห์พันธุ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1337 เด็กชายศุภวิชญ์  อรรถานุกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1338 เด็กชายปภังกร  ศิราเจริญธนกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 คณิตประถม
1339 เด็กชายกุลวิชญ  กฤษฎาพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1340 เด็กชายณัฐดนัย  ศักดาภิพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายกฤตภาส  พรเจริญโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กชายณธัญญ์  เจือณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กชายพชร  พรเจริญโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายพสธร  เชาวรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กชายธีรภัทร  เนาวรัตนจำเนียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายตรรก  ลี้เป็ง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1348 เด็กชายวุฒิภัทร  พิมพ์สอ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1349 เด็กชายสิรภพ  เสกสรรค์วิริยะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1350 เด็กชายศักดิพัฒน์  เจียรธเนศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1351 เด็กชายจิรภัทร  รัตนบุตรเบญจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1352 เด็กชายวิชยุตม์  เหรียญกิตติวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1353 เด็กชายเตชภัทร  วชิรศักดิ์พานิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1354 เด็กชายรัชพล  มาตรชัยสิงห์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1355 เด็กชายธีญภัทร  เจริญวัฒนานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1356 เด็กชายสารัช  พิมลธเรศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1357 เด็กชายศศวรรษ  นวเศรษฐกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 นายกันตพัฒน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 เด็กชายวโรตม์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 เด็กชายชณนบ  วรรณาทิพยาภรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 เด็กชายณภัทร  ศรีธนานุรักษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 นายพีรณัฐ  โตปรีชา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 นายญาณวุฒิ  วงษ์ขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กชายษัญจ์  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 นายธนภณ  คล้ายเนียม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กชายศุภวิชญ์  ทับทิม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 เด็กชายปวริศร์  จำจด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 เด็กชายชุติพันธ์ุ  บาลมงคล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 เด็กชายวิชชากร  โล่ห์บัณฑิตกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กชายโชติพัฒน์  อัศวปยุกต์กุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 เด็กชายทวีสมโชค  พิมลศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 เด็กชายธัชพล  ทรงพานิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายธนัท  เลิศวรชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กชายธนทัต  ขวัญไสวธรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 นายสิระ  เฉลิมชุติเดช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายธนเดช  ศราฐิติภัค โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กชายธนภัทร  เนาวรัตนจำเนียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1378 นายอธิวัฒน์  สิทธิศักดิ์สวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายพันธพัฒน์  คงพัฒนะโยธิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1380 เด็กชายเศรษฐกรณ์  ถนอมเกียรติคุณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1381 เด็กชายกันตพัฒน์  สุขวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1382 เด็กชายศุภณัฐ  ลีลานันทกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1383 เด็กชายภีมกฤษฎิ์  ภัคสิริศรีโสภณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายศิริวิชญ์  ศิริเจน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายชยพล  วรรณาทิพยาภรณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายชัยวุฒิ  เกียรติผดุงกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายศุภวิชญ  วงศ์เลิศไมตรีกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายอธิชวิชญ์  กาญจนสำราญวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายชยณัฏฐ์  พยัตเทพินทร์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายศุภเศรษฐ์  ตั้งรัตนาพิบูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายสรวิช  เตือนตรานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายนพกร  ตรีรัตน์พิจารณ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายธนสถิต  เงาศุภธน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายคณพศ  กันตา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายนนทภัทร์  ภิญโญชีพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายภูวริสร์  เนตรประไพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายปพนชัย  พฤกษ์พระกานต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายวุฒิภัทร  เอื้อเกษมสิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กชายศมนันท์  ภานุวัฒน์วนิชย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายอติวิชญ์  อมรไตรภพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายชุติพันธ์  บุษยากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายภูวเวช  ศักดิ์ภิรมย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายนพรุจ  ขจรศักดิ์ว่องไว โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายธนนล  ตรีทศกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายภัทระ  ทัศน์เอี่ยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายธีร์ธวี  สมิตะเศรษฐ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายกิตติพงศ์  จงอุดมเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กชายณัฐธีร์  วัชรปริยพัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายปณชัย  หลักชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายธีร์ธวัช  นาคะเกศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายกิตติภูมิ  กาญจนชานันท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายภาคิณ  พัฒนางกูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายคุณภัทร  ศุขเทศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายภวัต  คุโรวาท โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายปณิธ  เลิศภิยโยวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายสถิโชค  พรประเสริฐมานิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายณัฏฐ์เดช  เผด็จสุวันนุกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายณัฐนนทิ์  เอี่ยมปรีชากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายชญานิณ  ชมะโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายปารณัท  ลือวิเศษไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายอินทัช  เทียนเนียม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายชัยธร  ฤกษ์อินทรีย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายมาวิน  กวีไตรภพ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุษบก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายแสงตะวัน  ดวงทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายอภิวิชญ์  ปรัชญกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายธนะภูมิ  สุขสง่าเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายภูริ  สรวลเส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายพีรวัส  จำจด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายภูมิรพี  ไทยนิยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายธีรดนย์  ศุขใจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายรัฐนันท์  มาตรชัยสิงห์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายนนทิวรรธน์  ไหลเวชพิทยา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายภีม  ดิษเสถียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายวศวินทร์  อิงคเวทย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายวรากร  ลิลิตชาญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายศิวกร  ต๊ะกำเนิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายชนกันต์  สุขสมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  บุณยานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายชุติวัต  กฤตยานวัช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายณาณภัทร  ญาณศีล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายนรภัทร  ศรีปรางค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายธีร์ธวัช  เรืองพีรกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายปริชญ์ดิศรณ์  ชัยสุทธิวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายจิรเมธ  ปิยะกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองรอด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายสิรวิชญ์  หนุนกระโทก โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายรติวรรธน์  หงส์พนัส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายจักรพรรด์  จารุตามระ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายเศรษฐพันธ์  รุจีพิสิฐ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายภากร  กิจสิพงษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายศาศวัศ  เลิศสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายปัณณาธีร์  มหาวิจิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายบรรณวัชร  มัคคภาวี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายสิรภพ  โสภาผล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายธนวัฒน์  วิสุทธาพงศ์ชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายอินทนนท์  วงศ์สวรรค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กชายณพวิทย์  มุทธาประพฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายนันทภพ  สัจจปาละ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายสิรภัค  จักรวาลวิบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายกฤตพล  มหาประคุณชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายภพธร  ม่วงเฉย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายธีร์  รัศมีเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายสัญญา  บุญอดุลยรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายธนกฤติ  นิรัตติมานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กชายจิรัฎฐ์  พัสกรพินิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายภูดิศ  ปรัชญานุพัทธ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายศวิษฐ์  ประไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายพสธร  ลุมพิกาานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายพรพระ  สุขโต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองสง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายก้องภพ  ไลยโมษิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายนพัตธร  ชัฎสุนทร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายนภวรินทร์  ธาราชีวิน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายกรณ์  สถิรปัญญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายณัทพงศ์  พันเสรีวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายสรสิช  คิดละเอียด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายติณณ์  ใหม่เจริญศรี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายประวีร์  เรืองแรงสกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายธีธัช  ถิรเดชสกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายณภัทร  เชาว์สาธิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายณัฏฐ์ชัย  วุฒิกุลพานิช โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายกณิศ  ทรัพย์ทวีธีรกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กชายธิติวุฒิ  อริยประยูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กชายสิรวิชญ์  ครองศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายอาชวิณ  กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายดลภัทร  ธันโยดม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายนรเศรษฐ์  สมบุญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายขัมน์  อรุณศิริวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กชายพชร  ไช่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กชายวีระวิชญ์  อัศวภิรมย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1494 เด็กชายวสุธา  สากลเสถียร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1495 เด็กชายธนนนท์  คุณะวัฒน์สถิตย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กชายฮิโรคิ  ยามาอุจิ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กชายธนชัย  พุทธานุภาพ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1498 เด็กชายจิรัฎฐ์  ชินเวศยวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1499 เด็กชายธนดล  พักรอด โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1500 เด็กชายอนล  วงศ์จักรแก้ว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1501 เด็กชายภัทราวุธ  โรจนประดิษฐ์กุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1502 เด็กชายสิงหา  อุดมอานันท์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กชายวีรอัศว์  ลิ้มไพบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กชายเติมปีติ  อัศวเลิศลักษณ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กชายปัณณ์  อรุณศิริวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กชายณฐกร  โรจน์พจนรัตน์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กชายภทรธร  ไพศาขมาศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กชายพอพล  เต็มอนุภาพกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กชายปรวิชญ์  หรือเมืองเดิม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กชายคุณานนท์  โชคมงคลเสถียร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กชายศิษฏิเจฏฐ์  สี่พยัคม์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กชายภัทรพล  เทพสุทิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กชายชนนพัฒน์  ไพฑูรย์โยธิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กชายอักษร  กิตติบุญญาคุณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กชายศิธา  นาคศิริ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กชายเสฎฐวริศ  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กชายกฤตเมธ  วงจันทา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กชายวงศ์วรัณ  อุปวงษ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1519 เด็กชายพลภูมิ  วงษ์วิไลวารินทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กชายภัทรพล  ชัยมี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กชายชยานนท์  จันทร์สาส์น โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1522 เด็กชายณภัทร  พลายมนต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1523 เด็กชายภาสวิชญ์  แสงอ่อน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 คณิตประถม
1524 เด็กชายภวิศ  วิวัฒนาประสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กชายณัฐธัญ  มัธยมแก้ว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กชายศรัณย์  ศิริโชติ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1527 เด็กชายสรวิศ  เกียรติจรูญศิริ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1528 เด็กชายจักริน  นวกิจวัฒนา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายสิรวิชญ์  โสฬสจินดา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายธนภัทร์  รัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1531 เด็กชายนวิน  โตศิลานนท์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1532 เด็กชายธนาเดช  สินส่งเสริม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1533 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1534 เด็กชายธนภัทร  คลังนาค โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1535 เด็กชายชัยธวัช  สหภัทรจิตร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1536 เด็กชายฐิติวุฒน์  เตชะอำนวยวิทย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1537 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กู้ศักดิ์สถาพร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1538 เด็กชายอัฐณัฏฐ์  เต็มสุวรรณพานิช โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1539 เด็กชายสุภกิณห์  ติณพันธ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1540 เด็กชายกานต์  จิวัธยากูล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1541 เด็กชายกวีรภัทร์  ไชยไธสง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1542 เด็กชายณัฐพัชร์  ตระกูลสุนทรชัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1543 เด็กชายปกรณ์  กวยาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1544 เด็กชายชญานนท์  วารีเกษม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1545 เด็กชายกฤตเมธ  ช้างเผือก โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1546 เด็กชายจิรัฏฐ์  จิยะจันทร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1547 เด็กชายธนพนธ์  ไทยานุสร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1548 เด็กชายปัญญ์  ธัญกิจจานุกิจ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1549 เด็กชายศุภณัฐ ฮันส์  โห โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1550 เด็กชายปฏิภาค  จุลพลัง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1551 เด็กชายวรพล  วัลลิภากร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1552 เด็กชายภาณุพงพงศ์  ภมรบุปผาชาติ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1553 เด็กชายฟูจิ  บรรสพผล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1554 เด็กชายวริทธินันท์  เจียไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1555 เด็กชายสรัล  บัวหภักดี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1556 เด็กชายภวัต  ลีชาแสน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1557 เด็กชายณฐาภพ  ปรีชาธนาพล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายปัณณวัฒน์  สิมะสุวรรณรจศ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายนันทกร  วิชากรกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1560 เด็กชายฐิตพัฒน์  สุนทโร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายปณัย  ยีดิน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายจักราพัฒน์  พัดแก้ว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายธัชพงศ์  วังบรรพต โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายวรินทร  บวรกิจปกรณ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายภคิน  กรีบงการ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายพชร  อังศุประภา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงอุษา  ปัญญาวรนาถ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงรุจิยา  เทียนสว่าง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขชื่นอนันต์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงจอมขวัญ  ชีวินไกรสร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงชลิตา  ชมโฉม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงธิรดา  วัฒนสุนทร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงสตวรรณ  สัจจพานิชกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงสุรดา  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงปิยนุช  อำนวยผลเจริญ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงพชรกมล  วัฒนศิริ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงธมกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงกชพรรณ  วรรณเกษม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1581 เด็กหญิงสิยาพัฐ  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1582 เด็กหญิงปุณยวีร์  ไกรตระกูล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1583 เด็กหญิงณัชชา  ทรัพย์เจริญพร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1584 เด็กหญิงรัตน์รฎา  ฝั้นคำอ้าย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1585 เด็กหญิงรวิสรา  คำคม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1586 เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์บริสุทธิ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1587 เด็กหญิงกมลชนก  ขยายกิจการ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1588 เด็กหญิงนัทธมน  ทิมสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1589 เด็กหญิงณัฏฐนืช  ปูนพันธ์ฉาย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1590 เด็กหญิงพิณลดา  อยู่บัว โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1591 นางสาวอิงชนก  ลิ่มดุลย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1592 เด็กหญิงนิชาภา  ไชยสุริยานุฑิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงพรรษชล  ยนต์วิกัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงรมณี  มะณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงทฤฒมณ  มะณี โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงณธษา  กิตติสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงสิริรดา  เตือนตรานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงชนิสร  เสริมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1599 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ประสพชัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงอมาษญา  เลี้ยงบำรุง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงณิชา  ศิริวันสาณฑ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงชญาดา  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงศศิรดา  ตีระจินดา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงลภัสรดา  สุทธิทศธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงณฐมน  ประกอบชาติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงรมณ  ประกายรุ้งทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงศุลีมาศ  การุญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงกฤติมา  ศิรามาศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงธมล  เตชาทวีวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงปาณิสรา  เลาห์ลักษณาเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงยามา  เวทีวุฒาจารย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงณัฐภัค  หลักแหลม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงธนารีย์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงณภัทรา  ลิขิตหัตถศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงวีราวัลย์  วิเชียรดิลกกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงนนลนีย์  นิธิอัคคกิตติ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงภคมน  ศิริบรรณากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงศิรดา  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงวริษา  เจียงธิรานันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงกวินทรา  กาวาฮารา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กหญิงหฤทชนัน  สัมพันธ์ชัยวสุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงณัฐชยาพร  หาญธำรงวิทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กหญิงสุวิชาดา  รุ่งเลิศเกรียงไกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 คณิตประถม
1624 เด็กหญิงปาลระพีร์  จีระพรมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงญาณิษฏา  เอี้ยววงษ์เจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงชญานิศา  พัฒนศิริมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงณัฐพร  คุณรัตนาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอกพงศ์ไพสิฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงจิรินทร์มาศ  สิริปกรณ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงสุชาวลี  ส้มเขียวหวาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงชลัมพร  วรรัตนธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงชัญญา  เอกคุณานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงณภัทร  เจรญวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงศิรดา  ธนานุพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กหญิงญาณิกา  สมบูรณ์ทรัพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กหญิงพิชชาพร  ชีวอิสระกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงเปมิกา  บุญยาพรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงธนารีย์  วงศ์ศิริกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงพัฒนพร  จงเลิศวราวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงดลพร  บูรณะโอสถ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงเขมญาดา  จรัสชัยมงคล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงหฤทัยชนก  พงศ์ธนเกียรติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงปฐมพร  ประเสริฐอัครกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงภิญญดา  ฉายปัญญาเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงปานฝัน  สว่างวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงทิพจุฑา  ขัตตินานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงพิชญา  เลาห์อุทัยวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงสุชญา  ลิ่มประสิทธิอิสระ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงชลภัท  เมษไกรสร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงกัณฐัศ  แสงอุดมเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงพฤฒาพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงวิชญาพร  รักกสิกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงณัฐจิรา  อุดมสิทธิพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงอรุณรัตน์  พรภคกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงปทิตตา  บัณฑุวนิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงภารวี  ราชโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงสรัญญาดา  จิตรรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงณภัค  วิทยาดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงฤทัยภัทร  เวียงชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จารุอาภรณ์ประทีป โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงปาณิสรา  นลรัตนิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงพิชญาภัค  แซ่ซิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงศุภนุช  เขียวจันทรา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงจิดาภา  ศิริพรสวรรค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงพัทธนันท์  เหลียงกอบกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงลลิต์ธร  เอื้ออารักษ์พงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงธนทร  สุนทรสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงวรัทยา  นวกิจวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงณัฐกานต์  อริยสัจจากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงณิชชา  ดอกบัว โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงปัณฑารีย์  วิศวาจารย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงจูรีญาค์ร  ทิพย์รังกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงวรัทยา  โอฬารศิริกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงญาณิศา  ตันจริยภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงฟ้าใส  ภักดีนิติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงอารยา  ชินะวนิชกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  รัชดาพรรณาธิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงสิมิลัน  คงกฤตยาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงกาญจน์สิรัก  ภูคณเดชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงศิริญรักษ์  ชมภูวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงณํฐกานท์  อริยสัจจากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงณัตณิชา  อุปริพุทธางกูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงปุณยวีร์  มหานาโค โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็ญอัมพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงปริยากร  เจริญชนะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงณัฐนิช  เมฆาเด่นอัมพร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงวาณิชา  เพ็ชรธงไชย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายธนาธิป  สังบัวแก้ว โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1689 เด็กหญิงอชิรญา  โสวรรณี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1690 เด็กหญิงศุภนุช  เฉินสิริ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1691 เด็กชายปภังกร  พัฒนจันทร์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1692 เด็กชายวรดร  นางนวล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1693 เด็กชายวสนานนท์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1694 เด็กชายพชร  คุณประสิทธิ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กหญิงวริศรา  สีสวยหูต โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1696 เด็กหญิงนิภาสิริ  จิตต์มณีรัตน์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงสุวภัทร  สุวัฒนเมธี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1698 เด็กชายธนภัทร  เจริญพงศ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1699 เด็กชายธนวัฒน์  บุตตะโยธี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1700 เด็กชายปิยพัชร  โภไคยคหบดี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1701 เด็กหญิงแสนรัก  วัฒน์ศุภมงคล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1702 เด็กหญิงณิชาภัทร  อ่อนสี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1703 เด็กชายพชร  การุญวิชญ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1704 เด็กชายจิตรภาณุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1705 เด็กชายศิวัช  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1706 เด็กหญิงมินนี่  นาคสุริยะ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1707 เด็กชายธีรกานต์  แสงนิลวรรณ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงกัลยดา  อินใจ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1709 เด็กชายจีรทีปต์  ตากใบ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1710 เด็กหญิงณัฐชยา  ทัปนวัชร์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1711 เด็กหญิงภิริยาภา  พุทธสุภะ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงพรรษชล  ประสิทธิ์ศิริผล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายศุภกร  แจ้งประจักษ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงปัณณรัชต์  พิเดช โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงเขมจิรา  หงษ์สุพรรณ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงณัฐธิตา  ธิคุณคง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงภัทระ  เตมีศรีสุข โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงรดาไลลักษณ์  พันธ์กำแหง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก้งคำ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายวศิน  จูภาวัง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงนฤพร  ทองปัจฉา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงภัทรพร  หงษ์เผือก โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายสิวารักษ์  โสวรรณี โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงสานรัก  วัฒน์ศุภมงคล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1725 เด็กชายวโรตนม์  ไมเดระตา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงกมลรัตน์  จิ้วตระกูล โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงสุทธินีย์  กลิ่นภู่ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วงศ์ลาภสุวรรณ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงวาสิตา  เกษสาคร โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1730 เด็กชายกษิดิศ  บุญมา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1731 เด็กหญิงภีรนีย์  พงศ์พ้นภัย โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงธนพร  พันธ์ตาวงษ์ โรงเรียนถนอมพิศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายธนกฤต  ศรีดาวเรือง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1734 เด็กชายธนัญกรณ์  มานพ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1735 เด็กชายธาวิน  เสรีวิวัฒนวงศ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1736 เด็กชายฐิติกร  เทียนเรียว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1737 เด็กชายกันตภณ  จิตสม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1738 เด็กชายดนุวัฒน์  ลี้พล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1739 เด็กชายณภัทร  บวรนิรัตติศัย โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1740 เด็กชายปรมัตถ์  มณีสุธรรม โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงอจลฎา  บริรักษ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงภัทรวดี  ไทรทองธนาทรัพย์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กชายนราเทพ  วิไลรัตน์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงอมฤตา  สุนทรศารทูล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงลลนา  ชัยรัตน์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงนัสนีน  สะดี โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงณิฌารัฐ  เนตร์เมือง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1748 เด็กชายสหรัฐ  นิชราวิสุทธิ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1749 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศิริวาส โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายสุรวิชญ์  ศรีสุระคุปต์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จีนหีต โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เหมเปา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายก้องภพ  ก้างตั้น โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายภัทรพล  พรหมปัญญากุล โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแสง โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ภัคปิติวัฒนา โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงกัญจนาพร  สุคนธชาติ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงธาราวดี  ศรีธวัชพงศ์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงประภัสสร  คีตวัฒนานนท์ โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงภูษณิศา  แสงเขียว โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายปวเรศ  แคล่วคล่อง โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.5 คณิตประถม
1762 เด็กหญิงปณาลี  อมตะวัมน์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงนันชภัทร  สุปัตติ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงพิณดา  เดชารัตน์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1765 เด็กชายกฤตยชญ์  ประสารีบุตร โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1766 เด็กชายวีรศักดิ์  ชัยเวช โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงมัณฑนากร  อนันตวงศ์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1768 เด็กชายภาณุกัญจน์  สุขียามานนท์ โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงภาสินี  ประเสริฐนุช โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1770 เด็กชายณัฐวัฒน์  อบลัดดา โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1771 เด็กหญิงศิระกานต์  ลี้วิลัย โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กชายนาวีฟ  ผลเกิดสุข โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1773 เด็กชายตามตะวัน  สีเกี๋ยง โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1774 เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป โรงเรียนเทพกาญจนา 1 ป.6 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงเอนิสสา มนต์ตา  กิ๊บบอนส์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1776 เด็กชายกันต์ธีร์  ลิมปิติกรานนท์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1777 เด็กชายพสุ  โฆษิตานนท์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1778 เด็กชายพชร  เหลืองพิริยะชาติ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กชายพศิษฐ์  ภาลกิตติพาณิช โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กชายชยุตม์  โลหชิตรานนท์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 คณิตประถม
1781 เด็กหญิงกิ่งชบา  กองทรัพย์ไพศาล โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กหญิงพฤฒิภา  วงศ์อนันต์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงธนารีย์  ถิรปัญญาเลิศ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงภัทรนันท์  ศรีสถาพร โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายภูมิพัชร์  คงศักดิ์สิริกุล โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายปกป้อง  เทพูปถัมภ์ โรงเรียนไทยคริสเตียน 1 ป.5 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายศุภชัย  ซาโลเป็ค โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายภูมิรพี  จงวัฒนาศิลป์กุล โรงเรียนประชาคมนานาชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
1789 เด็กชายภูรินท์  ประทีปมโนวงศ์ โรงเรียนประชาคมนานาชาติ 1 ป.6 คณิตประถม
1790 เด็กชายศุภณัฐ  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงวิรินทร์ญา  พงศ์วิวัชรสิน โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงวิรัลพัชร  หอมสุวรณ์ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1793 เด็กชายชนวิช  เอี่ยมบำรุง โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงปณิชา  รักษ์ระพี โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1795 เด็กหญิงธนภรณ์  ฮาสูงเนิน โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1796 เด็กชายรชต  จันทร์เหลา โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กชายภูสฤก  ภูริมงคล โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงชัญญา  อมรกาญจนกุล โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตต์โกมุท โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงปาณิศรา  พ่วงแดง โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงกนกวรรณ  สนั่นเมือง โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงยานวี  ดูเบย์ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1803 เด็กชายพีรวัส  มันเขตกิจ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงณัฐริณีย์  ศรีสละ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงพนิตพิชา  คำสุก โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงณัชชา  แซ่เฮ้ง โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงกาญจน์ฤทัย  กุลชาติ โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กชายจตุรภัทร  จังจิรภัทร โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายสิรธีร์  ผอบทอง โรงเรียนประภามนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายวัทธิกร  พันธ์เพ็ชร โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.4 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงชวัลญา  ชัยกิตติวุฒิ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.5 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงกัญชนัฐสรณ์  สายลือนาม โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.5 คณิตประถม
1813 เด็กชายวิทธพงษ์  ลัดพลี โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.5 คณิตประถม
1814 เด็กชายนฤปนาถ  อักษรดิษฐ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.5 คณิตประถม
1815 เด็กชายจักรกฤษฏิ์  อนันตวัฒน์ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.5 คณิตประถม
1816 เด็กชายนัทธพงศ์  กอสนาน โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กหญิงอรินทร  บุญมาศ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กชายธนพล  จุฬาคำ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กชายพทันยา  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนปัญจทรัพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
1820 เด็กชายภัคคพงค์  พรภักดีภูทิพย์ โรงเรียนปัญจทรัพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงวิรัลยา  พรพลานามัย โรงเรียนปัญจทรัพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายคมสรร  เหลืองวรวิจิตร โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1823 เด็กชายชัยวัฒน์  ศิริวงศ์วิไลชาติ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1824 เด็กชายปิยพนธ์  เอกภพณรงค์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1825 เด็กชายเด่นพงศ์  จูศิริวงค์ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายสหภพ  สารสิทธิธรรม โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงภัคจิรา  วิชญวาณิช โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงปรานรวี  สุขสว่าง โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายภาวิช  หมากผิน โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายวรธันย์  เติมจิตต์เจริญ โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายจิโน  เบอร์ตินี โรงเรียนปัญญาศักดิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงชยาภรณ์  พานิชถาวร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1833 เด็กหญิงชญานิน  พันธุ์ศรีมงคล โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1834 เด็กชายรวินพัทธ  ธนกำธร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กหญิงณพร  ศิลปรัสมี โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงสิปาง  นิธิธนิยเมธากร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงอิงกมล  กิตติเจริญทรัพย์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงนลินรัตน์  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงโยษิตา  ลี้ศัตรูพ่าย โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กชายอิทธิเชษฐ์  ทองแสง โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กชายภวัต  กตัญญูวงศ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายเดชาธร  สมใจ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายธีรัตน์  พายัพวัฒนวงษ์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1844 เด็กชายปิยังกูร  จูฑะสุวรรณศิริ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1845 เด็กชายอธิษฐ์  วิสุทธิ์นนท์นาถ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กชายฉัฐเมศร์  ทิตธเนศวงศ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กชายฆนากร  สุขเอี่ยม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กชายศิวกร  ศิวาวุธ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงอนัญญา  คณารักษ์สันติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1850 เด็กชายธีธัช  ธารีเวทย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1851 เด็กชายคุณานนต์  ผจญจิตร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงอิสราวรรณ  เทพพรพิทักษ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1853 เด็กชายณธรรศ  บุญรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กหญิงกนกกร  ปิยพิพัฒนมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1855 เด็กชายรัฐภาคย์  บุญประเสริฐ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1856 เด็กหญิงทักษิณา  น้อยสุวรรณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1858 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ปิยะกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1859 เด็กชายเด่นพงศ์  เด่นแก้ว โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1860 เด็กหญิงสริตา  มีวรรณสุขกุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1861 เด็กชายนรธิป  บทสันเทียะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1862 เด็กหญิงปริญยดา  ศรีพิบูลย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1863 เด็กชายศุภกร  อัคคะพู โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1864 เด็กหญิงปานระพี  ภักดีวงศ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กชายกรพลกฤต  วีระอาชากุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1866 เด็กชายนันทวิชญ์  ภักดีวงศ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงอภิษฎา  วีระประดิษฐ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กชายชาญสิทธิ์  กิตติทรัพย์เจริญ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กชายฐนกร  พิเชียรโสภณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงชัญญา  ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กชายกรณ์  ตึกสุอินทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายสรร  ตึกสุอินทร์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายกรภัทร  มิ่งคำเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายก้องกิดากร  จันคนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายปิยพัทธ์  มโนสมุทร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงจินดารัตน์  แก้วใจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงธนษา  บุญพิทักษ์เขต โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายภัทริศวร์  วิทรมะ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายธีภพ  ธารีเวทย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1880 เด็กชายกรพรรฒ  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายกฤตินภ์  ไชยมงคล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กชายอนิวรรต  ลิ้มสุเวช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายธนเดช  ประทีปจินดา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายสิรภัทร  แจ่มมี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1885 เด็กชายเอกธนา  นวสินธร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กชายมีเกียรติ  ตั้งสัจจสว่างกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กชายกานต์ชนก  วัชรินทร์กาญจน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1888 เด็กหญิงณัชชานันท์  ตันศรีวงศ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1889 เด็กชายชัยภัท  ทัดเทียมเพชร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1890 เด็กชายรวีภัทร์  ปูควะนิช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1891 เด็กหญิงสุชัญญา  คำเพ็ญ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1892 เด็กหญิงสาริศา  มุกดาสนิท โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1893 เด็กหญิงบุณยาภรณ์  อังศรีสุรพร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1894 เด็กหญิงอนัญกาญจน์  มิ่งมิตรโอฬาร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1895 เด็กชายสิรภพ  จารุดิลกกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1896 เด็กชายดนุภัทร  รัตนาวิทย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงสาริศา  ไม้หอม โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1898 เด็กชายปวริศ  จันทนทรัพย์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1899 เด็กชายชยุตม์  คันธกมลมาศ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1900 เด็กหญิงสุภัคพร  อมรสินสวัสดิ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1901 เด็กชายศุภกฤต  มณีโรจน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1902 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงทรวง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1903 เด็กชายวทัญญู  ศรีวัฒนะโชติ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1904 เด็กชายดาวินท์  พลายแสง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1905 เด็กชายจิรวัฒน์  อมรโอภาสเสถียร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1906 เด็กชายศิริภูมิ  สิงห์สกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงปานรดา  จิตรเจริญ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงศริตา  สมวัฒนา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงปวีณอร  กลับดี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กชายธนิสร  จารุดิลกกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงกิตติยา  ธรรมพิทักษ์กิจ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1912 เด็กหญิงณิชกานต์  พินิจ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1913 เด็กชายธฤตเพชร  ตันติสมสุข โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1914 เด็กหญิงเขมจิรา  วรรณงาม โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1915 เด็กชายบารมี  ศรสุวรรณกิจ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1916 เด็กหญิงจณิสฏา  สุจิตวนิช โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1917 เด็กหญิงณัฐชามน  แสงทรวง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายพีรพล  แสนฤทธิ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1919 เด็กหญิงชญานิษฐ์  แนวน้อย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1920 เด็กหญิงศิรา  คงงามขำ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1921 เด็กหญิงพิรญาณ์  มือชัยภูมิ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จูงวงษ์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงธัญญพัฒน์  อัสดรทิพย์กุล โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
1924 เด็กชายณัฐพล  ธรรมางกูร โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
1925 เด็กชายวิททสุ  วัชรเขื่อนขันธ์ โรงเรียนพิพัฒนา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงวริษา  มิมำพันธ์ โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายชนัฐพงษ์  พุทธรัตนมณี โรงเรียนพิพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายชวิน  ชายวงศ์ โรงเรียนพิพัฒนา 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กชายธนกร  เซ็ง โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กชายปณชัย  โชคถนอมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กหญิงณัฐชยาพร  สินธุรัตเวช โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงอริสรา  จิรชัยกิตติ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงอภิชญา  อนุมานไพศาล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1934 เด็กหญิงษมาภา  ศิวฐิติกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
1935 เด็กหญิงนภัส  วงศ์สมมาตร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1936 เด็กหญิงภัคกร  จิตต์อนงค์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
1937 เด็กหญิงชนิษฐา  ฐานะสิทธิ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1938 เด็กหญิงภัณฑิรา  โฆษิตเจริญกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
1939 เด็กหญิงภัสทิชา  โกศลบุญ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1940 เด็กหญิงชนิตสิรี  อนุมานไพศาล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
1941 เด็กหญิงสิริภัทร  พ้ฒนวศิน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงอลิสา  วงศ์ธนาธาดา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมวิวัฒน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงอธิชนัน  สุโภคเวช โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงศริมน  ศรีเรือนทอง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กหญิงภัทราพร  ยิ่งวิวัฒน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  กุลตังวัฒนา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงอรวรา  เกียรติเรืองสุข โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงธัญธร  วงษ์วานิช โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงธันยธร  โอสถเจริญผล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 2 (อนุมัติ) ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กหญิงธนิยนันทน์  มหาศิริมงคล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กหญิงภาฤดี  ณรงค์เดช โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กหญิงปิยธิดา  ศรัทธาบุญ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กหญิงบุญนภา  สัมฤทธิวณิชชา โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงพลอยณภัส  สิริภัสภักดี โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงวรินทร  ชวลิต โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายชนกนันท์  ตันโชติกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1958 เด็กหญิงณัฐณิชา  โอสถานันต์กุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1959 เด็กชายก้องภพ  ศรีนิเวศน์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.6 คณิตประถม
1960 เด็กชายภาคิน  พิทักษ์มงคล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.4 คณิตประถม
1961 เด็กชายศิริวัฒน์  เหง่าศรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.5 คณิตประถม
1962 เด็กหญิงณิชา  รัตนจรัสกุล โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1963 เด็กชายญาณพัฒน์  ลลิตนารา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงปรางค์แก้ว  อัศวพิชญโชติ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงรวิภัส  หวานแก้ว โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.5 วิทย์ประถม
1966 เด็กชายณพัฒน์ศร  อัศวธนานันต์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 1 ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงปริยากร  กัลยาวินัย โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1968 เด็กหญิงจิรญา  ดำนาคแก้ว โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1969 เด็กหญิงวริสรา  ปริญญวัฒน์ โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1970 เด็กหญิงภรภัทร  พันธ์เจริญ โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1971 เด็กหญิงนรอร  สุทธิลักษณ์ โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1972 เด็กหญิงดุจแพรดาว  นลวชัย โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1973 เด็กหญิงธนิกา  แหวนทองคำ โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1974 เด็กหญิงแพรวา  นรากรมังคลา โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1975 เด็กหญิงณัชชา  ทองอุทัย โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1976 เด็กหญิงรวินท์มาศ  ศรีอยู่พุ่ม โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1977 เด็กหญิงนภสร  แสนรัมย์ โรงเรียนราชินี 1 ป.5 คณิตประถม
1978 เด็กชายญาณวิชญ์  ปานเพชร โรงเรียนราชินี 1 ป.5 คณิตประถม
1979 เด็กหญิงฉัตรสุดา  บุญอินทร์ โรงเรียนราชินี 1 ป.6 คณิตประถม
1980 เด็กหญิงณัฏฐพร  ชมพูโครต โรงเรียนราชินี 1 ป.6 คณิตประถม
1981 เด็กหญิงจิรัญญา  ดำนาคแก้ว โรงเรียนราชินี 1 ป.6 คณิตประถม
1982 เด็กหญิงชัญญา  อนันตธนะสาร โรงเรียนราชินี 1 ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงสุกฤตา  สนใจพาณิชย์ โรงเรียนราชินี 1 ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กหญิงอรปรียา  ไทยประเสริฐ โรงเรียนราชินี 1 ป.6 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงกรวรรณ  คงมีสมบัติ โรงเรียนราชินี 1 ป.6 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงธัญชนก  พิษณุวงษ์ โรงเรียนราชินี 1 ป.4 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงพิชชาภา  หัวใจแก้ว โรงเรียนราชินี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงธัญณ์สิริ  วิทยาคม โรงเรียนราชินี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1989 เด็กหญิงณัชกานต์  ซึมสุวรรณ โรงเรียนราชินี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายสุรเชษฐ์  ตันติศรีเจริญกุล โรงเรียนราชินี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงณิชาภัทร  นามนัย โรงเรียนราชินี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วิริยจารี โรงเรียนราชินี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญผล โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงกมลภัทร  กาญจนธนเศรษฐ โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมุทโคดม โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเมือง โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงจันทรัสม์  ตู้จินดา สุทธิวานิช โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงอภิชญา  สุวัฒนพันธุ์กุล โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1999 เด็กหญิงสิริกร  ถิรวิทยาคม โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
2000 เด็กหญิงบุลชิศา  ทวีวชิรา โรงเรียนราชินี 1 ป.6 วิทย์ประถม
2001 เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นคุณากร โรงเรียนราชินี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงจิรัฏฐ์  เลิศกิจบวร โรงเรียนราชินี 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงฐิติวรดา  อัครพุทธิพร โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงทะเลฝัน  บัณฑรวิพากษ์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงธนพร  นพวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจิ้ง โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงศุภานิช  วงศ์เสริมสิน โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงจิรฐา  ยอดนิล โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงจารุชา  คล้ายเนียม โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงปณาลี  อุดมธนกิจ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตระกูลสิริพันธุ์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงมุนินทร์  แก้วเจริญ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงภัทรภร  บัวแย้ม โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กหญิงนันท์นภัส  พะลังเดช โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงศตพร  บินนาราวี โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงศศิประภา  บัวดี โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2017 เด็กหญิงกชพร  แคว้นคอนฉิม โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2018 เด็กหญิงวรัชญา  วัฒนาวัตถุ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงรุ่งนภา  รู้หลัก โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงวรันธร  ศรีชาญกิจ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กหญิงปองขวัญ  วิชัยลักษณ์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.4 คณิตประถม
2022 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พันธุ์ไพโรจน์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงพาขวัญ  เพชรจู โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงกสิณี  รัตนธาดา โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงสันต์สิณี  อมรวรพักตร์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงอนัญญา  ศรณรินทร์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงปภัสรา  ทองมาก โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงรัญชนา  สมพานนอก โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงกนกวัณณ์  ประจักษ์ธรรม โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงวินิธา  ชูจันทร์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงศิวัสสา  อินทรเสน โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงอิณ  สุคัสถิตย์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงอชิรญา  บัววรรณ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงสุวิชญาพร  ระดาวิริยะกุล โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงวิภัชชา  ชูจันทร์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธีรพรอมรรัตน์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงธิดากาญจน์  ไกรเทศธีรนันท์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงจิดาภา  สุขสยามธนเดช โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงรัตนรัตน์  มีชัย โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ชินอุดมทรัพย์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงชญากาณฑ์  รัศมีเจริญชััย โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงณัชชา  นิ่มถาวร โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ชาญนนท์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงภิญญดา  ขอถาวรวงศ์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงสิรภัทร  วงศ์รัตนโรจน์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงตันหยง  วัฒนาอาษากิจ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ห้องดอกไม้ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงกุลพิธาน์  พันธ์จันทร์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กหญิงมณิชยา  แสงไฟ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กหญิงทอปัด  กิตติวัฒน์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กหญิงณปภัทร  สัทธาอธิคม โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงพิมพ์มาฎา  สุขมาก โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เหมือนสังข์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงชลิดา  รัตนศึกษา โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงพริมา  ลิ่มสุนทรากุล โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงเบญญาภา  บุณยโพธิกุล โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงผกามาศ  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงศิรดา  พรหมสิทธิการ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงพุทธ์สโรชา  แสนทวีสุข โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงพรชนัน  กิจเลิศพรไพโรจน์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงเจตนิพิธ  ธนทวี โรงเรียนราชินีบน 1 ป.4 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงชมพูเนกข์  แก่นเเก้ว โรงเรียนราชินีบน 1 ป.4 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงสุพิชญา  ภูบาล โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงชวิสา  ก๊กพิพัฒน์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงจิรัฐิพร  แจ้งจิตร์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงเพ็ญเพชร  รัตนพันธุ์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงปวริศา  บัณฑิตเสน โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงธนพร  อู่ทรัพย์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงณิชชรีย์  อัศวบดีวงศ์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงชาลิสา  งามกระแสสินธุ์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงลภัส  ตันติประสิทธิกุล โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงอภิชญาภา  เจริญเกตุ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงกชกมล  ก้องอัครภพ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงภัททิยา  บัวเเย้ม โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงณทกัญ  วราธนานันท์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงชญาภรณ์  เพ็ชร์กิจ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงปุญญิสา  มีเเก้ว โรงเรียนราชินีบน 1 ป.4 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงสุวรา  แกราสุวรรณ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.4 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงพัฒนพร  พันธ์เอี่ยม โรงเรียนราชินีบน 1 ป.4 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงมรรษวรรณ์  ศิริชัยสุทธิกร โรงเรียนราชินีบน 1 ป.4 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงมนัสนันท์  พิรุณจินดา โรงเรียนราชินีบน 1 ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงทยาวีร์  เลิศสัฒนนนท์ โรงเรียนราชินีบน 1 ป.5 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงสุภัสสร  ฟองเกิด โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 คณิตประถม
2085 เด็กชายจิรภาส  เสลานนท์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 คณิตประถม
2086 เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2087 เด็กชายฉัตรมงคล  พุฒพันธุ์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2088 เด็กชายพิชาภพ  มัลลานู โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2089 เด็กชายจิรายุ  พวงวาสนา โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 คณิตประถม
2090 เด็กชายวัชรธร  จิณวุฒิ โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2091 เด็กชายปวรัฐ  จันลาวงศ์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 คณิตประถม
2092 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ศิลปชัยศรี โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2093 เด็กหญิงธีมา  เลาหะพงษ์พันธ์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 คณิตประถม
2094 เด็กชายธีรภัทร  วัฒนเสรี โรงเรียนลาซาล 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
2095 เด็กชายรัตน์  น้อยประไพ โรงเรียนลาซาล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2096 เด็กชายธนกฤต  วราห์คำ โรงเรียนลาซาล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2097 เด็กหญิงวีรลักษณ์  จิณวุฒิ โรงเรียนลาซาล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2098 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อยู่ประเสริฐ โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงประภาพร  เกิดสมุทร โรงเรียนลาซาล 1 ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงพิชยา  เกยานนท์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงมะปราง  วงศ์แสนสุข โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2102 เด็กหญิงวิธาศิณี  ภักดิ์ดีมาก โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงอุรชา  วงศ์ธีรเมธ โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงธันยพรรษ์  ชัยธนรัชต์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงวรดา  เจตนชัย โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงคณิศร์ณิชา  เทพชัยธนะวงศ์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงญาณสิริ  พรมเพ็ง โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงธัญยรัตน์  โกศลศิรศักดิ์ โรงเรียนลาซาล 1 ป.4 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงพัชรีพร  มาศมัณฑนะ โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงอัญชิษฐา  สีมา โรงเรียนลาซาล 1 ป.5 วิทย์ประถม