รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรโชติ  ราสี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายธนกฤติ  ยงเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธนโชติ  ยงเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัฑราภรณ์  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายอภิสิทธิ์  อิ่มโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชเนนทร  แจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรวลัญช์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายศุภกฤต  บูรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายศตนันท์  หน่อคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธนชัย  มะลิอ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายกิตตินันท์  พฤทธิ์ลักษมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนัญญา  คำกลึง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุชัญสินี  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายธีรัช  อินทฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกฤษณา  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงศิริพรรณนิภา  สากุลา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศศิกานต์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายอภิวิชญ์  มาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายวิชยุตม์  เหลืองวิชชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจิดาภา  วิเชียรสาร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชนมน  สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนินาถ  วัฒนวิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายณัฐพล  บุญชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงภัทราพร  วิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายปัญญา  สาสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรรณภัทร  จ่างแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชัญญา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายวัชรสาร  กลิ่นสาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสาธินี  กลิ่นสาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงดีพร  เอี่ยมมา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสินีนาฏ  หล้าเที่ยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายกรวิชย์  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงศตพร  มหัฆฆพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปาณิศา  อ่อนจู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายกันต์ดนย์  พร้อมพลากร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอลิชา  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจินต์จุฑา  พงษ์รื่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอรอุมา  เขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศศิชา  อิ่มรัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงญานิศา  งามวิชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนิรชา  จิอู๋ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายนันทิพัฒน์  โม่งแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายปิยวัฒน์  สาคร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพริมแพรพรรณ  ชินพีระเสถียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิชาภรณ์  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกนกพร  ฐิติธนกิจจาพร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงนฤมล  กะระวะสุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอธิภัทร  กลิ่นสาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวรัญญา  โรจรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายนิธิพล  คล้ายศรีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงเจนจิราพร  รำพึงกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายณัฐชนน  นาวิก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณภัทธ์  รุ่งวัฒนภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิตตินันท์  อนุสรประชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายอรรถพร  เรืองพิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายวัชรชัย  ประภ้สสร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐรวี  ช่วยวัง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงมนัสนันท์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายวุฒิชัย  หู้โลหะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายเกษมศักดิ์  ตาสาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เหมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศักดินันทต์  ตั้งกมลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงวัลภา  ยิ้มพะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณัฐธิดา  เสลา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายภูผา  เดือนดาว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองปลิว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายพงษ์พิศณุ  ทิมินกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายศิษฎา  โต๋วสัจจา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนัชชา  เหล่าประชา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนฤมล  กางทา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวิไลพร  สารสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  รัชฎาพิริยกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอรปรียา  ดีจ้าย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐชยา  กะปุกปู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธนวันต์  พุ่มพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปมัญญา  อุดมสารี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายพงศภัค  สินประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายภีมวัจน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดีพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายพันธการ  ไผ่ขง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายเจนณรงค์  โพธิดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายนัฎฐวัฒน์  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชาลิสา  นฤคนธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงรัตนพร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุภัสสรา  พิลึกฤเดช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายฐิติกร  หงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกิตติศักดิ์  เลี่ยมมาตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสโรชา  อาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพุทธพร  บูรณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงแพรวนภา  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิมหฤดา  พันธุเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายลัทธพล  ฤทธิ์สมจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกมลทิพย์  เขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธฤษวรรณ  บรรเทิงจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงรัตนาพร  โชติทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปัทมา  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธีรสิทธิ์  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มูลเสน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายธนัชพร  เตยหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวีร์สุดา  เกตุหอม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายพิริยพงศ์  ศรลัมพ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุริษฎา  เอี่ยมผ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปุณณภา  ฤทธิ์บุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายภวิชช์  กาญจนดุษฎี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนพงษ์  เกงเกต โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายศุภวิชญ์  พันธ์ย่ี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปัทมพร  ศรีจิรากุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกนกวรรณ  บิณฑวิหค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศิรภัสสร  กาสา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงมิ่งมงคล  ชะเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายไชยศิพัทธ์  สุขเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายศิรภัทร  บูรพา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเดชาธร  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  วงค์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ครุธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงรุ้งเดือน  บัวบานพร้อม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสุภัสสร  ศีลแดนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงฐิติชญา  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกันตพงศ์  ตั้งเชยวิไล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงธนาภรณ์  เฟื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนฤดม  ปัทมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายอธิป  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงจิราพร  ยงเขตรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุกฤตา  ปิ่นทศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอรทัย  ส้มสุด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงชลธิชา  ชำนิเขตรการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอรัชญา  เกตุป่ากะพี้ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพิมชนก  วงษ์เวช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรัณย์พร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอนันยา  พรทั้งส่ี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันนอก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดโมลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายกรณ์วศิ  กนิตศรีบำเพ็ฐ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายจักรกฤษณ์  มีสิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงสุภาวัลย์  มากรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนาถตะวัน  สายทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงณัชรีญา  ระโหฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนภัส  เชิดโฉม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงรัญชิดา  ประสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงณิชกานต์  ทับทิมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คนสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนรภัทร์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงเบญญาภา  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  ปานมี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงภัทรธิดา  โชคชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธีรภัทร  ปานเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงชมพูนุท  เลากสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เชี่ยวเกตวิทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพรวิมล  วงค์หิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกนกพร  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุชญา  สาระทิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชญานิศ  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกรรณิการ์  พินิจเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศศิธร  แสนหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงเวียง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงฉันทิกา  ิโพธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวีรภัทร  คูณปล้อง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายฉันทัช  โพธิพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนรมน  ศักดิ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายปุณณพัชญ์  มณีกระจ่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงบุญนิสา  ทุมากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศุภกร  รัตนสูตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายรณกฤต  คุ้มสิงห์สรรค์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปลายฝน  สีกาลี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายณัฐทพันธ์  เทียนประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชนิกานต์  หมื่นนราเดช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพีรดา  จุ่งมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายปวริศร์  กอบรัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายยศณวัฒน์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุชานาฏ  เรืองกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพรทิพา  สุพสร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงชนากานต์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปวีณนุช  เภตรา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณิชนันทน์  ทิพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เสตานุช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวาสนา  ชำนาญเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอาทิตติยา  บุตรลพ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวิชญาพร  ทิพรส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงรุจิษยา  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงฟ้าวรินท์  นาคพงษ็์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภูวเรศ  วัดสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวรรณวิสา  ปัญญาไข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรุจาภา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงบงสลัก  ลมเชย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอโนชา  สุรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุภัชชา  ตั้งสกุลวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงดาราวรรณ  พึ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงพรรณิภา  นามใหม่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธันย์ชนก  สมุทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายนิติธร  วังสีราช โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรวิพร  กุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุธิดา  สิทธิเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงวรินยุพา  วาชิซาวา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอติกานต์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงรมิตา  บัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนลินทิพย์  พร้อมพลากร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกัญญาภัค  เหมะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปลายฝน  อยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธนพร  จินตนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกันติชา  วิทยารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนิตา  สุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายอภิรักษ์  เริงเกตกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายปฏิพัฒน์  บรรเทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสุรยุทธ์  เลิศสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอาจหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แกล้วการไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกมลวรรณ  ว่องวิการณ๋ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัชชา  ศิริโก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธนพร  วารศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชนวรรณ  แสงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐนิชา  ณัฐกิตติ์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายคณิศร  จำปา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงวริศรา  อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐชยา  ฮวบขุนทด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกมลวรรณ  สมัครการไถ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กสิการ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์หนู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงณัฐชยา  สอนจีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวัลภา  นาคเพชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มาถึง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิรัชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกนกกร  ปิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีแก้วใส โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายนพพล  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงวทันยา  สิทธิกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณัฐชานันท์  สิทธิทูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอรรถพล  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงยุวดี  พันธุ์เขียน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอวัสนันท์  ถ้วนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนันทวัฒน์  แข็งกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธนพนธ์  เรืองอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนรกมล  รักกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงนันทิชา  วิเวก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพัตรพิมล  จรรยหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณิชารีย์  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุจิตรา  จาสุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงโยถิกา  คนทา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรติกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศรีสด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  วัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพันธกานตร์  พูลเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนภสชล  เนียมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพรพิมล  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงศุภากร  บุญจำเนียร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายจิรภัทร  ศิริเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายปิติโชค  เรืองเขตพิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสันนิภา  ธาดาประดับสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกุลธาดา  จิตต์ทา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงธนัชชา  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเดชาธร  บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภูริณัฐ  เส็งจีน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรรณภา  อยู่เปรม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุกดวง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปิยวรรณ  ตันเปรมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงจิณห์นิภา  หวังผล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธีรพงศ์  กรินทะ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภูมินันท์  จุ่นบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงภัคจิรา  บุญยะคงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัชชา  สุวาท โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายสิรภพ  โชติช่วง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แจ้งถิ่นป่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณฐาภพ  อัมภาราม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชุตินันท์  หน่อคง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพรภนา  ทสะภาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธนวันต์  นิ่มพระยา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายคุณากร  สินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนนทพัทธ์  เทียนลำ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายสิทธฺศักดิ์  ว่องวิการณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงอรปรียา  อาทร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพาณิภัค  ใจเอื้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายศิริพงศ์  ทุ่งทอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชนิตา  ยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐวดี  หรรษา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกิตติกา  ปัทมเบญจกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชลธิฌา  เก่งการนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนากร  มาเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ปัญญาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงตวงรัก  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายศิวัฒน์  สอนซิว โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์นาค โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุชานาถ  พันธุกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุนิษา  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกวินธิดา  เลิศสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงปิยากร  นาคนิยม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนฤภร  เชยชม โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายภูมิรพีฐช์  ดีเต่า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนกฤต  มุทิตา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายปฏิพัทธ์  เหลือน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายศุภวิชญ์  กางกร โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพีรพัฒน์  พันธุ์เขียน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายทิวัตถ์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายณัฐนนท์  ทวีทรัพย์นวกุล โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสรยุทธ  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพิชิตชัย  จันทเริอง โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงรุ่งนภา  โอ้ระลึก โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณัฐพล  สงัด โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวรินญา  นาคธน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กชายตฤน  เกตุเกล้า โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายรัตนะ  ราชเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงธนภรณ์  แรงการนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกันตินาภรณ์  รัตนา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศุภรัสมื์  โพธิ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงแพรวา  พัฒนวรเวคิน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอัศม์เดช  อัยรา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงสาธิกา  วงศ์เวช โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุตรดอน โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชาลิสา  พันธ์รุ่งจิตติ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงแกมกาญจน์  มานะกิจ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายกันต์พจน์  เอี่ยมอรุณ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทรัพย์ประเดิมชัย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายรุ่งอนันต์  ท่าหาญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายจิรายุทธ  อ่ำสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงธณัฏฐา  ดอกลำเจียก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศกุณตลา  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงภัทรินทร์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายอามิน  สุขเพ็งดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  กสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงวิภาวดี  จูเปีย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  โอฬารวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายจิรวัฒน์  ปานแดง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายวุฒิภัทร  กาวิละ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงวรรณวนัช  ภัทรพิไลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงรังษ์รัก  คำมี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธีรภัทร  อุบล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสิตานัน  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกัลยา  ดีพิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชยุตา  แสงประชาทัย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพัชชา  งามยิ่ง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงศุภภานัน  แหลมเนียม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงโกสินทร์  บุญอาจ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงบุญญารัตน์  กันยา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่ำสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศิวพร  แข่งเพ็ญแข โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงนภาวดี  น้อยหวอย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชโนรส  เชยกวงศ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม