รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกนก  ชาวน้ำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปพิชญา  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพัณณิตา  กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกวิสรา  แก้วแย้ม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนาพร  อรรคสูรย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายภราดร  กุลาชัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายวัชรพงศ์  วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงออมสิน  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายประกาศิต  สุขคล้า โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายอับดุลวาริษ  คานตระกูล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชลันธร  จันธุ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายณัฐนันท์  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายปัญจพล  ไชยาน้อย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายนิธิศ  ดีด่านค้อ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายอติวัณณ์  สุภาษิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอันนา  สิงห์สถิต โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายสุรศักดิ์  จันทร์ประนต โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอัญชนิกา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายมีชัย  มีชัยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายภูพิรัฐ  สารมโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิรพัชร  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวรนิษฐา  พรหมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายเฉลิมรักษ์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกันติมา  แข็งขัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอนุภัทร  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายธรรมธร  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายธีรภัทร  ตันตุลา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพิลัยพร  ราชวัตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงสิรภัทร  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายวชิรวิทย์  มงคลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวิราการนต์  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธนวัฒน์  จันทราภัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์วัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงประภัสสรา  เหมสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพนธกร  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสิริกร  นามสิมมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงสมิตานัน  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายอานนท์  ฉิมาภาคย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายวรพิทัณช์  แถวอุทุม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพรนภัส  ราชวัตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพีรณัฐ  แก้วเกษศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงอริษา  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงยุพารัตน์  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายฐิติวัฒน์  ชนะมนตรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงรัชนีกร  พุทสิมมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงวริศรา  แสงราช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายสุเมธี  นักบุญ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปิยะธิดา  สัพโส โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายเพชรรัตน์  เชื้อปู่คง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายกฤษฎี  บุญญภัคดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวรรณวิภา  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกัลยกร  บุญด้วง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายนิพัฒน์พนธ์  สารมโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายสุธาสิน  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายรัชภูมิ  สังปัสสา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายอนุภาพ  ชมภูโคตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายนนทพัทธ์  ทันดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงวรัมพร  โสภัณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนันทิตา  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวิศรุตา  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอภิชยา  กรมธรรม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายก้องภพ  จันศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายธนวัฒน์  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภัทรวี  กันสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กุลทอง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กชายทินกฤต  อัครสูรย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภัทรชานันท์  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอรรัมภา  ภูละคร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงลักษิกา  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพรชนก  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีพิชัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกนกพร  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพรสุภา  ศรีคำมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันธุ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายกฤตเมธ  แก้ววิลัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณมุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพฤษจิการ  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคชโชค  เลื่อนทอง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายชานนท์  จุลวิถี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปรางทิพย์  เขื่อนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิชญา  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงวิรัชญา  โม้หิน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายธนกฤต  เพ็ญศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปนัดดา  ยะเสน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอรชพร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศิริพิมพ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภานุวิชญ์  วันทองสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธีรภัทร์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงญาณิศา  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพัชริดา  กระสวย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกมลทิพย์  สินธุศิริ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสิริลาวัลย์  จันทรัก โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์บ้านคลอง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงตติยา  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาสุทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวิภา  กันยาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกชกร  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายโสภณวิชญ์  จิรเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงพรนภา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายนิติธร  ยศหนองทุ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายฐาวรา  ทานมัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายมิตรภาพ  จันทราภัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกมลลักษณ์  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกุลรดา  เครือหงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษเขตการณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงภัทรดา  กันสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวรัญญา  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงขวัญหล้า  จิตตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธันวาภรณ์  อรรคสูรย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงพิมมาดา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปรินทร  สอนศรียา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวริยา  โทศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภควัฒน์  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวิลาสินี  สุขสะอาด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกานต์สินี  พรหมรักษษ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวรนิษฐา  แพงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพรรณธร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงลลิตตะวัน  สิงห์สถิต โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงจตุพร  อินทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงปาณิศา  ดอกจันทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงมนัสดา  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปริศนา  เทพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงปพิชญา  สุขเสริม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายพิชิตชัย  ทรงพุฒิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายปารมี  พอสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพันรภา  พันธวิทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพราววดี  แสงฉวี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงศุภิสรา  บุรานัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภัคศราพรรณ  คำปัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณัฐนันท์  สายโสภา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายธนากร  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายนนทกร  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายยุทธชัย  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพรหมกฤษณ์  คงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงมลฐิชา  จันทะพินิจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายรัฐกิจ  นนทะโครต โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเนติภูมิ  ตัญญรัก โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายสิริพงษ์  มงคลพัชรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอชิระ  เกียวประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฏฐากรณ์  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายนถคม  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงรวิปรียา  โคทะนา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชลดา  ทรงพุฒิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปวิษา  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัญญาภัค  พันโสดา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกานต์กวิน  สีมาพล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายฐิติพงษ์  ยางศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายอนวัช  จันทะคำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายศิริวัฒน์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสุทธิพงษ์  สารมโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายชาติศิริ  จุลวิถี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพาขวัญ  สละ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศุภิสรา  สามนคร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชุติมน  กอเจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปิยกาจน์  สืบกระโทก โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปริณาห์  เนตรแสงศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณีรนุช  ศรีบุตรตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธิตินันท์  เมตตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศิริกิริยา  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชญาดา  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุทธิดา  สิทธิผุย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงอนุธิดา  แถวอุทุม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พรมอาภา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกฤษติยา  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงมนทกานต์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายทศพล  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายวีระพล  บุญธรรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณิชมน  ศิริ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพรพิลัย  สุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงวรรณภา  ไชยโยทา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอรรถพล  จันทร์พินิจ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายยศธจักร์  สอนทิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายศุภกรณ์  กันสุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนัฏธิกา  เอี่ยมน้อย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปิยฉัตร  บาอินทร์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจารุวรรณ  นนทะการ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงอรณภา  ดีบัว โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายภูริภัทร  อนุสนธิ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญธรรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายจารุพงศ์  จันทพินิจ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังคีรี โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชลิตา  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ธรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอรสินี  หอมใหญ่ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนลินนิภา  คำแก้ว โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสุภาพร  วังคีรี โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงบุญญรัตน์  พรหมเมตตา โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเจนจิรา  พรมสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชาตี โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปิยฉัตร  พรมมาวัน โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภูมินทร์  ไชยสีหา โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายวิชญ์พล  สุขผล โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอิงลดา  ทองหาว โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุโขยะชัย โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทับ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณัฏฐ์วิกร  แสงพลสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกนกวรรณ  ลีตน โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุธงษา โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงชนิตา  ศิริหล้า โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงทิตติยา  สุธงษา โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกฤติมา  พิมสาลี โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชนัญธิดา  อาจแก้ว โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงธัญญาพร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศุลีพร  วงศ์คำโสม โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนิชานันท์  จำรูญศิริ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศิรดา  วรรณวัฒน์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนพจิรา  ยศพิมพ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงมนัสชนก  พิมสาลี โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายนฤเบศ  อาจวิชัย โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนิชคุณ  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกฤษฎา  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายสิราวิตร  ยศพิมพ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธนากร  ลีกระจ่าง โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอรอมล  เกษมธนาสันต์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงมรกต  ทองหาว โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพัชรินทร์  นันทโกวัฒน์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงชติญา  บุษราคัมวดี โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายศุภวิชญ์  แต่งเอี่ยม โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงศวิตา  บูระพิน โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงดี โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกันตณต  บัวบาน โรงเรียนบ้านร่องจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงภัทราพร  ลาภวงศ์ โรงเรียนบ้านร่องจิก 1 ป.4 วิทย์ประถม