รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายนาธาน  ลาทา โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเกรียงไกร  ดวงคำน้อย โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจีรวีร์  ศรีเฮือง โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนวิทย์  ยอดศิริ โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรัชดา  ปะโกติโย โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายอนุวัติ  ดรพะสี โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภิรดา  สิงห์บัญชา โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชุธิญา  ชมผา โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิดาภา  ชินกร โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงมยุรี  ดวงภักใต้ โรงเรียนบ้านโชคชัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายปฏิภาณ  โพธิ์ปัดชา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงณฐชมพู  ศิริมา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายชญานนท์  กองแสนศรี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพัชราภา  นามลา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กชายปัญญพัฒน์  แมนสืบชาติ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอาริสา  พรมแม้น โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีภูมั่น โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายปานัสย์  แสวงพันธ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธนกฤติ  ไชยแสนท้าว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายจตุรวิทย์  บุษเนตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายอทัญญู  เรืองเดช โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กชายปิยพงศ์  สีขวาพา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงจรินทร์ทร  พรรณะ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กชายกฤษฎา  ศิลปักษา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กชายอังศุธร  สุทธิวรรณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กชายดิสพงษ์  ดวงเพียอ้ม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มาตโสภา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวรพิชชา  ตาเสาร์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงศุภรดา  ศิรินาค โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กชายอนาวิน  แสนภักดี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กชายกฤษฎากร  พิมพ์ทอง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอัจฉริยากร  กาวิจันทร์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนั่นเอื้อ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพิมญาดา  จันทะสุระ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสุชญากานต์  รอดนวล โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนริศรา  อันฤทธิ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพัชรพล  แสงโนลาด โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กชายธณศิลป์  ศรีษะโคตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายกิตติพวษ์  สะกลาง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายคณัชญ์  มิตรประทุม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพรไพลิน  สังสีมา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงศรัณย์พร  สีรักษา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนันธิญา  สีเสน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงสุพัตรา  สืบสำราญ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชลธิชา  ประเสริฐถาวร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงชลธิชา  ผาแดง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บัวทอง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธัญวัฒน์  พรทัด โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสลิลรัตน์  ไชยโชค โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชนากาญจน์  มุลติเก โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงฐิติมา  ดรศรีจันทร์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฐชนันท์  ทองดีนอก โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุชานันท์  ทันบาล โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอรปรียา  พิมพ์ศรี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณิทัชชา  ดวงเจริญเขตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายอนาวิล  พลลาภ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปาณิธร  พันธุ์ยางน้อย โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงนริศรา  ดวงก้งแสน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
59 เด็กชายธนวัฒน์  นามมุงคุณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงยามีรา  ชินสุทธิ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณภัทร  วงษาวัตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงโศภิษฐ์  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายชานนท์  บุบปับพา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศศิกาญ  โคตรชฎา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีเสนาศักดิ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวชิรวิทญ์  ไชยลิ้นฟ้า โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปรารถนา  ปางชาติ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงมานิตา  แก้วหล่อน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงชลธิชา  วิลาพล โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายจิตติพัทธ์  จันทร์เรือง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงรินรดา  ประโพธิ์ทัง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพิชชารัตน์  คำงาม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัชชา  วิเศษวัน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายมงคลชัย  วังหอม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกตศรี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนาธิวัฒน์  ปานปลาเฒ่า โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงธัญชนก  บุษยานุรักษ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกันย์สุดา  พันธินา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กชายศรายุธ  ครุฑรัมย์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายชญานิน  อินทะเรืองศร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงณัทชากรปวีณ์  ธีรัยวิริยะ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภาวินี  ไชยคาม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวงศรี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพิชญา  คำหว้าแก้ว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุชานาถ  ศิลาไหล โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธีรโชติ  แก้วหานาม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณัฐดนัย  ถิตย์เจือ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงชนจันทร์  มายูร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายรชานนท์  แก้วหล้า โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เพ็ชรโก โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายก้องเกียรติ  ดวงก้อม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอารยา  ทับวิชิน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจุฑามณี  เรืองสุวรรณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอุรัสยา  ซากัน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชลธิชา  วิลัยชื่น โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชาคริญา  แก่่นสุวรรณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธีริศราภรณ์  สีหาบัว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภานุพงศ์  สาโสก โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธนภร  สงลา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุมิตรา  ศิริหลวง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสุชาครีย์  ดียะตาม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปพิชญา  นภาโชติ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนันทิชา  จินนารักษ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายทักษ์ดนัย  กาหลง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายศิรพัฒน์  ศรีทองสุข โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอินทิรา  ขานแก้ว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายจิณณวัตร  ป้องคำหาญ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายนารา  นาราภักดิ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงสุวิตรา  ดาคำ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสิรภพ  สีจันไชย โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายจิรัตติการนนท์  โพธิ์ปัดชา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณิชาภา  สีคามเม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงวิราสินี  โสธิฤทธิ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชุติมา  วงษาลี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์กลาง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสิรภัทร  ไตรยวิภาค โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวิชญาพร  อุตทะสิงห์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกิตติมา  จิตตะบุตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธนัท  พระโพธิ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงมนัสนันท์  แพงพงษ์ฆา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภัทรภูมินทร์  แดนวงศ์วัฒน์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายญาณวัฒน์  ศรีน้อยขาว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจีระเดช  ดอนตลุง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวันธิวัฒน์  อยู่บัว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายสุทธินันท์  โพธิ์กลาง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนภูมิ  ไกรราช โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนาทร  วงษาวุธ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายดนุเดช  รัตนพล โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวิริยราช  แก้วเขียว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายภาคภูมิ  ดวงจันทร์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายณัฐพล  ลีเวียง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  พลธรรม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายชัยสิทธิ์  ชัยทับ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภานุพงศ์  ทรงคุณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายตนุภัทร  หนันอ้าย โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายอรรถกร  เพชรก้อน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงเปรมศิริ  ไชยศึก โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศิริณัฐชา  เกือกคำ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงทักษิณา  แสนจำลอง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงอัชราภรณ์  อ่อนมาก โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปรีญาพัชญ์  กิตติรุ่งนิรันดร์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกษรมาลา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงรักษ์วลี  ทัศน์เจริญ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปกิรณันท์  รัตนประภา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงมุฑิตา  คุณทะวงษ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปภาวรินทร์  คิมเข็ม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรพิมพ์  ธีรุพัฒน์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงภัทรภร  บุดสี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงปวริศา  ศรีพิมพ์สอ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีอุบล โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจิรัชญา  เหล่าทองสาร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณคำ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงศศิกานต์  จันทะปัดสา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกชกร  ศรีคุณแก้ว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงศรินญา  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวรินทร  สงลา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิรุณวดี  นาคศรี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชนนิกานต์  กันทะลือ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวนิศรา  นครราช โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฐานิกา  ชัยชะนะ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายสรยุทธ  ภาเตาะ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกานต์  วุฒิปรัชญา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสมัชชา  ดวงปาโคตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายไกรวิชญ์  พันธ์ฤทธิ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธนภัทร  จันทร์สิงห์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายพชรพล  สมานมิตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณยศ  สีสุวอ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายโคจิ  คิมูระ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงพิชยพล  สาครขันธ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัลยาณัฐ  โสมาโสด โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมมุลตรี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพัชชา  วงษาวัตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีชัยปัญหา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงอาภาศิริ  สิทธิมงคล โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมลิษา  ศรีภูมั่น โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเมทิยา  นุพพล โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงอริศรา  ศรีทำบุญ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงจุฑามาศ  พรเพ็ง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ศรีไชยแสง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงลักษิกา  นพเก้า โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอาทิติยา  ทองใหม่ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภัคจิรา  สายวรรณ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงอภัสรา  หมื่นหน้า โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอนุสรา  หมื่นหน้า โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงณภัสนันท์  สิทธิจันทร์เสน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงภูริชชญาพัชร์  สุพรรณ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงจิราพัชร  อ้วนจี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธนาวดี  จันทะกา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปวริศา  พรมนิมิตร โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพรธิชา  เที่ยงจันทึก โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  เลื่องลือ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ส่องสี โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีเสนาศักดิ์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิชชญาภรณ์  ศรีทรัพย์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวริศรา  กาสินพิลา โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเสาวรักษ์  จุฬาคำ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ศรีขวาชัย โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุทธิดา  สามพร้าว โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพินิสา  สุทธมาตย์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงศุภวดี  สวัสดิผล โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจักรภัทร  ศรีภูวงค์ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนิชนันท์  ศรีพงษ์ยิ่ง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรรณศิริ  นครเอม โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงหยกผกา  บัวไข โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงวริสรา  คำศักดา โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทองเสน โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายจักรี  ศักดาคำ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายธนกร  เสงี่ยมตน โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายศิรศักดิ์  มีใจใส โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวิศวะ  ไสวารี โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธิดารัตน์  แทนกลาง โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเนตรนภา  ผิวผ่อง โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุชาวดี  ห้วยสี โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอนุตตรีย์  พิมพิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพรทิพย์  ค่าเจริญ โรงเรียนบ้านหนองแหน 1 ป.4 วิทย์ประถม