รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจักรภัทร  อภัยรัตน์ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เอียดเฉลิม โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงวรรณวิสา  เต็มไป โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงภาอนงค์  รัตนานุกูล โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายอภิรักษ์  อักษรเนียม โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรนันท์  รักษาแก้ว โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงกาญจนา  นวลพรหม โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงบัณฑิตา  เศรษฐสุข โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายซาบิ๊ค วโรรส  สังข์นุ้ย โรงเรียนบ้านป่าเเก่ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงมายุษา  แหนะนวล โรงเรียนบ้านป่าเเก่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงมาริสา  ชูสงค์ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนันทรัตน์  วันปู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปาจรีย์  จันทวดี โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกมลทิพย์  ไพชำนาญ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายนครินทร์  ไพชำนาญ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงปัญญาพร  นิลแก้ว โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงนาตยา  ไพชำนาญ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายวุฒิชัย  เด็นเพชรหน้ง โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธนภัทร  ดำเม็ง โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กชายณัฐกร  เกื้อนุ่น โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายสมภูมิ  ทองช่วย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงภัทราพร  จินดามุข โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงรมิตา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธีรดา  พรรณราย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศตานันท์  ชูมณี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายวีรยุทธ  ปานป้อง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพัชราภา  ชูไทย โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายวิวิธชัย  แซ่ซึ่ง โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนหลัด โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชฎาพร  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1 ป.6 คณิตประถม
31 นางสาวณัฏชญพร  บุญพลับ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 นางสาวธีรนุช  ยี่ซ้าย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวประภัสสร  อุดมศิลป์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวศิริรักษ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นายไชยฤกษ์  หลักคำ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงยุวดี  โชตินะกิจ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายเฮกเตอร์  เหตุหาก โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายยศกร  โยมเมือง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายฐากร  ทิพย์แก้ว โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอภิราวดี  แก้วชูทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนพเก้า  รักกิ้มหอย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายเจษฎา  สอนเนียม โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทิพยรัตน์  จิตภูษา โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีอาวุธ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุมแดง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายฉัตรชัย  ขำคล้าย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปณิดา  ซีนา โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธนวรรณ  ช่วยพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนิชา  ปานยิ่ง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกรพินธุ์  คงประสิทธิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพสชนันท์  แสงสีดำ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงเมยาวี  บุตรรักษ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงปาณิสรา  ทรัพย์จิตร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงอินธิราภรณ์  ลักษเล่ง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสมใจ  แก้วประดิษ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กชายณัฐนนท์  จันทรวัฒน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกัญชพร  โฉมฉาย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงมาติกา  ศรีกลับ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจตุรพร  เนียมหะ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวุฒิชัย  แมะนวน โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธีระยุทธ์  หนูคง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสุวลี  สิงห์แก้ว โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิรัสยา  มูสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสรวงสุดา  ชุมแดง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กรอบเพ็ชร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงมณฑิรา  รัตนนำไชย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายวิริยะ  ธรรมเขต โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสุภัทศร  นิสาสกุล โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงบุณยาพร  แดงช่วง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพีรดนย์  พันธ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทโร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปาลิตา  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงเนรัญชญา  ชาติวงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูมาก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุธาศิณี  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายชนพัฒน์  สงวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายวัชรพล  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายพัชรคีรี  สีชาติ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายกฤษฎากรณ์  ยานะวิมุติ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สหะชัย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสุทธิดา  เอียดปู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงซายน์  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอรนันท์  กล่ำมาศ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายสิทธิชัย  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงรัญชิดา  สุดกิจ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อนุโชติ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปัณฑิตา  คงทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกานต์ชนก  แดงช่วง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเปมิกา  นิลวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายซาฟิล  ผ่านพบ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  จันทรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สะลีหมีน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพัชรพิชชา  ลพอุทัย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงจณิตา  มีขวัญ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายกอบชัย  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายอรรถพล  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายสถาปัตย์  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายณัฐพงศ์  ถังเซ่ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณพาหุ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศรีกมล  ยิ้มเอียด โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลมี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรุจิรดา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงวรรณษา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงเพชรวารินทร์  วิสูตร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงภัณฑิรา  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอิสราพร  เขี้ยวเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิณพิชชา  ลพอุทัย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสมปรารถณา  ต่างเนตรหนู โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายภูมิชนะ  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภูวดล  ดิษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายสุทธิชัย  หนูพุฒ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจักรี  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายฤทธิชัย  เมธารินทร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธีรวัช  หนูปลอด โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิมลภัส  พะมณี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศิริกุล  สมบัติมาก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายญาณพัฒน์  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกิตติยา  อู่ทอง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายภาณุวัฒน์  เพชรสังข์ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายสุวิทย์  เบ็ญละโต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสลินดา  ณ รังษี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายณัฐพล  หนูปลอด โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธีรภัทร  ไชยคีรี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงฮูดา  หมัดเบ็ญแสละ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธิดารักษ์  ศรีนาเคนทร์ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงมัทนียา  สะอาด โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศิรศักดิ์  หมานระเด็น โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุดารัตน์  ล้าปัง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายรตินนท์  ยีหวังกอง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธีรเดช  ขุนรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายอรรถพร  สงวนเขียว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศุภกานต์  เนียมบุญ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงวรนุช  ชูเก็น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงรัษฎากร  หนูนุ่น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายกฤตนพ  นุ่นนะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกัณฐิกา  ชูจันทร์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายยศกร  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายธนกร  นวลเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกิตติทัช  ปลอดขลิบ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธนวัฒน์  สัจจา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายชินภัทร  แผ้วไพรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายธนทัต  วงศ์กระพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงบัณฑิตา  ช่วยจำแนก โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายนพรุจ  รัตนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายวิชยา  คำเสน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงนภศร  จันทร์เทพ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงปิยพัชร์  เก้าแสน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วประจำ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเมธาวี  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงเนตรศิริ  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายตะวัน  ช่างสาร โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  นิลพันธ์ โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงปริญญา  บัวงาม โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทะสริ โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุชัญญา  ทองสั้น โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงแพรพลอย  ศรีเทพ โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกุษณา  จันทภาโส โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม