รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอภิรักษ์  โสภาโพธิ์ โรงเรียนบ้านชำโสม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปัณณวรรธ  ชำนาญปืน โรงเรียนบ้านชำโสม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงบงกชพร  สุวรรณคร โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงศุภิสรา  หาดนางแก้ว โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กหญิงธนัชชา  สีสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายณัฐวุฒิ  อุตนะ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฐสุภี  จังพานิช โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงขนิษฐา  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยขันธุ์ โรงเรียนกบินทร์จริยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐณิชา  วณิชโยบล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายปวริศ  วณิชโยบล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่ฮ้อ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธีธช  จันทน์เสนะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายณภัทร  มาฆะเซ็นต์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นกลาง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายนิติธร  โยธารักษ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายญาณภัทร  พันเรือง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงวรพิชชา  บุญพรานชู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายธนกฤต  สุจิตระหะ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงศศิฃา  ตังกบดี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอภิกขณา  เกษชม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายปรัตถกร  ธนพงศ์พัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธนเสฏฐ์  พัฒนพงษ์กวิน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงจิรัชญา  เวียงแก้ว โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายภูมินทร์  กาวัน โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายธนพล  ทาหมอก โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายลัทธพล  เคนตู้ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปราณิสา  สุรินทร์ศักดิ์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายคุณานนต์  นาใจคง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงวรรณกานต์  ตุ่นหนูแฟบ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐวรา  ขอสันติวิวัฒน์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงวรรณวนัช  บุญพรานชู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายพณวรรธน์  วีรวัฒโนดม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กชายวงศพัทธ์  แสงจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอาคิรา  เชี่ยวพานิช โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพรชนก  วีรวัฒโนดม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายณัชพล  จันทร์ดร โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจินต์ชุตา  กิตติธรรมโม โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม