รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสมบัติ  สุทธนะ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายกีรติ  เป็งปันมา โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงขนิษฐา  นันธิสิงห์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายจักรพงค์  ทะนุตัน โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐนัย  เพี้ยงจันทร์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายวรากร  แสนใจ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กหญิงสันต์ชนก  กาละวิน โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงอัณมณี  มายะวงค์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กหญิงอาทิตยา  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กหญิงเกียรติกานต์  วงค์นันตา โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงชนกนันท์  ทีปกรชน โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 เด็กหญิงอรณิช  กระบวนสง่า โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กหญิงกุลสตรี  แซ่ว้าง โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญเจ้าสกุล โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 เด็กหญิงมลิวัลย์  พงษ์ไพบูลย์กิตติ์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายนันทิพัฒน์  สุนทรแดนไพร โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงดาริกา  ลุนละวัน โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายรุ่งเรือง  นันต๊ะโส โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงวรรณวิษา  อภัชัย โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณกุลการต์  เพี้ยงจันทร์ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนวลนภา  มังยะสุ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสิรินาฎ  บุญเพ็ง โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายภาคย์  สมคำปา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสิริภัทร  ไพคำนาม โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชัญญานุช  คลี่บาน โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงศศิวิมล  มูลรังษี โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายศิรวิทย์  ใจชมชื่น โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนกฤต  ธนัญชัย โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายเอกาพงษ์  สมป้อ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายปภาวิชญ์  มอยคำตื้อ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายสุวิเชียร  กันทะยวง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ธุระนันท์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจันทนิภา  วงษาฝั้น โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกรณัฐ  ทาระนัด โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอินทิรา  วังสัก โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐชา  ชมภูศรี โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิริรัตน์  ก๋องใจ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณิชกานต์  แสงเทพ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายกรวิชญ์  หน่อแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายกันตภณ  ราชแสนศรี โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กชายจักรภัทร  พรมมา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธวัชชัย  แก้วสุใจ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายนนทวัฒน์  เรือนก๋องเงิน โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายศักดา  สืบสายมา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายอภิสิทธิ์ชน  ยานิวงค์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายชนม์ชนก  แก้วขอนแก่น โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายนิภัทธ์  สมคำปา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงดาวประกาย  แก้วคำมูล โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนหาญ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงปวรรณ  ไชยวงค์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงโศรดาพร  วงศืวาร โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงกษิรา  ธารีย์สุภชา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสิริปัญญาพร  ประสงค์ดี โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายปภังกร  นะสุ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายธีรภัทร  สุภิมาส โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายสุวันยะกิตต์  ไชยราช โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงจันทมณี  สุทธิมา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงพรทิพย์  พิมสาร โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปริชญา  ตาน้อย โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงวิชญาพร  ธัมทิง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัฐณิชา  กันยารัด โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจารุกัญญ์  มรรคนันท์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงปิยธิดา  เปิ้นตานะ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จีนาวงศ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสุณิตา  ปินคำแต โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ไชยคุณ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงปริยาวรรณ  สรณะรังสรรค์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพยะ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายปิยดนัย  สุวี โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายศิวกร  ถามี โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกมลชนก  จังหวะเลิศ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงตะวันวาด  สุภัคสกุลหิรัญ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงนันท์นพิน  อินกวา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ยศวิไล โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองขาว โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรากาญจน์  สุภาอินทร์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงบุญญานันท์  โยธาราษฎร์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทราพร  วิโรจน์มุณี โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนาฎศิลป์  ทิพย์ศรีบุตร โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงมนปริยา  แสนหาญ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณัฐพงค์  เก่งการทำ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เคร่งครัด โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวนัสนันท์  ฐิติวรรธนากิจ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายสุรชัย  ยะแสง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายศิวฤทธิ์  ปินตาอินทร์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงนภสร  กุนาสิงห์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงเบญจมาศ  ทมิฬทร โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธัญชนก  ผามจันแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงวีณา  เรืองพลังชูพร โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม