รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเมขลา  ม๊ะดาฮู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอาดีลา  เจ๊ะและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายตอยยิบ  อาดำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงมัยมูนะห์  ดามาอู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายวงศธร  จรัสวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปานระพี  คงขาว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจันทรา  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายนิอับดุลวากีล  นิอามัน โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายฟุรกอน  อายะมาโซ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงยัสมีน  หมะจิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายอดินัน  มะหะหมัด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายชิษณุพงศ์  จิตต์ดำหริ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายนาธาน  เจ๊ะเย็ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฟะอ์มี  ยะมะกา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายฟูรซาน  บาซอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธริดา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนาญาห์  หนูชูสุข โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีรมย์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงนัฐวิกา  เรืองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกชกร  ทองมี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงอามาล  อาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายนราธร  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายอัซมุอีย์  การี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายจอห์น  อึ่ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายมาติน  ยีหะมะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนูรีดา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงซวียะห์  ดาแม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงซูรียาณี  โต๊ะยง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายปรมินทร์  แซ่ยับ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธนภัทร  อาสาราช โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  แวเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฟาฎีลา  สะอุ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรุวัยดา  บาฮา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายออมทรัพย์  พลับพลึงศรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฟาฏินัส  ตอกอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เรื่องศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธีวรา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายศรายุทธ  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสุภัสสรา  ฟ้าอรุณ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธีรเดช  แสงเอียด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายแสงสว่าง  ปิจจะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ยะยือริ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพัชรียา  ดี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายมงคล  จันทะรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายรอมฎอน  รอฮิม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายโรจนัสถ์  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ภูชะธง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายสิรวิชญ์  สมวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพิพัฒน์พล  เฉยศิริ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนูรฮูดา  รือซะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายเจษฎากร  จุดาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายวายุ  ุวุฒทิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงมูนีเราะห์  ปิดเมือง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอานิส  ตอแลมา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายฟิตตรี  มะดิง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มูเด็ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่กิ้ม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอัฟนาร์  สนุง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอาซีซี  อาวัง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงบุญญิสา  คงบุญ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายถิรวุฒิ  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนูร์อัยนี่  เจะหะมะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชัญญานุช  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายจิระวง  มากบรรจง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่เลี่ยง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายอริยะ  สุธรรมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายเดร์นิส  รุ่งวิชานิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองพุฒ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอนุชา  ซาเลง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนัจมีย์  ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายธนธรณ์  ภิรมย์กิจ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสุทธิดา  มะมิง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายอะฟันดี่  ดือมาลีี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงศิรดา  สระโร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงดียาน่า  ตอกอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงซูรียา  มะตานี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงยามีล๊ะ  ปาแว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงอาลาวียะฮ์  ดือราแม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายรอฟีอีย์  สะนุง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสิรินธร  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปรัชญา  พุทธขันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนูรีฮัน  เปาะเดง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกวินทิพย์  อนันต์การุณย์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงปาลิดา  เจริญเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอาฟีนี  จะปะกิยา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายฟิรดาวซ์  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายนิภาส  มงคลรัตนมณี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงค็อยรุ้ลนีซาอ์  โต๊ะมัน โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนฤตย์  ไข่มุกข์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงกสิตรา  โพธิจักร์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอารียา  ปัดชา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนอีฟ  ประเสริฐดำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงทรรศนันทร์  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวาสิตา  จูมดอก โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวังผดุงเกียรติ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธนัชพร  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธาวิน  อุทิศานนท์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 นายภัทรีนา  โอบุญสดี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายจารุกิตต์  เหล่าวิวัฒน์เกษม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสิงหา  สาและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสุไลมาน  ดามะอู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงยัสมีร์  บือนา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายฟุรกอน  ดารอฮิง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงซาฟีดา  ซาเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเจษฎา  ทองมี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงฟาติน  การี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วสุขศรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กชายอาติฟ  อาวากาจิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอภิชาติ  อินทวี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงหรรษา  ถมทอง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปิยพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศุภกานต์  นาถวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายเสาวฤทธิ์  ศรีหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายอนุกูล  ซียง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนูรุนอีน  บาหะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายรัตพงษ์  พยัฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงซูเฟร์ราห์  เดชสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจัณห์วรา  แสงเอียด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภาสินี  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงซัยตูน  เกิดพร้อม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนาซูฮา  ยาพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงฮาริทา  หมาดทิ้ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายธนภณ  แวและ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายพัชรพล  แซ่หลิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายอัครชัย  ยงสุวรรณกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายจักรกฤษณ์  จงสุภางค์พันธุ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนาภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายมีชัย  เจริญวัฒนวิโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงญาณิศา  เชี่ยวชาญศิลป์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนาราภัทร  จงศิริวรรณชัย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายพลัฏฐ์  จรัสศรีภิญโญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมนวล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายภพศรุต  ว่องบุลากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจุฬาคัมภีร์  เลิศลำยอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนูรฮัน  เจะมิง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงไอยลิน  วีรวุฒิไกร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงนภศร  ไร่เกียรติชัย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงปรารถนา  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กหญิงเทพสดุดี  ไชยพล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงอัญชนา  แซ่หย่าง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงธัญวฤณ  ว่องบุลากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กหญิงโยษิตา  มณีวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
147 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
148 เด็กหญิงฟ้าประทาน  จันทร์แก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงพันธิตรา  กิตติเฉลิมพล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงสุดรัก  สิริรัตนดิลก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ต๋าว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงณัฐริกา  มารมย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายนราธิป  แย้มรัตน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายพงศธร  เฉลิมเมือง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็ชร์จำรัส โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงวรัมพร  พุทธิกฤตยากานต์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงปานชีวา  รามแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนาตาชา  พณิชพิสุทธิพงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายณัฐยศ  ว่องพรรณงาม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงศศิภา  ศิวาวุธ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันสิริโชติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงวิชญาพร  ลาภยั่งยืน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธัชธรรม  สมุทรเพชร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายไอศูรย์  แซ่ซ่ำ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายฉัตรมงคล  เยาวพันธุ์กุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงฌาลิศา  ประสิทธิ์เมธาวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธีร์ธนัตถ์  นิลพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชญานิศ  วัฒนเกษมสกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณหทัย  ไกรษร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธรธันย์  ทรัพย์สิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนภัทร  ทิพกองลาด โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธีรภัทร  เชาว์กีรติกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงราเฟีย  ขันสู้การ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงธนพร  แซ่ลิ่ม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธนัชพร  พุทธิกฤตยากานต์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศุพิชฌาญ์  ส่องรส โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายธัชชัย  ลิ่มพิทักษ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองดำ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเมษา  ชั้นวิริยะกุลไพสิฐ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกล้าใหม่  เรือนสากล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายชยานันต์  แซ่ว่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายฐานพัทธ์  ฐาปนาฐาน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธารหทัย  ธารีลาภรักษา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงภาวิดา  วาบา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภุมรินทร์  ดูบี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวรัทยา  เจนกุลประสูตร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเขมิกา  คำดี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงธนัตตภร  วรรณโวหาร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกาณต์ธิดา  ปะสี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงนันทรัตน์  สุขเกิด โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเสาวภาคย์  ยิ่งประภากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐวลัญซ์  มากจันทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายรัฐวัชร์  เดชาชัยรัฐพงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายบารเมษฐ์  บุญปถัมภ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนภกุล  ปริเปรมกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายโยธิน  ศรีนุติทรัพย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงประภาเจริญ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายนฤนาท  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายธนพนธ์  ไสวโสภณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายพีรวุฒิ  แซ่เลื่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายสัณหเจต  ตรีแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายอดิเทพ  ชูศรี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายธีรยุทธ์  เจริญวีระวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตั้งศิริเสถียร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายชินเว่ยปิง  แซ่ย่าง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสุพิชญา  จีระวรศาวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายนรเศรษฐ์  วงศาริยะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายปกรณ์  อุทิตบุตร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายธีรโชติ  รังสฤษฏ์วีระโชติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายศิรสิทธิ์  วัฒนากิจจากุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวรินทรา  นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงชนิศวรา  แซ่ซี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงอารยา  ว่องไวงาม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณัฐชยา  เจ๊ะหะมะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงนภสร  ชื่นธารา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงเหมหงส์  ตุรากรกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงสุกัลยา  แซ่ซิน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐชนนท์  ทองศรีสุข โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กชายชยุต  จันทร์เพ็ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายสุกฤษฎิ์  จ้องศิรินุรักษ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายภานุพงศ์  สนไชย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงปภาวี  แซ่ซู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงมนัญชยา  ขวัญดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกัลยณัฐ  โลกัตถจริยากุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐกิจ  พัฒนปรีชาเสถียร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงทิพยาภา  มงคล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายนิติโชติ  กุณนา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายทรงเกียรติ  สุวรรณนภา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายเฉลิมพล  สันตานนท์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพรไพลิน  นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญวีระวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงจิรา  มูเซอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญส่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงธนัญญา  แซ่วจาง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงยอดน้ำเพชร  แซ่ลก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงชารีฟะราชีดา  เบนตี้อิสฮะชัยราซี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงณัฐกานต์  วาฑิตศุภผล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงวาสนา  ลีชัยบูรณ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายอาร์วาบีน  สะมะแอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายพยัต  อินทร์ชุมนุม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงจารุกร  เจริญเกียรติยศ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกฤติยาณี  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่เลื่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กชายธวัชชัย  แซ่เจียง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กชายธนพัฒน์  กาเพ็ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงกมลชนก  เลื่องลือวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายชนกันต์  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายวีรภัทร  เลขาวิจิตร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุชัญญา  พูลภักดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกนกพร  ฟูมณีโชติ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงชนัญชิดา  เอกทัตร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจิดาภา  สิริโชคชัยกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่เซ่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงมฑนาลัย  แซ่จัน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพิทวัส  เฉิน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงชาริณี  แซ่จง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพีรพล  ชยุตพงษ์ไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วมณี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปาริฉัตร  ยะใยสาย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนชาติ  เสน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงภัทรพร  ธารานุวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงจุฑามณี  แซ่ยี่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงขวัญข้าว  ผจงวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  ราญฎร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายกูอิมรอน  ดาจูดา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจิรดา  ไสวโสภณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนภสร  แซ่มุ่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณิชกมล  รัตนซ้อน โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเกตทิตย์  เกิดหวังสกุล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอภิษฎา  แซ่เตือง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงวิดาพร  แซ่ลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสิตโปห์  แซ่เซีย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงทิพรัตน์  แซ่เจา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงอังคณา  สะอะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอัจจิมา  อินต๊ะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชลลดา  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอาภัสรา  เบญจางคประเสริฐ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายเมธิพงษ์  แซ่อู โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายวรากร  พวงแก้ว โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายธนธรณ์  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายพีชณัฐ  แก้วขอมดี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธัญพิสิฐ  ยุทธ์ธนศิลป์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงสุณิชา  แซ่ถัง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายวรกฤต  พู่วาทีรักษ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายธีร์ธวัช  มากจันทร์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงรุจิรา  ราชคม โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐภัทร  สหะวงศ์วัฒนา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงฟิรดาวส์  แปแนะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายชนาธิป  นิมิตอังกูร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนารีรัตน์  เต๋จ๊ะ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงฮานาน  บาฮา โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนัซนีน  สะมะแอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานพันธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสาพูรอ  ยูนุ๊ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงนาเดีย  รอฮิม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงอัมพร  อาส่า โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงรุสนาวตี  ฮาบิน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงซูไฮลา  ทาบาโร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงฟีดาว  อาบา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนาดีฮาซาฟีกา  ลาแซ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงรอวิยานีย์  สง่าบ้านโคก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวันวิสา  ซาเระ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอารีนา  รอฮิม โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงปุณณภา  บาฮา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงปะสุดา  แซ่ลก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 วิทย์ประถม