รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนาปีซะห์  แฉะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงนูรดีนา  กือนิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงรูฟอาย์  หะยีสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงฟิรดาวส์  หะยีสาอิ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนัศริน  อีแต โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงซูเฟียณี  หะแวแฉะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอานัส  แวเด็ง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กชายชามิล  วาบา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กชายบัสซาม  แฮมา โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายบูคอรี  ดาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายไซยูตี  มะสาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงฟารินดา  เจะและ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายเฟาวาซ  จันทอง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนูรซูลฟาร์  ยาเต็ง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนูรดียานา  ยาเต็ง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายมูฮัมหมัด  แนมะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายบัดรู  หิแต โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอาตีกะฮ์  เด็งโด โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายแวฟารุก  เด็งโด โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายยูซอลลา  อายุ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงวันบัยสุรีย์  รูปายี โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายบุรฮัน  สาและ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอัฟนาน  อาแซ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอิฮซาน  อาแซ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงยุมนี  ติพอง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนัจมี  การีดะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงอามีรา  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กชายยูซอลลี  อายุ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวีดาด  โตะดา โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอีมาน  มิซอ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนิสรีนย์  ดีรี โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายอิรฟาน  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงไซนับ  เด็งโด โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  มะลี โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงโนรฮัมซะห์  มูซอ โรงเรียนบ้านกะรุบี 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอาซีซา  นิแว โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายอัฟฟาน  เจะอาแว โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายลุตฟี  มะเละ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงเกาว์ษัร  สือแม โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงดารุสนาซีลา  เดมะ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงริฟฮาน  มาหามะ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกูมูฮัยมิน  ลอมา โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปรุงหฤทัย  จันทร์ขาว โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุดารัตน  วินัยประสิทธิ์ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกันตา  สุดเสมอใจ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอาณีน่า  มะยีดิง โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายอัลอามีน  ยีดอรอแม โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายมูฮำหมัดซาฟาวี  เดิมดอล่า โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนิอำมน๊ะ  ดอเลาะ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอนัดตดา  ชูนุ้ย โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายฮัจฟาฮาล  แนะนวน โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กชายอิรฟาน  มะเกะรอ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กชายมูฮัมหมัดอิฟฟาน  ดีเยาะ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ขวัญดี โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กชายรอมฏอน  บุญโรภาคย์ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสานฝัน  สุขเกษม โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายอัซฮาร์  ยีลูมา โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายฟารุก  สาแล๊ะ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงวาริศรา  ซีเซ็ง โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายณพงศ์  นิลประเสริฐ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายสรวิชญ์  สังข์แก้ว โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายวิชยุตม์  มะจะ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงนัซเรีย  แซมหม๊ะ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายภัทราวุธ  โอชาอัมพวัน โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนิอารีนา  ดอเลาะ โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายมุสตากีม  วาแม็ง โรงเรียนฮั่วหนำมูลนิธิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงมัณนาณร์  สามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงนูรอาดีลาฟาติน  ลาเตะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายมูฮำหมัดอามีรุดดีน  กือตา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายอามีน  รัตนรวมมาลา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงมูสลีฮาวาตี  อาเล็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ยูโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงนูรฮายาตี  ยูโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายฎียาอุดดีน  ดาโอะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอานีส  ลาสะมะแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเกาซาร  แมเร๊าะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายนิซอฟรอน  เจะเงาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงฮาลาวาตีย์  แนซู โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงฮานานียา  เซะกะมิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายจีฮาน  ดะลี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายฟาฎิล  แลแมแน โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงอมัล  สาและ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายซาบิต  วานิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงซูรอฟาอ์  สูเดาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวรรนิสา  วาโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงฮุสนา  อูแล โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอานีซาร์  บิลสะมาแอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงนูรญานา  บากา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาเมาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายอัฟฟาน  กุลุแป โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนูรูลอิหสาน  อาแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายฮาติฟ  มะและเด็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอิลฮาม  มอลอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงฟาตอหน๊ะ  เจ๊ะหลง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจะมะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฮัสนาอ์  หะยีบือราเฮง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงสัลวา  กะโด โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงซารีเฟีย  ยามิน โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงดารียา  เจะแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายอัฟฟาน  วายะโยะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายอัซกันดารี  ลอตง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟวัน  วาแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงฟาตีมา  ฮาแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนุรฮานาน  สะรอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงฮุสนา  วามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงมัรญาณีย์  สาและดิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
107 นางสาวนูรฮูดาญา  จินตรา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
108 นางสาวอุไร  เเวนาเเซ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
109 เด็กชายนิฮาซัน  โต๊ะหะมะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
110 นายคูซัยฟัต  เจะเเละ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 เด็กชายมุขกรี  มิตมาลา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นายมูฮัมหมัด  ตาเยะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 นายอามีร  สามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 นายฟัยศอล  มะสาเเม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 เด็กชายซาฮาบุดดีน  ดะกา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายนิเเซฟฟรี  นิสาเเย โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายกูสมาน  ตูเเวปูเตะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายมูฮัมหมัดฟุรกอน  อาเเว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายมูฮำหมัดฮาฟิซ  ฮาเเว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นางสาวนูรุลฮูดา  เปาะเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นางสาวฮุซนา  เเมเร๊าะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นางสาวฮานีซะห์  ซาเฮาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาวฟิตรี  เจะเงาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 นางสาวนูรฮาบีบีย์  ตาวา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นางสาวซูฟียา  ซะตา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงนาเดีย  ดาราเเมง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นางสาวซูไฮลา  เจะเล็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นางสาวนูรฮุสนา  ดงมาดา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 นางสาวมุสลีมะห์  บือราเฮง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวซูไฮรา  มามุ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 นางสาวฟิรฮาน  ดอเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงเจะกัซมาวาตี  เบญสะอุดี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 นางสาวนินัสรีน  ซาเเม็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 นางสาวฟาราส  วาจิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
135 เด็กหญิงตอยีบะห์  วามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวนูรฮายาตี  ขาเร็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวญัสมี  วงษ์เสล่ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวพาตีเมาะห์  เจ๊ะเเล โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 เด็กหญิงนูรอาซีกิง  เจ๊ะเเม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กหญิงต่วนอัสมะ  ยีบากา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
141 นางสาวสุมัยญา  สาเเม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงนุรไอดา  คาเดร์ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
143 นางสาวกูวีนา  อีเเยบาซอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
144 นางสาวนาเดีย  ตาซู โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
145 นางสาวมีนีนา  อาเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
146 นางสาวรุซดา  จิสวัสดิ์ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
147 นางสาวมูนาร์  มูเซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
148 นายมูฮำหมัดลุตฟี  วาหนิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
149 นายอาดีนัน  สาเเม็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงซูฟียา  สะนิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงนูรไอนี  แวมูดอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงอัมณีย์  ตาแมะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงอามีเนาะห์  ลอตง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงยัสมีน  อาแด โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงรูกัยยะห์  หะยีกูจิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงรอฎียะห์  วาเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงวณิตา  อาลี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงพิรดาว  สารอเอง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงนัสรีน  สาเหาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงยามีละห์  แยแล โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนูรรูลฮูดา  เจ๊ะบราเฮง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สาแล โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงนิฟิรดาวส์  ปูเต๊ะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงนาซูรา  หะยีวันนิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงมิรฟาร์  ริตีมุง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงนัซมีย์  แปเฮาะอีเล โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
167 เด็กหญิงนูรมี  มาแจ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงอัฟนีย์  เล็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงมัสยา  เปาะกา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงนัฌวา  การีดะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงอัมมีกัลซม  มะตายิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  สาแม็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กชายอาฟิต  นุ้ยโส๊ะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงอาซีกีน  สาแม็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงนัดดา  เจ๊เล๊าะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กหญิงโรสนาอีมา  สาและ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
177 เด็กหญิงนูรฮายาตี  สะมาแฮ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กหญิงนัสรีน  อูมาร์ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กหญิงฟาอีซะห์  เจะดอเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงฟิลซูลยาวาตี  สะเด็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กชายอาดีลันต์  บากา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 นางสาวฟิรดาวซ์  สาเมาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 นางสาวมาเรียณี  ยามา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงนูรุลฮุสนา  มะลี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวฟาร์ติน  แบเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวนูรีซัน  ปาทาน โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงนาเดียร์  บูเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอาวาฏิฟ  เเม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวนารีมะฮ์  กาเจ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงนูรมี  กะจิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 นางสาวฟิรดาห์  ยีเจะดือราเเม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 นางสาวมัสลีดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงนูรฮานาฟีซาน  ตาหยง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงซออีม๊ะฮ์  นิมี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 นางสาวมุมีนะห์  ยูโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงฮารีญา  ยูซง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวนิรอซีลา  สะลายา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงฟาตีฮะห์  หะสีเเม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาวนูรูลอาซีกีน  มาหมะนอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนูรฟัตมี  มะเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวมัยมูน  ดอเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงเขาละห์  ลาเตะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวฟิรเดาส์  ตาเย๊ะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวอังสนา  อามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวยัสมี  ฮีเล โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 นางสาวซารีมี  สะง๊ะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 นางสาวอัมฟัต  สมาแห โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงฟัฎลีนา  ยูโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงโซเฟีย  วาเงาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงอิลฮัม  สาเเม็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
211 นางสาวรอฮายา  มะเเด โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงอัสมาอ์  อาเเว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงยัสมี  สือนิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 นางสาวนูรีดา  ปาเนาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงรีฟฮาน  กาเต๊ะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
216 นางสาวนูรีซัน  ดือราโอะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงณัสรีน  ดอสะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงนูรอัยนี  มะเยาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงรอกีเยาะห์  หะยีสาและ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงมนามม์  แวดดาแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงรอยมี  หะยีดาโอะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงฟารัซ  หะยีสาและ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงอูยูมีย์  ร่าหมาน โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
224 นางสาวนิอาซีซะห์  สุหลงเส็น โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงอนัสรี  มะเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
226 นางสาวสามีมี  มูซอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กชายอาติร  วาเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายนาซีร  มาลายา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงนูรีนา  เจะมะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 เด็กชายบูคอรี  แวหะยี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายนัสรุล  หะสะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงฟิตรีย์  มูซอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวอาอีเซาะ  สาเเม็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กชายบูรฮานุดดีน  สาและ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 นางสาวซูไฮดา  สาแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 เด็กชายมะดาราฟี  อาแซ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงฮาฟีนี  สามะสูลง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 เด็กชายอาหาหมัด  บูละ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายต่วนรุซดี  กูมูดอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 นางสาววรรณดี  ดือราโอะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 เด็กชายสาพีอี  สะหะตี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 นางสาวซามูนี  ปูตะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กชายสุไลมาน  มะยูดา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 นางสาวนุรีโซเฟีย  หะยีมะเย็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวอัสมะ  สาเเล โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวซามีมี  บือซา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงยัสมินทร์  แวดะแซ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงนาสรียา  ดาโอะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงซัยยาน  เปาะสา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงฟัรฮัน  ดูละซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงนูรซูรัยยา  ซาแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงรอซานา  แลแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงซูวัยบะห์  ยีมะยี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 นางสาวนูรมี  เจะมุ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงโซเฟีย  บีรู โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงอามานี  นิเฮง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงราญาฮา  สารอเอง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงซูวัยบะห์  อามิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงอูมีกรือซง  กาซอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กหญิงนูรซาฟีราห์  ซาโยะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงนูรีนา  มาหามะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  ยีโกะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงนูรีฮัน  มูซอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงฮาดีละห์  วาเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงกัสมา  ปะสา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะสนิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
267 นางสาวอรีนี  เจ๊ะเเม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
268 นางสาวอัฟนาน  หะยีบีดิง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
269 นางสาวฮานีซะห์  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงนุรฮาซีนี  สาอิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงนิเสาะฮ์  มูดอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงนูรูล  มือเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวอูมีกัลสม  สาเเละ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงวาศิณีย์  เขาเเก้ว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงยัสมีน  บินปูเตะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
276 นางสาวนูรอาย  มะเซ็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
277 นางสาวนูรุลอาฟีกัฟ  มิมอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายอิรฟาน  แลรอซา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงนูรุลฟิตรี  ดูละซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนวาล  เซ็งสะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายมุมีน  อาแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนูรุลฮุสนา  เย็ง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนิตาฮานี  เจะแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงนูรฟาฮามีย์  เงาะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอานัส  มะยุโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเนาฟาลย์  บินสะมะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายซูเฟียน  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอัฟนาน  หะยีอาแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงฮัยฟาร์  สนิ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงแวนาเดียร์  แวดอยี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศิราณีย์  มะแซ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอินอาม  เจ๊ะอาแว โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ตาเละ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงรุสลีนา  ยูโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนิอาฟาฟ  เจะแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงโรเวียณา  ยะโกะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายฟัชรอนณ์  ยีเจะดือราแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนิสรีน  เวาะหลง โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนูรุลอิหซาน  มูซอ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอาศิม  แวหะมะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนูรอัสวานี  หะมะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายชาริฟ  เซ็งแม โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนูรฟิตรีย์  สาและ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนิอนัส  วาบา โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายมูซากีร  ลี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนิด้า  หะลี โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอนัญญา  ยูโซะ โรงเรียนสายบุรีีอิสลามวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนูรซัยหม๊ะ  หะมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กหญิงตัสนีม  ดือราโอะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงวันยุสรอ  หวัดแท่น โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงนิสรีน  สะเตาะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงมุมีนะห์  เวาะเฮง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กชายฟาอีส  มะหะมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงนาดา  แวบือซา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงนดา  เต๊ะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงนูรลีนา  เจตสุวัฒน์ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงวารดาห์  ยูโซะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายมูนีร  วาเด็ง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงฟาห์เดีย  ปีแนบาโง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายฮาฟีส  สะมะเด็ง โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอูมัยราห์  เด็งนิ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงมุฟติน  ยามา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนูรซัยมีย์  หะมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายดาเนียล  เปาะจิ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายฟัยยาฮ  อิศมาอีล โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายนาเบลล์  สาเหาะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายฟาริส  อาแวปูเตะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัสรินทร์ญา  ดือรามะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงฏียาอู  แลรอซา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงนูรอาตีนา  แมดิงแว โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอาฟีฟะห์  แมยู โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงซูไอนี  ฮะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอิสกัณดัร  ยูโซะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายซัยฟุดดีน  หะมะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอาฮลัน  ดะกา โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงรวาณ  สามะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงดาลันล์  ตาเยะ โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอิคลาส  เบ็ญฮาวัน โรงเรียนมัสยิดตะลุบัน 1 ป.6 วิทย์ประถม