รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิตตราภรณ์  กลิ่นสันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายธารทอง  สมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิชชาพร  พวงพุฒ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงลลนาพร  บุญเจือ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงอารีรัตน์  บรรโล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤษณพงศ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุชาดา  โคตรพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สมใจ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายภูริวัฒน์  เจริญศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนริศรา  ภักดีกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวิวัฒน์  โพธิ์เวียง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายปิติพัฒน์  ขุนเชาว์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชญา  ศรีพารา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิราลักษณ์  เทียรไธสง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายเขตโสภณ  ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชลิดา  แสงทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขอสินกลาง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงดวงฤทัย  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงศศิธร  อกอุ่น โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใบศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โคตรตัสสา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  สาธุจรัญ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปรัชญาวี  มหาโยธี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพัชดาภรณ์  สุวรรณทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายพิรภพ  เมืองพิน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายเจษฎา  คงมาก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายนันทพัทธ์  โสวันนา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายสุประวิทย์  พันธ์พิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายพีระภัทร  ลาทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกฤตยา  บับพิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายธีร์ธวัช  งามสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพรธีรา  พาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายเชาว์วรรธน์  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายภณวรรชน์  โขงเขตต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนฌพรรณ  ทองคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงทิฆัมพร  สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายภานุวัฒน์  ชอบดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอนุวัฒน์  คำผุย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญยงค์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงไอรดา  สายเนตร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายกิตติพัฒน์  บับพิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายกรภัทร์  ลาสุธรรม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิราภรณ์  มูลคำเหลา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงผุสชา  ลาพัง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายอัษฎาวุธ  ปรีชาเกษม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายสมยศ  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีพารา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกรพรรณ  ขันทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงปิญธิดา  กัญญาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศิริกัลยา  เครือกองมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธีรดา  ใจใส โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสุชานาฏ  สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อุทธา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายศิริพงศ์  กันตะพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวิศรุต  ประสานดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายหาญณรงค์  จันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์กลาง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงมนภัทร  นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอมรเทพ  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายชนภัทร  ปาสาบุตร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายจิรพัฒน์  ภูแสน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพงศ์อนันต์  โคตรธานี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธนกฤต  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงบัณฑิตา  ต้นโพธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายกิตติศักดิ์  ประทุมมา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกฤติกา  ริปันโน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสภี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงณัฐธิดา  วรรณจู โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกิตติภูมิ  ยุทธจร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายจักรภัทร  แก่นกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายมนไชย  เกิดมาก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  มุราษี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจรินยา  ศรีทา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงเสาวนันท์  นาแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงประวีณา  พวงประจำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงมาตรติกา  ปล้องไม้ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอริสรา  บุญถึง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงปรายฟ้า  บุญหล่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอรวรรณ  บับพิบูลย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงวรนิษฐา  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพรพิมล  แก้วปัดชา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกนกนภา  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพีรเชษฐ์  จันทร์พวง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพิชัยยุทธ  ยอดบุญมา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอรวรรณ  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปภัสรา  ใจกล้า โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เลาหวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฐิกา  ภูมิศุภากร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอรทัย  สายทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงกัญญาภัค  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายนิติภูมิ  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงบัณฑิตา  โคตรตัสสา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปราบชมภู โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสร้อยสุดาวรรณ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธีรศักดิ์  ตนสุขขา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายอลงกรณ์  วันดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพงศ์ศิริ  ลาภพูล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายครรชิต  อนุเคน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอนุวัฒน์  นะโส โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุภัสสรา  ก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอารียา  สิมมา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายชาคริต  จันทร์พวง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงดารณี  ปานเนาว์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายนนท์ธกานต์  ภูมิชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนริศรา  ไพผิวชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชญาดา  คงคาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงทญาพร  พรดอนก่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐวุฒิ  จำปาขีด โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธีระพัฒน์  วงศ์คำตา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายวุฒิกร  จอมทลักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทป โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพุทธิชา  แสนคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงแพรพลอย  เจริญทัศน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนิสราทิพย์  ผการัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจักรพงศ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวโรดม  จันทร์แจ้ง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเจตนิพัทธ์  โพธิลา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสิทธิพร  แก่นบุตร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายปรีชา  วรรณเวช โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายศุภกร  ทั่งน้อย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชัชชน  บุญชิต โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พื้นชมภู โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายปฎิภาณ  ประสาร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายปณิธาน  สารเสนา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายณัฐดนัย  เกียรติอรุณ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชมพูนุช  เอี้ยมพันทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพีระพล  พุฒหล้า โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายนภดล  นันตะสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุธาสินี  อ่อนละมุน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเบญญาภา  ผลดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงฐิติพร  โมคทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงธารทองทิพย์  แก่นการ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนันท์นภัส  ผาดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอภิสรา  ชัยกลาง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายลิขสิทธิ์  ปรัสพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายสุรกานต์  โคลงชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงคุณานันต์  พิมพา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงรัตนากร  เกตุพิมล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนวพล  นรเทพ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาลวันกุมภีร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงภัสราภรณ์  บุญสาง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพิชญาภัค  เบ้าทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงสุนิชา  ศาลาน้อย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจินตนา  สายเมฆ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงมัลลิกา  ปาสาบุตร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายบวรภัค  ศรมณี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายวรวิทย์  ฉันเทียะ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณหทัย  ทองนาค โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  โทนะพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวิชญาดา  บุญต่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพรนภา  สิงห์คง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายวรธรรม  เพ็งธรรม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายภีมเดช  อิ่มพรมราช โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายอธิภัทธ  บาตสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายเมธา  พูลเพิ่ม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปณิตตา  สาระคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปรีญานุช  บุดดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอารยา  ชุมนวล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์คำตา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายตฤษนันท์  ฐิตินันทน์สกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงอินฑุกานต์  ขันคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงอรปรียา  อินทนา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงชัชวาล  พลปัญญา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชลธิชา  ลังกา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจงรักษ์  พวงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุชาดา  บุญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศรัญญา  ผลาผล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศศิวรรณ  นันทกมลวารี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐนรี  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศศิธร  ศรีมาทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงประภาภรณ์  จงเจริญ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายพีรภาส  สานารี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงลดาวัลย์  ชุมภาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุภาพร  พิมพกุล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกิรณา  ศิลา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญค่อม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปาริชาต  วงษา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศุภโชค  เดชะคำภู โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัฎขันธกิจ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายสุทิวัส  เป็นมงคล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายเดชาธร  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุธรรมนิตย์  สมปัก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุภัทรจิรา  บุญรมย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุจิตรา  ดวงดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณภัทร  อุธิโท โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวิปัสสนา  ผลานันท์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกชพรรณ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชญานันท์  จินดาศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงมัญฑิตา  ปานกลิ่น โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธวัชชัย  จันทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมกอง โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงสิลาล้กษณ์  วงศ์พุทธะ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงจีระประภา  วงศ์พุทธะ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกรัณติญาภรณ์  เถาว์ทุมมา โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงจุฑามาศ  โคตทารินทร์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายสุรนนท์  ดวงแสน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปาณิตา  พามาดี โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงจิราพร  พลศักดิ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงชลธิชา  มะโนชาติ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุวรรณ๊  ศรีธัญญรัตน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สีแป้ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุชาดา  นอระสีหา โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกาญจนา  คำศรีสุข โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงประดุจเดือน  เสนา โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงวรรณศา  เสตรา โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายเอกราช  สามิลา โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายทศพล  สืบบุญ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศักดา  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายยศกร  วงค์ทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนากร  พิลาทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสิทธิพร  แสนลือ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายนัฐพล  ปราบชมภู โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสุจรรยา  ปราณี โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรัตนาวดี  พิลาทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวีระชัย  วงศ์คำชาญ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชนันฎา  สมพร โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกุศลิน  ประสานพวง โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัจศรี โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุภาภรณ์  เหนี่ยวพันธ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงพัชรพร  แสวงผล โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวันวิสา  พิลาทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงลักขณา  สายจันดา โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงสุชาวดี  บุตรแวง โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอาทิตยา  คุณโคตร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงจิรวรรณ  เดชคำภู โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงณันธิญา  ต้นเกษ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงเมธาวดี  นาหล่ง โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกานระดา  สืบภา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายอชิตะ  สุขโข โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขวาสนะ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงศิริกาญจน์  พรมวันนา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพัทธ์ธีระ  พรมมะลิ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชนันธร  ลูกบัว โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงหทัยภัทร  พราหมณ์น้อย โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปารมี  สุวรักษ์ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปริ่มกานต์  สงคำเหลา โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธัญญา  พามาดี โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายสิทธิศักดิ์ดา  บุญสุข โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงกนกพร  คุณโคตร โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัชวดี  พลเขตต์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 คณิตประถม
251 นางสาวกมลชนก  โชคบัณฑิต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายจิราวัฒน์  เหล่าสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 นางสาวอภิสรา  กากแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายธนภัทร์  ตามบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวช่อทิพย์  พรชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 เด็กหญิงสุภาภรณ์  บังศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 นายพงศกร  วงศ์ประสาร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกรรณิกา  ศิริเกิด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 นางสาวไพจิตร  อรรคบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
260 นางสาวทัชชกร  สีชาลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประเสริฐศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงวริศรา  นามธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
263 นางสาวกาญจนา  คูณคง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายเสกสรรค์  จันทป โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กหญิงปณิตา  ยืนยาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงกาญจนา  แสนทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพรรทิภา  ผิวอ้วน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอริสา  ชมอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงพัชรพร  นามธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงธิติมา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อินทรราช โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กชายสุวินัย  มีศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายภัทรดนัย  ใยอุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กชายจิรกิตต์  สุโพธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์แรม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงวริญญา  โสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงวราพร  พันธุมา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอาทิตยา  แสนศิลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงสุภาวรรณ  เสริมลาภ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงปณิตา  สายชาลี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  รอดคำทุย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงญาดาวดี  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายสุรธัช  บุญสาง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงอนัญตญา  ใกล้ชิด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงพัชราภา  ลีประโคน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงวริศรา  พูลทวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงชุติมา  เสาธง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกรรณิการ์  เหลาผา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์ษาเคน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงวรรณภา  วิชาหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงยลดา  ศิริบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพาวัตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงนิภาพร  สาธร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงจิราภา  มิ่งขวัญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายปัญญากร  พรชู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงศริญญา  พั่วระยะ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายพบบุญ  อรรคบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายอดิสรณ์  น้ำคำเขียว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายนิติกร  กลยณีย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงอริสา  บุญยัง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเพ็ญนภา  นุริตะมนต์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลัดดา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกิ่งกมล  ตันหลิม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพัชรี  รักกาล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุพิชญา  ลัดดา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  จารุแพทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุนันทนา  แสงสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกนกวรรณ  สัมพันธ์พงษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงบุษบาบัน  บุญมาศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงกรชนก  ทองแจ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทคู่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปิยวรรณ  โอสถ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจิรานันท์  ยืนยาว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงอาภาพร  สายทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงวิภาดา  อ่อนขันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุธิตา  สว่างแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญสนิท โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาภักดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงถาวรีย์  โสดากุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวุฒินันท์  อาญา โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงอรวรรณ  ศิริโส โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสาร์ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายพงศกร  ป้อมหิน โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธิติมา  บุญเลิง โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปิยดา  วรรณสินธ์ุ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กหญิงทัตพิชา  นักลำทอง โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงธิภาดา  ขันโมรี โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายทัศดนัย  บุตรดีพันธ์ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิราช โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงกรรณิการ์  แต้มทอง โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายพีรศักดิ์  แก้วลึก โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกมลพร  สิทธิจินดา โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกาญจนา  สีงาม โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงปลายฟ้า  พรมจันทา โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงครองขวัญ  ผู้นวลงาม โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงมะลิวัลย์  สมัด โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงห์ปราบ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปานไพลิน  ลาธุลี โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กชายรัฐพล  ฉายา โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุภี โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศลาสิณี  สระบัว โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุพรรณี  ถมนาม โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายนันทวัฒน์  วันริโก โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายนันทพล  เครือคุณ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายสรศักดิ์  โอสถศรี โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงจิรานันท์  จันทนาค โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธนันญา  แก้วคำ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทนาค โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวนิดา  ประจันทร์ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอาทิตยา  ท่อนทอง โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำเสาร์ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอรวรรณ  อรรคคำ โรงเรียนบ้านแก้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายคณพศ  แสนทวีสุข โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงนันนภัทร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชัยธวัช  สัตโต โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายอภิสิทธิ์  ธันวิมา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กชายชญานัน  สุทนัง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายนนทวัฒ  วิรุณพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายประสิทธิ์  โกษา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กชายอนุพล  สายแวว โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงกัลย์สุดา  แก้วงามสอง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายเกริกไกร  กิ่งแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงนันท์นลิน  พลเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงขวัญฤทัย  โคมทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงน้ำทิพย์  พาตาโส โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายณัฐกิจ  วิลานัน โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กชายธีรศักดิ์  สุขันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 เด็กชายชุติไชย  บัวศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 เด็กชายทวีชัย  มะศรีหา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 เด็กชายอาทิตย์ติพงษ์  บุรา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วจันทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 เด็กชายปพนธีร์  วงศ์ชาลี โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กชายวรกานต์  สัตโต โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กชายธนวัฒน์  ตันถา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 เด็กชายอนุพล  ไสวเวียง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 เด็กชายสิริชัย  สุทนัง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายพรหมมินทร์  มะศรีหา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงจารุภา  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงนิภารัตน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงณัฐรดี  วิลานันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงสุภาพร  วิลานันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงนุชรา  ระเม็ก โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงปพัชราภรณ์  บุรา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงโสมสุดา  สุขันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายอัครวิทย์  กุลมุล โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงกีรติกา  อธิพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงพรชิตา  คำเม็ก โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงมาริสา  สุทนัง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงวรรณวิสา  เกษทอง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายจักรินทร์  นวลคำ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกิตติกา  กิ่งแสง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกิตติพศ  แว้นแค้น โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายชานนท์  สายราช โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธีรภัทร  บุษบงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายภานุพงศ์  วงษาราช โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายวศิน  โพรงกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสิปปวิชย์  ละเม็ด โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธิติมา  ดวงบุปผา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจิราลักษณ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงพรทิพย์  มะศรีหา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพัชรพร  พรมสิงห์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงรวิภา  ยอดกระจาย โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงศิริพรพณา  ผานันต์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุณิสา  บุลา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงสุวิสา  สุทนัง โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอรอนงค์  พลยา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐชานันท์  หมื่นราชา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุนิตตา  มะศรีหา โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพรไพลิน  อธิพงษ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวีรภัทร  จันดำ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุธาสินี  มะศรี โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายวุฒิไกร  ประวัณเณย์ โรงเรียนบ้านยางกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงปริมประภาพร  สีสด โรงเรียนบ้านยางกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอรัญญา  สรแสง โรงเรียนบ้านยางกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงสุภาวดี  สิงห์โต โรงเรียนบ้านยางกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายกิตติภูมิ  ยืนยิ่ง โรงเรียนบ้านยางกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงธัญพิชชา  สระสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงปวีณา  วิลานันต์ โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ปะวา โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงฐิติพร  บุญปลูก โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายไพรัตน์  เพียงตน โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงนฤมล  ผละผล โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญกัณฑ์ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงจิตรวรรณ  วรรณโครต โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงสุวนันท์  พันละออง โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กมสินธ์ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุชาดา  คันธจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ดวงบุปผา โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายสุทธิราช  ผางนิล โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอลินดา  ลาวัลย์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงปัทมนันท์  อินนกุล โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณัฐรัตน์  จุลทัศน์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงดลยา  มีวงค์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายชนาธิป  ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายสุรชัย  ติจะนา โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงนันทศิริ  สิมมณี โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงนันทศิริ  สิมณี โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพิยะดา  จูมครอง โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงเมวดี  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงอารียา  สุระภา โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอรอุมา  โสทะกะมาตร โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงเพรชพลอย  นามกุล โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงชลธิชา  วรรณแสวง โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสมิตานัน  ภูษา โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายวรวุฒิ  บัวลอย โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกิจจา  จำเนียร โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภานุพงศ์  อ่องอัมพร โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพนิดา  คารัมย์ โรงเรียนบ้านดวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายภิญโญ  ศรีบุบผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงธัญชนก  วิลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนวนันท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงมนัสนันท์  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงวรันธร  วังคะฮาด โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสุทโธ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนโยธี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอักษราภัค  สุอำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงอุษา  เลาะสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงนฤมล  จันทะนิตย์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงมะลิสา  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงยวิษฐา  คำเม็ก โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงศิริญญา  ราชพลีสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงปิยดา  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงวิภาดา  พระทำโล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายดนุพร  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายวุฒิเดช  สุขผดุง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายฤทธิชา  ประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
471 เด็กหญิงกัลยา  ปะปาลี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
472 เด็กหญิงจันทร์นิภา  รัตนาม โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงจิราพร  บุญคำ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงเชิญพร  ศรีสุทโธ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงณัฐธิชา  มารศรี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงนัชชา  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปาริตา  วิลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงณฐินี  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงสาวิตรี  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายกิตติธัช  พันธ์เสถียร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายกิตตินันท์  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายดนัย  ภูธร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กชายธรภัทร  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายธิตินันท์  แสนพล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายปรเมศ  โคตรบุปผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายพิตตินันท์  รัตน์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายภัธนศักดิ์  พาคำวงค์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายวิศรุต  ศรีสุทโธ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายสรรเพ็ชร  อินต๊ะพรม โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายสารินทร์  วงค์คำดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายอชิตพล  ขันคำ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  โสระสาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงณิชกมล  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงดาวเรือง  บรรดิษฐ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงยุภาวี  สรจักร โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงสำรอง  พรมกา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงอัญญานี  วงศ์มาลา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พึ่งไทย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายณัฐภัทร  ศรีสุระ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายนภพร  ศรีบุปผา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายวรวิช  สุอำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายสราวุฒิ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายเอกพล  สาทำโล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงกาญจนา  อินเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงจิราพร  มุสามา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงมลิวัลย์  พินาสุ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงวรัญญา  คำเคนบ้ง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงวันเพ็ญ  สุอำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงศิริกัญญา  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงหทัยชนก  พิทักษ์เขต โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงอรุณ  พิทักษ์เขต โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงอัจฉรา  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงอรอุมา  ศรีษะ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงประกายมาศ  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงมาลินี  ทวีธง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายพีรพัฒน์  วงค์คำดี โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายวุฒิศักดิ์  สีมา โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายสามารถ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายอธิศ  มงคลกาล โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงประภาพร  มาลัยลอย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอสมาภรณ์  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงกัลยา  คำเคนบ้ง โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงประกายดาว  เผยศิริ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำมีรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงจามรี  เทนโสภา โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงวลัยพร  วงษ์คำ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงพรณรัตน์  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอริสรา  ไชยรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงยศวรรณ  บุราชรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงชมพูนุช  เครือบุตร โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงกุลธิดา  แสนบัวคำ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายฉันท์ทัต  รำพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายธิระพันธ์  จะโลนา โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงน้ำเพชร  ประสาระเอ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงวรัญญา  เงินเมือง โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  คำดี โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงนันธิดา  พะทำโล โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงประภาภรณ์  ตุละโก โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงวรรณษา  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงยุภาพร  ดาวเรือง โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอรทัย  บุญสาลี โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงพิชญา  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กชายอนิวัตติ์  คำผัน โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายชยานันต์  โสนะจิตร โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายอภิวัต  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายณัฐวุธ  วิทาโน โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงนันทฉัตร  โคตรจิตร โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์แจ่ม โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงวิสุดา  สรจักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงสุดารัตน์  สรจักร โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงพลอยจิรา  มหาโยธี โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงสุภาวิดา  คุริโน โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 นายธันวาธรณ์  เทนโสภา โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำดี โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายโกศล  เพ็งธรรม โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธรรณธร  ประสาระเอ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงเกษรินทร์  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงอรัญญา  กุลณะนงค์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 เด็กหญิงวิจิตตรา  ศรีจันสอน โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงสุวิมล  รอดคำทุย โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงศรุตรา  เสนานนท์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงสาธิกา  ศรีแสด โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงมยุลี  เสนา โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงกนกวรรณ  จะโลนา โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 เด็กชายสาธร  ดวงคำ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวรรณิภา  สาทำโล โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธัญพิมล  คำเพราะ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวันอาสาฬห์  อุดรพูล โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงจินตภา  จักรนารายณ์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงวรรนิภา  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอภิชญา  เสนานนท์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวรัชยา  สุรทัตโชค โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงอรปรียา  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอรปรียา  ทองศรี โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกวินธิดา  ดวงทอง โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงณัฐชา  เอมถมยา โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงโสภิตา  วรรณโส โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โสพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสิริมาวัณ  ด่านชัยภูมิ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศิริกาญน์  โคตรบุปผา โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงปรียาพร  ธรรมศรี โรงเรียนบ้านหนองแปก 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงประภาพร  จันแสง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สืบสิมมา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงกมลพร  ชินรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงปารวีร์  พันธ์โสรี โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงพัชราพร  ลือคำสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงเสาวลักษ์  ผาสุข โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงอรญา  สร้อยปัดสา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอ้โทบุตร โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงสุกัญญา  เสนศรี โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกฤติกาญจน์  ภูผา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงอรวรรณ  พรมมิภักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงศกลวรรณ  แก้วพาปราบ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาลาสาย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงกาญจนา  สารทะนง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงเยาวเรศ  คณาธรรม โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงวาสิตา  หินศรี โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงปิยะพร  ศาลาน้อย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงศุทธินี  สีสาย โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ประทุมเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงวรนันท์  แสงแดง โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงโศภิตตา  พงษ์ภา โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายนิภัทร์  บุญมางำ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายมงคล  ศรีสังขาล โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายธีรชัย  หินศรี โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายอธิรวิทย์  สิงหศักดิ์ศิริ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภิรารัตน์  สมรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงปิยะธิดา  สว่างเนตร โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงชลธินัน  ตรกสังข์ โรงเรียนบ้านตาโอง 1 ป.6 คณิตประถม
615 นายจักรกฤษณ์  เบ็ญพันธ์ โรงเรียนบ้านตาโอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงวรรณภา  เบ็ญทา โรงเรียนบ้านตาโอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงลดาวัลย์  เมียดตะแก โรงเรียนบ้านตาโอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงแพรวดาว  ประทุมวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายอิทธิฤทธิ์  สิงห์ทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สัจสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายปฏิพล  ศรีพุฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายอภิรักษ์  กองพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายคามิน  นาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสันงาม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายชาติเวท  ทะศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงปทุมรัตน์  ทันจิตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงจันทรนภา  มนึกคา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายบุญทกานต์  น้ำทิพย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายวัฒนา  อุ่นเนื้อ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงนฤภร  ศรีภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงสุพรรษา  ร่มทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายภัทรพล  ศรีพรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงวนิดา  สีสำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายธเนศพล  กุลบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กชายชิษณุพงษ์  สายธิไชย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงอนัญญา  พะละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงเดือนแรม  จันทร์ส่อง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กชายชัยพฤกษ์  ภาคนะถา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงโชติกา  ทีฆะสาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงชลลดา  สุขรื่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กชายสุทธิรักษ์  ธิราธรรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงพิริสา  สงวนศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงชลิดา  วามะกันต์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงวิภาดา  แจ้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงนัฐนิชลาวัณย์  ปัญญาพอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงชลณชา  สีทน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายวรุชาติ  ผานันท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงศยามล  ประทุม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กชายสุธินันท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงมาริสา  วาศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กชายภานุพงศ์  อำพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายยศวงศ์  บุญทศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงณัฐนันท์  แรกเรียง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กหญิงณัฐชา  อินทร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงนภสร  ศรีพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงจิรัชญา  เถาวัลย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ป้องคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงชญานิศ  ขือรัมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กหญิงธันวรัตน์  มิ่งพร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงมัณธิชา  สามศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายธิษณาบดิศรณ์  จิตจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กหญิงธิดา  บุญอาษา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กหญิงจามจุรี  ขันคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงรัชนาท  สินเธาว์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กหญิงกชกร  พะทำโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงดวงใจ  บุญเจือ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงนิภาดา  สีจุนลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงณฏฐกฤศมน  พลพัชระเสฏฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายเดชาวัต  ลาพ้น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายภาณุพงค์  ประจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มีชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายอรรถชัย  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กหญิงรักษิณา  ปัจฉิมบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายเจษฎากร  แป้นเขียว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุนิตา  จันทะเรียง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปิยธิดา  เกษม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงฐิติพร  พิมพไกดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงรวงข้าวไทย  ใจราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ธรรมธร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพรธิดา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงสิรินทรา  ใจธรรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงภัทรธิดา  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอนุชสรา  โอธิเวช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพิมพิไร  ไตรยสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงศุภรัศมิ์  อุตะมะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงสุพัฒชา  แสงฉาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรือนนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายกิตติพันธุ์  พักพล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายจักริน  ฤทธิมาตย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธีรภัทร  จิตจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายธนวันต์  สายสมบัติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธีรวรรณ์  บิลชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายกฤษฏา  ชินลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายบูรณ์ภิภพ  โคตถา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์สมศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ภาคะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณปภัช  โนรีรัตน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงสิริยากร  สัตยากุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงศิริรักษ์  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายชนวิชญ์  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชื่นใจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพรนพิน  นันโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงกมลพิยดา  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายจีรพัฒน์  อูปคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพุฒิพงค์  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายวีรภัทร  ทองจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายพิสิษฐ์  ทรัพย์อุดมโชติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงฐิตินันท์  รักหาญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจราช โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงภัทริดา  เสน่หา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชุติสรา  สุขะทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงวิชญาดา  ปริวันตัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงสุภัสสร  ค่ำบุญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสุภัสสา  พิษเพ็ง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงอธัญญาภรณ์  เทียบหนู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายณัฏฐพล  ห่วงทิม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจนจบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงพัชรานัน  เมืองวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปาริตา  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายเนติภัทร  จินดา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีอาจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงชุติมล  ช่วยรักษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายทวีทรัพย์  ศรีพุฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงพิมชนก  อนิกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายวรัณญู  โคตรทารินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุภาพ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงจารรี  สายทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายวรเมธ  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอภัสสรา  โมราษฎร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงธีราพร  ต้นพรหม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธินัฏดา  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายนัฐพงษ์  สุขมามอญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายวายุ  วิทูล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายรัฐเขตน์  แสนทวีสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงสิริพร  พุทธไธสง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อิ่มใจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอภิญกิตติญา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงมัทนา  การะกาม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงวิลาสินี  ทันเต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุธินี  พลเยี่ยม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอมตะ  เค้าทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงสุภาวดี  เคนงาม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายชัยวัฒน์  นามวา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงฐิติวรรณ  พลเยี่ยม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงสุปรีดา  พละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงวิไลพร  ศรีทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศิริรัตน์  ระวาดวร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายณัฐพล  พลเยี่ยม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกฤษณา  นามวา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายศุภกร  เป้าทิม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงมลฤดี  โกลีย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงวิจิตศิลป์  ไชยนาถ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอัครณี  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงรัชฎาพร  โคตถา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงสวิสา  ผันสำโรง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสุภาวดี  สายสมบัติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงสุฐิตา  อุวิทัศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงนิตยา  มาลาพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนัฐปาณี  ชูไทย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายจิรัฏฐ์  วงษาสันต์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพิชัยยุทธ  คุณโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายนพดล  ศรีพรม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กชายภัทรภมิ  โคตะโย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายอัครวินท์  เพียรทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายอัครินทร์  เพียรทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายปฏิพล  ประทีป โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายสุรศักดิ์  มลิลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กชายอาทิตย์  แสนทวีสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายโชคทวี  นุสนธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายมงคล  ศรีสุพรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายณัฐพงษ์  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายวิทยา  เดชอนันต์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กชายธนทรัพย์  สายเนตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงจิดาภา  สนธิ์ภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงจารวี  สนธิ์ภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณิชกานต์  ตอนศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงสุพรรณษา  นนพละ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงนาตาลี  นาดอน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงอมลวรรณ  ผิวจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงลัลนา  ขันทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิมพ์พร  ศรีชุม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปวรวรรณ  ผลรักษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงพิมลรัตน์  มังคะลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธ์แก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายชานนท์  พรมมาดวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายนันทกร  เกษแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายกิตติภูมิ  แสงไชย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกรรณิการ์  แย้มยิ้ม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายภาคิน  หมั่นจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กชายอภิชาติ  สุขบุญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธเนศ  อุดมผล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายวีระกร  แสนทวีสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายรุ่งเรือง  ภาลัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายปฏิวัติ  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงจิรากาญณ์  โพธิ์จันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พระพงษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงกนกพร  ใยนนท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกานต์มณี  ธันวิมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงไอลดา  กอบแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธนาภา  พันธุ์แก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายปุณยวีย์  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายพงศกร  ไชยพันโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงพรรัมภา  บุญเรือง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายอนันตศักดิ์  สุขะทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายบวรวุฒณ์  เจือทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายนันทิพัฒน์  พันธ์อู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงเบญจรัตน์  หนูพัฒน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายนาคิน  โครตสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงกิตติรัตน์  สีหาบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุชาดา  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายดวงเลิศ  ยำยวน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชริด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายรัฐพงษ์  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงแองเจล์ลินา  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีประทุม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กชายปรีชา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงชญาณิน  เชื้อมีแรง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงกมลรัตน์  พันธ์ยงค์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธิดาพร  สุขมามอญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายธีระโชติ  ทองใบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทวยเที่ยง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายณัฐพันธ์  จิระออน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงปิยดา  สีหาภาค โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริภิรมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงกฤติลักษณ์  สินโพธิ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กชายกฤษฎา  วงษาเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงปัญณิตา  วิชาโคตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายชนาธิป  สุมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงชุติมา  สินโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงศิริกานดา  วงศ์ศรีกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงรัชนีกรณ์  สินศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปาลิตา  ไชยโอชะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงมาลินี  วิสาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงรินนภา  แก่นสิงห์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงปิยะธิดา  เหมทานนท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงปาริชาติ  งานขยัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพัศรา  ศรีทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงประกายดาว  รักเพื่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายวรพล  พันธัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอรปรียา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงศรีสุดา  สละชุ่ม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงนันท์นภัส  สะอาด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกุลธาดา  ปรองดอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งพวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายเจษฎา  ประทุมพิมพ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ทองรอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สุโพภาค โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายสิรดนัยย์  สง่าศิลป์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงกนกอร  ประพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงชลลดา  กวดขัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กชายต้นหนาว  พงษ์อนันต์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
864 เด็กชายพลาธิป  ฝางคำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงพลอยมณี  ลิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
866 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ไชยสำแดง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงขวัญจิรา  หาระไชย โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายจุฑาวัศน์  สร้อยปัสสา โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายเจนตวัน  แสนทวีสุข โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายชาญชัย  ยืนนาน โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายชาญศักดิ์  พละศักดิ์ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายธนกร  ทองละมุน โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงนภัสสร  ศรีแก้ว โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงนริศรา  สิงห์ทอง โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงบุญยาพร  ตีเงิน โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงบุดศราพร  ปักษา โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายปิยเดช  บุระเนตร โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงรัตนาวดี  ภาสง่า โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงรัตนาวดี  วิชรินทร์ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายวรวิช  ผลเรือง โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายวิทวัช  คำเพราะ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กชายวีรพงศ์  สิงห์โต โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงเหมวรรณ  เสนาพันธ์ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
884 เด็กชายอรรถวัต  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กหญิงอรัญญา  อบมาพันธ์ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
886 เด็กหญิงอริสา  สาริก โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงอัยลยา  ทีรวม โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
888 เด็กชายชนวีย์  ราชการดี โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
889 เด็กชายณัฐวัตร  บุญมาทน โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
890 เด็กหญิงอริสรา  คำไชย โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
891 เด็กชายศักดา  บุตรสะวะ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
892 เด็กหญิงพัชราถา  จันทรง โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
893 เด็กหญิงปพิชญาดา  จะซา โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กหญิงพชรวรรณ  วรรณมล โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กหญิงจิดาภา  อุสาพรหม โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายพีระพัฒน์  สืบผง โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายอดิศักดิ์  ภู่สมุทร โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พวงราช โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายณัฐชนน  ดวงเพ็ง โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธรรมนูญ  บังศรี โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัฐนรี  เย็นใจ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงสุกัญญา  ระยับศรี โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงณัฐิชา  สีดา โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงสุภาพร  พันเพชร โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายบดินทร์  ทองรส โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายศุภกร  คำชัย โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอัครพนธ์  ศรีประสาร โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายอรรถชัย  เลขะสันต์ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงอรวรรณ  ไยเมือง โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายตะวัน  พรมโคตร โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงจิณห์นิภา  นำระนะ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงสุชัญญา  ปิ่นหอม โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงชญานินทร์  อนันต์ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงศิริวรรณ  ระบกเวีย โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายอภิวัฒน์  ทองวิเศษ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงณัฐริกา  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายเกรียงไกร  ชนะชัย โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายสรรเสริญ  รอดภัย โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายพัชรพล  เสาเหลี่ยม โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงณัฐธิชา  ธิมาทาน โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายพงษ์พาณิชย์  แก้วพระปราบ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายปุณยวิชญ์  ศรีวะอุไร โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม