รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัชชา  บุบผาวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจุมพล  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกันตพัฒน์  อดิศัยเดชรินทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปิยนันท์  ยืนยาว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายศุภฤกษ์  ก้อนทองดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายเกียรติบดินทร์  กัลยาพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สมคิด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกฤษณา  วงศ์พินิจ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐกมล  จารุกมล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจิตสุภา  พงษ์พุฒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงมิญช์พิชญ์  ทองน้อย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมบุญมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปัณณภัทร  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงติณณา  สันตินัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงเพชรลดา  กอแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายจุลจักร  มงคลงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เต็มดวง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญชู โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพิทักษ์เขต  กอทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายธนวัฒน์  พิลาภ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายจตุรภัทร  ดวงดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายแทนไท  สมใจเพ็ง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอริสรา  สานันต์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศุภวิชญ์  ศิลาเกษ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวิริย์จิรา  จันทร์หัวโขน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก่นสุข โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพิมพ์หทัย  บุญนำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญประชม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายอภิรักษ์  ธีวีระปัญญา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พระใหญ่ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายทรงเกียรติ  ยิ่งนอก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายคิมหันต์  วิเศษรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายณัฐวุฒิ  วิลาวัน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปุยฝ้าย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายภควัน  ชนะนิล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายปารมี  เทียมทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภัทรวิภา  ทาทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญาณิศา  บุญชาลี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอัญญาณี  สายยืน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงจิดาภา  โพธิจักร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายภานุการ  พิชัยช่วง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายศรัณย์วิธ  ปัตพรรณา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์พินิจ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายทรัพย์ทวี  มณีสาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปรัษนี  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสิลิล  คำเเน่น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงสุชานันท์  สาธรพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายจิรเมธ  แสนสวาสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงมุทิตา  ศุภผลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายภูมิเดชา  นาสิงห์คาน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ด่านจอมฟอน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสมัญญา  พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  มงคลเสริม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงอภิชญา  ชาทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธานี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมมากอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายชนินทร์  ชาญชิตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศตพร  พละศักดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกชพรรณ  โคตะสา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงวรัชยา  กำจัดศัตรูพ่าย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอชิระ  แฉ่งใจ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวรกันต์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายรามา  คำประเสริฐ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายพชร  สิงห์ทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธิดารัตน์  สิมมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกุลธวัช  ขำคม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงปริณดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทรคาต โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงกฤติมา  พัฒนพันธ์ุ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงภัทรียา  คำโกน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงภัททิยา  ปฐมชาติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรมิดา  ศูนย์โศรก โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงมุทิตา  มณเฑียรอาจ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนภอนงค์  รัตนภู โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงจิรัชญา  ครองยุทธ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพาทินธิดา  ขนันไทย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวรัทยา  ไขสังเกต โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายชุติวัติ  พัฒนจักร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงอรุณรัศมี  สัตนาโค โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชนันญ์ชิตา  คำมุงคุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายยิ่งคุณ  อัครบุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายรัชพล  สีดากรกิติกุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนากานต์  วรเนตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐวดี  เจริญราษฎร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงศดานันท์  ศรีษร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเบญจภรณ์  อุตรา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรสิตา  ภาระราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปานไพลิน  พรมสอน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงปัณณพร  วุฒวัณณะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจารุภา  ขุนทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายแทนคุณ  วรนิพิฐพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงธีรกานต์  บุคจำปา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศศิธร  ศิลาเกษ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศราวุฒิ  กาละบุตร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายชลภูมิ  เทพาคำ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายไวทยะ  โพธิ์ไชยแสน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภัทรพงศ์  แก้วงาม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพ็งธรรม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายรพีภัทร  นาบำรุง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกิตติธร  เหมางกูร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงบุญสิตา  สุภาจันทร์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสุภวัฒน์  บังศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสรัลรัตน์  วงษ์ตันฮวด โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศศิกานต์  ภานันดร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปิยะกัลยา  ปวีณชัย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงเจติยา  แซ่ม้า โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงฐิติพร  บุญฤทธิเดช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายเชษฐวุฒิ  นิลจำรัส โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายมรรคพล  จันทร์ตรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชลธร  กานา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปภัสสร  พรมศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัชชา  ไกรโสดา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธานุมาตย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงวิชญดา  คำเกี้ยว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิรสุตา  โคตรมนตรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐพล  ชินนะ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปภาวิน  นนท์ไสย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพิมพกานต์  ขำคม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายชโยดม  ใจบุญสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนภูมิ  วรรณเสน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงนัฐชา  คูณทัน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณฐกร  พาณิชกุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฐดนัย  เสาเวียง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปรัชญากรณ์  แท่งทอง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายศักดิธัช  เจียงสว่าง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายศุภวงศ์  สายประเสริฐ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธัญชนก  เห็มเคน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศิริพิชญ์  พิมพ์ชาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายกฤตปุญญา  เจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณิชารัตน์  สารีที โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสิริกร  สุพรม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงณัฐกมล  ศุภเสถียร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วกลึงกลม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงณัฏฐชา  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญไธสง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวิชิตา  ชาชุมพร โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงพรไพลิน  บวรสกุลเจริญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุพรรษา  เกาะสมบัติ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนากร  ต้นบุญ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนนทภูมิ  ณูรักษา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเตชิษฏ์  ศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพัสกร  ปราบจันดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงธิติกานต์  วงศ์นามเถาว์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพนิตตา  พรหม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจรรยาพร  ธรรมษา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงรัตนากร  บุญค้อม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายณราธร  เหมือนเหลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงภัทราพร  เหมือนเหลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงชิตชนก  ชนะกุล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวิราศิณี  พาชื่น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายทินกฤต  ทิพยรัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายปองพล  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอริสา  สุทน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงจีรณา  อนุพันธ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปรชญา  บุบุ้น โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงจิรัชฌา  ธีรจางคยพิชั โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฏฐิมา  ชัยพงษ์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัทรียา  เภสัชชา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงปาริชาด  อารีย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กรีเมฆ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชนาภา  สมหมาย โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธนพัฒน์  บุญเสนอ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัฐนันท์  ทองมูล โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายตุลยวัต  ผาลิพัฒน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกวินารัตน์  ในเกษตรธนพัฒน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พาเหวิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสิรภัทร  มุทุกันต์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายชลธิศ  นาคเเนวดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายรัชพงษ์  นีรสิงห์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงญาณิศา  จันทิมา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายเมธัส  งามเสมอ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โสสว่าง โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายฉลองราช  บุตรทองทิม โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงญาณิศา  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงเคทเลน  สเเมนต้า เลย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนันทกิตติ์  แสงกล้า โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายฐิติวัชร์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงมัญชรี  ราชวันดี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกิตติญา  จันทป โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสิทธิสินี  เทียวประสงค์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงศุภจิรา  คำโกน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกวินธิดา  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเมธาวี  จะตุรพานิชย์ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำประเสริฐ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงกชพร  สายราช โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิตติมา  นาสวน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธัญจิรา  ศรีบัวลา โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพชรพรหมพร  สาธุลี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขโท โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกมลชนก  ม่วงคู โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศุภากร  ดวงชัยเงิน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพงศพัศ  สัทธรรม โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงสุชัญญา  แสงดี โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญจันสี โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวรนุช  บุญยะเพ็ญ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
203 นางสาววรรณษา  จันทะโคตร โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 นางสาวกาญจนาพร  ดวงดี โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวสุริตา  โสภาสิน โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงศิริภัทร์  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงนฤมล  นามวี โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
208 นางสาววรพิชชา  ระวิชัย โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงพรยุพา  พรมลี โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายธัญย์กวี  ปะถะมา โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงเกษศราภรณ์  กุจะพันธ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำลือ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงสุนิษา  ดวงศรี โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายพัชรพงษ์  แสงดี โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กชายธวัชชัย  บุญไพโรจน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสุภาพร  จันทะโคตร โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงฟารินดา  วงศ์อินทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงโสภิดา  แสงไสย โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงฐิติมา  คำประเสริฐ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปภาวดี  บุญราช โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสุพรรษา  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกมลชนก  สารทอง โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะรมย์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพรพิมล  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี สถานศึกษาตามอัธยาศัย 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปารจรีย์  อึ้งอุดรภักดี สถานศึกษาตามอัธยาศัย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น