รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยามประโคน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติ  ชมภูแสน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายภัทรพล  ประดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธีระวิทย์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนวลณหทัย  ไท้ทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายพลวัฒน์  สัมผัสบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนิติวดี  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงจิรัชยา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายชาคร  สมวัลย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายโกสิทชภัฏ  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายณัชพล  สันติวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปรเมศร์  เกตุศิริ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภูมิรพี  สินทรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายถิรายุ  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายเพชรเหล็ก  อินจำปา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายภูมิ์พัทย์  พันนาภพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายชาคริต  สันติวิชัยกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนกร  พวงดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพัชรพล  เมืองก้อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ธนัชพุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปลิดา  โกศัลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอนัญพร  แจ้งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงช่อชมพู  วีสเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงภทรพรรณ  ปิตาภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงศิรประภา  สรรชัยเสริมพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายฉัตรชัย  บัวพา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภูริเดช  จอมใจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายโศธนพงษ์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายชนสิษฏ์  พันธ์โชติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายอนุพงษ์  ทำนุ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายธีธัช  กิ่งมะทา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายต้นตระกูล  วงศ์คูณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายอัครเดช  สว่าวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณํฐธิดา  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายสิทธิพงษ์  ก่อสินวัฒนา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายเศวตโชติ  โสมเกษตรรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายเจษฎาพร  พาลคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยโกฏิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอัจฉราพร  ธาราศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณภัทรกุล  เฉลิมศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกฤติกา  โสภาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชนิดา  วงศ์พิมล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายพีรพัฒน์  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศศิรดา  ชาววัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงศรุตยา  โมกข์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายสราวุฒิ  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอรัญญา  ลือชา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชลลดา  ดุจดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฑีฆัมพร  อ่อนเถื่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวิภาวนี  สีแสด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายปุนาบุญ  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนันท์ชพร  คนคม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพัชราภา  ภูธรโยธิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายกฤตเมธ  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายนรภัทร  จิตรบรรจง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายเกียรติกดิ์  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองปน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปราณปรียา  พิมพบุตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวิชญาดา  จะแรมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจุฑา่มาศ  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอรนิชา  แก้วดอน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายภูมิพัฒน์  กิตติณรงค์กุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายพงศธร  สุขผล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธนภัทร  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐภัทร  ฉายผาด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายรณกร  อุชุวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายวสันต์  มิตรมาตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชุติญา  ปีกบินกลาง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปุณยวีร์  โนจากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสิริวัลย์  พิริยะกิจไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสนเสาร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธีมาพร  บับพิบูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำก้อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพนิดา  แก้วบรรจง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวราพรรณ  วิเวก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสวชิญา  หาริกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณิชกานต์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปนัดดา  บุญล้อม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปานธิดา  หาสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอภิชญา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงวนิดา  วงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงศศิตา  ปรากฏวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพุทธคุณ  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชญานิน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายพชรดนัย  สุดชาติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายทองพิศุทธิ์  สันทะรา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงจิดาภา  เทพสุวรรณวร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายภูมิตะวัน  ศีบุระ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายรัฐนันท์  คำสิงห์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศักรินทร์  บุญเที่ยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธนวิทย์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวาศิณี  กางทอง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนันทัชพร  พรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนพสร  สีดารัตนิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิดาภา  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชญาณี  หงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภัทรมน  ลิ้มละมัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอาริยา  เคหารมย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บ้านใหม่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงชลนภัส  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงศิริญากาณ์  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอภิสรา  ยะปะโม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชลชนก  สุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายชนันธร  สอนอาจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอนุพงศ์  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายคมกฤษณ์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงรัชนก  ทุมพล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงณัฐธิดา  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธนัชภรณ์  หอมเย็น โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวริยดา  ยืนยาว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปาลินนา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงรภัสศา  ไชยกาล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิรัชยา  จรูญสมิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสุมิตรา  ศรีโนรส โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงวริศรา  เกลี้ยงกลม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกุลญา  ศรัทธาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงภัทรพร  พลบางนอก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงสิริโสภา  ดุจดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายชยุตม์  ลาธุลี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงวรวลัญซ์  โมกข์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวิริยา  อู่ไม้ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชฎาพร  สำราญเริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอนัญญา  เศรฐมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกมลฉัตร  ขันธวุธ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงศรินดา  วารีคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายพิเชฐ  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนดล  สิงห์เจริญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอภิสรา  ยะประโม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอาฑิตยา  พระสลัก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสุภัสสร  ทองเทพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกฤติยากรณ์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุธีกานต์  สมสะอาด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงวลัยพร  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิตติกานต์  เย็นแย้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงบุญรักษา  นาจารย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายฐปนรรฆ์  นันทการ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงหทัยมาศ  วงศ์คูณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงศุภนิดา  สิงห์ละ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภัทรมน  มิ่งไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐพล  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพงศภัค  ผิวอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปรเมศร์  ทรายมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายรัชชานนท์  จักรศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายอิทธิพล  ทองทวี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐกันต์  ขวัญคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายคงชัย  แสวงดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายศุภกร  ประสารแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพลอยพิมล  สายยืน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภิยดา  เกษาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปิติพร  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกิตติมา  แหนกลาง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงจริณรัตน์  สายสมบัติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก่นอ้วน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สอดศรี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์สุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจุมพล  ศุภลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายทองพิสุทธิ์  สันทะรา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายจิรภัทร  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายเอกสิทธิ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพัชร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอริยศักดิ์  แก่นทน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธีรพงศ์  หอมสินธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กชายเหมราช  แก้วจู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายพชรดัย  สุดชาติ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธนโชติ  โชติมูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณัฐนนท์  ถมปัด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกันต์กวี  เดือนแสงรัศมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายกันตพง  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายยุทธิ์ฤทธิ์  คงสท้าน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงประภัสสร  บรรพตะธิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงจินดารัตน์  สำเภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชฎารัตน์  วัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิยดา  สมมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงฉัฏฐ  ศรีธัญญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษ์กวานกลม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภัทรวดี  สายแวว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงเลอลักษณ์  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงขวัญพร  เยือกเย็น โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงวิชดาพรรณ  ทนยิ่ง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พูลเต็ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงตะวันนา  บิลหมาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศศิธร  คำภิลัง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพัชราวรรณ  โสดากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงชลชนก  สิทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายจิรภัทร  นรศรัณยู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชิษณุชา  นามวา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกตัญญู  ยึดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกชกร  พิลาบุตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวริศรา  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอุฬาริกา  แย้มโคกสูง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธนัชพร  จันทะเวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัวทุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวรัญญา  ภูรับ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐนรี  ราชาธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  กองสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวิชญาดา  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงรุ่งนภา  คูณแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอรปรียา  เศรษฐมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงอภิสรา  ภู่รัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงปริชญา  ทรายนอก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชนิกานต์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปาลิตา  โสภาสาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงศศิวิมล  ดวงประภา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงมนัชชนก  อันภักดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวชิรวิทย์  โมกข์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลดอนหวาย โรงเรียนบ้านแก่งยาง 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงอังคณา  พิมพ์ดวงศรี โรงเรียนบ้านแก่งยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรสรินทร์  คูณตุ้ม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขใจ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองคำแสน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ศรีสมสุข โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุกัญญา  ทองสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสวิทตา  บั้งทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงธนพร  สุขดี โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกฤชญา  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงญาสุมินทร์  โยธานันท์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายกฤษดา  ทองแสง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายสิทธิพล  กอแก้ว โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกัญญกาญจน์  ศรีจันดา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงอัญญาณี  พูลมาตย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงปาริชาติ  ชาญนอก โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กชายวิทวัส  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายฉัตรชัย  บุญล้อม โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงตรีรักษ์  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงวรเนตร  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงนิตยา  กำทรัพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
246 นายวีรภัทร  พงษ์ดี โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สำเภา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวสุนันทา  มาตรขาว โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวอารีรัตน์  ชุมสิงห์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงจันทร์นภา  ลอยหา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวภารุวรรณ  อินทร์ทวี โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายณัฐวัฒน์  วงศ์อักษร โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจันทร์พร  สายมณี โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฐวดี  ขุ่ยทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงเบ็ญจพร  สายสมบัติ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายจักรกวี  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายณัฐภูมิ  พึ่งพา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายธรณิศวร์  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนราธิป  วงษาชัย โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูมิธศักดิ์  หาญณรงค์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงยุพาพร  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงรัตติกานต์  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงลลนา  สาทรราช โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศศิภา  สายสมบัติ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนนท์ธิยา  ศรีจันดา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงอณามิกา  พันธุ์ใย โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอนุชิต  ทองเกิด โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพัชราภา  ทองแสง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณิชาภัทร  เจริญพันธ์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ทองเอม โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกรกช  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายฐิติพงศ์  ฉัตรวิไล โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพีรทรัพย์  วงษ์ละมาย โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงดาริกา  มาพงษ์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายนันทภพ  พูลมาตย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพรนัชชา  ขันทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 นางสาวสุฑามาศ  สีชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงฐิติมา  พงษ์งาม โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายพุฒิพงศ์  กองสุข โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายธนกร  พิมศร โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ป้องแหวน โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายสุริชาติ  แสงสุวรรณ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายเลิศอำนวย  ต้นสาย โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กชายปัณนชัย  บุญถม โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกิตติมาพร  ห้วยใหญ่ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายก้องกังวาล  จำปาศรี โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงสุกัญญา  วงค์ชัยยา โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายพิชัยยุทธ  อนันตะบุตร โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงชลธิดา  พาเรือง โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงเนตรดาว  สาปัดสี โรงเรียนบ้านโนนจิก 1 ป.6 วิทย์ประถม