รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุภาณี  ว่องไว โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมศรี โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิราพร  กุลโชติ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปาริชาติ  ชาจันทึก โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัลยากร  กาสา โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายนัทธี  แก้วพิลา โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิง้่อัฐภิญญา  หงษา โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงพัชราลักษณ์  คะเซ็นแก้ว โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงปิยธิดา  สังขวรรณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงมณศิริธร  กุลโชติ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุนิตชดา  สังขะวรรณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงวรรณพร  แสงสว่าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงชนิสรา  ถวิลบุญ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงเทียบทอง  หนองแคน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายกฤษนัย  สมวาสน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสุนิตรา  หมื่นหน้า โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงธีราพร  บุตรสิงห์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วเนตร โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายวรพล  คนสัน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสุพิชชา  สังขวัน โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงนราทิพย์  มาศขาว โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอรพรรณ  อัปกาญจน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณพิมพ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงอริยา  กุลโชติ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายอัษฎาวุธ  ไชยะพันโท โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายศราวุฒิ  คุณพาที โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวิศรุตา  แก้วเนตร โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงกวินทิพย์  เปี่ยมพริ้ง โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงปวีณา  สิมโสม โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธนัญญา  พิมพรัตน์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายหทัยณรงค์  นวลพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงศิราณี  จันทรุกขา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนัฐนันท์  เจียงคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนันท์นภัส  เขมะโกศลสันติ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงสุชาดา  ผาลีพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศรัญญา  เชื้อสูง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วหาดี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนประเวศ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายคมชาญ  คำหาญ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวิภาวรรค์  ทันธิมา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสิริยากร  คำแก้ว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชิดชนก  ชนะพา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนคำเพิงใจ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายอภิรักษ์  ลือชา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายไชยวัฒน์  คำภาแก้ว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายกลยุทธ  อึ่งน้อย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายพีรพัฒน์  วงขึง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายอนพัทย์  จงรักษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายทศพร  อกนิษฐานนท์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธเนศ  เครื่องจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายภูริภัทร์  จันมานิจ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์เพ็ญ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวริษา  พรมจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายณัทกร  สุริวรรณ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายภูวดล  เสียงไพเราะ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดาผาวัลย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุวมล  ต้นสิงห์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงปวิชญา  แพงคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายสันดุษิต  สำเภา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปรเมศฐ์  คำภู โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายอภิวัฒน์  แพงศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายดนุวศิน  แกะมา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายเศรษฐศักดิ์  ขันคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงญาณศา  เขมะโกศลสันติ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจารุวรรณ  อนุสงค์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  หลงชิน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายนัคนันทน์  กองอ้น โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุดารัตน์  คู่แก้ว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวัชราภรณ์  อาษา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเจนจิรา  ผุดเผาะ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงพันเทียน  ประสาน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงขวัญฤดี  ดาผาวัลย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์วีระขันธ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงปิยะมาศ  จันทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอักษรารัก  ดาผา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภัทราพร  รูปช้าง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปัสสาคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวัชราภา  วราพุฒ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศรัญญา  กรินรักษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศิวัชญา  ผูกรักษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกัญยรัตน์  วังษาบุตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณทชัย  ว่องไว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายปรมี  โยลัย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพัชพร  วรรณวัตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงกานต์มณี  ฝูงใหญ่ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธนพร  มหาคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจหาญ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวรณัฎฐ์  ถึงประชา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณัฐวดี  กองพล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศศิวิมล  สุขีวรรณ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ้วนคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภัทรวรรณ  แสงโชติ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายสรวิชญ์  วรรณวัตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวริศรา  ขาววงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชัญญา  วงศ์กลม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงเบญจพร  ทองภูธร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพัชราภา  พึ่งหนู โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงธนัชพร  สุพล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพรนภัส  สูงศักดิ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงนวรัตน์  บุญเติม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจามจุรี  ภูงาม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเธียรปัทมาพร  ปัสสาจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสาวิตรี  ทองเหลา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มะปรางก่ำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงชาลิตา  ทองผุย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวิศรุตา  ภูสิงห์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงชลลดา  เรืองสา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูดิศ  แสนมาตย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกมลรส  เจริญท้าว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวรัญญา  พั่วชู โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สมน้อย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญสุข โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพัฒชรีพร  สุวรรณภักดี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงศิริภัสสร  เผ่าสูง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายศิริศักดิ์  วงค์ขึง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเรืองศักดิ์  เรืองแสน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธีรเดช  พานิชดี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปกเกล้า  รูปแกะ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอธิภัทร  บุญจริง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปณิสตา  ชาดแดง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงกุลธิดา  วงศ์ชัย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงชื่นนภา  ทาบุดดา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงทน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงศุภรดา  บรรเรืองทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงธันยพร  ศรีอ่อน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงลลิตภัทร  หลักแหลม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภู่กำชัย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐยศ  เยาวะศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอนัญญา  เชิญทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงยชนา  สุวะมาศ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงไปรยา  หนูดี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงกมลชนก  วังวงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วลี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอิสตรี  เชื้อท้าว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงสุทธิราวรรณ  ศรีมาฤทธิ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พิกุล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงศศิวิมล  พสุนนท์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สาริบุตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปภัสสร  เงาแจ้ง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนิฉฉรา  ผิวแดง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิรัชยา  โสภะวงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชาลิสา  ซื่อตรง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บู่คำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธิติสุดา  แสงเดือน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายณัฐนนท์  บุญจำเนียร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกุลจิรา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงชนัญภรณ์  ชอบเสียง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธนียา  ธนาจิตภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงทิชาพร  ดอนมาลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงมัฏธิรัฎวริน  ฉินสว่าง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภโชค  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงชนานันท์  รูปคม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายธีรพนธ์  ลานนท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนภัสวรรณ  นามด้วง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  วิเวก โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงศมาภรณ์  แฝงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกัญญารัก  สีมาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงกรกวรรณ  เส่งตระกูล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงฐานิตา  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพลอยน้ำเงิน  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐสินี  คำล้าน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงปิยปาณ  ชนะพาห์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวราภรณ์  กาญจพงศ์กิจ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญชนก  สะดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปาริฉัตร  ศุภโคตร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพชรพรรณ  บุตรโท โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุพรรษา  คุณธรรม โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายสิทธิพล  เพ็งสา โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายโรจนินท์  คูณยา โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายอภิรักษ์  ทาวะรมย์ โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงฐิติชญา  เพ็งสา โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปุญญิศา  ทาวะรมย์ โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วคูณ โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสิริลักษณ์  นิสดล โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปารมี  เปรื่องปรัชญ์ โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงรินลดา  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงชนิษฐาค์  ทาวะรมย์ โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายบุญหลง  เกิ่งประเทศ โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนันท์ฑิชา  พันธ์ทอง โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนิลธิตา  ทิณเสตร โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสรศักดิ์  สุดหล้า โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจิราภรณ์  เบญจลักษณ์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกัญญณัช  อุดมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกฤษณะ  สีสำรวม โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุดารัตน์  รูปคม โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงปิยะพร  นามพิมพ์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุดหล้า โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชลธิชา  จงสูงเนิน โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายทรงพล  นิลเกษม โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐยา  ทาประเสริฐ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงวิภาดา  พรมภักดี โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศกุนตลา  ธนูเงิน โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพงศกร  สืบศรี โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงบัณธิดา  พืชคำ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนัช  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายธีระพงษ์  พวงสันเทียะ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สารีบุตร โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิรานันท์  กันหาชาติ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ท่าหาร โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพิชญา  กันหาชาติ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์คาย โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสกวัน  คำสิม โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงวรัชยา  พวงศรี โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปิยธิดา  พวงศรี โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนิรุต  สารภี โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงดารา  นาหว้า โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชลธิชา  สุริวง โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงภัดธิดา  ภาระเวช โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงสุภาวรรณ์  ผาก่ำ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสุพัตรา  สารภี โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงจิตรลดา  อินทอง โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปาลินี  จินารัตน์ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนันทวัฒน์  ภูงอก โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายอภินันท์  พิลาคุณ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายอำพล  พิลาคุณ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  คำสว่าง โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอินทิราภรณ์  พัดทอง โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พัดทอง โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายภูมินทร์  จารัตน์ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงศรินทร์ญา  แสงจันทร์นวล โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ประเทศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกัญลยานี  รักไทย โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชานน  โพธิ์โนนม่วง โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงยุพาพร  สุระพันธ์ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายประกรณ์  ก้อมสา โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายอรรณพ  ยุตตะวัน โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายภูธร  เกตุพันธ์ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจันทรัศม์  สมณะ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายธณากรณ์  ผักกูด โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายทยากร  เชื้อดี โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอรปรียา  ป้องพันธ์ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายนิธิกร  แสงจันทร์นวล โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สีราชา โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุชาวดี  ขาวสะอาด โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกิตติพศ  พุดชา โรงเรียนเทศบาล1ขุหลุประชาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายทัตพงศ์  ชาดแดง โรงเรียนเทศบาล1ขุหลุประชาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพันพาห์  ชนะพาห์ โรงเรียนเทศบาล1ขุหลุประชาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงวัชราภรณ์  วะนา โรงเรียนเทศบาล1ขุหลุประชาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปรางค์วลัย  ทัศนาลัย โรงเรียนเทศบาล1ขุหลุประชาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงวรัญญา  รูปช้าง โรงเรียนเทศบาล1ขุหลุประชาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอาริยา  ขันติจิตร โรงเรียนเทศบาล1ขุหลุประชาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงอัยรดา  สุริบุตร โรงเรียนเทศบาล1ขุหลุประชาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวิชญาดา  สุริบุตร โรงเรียนเทศบาล1ขุหลุประชาวิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงจันจิรา  โพธิสาร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงพาณิภัค  เคนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กชายพีรพัฒน์  ดวงกองเงิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทอก โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายกิตตินันท์  สายเคน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายอัครวิชญ์  ก้อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายธัญยภัทร  ศุภนคร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฐขจารินทร์  คำเหลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงจินตนา  ไชยสอน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงสิรินทรา  ธรรมธร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงฝนทิพย์  เกตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงสุพิชฌา  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงวรรัตน์  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงกนกพร  อมรสินทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกมลพรรณ  เหล่าหา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปิยะดา  สายตรง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงศิรินลัดดา  สิมาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายวิชชา  เจตบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุนิสา  สงเผ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสุดารัตน์  จงวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงชนกวนันท์  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงอภิญญา  เอี่ยมรักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุนิศา  รัตนยงค์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  ต่อต้น โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงณัฐกมล  บุตรสมศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวราพร  แสนเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายฉัตรมงคล  บัวสี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชัยอานนท์  ลีลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธีรวัฒน์  บุราณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปานยืน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายต้นตระกูล  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณฐภทร  มณีสาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายวัชรวิทย์  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายจิรเวช  หงษ์แสน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายวนิดา  อ่อนยอ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจุไรวรรณ  กอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนันทวดี  เครือสีดา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพงศ์กฤษ  สาระดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทาระขจัด โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงไปรมา  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายจิตวิสุทธิ์  สายตา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงอมรรัตน์  จิตรแสวง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงรวินท์นิภา  นิติภิรมย์ชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปนัสยา  สุขปรุง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณรรฐภรณ์  อนุสรณ์เสรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณิชา  วงศ์ด้วง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัลปังหา  อำพลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายภิญโญ  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ภูมิลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายจักรี  คำป้อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายสรวิชญ์  เสนาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปสุตา  ตาพระ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิญาดา  สีมาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายอภินันท์  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอินธุอร  สายเล็น โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงมุธิตา  ขวานทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกานติมา  ใจเสน โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ชิณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายอัษฎาวุธ  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชลณิชา  ประคองสาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนวพร  กุลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงสิริโฉม  เคนมี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวณิชชาวดี  เวทางคบวร โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายฐาปกรณ์  ส่งศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายก้องสยาม  ปูคะทา โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงสุภัทรธิดา  อ่อนตาม โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงหทัยชนก  ปัตนา โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายนราวิทย์  อ่อนตาม โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปาริชาติ  ปะวะถา โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงอริสา  แสงแดง โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายภูริณัฐ  แสงแดง โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธีรเดช  แสนลา โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิมพกานต์  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศิริวรรณ  แป้นทอง โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายสุภกฤษ  แซ่วี โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายธนพัฒน์  ปัทมา โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายรณชัย  ภู่อ่อน โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายเสกสรรค์  หอมกะวาน โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพิลัยรัตน์  พวงทอง โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนภัทร  พวงทอง โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วนอก โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงวิชาดา  ศิลชาติ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายสุพิษ  หินแรง โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสถาพร  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนิรันต์  กาละพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายนนทกาญจน์  ดอกคำ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายทินกร  ไชยดำรงค์ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธรีภัทร  โสดานาฎ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายวุฒิไกร  บางบุตร โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายนพรัตน์  ท้าวมา โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกุลศิริ  ชายแก้ว โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสินิทรา  สิมเยอร์ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธนพร  กาละพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงรุจิรัตน์  วามะเกษ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธนิฏฐา  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายนราวิชญ์  นนท์พละ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงจุฬารัตน์  กันทะมา โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปรียา  พจน์ขจร โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงพุทธกานน์  โฉมมา โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายภูวนัย  ขันนาค โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายภานุ  สมภพ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงจิตรลดา  จันทร์ถาวร โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพงศธร  นนพละ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายวชิรวิทย์  ผักกูด โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายนวดล  สุดตา โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายบุณทวี  พงษ์เสือ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายติญนุสรณ์  กอบแก้ว โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 1 ป.6 วิทย์ประถม