รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฏฐ์ปภาดา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายรัชสิทธิ์  ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพงษ์รฎา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐวดี  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสิรวิชญ์  ดนัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายอภิชญะ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรกมล  ชัยโย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธนภัทร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายรัฐธนินท์  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปภังกร  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายอัครชัย  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวิรฎา  แสนชมภู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฟาริดา  จันทาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายฉัตรพล  แนวจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายวิชญพงศ์  สามสี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายอภิชา  นาคช่วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายธนพันธ์พัทธ์  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายนวพรรษณ์  กริชจนรัช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธนกร  โอษฐิเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธาวิน  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายปกรณ์  ละออเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายวัชรชัย  จันทิมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายก้องภพ  ศุภเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชยณัฐ  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชุติกาญจน์  โจทกราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงบัณฑิตา  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุปวีลัฏฆ์  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายชัชพงศ์  พลศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริพานทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอรเทพิน  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนพงศ์พันธ์  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงมณชยา  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายหนุนศิรา  มาลาคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายพัทธดนย์  เหง้าเเก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนพร  ชัยกุลเสรีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกานต์นิธิ  สงยาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายเศรษฐกรณ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงดวงหทัย  อินทรธิราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงรมิดา  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายสหัสภพ  พรหมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพรวลัย  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงญาณิศา  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายศรัณย์  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงสุธาสินี  สายสี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีสังข์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงญานิชศา  พิพัฒน์โรจกมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภัทรภร  อุปลาบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายพิสิษฐ์  ธำรงวิไลเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภูมิรพี  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภารดี  ชิระเมืองคง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายชนกชนม์  เมืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงธนัชชา  คำเพราะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชญาภา  พูนเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายคณินท์  บุญจูง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายภัควัฒน์  เก้าลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรินรชา  บุญเสียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายเอื้ออังกูร  โอบอ้อมกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายศิรวิชญ์  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงปุณยวีร์  ธีระวัฒนสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงภัทรธร  แฝงยงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายไรวินทร์  ฤกษ์สมสุนัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสาริศา  ไตรรงค์จิตเหมาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายเพชรศิริ  สิมานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปวริศา  ศิลาสุวรรณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวนาลักษณ์  รัชฎามาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายเสฏฐนันท์  ทุนมาก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนริสรา  ตริยางกูรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปานปั้น  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงตติยาพร  ทองเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงธัญญาทิพ  แก้วจันดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปุณยนุช  โชคธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกัลยกร  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายวริศ  มีหนองหน้า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายภาพย์  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายวรากร  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายพงศ์ภัค  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพงศ์ปณต  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายทีปกร  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายภัทรพงศ์  กงใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายคณพศ  ธุระอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายเพ็ชร  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายรัญชน์  มากมาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปัญจศิริ  พันธ์โนเรศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงวริศรา  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงณัฐิดา  วรรณุวิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายธนกร  สอดเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายขวัญชัย  จูมพระบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายอิงควัต  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนกฤต  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายกฤตภาส  รื่นนุสาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงศุภจิรา  เจริญนาวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธนบดี  กำลังงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายนิธิศ  พลเขต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงรัตนาวลี  วิชาเทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณิชาภัทร  จารุสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงธัญชนก  โนนตูม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงญาณิศา  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงกฤติยานี  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายภานุภัทร  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐวุฒิ  จงจีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงบุนยานุช  ลีลายุทธการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐภัทร  เวียนวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีโลห้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธนกฤต  ดวงศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงนีรชา  สุดดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงระพินทรนาถ  เหลืองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายธนภัทร  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายพุทธิพงษ์  อุดมธนะธีระ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายจิรายุส  เกียรติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายณัฏฐพัชร์  รื่นนุสาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงศรัญญา  จันทนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงวรัทยา  อินจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงรนิษฐา  อาจนาฝาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนปภา  ปาสีโล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายปราชญ์  โจทกราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายพุทธินันท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงพิมลพรรณ  วีระนันทาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปริชญา  พลโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายปฏิพล  ด้ามทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกฤตพร  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงธีรดา  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกมนตา  เวดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายเมธัส  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงแพรภัทร  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายศุภชัย  ดวงไข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธนกฤต  หลักรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงฐานิตา  สกุลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายกรณ์ดนัย  ข่าขันมะลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายพิณรา  ก่อสินวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายธนะวัฒน์  วิริยะเจริญผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธนพร  อุ่นรัตนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายพงศ์กิตติธัช  สุวะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายพีรวิชญ์  มูลจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงนวินดา  โชติธนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงธัญญทรัพย์  อินยาศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนริศรา  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณฐณิชา  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงรตนชนก  ตังคโณบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสินีนภัสร  ศรีอุดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงวิภาดา  คุณลุน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงอภิลาภา  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายชนินพัฒน์  กุแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงปฐมาพร  ธโนปจัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายปิย์วรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายกนกพล  ระวีวงค์อโนทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังกะเพศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงปณิตา  วงค์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายกายชิสส์  สุวรรณเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมุทรเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายภาณุวิชย์  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์ชุดา  กำพุฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายวุฒิชัย  สุวรรณภราดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายอภิวรรธน์  คำพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธนัชชา  เรืองแสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพรรณวรท  จันทุมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงวีรายา  ธรรมานุชิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกุลจิรา  แก้วน่วม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เขียนนอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวรรณวิษา  หิรัญนวกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณลฎา  แก้วลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายอัษฎาวุธ  ชิณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายหริชาญชัย  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายญาณากร  ดาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงรมณ  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณิชาดา  เสาหิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงกมลพร  ทีฆะทิพย์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงพัณณิตา  สิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กหญิงพัฒน์เนตร์  จริยวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายบัณฑูร  ต้นสุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจิดาภา  โนรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายทินภัทร  พราวศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภาณุมาศภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภาณุ  เอกวิทยาเวชนุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายชวภณ  นวภาณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายเมธิชัย  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงโอรินนา  ปัญญธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธนิดามาศ  ไมตรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปภาวี  ธนธรรมสถิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายสีหราช  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัทรนันท์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพิชญานิน  เต็งเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายชนาธิป  ศรีวิสัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายสิรภพ  ชาญศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุริวิภา  สุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงรับขวัญ  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายฐิติวุฒน์  อุจรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกนกสิริ  เหนี่ยวพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายวชิรวิชญ์  จินตนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธนกฤต  แก้วสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายศิวกร  บุญยาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธัญชนก  รักษากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายไกรวิชญ์  บุญประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชานน  แก้วกันยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกฤตนัย  เศรษฐลิขิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปรีดิญา  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัณฐมณี  จันทิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกรรวี  พลเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายพงศกร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายวรากร  วรรณพินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายชัยวรรณ  วิเศษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงไอรดา  ฟูกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายรัชชานนท์  ดาราสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพีรพัฒน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุธีวรางค์  โคตรมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงยุวรินทร์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพรธีรา  โคตะสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรชญา  ฐิตเรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนวรัตน์  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสิริรัฐ  อมรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงแพรวพิชญา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผดุงเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนันท์นภัท  จิรโชติรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงอัจริยา  แสนร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภัทรธิดา  ลีลาภักดีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชนะศักดิ์  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายทศธรรม  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญญากาญจนะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพีรภัทร  หมทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอภิชญา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงวชิรญา  ยงกุลวณิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงพิชชาพร  เชื้อประทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงแจ่มใส  พุทธเทศก์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สมศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงศศิวิมล  ส่องเสนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงญานิกา  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนวันธร  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงศุภัสรา  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายดนุนัย  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงเพชรลดา  วสุทิพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศุภัคกฤษฏิ์  เก๋งแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงบุญยาทิพย์  กองสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเธียรวิชญ์  พรหมสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพีรพัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายภัทรศักดิ์  สารการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  สิงห์สาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกัณฑ์  ก้อนคำดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงสุประวีณ์  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพนิดา  แก้วคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพลอยพรรษา  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศศินา  อรัมสัจจากูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณิชาพร  ทวิชูปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศิลปรายะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอรนลิน  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ประทีปทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงภคมน  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนรภัทร  ตริยางกูรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนภัทร  ตริยางกูรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายณัฐวรรธน์  ฉิมพลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปวีณรัตน์  บุญทรง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเกษมสันต์  คำแดง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายปณต  อุ่นอุดม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายยศวัฒน์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธนิษฐา  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายชวิศ  พันธ์นิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณัฐทกร  สุคนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชนกนันท์  เมืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงเขมวิกา  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายนฤภัททร์  สินชุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณฐพล  บุญยะมาลิก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกมลฉัตร  ชาสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปวเรศ  วัฒนเศรษฐานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธรรมชาติปรีดี  ศรีตะเขต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงมาตังค์  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปาณิชา  มากมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงนันท์ลินี  สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงตรีธนา  ดีงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปิยธิดา  ร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจิรัชญา  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายยศภณ  ประจันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายธีระชัย  เวียงสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายสุวัชชัย  ฉัตรวิไล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายอภิชัจ  ศรีโชค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศุภณัฐ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศุภัคสิริ  บุญเรืองศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงฉัตรชนก  เฉวียงวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพาขวัญ  กันธิยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภัทราพร  พรมโลก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอริสรา  ธีระเสถียรโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพศิน  นิลธนาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงวริศรา  นามมณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกฤตกร  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชัชญา  ปิยะรัตน์มานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปภาวรินท์  ลอยวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอรกัญญา  อักโข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวินิธา  จึงวัฒนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอาจรีย์  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกรกนก  เกษเจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงศรัณยา  เบญจถาวรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอภิญญา  ตรีโรจน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชนากานต์  ตริยางกูรศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายปธิกร  เตชะตานลท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายวรวงศ์  มงคลดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายนิติพงศ์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายศิรพุทธ  จารุกมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสัมพันธ์  คงทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอธิภัทร  แสนคำมูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสิริมาตา  เมืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายภูมิใจ  ชนะกิจวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธราธร  วิริยสิทธาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายทักษ์ดนัย  จำปี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายอาชวิน  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัพขวา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงทิพย์ประภา  พงษ์สุภาธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปราบพล  หลินหะตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงธัญยาภรณ์  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวณัฐ  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภัทรภร  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงรักรดา  อุทัยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธนภัทร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสิรภพ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงเอมวลี  เกษมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพันธวัสส์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายกฤษกร  ศิริคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภูริพัฒน์  ยวนยี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายอภิพัฒน์  ภะวัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายต่อตระกูล  โมลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกวินธิดา  ตรีผลพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอัษฎายุธ  สมุทรเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธีรภพ  พรหมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธีรเมธ  ทองชุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปริยากร  พรมลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชนกานต์  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงจิรัชญา  วิทยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนนทวัฒน์  บุตรบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศิระประภา  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงขวัญทนันท์  ยลพันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงศุภชยา  พรหมลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวรพล  วริทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงทอฝัน  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายณัฐกมล  เรืองศักดิ์เดชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธนัช  จันทสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงปาณิสรา  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงนภพรรณ  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชญานิส์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิชญาภัค  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายรัชชานนท์  บันทอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพัชรนันท์  พงศ์เดชธนันชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปัทมนันท์  มายสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงรัชวลัญช์  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กะชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวริษา  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายแอนดี้  วงศ์อิสรานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงตติยาพร  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงบุณยาพร  สายเบาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายศุภกร  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ไชยสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณิชาภา  ป้อมโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชนันธร  วงศ์สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธัญภัทร  ศรีสนาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงอารีรัตน์  จริยวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์คุณาภาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงรักษิณา  จำปี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายมนวรรธน์  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงขวัญชนก  นาโท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐวดี  เทศาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายคณพศ  เนวลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสิโรดม  ศรีอุดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกชกร  สมอบ้าน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กชายสิรภพ  พันธ์ผูก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงอัจริยา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงลลิดา  ชุติเดชานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ระดาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงสุวภัทร  ด่านพัฒนะสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธัญชนก  พุทธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอนัญพร  มายาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวริศรา  ภูกานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงโกลัญญา  คุณภาที โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณพล  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศุทธหทัย  สายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  แสนมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงชนัญชิดา  สอนเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุวพิชญ์  พีระเศรษฐวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงธัญพร  รากแก่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงชนาทิพย์  ภักดีร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพรพรรณ  ละเอียดอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอภิรัตน์  พรมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงอันนา  โสดาธาตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีโพธิ์ชู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายภัทรดนัย  ขุนภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายนครินทร์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายปัณณธร  พลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปวันรัตน์  นิลทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายภูวดล  แสนร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายวิสุทธิพงศ์  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสิริอาภรณ์  สุพิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงขวัญจิราภรณ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายจิรัฎฐ์  ปัตถา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกมลชนก  บุญเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายศานติ  คชสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงธีร์วรา  ธุศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปรียากมล  เทศาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงสมัชญา  สีถาพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายพลภัทร  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงอัญญศิริ  จันทร์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายชวิน  สายธนู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงศศิธร  ศรีจรูญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปานตะวัน  บุญญโก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายรตานนท์  จันทนป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายจิรพัฒน์  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงรัญชิดา  มากมาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงดุษฎีญา  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงปวารณันต์  จึงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปิยาภัสร์  สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกิฎชภูมิ  สายเมฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสุวัฒภูมิ  จันทร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายเด็กชายศุภสันต์  พฤกษชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงศรัญญา  ดีการกล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายสุรบดี  คำตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายปิยากร  คชสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายพสิษฐ์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กชายภาวริศ  ตระกูลชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงยลรดา  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนพล  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเบญญาภา  ทีปิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอัทธเมศร์  ยะโสธรศรีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชัญชนิตา  เจริญท้าว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเจษรินทร์  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายพุทธินันท์  วันชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธนพร  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภีมเดชา  หมื่นสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กชายปุณยวีร์  แก้วเกิดมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมวชิรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทรโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายวิทยานิพนธ์  บุญคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายศิริพงศ์  อนันทภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายชิโนรส  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายนนทวัชร์  มากดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สวยสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพรนัชชา  วงศ์ที โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนันทิชา  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงแพรผ้าไหม  ร่วมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงธัญชนก  วิทยาประโคน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชนม์นิภา  ชมาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงฐิติกานต์  ธีวันดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธมลวันต์  สายเบาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงบุณยวรีย์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธีรเมธ  สูนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายบวรวิช  จังกาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายชิติพัทธ์  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายอรรถพล  ชยาทิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายอุดมวิทย์  กิตติยศอานันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กชายจิรพนธ์  อำนาจบุดดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กชายอภิรวิชญ์  พรมลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชุติมณฑ์  นำภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงรุ้งรัศมี  แฝงชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงบุณยนุ  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศิวกร  ทองดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงชนิดาภา  องอาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงเบญชญา  วิชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายวิชญะ  ภาติยะศิขัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพิมพ์ศุภา  ดำรงคุณวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปัณณิกา  คณะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายเจษฎา  มวลชนชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กชายชินาธิป  หวานใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายพิชชากร  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายภูโช  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงศศิพิมพ์  โกมลศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงจรัญญา  เสียงใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิริยากร  พรมลาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพัณณภัทร  สุขเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงสุชาวดี  ยามมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอาชวิน  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงวรภนิต  เมฆพยับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงจิรัชยา  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงศุภฐาปนี  บุญลับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงชนิกานต์  วงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงอรณิชา  สร้อยสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงกฤตพร  วงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายชิษณุชา  จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงพรลภัส  วราหรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายวรสิทธิ์  ยี่เทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  มิ่งชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงบุณยวีร์  พรนิยมสิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงณัชชา  พลเขตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงนญาดา  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศิรประภา  พานทองสิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนภสร  ตระกาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายสุนิธิ  นิ่มกิ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชยณัฐ  เทพสาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายธนวัฒน์  โอบอ้วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกันตพร  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงมงคล  เกาะสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
537 เด็กหญิงรุจิษยา  ปะติโก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงปุณญภรณ์  เทพมุสิก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงณฐนนท์  พลอำนวย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายธนกร  พงษ์อุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายวงศพัทธ์  เม่นสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายชยธร  กมลภากรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายบวรภัค  ศรีวัฒนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงปทิตตา  ทองพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงพอเพียง  สาระเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงริญญารัตน์  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายกษิดิ์เดช  ส่วนบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงวรัญญา  ยืนยาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์โม้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายธนาธิป  มุกดาหาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชิณพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายธนดล  ทองประดิษฐโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายณัฐชนน  ปิตะพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายพงษ์ศพัทธ์  อุ่นเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายปุญญพัฒน์  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายภควัฒน์พงษ์  วงศ์วรรณวัฒนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณัชชา  สกุลศิรวัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้วลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงณภัทร  มณีวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงรสริน  เมืองหงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายเดชดนัย  ชาญอุไร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกรกนก  จิตรจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายกิตติพงศ์  บุญกระจ่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงจิรัชยา  แสงใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงธัญชนก  บัวล้ำล้ำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายจักริน  สุภะนามัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายนิธิศ  วุฒิเศลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กหญิงนพสร  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงพันธิตรา  เจนศิริศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กชายปวีณกร  เสวยสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายภานุพงศ์  ดาทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กชายอภินันท์  นามแสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงณัฐชญา  เนื่องขันตี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงธิญาดา  บรรเทิงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายพลวิชญ์  อารียะธนวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงณัฐพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายนวพล  พิมพบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กหญิงมนัสนันท์  นักคำพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กหญิงบุษน้ำเพชร  ไชยดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงปรางศ์ทิพย์  มณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงรัฐชา  ภูมูลเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สลักเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กหญิงกชพร  วิชาพูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
589 เด็กหญิงวรวรรณ  ปัดถาพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพัชริสา  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงสิรินรินทร์  มะปะโม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คำภารัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายกฤตชัย  ตั้งยิ่งยง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายธีรนันท์  หนูสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กชายรชตชานนท์  พิบูลรตนธาดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายธีรนพ  หนูสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญไสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายภูมรพี  แสนท้าว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงชญานุช  สายวรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เจริญพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายพงศกร  ทวีพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายนนทวัฒน์  นามแสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายภูธน  เพ็งพี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายธนบดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กชายวรเมธ  ดอนแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงญานิศา  วงษ์ชมพู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงพันไมล์  พันธะโคตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทรจำนง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายวงศ์ธวัช  ผลวิสุทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายนภณัฐ  กัมภ์ทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงเปมิกา  นามเรืองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กชายเจษฎา  กลางถิ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงอาภัสราภรณ์  เจนชัด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายสุทธิรักษ์  ขวาวเดช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงพิชญาวี  พิมพกรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงสิริเนตร  เสนาดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญเชิญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงโชษิตา  พรมสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายสุวชัช  บุญหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงวนิตศราพร  แสงสา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงฐานนันท์  นามเรืองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวิลาลักษณ์  ไชยวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงพัชริดา  รัตนภักดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กชายราชวัฒน์  อุดมกิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กชายพสิษฐ์  คันธานุรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายชลวัฒน์  มีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงรมิดา  วงศ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
628 เด็กชายวิทวิน  ฉะยาวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กชายตปธน  จันทมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กหญิงรัชนีกร  กิ่งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายกฤษฎา  พวงทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายวรวุฒิ  เลื่อนชิด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กหญิงภัคจิรา  บุตรพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายชัยพร  เพื่อสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กชายพสธร  จิรังษีวัฒนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงวัณฑิกา  กุจะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงเบญญา  บุญแจ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงมณธกานต์  ประสิทธิ์สาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงถุงเงิน  โสภะถา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายทิวากร  สานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงโสภิดา  หนองขุ่นสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงแพรวา  ไชยวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายณภาสุ  ถนัดทาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายสมิทธิ์  ทองประมูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กชายชยกร  วัณณะพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงนิรชา  ผิวชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รูปงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายศุภกฤษ  วีรีรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายสรวิชญ์  คันธจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กชายปภังกร  พรพจน์ศุภกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กชายศรัณยพงษ์  สุวรรณกูฏ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายพัชรพล  ประทุมแย้ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้วดวงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงศศิภัสสร  พิทักษ์เกียรติกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กชายพลกฤต  พิณพาทย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กชายทัตเทพ  รฐาธนินเจริญกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายมีเกียรติ  แดงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายพีรธัช  เจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กหญิงภัทรานี  คุณา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายรัชชานนท์  สาระชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กหญิงนงนภัส  บัวจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงศรันย์พร  ศรีธรรมภิวัฒน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายณธกร  บุตรพรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายพัชรากร  ยอดกันหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายบวรนันท์  บุญครอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายภูวิศ  รวยทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายวีระพัฒน์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายพิชชาณัฐ  เพ็ชร์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กหญิงบุณยชา  โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงดวงกมล  ธีระพงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงรัตนพร  เรืองรัมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กหญิงภิญญดา  เกษศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายภณพิสิษฐ์  จิตต์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายปาฏิหริย์  ขันติวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กหญิงศศิธร  ศรีประสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกนกพร  ตัณฑชน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสิรินทิพย์  เอกนิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสุธาสินี  คนกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตัณฑชน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงศมนวรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวรินทร  บุญชารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายเกียรติอนันต์  พวงพลอย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนันทัชพร  แก่นทน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  มุขขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กชายทัศน์ภูมิ  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลิ่วชวโรจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปรียากมล  นะที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงเปมิกา  ปานเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายปิยะพัทธ์  แก่นพุฒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายจิรพล  พงษ์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณรงค์ยศ  ชาญอุไร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายสิรวิชญ์  ชิณพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงศิโรธร  มีผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงฟ้าใหม่  บรรสุทธี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ชัยหิรัญกิตติ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงอภิญญา  เต่าทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายสรวิศ  สาวิไสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงภคพร  ศรีจำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงชลิดา  ทัมทิมไสย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณัฐพร  พิลาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พิมพ์พรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายเปรมสกุลวัฒน์  โชคดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงมนัญชยา  โสดานาถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปานระพีร์  สุขเลิม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงปิยะกมล  สุดสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงนิรมล  แววดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายคมน์พิสิฐ  บัวทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองหงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชญานันทน์  ศุภอรรถกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายเตชาธร  ธานิสพงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อยู่เจริญสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายพันธ์ทอง  สีนาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงปณพร  โทจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงอรอำไพ  มหาวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงจุฑารัตน์  นิติศักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงภคพร  บุญครอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายไกรวิชญ์  สอนอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายณัฐนันท์  สมเสนาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายเจษฎา  คำมุงคุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงรัตนา  ยงกุลวณิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสุชานาถ  ราชอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายอภิวิชญ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กชายกันตพงศ์  วัฒนราษฎร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอภิญญา  สมิตอักษร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกชกร  ไชยสังวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายบุญชัย  จินาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงศิวารักษ์  โด่งวิริยะกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงบุญรัตนา  ภาละกาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายฐิตธรรม  วีระกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปลื้มอารมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายศรีภูมิ  องค์สวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายสรวิชญ์  เครือเพียกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงมิ่งหทัย  วรพุฒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงกนกพร  ผลทวี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงรังสิมา  เขยนอก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายกาญจนพงษ์  พันธ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนภนันท์  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงชนกนาถ  ภูมิยิ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพิชญา  ทองคำสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวัชระ  ศุภสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงแพรไหม  กระจายศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอริสา  วงศรีชู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายศุภกิจ  ชลกาญจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศิรภัสสร  วรธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงธนภรณ์  ดุลย์ชูประภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงญาดา  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงกมลพร  แนวจำปา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงปวิชญาดา  ศรีมันตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงภัทรชนก  อมรไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงปิยธิดา  แสนโกสิก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงปาณิสรา  แย้มชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทาระบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงธัญยนันท์  วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงแสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงสภัสสรา  เลาหะวนิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกิรติกาญจน์  ปทุมรัตนกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายอชิรวิชญ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงสุชัญญา  สานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงวาสิณี  จันทร์พันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มพฤกษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  โอกาโมริสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงณัชชา  มณีวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงศรัณยาภัทร  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงจารุจันทร์  ทองเหลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงสุปวีณ์  มากดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายกิตติภพ  แสนชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายพิริยกร  ผลารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
779 เด็กชายอัศฎาวุธ  ไกรรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายจักรพันธ์  ดอกจันรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแล้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายปัณณวัฒน์  พึ่งนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายจิตติพัฒน์  คำแดง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุญเย็น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายวิชชากร  กุลแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายชุติกร  กลมเกลียว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงชนิตาภา  พินธุเอก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธนกฤต  ราชสีมากุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายธัญฤทธิ์  เหมะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพุทธกร  แก้วประไพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงศิโรรัตน์  คำประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายวิศรุต  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายณภัทร  ศรีวารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีโนนซี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายปิยะ  โสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงรสิตา  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กชายธนกฤต  รุ่งแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงธีระดาพร  จันทร์ชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงปธิดา  เสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงมยุรฉัตร  นาครินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงฐิตาภา  เพ็งอิ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงวรัชยา  สีปานแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอรชณิกา  สะอาดยิ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงบุญญรัตน์  สุ่นศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงฑิตยา  บุญวิทย์ชัยกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายอารุโณชัย  หอมวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูมิภักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  เชื้อชาติกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงโสภิดา  ภาสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงเจตปรียา  ไชยหงษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอริศราพร  ศรีแนน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายยศพล  ใหญ่ผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงพิชชาอร  อาจนาฝาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  สินสิมหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กชายภูวินาท  จำเริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กชายยศกร  คุณรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายอัครชัย  เงินนอก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายศิวกร  มาลีรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงปริญระดา  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นสาร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงไอรดา  ไชยปัญหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงภัทราพร  ยาณรมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงฟาติมา  ภูมิฐาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธนินท์รัฐ  โลหะสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายรภัสศักย์  ภูสุพา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายธนดล  คงบุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพิชญา  พยัคฆ์กุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายร่มฟ้า  เกียรติกวินพงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกัสมา  กาฬเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงณิชากร  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงอรจิรา  เต่าทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายภาสกร  วิเศษโวหาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปาลิดาว  เข็มขัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงช่อผกา  อรุณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงธันยารัตน์  รบกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงกานต์ชนิต  ประดิษฐ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงณิชาภัทร  สีดาจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงเกวลิน  อรุณประเสริฐกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายรพีพงศ์  น้ำกลั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กชายนิติกร  แก้วดวงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนิศาลักษณ์  แก้วดวงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงจุฑามาศ  อรจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายสฤษฏ์หงษ์  อาธิเวช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงวิชญาดา  พุ่มแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพิตตินันท์  โสมรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายธนาวุฒิ  โทนผุย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายเมธาวุธ  จินารัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงสิรกานต์  กุลชโร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กชายยุทธนาวี  ซิงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารีมูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายวรธันย์  เมธาวรธันย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กชายนวมินทร์  ธานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วพวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงภานุตา  ราชอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงศุจีภรณ์  นนนารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอนันตสิทธิ์  แก้วกลึงกลม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายภราดา  สตนิล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กชายจิตรลดา  นามวงศ์ษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงเตชินี  ตั้งพิทักษ์ไกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายตสขพร  พรหมวาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงณิชา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
865 เด็กชายชิษณุพงศ์  พงษ์ประยูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงจิณัฐตา  คำกงลาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
867 เด็กชายณัฐภัทรา  มีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสมบรูณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กชายกิติเชษฐ์  วงษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายพรรณกร  อ่องลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒตาลดง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กหญิงขวัญธิดา  ไชยกาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายชินกฤต  มาศพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายบรรหาร  แก้วประกอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงอติกานต์  สายบาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงรชานันท์  ไชยวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงปุณยาพร  อุทธามาตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารีมูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายธนกร  บุตรราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายธราเทพ  ศรวิชชุมาลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายปัญจพล  จันไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กชายฉัตรชนก  ศุภกุลวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงณัชชา  ศาลาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายภาณุวัฒน์  แก้วกลึงกลม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายภาสกร  วรสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายเกรียงไกร  บุญยัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายนิติธร  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายรณเดช  ศรีโกศล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายก้องภพ  พุ่มศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงรุจิรดา  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงรัญชนา  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกรณ์กนก  สุทธิกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงปุณยนุช  สง่าจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายธนกร  สรรพชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชนกนันท์  บัวพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายพัฒนศิลป์  รัตนโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วรรณสาย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธีรวัฒน์  เลาหะวนิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณัฐนันท์  เมฆเลื่อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายธนากร  ไชยสุทธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายภพนิพิฐ  เหมลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงจิรภิญญา  ดวงแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงปรารถนา  ประสานพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายกฤษณะภัธ  อินทะนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกชภัค  หมายสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงอภิชญา  ผลารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงโมรีลักษณ์  นามบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายยศกร  พรหมสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปรารถนา  เทพประชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กชายภูมิรพี  บุญเจือ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายวัทธิกร  มูลประดับ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปรีเปรมรัก  สว่างอรุณพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงศรสรรค์  ธนโชควรานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงนัฐธิดา  เจริญศิลป์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงจัสมีนา  ซูลตาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายนราวิชญ์  กินรีโดน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายภวินท์  ไวบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงฐิติพร  อัมพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงชนิสรา  มุงคุณดา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เฉลียวธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงธมลวรรณ  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงภาลดา  บุญเหมาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงเมธาณีย์  จันภาวิบูลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายเอราวัญ  คุรินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพิมภรณ์  พระทัยกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กชายชยานันต์  ศิริโภคานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงอนันตญา  สามา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธันวา  บุญจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงสิรินธรารัชช์  ทองน้อย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กชายภัทรชัย  ใจหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายภูรภัทร  บัวงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปรีญาพร  ปานทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายอนุชาติ  คชเศียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำจันทร์ลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงปวริศา  จันทนาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายธนากร  อ่อนผิว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทาคำห่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์พราว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงนิลยา  โตสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงมณสิชา  ก่อทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงชลธิชา  โคตรวงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงชนัญชิตา  นามศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายวัชรินทร์  พิมสูตตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงภริตา  วายโสกา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายธนบดี  ไชยคำภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงนนทพร  แพทยสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกชนันท์  สิงหะตา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอาทิตยา  เกษมราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงสรียา  เวชสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสุภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มเพ็ชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณัฐวุฒิ  แสงสว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงเนตรนภัส  คุณราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอาภาณภัสส์  พันธ์สว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงปริยากร  ปทุมมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงศุภวรรณ  ออมไชสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงวิรากานต์  สุยะรา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายบีญฑูร  บุญมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงรินรดา  สอนชา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  มั่นคง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายพชร  โกษาพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายณภัทร  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญจรัส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายวัชรากรณ์  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงธนภรณ์  จันพวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายจิรัชญา  ยารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงจริญญา  จันทานี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัทพงศ์  บุญสว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงเบญจพร  เทียนทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกนกวรรณ  หวานอารมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงภัทรสุดา  นาครินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กชายทับเพทาย  มุระชีวะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงธัญญาณี  สุพัฒนวรางกูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงชัญญานุช  เมษาดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงจิดาภา  บัวใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงปวรา  เครือวงษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กชายศตคุณ  บุญธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กชายสรวิชญ์  มาตชัยเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงลภัสรดา  ศิริวิริยะมงคล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงญาณิศา  รุ่งเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงภัทรชนก  สัจจานันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กชายจีรวัฒน์  วงศ์พุฒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายภัทรดนัย  เมฆทับ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายชัยวุฒิ  ตั้งกิจศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพัชรินทร์  ก้านทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปาณิวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายอรรถกฤต  ฝอดสูงเนิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญจรัส โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงนพวรรณ  สีลากุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงแก้วกัลยา  สุรภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายภูมิพัฒน์  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายณรงค์เดช  คุณพาที โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงนคนันทินี  ปิ่นคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญประกอบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ดุจดา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงชนาทิป  ศรีรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงณํฐณิชา  ชลนิติญานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงเขมิกา  สมิทธิชัยนนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายปุณณภพ  ลลิตจรูญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายเจตนิพันธ์  ทัศบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายสิรภพ  โพธิลุขา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงญาณิศา  บุตรพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงกนกวรรณ  ครินทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงดาริกา  ประสาทไทย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงกุลธิดา  ฉิมพลี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กชายศุภสัณฑ์  พิณทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กชายสกลนันทพันธ์  อัศวสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กชายธาดา  สาเกตุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงโสภิดา  ปักเขมายัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงฟาติมา  สายบัว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงนฤทัย  คิดดีจริง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงพริมลดา  บุตรสาร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงธนารีย์  ทุมมณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงสุพรรณี  วรพุฒ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงธัญพิมล  นีระมนต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงดลลชา  กันทะสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายประกาศิต  สุขเกษม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายชนัญชิดา  เจริญภักดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กชายชัยวัฒน์  บุญศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายกฤษนัย  อรัมสัจจากูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงอนุธิดา  โพนทองถิ่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงสุรุตาพร  พรหมนิกร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงเอื้อการย์  นิลาศน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงอาทิตยา  วิเชียรสาร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  ขัมภรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กชายณัฐพงศ์  สุภโกศล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงปริณดา  แก่นธาตุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายจักรภพ  คณะศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายวิชชากร  อังกูรพิทักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายธนพงษ์  เสน่หา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงปียรัตน์  คะเนศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงพรรณภัทร  กิจทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงกุลฉัตร  โควสุรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงอภิชาดา  สำเภานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายภานุพงศ์  ส่งเสริม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1041 เด็กชายกันตยศ  อนุรักษ์ราษฎร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1042 เด็กชายสิทธิชัย  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงพัทธหทัย  เอกจีน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงชนิตสิรี  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงสิริยากร  พจนศิลป์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงอรปรียา  ชนีวงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงอัจฉริยา  ลำดวน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แสนหยุด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กชายกฤษฎา  บุญหยาด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงญาณิศา  ผลใหญ่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงบุษยมาศ  เอื้อทาน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงณิชกานต์  เสาเวียง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กชายวรัท  ชิณณะวิโรจน์ไพศาล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงปูริดา  ไชยเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงสุรารักษ์  ไชยประเสริฐ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กชายพิทยาพล  พูลผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงศตพร  บุญช่วย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วใส โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงชนิกานต์  ผุยพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงภัคจิราพร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงธนัชชา  เสาเวียง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กชายนิรวิทย์  สุขนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กชายสุระพัฒน์  กนกหงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กชายธนภัทร  เชื้อชาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กชายนภสินธุ์  ช้างโคกสูง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กชายธนวัฒน์  ชมภูพาทย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปาณิศา  แจ่มเกตุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงณฐมน  เป็นวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อาทิเวช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงสุภชัญญา  ตรีจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงวรรณนิภา  ผลพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กชายรัชพงศ์  ศรีโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายพีรพัฒน์  หินอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายปุณวัฒน์  สีทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายกฤตภาส  แสงสุริยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงณัฐธิดา  สำเภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงลักษมน  อินเต็ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงภัทรชญานิษฐ์  คำภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงรติยา  สีลับสี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กชายภูบดี  ศรีธัญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงปาณิสรา  เหล็กดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงชนัญชิดา  แห่งธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงอมรรัตน์  พึ่มกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงรสิตา  มาลาคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  จันทพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงปัทมา  อาจภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงพนิตสุภา  จุฬากุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  คำดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิณพัฒน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงปฎิมา  พรมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงอรปรียา  วรงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กหญิงบงกช  บุญครอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  โก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ฤทธิ์ลือเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงอิสริยา  ลำดวน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงสุชาวลี  ทุมวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงชลิดา  ทิตศานติกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงศศิปรียา  คำรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1103 เด็กชายธนโชติ  ครองยุทธ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองวรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงวรรณภา  ทวีวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงนันธิญา  แก้วชนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายวิภู  หมทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงกชวรรณ  บุญสูง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงพนิดา  ทรัพยานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงเมธีนันท์  จันดาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงอารณีย์  ศรีวะวงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์อินทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายปฏิภาณ  ขันธะโฮม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายวรัญญู  หล่อเกษมศานต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กชายปกรณ์  อารมรัมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายรัตนพล  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงอติกานต์  โคตรมงคล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงศรินทิพย์  รอบรู้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายธนภัทร  หาญจิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายอัยการณ์  จันทร์ขาว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกิติยาพร  ไชยแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายกฤษฎา  เรืองรอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพิมพิศา  หวังชื่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายณภัทร  มานะบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงกิตติมา  ชุมแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงวรินทิพย์  ลำดับ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงสุชานันท์  ปราสาทศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงภัทราภรณ์  คำศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายวนันต์  หน่อจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายกรวิชญ์  มาทมาร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายธนทรณ์  บุญทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ศรีสุริยรุ่งเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงพิชญา  พวงพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงอรัญญา  อุดาหน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงธมลวรรณ  ลีลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงจุฬามาศ  จันทรมัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงเบญญาภา  พละศักดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงชุตินันท์  เสือเคน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายเจษฎาภรณ์  จารุวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายธนพัชร์  ทองเหลือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงเยาวภาพร  คำจอน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงศิโรรัตน์  พันโสภาพ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงชยันดา  นาจาน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายณัทพงษ์  ฉัตรวิริยาวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกัญญวรา  เจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงพัชราภา  กองแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงนวนันท์  วงศ์พิมล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงภัสสร  สายแปลง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงณัฐนรี  โคตะสา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์กอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงอัญชิสา  อนุรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงเจติยา  สุวรรณกุฎ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงนราศิริทิพย์  ดุจดา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายกมลชัย  เดชโยธิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงรังสิมา  มีสัตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงจิราพัชร  จุดาสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงญาดา  การะจักร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์  แสวงสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายวริศ  ยืนยง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายณัฐนนท์  อัมพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ยืนยาว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายต่อตระกูล  นาคใหญ่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายธนภัทร  พันธ์เจริญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายเตชภณ  จันทร์ดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงสุชานาถ  อุ่นแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงพิชญากร  คูแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  การกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงสิริณัฐชยา  โพธิ์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายญาณพัฒน์  ศรีคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายจิรพนธ์  คำมูลตรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงกัลยาพร  ไชยพล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ผุยพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงสิริญาดา  จันทร์กระแจะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายอิมมานูเอล  บ่อเพ็ชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายทาเครุ  นาคามูระ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กชายกิตติศักดิ์  หลุมทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงพรนัชชา  สายงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงเอื้อมพร  ศุภสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงเอเธนส์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กวีกรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงพัชราภา  บุญสุภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายทัพธรรม  ทับสกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายชวลิต  ชาววัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงนันท์ชญาน์  ชนะภัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายสรวิศ  จันทร์ศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงสิรินดา  บุญถูก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายธีรภัทร  พละสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงสุภาวดี  อาจหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงอัญธิฌา  แสวงวงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงวิศินีย์  สุขศาลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายภูรินท์  ทีอุทิศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายภัคพล  สระคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายอานัส  อิ่มโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงพิชญาพร  คำเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พยุหะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงครองขวัญ  ลาภรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงบุษราคัม  พงศ์ศุภศิลป์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงธรัญญา  ละม่อมสาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงภัทรนันท์  แพงจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายธีรกร  มณีทาป โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายธวัชชัย  แสงงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายวุฒิภัทร  หล่อเกษมศานต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงศิวาพร  ศิริกิจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงชไมพร  ทิวาพัฒน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จันทร์น้อย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงนรินทร  โพธิ์ศิริ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงอินทิรา  ดั่งสิทธิเกษม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภาคแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงกนกนภา  อนันทวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายจตุพร  วันทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายณรกร  ธนาภัทรภิรมย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่โค้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงศิรดา  เลิศทองไทย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงวราภรณ์  วงศา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงวีรภัทรา  สุดถนอม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณัฐฐิญา  เกษมพูลพงษ์กุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงปัทมพร  ไชยอนงค์ศักดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงพรพชร  ลามาตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายศิโยน  วงค์เสนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายภูษิต  สรรพสาร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายปัณณธร  สาระพล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายนพรุจ  อสัมภินพงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงปวิตรา  บุดดารวม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงภูสุดา  อร่ามศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงโชติญาดา  บุญทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายพีรดนย์  ภาคทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงพาทินธิดา  จันทร์ทรง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงฐิติพร  บุญหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงฉัตรมณี  หลักหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายกัมพล  คำพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงรชกมล  ทองใบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงอิศราภรณ์  แก่นธาตุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงลดาพร  หิรัญพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาติแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงอาทิตยา  เที่ยงมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงศุภรดา  คำโนนม่วง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงชยิกา  พูนศาสตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธาพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงสิริวรรณ  โตอิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายอนันดา  เพ็ชร์อินทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายอดิศักดิ์  แฝดกลาง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงเบญญาภา  แปลนนาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงภาณิชา  พลอำนวย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลมณี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงนนทวร  เดชขุนทด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายเกริกเกียรติ  แก้วสง่า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงวริศรา  ศรีสันต์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พำขุนทด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงปัญจมาพร  ทางธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงปริญญา  สวาสุด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายนิพิฐพนธ์  โสมณวัตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฐวดี  สาคำภี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงจันทิมาธร  วิลามาศ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงกุลชญา  ถนอมเชื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงณัฐนรี  พิลุน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงณัชชานันท์  พรโคกกรวด โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงนราภรณ์  ดอกแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงสุวรรณ  สงวนตระกูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงปรัสรา  อนุพันธางกูร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงณัฐชยา  เผ่าพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงจุฑามาศ  แดนดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงภวิษย์พร  สิงหัษฐิต โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงเบญญาภา  พงศ์จรรยากุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงวิมลสิริ  นามสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงณัฐพันธุ์  ดอกไม้ทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสพสวัสดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงณิชชา  เกิดสมบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งตระกูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงรัชนีกร  อรัมสัจจากูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงสุพิชญา  สำเภาทิพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงนันท์นิชา  อารีพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายธนวัฒน์  กฤติยาวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายอัษฎายุธ  อันญาพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายศรุต  บัวเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงพัชรินทร์  เฟื่องพวง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงอัมพา  แสงศาสตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงจุฑามาศ  เคยพุดซา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงวรรษมล  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงนันทิชา  ภิญโญภาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงธัญพิมล  นารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายสิทธิลักษณ์  แสงทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายวีรภัทร  พูลผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงปวันรัตน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1286 เด็กชายสัมฤทธิ์  ปิงยศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กหญิงณัฐวรา  ทองวิเศษ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายสิทธิชัย  เสาหิน โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กหญิงนวรัตน์  สงวนทรัพย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์ตรี โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กชายพีรพล  แดงโชติ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กชายปรัชญา  บุญไพโรจน์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงหทัยรัตน์  ไพรป่า โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงปิยธิดา  วราห์คำ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายเมฆา  สุวรรณ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายเกรียงไกร  เตระนะกาโย โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายชัยวัฒน์  ผ่องจิตร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายสุวิทย์  ยืนทน โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงศ์ป้อม โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กหญิงภัคพิชญ์ชา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กหญิงสุธาสินี  เพ็ญศรี โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กหญิงญาณธิชา  เพชรโสภณ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กหญิงสุชาดา  เจดีย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1304 เด็กหญิงภัณฑิลา  กล้าหาญ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1305 เด็กหญิงมณัฐชนันท์  ยุติธรรม โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1306 เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียนคำ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1307 เด็กชายอิทธิพล  ยังเพ็ง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1308 เด็กชายอธิคุณ  จันทร์ศรีมาตร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1309 เด็กหญิงศสิมา  พรตรัยมาศ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1310 เด็กหญิงมงคลทิพย์  จันทร์ทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1311 เด็กหญิงฉันทัช  ณ อุบล โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1312 เด็กหญิงสุภาจิตร์  บุญใหญ่ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1313 เด็กหญิงวิภาวี  เงาใสย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1314 เด็กหญิงภัทรพรรณ  หรั่งบุญลือ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1315 เด็กชายเทอดพงศ์  ปานแก้ว โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1316 เด็กหญิงจิราวรรณ  จัมปโสม โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1317 เด็กหญิงอนิสา  เพิ่มพูล โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1318 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กำเ้นิดสิงห์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1319 เด็กหญิงกมลชนก  พรสีใหม่ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1320 เด็กหญิงกัลยกร  สอนศิษย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1321 นางสาวปรางทิพย์  สีหราช โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1322 นายนาริตะ  อุณาภาคย์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1323 นางสาวอาทิตยา  พงษ์โสภา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1324 นายชนะชัย  ศรีอำนาจ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1325 เด็กหญิงสุชาดา  สรสิงห์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1326 นายธรรมศักดิ์  ชยาภินันโท โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1327 เด็กชายวัชรพล  สีแสด โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1328 นายเอกรัตน์  เยาว์ยุบล โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1329 นายวทัญญู  กลิ่นแก้ว โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1330 นายวีระชัย  ศรบุญ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1331 นายชนะชล  แซ่ลี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1332 เด็กชายปรัชชกรณ์  กำเนิดคำ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1333 เด็กหญิงอุบลวรรณ  เสริมศรี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1334 เด็กชายตรีเทพ  หลักดี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1335 เด็กหญิงวนารี  ชนะโรด โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1336 เด็กหญิงปิยสุดา  นนทะภา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1337 นางสาวกันย์ภิรม  เพชดี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1338 เด็กหญิงศิริกานต์  จิตสว่าง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1339 เด็กหญิงชลธิชา  พุทธาเกิด โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1340 เด็กชายเฉลิมวงศ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1341 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วมณี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1342 เด็กหญิงภัทร์มนต์  รัชตธรรมมาคุณ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1343 เด็กหญิงสุรีพร  สมควร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1344 เด็กหญิงนิทาพร  สายสมบัติ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1345 เด็กชายทินกร  ขลุ่ยทอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1346 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  บุตรจันทร์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1347 เด็กชายศุภวิชญ์  หิรัญวรรณ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายโชติวัฒน์  รัชอินทร์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายชนาวุฒิ  กุลวงศ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายคีตศิลป์  สรรศรี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายเมธา  หินอ่อน โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงจ้าวษา  มุสิกพันธุ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงวิลาสินี  กำพุฒ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงณัฐกานต์  อันทะปัญญา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนวล โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงภัทรวดี  เตชะกำภู โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงณัฐนิชา  ล้ำเลิศ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญศล โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงอภิสรา  กุมุทชาติ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ภาระเวช โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงปุญยนุช  จักรธิฤทธิ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สมเสนาะ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงณัฐกมล  เกษเงิน โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ทิพย์ทาลักษณ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงศุรีรัตน์  ทางาม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายศิววงษ์  อัมพวานนท์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงปฏิมาพร  พรมวิหาร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงปารีณา  แก่นคูณ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงอรัญญา  สุรินทะ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงเจตปรียา  ทองชุม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงแพพิน  ผิวทอง โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1 ป.6 คณิตประถม
1372 เด็กชายเจษฎา  แก่นกอ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 เด็กชายเสกสรรค์  โพธิ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงวิไล  จารุแพทย์ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กชายกิติพงษ์  พวงอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กชายธีรภัทร  โสภาพูล โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงมุธิตา  สร้อยสนธ์ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงภัทรศยา  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงศิริประภา  สุราช โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงพัชราพร  กุลสิงห์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงชุติมา  จันดี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1382 เด็กชายเฉลิมชัย  ไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1383 เด็กชายฌาฤทธิ์  อุดมพันธ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงนันทิตา  แก้วสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กชายรัฐพล  ทนทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กชายเกียรตินรินทร์  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กชายปิยกรณ์  สมสมัย โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กชายมนัส  ประหยัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กหญิงวิชญาพร  คุณศิริ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ประวิง โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงปุณณารมย์  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงวรัญญา  ไพชิต โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กชายกฤษกร  กตัญญู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงสุภาวรรณ  ประการ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กชายจิรศักดิ์  ประทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1397 เด็กชายจิรศิกดิ์  ประทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1398 เด็กชายภคภูมิ  พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงสุนิษา  โชคชัย โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงสุภัสสร  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงอาภาภัท  จันดี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงวันวิสา  สกุลจาบ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงดวงฤทัย  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงรุจิรา  เทพขาม โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กชายเกษมศักดิ์  บุญทศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กหญิงภัควดี  พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงศิริกณ์  ไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงพรจีรงค์  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงเนตรชนก  สายมณี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กหญิงสุภาพร  ภาคทอง โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 เด็กหญิงพรสวรรค์  โอสถศรี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กหญิงสำราญสุข  ราศรี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กหญิงปรัชญา  โชคชัย โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นายณัฐพงษ์  ไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 นายอาทิตย์  จำปาทิพย์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กหญิงตวงทอง  พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงนภาพร  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงอรสินี  สิริพัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงกาญจนา  ความสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงสุกัญญา  พิพัฒน์กุล โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงวิระดา  ฮาตวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงกฤษณา  ศิริแก้ว โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงเจตสุภา  สิริพัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงสุทธิดา  หมายสิน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายวิโรจน์  ชาติงาม โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1427 เด็กชายนัฐพล  ลัทธิรมย์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1428 เด็กหญิงอรณิชา  นิยมการ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1429 เด็กหญิงน้ำฝน  สายโท โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1430 เด็กชายตระกูล  จำปาเงิน โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายอภิรักษ์  เทพารักษ์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายเจษฎา  โรจนาศรี โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงอนงค์นุช  เทศนา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายอนุรักษ์  ก่อแก้ว โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1435 เด็กหญิงสุวิสา  สมใจ โรงเรียนบ้านนาใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงวรัญญา  โคตโสภา โรงเรียนบ้านนาใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายอัมรินทร์  ภูลานช้าง โรงเรียนบ้านนาใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงศุจินธร  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนบ้านนาใต้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายภัทรพงษ์  เบ้างาม โรงเรียนบ้านนาใต้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงอรจิรา  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านนาใต้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายวสิษฐ์  เวชคง โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงวิลาวรรณ  ใจตรง โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงกมลชนก  อิศฤงคาร โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 คณิตประถม
1444 เด็กชายสิริเดช  วงกลม โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 คณิตประถม
1445 เด็กชายวชิระ  รัตนะวัล โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงรุ้งเงิน  สมสนิท โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 คณิตประถม
1447 เด็กชายกฤษดา  พรมพิทักษ์ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 คณิตประถม
1448 เด็กชายกฤชนนท์  ใจเพียร โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กชายเตโชดม  ขาววิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กชายภคิน  อากุสติน โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงสุมิตรา  ทำแก้ว โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กหญิงแพรพรรณ  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กหญิงนุดี  ศรีเสมอ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กชายวีรภัทร  สอนยามน โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กชายลำน้ำมูล  คำอุ่น โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กชายรัฐศาสตร์  ศิริประเสริฐ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กหญิงวริศรา  ใจตรง โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.4 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงนวลนภา  สุขจิตร โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงชนิภรณ์  บันเทิงกุล โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.4 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงชนินาด  บันเทิงกุล โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.4 คณิตประถม
1461 เด็กหญิงกรนันท์  สมละออ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.4 คณิตประถม
1462 เด็กหญิงสิริวิมล  จุมพล โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงอริสรา  สิงห์สวัสดิื โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงสุนันทา  อ่อนผิว โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงบงกช  จารุแพทย์ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงสารธาร  - โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงอารียา  ประสานพิม โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงออมรัก  ป้องคำ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงไปรยา  คำเรือง โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงศิรภัสสร  เวทมาหะ โรงเรียนบ้านจานตะโนน 1 ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงเณศรา  ชมพูพื้น โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
1473 เด็กชายธนานนท์  สายธนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงดารารัตน์  เกษรพุฒ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงวรรณภา  โหตระไวศยะ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงภัทรนัน  การินทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายณัฐพล  มุ่งหมาย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงปิยาภา  เติมวารี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายรัตนากร  แสงทองทิพย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงศิวาภรณ์  ทารักษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงจุฬาณัฐกานต์  ผดาศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงเอมิตรา  สอดศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงอรอนงค์  คำทา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทร์เขียว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงพิมชนก  มิตรวงค์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงสกฤตยา  ผดาศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงณชนก  สายสมบัติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1488 เด็กชายคมชาญ  ใจผ่อง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายธีรภัทร  ศรีพลาย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กหญิงรวิสรา  มณีพงษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายธนาธร  พิณทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุริยะ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายภูตะวัน  ทองกลม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายํณัฐพล  สายแสง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กชายธันวาธร  ดอนประทุม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายกิตติพัฒน์  คำสุรีย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายธนพล  ทางทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กชายภัทรพล  นามประภา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กชายไชยวัฒน์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กชายพีรพัฒน์  วิเศษสมบัติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายวัศพล  แก่นจันทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กชายธนชาติ  ชาติมนตรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงธนปวัน  วะสุรีย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงนุศรา  หลักคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงกุสุมา  สาริกา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงวทันยา  จั่นแก้ว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงกิตติภรณ์  ทองประสาน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงสุคนธร  ทองประสาร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงสิรินันท์  สุขพันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงฐิติวรดา  มีสุวรรณ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  พันธ์ศิริ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงมัณฑนา  บุญจอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายภูวดล  อุทัยกรณ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงอารยา  พรมลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงกนกอร  กากแก้ว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงศิรดา  ทองสูงเนิน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขเกษม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงโชตินภา  บุญโกศล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงปิยะกุล  คงสมพัฒน์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมสมบัติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีลาลัย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงปิยพร  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงปุณยวีร์  หินขาว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงพิมภัทร  ทำทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กชายจักรพันธ์  เสมสวัสดิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายอภินันท์  สารบูรณ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายวรวิช  มารมย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กชายณภัทร  ไชยสัตย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กชายณัฐธพงศ์  จำปาแก้ว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายเจษฎา  พรมลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายวีรภัทร  เสาะแสวง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีวิไล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงชนาพร  ทองสุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงจิณณพัต  อุทธสิงห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายสุพรรษา  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงปนัดดา  ฝากาทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงกานต์ติมา  ธานีรัตน์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงอรพิน  ผิวอ่อน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณสุทธะ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงสุณัฐดา  สมสิน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงปรียาภาพร  มีปัญญา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงมณฑกานต์  ทองประสาน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงอาริดา  คงศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงสุทธิดา  ผูกพัน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงอริศรา  บัวชงัก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก่นสาร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงวราภรณ์  ใจตรง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงมุทิตา  เสาเวียง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงธีรารัตน์  สร้อยมณี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงภัชฎาพร  อุตอามาตย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงปิยธิดา  มุ่งพึ่งกลาง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงจันทร์ทิมา  เข็มเพ็ชร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1554 เด็กหญิงกมลวรรณ  พุ่มทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1555 เด็กหญิงสุดารัตน์  หวังสุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงกาญจนา  ฤทธิ์สยาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  บุญเพ็ง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงวรนุช  เทียมทัด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงจีรนันท์  ไชยกุฉิน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1561 เด็กชายณัชพล  ทองสลับ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายพีระพล  สังกะเพศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายพีระพัฒน์  เหนือเกาะหวาย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1564 เด็กชายธีรภัทร  บุญนิโรจน์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1565 เด็กชายพลพล  อุ่นจรัส โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1566 เด็กหญิงอรจิรัศมิ์  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1567 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปัดเต โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงนันธินี  มารมย์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงธิภาภรณ์  เกิดกลิ่นหอม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงวิยะดา  บุตรศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายอธิราช  โอทาตะวงค์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายสรยุทธ์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายกฤษฎา  บุญถูก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงวรัญญา  สีชมพู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายอภิสิทธิ์  สังกะเพศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายณัฐพล  ทันดอน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์เพชร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญถูก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงธิดารัตน์  ภารการ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงปิยะดา  บุญถูก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงกัญทิมา  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงสิตานัน  สร้อยแสง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงสุพิชชา  โสภาค โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายทิวไม้  สิตะวัน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงกชกร  นะคำศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  มรกฎเขียว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายสุระศักดิ์  บำรุงบุรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงปนิดดา  สิงห์สองคอน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงสุนิศา  วงศ์ยะมาตร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายณัฐพนธ์  คุณการ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กชายภานุมาศ  สายธนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายปฏิภาณ  ครองยุติ โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงวัลณิภา  สีกานนท์ โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงจิรารัชนก  จันลาศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1595 เด็กหญิงณัฐทิชา  จินดากุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงรวิสรา  ประนัดโส โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงสิริกร  ศิระพรหม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1598 เด็กชายปฏิภาณ  พลสมัคร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงนุชจรินทร์  อังคุระษึ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงสิริขวัญ  ภาคทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงวริศรา  ตัวงาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1602 เด็กหญิงบุณยานุช  ก้อนด้วง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงชนิกานต์  ฉะอ้อน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงณัฐนิช  แก่นทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1605 เด็กหญิงณัฐวดี  มายูร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมสัตย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1607 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สายเมฆ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1608 เด็กหญิงกัญญรัตน์  นาจำปา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1609 เด็กหญิงจิรภัทรสรณ์  แสงเธียร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1610 เด็กหญิงวรรณพร  แสงไชย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงปุณยนุช  สมบูรณ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพ์ศิริ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กชายภัคภูมิ  อาชุมไชย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กชายสมบัติ  นามพิทักษ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กชายกรวิทย์  อิ่งเดช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงนินธิภา  นิสัย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กหญิงขวัญกมล  ขันทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงศุภิสรา  มุธุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงศศิมา  วันหลัง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กหญิงพรรณิตา  ยืนนาน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กชายวิศวะ  เจริญวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1622 เด็กชายธนพัฒน์  พลสังข์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1623 เด็กชายธัชพงษ์  จารุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1624 เด็กชายปฏิญญา  สายจันดี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1625 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชมาตย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.5 คณิตประถม
1626 เด็กชายจิราธิวัฒน์  จารุวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1627 เด็กชายธีร์กวิน  ยาคำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1628 เด็กชายดลธรรม  นามคำ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1629 เด็กหญิงศิริภุณญิกา  บึงจันทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1630 เด็กหญิงอริสา  พิงชัยภูมิ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1631 เด็กหญิงบุญจิรา  นาคสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1632 เด็กหญิงประภาวิณี  ชาลี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1633 เด็กหญิงประภาพิศ  กุลชิล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1634 เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์กันย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงสุพิชชา  มาเฉลิม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1636 เด็กชายชาคริต  ใจชื่น โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1637 เด็กชายวีรพล  ไชยเลิศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1638 เด็กหญิงพลัญญา  ใหญ่ปราม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1639 เด็กชายจตุภัทร  โพธิสาราช โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1640 เด็กชายดิษณ์กร  บุตรใส โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 คณิตประถม
1641 เด็กชายกิตติศักดิ์  มีแววแสง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กชายวชิรพล  สายเมฆ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายทวีทรัพย์  ใจกล้า โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1644 เด็กชายพิชญุตม์  เสมอภาค โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กหญิงวรัญญา  หอมหวล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีสรร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายณพวรรษ  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงสิริกร  โคตรวงศ์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีพรมรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงรัตนาวลี  กัญญาสาย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงบีรีตา  พรมทอง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทะจิตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงพัชรี  สรรศรี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงสู่ขวัญ  กุลไชยกุล โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เกษมสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงพรนภัส  ศรีประดู่ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายจักรินทร์  กาฬเนตร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายธนวิชย์  อินลี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายภานุวัฒน์  พิลาภ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กชายภานุเดช  เจตนา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายวชิรพงศ์  สุดเพียร โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายอัครพล  เทียมทัด โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายอัครราชย์  สารเสวก โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายเอกพล  ทิพย์คุณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงอรวรรณ  จันอุทะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงปานไพลิน  ครองทรัพย์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงดวงหทัย  อบสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงเอื้อมพร  โอภาพ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทวี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายพิชัย  ชวนเกษม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงทองเนื้อแท้  หมูสิน โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงศิริขวัญ  จันทร์งาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงสุพิชชา  จันทร์งาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายพสิษฐ์  ลาภยิ่ง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงกชกร  พิมพา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงนรมน  วงศ์บุญชา โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายคณาธิป  เคน้ำอ่าง โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายพงศ์สุข  วิชางาม โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายสรวิชญ์  แสนทวีสุข โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายอภิวิชญ์  สมสกุลชัย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายภูวดล  จันทร์ดี โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูยศ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดอกอินทร์ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนาคุณ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กชายนิติกร  รัสสะตะ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายอินทัช  แสงชัย โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงประภาพร  วงศ์กลม โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 คณิตประถม
1688 เด็กหญิงสุดารัตน์  เทพมุสิก โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 คณิตประถม
1689 เด็กชายธิราช  ไชยชาติ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 คณิตประถม
1690 เด็กชายวีรวัฒน์  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 คณิตประถม
1691 เด็กชายธนพล  มุธรรม โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายมิ่งมงคล  มุธรรม โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงศรัญญา  สืบสา โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายฐิติวัฒน์  กุลพรม โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจเอื้อ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงอุมากร  นามแสน โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายธีรภัทร  บุญสอน โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กชายชลันธร  เทพมุสิก โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายพีรพัฒน์  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงจิระนันท์  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงสุกัญญา  บุดดีวงศ์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายภานุวัฒน์  พุฒา โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายภูวเดช  เกษมวรรณ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายเกริกชัย  อารมสวะ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงสุทธิตา  แก้วการ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงสุุภาพร  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านตำแย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงสุจิตรา  นันทะเสน โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1 ป.6 คณิตประถม
1708 เด็กหญิงพรนภัส  จอมหงษ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
1709 เด็กหญิงรุจิรา  ประอางค์ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงมัทญา  บุญจอง โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายอนุรักษ์  ชาติงาม โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายศักดิ์สิทธ์  พวงจันทร์ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1713 เด็กหญิงพัดชราภรณ์  ชาติงาม โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายเจษฎา  พันธ์ภูงา โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1715 เด็กชายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงสิริวิมล  เข็มเพ็ชร โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงเพชรา  เทศนา โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายธนบูรณ์  สุทธะแก้ว โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายธีรภัทร  ทองสันต์ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงจีรนันท์  วงศ์สูง โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงสุชาวดี  พวงจันทร์ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงช่อแก้ว  กอมะณี โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กชายอรรถณพ  กมลฤกษ์ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 1 ป.6 คณิตประถม
1724 เด็กหญิงนวลนภา  อุณาวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 1 ป.6 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงเกษมณี  กมลฤกษ์ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายอภิรักษ์  พลชนะ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงอารีรัตน์  ไถวฤทธิ์ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงมัทนา  สุขกัลยา โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กชายกัมพนธ์  เจษฎาพงศ์ภักดี โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1730 เด็กชายพงศ์พิสิฐ  เดชะคำภุ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1731 เด็กชายเทวา  อำนรรฆมณี โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1732 เด็กชายจิตติพัฒน์  สาสงวน โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1733 เด็กชายชยานันท์  สิงบุบผา โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1734 เด็กชายธนภัทร  ดอกจันทร์ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1735 เด็กชายนพณัฐ  อินทร์สะอาด โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงโชติรัตน์  สิงคิบุตร โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1737 เด็กชายพลากร  เคนสาลี โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1738 เด็กชายณัฐวัฒน์  โพธิ์หล้า โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1739 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ขุวงษา โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงวรางคณา  ร่มโพธิ์ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงธนิดา  ศรีราช โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงวนิชจุพา  โอตาคาร โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงเกจมณี  อัสดร โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1744 เด็กหญิงวรวรรณ  ดีไว โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงปุณยพร  คำมี โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1746 เด็กหญิงชลธิชา  นาคพันธ์ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1747 เด็กชายสุภวุฒิ  พลศักดิ์ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1748 เด็กชายธีรชาติ  แก้วจันทร์เพ็ง โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.5 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงศุภธิตา  สุขเหล็ก โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.4 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงณัฎฐชา  อ่อนคำ โรงเรียนพระกุมารอุบล 1 ป.4 คณิตประถม
1751 เด็กชายณัฎฐากร  จันทร์นาค โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1752 เด็กชายคณิศร  จันทร์นาค โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1753 เด็กชายปิยวัฒน์  ปู่กระสิงห์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กชายรัฐศิลป์  ศรีศรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงรัญชิดา  จันทวารา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงภูรินีธนัน  ชูเศรษฐวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1757 เด็กชายกัญจน์  ศรีทอง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1758 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1759 เด็กหญิงวนัชพร  วิสัยพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1760 เด็กชายพิชยะ  จุลทัศน์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1761 เด็กชายปิยะพงษ์  ทันสุข โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1762 เด็กชายปวริศร์  ทองพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1763 เด็กชายพงษ์ณภัทร  โอวาท โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1764 เด็กชายมนต์ธวัช  เชื้อแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงรัมภารมย์  ฤกษ์อภิบาลวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงปารณีย์  บรรลือ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1768 เด็กหญิงสุภัคญดาพร  กงแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1769 เด็กชายธันชาพัฒน์  แสงจันทร์ฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1770 เด็กชายชัชชัย  นิระพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1771 เด็กชายธนิศร  สายสี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงณัฐฐิญา  สัณธนะ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1773 เด็กชายกุลิสร์  สินธุบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1774 เด็กหญิงนพิดา  ฤทธิ์น้ำคำ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1775 เด็กหญิงจินตกัญญา  สมพร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1776 เด็กชายเสฎฐพงศ์  พิมพ์ดี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1777 เด็กชายกฤชณัฐ  รักษ์ศรีทอง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1778 เด็กหญิงนัฐกานต์  ภูมลี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงกริษฐาณัฏฐ์  สุวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1780 เด็กหญิงพีรกาญจน์  ศรีศรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงชนมน  พรหมเมตตา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1782 เด็กหญิงศรัณยา  ศรีจันทร์ดี โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายสุภวินท์  สุขสว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายกฤษตภาส  ตั้งตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1785 เด็กหญิงชินาธิป  พุฒิกร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1786 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปทุมวัน โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1787 เด็กชายสิทธินนท์  มีแวว โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กชายภาคิณ  เจือทอง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงธนัญญา  ขุนแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กชายบัญชา  สมพร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิง่กมลชนก  จันทป โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายชนะเจตน์  เหล็กชาย โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1793 เด็กหญิงชีพชนก  นาคสุข โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1794 เด็กหญิงฑิตฐิตา  แก้วเสนา โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายจิรสิทธิ์  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1796 เด็กชายสรวิชญ์  นนท์ศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงณิชชานันทน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กชายธนวรรธน์  เกติยะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
1799 เด็กชายธีทัต  สิงหพัศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กชายฐปนวัฒน์  แก้วมหา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์หนองแวง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงอารีรัตน์  โนนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงนุตประวีณ์  ชลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงจิระวรรณ์  บุษบิน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1805 เด็กชายสุทธิศักดิ์  ประมุขกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1806 เด็กชายศุภกิจ  ศรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1807 เด็กชายวุฒิภัทร  เจียรกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงปมีนตรา  สาเลศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1809 เด็กชายฐิติบดี  เชื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1810 เด็กชายศุภวิชญ์  ตาลผาด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กชายอิสรา  แสนสามารถ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงปพิชญา  ผลาพรม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กชายขนาธิป  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1814 เด็กชายชิษณุพงศ์  มงคลการ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1815 เด็กชายบุรัสกร  ถิระกิจ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงปรินทร์นภา  สิริยะเดชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กหญิงวิรัลพัชร  บุญญนิวารวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงมนวดี  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงพิชญาภา  คุณะโคตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1820 เด็กชายณัฐนนท์  น้ำคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงปนัดดา  ผาป้อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1822 เด็กชายนันทวัฒน์  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายปิยะพงษ์  สรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายภูเบศ  ทองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายปฏิภาณ  วิลาวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงนพวรรณ  ชลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงจีรนันท์  คุ้มสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กชายภิตินันท์  ฐิติวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1829 เด็กชายศิรวิทย์  ชนารมย์สุข โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กหญิงบูรณิน  หมื่นสี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงสิปาง  คำเจริญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงปิยรัตน์  โชติบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงธัญชนก  แพงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายจิรายุ  นภาลัย โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กชายติณณภพ  ติรเศรษฐเสมา โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1836 เด็กหญิงญาณิศา  อึ้งศรีพิพัฒ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงรรินดา  สาสุทธิ์ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กชายชนาธิป  เผ่ากัณหา โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายวชิรวิทย์  อรุณยะเดช โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงอาชิรญาณ์  ด้วงทอง โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงอรสิริ  รากวงค์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงนัฐมล  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงพิจิตรา  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 คณิตประถม
1844 เด็กชายณัฐวุฒิ  เกิดสุข โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงสิรินทรา  วงค์ที โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงสุพิชชา  ผิวงาม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1847 นางสาวสุดารัตน์  นิยมสัตย์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1848 เด็กหญิงชุติมา  ฉัตรทอง โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1849 เด็กหญิงสุพรีรญา  บุญสุภา โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1850 เด็กหญิงชเนษฎา  ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1851 เด็กชายพุฒิเมธ  ผิวงาม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กชายอภัรักษ์  วิจารณ์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงสุชาดา  สายขุน โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงวิภาพร  พรหมงาม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงสิริมา  สุนเสียง โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กชายพีรณัฐ  กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1857 นางสาวอัญมณี  เหล่าดี โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1858 นางสาวนภารัตน์  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1859 นายรัชพงศ์  อนุวรรณ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1860 นางสาวอุไรวรรณ  สมานชื่น โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1861 นางสาวณัฐวดี  ลอกทอง โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1862 นางสาวนงนุช  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1863 นางสาวนงคราญ  กุลวงศ์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1864 นางสาวชลธิชา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1865 เด็กหญิงพลอยไพลิน  วะชุม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1866 เด็กชายอเล็กซาน  มาตูรานา โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายณัฐชัย  พิมโคตร โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงศิรารัตน์  นางาม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงชมพูนุช  โม่บุตร โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงกรรณิกา  เข็มคุณ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงอาริยา  ทรัพย์นิวัตต์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงเสาวนีย์  ดีพลงาม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กชายคณาธิป  มุจรินทร์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายเกียรติภูมิ  แก้วมั่น โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายศรัณย์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กชายปฐมพงศ์  ธรรมศิริ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยสาร โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กหญิงภูวิศา  สิมมา โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายอภินันท์  บุญจุล โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงสุบุญญา  ยิ่งยืน โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1881 เด็กชายอภิรักษ์  บุญไทย โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงรัตนา  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1883 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศิริขันธ์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1884 เด็กหญิงพรปวีณ์  ปักการะถา โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงขวัญฤทัย  พ้นโศก โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงบุญฑิตา  เบาะแสะ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงสุฑาทิพย์  คุณธรรม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงนิศา  พรมสุขันธ์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงคุญานัท  สายสมาน โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงวณัฐธิดา  เชาวนะ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงสุจิรา  ทับทิม โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กชายอดุลวิทย์  กุลวงค์ โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงกัญญารัตน์  กว้างเงิน โรงเรียนบ้านพิณโท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายเกษมศักดิ์  แก้วกล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1895 เด็กชายสุทธิภัทร์  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1896 เด็กหญิงนัชนันท์  ภูมลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1897 เด็กหญิงปัญญา  การกล้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1898 เด็กชายธนกร  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1899 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สิมมาเคน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1900 เด็กชายธีรเกียรติ  บุราไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1901 เด็กหญิงกฤติมา  บัวเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1902 เด็กชายภูดิศ  ฮงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1903 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1904 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สัมพะวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1906 เด็กหญิงพอเพียง  ภิญโญศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงบุญบัน  บุษบงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1908 เด็กหญิงทยาภรณ์  รูปใหญ่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายกิตดนัย  รมวิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงภัคธิมา  นามศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1911 เด็กชายณัฐดนัย  ตรีภพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1912 เด็กชายมังกรกนก  นำพา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม