รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศมนพรรณ  น้อยสวรรค์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกีรติกา  ทองสุ่ม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจิรัฏฐิติกาล  เพ็งผจญ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายธนภัทร  ทวีทรัพย์นวกุล โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพจณิชา  ศิริโชติ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กชายษมากร  เจริญก่อบุญมา โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงอักษราภัค  ทองไทย โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กชายศุภณัฐ  ฤหรมย์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายเพชรหิรัณย์  หมั่นมาก โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายสิริสิทธิ์  นาคบัว โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงภาวิดา  อ่วมเดช โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงฐิตา  วราหะ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงเปรมยุดา  ยอดสุทธิ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายนฤภร  พรหมรักษ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกัญญาณี  แช่มเดช โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายวัชรพล  กล่ำเจริญ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงณัชชา  อินทร์น้อย โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายรัชพล  เส็งขำ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงธัญชนก  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงจารุวรรณ  สุดสะอาด โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสุชานันท์  โกฎแสง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายเกียรติชัย  แก้วทอง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงบุณยวีย์  สำราญ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กชายคภัสดี  โพธิวัลย์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายภูวดล  จันทร์โสม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กชายภัทรายุธ  บุญนิล โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กชายวิชยุตม์  มัทวรัตน์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพลชณภัทร  ตระกูลมีทรัพย์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายสุภชัย  สัตย์ธรรม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายรัฐภูมิ  ผลแดง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กชายศุกลภัทร  สังข์ทอง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกตุจันทร์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายณัฐกิจ  มณีฤทธิ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงคุณัชญา  อยู่รอง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงวรัญญา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงรินรดา  บางบุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอธิชา  ทองกล่ำ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงพิชญาภา  วรเวท โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงลลิตา  สมัครเขตการ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงศรีณภัทร  ทัศมาลี โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงสิรภัทร  กาหา โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงอรวรา  ดัดวัตร์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอฑิตา  จันทร์โชค โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธัญพิสิฐ  วัฒนกุล โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายศุภกฤต  พูลเขตกิจ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธนวัฒน์  กล่ำทวี โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปวริศา  สิทธิกรณ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงอรนรินทร์  พลอยงาม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงพิรดา  นัยเนตร โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงธิตินัญญา  ศิริโชติ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงภัทรพร  มีสุข โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพรพรรษา  เหล่าปาน โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงธันยพร  อำภาพันธ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายวชิรวิทย์  ดิษฐเจริญ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายชัยรัตน์  พันธ์เขตรการ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายศุภกฤต  ทองแพ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกฤตพัฒน์  จันทบาล โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพีรวิชญ์  เดชบุญธรรม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวชิรวิทย์  ตันติพูลผล โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  คล้ายแตง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงกนกพร  ทองคำนุช โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สกลรัตน์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงณิรชาภักดิ์  ชูตระกูล โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นพคุณ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงภัทรวดี  อยู่พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงราชวรากร  สุขมาศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายดิศรณ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพีรดนย์  พัฒนาภรณ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายนภันต์  เทศกิ่ม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายคุณภัทร  สุจริต โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญสา โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงวรดา  มาดารัตน์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวดา  ชิดสิน โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงวราภัสร์  ภิรชโยดม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายวรากร  ศรีเสวก โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณฐวรรษ์  คล้ายเนียม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายภูชิต  สีขาว โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงฉัตรชนก  ประทุมทอง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงชญาดา  สุตโสม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิชชาพัชญ์  เจนวิกย์กิจ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสโรชา  พึ่งสุข โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุทนต์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงบีบีราเนีย  บัวสำลี โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัชชา  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายคมสัน  สิทธิชาติ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกิตติวรรณ  ผัดแสน โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายอธิภัทร  นวะมะวัฒน์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายวีรภัทร  ชาญตะบะ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงขวัญชนก  อบอาย โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศศิปรียา  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงจันทรัสม์  เสพสิริสุข โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฐิติพร  เจริญกิจ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศรณภัทร  ทัศมาลี โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจารุภัทร  พันธ์คง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธัชกร  แย้มสังข์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภคิน  จันทรจินดา โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนราธิป  เต่ามี โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทรกร  ล่องลม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เลขนอก โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปรียาภัทร  สารต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกรรณิการ์  คล้ายทิม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงบัวสวรรค์  เกตุสุรินทร์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงขวัญพร  พานิชพันธุ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพรสินี  หุ่นหล่อ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกันต์กวี  มังกร โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายสราวุธ  เอี่ยมโอษฐ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภีมเดช  ประกอบธัญญะศิริ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายธนกร  ฟักอ่อน โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐชา  ศุภเกษี โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงวรวลัญช์  สีมาทา โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ้งแสง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายชินพัฒน์  ขวัญเพ็ง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปวริศ  หนูสวาด โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายชนาธิป  เธียรถาวร โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพสธร  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพณพณ  ตั้งพิพัฒนพรชัย โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายปวีณ  อ่อนสิงห์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายศิรเทพ  ประสิทธิ์เขตกิจ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณกรณ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงอนุธิตา  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวนัชพร  แป้นทอง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสิรินดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงกัลยาณี  อยู่พรม โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกรกฤต  กาใจ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คล้ายอ้น โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายรฐนนท์  หัตถบูรณ์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกิรณา  รงค์ทอง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปาณิศา  ยิ้มเมือง โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงมัญชุพร  ปวุตตานนท์ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพัทธกานต์  จันทิสา โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงจิณฑ์จุฑา  ดวงเนตร โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายถิรทัพพ์  เจนทัน โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายณัฐภูมิ  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายยุทธกานต์  สาจุ้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปวีณ์สุตา  ประยูรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายณัฐพงษ์  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายภีมเดช  แก้วจัง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกนิษนาฏ  อ่อนสอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายสุภัคเศรษฐ์  คำแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงรัมภ์รดา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอุรชา  ว่องกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายปฏิพันธ์  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายสรวิชญ์  จูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธิติวุฒิ  ศักดิ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายธนัชชัย  กาญจโนภาส โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช้างป่าดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายศุภัช  คงแดงดี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายศักดิพัฒน์  พันธุ์ไกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐวัตร  ทนงจิต โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายอริญชย์  ชวดนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงนงนภัส  บุญกมุติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนัชชา  ศรีกูล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงอภิชญาฎา  กุลานุวัตร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองมัน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนวพรรษ์  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กชายภาณุวัชร  กระสินธ์ุสูทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายณัฐกรณ์  แสวงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตรกฤตติกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงชลันธร  พาณิชอนุเคราะห์กุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงจันทร์จิรา  กอบธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธีวรา  จัดกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายกันตภณ  กุศลเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสิรินดา  เพ็งแจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายฐิติพงศ์  เดชาเกียรติไกร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจักษณา  อิสภาโร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกฤตานนท์  หมั่นการนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายเตชธรรม  ขวัญสกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงญาณิศา  เหล่าคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฐิติวรดา  เตียวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายชยุตม์  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณิชารีย์  สินประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงยศวดี  นิยมไทย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายณภัทร  หมอนอิง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐวรรธน์  พันธุ์ธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  แป้นพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุนการุณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายกิตติภัฎ  ยืนหยัดชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายธีรภัทร์  เศลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  จงกสิกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชญธิดา  ติณะมาศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงมนสิชา  เกษศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปีตวิบลเสถียร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพรตวรรณ  โนรี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงภณิศา  อนันตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอภิษฎา  นุชแพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพรไพลิน  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสรวิศ  ซาปาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายผ่านฟ้า  วิชาพร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปวริศา  วรขจิต โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงวรนุช  นุชนารถ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายษริศ  จันทร์เงิน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพิทยารัตน์  ชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุมเพชร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกชมน  มรรยาทอ่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงทวิพร  วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกฤษกร  รัตนโชติธาดา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิญจวัตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุภาวิตา  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกนกวรรณ  นุ่นงาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพิชชาพร  เส็งจีน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปริญญา  บัวบาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศศินุช  กีรติสุนทร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายจิรายุ  แม่นศร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงดลนภา  มาแก้ว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายรัฐภูมิ  นาคทัพ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายนวพล  หาญสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงจินดารัตน์  แม่นศร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายญาณพัฒน์  อ่อนโพธิ์เตี้ย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายเอกศิษฐ์  แสงสว่างวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวงศกร  ศิริธรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐภัทรา  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจตุพร  แก่วนกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงเกตน์สิรี  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงราวดี  สิงหพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวิรดา  กอบธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอำนาจ  ดิษเจริญ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ว่องวิกย์การ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกมลชนก  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงจิรัชญา  วิจิตสุขุม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสาริศา  ฐานะวุฑฒ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณํฐณิชา  ศรีขาว โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐนพิน  หมั่นการนา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนิชาภัทร  เกิดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปณิฏฐา  จับเทียน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายกันตภณ  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธนัชชา  โชติพิเชฐ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสิริรัตน์  เมืองเหลือ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายฑีฆวัฒน์  แย้มสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกนกวรรณ  บลันชาร์ด โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายณัฐวัฒน์  อนันตผล โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงปัณจรัตน์  แย้มสุข โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกชมน  ทองธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกัญจน์ณภา  พูลถม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์วิชัย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายภาวัช  ม่วงมี โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายธนวัฒน์  เสลา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพุทธิชาติ  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิณศิริ  ผูกใจเพื่อน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงอลีนา  ขยันเขตกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกรชนก  จันทร โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกัญจนพร  หาญสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงปฐมพร  เชื้อกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุหร่า โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงศิรภัสสร  เสาวรส โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงสลิลทิพย์  หาญสาริกิจ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสุนิตษา  เพ็ญเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงรติมา  สมรอด โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนาตยา  ธุมา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงวรกานต์  บัวสำลี โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงศิรดา  สาริกา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอัษฎา  เชี่ยวเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐกานต์มณี  พันธุพฤกษา โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายอนพัทย์  เชี่ยวเขตรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายศรายุทธ  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายสรภัค  สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงวรรณภรณ์  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปณิตา  โชติรัส โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายจีระพัฒน์  เพ็ญเขตรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงภัทรมน  สิงห์โตทอง โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงทวีติยา  แดงบุตร โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวกลับ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกรวรรณ  ยาวิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงศรา  แข็งสาริกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนสุข โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กชายทัชชกร  บุญนิล โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายธนภัทร  ปิ่นทอง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายธนากร  กิจเจริญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายณัฐพฤทธิ์  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายนพกร  นพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงสุชานาถ  รอดสัมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กหญิงญาตาวี  โพธิ์หล่ำ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กหญิงฉัตรรวี  หาพร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงเอกศจี  หอมกระทุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงพัทธ์จิรา  นานาวัน โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงจิรัชญา  ยาวิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงบัณฑริกา  รักอู่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงสุชานันท์  ฉวีจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงกรยา  ทองอ่วม โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  เอี่ยมทา โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงวิญญวรรณ  คุปหิรัณย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงญาณิศา  ธุระมาลย์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายนพดล  นาคช้าง โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายยศวริศ  กิจเจริญไชย โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชวิศา  เกล้าวิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอภิวัฒน์  เต่ามี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายขุมทองแท้  สาธุภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงนิรชา  แข็งธัญการ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธนพงษ์  มหันตรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายธนกฤต  ชำนาญไพร โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายคุณาธิป  เงินอยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐชา  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชะเอม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ฟักผล โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงจามจุรี  ประกอบปราน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กหญิงชลิตา  ปากเกร็ด โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายนวพล  เรืองวงษ์นาม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายกิตติธัช  สุหรั่งโรจน์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกุลณัฐ  อ้นเหลือ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปรเมศร์  ทองมั่น โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายภานุวัฒน์  พงษ์ธัญญการ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงอัจฉริยพร  คำไทย โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสรวิท  ระบอบ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายเมธัส  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปาริฉัตร  ปานปุย โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอำนาจ  จูงวงศ์สุข โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายธนกฤต  ทัพสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธัญวิชญ์  เรืองฉาย โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพีระยา  เจตน์กสิกรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงอรดา  ทองเปรม โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนชิต  สมัครเขตต์การณ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เก่งธัญกรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงศุทธินี  แกว่นเขตรวิทย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายธเนศ  สาหร่าย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กชายวาริช  พรมบุตร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงศิริรัตน์  ไพฑูรย์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
324 เด็กชายบดินทร์  พัฒโนทัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพงศภัค  พัฒโนทัย โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายอดิเทพ  ขวัญบุรี โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสมพงษ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายภัสนัย  อนันตรักษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายอนุพงษ์  อนันตอาจ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัฐวงศ์  ชินพีระเสถียร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรรักษา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายวรดร  สำเภา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงปีรกา  ราชจินดา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกมลชนก  ชูอินทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายณัทฐกรณ์ชัย  มาประดิษฐ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงสุรารักษ์  ดอกจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงปาริชาติ  ใจบุญเรือง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงปรวิศา  จันทร์พุ่ม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงโสภิตนภา  พุ่มพุทรา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงมณฑิตา  ไวสาริกรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงปิยะนุช  พันธุ์ยี่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงธมนวรรณ  ตรีโพช โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงสุจารี  ศรีสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายวรเมธ  ธานี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวิวัฒน์  กลิ่นพิกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายพีรพัฒน์  สุพัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายระพีพัฒน์  ห่านวิไล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กชายนิธิกรณ์  สิงห์รัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศรัณย์  ทองอินทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายพัชรพล  ชินพีระเสถียร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายธนาชัย  หนุนพงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายชินพัฒน์  ชินชูศักดิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายศุภกฤต  สุขปิยังคุ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงวัชราภรณ์  อ่ำจุ้ย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่ำจุ้ย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงวรณัน  เขตต์กรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงษ์ธัญการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงปิยสุดา  พุทธรักษา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงพรรณิการ์  นาคบัว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงอธิติยา  ปลั่งมะณี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพีรดา  ฉลาดธัญกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธัญญารัตน์  บัญดิษฐ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงอธิตยา  สีสด โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงตรรกบงกช  รอดเพชร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไวเขตกรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธนากร  ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายบารมี  ทิ้งแสน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายภูริณัฐ  พรหมพิลา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายเอกมล  ศรีชมภู โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนิติสิทธิ์  ใกล้พลัง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายสุรเดช  นฤทัต โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายอรรถพล  ศรีพงษ์สุทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพงศกร  กุลเกตุ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธราพร  จำปาพันธ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกฤตภาส  ไวสาริกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายพีรพัฒน์  บัวสาย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพงศภัค  ปลื้มใจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  นางนวล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงปณิดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงดวงพร  นรการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ชาญธัญการ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงปัณฑิตา  รงค์ทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสุพรรณิกา  วงษ์นาค โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รอดตัว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงนิชานันท์  มายา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงพีรดา  น้ำนวล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธีรภัทร  เครือม่วง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธนวัฒน์  น้อยบ้านใหม่ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายชินพัฒน์  พวงสมบัติ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายปฏิภาณ  ภูเกิดเจริญผล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายภัคคพล  อินพรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายธวัชชัย  วาสิวัฒน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนกร  อ่อนสา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายขจรพล  ชาญเขตรธรรม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายณัฐชนน  พิมพ์จันทร์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หมีกุล โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพิษณุ  คงกอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่เจี่ยน โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายภูริภัทร์  เอี่ยมละออ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนกฤช  ขุมเพชร โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายพีรพล  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญช่วย โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงโชติกา  เย็นใจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิกยพันธุ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิทธิกรรณ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงไพลิน  เพ็ชร์วรี โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงธันย์ชนก  ต่วนเทศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงศรัณยา  ราชอินทอง โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอชิรญา  วัฒตะ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอรนิภา  บุญโพธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงนภัสสร  จูงเพื่อนสุข โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ทวีฑา โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงวัชรินทร์  ทิพย์วรรณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเกวลิน  เนียมสังข์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุชัญสินี  วงษ์ธัญกิจ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายอดิเทพ  นาคสุวรรณ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเชษฐา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธีรพล  มณีฤทธิ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายธีระวัฒน์  นุ่นงาม โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกิตติภพ  หนุนพงษ์ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม