รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐกรณ์  อินธิเสน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุขแจ่ม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศิวรักษ์  จิตต์มั่น โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายอัมรินทร์  มั่นอ่วม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายณัฐศักดิ์  อินทะสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายสุทน  ท้วมแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เป็งอิ่น โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพัชราภา  จันทร์เป็ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวาธินัญ  จันทร์เป็ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชนาพร  อินนุ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายชยากร  ทองเขียว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธีรพล  บุญแหยม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรภัทร  บุญเรือง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายสหรัฐ  อินทะสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอภิสรา  ประประโคน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอาริยา  บุญสง่า โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวิรัญชนา  ปัญญา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงขวัญประภา  ศิริพรม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณัฐกานต์  เนตรจ๋อย โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายบุญฤทธิ์  สีมาปัน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพีรภัทร  มิ่งท้วม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กะบองแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเนตรนภา  คำมา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอรไพลิน  คำด้วง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 คณิตประถม
25 นายวีรยุทธ  รัดน้ำหิน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
26 นายอุดม  สุใจยา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
27 นายณัฏฐากร  มูลกัน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
28 นายราชันย์  กรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
29 นายทรงทรัพย์  ฟองแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
30 นายธนากร  คงสุข โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
31 นายอานนท์  บุญสง่า โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายมนตรี  สุขพร้อม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
33 นางสาวศุภลักษณ์  ทองเขียว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 นางสาวรัตนาภรณ์  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 นางสาวจิดาภา  ฟั่นเฝือ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 นางสาวธิดาชนก  อุตตะมะ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
37 นางสาววิลาวัณย์  อินธิเสน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
38 นางสาวบุญธิดา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
39 นางสาวทิพรัตน์  เกวียนเล โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
40 นางสาวทิพวรรณ  ม่วงอ้น โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
41 นางสาวจิรภา  ถาติ๊บ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวธิราวรรณ  คงเขียน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวนิชพร  ท้วมแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวขวัญนภา  ศิริพรม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายนพรัตน์  ทองสม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายหัทญา  กาจิก โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายจิรกิตติ์  คำเหลือง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายสิทธิพงษ์  สุวรรณลำภา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายณัฐพงค์  อินต๊ะจักร์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายพลวรรธน์  ตีบจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายภราดร  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายภานุวัฒน์  เจริญไกร โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
53 เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุวรรณลำภา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายกีรติ  แก้วแดง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงปรัชญาพร  สมปา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงวรรณวิษา  สมปา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 เด็กหญิงปริยาภัทร  สิงห์ภา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแปง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
59 เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
60 เด็กหญิงชนากานต์  แหยมบุรี โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายสิรภพ  พุทธอินทรา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
62 เด็กชายชยพล  อินทร์ใจดี โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
63 เด็กชายวุฒิชัย  จอนทอง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายอัครพนธ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
65 เด็กชายภัทรดนัย  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
66 เด็กชายเบญจพล  หน่อคำ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
67 เด็กชายธนกร  คำด้วง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายสิทธิชัย  สายบุญ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กชายสุทัศน์  สีเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
71 เด็กชายพงศธร  สีเหลือง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมภิราม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงบุญธิมา  อุ่นกล่อม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงเปรมฤดี  เหล่าบัวบาน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปราณิดา  น้อยจร โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงพัชรี  ลัดน้ำหิน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงฐิติวรดา  อักษรชัย โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
78 เด็กชายกันตภณ  ไชยทอง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายวรพล  คงประเสริฐ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายศุภชัย  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทะสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายธวัชชัย  ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนงพงา  อนงจิต โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงบุษกร  ผงสินสุ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพัชริดา  ดอกพุฒ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทะสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสโรชา  อินใจ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนพนธ์  อินต๊ะรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฐนัย  ศรีวรรณ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญทัน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงชวพร  เหลื่อมพล โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงแพรวพลอย  พุทริ้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงศิริพัฒน์  อินทะ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอัมธิดา  บุญสง่า โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงอรณิชา  อุ่นกล่อม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอานันท์ปภา  จูเปีย โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายนัฐวุฒิ  ทิพทา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธันวา  ใจทอง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกาสะลอง  ชะวิงรัมย์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชร์เสา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงศศิวรรณ  สุ่มคำ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกุลภัสสร์  บัวงาม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐวัฒน์  นวลหิน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายสุกนต์ธี  บุญส่ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีอนุวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธีราพันธ์ุ  หลวงแสง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายไตรภพ  คำเบ้า โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายณัฐวัฒน์  ข้องแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงอริสา  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงดวงกมล  ยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคำ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงญาณภัทร  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก่อเกียรตินุกูล โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงนิตยา  เพชรดี โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กหญิงปนัดดา  บุญตาสี โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงพินัทศิกานต์  มาบวบ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กหญิงวนิชชา  คำเบ้า โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กหญิงศิราพร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงอภิรดี  ดวงมะโน โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงเพชรดา  คำเบ้า โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กชายพงษ์พัฒน์  สุวรรณขัน โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กชายกิตติธนศักดิ์  เชียงทองคำ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กชายพงศกร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 เด็กชายนพณัฐ  คำมีศรี โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 นายดุสิต  สาคูณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กชายสิทธศักดิ์  คำมีศรี โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายสาธิต  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กชายอดิลักษณ์  ข้องแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กชายสิทธิกร  ศิริ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายเชษฐพงษ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายภูบดินทร์  ศรีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฐิติรัตน์  มีชัย โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงรัตน์ดา  บุญนาค โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงวิรดา  คำตา โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรัญชิดา  พานิชย์นุกูล โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงดวงรัตน์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายระชานนท์  สุนาเคน โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายชญานนท์  แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายวัชรินทร์  ตรีศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายจิตรษฎา  คำลุม โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปรัชญา  วิเศษวงษา โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายคมเดช  วรรณา โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐมน  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชมพูนุท  สุวรรณขัน โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณิชา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายณัฐพล  เพียงฤทัย โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมภูมิ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงลลิตา  อัตถะบูรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงวรรณิดา  ครุฑโต โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงกาญจนาพร  สงค์กา โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำปา โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงภัทราภา  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนุชจรินทร์  วิไลพร โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายคุณานนท์  สุวรรณขัน โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายนพรัตน์  ดามา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายสิทธินนท์  หอมขะ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายชินดนัย  ศิริคำ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
161 เด็กชายชินดนัย  มนุเชษฐ์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
162 เด็กชายณัฐวัตร  อาจสอน โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กองคำ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงชนนิกานต์  จันปู่ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
165 เด็กชายธนวิทย์  กองคำ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 เด็กชายเกียรติพงษ์  ฤทธิ์กล้า โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายชานน  คำสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงรัตนมน  ทุมคำ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงอุษา  กูดมา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงวันวิสา  จันโสดา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงวิภวา  จันโสดา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงเอมิกา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญโชติกุล โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กหญิงภาวิตา  แก้วทุมลา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงษ์ยอด โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
176 นายวรากร  อ่อนบัตร โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นายรัตพล  เต็มบาง โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นายไชยากร  แซงโคตร โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นายกฤตพจน์  เทพจันที โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นายธีระศักดิ์  เทพอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 นายพงษ์นรินทร์  แย้มมูล โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กชายรชานนท์  พันแพง โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายกิติธัช  เติมพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายพุทธพงศ์  มีบ่าว โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นายวีรวัฒน์  เอี่ยมศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 นางสาวศิริรัตน์  เนียมตระกูล โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 นางสาวกุลนันท์  บรรณานุวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวจันทมณี  ละผา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาววรรณษา  จันโสดา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงศิรินทร์  มีปล้อง โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายระพีพัฒน์  พลศักดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณชพล  สุผาวัน โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวรากร  พันแพง โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนภัสชนม์  จันปู่ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวราภรณ์  พนอมศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิมพิกา  เต็มบาง โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุธาสินี  สายเลขงาม โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศิราลักษณ์  ศิริโชคติกุล โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายรัฐภูมิ  แพงผม โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐภัทร  มูลสา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายชาญภพ  โคตรก้ำพี้ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศุภวิชญ์  อุ้ยแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกุลนันท์  เปรมปรี โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงมธุรา  อยู่เจริญ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจิรชยา  ดีสอน โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสายวลี  พลอยสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงรินรดา  อภิรพงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงธนาภา  ดามา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวรัทยา  อินฟากท่า โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายนันทวัฒน์  ศาลา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายเมธา  สายสุยะ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายตะวัน  เทพจันที โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กล้าแกร่งหิน โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายชินวัฒน์  สิงห์ดา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงธนัชพร  ดาให้ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสิลินทิพย์  สมสาร์ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุมลทิพย์  จีทา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐนิชา  มาลาม โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงมัญฑิรา  ผ่านแผ้ว โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงสมฤดี  สุวรรณา โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงวิริษา  คำอ้าย โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วบ้านฝาย โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ฟองดา โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายกนกศักดิ์  จันทร์ปุย โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายพีระพัฒน์  จันทร์คำ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายราชัน  อ่ำพรม โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายธนา  ฟองดา โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายวรวุฒิ  ลายยุง โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงนันทพร  พันแพง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงนภสร  บัวจันแดง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงเนตรนภา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงวริศรา  ทิแพง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
236 นายศุภกิตติ์  ป้องไข โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 นายอนันตชัย  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
238 นายณัฐวุฒิ  ชะนะมา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
239 นายธเนศ  มุ่งมี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
240 นายวัฒนพงษ์  โพธิ์แก่ง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นายรัดเกล้า  ทาเหล็ก โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงอมลดา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอภิชญา  ทองพราว โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงพราวพิมล  มีเรือง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
245 นางสาวขวัญดาว  คำดี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 นางสาวสุดารัตน์  อะทะเสน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 นางสาวณิชา  พรมขัน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 นางสาวพรชิตา  ล่ามแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 นางสาวรุ่งนภาพร  แก้วบุตร โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 นางสาวฤทัย  คำบุญเฮือง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
251 นางสาววิลาวัลย์  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 นายรัฐธรรมนูญ  พาป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายวรเวช  ทองสี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
254 เด็กชายกฤษฎา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
255 เด็กชายไชยพัฒน์  พูลคูณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายณัชวรงค์  ยอดหนูน้อย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายสิทธิพร  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนวัฒน์  วันดี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายจิรวัฒน์  วันมา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายธนวัตร  มีสุข โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายปฏิพัทธ์  ซาบุ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายพันธมิตร  ชาวส้าน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายภูวนาท  ยาต่อ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กชายอนุวรรตน์  ดีสอน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายบุญเลิศ  ล่ามแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กหญิงเขมิกา  สมป้อ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงจิรัชยา  ทาป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กหญิงอธิชา  กำทอง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงฐิติกานต์  ชะนะมา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ทาป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงณัฐกมล  พานิชย์เจริญชัย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทิแพง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 นางสาวสุจารี  ชะนะมา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงสุทธิดา  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 นางสาววนิดา  เรียงเมือง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสุภาพร  ซาบุ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิงห์ดา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กชายสรยุทธ  เขียวไชย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายกฤษฎากรณ์  พูลคูณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายพานทอง  เนตรภักดี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กชายภูวเนตร  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายณัฐพล  จันทร์สิงห์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายทนงชัย  บุญมา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กชายกวินท์  คำบุทอง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กชายชัชนันท์  พันป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายบัณฑิต  อังคะฮาด โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กชายปรเมษฐ์  ดาแว่น โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กชายพงษ์พัฒน์  แซ่เตีย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์พรม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายยุทธนา  มาแสน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายอรรถภณ  เรืองพิมพา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงเจนสุภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงชลิดา  ทะต่อม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงณิชากานต์  เหมยหมอก โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงนภัสกร  ชะนะมา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงวันวิสา  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงสิราวรรณ  แสนคำอ้วน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กชายศักดินนท์  เพ็งศรี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายสิปปกร  ทิแพง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  ไชยหาบุตร โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงเนตรชนก  จันทรเสนา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงจิรัตติกาล  พันธุ์ป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปิยวัฒน์  ราชแขวง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภูวนัย  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงขวัญจิรา  เรือนงาม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสิทธิกร  สุทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอัศวิน  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงพิมภิกา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายธีรพันธ์  ทิมา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายศักดิ์ขรินทร์  สุยา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายวีระภาพ  ทะวงษ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ยุทธชมพู โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงณัฏฐนิช  โสภาใจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรสุนทร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงภรภัทร  จีรี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุภาพร  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุภาวิตา  ทะดี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงวิภาพร  ทะยะ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงวิภาภรณ์  คำมี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงอรอิริยา  มูลสองแคว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอริยาพร  สิทธิมา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงณิชา  คำจันทรา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงธัญชนก  ปานานนท์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายกฤษฎา  กิติศักดิ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายภานุวัฒน์  แปงขาว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายดุลย์วัต  มะณีจร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายเตชสิทธิ์  มะณีจร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายนัฐดนัย  จีรี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายระพีพัฒน์  ขันรินทร์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายนพนนท์  ยศเกตุ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พรมเสน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายณัฐพล  ชัยอำนาจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายดนัสวิน  รินทร์สาร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นนะ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงกวินทรา  ทองรัศมี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงวิรัลยุพา  บุญประเสริฐ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงภาสินี  ใจคู่ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพัชพร  วังสันติ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายณัฐชนน  ธิเขียว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายภานุพันธ์  สาคร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายนรินทร์  เทพพัด โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงธันย์ชนก  แสงปัน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงนันทวรรณ  ใจจา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงปิยฉัตร  โม่งโม๊ะ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงวริษา  บุญประเสริฐ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทรงสุบังมัน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายธนพล  สีพรม โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายศิลา  ผาพาเพชร โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายคฑาวุฒ  อ๊อดกัน โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายภูรินทร์  ลพบุรี โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายกุลมาโนชญ์  วันชัย โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงเกวลี  สุทะ โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงวรพิชชา  ปาด้วง โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงอัจฉราพร  กาวิใจ โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายนรงกรณ์  ใจชื่น โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงอักษรภัค  โนจรมา โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กหญิงปฐมา  ธิกันทา โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นันชม โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กหญิงชมภูนุช  คำตา โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงณิชา  รินสาร โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธิมาจร โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายศิวะพัฒน์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายเอกชัย  ปัญญาสา โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายศิรสิทธิ์  ปัญญาสา โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายจิตรกร  ใจชื่น โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายชัยณเดช  มิ่งท้วม โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายชุติเดช  มูลสองแคว โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายธีรภัทร  โนจรมา โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายธีรไนย  สุทธิแก้ว โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายนัฐภูมิ  บัวเป็ง โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กชายปภาวิชญ์  ศรีบุปผา โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  โนหลักหมื่น โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายพิชชากร  แสงอินทร์ โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กชายพีรภัทร  ทัสดิษฐ์ โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายวัชรพล  แปงสอน โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายศิรวัชร  คำบุญเรือง โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงศรัณรัชต์  คงเขียน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงเมทินี  แปงแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงณัฐพร  ดอกแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายธนวัตน์  สง่าอินทร์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายภูมิรักษ์  ใจอินทร์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงศิรดา  สกุลงาม โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงวันวิสา  คำปล้อง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ชูวงษ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพิชญาภา  แคล้วอาวุธ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายดลภัทร  ตั้นสูงเนิน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายณตะวัน  โนจักร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายกฤษฎา  ขันมูล โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงจุฬารัตน์  ถีสูงเนิน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงนัทชา  ฉัตรสุวรรณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สง่าอินทร์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงพรเทวา  เดชวิชิต โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงรัตนากร  เเช่มชูศิลป์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายอภิวัฒน์  อ่อนเรือง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายจีรทีปต์  ชมภูทะนะ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายพุฒิพงศ์  แปงแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายธนเดช  อิ๋วสกุล โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายปรมินทร์  ตุ้ยแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายหรรษา  ดาด้วง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงชนินาถ  ไพโรจน์ปฐมชัย โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงศิริรัตน์  หลีเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายเจษฎา  ยอดแก่น โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายอภิรักษ์  ลิมประพันธ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายอรรถพร  ชูดี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงกัญจนาพร  หลงทอง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงอาทิตยา  ยะปวน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายเสกสรร  ธิจร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงจิรัชญา  ใจปินตา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายมนัสชัย  นันชุม โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายวรเชฏษ์  พิชัยรัตน์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายปัญญา  มิลหล้า โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายธีรภัทร์  เจนชัด โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายธนิสร  ปานเขียน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กหญิงธารารัตน์  อินป๊อก โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพนัสนันต์  ทะใจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงจีรนันท์  อนุวาเรช โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงกัญญารัฐ  จะวะนะ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายธีรพงษ์  ตาลทอง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายเอื้ออังกูร  ธรรมใจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายอิทธิพัทธ์  รัตนะโสภา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายจิตติ  อ่องจันทร์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงธันย์ชนก  รอดสวัสดิ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงธาราทิพย์  สีจันฮด โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงสุชานุช  สติดี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์เนตร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงสุนิสา  ดีแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายสุรศักดิ์  ดีเกา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายมนัสชัย  แสงดี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงจิรัฎชญา  สุคำ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงสุรนุช  กุลเทียนประดิษฐ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กชายวรวิทย์  เขียวมณีวรรณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายวรวัฒน์  เขียวมณีวรรณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงประภาศิริ  มูลเงิน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงวรัญญา  ลมราษฎร์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงปภาวี  แก้วเงิน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุดธิดา  อินทะมาระ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายนิติรักษ์  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนภาภัช  เพาะปลูก โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายชัยทันศ์ชนะเทพ  ต๊ะปัญญา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงชญานิศ  วงค์สมศรี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงแพรวา  สาระเกตุ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปราณปรีญา  กาวิใจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายพัชรพล  แต้มพงษ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายเอกอมร  มูลเงิน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงเพนกวิน  มีอัฐมั่น โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปุณยาพร  อ้นไหว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายชินวัตร  อินอิว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กชายภานุวัฒน์  มนัสสิลา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวิมลนาฎ  ภูใจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายธนา  ลุแล โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กชายสุทธิพงษ์  สีมา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายชนชนะกุล  วิชัยสุนทร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงสิริวรรณ  วังอิน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงประภัสสร  เมืองมา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงปภาทิพย์  สุปินะ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงธัญญาเรศ  รัตนกุล โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายจิรวัฒน์  มาลัย โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายบูรณ์พิภพ  เพ็ชรจรูญ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายศุภสิทธิ์  เรียนเอี่ยม โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายพงศภัค  มีนา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายธนา  บุญยัง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงรสินทรา  ศรีเขื่อนแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงกุลนันทน์  พุดอ่อน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงชลธิชา  ยศเกตุ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายณภัทร  จินดาประทุม โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพัณณิตา  ธรรมใจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปานรวี  ปั้นงาม โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสุนันทา  ธรรมใจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มอญเมือง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนิราวรรณ  คำวงษา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงอริตา  อ๊อดกัน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศิรินยา  พินโย โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงนริศรา  กาวิใจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงเปรมฤทัย  มิ่งขวัญ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจิรนันท์  ชมภูง่าว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปิยะนัน  ปันลี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกีรติกา  เเก้วทา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงศุภางค์  สุนทรารัณย์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพงศธร  พิกุล โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายจีระเดช  บุญทอง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายนิธิวัฒน์  จันสีทอง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายสรศักดิ์  ทั่งจ้อย โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายชนะโชค  หมั่นไร่ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายณัฐพล  มาท้วม โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มาพา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงคริษฐา  พุทธสอน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายนัฐวุฒิ  ทาวงค์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายไชยอรุณ  ชุมพลรัตน์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายธิติวุฒิ  ชมภูน้อย โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงแพรพรรณ  บัวแสง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายภูมิธนา  เมืองมา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายชนะชัย  สุภาหิง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงจชิรญาพร  สุพัฒนาการ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายอดิเทพ  วิสุมา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงลลิภัทร  อินมูล โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายภานุพงษ์  แพรปรานีต โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงนิศารัตน์  อุ่มมี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงขวัญชนก  เนินษะเกษ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กชายจีรเดช  กลัดเจริญ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสุนิศา  อินทร์แสง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปานชนก  สว่างทิตย์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสุภาวดี  มีศรี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอลิสา  สีสด โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายแทนไทย  วาจาหวาน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงวชิราภรณ์  ขันกา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงมาลีน่า  แซ่คอ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงกันตพร  ลัคณา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงคัทลียา  ชาเทพ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงณัชนันท์  โพธิ์เนตร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายอนุพงษ์  จันต๊ะมูล โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  หนูน้อย โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปิยพนธ์  รังษีสาคร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงนลินนิภา  มณีจร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกาญจนาพร  ยศต๊ะสา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุกัญญา  นะถา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายพงศกร  คงถาวร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกนกพล  ผ่องศรี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงชนัฎาภรณ์  สุวิชัย โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนราธิป  แก้วเงิน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายเฉลิมชัย  ยามดี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกลวัชร  บัณทิตเสถียร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสุรวิทย์ชัย  วิจัยริน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายวีรภัฏ  ชุ่มมา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กชายวิเศษ  นุบำรุง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายศุภกิตติ์  นาคไตสงค์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปาลิตา  โตปะคำ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุดาภรณ์  สมหมาย โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายแทนคุณ  ชีสังวรณ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธีรศักดิ์  ตาตา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายวัชรพล  อุปนะ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงกัลยารัตน์  รัตนกุล โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายพิศชัย  ขัดสุ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายนิพิฐพันธ์  ตนดี โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายนิธิกร  ตอยก้อน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายพิทวัส  อินแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญมาก โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงพิชญา  แปงการิยา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงฐิติชญา  บุญมาก โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปราณปรียา  บุญแก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอติรุจ  สุขใจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กชายศุภกฤต  ทานะขันธ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แสนคุณา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงเกศราวัลย์  ซื่อตรง โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงวรันธร  รัตนสากล โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงรุจินันท์  ติงปัน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายภูรินทร์  ปาคำมูล โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายฐิติศักดิ์  ก้อนดินจี่ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวัชรี  ครอบแพ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เหมือนเพชร โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเงิน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายวัฒนา  หล้าคำ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายรุ่งตะวัน  ชูใจ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กชายณัฐนันทน์  บัวเทพ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณัฐฐนันท์  อินทิพย์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงสุภาภรณ์  มาสน โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายฐิติกร  ลีกา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ยะมา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายนัฐวุฒิ  ปาดี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายวีรภัทร  ปล้องขัน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายวิทยากร  หมื่นภักดี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายนาธาร  เปี้ยจันทร์ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายพัชรพล  ชาน้อย โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายพัทธพล  คำขันตี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายดีพร้อม  เสาวภา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายสมานพันธ์  อ้นมี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายสุทธิพร  แก้ววังอ้อ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายสุรสีห์  วงษ์ชาลี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กชายเอกสิทธิ์  แก้วดวงน้อย โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงจริยา  ฟองดา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงจิรัชยา  จำปาทอง โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชนินาถ  พิมสอน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หิตมูล โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนันทินาถ  คำเด่นเหล็ก โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงนิลกานต์  ปังคำ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงเพชรียา  สุทัน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงภักภีมา  กรกัลยา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงภัสสร  ยอดทองดี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงรัชนีกร  พรมบ่อ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงสุนทรี  ทาต่อย โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงสุนิสา  อินทรตระกูล โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงสุพิชญา  กองมา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงอังคณา  ดีแก้ว โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายคมกริช  อนันติ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายสิทธิโชค  พรมฝาย โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายภานุพงศ์  บุตรพา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงโชติมณี  ทุมลา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์วันดี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กหญิงโชติกา  ลีกา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กหญิงธนัชพร  วิชัยกูล โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงอรดา  เวชการ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววังอ้อ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผากิม โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์จักร โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กชายตนุภัทร  ปังคำ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กชายภานุพงศ์  ผุยดา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายภารดร  มีเที่ยง โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายรัชชานนท์  เติมมี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายณัฐกรานต์  พรมฝาย โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายยุทธนา  นินเป้า โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายสหชัย  นินเป้า โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายพีรพัฒน์  พิมสูงเนิน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงพิมลชญา  วงษ์พิมพ์ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กหญิงพิมพ์นารา  กอบแก้ว โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงพรพิมล  หิตมูล โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กหญิงรัตนประภา  สีลาพา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินแพง โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงสิรินภา  สุริยะสุข โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงอรุณิกา  มาดีคาน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงสุชาดา  ปังคำ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กชายสุวรรณ  ใจรัก โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
616 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผากิม โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
617 เด็กชายอิทธิชัย  บับพา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายทักษิณ  เติมมี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
619 เด็กชายเจษฎา  ทิมขาว โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายกิตติกร  แก้วดวงน้อย โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
621 เด็กชายจิรายุ  ไชยภา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายอัครชัย  โคตวินนต์ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
623 เด็กหญิงเกวลิน  วงษ์ยอด โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงนภาภรณ์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายชญานนท์  กาติ๊บ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
626 เด็กหญิงพรริชา  ปังคำ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงอุษณีย์  ศรีคำ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงเบญจวรรณ  กันทะกอง โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
629 เด็กหญิงพรธันวา  เพียงตา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
630 เด็กหญิงเบญจมาศ  คำใส โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงพัชรา  สราญรมย์ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หิตมูล โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น