รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายฐานพัฒน์  สุขเสริมศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทะสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายคงกระพัน  ดอนท้วม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนิลทิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอังควิภา  อุตรธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายรชต  ผลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพงศกร  รอดพวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปรุใหญ่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายภาณุวัฒน์  สมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายฑีฆายุ  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายไชยวัฒน์  ประไพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายกิตติภูมิ  หมวดสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายธีภพ  สุขจิรเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชนิษฐา  เกื้ออารีนันทวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนุชนภัส  หนูสันทัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายชามาตร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายภูบดินทร์  สุรินวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกมลชัย  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายก้องภพ  จุลรังสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพีรดา  สอนถา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายภูเบศ  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอัครมณี  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายศุภรักษ์  ไสยศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงกุลณัฐ  กลั่นกสิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐฐาพร  เทศนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชรินทร์ทิพ  จันรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายภูริพัทธ์  พ่วงพูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผาลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอรัชพร  สายกองคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงเพชรลดา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกมลชนก  แวยามา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอภิสุตา  ภิญญภาค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธีนิดา  ห่วงไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงธิติมา  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพิมพกานต์  บุญธูป โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงดวงกมล  รักโถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงฌามรมาศ  แดงกองโค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายไอยรา  วัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงอนุธิดา  ทะนะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกานจเนศ  ดีนวนพะเนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพัทธนันท์  เสนีย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายกนกไผท  กาวี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุทัตตา  ก้อนเครือ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายวชิรภัทธ  แสงรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนีรนาถ  ทนันชัยบุตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณิชากร  ทองน่วม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปรีชญา  อยู่สน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงธัญญาพร  สัมริด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรพินท์นิภา  ชูรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุชานรี  ชังแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจุฑามาศ  มีเงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายจิรทีปต์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายศุภวิชญ์  เข้มแข็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปัทมาพร  โหมดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุชญา  วงษ์ยอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอธิชา  ทานะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายปภังกร  อินทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงธัญชนิต  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายศุภกฤต  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายอภิสิทธิ์  พิเรนทร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงมัญชุพร  มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธนโชติ  ทองนัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายเป็นเอก  พลเมืองดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายสุภาชัย  พิพิธทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชนันญา  ชนะจน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายภัทรพล  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายปฐพี  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธนโชติ  นิลพานิช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธนนันท์  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายณัฐกร  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธันยพร  ลิ้มมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนัชชา  นราพินิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายวินทกร  เอกภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวีรพัศ  ไชยบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภกร  ท้าวทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายกฤตณัฐ  อัคราพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายไกรษรสีหะ  กองแสน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายฐิติพันธุ์  ใจรังกา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายณัฐชนน  ละลี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธนภัทร  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธีร์พัฒน์  ก้อนอาทร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวสิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายปุณยวัจน์  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายพชร  ฉิมเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายวศิน  น้อยท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายอภิรักษ์  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกชกร  บุญทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกิตตินภา  แย้งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปินตากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงจิรดา  ชุมภูกา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธีมาพร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพรรัมภา  ประเสริฐกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงภาวิณี  ขันปิงปุ๊ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศศิกาญจน์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศศิภา  จันทร์ยวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสิรินารถ  เอื้อมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอธิชา  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตสาหปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงลักขณา  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายวิธวิทย์  พันแพง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงธารารัตน์  กาญจน์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอนันตญา  ก้อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณิศารยา  จันเรียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายฐปนรรฆ์  ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายกิตติวัฒน์  เล็กวิไล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายอภิรักษ์  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กชายธีรกานต์  ดวงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายปรเมศวร์  ปานเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายนิธิศ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอรจิรา  ลมุดทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชนิศา  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงจันทัปปภา  แต้มใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนิภาสิริ  เสือโฮก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชยิสรา  พุ่มจีน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายฉัตรชัย  ปานเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายวริทธิ์  ศรีขำมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายพีรศุษม์  พวงภาคีศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงวริศรา  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงปรานต์สิรีนุช  หรรษคุณาฒัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงเบญญาภา  ตาดำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นเข็มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปราณปริยา  บุญพึ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงมณฑกาล  จันคุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายปฏิภัทร  ชาวสมุทร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงธนัญญา  ทิพย์พรหม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกมลยุพา  ประวัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพัชณินทร์  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายภัทรกร  มานุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายวรัญชิต  พานิชย์วิลัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวริศรา  แนบสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอาริยา  ละเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปราณปรียา  ศรียอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายธนิน  ต่ายลำยงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงมยุรฉัตร  สังข์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงมลวิพา  ศิลป์พรมอาจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนภัทร  ชูถึง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐกิตติ์  นาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูมิพัฒน์  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภูริทัต  กล่ำใย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายรัชชานนท์  โอ่งอิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัชชานน  เส็งเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายณภัทร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงรวิรัตน์  สนิทราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกนกกานต์  สมวานิช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงรัตติการ  แย้มบัว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายยุทธศาสตร์  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเบญจรัตน์  รังสรร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกนกพร  ทองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภูรินทร์  อินทร์ทรา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายสหภาพ  ยิ้มแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสรัลพร  พลิกศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพิชญาภา  ร้อยโทสาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงอนุธิดา  อยู่สืบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชญานิศ  ใสสีสูบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คำตา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนภัสสร  มาต้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายพงศกร  สุขหา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพัตรพิมล  สายมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงเขมจิรา  พุกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายปฤณ  เนาว์ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปฏิภาณ  เตชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายพัชรพล  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พันป้อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนลินภัสร์  โชติมงคลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงสุริชา  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธัญจิรา  หลงเวช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเดชาวัต  คันธะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายนราวิชญ์  ศรีเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงกรพินธุ์  ชุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายเจษฎา  จรจัล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชญานี  ใสสีสูบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณัฐธิชา  แสงไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุรัสวดี  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภูเบศ  วัชราศรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ชัยบู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายสิรภพ  มากมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐกมล  อินสอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ถนอมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายณัฐภูมิ  กาทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศุภกร  ยิ้มเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภานุพงศ์  อนาชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายธีรภัทร์  สอนอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิรินลดา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายสุทธิศักดิ์  พลอยเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงภัทรานิตฐ์  ควรคิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปวิตรา  เปียงเปี้ยะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายวุฒิภัทร  นามโชติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกชนิภา  บูรณะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงมุฑิตา  เกตุขาว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายรวิกันต์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนนทพร  เสียงดัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธีรเมธ  ทองมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงบัณฑิตา  ลังก้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอาชวินทร์  แดงกองโค โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงญาณินท์  เถื่อนทัพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพรสุดา  จันทร์ดุ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงลลิตา  ปราจักร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปฏิภาณ  นันศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายภราดร  บางโม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายอดิศักดิ์  แสงกลาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงญาณิศา  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงมีนตรา  เขียวจันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพิชญุตม์  นาคพริก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายภัทรกร  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกันต์ศักดิ์  หอมบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนิชาภัทร  เกตุทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงเขมิกา  เขมาวุฒานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปภาดา  พันแพง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปริยากร  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนัทธ์  โอสถสมพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวรรณภา  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอรณิชา  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายณัฐชนน  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายชัยธวัช  โภคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงบุณยวีร์  ภู่ฟัก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพลอยวรีย์  เอี่ยมสกุลนิล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญจนพร  โพธิ์โต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงเกศเพชร  คลังเพชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวิมล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพัชราภา  ใจยา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุภธิดา  พลจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอลิชา  ชนัทนาวา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเนติภัทร  สิงห์ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนันทนา  ตาเถิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายชัชพงศ์  เผือกทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายนนทพัทธ์  นวลหมวก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายปัทมชัย  กี่ชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภาสวีร์  แนวพิชิต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจรรยารัตน์  อุ่นมาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงสุพิชญา  ทาใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงอาทิตยา  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปานไพลิน  กิ่งวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสิตา  ศรีจุมพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายสุวิกรณ์  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธัญวรรณ  ศรีจันทร์ทัพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสิรินภา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพศวัฒน์  ชินเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสุรชัย  จักรภพสำเภา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธีร์วรา  พัดภู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายภาณุวิชญ์  พุทธิมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศศิชา  คุ้มแพทย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวิทวินท์  ชิวชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเมษิณี  แก้วเปี้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายอธิชา  ก้อนเครือ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจิตตานันท์  เพียรพิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเปรมยุดา  ตันตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยอดถา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกฤษณะวิชญ์  ธรรมยัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนากร  จงอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอภิญญา  พรบัญชานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศศิวิมล  บุตตะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพลอยชมภู  สิทธิแพทย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงวิบูลย์ศิริ  ธูปเมฆ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภูริชญา  พันแพง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศุภิสรา  กิจงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐชยา  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงขวัญชนก  เชื้อบาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรัญญากานต์  ชมเชียงคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขันสาวดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงเพรียบพร้อม  เพ็งเปิ้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงบุญญิสา  คงสุด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวิมลวรรณ  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายณัฏฐนันท์  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขวัญอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงฐิติมา  ชูเอียด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธนกานต์  อมรรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกนกพร  กันเพชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอานุภาพ  แก้วเฉลิมทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์สอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงณัชชา  ปัทมะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกัณฑิมา  สีทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวนัชพร  ไชยทิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์งิ้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวศินี  สังข์งิ้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายฐิติพงษ์  อยู่บาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกิตติญาพร  หมื่นชุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชมพูนุท  แปรงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณภัทร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงปวรวรรณ  คำคุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงฐิติยา  ชูเอียด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพวงชมพู  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกานตนรี  เสาวภา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปานเจริญชูโชติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงทิษฏยาพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชินกฤช  พื้นงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายศุภกร  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงฐาปนีย์  ราญบุตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกาญจน์ศิริ  พงษ์พินิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงเบญจมาพร  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงฐิตาภา  ตันติศุภรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกนกพร  ปัทมานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสิรินดา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณพงศกร  นาคประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายอภิชาติ  ชื่นชุมพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงอชิรญา  กันตา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายวราเมธ  เตมีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภูริภัค  ทองมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชญานี  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจิรวรรณ  เทียบน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงนวิยา  พงศ์วิทยเวคิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงภัทราพร  จันทร์ดุ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กชายคุณานนต์  พึ่งนิล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวรัชยา  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงอภิชญา  เหล็กมั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอารียา  จงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายเอเซีย  เสาวภา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนาฏนภา  น้อยคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงปัญญากร  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงมนสิชา  มั่นอิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายคมชาญ  กุลทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวราลักษณ์  ลานทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงราชปาล  กัลปนารถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขขำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายคุณภัทร  แก้วเพียร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงสุภวดี  รอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงพันณิตา  เวฬุมาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายพงศกร  วิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายวีริศ  สิงห์เสวก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงภัทรธิดา  วิริยอมร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกมลวรรณ  สังข์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกีรติอร  ผาลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายรัชชานนท์  ทองชำนาญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสมัคร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศศิวิมล  แสงนวกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปาริฉัตร  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงธันยพร  คำมอญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายมีโชค  ปิ่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายฉันทวุฒิ  คุ้มอักษร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงชนากานต์  สิงห์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงกัลย์กมล  กลมพุก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธนัชญา  เหลี่ยมเทศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  นวลใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุภัทชา  จิ๋วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธันย์ชนก  พุ่มอรัญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงศุภพิชญ์  แก้วจีน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงกิตติกานต์  ป๊อกเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงกานตรัตน์  แก่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายจิรัฏฐ์  หล่อเลิศธรรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสิทธินันทน์  เขียวจันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงปภพร  เผือกชาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงมลติการณ์  ศิริเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงกันต์กนิฐ  วิเศษเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฏฐพร  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศวรรยา  พุ่มด้วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสิริกัญญา  อุ่นกมล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณัฐวิภา  ดิษฐวิถี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายติณณภพ  ทิพย์โกมล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายภูมินทร์  พุทธา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายทักษ์ดนัย  มุสิแดง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุรีนิภา  บุดดา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายศักรินทร์  สุวิลาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพิชชากร  คงนิล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงมนัสวี  เปกปุก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธีรภัทร  ภู่ระย้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายกฤษณพงศ์  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เมืองตุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายอินทนนท์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอภิสิทธิ์  สอนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงมยุรฉัตร  เชื้อชุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอัจฉริยา  เชื้อน่วม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนันทนัช  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายปฏิภาณ  เทพอาจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายศุภณัฐชัย  สายเสม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายคมชาญ  ครุธแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายสิวธันว์  สาคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภูวเดช  จงเจริญพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายฉัตรมงคล  เฟื่องมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงภาคีศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุจิรา  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงรุ่งธิดาวรรณ  โอดเทิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายเอื้ออังกูร  สุขมั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายณัชนนท์  รอดทองดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายธนกฤต  วังเส็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนนทิภา  เผื่อนยิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงอาทิตยา  หล้าขาว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงณฐชานันท์  แพงมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงประภาศิริ  ยศเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงรัตติยากร  จันรุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงมณีนิล  มีเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจักรภพ  สรงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณัฐวรา  พึ่งศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงดวงชนก  คำแดง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัชรพุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธัญพร  ตันตราจินต์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐนิชา  พาสพิษณุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กรศรีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนพมาศ  แสงไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงคีตพร  แซ่ไล้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณัฐฐิธิดา  ไทยเก่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายอธิภูมิ  อยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกิตติภัค  แจ่มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงนัทธมน  ศักดิ์ศรชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภคพล  เอื้อจิรวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณกัญญา  โตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายศรณ์พริษฐ์  ชลสิทธิกานต์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกชญดา  จันทรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนิจิตา  ผลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงสิดาพร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชนัญชิตา  ทรงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงยุทธิดา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงภัคจิรา  มีเกิดมูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายเวชพิสิฐ  บุญธรรมมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนิรุชา  อรุณเขตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจาณิสตา  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงจณิสตา  เถื่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงชนม์นิภา  รุจนวิศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายศิริภูมิ  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายพงษ์ศิริ  ศิริปาลกะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายธนโชติ  วรรธนะมณีกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายก้องภพ  อ่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกวิตา  แดงวิจิตรวรกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงแทนขวัญ  หอมเพียร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฐิติกานต์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายพัฒนชัย  เศวตบรรเจิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายกมัยธร  หอมบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายนนทจักร์กรณ์  บุญศักดิ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงแพรวา  พรมอาลักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายพีรากร  คำมาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชูโชติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายศุภวิช  รัฐธรรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สมวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงน้ำเพชร  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปรวีร์  คุ้มโท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายนิธิกร  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายเมธาวี  ยินดีรส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายธนเศรษฐ์  คาถา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงขวัญชนก  เต็มใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงนิจวรีย์  แก้วกรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกานต์มณี  สหัสธรรมรังษี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายสรวิชญ์  แห้วศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายพัทธกานต์  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัชชา  จารีต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงฟารตา  อุดมวิศวกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนดล  พันธ์สอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงศิรประภา  คุ้มพาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงธนินยา  พุ่มจีน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงธนพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภควัต  แจ่มมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายวรยุทธ  ดวงคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงสุชัญญา  คนหมั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกฤษณา  วงษ์บุญศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงนวพร  ห่วงไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายศิลา  สีทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงเบญจมิน  คาถา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณัฐมล  หงษาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายวิชาฤทธิ์  มากพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธรรณกรณ์  เชื้อต่อมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพิรศุษม์  จินะปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายภาณุวิชญ์  อยู่ยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายภูริพงษ์  ดามัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กชายสุวภัทร  เลิศล้ำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงอุรชา  ประพาสพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายปัญญาณัฏฐ์  พาเขียว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กหญิงอัญมณี  พฤฒิวรกุลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กหญิงธาราทิพย์  ขันทินทรางกูร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กชายปฐพี  อินจ่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงรมิดา  คำตา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงพิชาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กชายภูมิกร  เหมือนเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กชายณฐกฤต  นาคเหล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงจรัชญา  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายพินทุเทพ  โตวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายธีนันทนัช  ปานานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกวินธิดา  ลินติดต่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงพุทธธิดา  ศรายุทธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงชนิตา  ศรีเขือนแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายกษิธนัช  สุปัญโญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายณภัทร  โชติรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงพิจิกานันท์  ฤทธิชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายชัยรัชช์  จ่าหมื่นไวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เชื้อบาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายกานต์  ชุ่มเย็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายวุฒิภัทร  โกฎแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กหญิงสุพรรษา  ยาวงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงฐิติพรรณ  มีมามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงศิรกาญจน์  ดีมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายพงศธร  ยากองโค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นเจ๊ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ศรีเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงอันนา  ธัญญะคุปต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กชายเวธน์วศิน  หฤทัยวิจิตรโชค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายกิตติพงศ์  เกตุวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงณิชา  บุญแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงดุสิตา  อินสัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงกมลชนก  ดีบุกคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงปัทมวรรณ  คุ้มแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงจิณห์นิภา  เจริญเกษมวิทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายกฤตณัฐ  ลอยเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงชุกฤติมา  มีศิริพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธรรศ  เพ็ชรชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายปรวรรฒ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงบุณณดา  สาดสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธัญพิชา  อาญาพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายจักรภัทร  จักรนารายณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายทนงศักดิ์  ด่านสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงภูรี  คชนิล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงฐานิตา  มีเกิดมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงญาณิศา  คงเกตุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชโยดม  ภูมิอรัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายกฤษกร  เลียวฤวรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายภูมิภัทร  อินมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงเปมิกา  อ้วนสะอาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงรพีพรรณ  ตันตละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกฤตยพร  เพ็งวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนราวิชญ์  บุญเกิด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงวีรปริยา  ภัทรเกียรติเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายกฤตภาส  ตระกูลสว่าง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายก้องภพ  วันแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ไล้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงญาดา  สกุลโพน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นจาด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ชูประเสริฐสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพรไพลิน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงเนติรดา  ปิ่นทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงอรปภา  เวศแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  เผียนสันเทียะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุประวีณ์  กาวิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ไชยเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุกฤตา  บัวสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงภัทราภา  ทองเดชศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงบุญสิตา  ขอบใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงณญาดา  แร่กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมแก้วต่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงบุญรดา  ทิทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพัชชานันท์  อ่อนชมจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม