รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเกรียงไกร  บุตรีสุวรรณ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายอมรเทพ  ชาวค้อ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวรพรต  บุญสาย โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเยาวภา  คันธี โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงปนรรฐพร  กุลราช โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงวรรณชนก  นามมัน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายธีรดนย์  สีโดวัน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายพุฒิศานต์  ศรีนันท์ดอน โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงสุนิสา  แสนพิมพ์ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงจารุภัทร  ภูขำ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงภคราพร  ทองสุโข โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพรพิมล  เหลาทอง โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญประกอบ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงนภสกร  ยาสุข โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปราณปรีดา  คณะวาปี โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงสุภัสสรา  คำใบ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไขโพธิ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงขวัญมีนา  ยิ้มสาระ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายพงศ์ตุลา  ชานุบาล โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐกิตติ์  บุตรโคตร โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายเจษฎากร  ตันนารัตน์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวริศรา  ภูหนองโอง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายภานุวัฒน์  ขามกิ่ง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายนิธิ  ทองสุโขวงศ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายศุภกฤต  ไชยนนท์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอนุพงษ์  วันที โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเบญญาภา  เหลือสีจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อังคปาน โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปริม  วงศ์ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรุ้งนภา  โพธิ์ชัยประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายปรเมศวร์  โนนสุรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพลอยชมพู  โชคบัณฑิต โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปริมปภา  สิงห์คำ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายภานุวัฒน์  ถินถาวร โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายมหาศาล  แก่นท้าว โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาบุดดา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงจิตธนา  อุดมไพร โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปฏิภาณ  วาริสาร โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงชนชยา  ทุมไพร โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงจินตนาภา  อั้วชนะ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสริยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงชุติภา  คำวงษ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกรรณิกา  ไชยอยู่ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  อ่อนละมุล โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพิทักษ์พลไกร  มะเสนา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแดง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายนวพล  สาระพงษ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายคณัสนันท์  จิตรมนตรี โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพชรวร  คำมะมูล โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายธนภูมิ  แสนอภัย โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายฉัตรมงคล  ธรรมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายณัฐพงษ์  โยธา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลชาติ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงชลิตา  สิงห์น้อย โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอารียา  เจนจบวิทยา โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงธนภรณ์  กลางบุรัมย์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงสุมิตรา  ชินรัตน์ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายศักรินทร์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภูมิ  กำเนิดกาลึม โรงเรียนบ้านท่าโสม 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายรัชชานนท์  วังแสนแก้ว โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายรินระวี  จันทะรัตน์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงลลิตา  มาปะเภา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพียงตา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจุฑามาศ  โคตรทา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงจุฑามณี  โคตรทา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงบุษทามาถ  บุญประกอบ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยเหนือ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุริสา  บุญเที่ยง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอรัญญา  กัณหาทอง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอภิลดา  พรชัย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงโยธิกา  กาญแก้ว โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงอรกมล  มิเร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กุลโคตร โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 นางสาวปนัดดา  ผุริจันทร์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
77 นางสาวสุวนันท์  จันทะคาม โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
78 นางสาวสุทธิดา  แพงน้อย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
79 นางสาวนภัทร  ศรีซุย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีชา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงชาลิสา  อุดมชัย โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงภูษิตา  ทีภูเวียง โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงณัฐณิชา  นามบุญ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมาศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายสิริ  ไชยภา โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจีรนันท์  วุฒิธรรม โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายสุเมธ  กาละพันธ์ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐชยา  งอกไข่น้ำ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายณัฎฐากร  เดชสมบัติ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกิริยา  ศรีนวล โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 นายอนุพัฒน์  คอนดี โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายธนบูลย์  โพนทอง โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวอารียา  ชาวอุบล โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นายพีรกานต์  ชาญประไพ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวพรไพลิน  แพงน้อย โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวสุพัตรา  พรมกูล โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวธิดารัตน์  พรมกูล โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาวพัชราภรณ์  สีปานแก้ว โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นายภาณุวัฒน์  วงษ์เพ็ชร์ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น