รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภัคพล  พณิชณัฐกุล โรงเรียนพันธกิจศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุนิษา  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงรักไทย  สายรอด โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณิชาภัทร  ปรีชาชัยพานิช โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเกศสุดา  ภูมิเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายภูวนาท  ภูสง่า โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พินภู โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุมิตรา  น้อยมา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธนันท์รักษ์  วงค์ผาบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงนฤตยา  โคตรปะโค โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงจนิสตรา  ยอดยศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอัญชนา  โพธิหล้า โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงณัฐธิกา  เนตรภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม