รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภัคพล  รุจิลัญจ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายปภังกร  หัวดอน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายปาราเมศ  โสภาจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอรวรรยา  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฉัตรทองทิพย์  ลีวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายนนทกร  เข็มเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายทีปต์  โรจน์รัตน์ไพฑูรย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอุษา  แซ่เจียม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธีรวัจน์  พูลธนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอริญาภรณ์  พิมพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญภรณ์  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงศุภิสรา  กฤษมานิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุพิชญา  เพชรแสงใส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรติมา  ธรรมวงษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสังข์งาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงศิริพรรณ  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงมณีรัตน์  เคนคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงบัณฑิตา  หาญวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายมารวย  อุ่นศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายสิรภพ  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายอภิวิชญ์  น่าชม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงช่อฟ้า  แสนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายสิทธการย์  นามอุตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุฐิตา  พลเรือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงอาฐิษา  แก้วพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเจสสิกา  บอลตัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายเขตตกานต์  ลาแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อภิวิมลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพัทธดนย์  ปัญญางาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายกิตติภูมิ  เสนสาย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายจิราเมธ  โพธิ์อุดม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายวชิราวุธ  แสงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงโต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสุพิชญา  พลยะเรศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปนัดดา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายอัฏฐภิญญา  ศรีพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายเอกนฤน  นิลทะละ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธนัท  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรภัทร  ไทยภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายชลันธร  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายวิชยุตม์  วิชาญยุทธนากูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายสิรวิชญ์  สายสีสด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณภัทร  รัตนเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพรหมพร  พรหมปู่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนพิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกุลนิดา  เกตลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรัชญาณี  ลาแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงขวัญลดา  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงชนกนันท์  อันทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภัทรวดี  วิศาลวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวีนัส  วัฒนาประดิษฐชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วสมเด็จ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุชีรา  หมอกไสย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงยอดสกาว  ยอดสง่า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพรนภา  ไชยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกมลรส  จันทร์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมมาโอน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงปนัสญา  เศษบุบผา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสตรีรัตน์  ลุนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชิชญา  เธียรธัญบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงมัญฑิตา  ผาจันดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายยอดชาย  บุตรน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงมนัชยา  ผงทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายศิริพงษ์  ศิริสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายกรวิชญ์  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายภูดิศ  ซุนลาภเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสิริกร  อินทร์หาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกชพร  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายพสิษฐ์  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงอัจฉริยา  สุวรรณจักร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายรชต  กรกิจมั่นคง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายฐิติภัทร์  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายวิธวิทย์  เนาวจรัสโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายชนิณทร์  ใจช่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายเนติกร  โสภาพร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายบดินทร์  อ่อนช้อยสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายภูริวัศ  ผาผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธีระมนธ์  ธีราหวานอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายณกรณ์  จองศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงมันทนา  วงประเทศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  คำมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกณิษฐา  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชญา  เณรโต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศิริญาญาณ  จันทะบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงอัมพาพัฒนันท์  รุ่งเรืองวรโชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนภิสา  ธนศรีวนิชชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงทัตชนก  ศิริวัฒนกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชนกชนม์  บุญเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงลลิตสุดา  นาระกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงเบญญาภา  เริ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  รุขเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธิดารัตน์  เพชรปราณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายภูวณัฐ์  พัฒนวรเกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอชิรญา  บัวภาเรือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงชนม์นิภา  จอมชีวิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเขมิกา  หวังค้ำกลาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายคงฤทธิ์  พลโยทา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณภัทร  รายน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอัจฉริยา  วินทะไชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายนฤเดชบดินทร์  สรวงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายสิรวิชญ์  ถาตรง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายนิรวิทธ์  ปฏิภานรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกนกพิชญ์  สินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนภัทร  นามสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพรรธน์ชนัน  ทิพชัยวรภัทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงฉัตรสุดา  จุฬารี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายปฏิภาณ  ชมชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวริศยาณัสร์  บาลไธสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงคัทลียา  จิระพรกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงลักษิกา  กองแสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณิชาภัทร  ดาสมกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายภูมิรพี  อินทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายศิษฐ์  โฆสิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายดุษฎี  สำราญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณิชกานต์  หาญจางสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สวยรูป โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวรินทร  กองสิม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกันตศิริ  กลิ่นถนอม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวรกมล  ทานะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  แก้วมาตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายพงศกร  พนมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายพุฒิกุล  ภัทรชัยภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปราโมทย์  อยู่บัว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์ส่อง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงโสภิตนภา  เหล่าผักสาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายธัญธร  อดุลทิฐิพัชร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายบวรภัค  อดุลทิฐิพัชร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงญาณาธิป  อินทร์บุญสม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฏฐกฤตา  กายสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  คำยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงปรินทร์  ไชยนิคม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงครองขวัญ  พันชนกกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายวีรณัฐ  เต็งวิเชียร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายเฟื่อง  เปรื่องค้า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายสมประสงค์  ประสงค์พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายพีรวิชญ์  ศีรษะโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายภัทรภูมิ  สราญรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายพิศิษฐ์  ตรีวัฒนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายพงศกร  อินานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายรอยอินทร์  ยุวชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทน์ต้น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายทักษดนย์  นารัตน์โท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธนพร  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปริณดา  บุตรสีน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงภัสราภรณ์  ผดุงศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงเอมพระพร  เชื้อเจ็ดองค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐณี  แซนเดอร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุธิมา  สุนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงชนกนันท์  รูปดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงสุวภัทร  ทิพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปณิสรา  ไชยสิงหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมพุทธ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงชาลิสา  มีมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายยุทธศักดิ์  จันทร์ธานี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายกฤติฌาน  สมศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายปภนสรรค์  วังศานุวัตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชลธิชา  จันทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงสุนันทา  บัวพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงขอขวัญ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงญาณิศา  อัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกนกรดา  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายชุติพนธ์  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายธนะรัชต์  โคสาดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวัลย์ลาดา  พะดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสุภรัชวุฒิ  พงศ์สุวรรณพร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายกิตติพศ  รุ่งเรืองศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายพันกร  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนัทธพงศ์  สรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรชยา  เหลืองอิงคะสุต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงภภัสสร  ธีรเวชานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงอมลวรรณ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอชิระ  แสนโสดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายศิรชัช  ตันธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสิริภพ  ขันธวิชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายคุณพัฒน์  บุญแสงเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวรินธีรา  ศรีเชียงสา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชลิตา  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุพิชชา  หินนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐนภัสสร์  ศิรสุนทรเกษม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกนกลักษณ์  คลังทับศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงฐิติพร  ธุระพระ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงอรจิรา  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปาริฉัตร  กันมาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพรนภา  ทิพย์จรูญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัลยากร  กัลยาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิณัฐเอม  ม่วงคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกุลณัฐ  สิงห์หาพาล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงศิริทิพย์  แสงอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาคโต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงผกายแก้ว  ปัญญางาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุภาวิตา  ปะโสทานัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธาราทิพย์  ลีเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงศิรประภา  อุปชีวะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงไอยรดา  ทาปลัด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายคณุตพงศ์  แสงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายแทนคุณ  นวลตา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายยศวัชร์  มาตย์นอก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุธาสินิ  แสนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายชัยณรงค์  สิริอนันต์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงทิพย์ประทาน  ดอนสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพิเชฐ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภาวิตา  วงษ์ภูธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วชิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธนัชญา  ดวงมะณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ดีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพีชญุตม์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธนเสฏฐ์  นิลภูผาทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธนกร  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายประจักษ์  ชาญนอก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายกรวิชญ์  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายอาชวิน  คตภูธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายนราธร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายยศกร  ทิพย์โชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายศุภวิชญ์  ชูค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กชายพชร  ญาติสังกัด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กชายสุวรรณภูมิ  อุดสัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายณภัทร  พูลภาพ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายพระนาย  สีดาเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายเมธา  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายชินภัทร  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กชายโชติธัม  อุดมรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กชายปุณณภพ  ศรีชะนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โลเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภูษณิศา  อภิญญาภิชน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศรัญญา  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงรมิตา  ท้าวพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงทัตพิชชา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงรมณ  เหลือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิรฎา  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนมิตา  จีระไพบูรณ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงฐิติภัทร  ศุภมาตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพัณณิตา  พรมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุรุษภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงวรรณภา  สุรชนม์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธีรกานต์  ศิริคำน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงญาณิศา  ภารเวช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธนัทรัช  คำวิชา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายรมย์รวินท์  ดำรงสัจจ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายนักรบ  ไมล์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐชนนท์  ผางน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสิทธิวัจน์  วสุนธราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายทรงรัฐ  พิริยชูสิทธิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพรพินิต  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชนทัต  ลือคำหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายนราธิป  ทองแสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายณฐพงศ์  หล้าทุม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกฤตภัทร  พันธุ์พรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงจุฑามาส  แก้วเชียงหวาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศรุตา  ไชยบัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอาทิตยาพร  สนสายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงกฤติญา  พงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนภัควณี  เทียนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพสชนัน  ศรีหริ่ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกรกนก  สงคำเหลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชริญา  นิมิตวงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงวสุวดี  นาคดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงลภัสรดา  หาญกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพิชญธิดา  ขัตติยะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แข็งฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนภสร  อุนิลคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงศุภิสรา  สายทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธนาธิป  รัตนวัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสวรรยา  ธนนามรัตน์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญญานุช  บุตทะสุ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายเป็นเอกภศุทธิ์  ธนาฤกษ์มงคล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าทวีโชค โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายรัฐวัฒน์  เศรษฐาชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศลิษา  สนธิมูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุชานันท์  พาเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจิราภรณ์  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เผ่าเครือ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายนิติคุปต์  ฝักฝ่าย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายสรวิชญ์  คะดุน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรณัน  คำโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพรทิตา  ธรรมพนิชวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปากอุตสาห์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอภิจิรา  เค้าสีดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนิภาภรณ์  วิศิษฎ์การ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายเปมทัต  ขันมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงภัคจีรา  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงบุษญาณงก์  ศรีไชยโยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิรญาณ์  รักชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงณัฐทิดา  สงสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายคมกริช  ต้นพนม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายหฤษฎ์  บุราณปู่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนภูมิ  จันทรัตนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายไวทิน  ธัญธรทิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงชนกนันท์  สมะวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธันยพร  สังฆศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงแจ๊สมิน  วงศ์สง่า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แซม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชยุตรา  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอัจฉรา  สุระวิชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงมนชยาทิพย์  พรหมมาโอน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภูเบศ  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพิบูลรัฐ  ขวบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปรานเมธ  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายเจริญวิทย์  เพชรแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพรสุดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพัชรา  สังสุทธิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกชกร  จรูญธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายอภิวัฒน์  คำดีบุญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธีรสิทธิ  สาน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงอริศรา  กนะกาศัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงษณอนงค์  เจริญไวย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงเสาวรส  หวานล้ำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกัญญนันทน์  จิรุระชัยเวทย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธรรม์กรณ์  ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงแพรชมพู  ระติเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงนภัสนันท์  กำพุฒกลาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กชายนนทสิทธิ์  สายสีสด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงชญานิศ  คำลาภ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายสิทธิพล  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงออมสิน  ศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  สุ่มนาค โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนริศรา  พิลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายยิ่งคุณ  ทันตาหะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายปริวัฒน์  คำภูมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอัศวิน  นันตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธนรัชต์  สุพรรณกลาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงธนพร  สุมาลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงเสาวนีย์  ชีวะนอรรถ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกฤติมา  กรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงศุภากร  ประเสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายศราวุธ  ทิพย์แสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายฉัตรชัย  วิชาชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงวิชิตตา  งามสิริภัทร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสิริรักษ์  เลิศอำรุงกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กชายกัณฐิพันธุ์  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายชนาธิป  เสนปัญจะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุชาวดี  รุนชนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศุภิสรา  บัวลอย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายณัฐกิตติ์  ทุมชาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายนฤบดี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายเศรษฐโชค  ตาราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนกร  สองสี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวีรภัทร  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงคนธรส  สุวรรณชมภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายดนุสรณ์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพีรพันธ์  ชื่นพลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิลภูผาทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณพล  หิมทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงมลทการต์  ชูพรหมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนิติพัฒท์  นันทราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศิวกร  คำศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกานต์นภัส  ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายวชิรวุฑฒิ  วุฒิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายสืบพงศ์  เบ้าแบบดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายปรพล  จันทขัมมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิธิดา  คำชารี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิภาวี  แก้วก่อง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงจุฑามาส  เมืองซอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงฟ้าใส  อุปลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธนพล  บุตรมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชนากานต์  อัมวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  เวียนเป๊ะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงมนัญชยา  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงขวัญชนก  สวัสดิ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ดุจธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสุริยา  ศรีโสภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงสิรีธร  แก้วก่อง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายศิวกานท์  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนิวัฒนา  สิทธิเสนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงปรียาภัทร  ภักดีประยูรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงประภาศิริ  เหลืองงาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงปาณัสม์  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนิติธร  หลวงเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงพิมอำพรรณ  ลีวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายตะวัน  วรารักษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธีรภัทร์  ตี๋สกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสโรชา  มอโท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจุฬารักศ์  บุญญะดิษฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงกมลชนก  กาสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงธนาภา  สิงหะสุริยะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายญาณวัฒน์  ชะปูแสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงกุลสินี  ขาวสะอาด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงอภิชา  อารมย์อุ่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีมูลเขียว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายนทนนท  พรหมวงศา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกนกพร  สีหมนตรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายชยกร  อรดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนวิชญ์  พรมแพงดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายวริทธิธร  ธนากรกิติภพ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายฐิติวัสส์  เถกิงเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายวิทยา  สัตตบุศย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวรเชรษฐ์  สินทิพลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจีรนันท์  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีสังข์งาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายจตุรพร  ชวนประกอบ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายกฤติเดช  เสมอเดชาสิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายวรเมธ  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายศิวเวท  กุลาดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปริญญา  แก่นจำปา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชนานนท์  พรมแพงดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนวัฒน์  จันทะนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกรวิชญ์  เทียนคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายผามังกร  เสาร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภานุวัฒน์  ชมภูพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศิวกร  วรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธนภัทร  ประนัสโสจะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายชิษณุพงศ์  สาวน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายศุภกร  ศรีโยธี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายชินาธิป  ป้านภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงสุดารัตน์  มูลสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปรียาภัทร  ฝ่ายราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กลิ่นแก้วณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงวรรณวิษา  สรรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพรชนก  เพิ่มสุธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงวิยธิดา  คำกอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงดวงฤดี  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงลักษิกา  เสนามงคล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจิตรลดา  กัณหะบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  สาระเนตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุภนิดา  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงตวงรัตน์  ชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงบุณฑริกา  เครือศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงศุภนิดา  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วุฒิวิมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอมรรัตน์  ธนาพิพัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธนัชนันท์  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปพิชญา  มุกดาม่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีวัฒนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวรรณศิริ  พันธุระ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงสริลพร  ธรณนิธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพีรพล  ริมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายเมธัส  อุปโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงวิศัลยาภรณ์  บิดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวชิราพร  วชิราภากร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปรวีร์  ปัญจนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายศิวกร  เพชรบำรุง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายปรมี  ไชยเมือง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายณัฐดนัย  กิจนอก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงบุษกร  บุญหนุน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปณิฏฐา  นาสมผล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กชายอานุภาพ  พระชัย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายณรงค์ธร  ตางจงราช โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนัทธิชา  แรมไธสง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กชายชัยภัทร  นนทรีย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายพชรพล  สาขา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กหญิงณวิภา  ผาเชาว์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พันธชัย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายภัทรพล  วิเศษวุธ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงจินต์ธิรัลยา  สาละพล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนิรภาดา  พรหมพื้น โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงศศิประภา  บัวสาย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงปุณฑิตา  โคตรประดา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรอุดม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงอรวรรณ  กรมสินไทย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงไพลิน  ดลสิริฤทธิกุล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายศุภวิชญ์  ต.ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงพลอยฟ้า  รัตนนิมิตร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายทวีชัย  นามฮาด โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายอัครพล  เจริญธรรมสรณ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงปานตะวัน  ทวีทรัพย์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงทิฆัมพร  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กชายกรวิชณ์  แจ้งจันทร์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายเบญจพล  ปินะกะสา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกรชนก  จันดาวาปี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงมนัสวี  โนนคู่เขตโขง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอทิตยา  โชคนาฮี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสริญญา  ประภาสโนบล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพฤทธ์  ผลนา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงกฤติมา  เนตรภักดี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายปิติโชค  อินทรกองแก้ว โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายแก้วเกล้า  ใจกล้า โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงจณิตต์ญาฎา  ชัยเจริญโรจน์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปฤษฎิ์ญาธรรม  ศรีกงพาน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายณัฐภูมิ  ตุ้มทรัพย์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธนรัตน์นราศิริ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชลิตา  กุลไพศาล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปรีชญา  มีขำ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงณัชชา  เพชรดี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงศุภกานต์  โรมเมือง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายสรวิชญ์  ชุมพล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงสุธิมา  ใจธรรม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีแก้ว โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงกชพร  จันทรสว่าง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชลธิชา  สตังค์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์เต็ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงเจษราภรณ  นูทน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพรนภัส  ศรีวงษ์รัก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ปัทมวงศ์จริยา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อภิเษกมงคล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงขจี  มุกดาม่วง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกันยกร  สะแกกลาง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำชมภู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงชนิกานต์  ฤาชาคำ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายจิตรกร  ภาวนาธรรม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอนุวัฒน์  ประทานทรัพย์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงศนันท์ฌา  แก้วกาน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงอริสา  โพหะมาตร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชยนัฐ  แสงตา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายสุทธิชัย  สิทธิกุล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชัชชัย  ชมเชย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายธนากร  เกษหอม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายยอดคูณ  คละประสงค์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอภิสรา  มาตยประพันธ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวัชรภรณ์  ภวภูตานนท์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายพีรวัส  คำเพชรดี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงประภาพรรณ  เจริญศิลป์ โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงนฤมล  ทะบัญหา โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายนรากร  ไชยมณี โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงชลทิชา  โนนสว่าง โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงภานุมาศ  แสงหมี โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีปัดชา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายธนวัฒน์  บุตรราช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงวัชราภรณ์  กันหาทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงศิริพร  สารีโส โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงสิริวิภา  สารีเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงสุพิชญา  กู้เขียว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายชลันธร  หนูราช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงอุษา  พงษ์นิล โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงทิชานัน์  ดำดา โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศิรินทรา  หมื่นจิตน้อย โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงอมรรัตน์  วงศ์แพงศรี โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงทักษพร  ผงทอง โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายภูผา  อุปฮาด โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายวิศรุต  เทียมภัก โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงปาริชาติ  แสนโยธะกะ โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงเสาร์ประภา  กุลมะโฮง โรงเรียนบ้านนาแอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายภานุพงศ์  แพงสา โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายพลทัต  ใจกล้า โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวิลาสินี  พันโนฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงดวงกมล  วัชนาค โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงปาริชาต  มงคลชู โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงศิริกาญ  ไกรทิพย์ โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงพิมพ์มณี  มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทะวี โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงอทิตยา  ไชยประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงมนต์นภาพร  ไชยประสิทธิ โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงสุชาดา  จันพิม โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกนกวรรณ  เจตบุตร โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวนิดา  บุญปก โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกัญญ์ปวีร์  ไกรทิพย์ โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงเกวดี  ตรีกุล โรงเรียนบ้านตาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอมรพิชญ์  มิ่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายศักด์ดา  นาอุดม โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงอรพรรณ  บุตรโท โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงวรรณวิศา  อินทุทรัพย์ โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงศศิธร  วะโลหะ โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงบุศรา  นิตยาชิต โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชาลีวันดี โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายณัฐนันท์  กลิ่นรื่น โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กชายสิทธิโชค  โซ่เงิน โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงจิราพร  ชุมพา โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวริศรา  พลจันทึก โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณสน โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงลิต้า แคทลีน  ฮิกกี้ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธวัชชัย  ศรีวะรา โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญญศิริวัทน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพริมา  นันทะสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงปุณยาภา  นันทะสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กหญิงสรีมล  ภักดีขจิตพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายนนวุฒิ  ดั่งสราญจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กชายธนวัฒน์  เหลืองเรืองทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กชายชานนท์  เศวตกมล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กหญิงใจดีน มาเรีย  สปีน่า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายณัฐภัทร  พิบูลย์ศิริกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายบุณพจน์  ธีรทัศนานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กหญิงศรีศุภัทร  ทองประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กชายนนท์ปวิธ  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กหญิงชญณัฐ  ภูวศรีวัฒนานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายธนวรรณ์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กชายอติคุณ  มีจันที โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
591 เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์อาษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
592 เด็กชายจิรันธนิน  วงศ์ธีระชวลิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
593 เด็กชายณัฐวัฒน์  เจริญสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
594 เด็กชายณัฐกรณ์  คำอ้น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
595 เด็กหญิงภวิภา  ทามาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
596 เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
597 เด็กหญิงธนัชชา  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
598 เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
599 เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
600 เด็กชายตะวัน  โล่ห์สีทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายแทนไท  ธาตุทำเล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีไชยโยรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายกร  ด่านวิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงณภัทร  ทิศกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงรวิภานันท์  เตชะวิริยะวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงวริศรา  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายแท่นทอง  ทองบน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงธัญญ์กมลพัช  พรรณารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กหญิงคณิศร  ศรีสว่างวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงปารียา  นรานันทน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงชมพูนุช  ภักดีประยูรวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงศิรดา  ศรียศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงณฐมน  วังธนากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กชายสรวิชญ์  ปรีชาฎก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงชาคริยา  ทัตตินาพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงนงนภัส  ตันติปัญญาเทพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายอรรณวินทร์  ทองเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงปภาณิน  ดาก่ำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีพิกุลทองดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายดนัยพัชร  เพ็งกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสว่างวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงศลิษา  ชาญชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กชายตุนท์  นภฤตโกสินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค  เกียรติรัศมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กหญิงณิชภัทร  ชำนาญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กหญิงกานต์ศศิน  อัครศรีวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงณัฎฐวริญท์  ตั้งศิวพงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงอัญชิสา  เต็มภัทราโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กชายนพณัฐ  ทองเย็น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กชายธีรกานต์  ศิริสถิตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กชายณัฏฐ์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กหญิงรุ่งนภา  ธนาสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กชายภิญญู  กุลวรินภัค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายจักรภพ  บูรณศิริวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายณภัทร  แสงพันธ์งาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายเศรษฐิภูมิ  ใจพล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กชายศุภชัย  ชัยเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
655 เด็กชายธณเศรษฐ  สินศุภฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
656 เด็กชายวีระกร  ชวกิจวานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
657 เด็กหญิงวรดา  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
658 เด็กหญิงสุธาสินีย์  วินิตโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงจิณห์นิภา  ภักดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กหญิงฐิติพร  กิตติช่วงโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงอาภาสิริ  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงณัชชารีย์  โคตบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศักดิ์ผดุงกมล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายธนกฤต  สุไชยชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายกริณท์  ชีพอุดม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายณัฐเดช  เชิดในเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอัญชิสา  วรรณกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กชายวิธวิทย์  กิตติสิริพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายปิยภัทร  จันทรเสนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายทิวัตถ์  ฉัตรคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงปัญญาพร  จิตร์ศิลป์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงสุชัญญา  ลายวรรณรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงกันติชา  พิมพ์ดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรชัยสงค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงสุพิชชา  อำนวยนาจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กชายณัฐชานนท์  สุวรรณราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงปทุมมาศ  ภู่พงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กชายภูริณัฐ  บุญมีสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กชายภูตะวัน  สุขชำนาญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กชายศุภกร  ยั่งยืนนาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กหญิงณุกานดา  สารวิทย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายปุณณภพ  จิตต์อารีย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กชายธนัตถ์  ชัยพานนท์วิชญ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายณวัฒนา  สมุทรโคตา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายณัชนันท์  ลักษณะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กหญิงภูชิตา  โชคเจริญยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กหญิงปารณีย์  ลายวรรณรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรพันธ์นุกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายธนวิชญ์  เกียรติศรีธนกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายกันตพิชญ์  ภูจอมจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กหญิงมินทิรา  ประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กหญิงพรายพรรณ  ริมโพธิ์เงิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายนฐพล  จันดาวัลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กหญิงณฐภัค  โฆสิตนุกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กหญิงโยษิตา  ไวชมภู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายธนภูมิ  กงพาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายพิชญพงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กหญิงวาริษา  พิสายสอด โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กชายทินภัทร  บูรณะบัญญัติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงภัชราพร  ตันติศิริโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สินงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายชานนท์  นันทะรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงเอลล่า  เบญญาภา คัทเบิร์ท โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายรัชชานนท์  ไวยพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายธนธม  จรุงสถิตพงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  นิธิศโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายนราวิชญ์  ไชยเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กชายอนุตร  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายพิสิษฐ์  กิมชัยวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงธีริศรา  อนุสุริยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงวรินทร์พร  วุฒิรัตนพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายวฤทธิ์  ไชยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายทยาวรรฌ  เฉิน อี้ซัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กชายธนภาค  พิณเนียม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงกัญญาภัค  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงณัฐณิศา  ศิริวัฒนาเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 นางสาวเบญจวรรณ  วิไลงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงมุทิตา  มั่นทรงธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายพรบดินทร์  ดีสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
730 นางสาวศิรดา  บัณฑิตภิรมย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
731 นายรวิภัทร  ชัยแสงฤทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
732 เด็กหญิงอิสรีย์อร  แต้สุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
733 นายกมลศิษฐ์  ภูรีศิริจรัส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
734 นางสาวกัญญาภัค  ธเนศพลกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีหาวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 นายกริชวชิระ  เชียงทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
737 นางสาวลออรัตน์  สวัสดิ์เรียวกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงณฐพรรณ  เตชะอรุณโน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงฉัตรตฤณ  เครือคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
740 นายธีรภัทร  ธนภัทโรดม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายธีรเดช  อึ้งอำพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายบุญยสิทธิ์  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายศุภฤกษ์  ประดิษฐ์กุลเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กหญิงญาณิน  สนิทวงศ์ชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงดิษญา  จิตติเจษฎาภรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 นางสาวปุญญิศา  รัตนไตรศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 นางสาวสุจิรา  โสดร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นายชลธาร  อุ่นศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 นายธนภัทร  รัตนมนตรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
750 นายธราเทพ  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
751 นางสาวพรรณนิภา  เกรียงไกรวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
752 นายวสวัตติ์  โคตรบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
753 เด็กหญิงวรัชยา  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
754 นายธีรภัทธ  ธงชัยธีรเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
755 นายวัชริศ  ลี้เขียววงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
756 นายพีรดนย์  รัชตะพรทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
757 เด็กหญิงจิตรชญา  สุขกระจ่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
758 เด็กชายทิเบต  รินทะรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
759 นายธเนศกร  ทองสอดแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
760 นายกานต์ภัทร  สิทธิบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
761 เด็กหญิงปาลิตา  จารุวรพงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
762 นางสาวกิรณา  พจนสิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
763 เด็กหญิงณัชกมล  อัมฤตานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
764 เด็กหญิงชนาภัทร  ดาบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายสุรชล  มาลาศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
766 นายณัชรินทร์  วงศ์ตระกูลพิพัฒ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
767 นายจิรัฎฐ์  เกตะวันดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
768 เด็กหญิงพรหมธิดา  สักะทัต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
769 เด็กหญิงบุญญานี  ทองดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
770 นายปิยกร  ทัตติพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
771 นางสาวแพรวา  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
772 เด็กชายภีม  พลนิกรกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
773 นางสาววีรยา  เจริญขวัญเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
774 นายปกรณ์  ทองคำภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
775 นายภากร  เชี่ยวชัยวัฒนากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
776 เด็กชายธีรกานต์  สุทธิบริบาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
777 นายทินรัช  ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
778 นายทวัตร  เดอ ฮาส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
779 นายธนภัธ  สายทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
780 เด็กชายปุญญพัฒน์  เพียกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
781 เด็กชายกฤตเมธ  เกตุแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายรณยุทธ  กาญจนโอฬารศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
783 เด็กชายอนรรฆวรรณ  ชาบุญมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
784 นายธีมากร  สามเสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
785 เด็กชายสพลดนัย  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
786 นายกฤตภัทร  มีคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายอาทิตย์  ชำนาญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 นางสาวธนวรรณ  หฤทัยสุขสันติ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 นายพงศธร  วชิราภากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงจิรสุตา  ทองสุกนอก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 นายธนทรัพย์  คงสงวน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 นางสาวพรชนก  แสงพันธุ์งาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กชายพิทยุตม์  พราหมณ์ชูเอม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นายชีวาวิชญ์  คำพีทะเกษ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กชายพอล  สันตินันตรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นายพน  เพชรเหลือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นายสรศักดิ์  สุทธิอาจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายจักรภพ  ไชยสาส์น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายวีรภัทร  งามเจริญมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 นางสาวธนัชพร  เกตุบาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กชายบุรินทร์  ตรีพรวสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 นายณารุฮิโตะ  ฟุกุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 นายปิติภัทร  นุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงวาสิตา  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายปิยกร  จันทราภรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายรัชตภูมิ  โพธิ์นิ่มแดง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 นางสาวกัญญรัตน์  วัชรินทรชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงธนาพร  รัตนอำพล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงธนัชพร  สมพงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ไตรยงค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงจิราภา  วงศ์วีรกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงนันธริณทร์  นันธเชษภิภัฏ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศีรษะพล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กชายกฤษกร  วาสุเทพรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กชายธีรกานต์  โพธิ์บาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงณิชา  เทพบุผา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงสิตานัน  พรทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงพัชรพร  เสือโต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กชายภัทรญาณ  เสนาเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กชายอิชิโร อะชิตะ  ทสุรุดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงจิลลาภัทร  ลิมป์สิทธิสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงนันทวัน  ชัยธวัชวิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงนาตาลี  พอลเซ่น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ลลิตเลิศวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กชายวรเศรษฐ์  โพธิวรรณกุลพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำเริญทวีทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กชายภัทรดนัย  ไชยราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงบุญสิตา  อัตศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กชายธาม  พงศ์ธำรง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงอัญชิษฐา  บวรทัต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงศศิประภา  ชมภูนิมิตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงอายูมิ  ซูซูกิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กชายนัทธพล  เสริมศรัณย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงธีร์วรา  โคตรโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงอัจฉริยา  เพิ่มวณิชกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงศุกร์เมษา  พรมณีหิรัญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงหทัยพร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงนภกมล  งามวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงณัชชา  แหล่ป้อง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กชายชยพัทธ์  อุตโรกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงนีน่า  แซ่ตั้ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 นายณัฐรักษ์  คำอินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นายพัสกร  หนูทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กชายตรีภพ  ชุมใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กชายชัชพล  ยุวชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กชายรัชพล  สกุลพันธุ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ชาญชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
850 เด็กชายธนบดี  โสมาณวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงสุปวีณ์  แสงระพี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงณิชกานต์  นิลทร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกฤตพร  พินธุรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กชายวรรณจักร  วงษ์ชาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายภูบดินทร์  กวินเดชาธร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายพิสิษฐ์  โชติหิรัญรุ่งเรีอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กชายวัชรพล  เสือโต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงทักษพร  กระพี้ทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงศรีประภา  ศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงศิลป์สุภา  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กชายภคิน  ธนธันยบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงนภัสสร  ราชพงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงจิตณิศา  เตชะวิริยะวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
864 เด็กชายศุภกิตติ์  ริมชัยสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
865 เด็กชายรัชพล  เล้าประดิษฐ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงณิชากร  ภายสันใจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงศุภาวิกานต์  เสียงอ่อน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายณัฐนนท์  โภคสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายเมธัส  ดำรงค์มงคลกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายรัชชานนท์  อึ๊งสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายชโยดม  ฤกษ์อภิสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กชายณัฏฐชัย  พรกิตติยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กชายนันทิศักดิ์  พนมชัยจิรกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กชายปกรณ์  เชี่ยวชัยวัฒนากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายนราธิป  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงวิภาดา  พุทธนิมนต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
878 เด็กหญิงนัชชา  เสริมศรัณย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
879 เด็กชายกฤษฎา  เทพอินทร์แดง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายศุภวิชญ์  เกตุแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กหญิงวริสรา  เจรจาศิลป โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
882 เด็กชายพลภัทร  จันทรเสนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กชายทรงกฤต  ขวัญประชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 เด็กชายจิรภัทร  รัตถา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
885 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  รัชตะพรทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
886 เด็กชายณรงค์ชัย  ตรีพรวสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
887 เด็กชายสมิทธิ์  วงษ์วิไลวารินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กชายณัฐรัชต์  แสงชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงกานตินา  บุญประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กหญิงธัญรดา  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 เด็กชายสิรภพ  จูมพรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
892 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศรีกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงพรสุรีย์  ตันวัฒนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงสุจิรา  เนียมปาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
896 เด็กชายพศิน  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายปาณัสม์  เลิศแสงอรุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงพิมพ์พิสิทธิ์  สารสม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
900 เด็กชายณชล  ชมประยูร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
901 เด็กหญิงสุนันทินี  สมภักดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายนราวิชญ์  นามดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
903 เด็กชายศุกกิจ  ศักดิ์กุลพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญสินชัยธนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงกิรนัฐ  เสนานุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จิตคุ้ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
907 เด็กหญิงพรปิติ  พรมโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
908 เด็กชายภูริพล  วงศ์แสงงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงภัทรมัย  โพธิ์ศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
910 เด็กชายโชคอนันต์  ปานเชียงวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
911 เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
912 เด็กหญิงสุจิรา  วิทยากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สุรินทร์วราโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธารทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
915 เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
916 เด็กหญิงธัญพิชชา  มูลมะนัส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายธนวุฒิ  พนาลิกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงมลฐปราญ  เดอ ลิโซ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงธันยชนก  ธิติศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงกุลกัญญา  สายสุพรรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
922 เด็กชายปิยะ  ทิพยาลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มะโนมัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายยศภัทร  รัตนประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
925 เด็กชายบุญอนันต์  รวิโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงอิ่มบุญ  รวิโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงคณิตา  ผลพิพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
928 นางสาวธัญยธรณ์  อาจจิตร์เอิบ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายธนกร  คำมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นายภูตะวัน  กลั่นไพรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 นายภีร์  เพียงพอ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงนัฐร์การ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 นายจักกาย  จินดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กชายสิชล  สุวัณณกีฏะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายธนชัย  นันทิตระการ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กหญิงไปรดา  เวียงวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองใบ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงฐิติพร  คุ้มกุดเขียว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
939 เด็กชายทองตรา  ศรีทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิริยะภาพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายก้องศักดิ์  อักษร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายปฏิพัทธ์  วังสะพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายศุภณัช  มีคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายธีรภัทร  สวัสดิ์นาที โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงกีรติพร  ศรีสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายสิวะสิทธิ์  หอมทุมมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายศิรวิทย์  พันธ์โคตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
948 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  หารคุโน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายภัทรพล  นอสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายวิธวินท์  พานเสน่ห์ศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
951 เด็กหญิงวรรณวนัช  เพ็งกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
952 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีทุมมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายประกาณฑ์  ปฏิเตนัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
954 นางสาวพวพร  บุตรดา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 นางสาวศุภพร  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
956 นางสาวภทรวรรณ  ธนะศิรังกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
957 นางสาวเบ็ญญทิพย์  แววศร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
958 เด็กชายภาณุพรรณ์  พิชัตพงษ์ไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
959 นายยศชน  เสนาสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
960 เด็กชายประกาณฑ์  ปฎิเตนัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
961 เด็กหญิงธัญธิดา  วีระวัธนะชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
962 เด็กหญิงพีรดา  หมื่นหน้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
963 เด็กหญิงกานต์จีรัสย์  วิไลกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
964 เด็กชายภูริเดช  บุระคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
965 เด็กชายครองภพ  เพ็งพา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
966 เด็กชายจิติศักดิ์  โภคาพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
967 เด็กหญิงแพรวผกา  โชติพินิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
968 เด็กชายวัชรพล  บุตรไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
969 เด็กชายวิศรุกานต์  นามคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
970 เด็กชายนิติภูมิ  จักรกะเสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
971 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ปัดถะวะโร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
972 เด็กหญิงนัยรัตน์  รัตนอนันต์ยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
973 เด็กหญิงณิภัชญา  สารีพันดอน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายอนฆพรรษ  ชาบุญมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
975 เด็กชายปิยชัย  รัตนบุรานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายธนพงษ์  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายธนวันต์  นนทะศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายไชยวัฒน์  จิระพัฒน์กำธร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายนนธวัช  เวียงคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
980 เด็กหญิงนงนภัส  เอกธนบดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
981 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีวรกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายบริวัตร  สุนนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายพิสิฐชัย  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายธนภัทร  อารัญภาณุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
985 เด็กชายรัฐภูมิ  ประดิษฐด้วง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
986 เด็กหญิงธันยุพร  วิสารทกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงกรกนก  วรรัตนธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงรวีวรรณ  อธิเษกมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กชายสิริ  แสวงโชคชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงไอรดา  ประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายธนพล  แก้วประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายคณิศร์  ซื่อพัฒนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กชายชานันต์  แก้วพินิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กหญิงวิภาภรณ์  คำมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วก่า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงพิชชา  พฤกษติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กชายธนวัฒน์  ธีระอกนิษฐ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายปุณณวิช  หวังไมตรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายกฤษฎิ์  กาญจนบัตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กชายภูบดินทร์  แดงสำราญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กชายจักรภัทร  ดวงมาตย์พล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงไอรินทร์ลดา  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายเจษฎากร  สมสาร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจกล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายสัญพิชญ์  สิริโยธิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงดาธชา  วีระจิตสกุลงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธนันพงษ์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายสุวพิชญ์  แซ่เตีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายณัฐฎ์ภวัต  ชาลิตสกุลชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายศตวรรษ  พรมพันห่าว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงฑิตฐิตา  อิ่มแผ้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายชนัต  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญมาศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงปิยะธิดา  พูลเขตต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กชายปิยบุตร  ปุณยานันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงฌัชชา  บุญมาตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงอรุชา  วงษ์สินธุ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายณัฐพล  สุนนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายลีณวัฒน์  เสงี่ยมพงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงณัฐรุจา  บุญสม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงอลิสา  สกุลคู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงพิชชาอร  พรมแสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีนพรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายกันตพัฒน์  ดุจหทัยวิวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงธัญสิณี  ศรีหรั่งไพโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรีชาอนันตกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายภารุจ  เกียรติศรีธนกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายนิธิกร  ตั้งกิตติเกษม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สานจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายธนภัทร  พงศ์ปรีชาไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีภักดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงเจนนิสตา  วงศ์รักตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงวิมลรัตน์  ดารารัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กหญิงธนพร  ทับปัญญา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายธฤต  นิตุธร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายกฤติน  วนิจวรางกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงภัทรภร  เปรมปรู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงจิตตานันท์  วณิชจิรวัฒก์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงธนัญญา  กรรณสูต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายณัฐดนัย  กลิ่นหวล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงธันยธรณ์  เกียรติสยมภู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงณัฐหทัย  แชง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายปาณัสย์  รุ่งเรืองไตรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงกนกกาญจน์  โคตรบรรเทา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงญาโณทัย  โคตรบรรเทา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงคติยา  ศรีกุลวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงฑิตยา  จำปาวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กชายรติทัศน์  นวลศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายปิติพงศ์  ปัญญาใส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายกฤตเมธ  มาธิสุทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงฐิตารีย์  สุทธธรรมจิตโต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงยูมิโกะ  ฮากิโนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายพัฒนศักดิ์  เรืองภวา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายภัทรพล  กิตติกาวสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายฐานันดร  จำเนียร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินทรพาณิชย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงทัศน์มน  รุจระชัยพงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายกฤตธี  ไชยผาสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายณัชชพัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายภูเบศวร์  ช่อผกา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายกิตติภูมิ  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงภนิตา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงณัฐพร  อังกลมเกลียว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงสุกฤตา  ทัตตินาพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายศุภเกียรติ์  สว่างรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงดลยากร  ฮวดคุณประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายพงศ์ปณต  โพนบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงภัณฑิรา  เขมกรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายธิติวัฒน์  จิระสุวิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายก้องภพ  ใจกล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงเบญจวรรณ  อิ่มวิลาศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงแพรชมพู  พิทักษ์ทิม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงจิตตานันท์  พัฒน์พงศ์ไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงชัญญานุช  โคตรประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สิมพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายมาร์คุส อลงกรณ์  ฌองเวิรทซ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายภูมิรักษ์  ชัยมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงขวัญจิรา  พิทักษ์สฤษดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงจิณณพัต  ภักดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สร้อยสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงธันยภรณ์  จันทะชุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทศศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงณหทัย  สังขวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายสรุจ  พิลาตัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายศุภานน  งามจันทึก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายนพสิทธิ์  เตโชศรีสกุลไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงมธุรดา  หมั่นวิชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงธนภรณ์  เพชรดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายปวริศร์  เรืองจิรพจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายนันทภพ  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงพลอยใส  บรมปิยสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงรวิสรา  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายปฐวี  พิเสฎฐศลาศัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงปิยะวัลย์  ตู้เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายศุภกร  ศุภกิจอนันต์คุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายชยพล  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายธีรดนย์  โคตรพันธุ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงบุญยานุช  เดชยศดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายวรัญญู  ไชยฉัตรเชาวกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงยศสุดา  เสนาสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายรัชชานนท์  แสงทะลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายปพนวัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายกฤษณะพงศ์  คงตระกูลพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายชญานนท์  นินยวี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงธนัชชา  เต่าแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงณัฐธิดา  รียะวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงชยพัทธ์  ธิติศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิ์ใต้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงชัญญพัชร์  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงณัชชา  เฮนริคเซน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงเขมรินทร์  โพธิ์เปี้ยศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงณิชา  ดาวังปลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงศุภิสราช์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กหญิงจิรสุตา  ศรีโบราณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แก้วเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กหญิงปาริชาติ  พรมแสน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กหญิงอมรรัตน์  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1127 เด็กหญิงณัฐนิชา  นิรานนท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงกฤติยานี  รัตนไตรศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงธัญธิตา  เวียงพล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงชวิศา  งามขำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงชัญญาภัค  อัญโญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ติณจินดา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์พันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงบุญยนุช  พูลทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงรตนพร  เรืองผล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์แดง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1139 เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงญาณิศา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงแพทรียา  เมอร์เรย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1142 เด็กหญิงชนิกานต์  ตุงคะสมิต โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงณัชชา  พลภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงกีรัตยา  สุรวิทย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1145 เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงสิรินดา  อุดมพานิชย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงศิรประภา  ภาสองชั้น โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงสุพิชชาพร  เรืองอุไร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงขวัญทิพย์  สิงห์สาธร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงปพิชญาดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงอินทัชชา  ศรีสุจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงอมรัตน์  วรรณคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงภัสรา  นรานันท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงธนพร  ฝ่ายทะแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงภัทราวรรณ  ภาสอน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงชญาดา  บริรัตน์ฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงภัคธีมา  ธุระพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงราชิดา  แสงศิลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงกันตพร  อังคะฮาด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงวิภาดา  ดารารัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทะบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจเที่ยง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงนันทภัค  อิธถาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงอภิญญา  ฉ่ำสิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1168 เด็กหญิงรินกะ  นิชิ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1169 เด็กหญิงพิชญา  อโนชาเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงสโรชา  ริยะสุ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงปุญญิศา  ก้อนกลมเปรี้ยว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงวริศรา  สนทนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงปพิชญา  สนทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงชรินธร  สุภาพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงวิชญาดา  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงกฤติมา  ดาแร่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองสา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงกนกพร  คำพิลักษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงศิรินารถ  นามแสง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  พยัคฆพงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงกัญจน์ชนก  ใจอ่อน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์พุฒ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แก้วสมบัติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิชัยยา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงธัญชนก  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กหญิงปริญญ์  กมลผาด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กหญิงเนตรชนก  ฉิมจารย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงศิรประภา  น้อยลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงขัตติญา  สอนเชียงคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงสุประภาดา  ปาวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กหญิงณิชา ธัญญ่า  คูลไมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงณัฏฐชุดา  สอนไชยาชูวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงสุชาวดี  คงกระพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงรสริน  ตั้งเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กหญิงปวีณา  สายวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กหญิงพิชญธิดา  หงษ์ทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงอภิชญา  กาอุปมุง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  เสียวสุข โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นุ้ยห้วยแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงสิริกร  ทองสา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงศุภัครัตน์  พระภิเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงจินตปาตี  ศิลาเหลือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงจิณณะ  โคตรโมลี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงรุ่งฤทัย  จันทจร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พฤกษชาติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงพิมพิชา  ไชยสุข โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุบภาที โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงกมลชนก  แสนสิงห์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 นางสาวกานต์ธิดา  มหาโพธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงสุวนันท์  ชาญนรา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงชนากานต์  รุ่งเรืองวุฒิกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 นางสาววรรัตน์  อ่านพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 นางสาวธันยาณี  ตรีวัฒนสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 นางสาวกรกฏ  พนาวัฒนวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กหญิงพลอยวรีย์  จินดาเพ็ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 นางสาวพิธาณี  ศรีวรรณะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงอนัญพร  พรหมอินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 นางสาวทิพเกษร  ยอดคุณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงกฤตยา  กมลผาด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 นางสาวชมิตา  หล้าคอม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 นางสาวณัฐณิชา  อุปมะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กหญิงอภิชญา  ปัชญาเมธาวี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 นางสาวภัทรพร  สิงห์ทองชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กหญิงภควดี  พานิล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 เด็กหญิงกชพร  ทีฆธนานนท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  ัสีพิมพ์สร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 นางสาวณัฐณิชา  คำชาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงบวรลักษณ์  อุดมมงคลกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 นางสาวจีราลักษณ์  เอี่ยมนิรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงชญานิศ  บุญพา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 นางสาวอสมา  แก้ววันทา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 นางสาวพิริยานันท์  ไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 นางสาวภัณทิรา  โพธิสว่าง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 นางสาวนภัสสร  พลายพงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 นางสาวนวพร  โลมินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 นางสาวภูรดา  คำมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงสิริยากร  วงษ์โสภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 นางสาวมัทวัน  นิลนุ้ย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 นางสาวสุกัญญา  จันทร์วัฒนดำรง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 นางสาวอาภาพร  ตอนใต้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นางสาวศิลาพร  พลเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กหญิงสุชัญญา  ตงศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นางสาวชลันดา  ประชุมชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กหญิงสุชาดา  ลุนละวงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1249 เด็กหญิงณัฐมณฑน์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงนิธินาถ  แก่นใจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงศิริขวัญ  วามะลุน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เนื้อแก่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1253 เด็กหญิงเนตรนภา  แสงเนตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กหญิงละอองฌาน  อุปรินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กหญิงนัฐญาพร  ทิศาใต้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มสบาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กหญิงพิมพ์พัดชา  เมธาณัฐยศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงจิตตานันท์  ประชุม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงนัฐฐยา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงพิชญาภา  คงสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงณัฐมน  อู่จอหอ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงสิรินดา  เทียมสุข โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงสิริลดา  พิมพ์ทวด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงอนันญา  จันทร์อัมพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงณภัทร์  ทัตตินาพานิช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงโยษิตา  คำมี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมีคร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงพรวิรุณ  เลิศวงศ์ษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกชพร  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำวันดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงฌัณไชด์  คำภูแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงทับทิม  จันทร์หล้า โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงอรทัย  จันทะศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงศรินรัตน์  ผาติชัยเกียรติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงพิชชาอร  อินทร์พันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงธมกร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงสุชญา  เมืองเชียงหวาน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงมีนารัตน์  สาคมิตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงสุภาวดี  บุญรวม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิวปัญญาพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงกุลยา  เมธาสิทธิ์ธนโชติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงจิรัชยา  เป้าป่าเถื่อน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงรัญชิดา  กิตติปัญญาศิริ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงปุณยนุช  เวียงคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงรมิตา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงพชามญชุ์  สันตะวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงชาลิสา  วชิราภากร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงตรีชฎา  แม็คโดนัลด์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงประสิตา  ก้อนกลมเปรี้ยว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงหทัยภัทร  วงศ์อาษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงเพชรลดา  จรรยาวาณิชกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีพันธบุตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  รัฟเทอรีย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงชนนิกานต์  กองมณี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงนครียา  ฐิติเจริญธรรม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงนันฑิชา  โทขัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงสิริธิดา  นันธานี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงพิชญาภา  งามเหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงชนิตปรียา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงธัญชนก  มักโกมินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงสิริพร  คิดสง่า โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงจรัญญา  เจริญบุญภากร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงปราณปรียา  เค้าโคตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงอาริยา  สีมาวุธ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงณมน  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงสุภาวิตา  มิ่งวัฒนชาติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงนันท์นลิน  ชัยจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีทับทิม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาไชย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงปริชญา  กองมณี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงพัชร์หทัย  จันทร์สมคอย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงสวิตตา  พรหมคุณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงกวินทิพย์  แสงแก้ว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงภคมน  อารมณ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงณัฐฐา  โยควัด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1325 เด็กชายบุรัสกร  พรมยาลี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1326 เด็กชายปรีดิวัฒน์  อุดมวัฒนารักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1327 เด็กชายศุภกฤต  ไชยพะยวน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1328 เด็กชายภาณุพงศ์  นามมนตรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1329 เด็กชายอัศวิน  มั่นวิชาธร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กชายศิวะพรหม  วีระชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายรัฐภูมิ  กองสมบัติ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1332 เด็กชายชนิตร์นันท์  สิงหาบุตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1333 เด็กชายชาร์ช ฮาเวิลด์  คูเบิล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1334 เด็กชายจักรภัทร  พัฒนสิงห์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1335 เด็กชายศุภกิตติ์  อัศววุฒิโรจน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1336 เด็กหญิงธีรพร  อุดมสิทธิพัฒนา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1337 เด็กหญิงพรรณนารา  พนาลิกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1338 เด็กหญิงรุ่งทิวา  สัมมา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงจิดาภา  ศิวาภรณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์อุดม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กชายรณธีร์  หล่อตระกูล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชร์รัตน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กชายธนกร  แสงสอดแก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กชายภูริช  ลุนาวัน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กชายปฤณ  ปีนะสา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงคามิลล่า  ดั๊มม์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กหญิงพิมพิศา  ผาตินาวิน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงคีตภัทร  พลสมัคร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงลดาพร  ชุมปลา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายภัทรภณ  จันทร์สันวล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กชายเมธัส  อินมียืน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงวนัสภรณ์  แจ้งกำพี้ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุนทรแตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงกชพร  เม่นขาว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงสุภิฬฎา  สันสมบัติ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงดลยา  ธาตุทำ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1357 นายกฤษณะ  แสงทรัพย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1358 นายธนายุทธ  จันทรเสรีรักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1359 นายพงศ์พิสุทธิ์  เตาะอ้น โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1360 นายธีรภัทร์  ฮาดดา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1361 นายอลงกรณ์  อนุวัฒน์ประกิจ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1362 เด็กชายชาญณรงค์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1363 เด็กชายศุภกร  กุลวงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1364 เด็กหญิงบุณญาพร  บุญเลิศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1365 นางสาวยศวรดี  เดชยศดี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1366 เด็กหญิงกวิสรา  ชาญสุข โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1367 นางสาวทอฝัน  เฮืองฮุง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1368 นางสาวชินานาฎ  รุ่งชัยทักษะ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1369 นางสาวกิตติกา  ดิลกวิลาศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1370 เด็กหญิงศิรัญญา  ชินฝั่น โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1371 นางสาวสุธารัตน์  คำบอนพิทักษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1372 นางสาวนัทรีญา  อุทิศบุญ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1373 นางสาวอินทิรา  บุญกอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1374 เด็กหญิงภัทรธีรา  พากุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1375 เด็กหญิงพรนภัส  บรรเทา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1376 เด็กหญิงหญิงจณิสตา  พรพานิช โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1377 เด็กหญิงพรนภัส  บาลี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายพบธรรม  วิเชียรแสน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายกิตติภณ  ประมูลจักรโก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายอินทัช  อ่อนตา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายพงศณภัทร  เพชรสมบัติ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายประวิทย์  ธชทรงธรรม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายพงศกร  คงขุนทด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายชยุตม์  บุตรโพธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงชัยวุฒิ  โพธิ์พระ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กชายเกียรติพงศ์  เพชรสังคูณ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายพฤฒพงศ์  โคตรบึงแก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายธรานนท์  สุขตัว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายญาณภัทร  พรหมอินทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายอรรถพร  กุลแก้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายวรศักดิ์  สมใจ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุระชน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายภูริพัฒน์  นบนอบ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายศุภณัฐ  ราชรองชัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ตั้งวิริยะพงศา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายธีรภัทร  ดิษจันทึก โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายวศิน  แสนละเอียด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงวริศรา  ฤทธิ์มหา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงพริมญาดา  วิมลลักษณ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงศตพร  แสนวัง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงแคทรีน่า  โฮห์มันน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงณิชาภัทร  โนนคู่เขตโขง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงสุภาดา  แก้ววิเศษ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงธนพร  จงพิมาย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงภรณ์ฐิชา  อุปโท โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงอิสรีย์  เจริญลาภถาวร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงธารา  ภาโนมัย โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงนิรดา  ปุ้ยธนาวัฒน์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงปนัดดา  ทางาม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายสิรภพ  จุลกทัพพะ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายสิรวิชญ์  จุลกทัพพะ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายพัชรพล  คานทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายวิทวัส  พลสิมมา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายสันติภาพ  แก้วคูณเมือง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงณัฐรัมภา  ไชยโส โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงวริศรา  ภูวเดชกุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงนัชนันท์  อินธิสาร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงเณรัญญา  ไชยฤทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ประนนท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงพิชญาภา  รชตวงษ์จันทร์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงอนัญญา  มีจันที โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พยัฒรงศ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายณัฐชนน  สมิงราชา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงลุยซ่า เอพริล  เคร็นชอ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงกัญจน์  วงศ์เพชรารัต โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงจรัชยา  พาลิวงษ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ขวามาตร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงวริศรา  ปุระเทพ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงนิศานาถ  มีคำแสน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงโสริญา  หัตพรม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงงามศิริ  ทองทา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงไบรโอนี่  นิโคลัส โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงลักคนา  รอบคอบ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงเปรมสุดา  ราชคูณ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายธีระพัทธ์  ศรีขว่าง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กชายแอนดรู  มิทเชล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายปราโมทย์  เสนาสุ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กชายณัฐวัชต์  รื่นเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายนรภัทร  โคตรมณี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายพีรบูรณ์  กรองทอง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายจักรภัทร  วิชากุล โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขรมย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายนิธิโชติ  มิ่งมิตรมี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายนิติพันธ์  ชมขุนทด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายวัปปิยะ  บุดดีคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายธีระพัฒน์  พิลาตัน โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กชายวุฒิภัทร  ผลอุดม โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายอนุชา  พันธ์เสนา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายอนุชิด  อ่อนศรี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงวรินทร  วิเศษเลิศ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงวัชราภา  สินทร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงอลานนา ฟ้าใส  แมคไนท์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไชยนา โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงบุญสิตา  ลาลด โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงอินทุอร  พัฒมี โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงภานุชนารถ  แซ่โง้ว โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงพิชากร  หลักคำ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงภัคจิรา  ชนะทร โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงดลชนกภรณ์  ลาสงยาง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงชนาพร  เรืองทิพย์ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงวาสนา  พิมพ์ศิริ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงเบญจพร  กลัดกันแสง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงณิชา  แสงใส โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายพงษ์ศรัญ  แซ่ลี้ โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงนิวารัตน์  อเนกเวียง โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงธัญฤทัย  วีระวัธนะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงอารีญา  แก้วกล้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงบุณรดา  เหลืองฐิติสกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงพัตรพิมล  ตั้งจิตวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กชายดลชัย  ศิริธีระวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงกฤษณา  สุตาวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงน้ำฝน  ทุมลา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กชายศิวกร  หนูแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงนภาพร  ภาคกุหลาบ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หล้าชาญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กหญิงสิริกร  ศิริศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงนันทิพร  โอนากุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กชายณรงค์วิทย์  อัครสาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงสนปัตตาเวีย  สุริยะไชย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กชายธันยพรรษ  กันหาจร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงเกศกนก  ยอดญานะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กชายศุภณัฐ  สระศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายเอกสิทธฺ์  เคนถาวร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายณัฐวุฒิ  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กชายศีลวัตร  โพธิ์รอด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงชัยรัมภา  แซ่นิ่ม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายชานนท์  เชียงไฝ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงกฤติยา  แก้วดวง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายวิษณุ  คำอ่อน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงยูริ  ชิเยโมเนะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กชายกฤษดากร  สิงห์ทิศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กหญิงณัชชา  ศรีกสิกิจ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายณัฐวัชร์  อิทธิพลกังวาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงกิตติมา  พนาลิกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กหญิงพัทธนันท์  ไพรตื่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงอภิชญา  ชานนตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงกัลยาณี  ชาหอมชื่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงปารวิร์  อุนาธิเน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงนภสร  รักษาแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงศุภฉัตร  เนื่องชมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงจอมขวัญ  ตราชู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงจิรปรัชญา  ขันภิบาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายชยานันท์  การธนะภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายเมธัส  แก้วบุปผา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงนงนภัส  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงอาภัชนีย์  หินนะกาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงนารา  โคตรบุญมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงปานระพี  ภูริศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงธรัลรัตน์  เหมวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงมุกดา  เหล่าประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายสุธินันท์  สุขใจ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กหญิงอชิรญาณ์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงภัศรา  วงศ์จินดารักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1515 เด็กชายรชต  เพชรชาลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงปิยวรรณ  บวมขุนทด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงภัทรียา  ขุนอินทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กชายปฏิภาณ  สารีวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ไผ่ป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายภาณุวิชญ์  พลไพร่ฟ้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1521 เด็กหญิงชลลดา  หาญประดิษฐ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงจิดาภา  จุรุเทียบ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1523 เด็กหญิงธรรณชนก  มาลาภูมิ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1524 นายปิยมาดา  คำโสภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงสิรินทิพย์  รัตนชาติวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1526 เด็กหญิงปวรา  สดใสย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1527 เด็กหญิงมุทิตา  พลเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงนฐกร  เหล่าศิริวิจิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงดลพร  สุพร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กหญิงอัจฉรา  ใจชื่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายวรัญญู  ปานมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีเมือง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1533 เด็กชายวรโชติ  วระแสน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงกอรญา  ศรีราเกตุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กชายธนัช  พนมเริงไชย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายพงศกร  ศิริตัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายศุภกร  เขม้นงาน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายปวรปรัชญ์  เกาะสูงเนิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงพิณัฐเอม  ม่วงคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงอริสา  ชิยางคบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงญาทิชา  จันทรศรีสุริยวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายภูมิธัมกิตติ์  วงศ์จารุวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายธนดล  เพียโบราณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กหญิงอภิสรา  สมงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1545 เด็กชายทัตพงศ์  พรมะณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงสโรชินี  ศรีสุนทร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1547 เด็กหญิงจิณัชฐตา  ธาตุทำเล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1548 เด็กหญิงวรรณวนัช  กิจเอื้อวิริยะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1549 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์หาจักร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงศิริประภา  นาแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1551 เด็กหญิงอารดา  นิตทยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1552 เด็กหญิงชินานา  แสงชาติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1553 เด็กหญิงชนัญชิดา  กิตติอุมาพร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1554 เด็กชายกฤษวภัทร  ชุมพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1555 เด็กชายพิชญพงษ์  สายพัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1556 เด็กหญิงริญญ์รภัส  ธิติวัฒน์ธนะกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1557 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  พรมสอน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1558 เด็กหญิงอัจฉรา  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1559 เด็กชายชัชวาล  คำบึงกลาง โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กชายสุวีรร์วัฒน์  พิมรินทร์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาจันพันธ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กชายทฤษฎี  สีขาว โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้อมประกาย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กชายกิตติกวิน  ศรีรงไชย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงอัญชลีภา  น้อมระวี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กชายปณิธาน  ประพฤติชอบ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงวิการ่า  หาญธงชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงมวัดดะฮฺ  นุ้ยผอม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หวานเสียง โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงกนกอร  ภูธรรมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีวิเศษ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กหญิงพันวัสสา  อินนอก โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กหญิงศิรดา  ขะมวดทรัพย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงมุกดา  อินทมุข โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงพิมประภาภรณ์  หมีกุละ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1576 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประกอบศรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงฐาปนี  แก้วกันยา โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงณิชา  ปัจฉิมบุตร โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงพาขวัญ  พิมพ์โคตร โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บ่อไชย โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กชายณภัทร  วินัยแพทย์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กชายศิริโชค  วงศ์วีรกิจ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชไรเวอร์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงปูชิตา  พฤกษจะมาศ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กชายนรวิชญ์  บัญญัตินพรัตน์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มาชิโกะ  คาเตะนะ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1587 เด็กหญิงนิชานันท์  สงคราม โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1588 เด็กหญิงปารวี  พฤกษจะมาศ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1589 เด็กชายปกเกศ  คอนขำ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1590 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งหลักมั่นคง โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1591 เด็กชายมรรษ  บุญรักษา โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายณัฐธนวัฒน์  จันทสุรียวช โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงอัมพรรัตน์  ถนอมนาค โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีชัยยศ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายธนพล  แก้วศรี โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1596 เด็กชายทยา  ทัตติยกุล โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงพรอุมา ริเบคก้า แมร์รี่  ฟ๊อคซ์ โรงเรียนปรมินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงทิพย์วิภา  ผิวโพธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1599 เด็กชายชลธาร  ทองดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงสุทธิดา  มาตย์แสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงปริณ  คำสัตย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กชายวรากร  อัศวเมธการุณย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1603 เด็กหญิงอัจฉรียา  พลราชม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1604 เด็กหญิงชนิกานต์  คนซื่อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1605 เด็กชายภูศิษฐ์  ถมยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1606 เด็กหญิงธัญญาเรศ  แซ่ตั้ง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1607 เด็กชายวีรภัทร  เสนานันท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1608 เด็กชายชวพล  หงษ์ชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1609 เด็กชายธิตินันท์  ด่านดาหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1610 เด็กชายศุภชัย  ยามี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1611 เด็กหญิงบุญญากานต์  แสนมณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1612 เด็กหญิงญาณีรัตน์  พุทโธ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กชายภูชิต  สายวิชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1614 เด็กชายญาณันธร  อุมิตะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงปัณฑิตา  กลางยศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1616 เด็กหญิงฐานิกา  เหล่าจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1617 เด็กชายกฤต  นามอุตวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1618 เด็กหญิงโรส  ฟรันเกิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1619 เด็กหญิงศิระภัสสร  คิดควร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1620 เด็กชายธรรมชาติ  สาระภูมิ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1621 เด็กชายทศางค์  ฝ่ายเหนือ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1622 เด็กหญิงนภาพร  เกษแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1623 เด็กชายก้องภพ  สิมสีพิมพ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1624 เด็กชายสรยุทธ์  เรืองประทีป โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1625 เด็กหญิงเมรินทร์  ศรีเพิ่มภูมิ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1626 เด็กหญิงมาติกา  นาสว่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1627 เด็กหญิงกิ่งเพชร  พันอินากุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1628 เด็กชายดุษฎี  กองสมบัติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  นิลทะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงนพรัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายภัทรพงษ์  หลี่ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กหญิงปรียาพร  หลี่ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กชายชินวัตร  นิยมคุณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กชายจักรภพ  วงศ์วุฒิวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1635 เด็กชายธนรัชฎ์  จวงแบ้ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1636 เด็กชายแม็ทธิว  ซาลาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1637 เด็กหญิงอัญชิสา  บุตทะสุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1638 เด็กชายผ่องภาคย์  ไทยหอม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1639 เด็กหญิงสิริญาภา  สิงห์สุพรรณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1640 เด็กชายเจษฎา  คนงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1641 เด็กชายสุขวิทย์  ไชยมณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1642 เด็กชายณัฐพล  สมัยจารุวัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1643 เด็กหญิงอธิพร  แสนประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1644 เด็กหญิงสุภาพร  สุระดะไนย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1645 เด็กหญิงวิยะดา  สิยาคะบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1646 เด็กชายภควัฒน์  สีดาบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กชายเกรกเกอร์รี่  จันดาเบ้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายนัฐพงษ์  บุตรศรีสุทธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายอัครพนธ์  บุตรโคต โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กชายมินธดา  ดวงมาตพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงพรปวีณ์  มาหลิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กหญิงภัทรลดา  บุตรธนู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กชายอานุภาพ  ด้วงโคตะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 เด็กชายณัฐวัตร  บุญมาตุ่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 เด็กหญิงพิกุล  หลักหนองบุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 เด็กชายชานน  จันทร์ดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 เด็กชายนพรัตน์  สเตอร์ลิง ฟอร์บส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงษ์ชมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กชายจักรภัทร  ว่องเอกลักษณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1660 เด็กชายธนกร  โกดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1661 เด็กหญิงเปี่ยมพร  พลเวียงพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1662 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  พลเวียงพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1663 เด็กหญิงเปรมวดี  จันทร์สุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1664 เด็กชายพงศ์สิริ  ศิริสถิตย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1665 เด็กชายพุฒพงษ์  ยาวาปี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1666 เด็กชายกามนิตย์  ทิพย์นนท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1667 เด็กชายมินธาดา  ศรีโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายกรณ์ดนัย  เที่ยงตรง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงศิรภัสสร  สิทธิสวนจิก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงกฤติยาพร  แก้ววิเชียร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงณิชกานต์  ผลผาสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กชายพีระภัทร  สอนสุภาพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายธนกฤต  แก้วจินดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงสโรชา  ภูสีเขียว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กหญิงธีมาพร  ชาติโสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ทากุ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หน่อสีดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายอนุรักษ์  บัวคาน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายกิตติภูมิ  กลางโยธี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายคุณานนท์  ขุลีดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายสตญ  อินทรีย์จ่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงวรัญญา  ประทุมวัน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงประภาดา  โนวฤทธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายภูเบศ  มุมอภัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงกัลยาณี  การมาโส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงรททยา  ปิ่นทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายภัทรพงศ์  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายติณณภพ  วงษ์ขุลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายพงศธร  ภูริศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายนันทพงศ์  สุดธง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายรัฐพล  พิมพ์ขันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงชวิกา  เต็มนิธิรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1693 เด็กชายสรชัช  สีชัยชู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายธนภัทร  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1695 เด็กชายทัศน์พล  สีทะบาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายธีรภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงศรุตรา  ภู่ภิญโญศิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงศิรภา  เหลาภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายพิทวัส  ประทำมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายธนสิน  เคนโสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงสุภัสสร  ยศดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1702 เด็กชายพลับพลา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กชายโจนาธาน  ทูเอต โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงอัญชิสา  หน่อสีดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายคณิน  ชาติโสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงนลินนิภา  มีวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายรัชพล  ใจทน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงอารียา  ศรีประโดน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงปิญชาน์  ศรีไพรวรรณ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายพหล  โคตรโยธา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1711 เด็กหญิงปิยธิดา  แสงสุริย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1712 เด็กชายณัฐวัฒน์  คุณาโพชน์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1713 เด็กชายธรรมรัตน์  พันธุ์คุ้มเก่า โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1714 เด็กชายยุทธพิชัย  ยามีภักดี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1715 เด็กชายรัฐศาสตร์  นำซุน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1716 เด็กหญิงรวิศรา  ศรีระหัส โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1717 เด็กหญิงชนิตสิรี  อุปโคตร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1718 เด็กหญิงอัญญานี  ป้องนอก โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1719 เด็กหญิงกรรนิกร  พิมดี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1720 เด็กหญิงปิรันธนา  หน่ายโย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1721 เด็กหญิงพรรณพัชร  พันวงษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1722 เด็กหญิงเมธาวี  สมานจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1723 เด็กหญิงวารุณอร  ใจช่วง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1724 เด็กหญิงสโรชา  วงศ์เทเวช โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1725 เด็กหญิงสาวิตรี  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1726 เด็กหญิงสิริกัลยา  รสโสดา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1727 เด็กหญิงพิมพ์พลอย  บริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1728 เด็กชายจุติชัจจ์  วาณิชยธาดาพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1729 เด็กชายเอกรินทร์  แสงสกุล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1730 เด็กชายกัญญลักษณ์  มาตะยา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1731 เด็กหญิงธนัชพร  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1732 เด็กหญิงอริสรา  ปัสสามา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1733 เด็กหญิงอุทัยรัตน์  น้อยบุตร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1734 เด็กหญิงจันจีรา  ซุยสียา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1735 เด็กชายสรวิชญ์  ภูแนบเนียน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1736 เด็กหญิงรมิตา  แพงสา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1737 เด็กหญิงรัตนาพร  อุดะรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1738 เด็กหญิงผกาแก้ว  ฉายแสง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1739 เด็กชายธนาธิป  เมืองเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1740 เด็กหญิงชนิกานต์  ภรีศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1741 เด็กหญิงเปนมฤดี  กลมเกลียว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1742 เด็กหญิงพรพรรษา  พระสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1743 เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1744 เด็กชายภูริภัทร  ศรีวงษา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1745 เด็กหญิงยองฮา  คิม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1746 เด็กชายชัยวัฒน์  จิตรสะดวก โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1747 เด็กชายวรุจน์  คมสัน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1748 เด็กหญิงวิภาพร  ชาติท่าค้อ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1749 เด็กหญิงสุวิมล  เฮงเติม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1750 เด็กหญิงนภัสสร  ผาจันดา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1751 เด็กชายปณพัฒน์  รัตน์ประภาศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1752 เด็กชายเออร์วิน  รินทรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1753 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สนิทวงศ์ชัย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1754 เด็กหญิงธิดาพร  บุญบำเรอ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1755 เด็กหญิงปทิตตา  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1756 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1757 เด็กชายทศภูมิ  การดี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1758 เด็กชายณัฐวัตร  ยังวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1759 เด็กชายจักรพันธ์  อินมะณี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1760 เด็กหญิงกนกพร  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1761 เด็กหญิงพนิดา  สุวรรณธรรมา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1762 เด็กชายสมศีล  วงศ์ประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1763 เด็กหญิงหทัยรัตน์  สังฆะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1764 เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1765 เด็กหญิงกัณฐิกา  พิลาแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1766 เด็กหญิงศิรินภา  เทพศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1767 เด็กหญิงณัฐกมล  พลชา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1768 เด็กชายบรรพต  ทองเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1769 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลหาร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1770 เด็กชายวราดล  วงษ์บู่ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1771 เด็กชายธนธรณ์  จงหมั่น โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1772 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุมนานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1773 เด็กหญิงกนกภรณ์  มานาเสียว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1774 เด็กชายศิริมงคล  ดำชลธาร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1775 เด็กชายกิตติธัช  นุ่มทิพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1776 เด็กหญิงเบญจพร  ศรีสนธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1777 เด็กหญิงศศิธร  อ่อนเหลา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1778 เด็กชายปุญญพัตน์  สายสุริยา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1779 เด็กชายจักรินทร์  กลิ่นทับ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1780 เด็กหญิงอาทิตยา  ยงยืน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงปนัดดา  จันทน์เทศ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายตะวัน  สีสาหลอด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายธนภัทร  สัยมาตย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กชายปัณณธร  ไผ่รุ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายสุรเชษฐ์  คำตาแสง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1786 เด็กชายพีรภัทร  ยงยืน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1787 เด็กหญิงกานดา  ตรีอินทอง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1788 เด็กหญิงถริดา  โพสาวัง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1789 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก้วอุดร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1790 เด็กหญิงสุชาดา  ดำเวียงคำ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1791 เด็กหญิงวรัญญา  ชั้นงาม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1792 เด็กชายนพรัตน์  บุนกันหา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1793 เด็กชายนัฐวุฒิ  หิตจำนงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1794 เด็กชายราชพฤกษ์  สมรฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1795 เด็กชายกรณ์ดนัย  อินศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1796 เด็กชายธีรศักดิ์  มัยลิขิตมงคล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1797 เด็กชายสุรเชษฐ์  คำมะลิ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1798 เด็กหญิงกุลธิดา  ชอุ่มไชยสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1799 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  สุขเปีย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1800 เด็กหญิงจิรภัทร  รินทระ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1801 เด็กหญิงปริตา  จันทาเพ็ญ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1802 เด็กหญิงพรทิพา  ใจใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1803 เด็กหญิงมาติกา  บุญไชย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1804 เด็กหญิงชนิกานต์  จิรัชยานันท์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1805 เด็กหญิงกรองทอง  พรมแสนสอน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1806 เด็กหญิงอรัญญา  สะระบุญมา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1807 เด็กหญิงกนกกร  ดีอันจัน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1808 เด็กหญิงมณธิรา  อาวจานา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1809 เด็กหญิงปราณิสา  นามบุญมี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1810 เด็กหญิงปานตะวัน  หล่อนจำปา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1811 เด็กหญิงธิดารัตน์  เหล็กเพชร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1812 เด็กหญิงอรวรรณ  หนูจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1813 เด็กหญิงธนัตดา  พรมหา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1814 เด็กหญิงกนกภรณ์  นามาเสียว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1815 เด็กหญิงกัลยารัตน์  รัตนพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1816 เด็กหญิงพรสินี  จันนาวัน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1817 เด็กชายศิริวัฒน์  ไกรอ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1818 เด็กหญิงอาราตรี  พิเคราะห์แนะ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1819 เด็กหญิงมุธิตา  สิมสีพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1820 เด็กหญิงวิทัญญา  ไกรเทพ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1821 เด็กหญิงสร้อยสุดา  เพชรชัยศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1822 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์โก โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1823 เด็กหญิงธันวารัตน์  อมเวช โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1824 เด็กหญิงณัฐณิฌา  กฤษมานิต โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1825 เด็กหญิงพีรดา  ปัดถาวะโร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1826 เด็กหญิงพิชามญช์  โพธิ์สอน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วดอน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงอารยา  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงอันดามัน  สืบแสนกล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายณัฐวุฒิ  อาจโนนลา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กชายวสวัฒน์  ทองธิราช โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงธิดารัตน์  ปลัดกอง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงยุพารัตน์  ละคร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กหญิงศศิวรรณ  มามี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ราชคามินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงศกุนิชญ์  ครองยุติ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงพชรพร  ภูริศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กหญิงธิติญา  สีดา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1840 เด็กหญิงสุธาทิพย์  มโนระกร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1841 เด็กหญิงอรทัย  มณีกุล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1842 เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีสมภาร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1843 เด็กชายอัษฎาวุธ  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1844 เด็กหญิงอาทิตยา  สีดาโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กหญิงภาวิดา  ไม่แพ้ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงสุวิมล  เประกันยา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กชายนราวิชญ์  รักษาบุญ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงศิริประภา  สีเอาะ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงฐิติยา  รสดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงชลธิชา  ชมภูนุช โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กชายเจษฎา  อริยธนวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1852 เด็กชายญาณกวี  กัญญ์วรากุล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
1853 เด็กชายชัยมงคล  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1854 เด็กชายอธิฐฏชนน์  กอผจญ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1855 เด็กหญิงนพมาศ  พงประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1856 เด็กหญิงอภิญญา  บาทชารี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1857 เด็กชายธเนศพล  หวังดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
1858 เด็กชายกฤตญาณคุป  ศรีเทพ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1859 เด็กหญิงศิรินทรา  อุตทะคะวาปี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1860 เด็กหญิงตังคมา  ชินพา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงวรรณรดา  ผิวฝ้าย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กหญิงสุวนันท์  สุธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายจักรภูมิ  ดีษะเกษ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กชายวีรวัฒน์  นิลไธสง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กชายวัชรพล  ทรงทอง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงปนิตา  โตเล็ก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1867 เด็กหญิงศศิวิมล  รวมแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงบัณฑิตา  ยิ่งคงดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงธัญยพร  สุริโย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1870 เด็กหญิงอาทิตยา  กิจเจริญปัญญา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงปริตา  โตเล็ก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1872 เด็กหญิงปาหนัน  เชียงสาพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1873 เด็กหญิงญาณันธร  วิมาลา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1874 เด็กชายภูวมินทร์  สุระขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1875 เด็กชายกวินวิชญ์  ทองอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1876 เด็กหญิงศศิโสภา  ลาพะแนน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1877 เด็กหญิงอภิสิทธิ์  สิมมาสิมสุ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1878 เด็กชายสรวิศ  สิงหาพรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1879 เด็กชายเจษฎา  ใจสุข โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1880 เด็กหญิงรุจิรา  ท้าวพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1881 เด็กหญิงสุตาภัทร  ผ่องใส โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1882 เด็กหญิงพัชรพร  เชื้อวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1883 เด็กหญิงพิชชาพร  ปานสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1884 เด็กชายมาโนชย์  ผานิชย์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1885 เด็กหญิงสิริวรรณ  ขุสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1886 เด็กหญิงพรรณิภา  โคตะมี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1887 เด็กหญิงวรรณภา  สามหาดไทย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1888 เด็กหญิงสุธาสินี  สองเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1889 เด็กหญิงสุภัชชา  ไผ่ป้อง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1890 เด็กหญิงเพชรพราว  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1891 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงพิมภิกา  ไชมาสุก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงพรหมพร  สิงหาพรหม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายณัฐชนน  สุระดะนัย โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายสหรัฐ  ยงยืน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1896 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1897 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  น้อยมะลิวัน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงอภิญญา  อนุฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุ่มพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กชายณัฐกมน  แท่นหิน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1901 เด็กหญิงสุพัตรา  บัวโต โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1902 เด็กหญิงอัจฉริญา  สีกูล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1903 เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ดวงใส โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงแพงเพชร  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1905 เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณะ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1906 เด็กชายกัมปนาท  ตันประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1907 เด็กหญิงชยุดา  พ่อครวงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายธนากรณ์  ดิษฐวุฒิ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1909 เด็กชายศิรศิริ  นาคบัวจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงวันวิสาข์  ภาชะรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1911 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พุทธจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงศิรินภา  ศรีโยธี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1913 เด็กหญิงเตชินี  เพ็งสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คงวันดี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1915 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1916 เด็กหญิงแพรพลอย  สีบานเย็น โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1917 เด็กชายภูวดล  ของอ่อน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1918 เด็กชายธรรมวัฒน์  โพธิ์ศรีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1919 เด็กชายณัฐวุฒิ  พาเทียม โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1920 เด็กชายองอาจ  สีทา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1921 เด็กชายวงศธร  อนุยาง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1922 เด็กชายธนบัตร  อุดามาร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1923 เด็กหญิงอริศรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1924 เด็กหญิงกรกนก  พลหาญ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1925 เด็กหญิงพัชราภา  แม้นศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1926 เด็กหญิงญาณิศา  จงมีโชคตระกูล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1927 เด็กชายจักรพงษ์  ศรีภุมมา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1928 เด็กชายพีรภัตร  สีสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1929 เด็กหญิงรินรดา  ธนสรรวนิช โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1930 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ว.ประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1931 เด็กหญิงระพีพรรณ  คนยัง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1932 เด็กหญิงพัชราภา  คุณล้าน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1933 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สีดีศึก โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1934 เด็กหญิงอมลธีรา  ยงยืน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1935 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญพุ่มพวง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1936 เด็กหญิงวันวิสา  เจริญสุข โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1937 เด็กหญิงศลิษา  อะรังสี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1938 เด็กหญิงอริศรา  พันธศรี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1939 เด็กชายปฏิพล  ดีเยี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1940 เด็กหญิงศศิธร  ศรีฉายา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1941 เด็กหญิงศรินทิพย์  พระพรประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1942 เด็กหญิงนภาทิตย์  เอี่ยมโอภาส โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1943 เด็กหญิงนภารัตน์  ศิริพูลศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1944 เด็กหญิงเนตรอัปสร  ศรีไชย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1945 เด็กหญิงสิริวิมล  ดงเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1946 เด็กหญิงจิตลดา  นาสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1947 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สุวรรณบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1948 เด็กหญิงนริศรา  จันศรีนวล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1949 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทินาพิมพ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1950 เด็กชายพิชิตพงษ์  กิจสดวก โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1951 เด็กชายดนุพร  คำหนุน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายภูรินท์  พระระฆัง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายธีรภัทร์  เจริญเวชรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายชินวัตร  ชัยเยศ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1955 เด็กหญิงแพรพลอย  งึ้มนันใจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1956 เด็กหญิงอภิญญา  สมณสิงห์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1957 เด็กหญิงวราพร  อภัยภักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1958 เด็กหญิงกัลยาณี  หัสดี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1959 เด็กหญิงดลญา  แสนชั่ง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1960 เด็กหญิงสุทธดา  คุฑละคร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงเยาวภา  ดวงสุราช โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงประภาพรรณ  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงสุชาดา  ผันผ่อน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงกาญจนา  นามคุณ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงสุพรรณษา  บุตรศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงอรณิชชา  กองธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงมณีอัมรินทร์  ชุมพล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงกฤติยา  จันทรเสนา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงปียานุช  เล็กสุมา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1970 เด็กหญิงจิตรวิมน  สีอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กหญิงสุธาสินี  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กหญิงพิณรญา  ติบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ฤาสายไตรภพ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กหญิงปัณฑิตา  มุ่งพังกลาง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายธนกฤษ  ศรีวิฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1976 เด็กชายวีรภัทร  ภิรมย์กุล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงรุจนภางค์  โพธิ์วิทย์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1978 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐกิจสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงเกวริน  ดอกบัวหลวง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญประคอง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงโศภิตา  ศรีวิชา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงเจนจิรา  สะโร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1983 เด็กหญิงอภิญญา  ปากดีหวาน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1984 เด็กหญิงสุจิตรา  ราชดา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1985 เด็กหญิงวิลาศิณีต์  กองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1986 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สารรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1987 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมโท โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1988 เด็กหญิงนิษฐา  อุตมา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1989 เด็กหญิงอนิตญา  บุตรราช โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1990 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทาแท่งทอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงวิไลพร  บุญเรือน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1992 เด็กชายพีรพัฒน์  สุมามาลย์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1993 เด็กชายศรายุทธ  แสนบูชา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1994 เด็กหญิงเปรมฤดี  พิมมะไฟ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1995 เด็กหญิงนพมาตย์  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1996 เด็กชายธนาธิป  ชาวนาแอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1997 เด็กชายลัทธพล  น้อยรามศูนย์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1998 เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1999 เด็กหญิงธันวาพร  เสาะก่าน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2000 เด็กหญิงอริสา  เจตบุตร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2001 เด็กหญิงพรนิภา  แจ้งอรัญญิก โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2002 เด็กหญิงชิดชนก  เชิดในเมือง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2003 เด็กหญิงวริษา  อินธิฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กหญิงเจนจิรา  คุรุวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงอาฬสา  ชินฝัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กชายนพกร  อุ่นจารย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงณัฏฐา  นรากูล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงพิยดา  แสนขวา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กชายวรฤทธิ์  อินทมาตยากุล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
2011 นายธนากร  จิตรจำสี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2012 นายธนาธิป  บุญมาตุ่น โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2013 นายพงษ์เทพ  มีแก่น โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2014 นายพงษ์พันธ์  มีแก่น โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2015 นายจิรวัฒน์  ลีพฤติ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2016 นายนรบดี  หุ้นชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2017 นางสาวชาลิสา  โชตินอก โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2018 นางสาวภัทรวรรณ  ผายเงิน โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2019 นางสาววิลัยพร  นางาม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
2020 เด็กหญิงศศิกาญน์  แก้วยศ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2021 เด็กหญิงเจณิสตา  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2022 เด็กชายเกริกวิทย์  จันทะวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2023 เด็กชายสุเมธ  กุลศรี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงบัญฑิตา  ไทยเกิด โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2025 เด็กหญิงกนกพร  วาณิชยานนทกุล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2026 เด็กหญิงรุ่งนภา  โนนทิง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2027 เด็กชายเทวายุทธ์  ศรีตะเขต โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2028 เด็กหญิงแพรวา  ทองน้อย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายกีรดิต  โอโน โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2030 เด็กหญิงชาลิสา  อักษร โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2031 เด็กหญิงธีราพร  ดอกกุหลาบ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2032 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีรักษา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2033 เด็กหญิงนีรภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงพิกุล  ประทุมเขต โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงพรรณธร  บุญอภัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงวรินรำไพ  เกตุขำ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงรัญชนา  คำจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงศศิกานต์  บุญเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2039 เด็กชายภูริภัทร  อรุณไพศาล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงชญานิษฐ์  เชื้อจั่น โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศิลปชัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงธนพร  กาลปักษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงเขมอัปสร  เชื้อดวงผุย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2045 เด็กชายบัณฑิต  เหล่าจูม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
2046 เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิชัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.4 คณิตประถม
2047 เด็กชายกรวิชญ์  กุลวิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.6 คณิตประถม
2048 เด็กชายวรวิทย์  บุตรศรี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.6 คณิตประถม