รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอณิรุต  วริวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐภูมิ  มาสขาว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายนภัสรพี  พาหา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายสุทธนา  แดนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายปวริศ  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายนรบดี  จันมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายภูมินทร์  ผายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายฐาปณพงษ์  พูลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายธนกฤต  สุตะคาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายยูโตะ  โยะชิดะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพงศภัศ  ทองเกตุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรรณภาวี  มีธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญสินี  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายณัทพงศ์  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายกิตติศักดิ์  สังขฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายอิทธิกร  ชัยศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงจารุภา  บุตรมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกนกภรณ์  พงษ์เสือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนลินทิพย์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายกฤษศรัณรัชต์  กอบุญช่วย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายณัฐชัย  แสงโสมไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายกฤษณพัฒน์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายจิรภัทร  ภักตะภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายธนวัฒน์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภูริพัฒน์  ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายปฐวี  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายนวพล  ปานุเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงสุภัสสร  สุขสะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกฤษณา  ลำเนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายนริศ  ทองดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอนุวัตร  จันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพีรนัฐ  ศิริสืบ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์โทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสุพิชชา  ชัยธิสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงชนัญชิตา  หาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงศิรประภา  บุญจอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนันทวัน  กุลโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัชชา  หินอ่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงมาณีณัฏฐา  อัคฮาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธีรนันท์  กอบบุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงแม็กดาเลน่า  คิงสลีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชิติพัทธ์  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายจักริน  หงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงไอลดา  ปริญญาสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายปริญญา  สีแดง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐดนัย  กันหะคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวรัชญา  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวิลัตติกา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงศิริญญา  คูณภาค โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงนันทิญา  ใจรักษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายสิรวัชร์  หนันอ้าย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายชัยชาญ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายปิยังกูร  เบ้าหล่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายสิปปกร  ปิยะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกุลนันทร์  ตันติรัตนชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายภูชิสส์  อินทสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายยุทธศักดิ์  อังคุระษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายนพกร  จันหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณิชชานรี  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชลนพัส  สุขไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายกิตติภพ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายปิระติ  วังทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงนารดา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงภัทรลดา  หาริตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงนงลักษณ์  คูณพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงจิรภิญญา  มาลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงฐปาณี  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงญิชนันทน์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงวิรามล  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิณสุดา  ทับทิมหิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายไกรวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายเกษมสุข  ถามะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายวรกานต์  ฉายแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายพัชระ  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายมงคลชนะ  จันทร์อิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายจิณพัต  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายชนาธิป  พันธมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายวีรพัฒน์  นิละภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายญาณวรุตม์  สุนาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายโภคิน  โกษากุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงกันติชา  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปริศนา  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเชียร์ชา  ดารา รูนีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนครุฒ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายชัยธวัช  บรรลุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายสหรัฐ  นาท้าว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายวิชชากร  มุสิกะสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายเกื้อกวิน  ทัพซ้าย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอนพัทย์  พันเทพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายสุกฤษฎิ์  นาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพายุ  บุญครั่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภูรี  พลราช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายฆรบดินทร์  คืนดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายวันฉัตร  บุบผาพวง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสุรบดินทร์  ขันอาสวะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายทัตพงษ์  เข็มรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกรวิชญ์  กาณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายรัฐภูมิ  ชิตวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายพชร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายมงคลชัย  ช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายณฐวัฒน์  กาญจนาภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนวินดา  การ่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพัณณิตา  บุญหลง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศศิธร  อภัยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สันตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปองกานต์  ปรุโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปาเจรา  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สกุลไทย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพรรษกร  อดกลั้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภูริชญา  โมรา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนันท์นลิน  ลาผ่าน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงธัญญา  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงปวริศา  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงพรชิตา  จารุกขมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิราภัทร  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปานตะวัน  ธิษาไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงชีระกานต์  สุทธิโสกเชือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงงามสิริ  ภูษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชนกนันท์  นนทะใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุตรมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณภัทร  กาญจนาภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  กุบแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงภัคจิรา  เรืองบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงปิยะกมล  ภูุตะเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายกฤษฏิ์  บานแย้ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชนกชนม์  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายธวิชชากุล  โลหะสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายญาณพัทธ์  วงศ์ตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายมนปกรณ์  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสวิส  สุทธิเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกรพจน์  กมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอารยชน  กัลยบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงวรินทร  จันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอภิชญา  สายลัดดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชัยรัมภา  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสิชัญญา  เหเตโชดม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงเมธาวี  ปะวิโน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอรรชิสาศรีนิวัตร  ศังขวณิช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายถิรวิทย์  จันทะพา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธนกฤต  ศิริมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายพิสิษฐ์  สุโพธิณะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายปกรณ์  โมระเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพัชรพล  สุภสร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายธนภูมิ  ร่วมสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายธีธัช  อุทธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายชาญวิทย์  บุตรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายมนพัทธ์  กัลยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐวรรธณ์  ภูโอบ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกิตติพัทศ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเฉลิมชนม์  มงคลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายจิตติพัฒน์  สาระบัว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายเตโชดม  เหเตโชดม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนภัทร  ศิริสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายวัชรพล  ต้นโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภาสวิชญ์  อาจนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงโชติมณี  ปานบำรุง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐญาดา  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงรัชฎากร  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกฤติกา  รัตนนท์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงชลดา  พละไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศศิประภา  คืนดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงเพชรลดา  ประสาทชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ้มเกิด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกฤติยาณี  เถาว์เจือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอารียา  หริ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงศรินทรา  ถีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชลธิชา  ถีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธัญรดา  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงศศินันท์  หมื่นหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสิริภัทร  บุญฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงประพัชญา  สิงห์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพัชราวดี  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงโชตินันท์  ช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงอวิกา  เป้าประยูร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปวันรัตน์  เหนือโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนิติธร  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณวัฒน์บัณฑิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายวายุ  โหมดม่วง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชนาภัท  บารมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายโชคชนก  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายอนุชา  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวิทวัช  อุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพลอยกัลยา  ณรงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปานระพี  ประทุมถิ่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงอรปรียา  บุญสุภากุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญจิ่ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเบญญาภา  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปภาวรีย์  สายโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปาณิสรา  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พระสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงจีรณา  คติอุดมพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณิชกมล  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วชารี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงซีเรีย  บุญยาบา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรชินา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายปพนธีร์  พิมพชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายวิศรุต  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายศรัณย์  ภูตะเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายเอกรินทร์  แก่นของ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายสุรัตน์  ชอบดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปราชญ์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายศิรวิทย์  สุวไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสุรเชษฐ์  ดอกอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธนวัฒน์  ราศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายศสิษฐ์  บุกกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวรวิทย์  พันธการ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายพงศภัค  ไชยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายธีรภัทร  มาลาอุตม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปกเกศ  บุญประสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธนากร  คณาเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวีรภัทร  สุขไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนาวุฒิ  กระต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายพันกร  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายกิตติชิต  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายกิติศักดิ์  รูปหล่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอัมรินทร์  อินทมาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนพัฒน์  สีลาไหม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายปรีดา  นาศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอติเทพ  มหาโยธี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธันยมัย  สิงหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐติยาพร  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกนกพันธุ์  คงไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงวนัสนันท์  สุดทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนิฐินันท์  จันดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงขัตติยา  ทิพย์อาสน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พละศูนย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงศิราภัทร  เถาว์แสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกชกร  คงไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธิญาดา  ปานกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงมนัสนันท์  ตันกรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญพุฒ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงศศิประภา  บาแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกัญญาภัค  อภัยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนันท์นภัส  จังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศนิชา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายจิตติพัฒน์  อัคราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนากร  นาคีไฟ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอรรถพล  บุญสมยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายอดิศักดิ์  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายอติคุณ  บุญพุท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพิชชญะ  ถาวรคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปานไพลิน  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปัณณธร  ปัญญานาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงพิไลพร  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายบรรณวิชญ์  โพนแป๊ะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภานุพงศ์  เชิดชู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายธนพงศ์  สารบุญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงธรรมนิตย์  พันธ์ชักทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุดารัตน์  อรรถรัตนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงอริสา  บุบผาชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนันทิชา  ทองไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงนภารัตน์  สว่างวงศ์สกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิชญธิดา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงปิยะพัชร์  ปัณณวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงมณีรัตน์  บุตรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงนฤมล  แก้วมงคล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพิยดา  สุลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงสุกัลญา  วันเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชลพรรษ  พินิจภาระ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทนัด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายรัฐนันท์  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายวศรุตม์  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธราเทพ  แสงใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายประวิทย์  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธีรุตมา  จันทะพา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายพรพิพัฒน์  ฤทธิทิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายฤชุวิญญ์  สุพลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายวีระพงษ์  สุขเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวิทยา  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายกาญ  เสนาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวัชชิระ  นะวะทิตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายปเนต  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายกฤษณ์พิเชฐ  ภัสร์ปรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสโรชา  เดชวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนันทิมา  สอรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเฉิดฉัน  ฉิมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกฤษณีนาถ  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพุทธิวรรณ์  ปรามุทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงวิรากร  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงปัณฑิตา  เกตุถนอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุริโย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงจิรดาภรณ์  นามชู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงขวัญฤดีชนก  ผลให้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอนัญญา  เพ็งพาทย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสุพรรษา  พันธ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงขวัญฤทัยชนนี  ผลให้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายจิรภัทร  นรบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายอัครเดช  อาจธะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กชายจิรภัทร  รักพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายศิวกร  ปัญญานาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงรศิตา  อธิวัฒนธีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจิราลักษณ์  คุณารูป โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัชรวิไล  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ผุสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุวิชาดา  ปากอุตสาห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภาตรีญา  ภารชาตรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงธิดา  แซ่ว่าง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจิตติคุณ  พงศ์ดารา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงธนัชชา  ตะนุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวิภารัตน์  เรือนพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายนันทพงค์  โฉมเฉลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายธนภัทร  จูมดอก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนวนันท์  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลักคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงบุศรินทร์  บุรมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงเนตรอัปสร  เข็มสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุตรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงศิรประภา  พันธุมาตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงอรทัย  สุวะไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสิริวิมล  ไชยโคตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงธัญพร  สุนทองห้าว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงจณิสตา  คงทนศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอภิญญา  สุขบุญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวรปภา  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงฉัตรสิริ  ใจแน่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชญากาญน์  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพัทธมน  กัลยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงธัญชนก  ชาตาสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกชพร  จำปาสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธันย์พงศ์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกนกนุช  นนทะคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงนฏพร  วงศ์ละคร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธมนวรรณ  สอนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณิชาภา  นันตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุภาวินี  อ่อนอัฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวรัญญา  ไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปวริศา  พิลาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอุษณีย์กรณ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสิรินาฎ  อาจธะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพัชรวรรณ  บุญมาภักดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุปรียาพร  ศรีบู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  กุลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายณัฎฐศรัณย์  บุญล้ำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทับงาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ปกิรณะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายรัฐวิทย์  แม้นชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปวรุตม์  เดชเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายธงชัย  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธีรัตม์  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสรชา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสิรภัทร  กาตีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอักษราภัค  แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจิรัชยา  สีรุ้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชลฎา  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพอเพียง  ถือชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงยลรดี  รัตนพิทักษ์สุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยี่สิ้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเกตุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายนรากร  แก้วบุดดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายมาโนชญ์  มาโนช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายพัฒนะ  ไวยธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายศุภวิชญ์  มะระศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพงศธร  สมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธนูรมย์  ปลอดกระโทก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอภิชาติ  ไชโยธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายธภัทร  ปาวะรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายบัญญวัต  แสนสี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ตันกรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กชายภูริภัทร  มหาโยธี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอธิกรณ์  บุญพุท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กชายณัฐภูมิ  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสิทธิกร  พันนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สังขฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปฏิภรณ์  แผนมะหิงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกวินธิดา  กระจ่างใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอารดี  พลชำนิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงกชกร  แก้วพิภพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์เทาว์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงปวริศา  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คชะเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงญาณิศา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพัชรพร  แดงนาเพียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปวีณ์กร  ลุสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ดาบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเกวลิน  จำปาสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงตีรณา  สายโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกฤษนัฐ  โสดามุก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงศศิธร  สาริการ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกริชเพชร  โหมดม่วง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กชายอภิโชติ  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกิตติกา  ง่ามเข็มกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกุลปรียา  ผูกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศศิประภา  นาสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริอุเทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณิรัฐติกานต์  วงษพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงสรัลชนา  บุญภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงกรกมล  เชื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปัทมา  โคตรอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงธิดารัตน์  คณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ชนนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงมุขดา  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขจัดมลทิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงภิริสา  บุญทศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกฐิมาพร  ช้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กชายธนกฤต  สุขกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพีรพล  ธุมาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กชายเวชพิสิฐ  สุตัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภาณุวัฒน์  วงค์สามารถ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธนพล  เรียมแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กชายพลากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปาญชัย  คำศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายโชคทวี  มะปรางกำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายทีปกร  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภูวเนตร  บุญจอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายรตน  กาษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฐมน  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงขนิษฐา  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงนงนภัส  โคตรทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณัชชา  ง้าวอ่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงสุภาพร  ธรรมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายศุภวิชญ์  เจริญไตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายอภินันท์  เข็มสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายชัชวาล  คุณุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกฤษณา  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงบุญญาภา  เทศนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสถิตย์ภรณ์  คชเผือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สารคณา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงกชพรรณ  บุญมาตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอัจศฏาพร  ไชปันยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐธิดา  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงปาริตา  เสาร์ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กหญิงภิรัญญา  บารมี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายธนวัฒน์  ยศปัญญา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงสรัลรัตน์  พยัคฆทา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายภาณุพงศ์  แก่เขียว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนดา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายฉันทพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายพีรดนย์  ชมภูพื้น โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กชายนพณัฐ  พรมเสนา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายกิติบดินทร์  โภคทรัพย์เขียวขำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมิ่งทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายลภัส  สีกาเลียน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายวีรชน  ฦาหาญ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงศศิธร  สุปะมัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายพีรวิชญ์  คณานันท์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายกิตติพศ  เหรียญมุง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กชายธีรวิทย์  ชนะศึก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายธนดล  เอี่ยมรุ่งพาณิชย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะโสม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กชายเจษฎาบดินทร์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายเกียรติภูมิ  นาแซง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กชายจุลจักร  จุลเสวก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงบูชิตา  ผุดผ่อง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายบุณยสิทธิ์  บุญมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายเฉลิมพล  กันภูมิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายปฏิภาณ  ทานุมา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงเสาวคนธ์  วงษาสาร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงปิยวัลย์  ศรีมาชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายจิรันธนิน  จันทร์พันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายจิรายุทธ  สุวะศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงสริตา  แสนวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หานาม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงฐิติมา  มิลยะมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายภูมิภัทร  พยัคฆศิรินาวิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายธนพนธ์  บุญแปลง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงศรุตา  ศรีโชค โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์สิงห์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายรัชพล  คำผาลา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายณัฐชนน  โล่ห์คำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายกิตติภูมิ  ยุบล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายกษิดิ์เดช  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายจิรกิตติ์  จันหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายกฤษฎิ์  เข็มแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายจักรภัทร  สีวันคำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงอภิสุตา  บุศดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายกรกช  เกษมวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายนันทพงษ์  บุญเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายพชรพล  ลัทธิวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายพรรษา  มาทรัพย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายดนัยยศ  ธรรมศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายจิรศักดิ์  บัวศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายอิสรายุทธ  แก้วมงคล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กชายอิสรายณ  แก้วมงคล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงญารินดา  พรมทา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กชายศุภกร  ค้าข้าว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงแจ่มจันทร์  จันทะโสม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กชายภาสกร  วงษ์พินิจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายยศสรัล  ไชยภักดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ก้อนทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายภูวดล  พลเยี่ยม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงมินตรา  คติรัตนชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
521 เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจกระจ่าง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงสุพิธิมาดา  เชิญชม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กชายทีฆกฤช  อัคฮาด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายโชคชัย  จุลประยูร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงสุลลิตา  ชัยสุข โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายวิชญ์พล  นนท์ศิริ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายอนุพนธ์  กลิ่นทรายฟอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายธนกฤต  เจริญรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงพร้อมพักตร์  ฤกษ์ใหญ่ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายธีระชัย  หงษ์อนันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
531 เด็กหญิงปวีร์อธิชา  ศิริวาลย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
532 เด็กชายปภาวิน  เมืองพิล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
533 เด็กชายชยชล  ตระการกสิกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
534 เด็กชายเสกสรร  อักษรพิมพ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กหญิงจารุภา  เดชนอก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงเพชรพันธิตรา  สุระเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายวรายุทธ  วุฒิพรหม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายคเณศ  บัวสด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายวรเมท  ดอกบัว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายอภิรักษ์  สุริยะศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สนิทนวล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กหญิงจตุรพร  พุทธิวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิลัยรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายธนธรณ์  ต้นวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงปพิชญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กชายธนาคาร  กงใจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายณัฐชัย  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงไอลดา  ฤาเดช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายศุภวิชญ์  สารีรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายกิติภูมิ  เรืองเดช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายธนพล  กาฬจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กชายมุทาชาติ  มุทา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพาทิศ  ประดาจี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กชายมรุพงศ์  สิมมา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายคธาวุทธ์  สาระดำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนาคิม  พลทองสถิตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปริชญา  โคตะการ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายนภพล  อินทร์กอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายพิริยกร  ทองวร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กชายเตชาวิฏฐ์  ผูกจิต โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนิมาลา  มลีรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายบวรทัต  ยิ่งพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงขิมทอง  ถือสัตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญจอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายวชิระ  บุญทน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เบ้าตุ้ม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายอิสระพงษ์  กาญจนดา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวริศรา  ภาษาดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธวงศ์  คันธจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธนโชติ  ประชุมฉลาด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพีรวิชญ์  โจระสา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงสุธีกานต์  สีสุทำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอมรนิภา  ภานะรมย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงจารุณี  อังศุวิจิตรกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนวัฒน์  สันดร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทันใจชน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนนทิชา  ทองน้อย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงประพิชญา  ยอดมงคล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายพงศกร  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงนิติภัทร์  โทบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายทักษิณ  อักษพิมพ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำมา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายกิตติเดช  พลไชยขา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกวินวัชษิ์  ศรีมาชัยภรฒ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงธนวรรณ  วัฒนะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายเพียบพร้อม  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายอัครพล  สุวะโสภา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายรัฐบุรุษ  ต้นโพธิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพีระพล  ทับทิมหิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธราเทพ  ไสลวงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมืองพิล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โพธิ์สืบ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณิชากร  รักภักดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงรัญชิดา  สร้อยสุข โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายนวพล  จันทร์อ่อน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ธันย์วรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายกันต์ดนัย  ไชยบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อุทะวงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงหทัยรัตน์  กลิ่นหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายรพีภัทร  ชมภูวิเศษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงปริวดี  แสงเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายจักรพงษ์  ศรีภิลา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีโพธิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงทรายเงิน  สายสมุทร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  มุ่งดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงสริตา  ใจทน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงเพียงออ  ถือสัตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงพชรพร  โยธาทร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายณัฐพร  ชาญสูงเนิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวาณิชา  โพศาราช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอาภัชรา  ไลย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงสุวิมล  เค้ามูล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณัฐฐิรญาดา  มุ่งดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกิตติยากรณ์  ธรรมศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกิตติกา  ภูมิคำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายปรเมษฐ์  ตวงสิทธินันท์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอรจิรา  ระหงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงสุนิสา  กุลาหลัก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนวัฒน์  ก่องดวง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายอภิเชษฐ์  ภักดีเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงอลิสา  ลุนยา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธีระพัฒน์  ภาษาดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายสาริศ  ใจรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกฤชเพชร  ค่อนแจ้ง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอัจฉรา  เครือวัลย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศศิวิมล  ชาญณรงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงสุนันทา  แสงเพ็ญ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศุภสรา  รุ่งวิทยานนท์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงช่อลัดดา  ลาภสาร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงจุฑามาศ  มีเพียร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กชายพีรพัฒน์  หวังผล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณัฐภัทร  การะกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปุณยาภา  ปุยวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายกฤตเมธ  สุขประเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายพัสกร  บุญลือ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายไตรสิทธิ์  พิทักษ์วงษ์ดีงาม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชมพู่  ถือสัตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงเบญจรัตน์  นามวงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวิลาสินี  สุระเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพัชนิดา  ปุระมาปัด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพีรกานต์  อยู่สุข โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวชิระวุฒิ  แสนสุด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงอรวรา  มีปากดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงภคพร  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูพงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปริชญา  ปรือทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงวิชญาดา  บัวภาเรือง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายไตรสิทธา  ชาคำรอด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภูมิภัทร  รักจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงวิชญาดา  ฐิตะโพธิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงศศิธารา  นรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงทิพาวดี  โภคทรัพย์เขียวขำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายพิชญุตม์พงศ์  ดอกบัว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงจิรัชฎาภรณ์  สีตะมา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงสิรินดา  ทองธีรภาพ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอลนา  ทองแสวง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปรือทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายวรัญสิญา  ผิวหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงชยาภรณ์  สิงห์ไชย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสุภาพร  แจ่มเสียง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงบุญญิสา  สุวะนาม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชมกมล  บุญจริง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพชร  คงบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กชายกิตติภพ  นนทะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายฐิติคุณ  ไชยรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายคิรากร  สมประสงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กชายกวินภพ  วายโสกา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายสุรยุทธ์  กันหาคุณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายนวพล  สระทองล้อม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐพร  ประชุมฉลาด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงอนุตตรีย์  บัวเขียว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปองคุณ  ศุภพินิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยลม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสิริโสภา  สารภาพ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายธนวัฒน์  สวัสดิรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงปนัดดา  ดาคำแสง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงภัทรพรรณ  เกษกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุทธิประภา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองพล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  จงรักษา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายทิวากร  ประการแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายอัครเดช  โคสูงเนิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงปารียา  พิมราช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายอธิวัฒน์  ชีกลาง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นามบุรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายสหพัฒน์  สุปะมัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงปาลิตา  ชาลีนะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายคฑาทอง  ทางทะนี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงญาณิศา  พันธ์ศิลป์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายณภัทร  รักไทย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงเกศมณี  โมลา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธนาดุล  อุทัยกรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงยุวธิดา  วันดึก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงพนิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงพัชรีรัตน์  สุขบัติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายชินาทิพย์  บุญศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงรักษ์ชนก  บัวทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิดตาทะสา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงพิมพ์รติมา  อินทร์ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชนมน  สุวรรณมณี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายพงศพัศ  วิกรัยพัฒน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงจิราวรรณ  นันทบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายจักพันธ์ุ  จักษุพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายสิรภพ  เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงดรัลพร  ชาวนา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสวงดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนโชติ  สินเติม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายกฤษณะ  ชมภูศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายพลกฤต  สุวะศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายพัทธดนย์  บุญเกษม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายจุลจักร  บุญพุทธ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกิตติยาพร  ลำทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายนพรัตน์  เพชรศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายฐิติโชติ  ถาวงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กชายอนิวัต  ใจหาญ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายพิพัฒน์  วงศ์พันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายภาณุวิชญ์  อำนาจศิริโชติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายธีรโชติ  จันทร์แดง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายราเชน  ดาคำแสง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายอนุศร  ปัญญานี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายอคีราห์  เชื้อสิงห์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายทัศนศักดิ์  ระดาพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายภานุวัชน์  ยอดสวย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงฐิตาภา  เรืองเดช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายขนกนันท์  สุระพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอาริยา  สิมลี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายฐิติวัฒน์  เคนเหลา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงปริยากร  จารุจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายพุฒิพงษ์  สุทโธ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงวิรุฬห์ญา  คำพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายสิรภพ  โสภาพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงเจนจิรา  พุทธพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายวิชญ์ภาส  นนท์ศิริ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กชายภัทรดนัย  พรมทา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงวิภาวดี  พระจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กชายคชะ  คณารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงนฤมล  สุขสะอาด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภัทรพล  หาญจำปา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กชายปิยพนธ์  สีโครต โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีประเสริฐกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงจิดาภา  ไชยอุโคตร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธนพันธ์  มงคุณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุชาวดี  วงศ์แสนชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
747 เด็กชายฐิติโชติ  แก้ววงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงกัลยากรณ์  จงรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงจิตรลดา  กันทะขะยอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปรัศนี  ลุนชิต โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงศิริอร  ไชยเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กชายเกียรติโชติ  บุบผาชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงกชพร  พรมรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงโศภิษฐ์  ปารดิษฐ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายธนภรณ์  ศรีสงคราม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงศุภิสรา  แสงจันทร์นวล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพิชญธิดา  นามบุรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายศุภวิชญ์  ราชวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธนาธิป  พวงศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายก้องกิดากานต์  มานะพิมพ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กชายวันฉัตร  อุดมฤกษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายณัฐวัฒน์  อุดไชยา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายเทพฤทธิ์  นนทะชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสรัลพร  ช่วยสุข โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายกนกพล  สุดาชม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอารียา  ฤาเดช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงพัชราพรรณ  พุทธิวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชยากร  มงคล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงโสภิตนภา  สาสะเดาะห์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงจันทกานต์  ถามะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายพงศกร  ทองตาม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายกานต์  คณารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายพิทวัส  บุญสวน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงธิติมา  สังครักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาผู โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฏฐ์ปรียา  วงศ์สุริยา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงศิริวลี  จันทร์ศรีเมือง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายวศิน  จิตมานะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงณัฐวดี  หงษา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายปรัตถกร  พานิช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุตัน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงอารยา  คำหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวศินี  แสนวิเศษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายศิวกร  โลหะสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายพรสวรรค์  สาระทัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงญาณินท์  คมทัศนียกุล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงจิราวรรณ  ทาตะสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงลลิตา  หว่างเทียน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงชนันดา  อุดมลาภ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กหญิงสุภัสสร  คำพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายวีระพัฒน์  จัตุรัส โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงธนันญา  ละมูล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงนภัสสร  ดวงเนตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงชนิดาภา  กาเผือก โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงจณิสตา  ศรีทะบาล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายรัฐภูมิ  โสพสิงห์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กชายภูมิพรรษา  สีดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงสุพัดรา  ผลาวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงไอลดา  อุสาหพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กชายสุภฤกษ์  คำจำปา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงวาสิตา  บรรลุ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงกวินทรา  ปองดอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงวณิชญา  สุขไชย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงจิตริษา  บุญเชิด โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงนิติยาภรณ์  สมปอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงชลนิภา  สังข์ทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กชายนครินทร์  เข็มสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กชายกฤษณ  ชารีหนองหว้า โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กหญิงกมลชนก  สาริกา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงอภัสรา  พุ่มโพธิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายภูวดล  กาสะพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  กาณะวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงอธิชา  โมทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พันทา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายพบธรรม  แพนสิงห์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงปิยะธิดา  กุลบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงศิริธนาพร  บุนนาค โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายวทัญญู  ผลาอุบัติ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กหญิงพราวรวี  เจริญวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงศุภิสรา  ธรรมโรจน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายนิติภูม  โฉมเฉลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนกฤต  ลาภรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
825 เด็กชายกฤษฎา  รัตนเทพ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
826 เด็กชายกษิศธาธิป  ศรีสิงห์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กชายปุญญพัฒน์  ผิวขำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กชายวิโรจน์  สนอุป โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กชายสุชานนท์  หวังผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กชายวุฒิภัทร  สารีเกิด โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธนภัทร  ผลดก โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลายทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงชุติมา  กิ่งจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงพัชราภา  การะทัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสุภนิดา  บุ้งจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กชายณัฐนัย  เหล่าออง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงสุนันทา  คงชัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกรรณิการ์  นางาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจีรวรรณ  ไฝเพ็ชรดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายอัครพล  สุพร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงสุนิสา  ตาทิพย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงปิ่นธิดา  ทิพอุตร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายชัชนันต์  มิ่งขวัญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายกิตติธัช  ขจัดมลทิน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงสกุลทิพย์  พาภักดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงกนกพร  อารีสนั่น โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐนรี  พะคะนิยม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสิรินทรา  สีหารัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายคัมภีรภาพ  จันเทวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
850 เด็กชายพงศภัค  ทองหลอม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กชายธนพล  พิมพ์เทพ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กชายอัจฉกร  สารราษฎร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงชิตาภา  แพงจ่าย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กหญิงกนิษฐรินทร์  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงฟ้าฝายฝน  วันฤกษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายณฐนนท์  สุขวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายณัฐจารุวัชร  สุขภาค โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายธีมนิติ์  อิสรีกุลภัทร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  กุทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กหญิงวีริสา  ฤทธิทิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กหญิงศุภสุตา  บุตตะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์  มูลหลวง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงจิรภัทร  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงธัญชนก  สว่างวุฒิไกร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงคิณตานริินทร์  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คูณคณะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงอักษร  อึ้งพานิชย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงธนาภา  ขยันทำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงศุพัญญา  มาดาสิทธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จอมแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กหญิงอัจฉรา  สมควร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายเมตไตร  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายภัทรเนติ  เสนทา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายวณัฐนันท์  โพธิ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายวรากร  พุทธขิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  ธงไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงปพิชญา  บุญปอด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงปาณิสรา  ศุภดล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงขวัญชีวา  ครองบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงศิริสุดา  ลาภมากผล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงดาราวดี  สำรวมจิตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวยพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายชัยวัฒน์  สุขมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายธนโชติ  สุดสงสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายเมธัส  แสงนวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กชายพิเชษฐไชย  บัวจูม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กชายภูริพัฎณ์  บุญยรัตพันธุ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงณฐกร  ตังวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงกุลปรียา  สุขไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชิตวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กหญิงปุณณภา  จันทบาล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  พรมจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงปารจรีย์  เกตุวิฑูรย์วโรดม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงอภิรมน  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายชัชวาล  อุตโท โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายธีรภัทร  จินดาละออง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายศราวุฒิ  สีตะมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายอิสรายศ  แก้วมงคล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายภูวนัช  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายกิตติพศ  ครองบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายสิปปกร  วรรณสินธุ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายธนิต  กิวิโล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายตะวัน  ดารุณ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงชยสร  ฤทธิทิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กหญิงชัญญา  ชูศรีวาสน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงศิรัณย์พร  ทำชอบ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กชายราเมนทร์  มะยุโรวาศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงพธู  อุปริวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
912 เด็กหญิงปนัสยา  ธิสาเวช โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
913 เด็กหญิงพิยดา  ผาสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
914 เด็กหญิงพิรานันท์  วรรณกาล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กหญิงญาณิศา  พงษ์เสือ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เกิดสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงพรนารินทร์  สายเนตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงสุพิชญ์ชา  ศรีวะกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กชายวรวุธ  บุตรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายพสธรณ์  ประสมศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กหญิงปิยะมาพร  พละศูนย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงสุภนิดา  โมระดา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายปรัชญา  เกษสุพรรษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายริวจิ  อิโตกาวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนาแพง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายอภิรักษ์  ยอดมงคล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายเทวา  เติมสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธิติพัทธ์  อินลี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงปิยะธิดา  เพช็รโพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงวารัตดา  กาญจนา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธีธัช  ลิ้มประยูรวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มงคลแสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงกุลจิรา  บุษดี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงภัทรศิกานณฑ์  จุนแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงลักษิกา  ศรีโนนยาง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกานต์ธีรา  พยัฆพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงลฎาภา  อินงามธีรติ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ภูมีศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงชญาภา  สายทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงรวิสรา  เพียช่อ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงเขมิกา  คุณสุทธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงอารดา  แสงโชติ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงธันยาพร  ยงยุทธ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงศิรภัสสร  บางทราย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร  ทานะขันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีประเสริฐ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงมิลลี่  สมิธ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงนาตาลี  เถาว์โท โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงแจ๊สมิน ชินณะโชติ  เบลเค้น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงอัมฤตา  สวนกูล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กชายอธิวัฒน์  กาญจนีย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายวสุ  เงินเรียน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายธนธฤต  คูณคณะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สุจิวโรดม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายนาวา  กินาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใหญ่ล่ำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสงทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงธีราภรณ์  สุชิลา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงรมณ  หลวงมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงโยษิตา  เสนสอน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงอภิชญา  แก้งมงคลศักดิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ดารา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงบัวชมพู  คุ้มศรีษะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงอุษณกร  แพทย์ปรีชา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายปฐมฤกษ์  สาระราช โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายภูดิส  สิริมนต์วัฒนะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายธนชิต  ติดสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายศุภวิชญ์  แสนศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กชายนิพิฐพนธ์  กงทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงพุทพิชญา  มหาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงบงกชกร  ผิวอ่อน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงดีฤทธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ลาภยิ่ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกรวรรณ  มุระศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงปริยากร  คุ้มรักษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงลักขณา  สุตันตั้งใจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  กีกอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงวิราวรรณ  สิงห์การ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงชนม์นิภา  กินาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายชัชชนม์  บุญสุภาพ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายกรณพัฒน์  ศิริเทศ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงจินต์จุฑา  สิงห์งาม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงสิริกานต์  ธารารมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงรสริน  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงทิพย์ประภา  จันทะชิด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงสุภาวิณี  ราชพลแสน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายธนบดี  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายพีระพัฒน์  โสภาพ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงเมทินี  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายเอกชัย  วิสาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายภัสพล  บรรลุศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายปิยทัศน์  บุญเติม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงรวิสรา  คุณารักษ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายภูริภัทร  ศิลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงปวิศา  อนันต์เรือง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กหญิงศราศิณี  ศรีทองเทศ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายรัชภูมิ  ธารารมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายสุรเชษฐ์  ภักดียุทธ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กชายเมธาวี  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงอภิชญา  หวังผล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงฉันทนีย์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงชาลิสา  วิจิตขะจี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงศดานันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายธีรเมธ  อัครเหมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงปรินทร์  สายสุด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กชายกุลเชษฐ์  นามพล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายสุรวิชญ์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กชายปัฐพงษ์  แสงหมื่น โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงสิริสกุล  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงสโรชา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงกรภัทร์  นารีบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กชายสิทธิพล  บุญวรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงมนรดา  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ทิพศร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงฐิดาพร  จิตรนอก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เวฬุวะนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สายมายา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงธัญรดา  สรรพผล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงศิริมล  สุขขา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงแก้วใส  ปุคสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายชัยภัทร  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายฐิติพงษ์  ภูตะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงประภาสิริ  โยทะคง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงทิพอาภา  ประภาตะนันท์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กชายขวัญชัย  บุตรวัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายธนโชติ  สีตะมา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายเชาวโรจน์  ทองพอก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายศักดา  คณาเสน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายฤทธิธรรม  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายธีระพล  รัตนะศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายศุภกร  รักษ์เทศทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายฐิติพงค์  สาไชยันต์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงเพชรรัตน์  วรรณสาร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงศิวัชญาพร  ร่วมทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงธนาภรณ์  พัฒนราช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธุมาชิน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงวริยา  พัฒนะราช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงวริศรา  แสงชาติ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองวรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงธัญพิราช  วงศ์ก่อ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงนลพรรณ  กะตะโท โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 วิทย์ประถม