รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายจิรภัทร  จ่ายพอควร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกมลวรรณ  ชาญเชาว์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธฤษวรรณ  คงคุ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกนกกร  ศิริสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงศศิชา  รวยลาภ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงรพีพร  ฤทธิสาร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวรรณวิสา  แจ่มวิมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายกรวิชญ์  จินหิรัญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กิจสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนิภารัชด์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายปภังกร  คงการุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพัทศรา  เอี่ยมแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกานตพงศ์  สาระศาลิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายกันตเมศฐ์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกชกร  ผลโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายอิสระพงษ์  ดวงหาคลัง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจุฑามาศ  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายจิรโชติ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายนนทกร  รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงบุญยวีร์  น้อยคำมี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงประภาศิริ  ลินทะจะกะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงทิพลดา  ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงลลิตวดี  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  โพธิ์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงเขมจิรา  โมเทียน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายชินภัทร  ช่วงวิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธนิษฐารัตน์  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพุธรัตน์  คำทับ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกุลนาท  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงนัชชนันท์  ผ้าขาว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายเมธา  พูลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายนที  ไวยมะยุรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุนิษา  พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายโชคดี  เกษดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายรวิกร  ผลบุญสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงดวงกมล  ผลกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายณัฐากร  คล้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิชามญชุ์  จุ่นสาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทัฬหสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์จรูญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศุรีสา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรนภา  คุมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายวัชรินทร์  พลพิภพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายดนุพร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสุณิสา  เฉลยพล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ทันตเวช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายภูรินทร์  หมั่นดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงศิริภรณ์  เสมพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายยศภัทร  ราศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงพชรวรรณ  รุ่งทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายสิรภพ  บุญโกสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายบริพัฒน์  สอสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายสรัล  จึงธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศิกษก  ปั้นงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพนธารา  ศศิธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธัญภัทรา  ตั้งสมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายศิวัช  ชุ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงเกศินี  จำเนียรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธนกร  นวลสนิท โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายจักริน  นวลสนิท โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสิเรียม  โพธิ์ราม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายกิตติพัฒน์  ดอกไม้พุ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงปรีชา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวรรณกร  คงสืบชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายพีรพล  โมฬี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกฤษติยา  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายธนธรณ์  พูลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงจิรารัตน์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เชื้อกรุง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายสรสิธ  โพธิ์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปิยธิดา  น่วมนิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายเกษมทรัพย์  พุ่มกันเกรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพิชญธิดา  สนเท่ห์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงสุริศา  ทาจำปา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายขจรภพ  มีปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธนพร  พูลทราย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธนวัฒน์  ทิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายรชตภัทร  บุญมะหันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพงศวัชร์  พรหมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายกลวัชร  แป้นทัศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่ขาว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุมัทนา  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกรปภา  บุญมะหันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญโดยธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงภัทราภร  ดรตะโกน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงลาภัสลดา  โล่พิทักษ์อุดม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงลดาวรรณ  ชาตินันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปณัฏฎา  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายบุญญฤทธิ์  ศรระชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิจรันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงขนิฐษร  อิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายนิติรัฐ  อังศุธนมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงขวัญปวีณ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปทุมานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายนรา  โกสิยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพัชรมณฑ์  อ่ำสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงภัชลภา  ทองสามสี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายชยพล  ภู่ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายญาณภัทร  จำนงต์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายมหาสมุทร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายสุธีพัฒน์  สงวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายปวีณวัช  เร้าเลิศฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายสัณหณัฐ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายศิวกร  สีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐวัฒน์  น้อยอุทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกฤตภาส  เปรมอมรกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายเก่งกาญจน์  ชมแพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงศศิรินทร์  ดนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงธนัญชนก  ราชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิชญาภัค  อินถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงจิดาภา  อัศวโพสพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายกิตติภูมิ  เสนลา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงขวัญมนัส  นาคสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายพรรณวัชร  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายกันตพัฒน์  พิณทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายธีรภัทร  สุนิมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงฐานิดา  จั่นประดับ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายคณินทร์  เมฆกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธมลวรรณ  มาระยาท โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกษมา  จำนงค์ถ้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  ภู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปวริศร  เหมาะพิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพลาพร  จิตตะฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงพิชญา  ยังคุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายกัลป์  กรรตุพันธาพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายธนกฤต  ชัยบวรสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงเสาวนีย์  หนูช่วย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปวัณรัตน์  ตรีเข้ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  เฉลยไตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพรรษชล  รัตนกุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอรณิดา  จากปล้อง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงธณัฐชา  ตรีฉัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายสัญกร  อนุศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภัทรพล  วัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนาโชค  จันทะวงษา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชนันทร์พร  ชีสังวร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอริสรา  นาคหัวเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภูเทพ  สุกสีเหลือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกิตติญาณินท์  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงโชติกา  ไตรพจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงสุภาพิชย์  แสนลือ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอลิชา  มานิจธรรมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่วมทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนละออ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัชชา  เทียมทิพาบุญกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงณัฐวรา  บุตรปรารมย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวรวลัญช์  ขำศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  จากปล้อง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกฤตติญา  จิตกุศล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายรัฐภูมิ  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายฌานวิทย์  มโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงดลชนก  พรมยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศุภิศรา  เฉลิมอรรถ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนกฤต  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงวรวี  พฤฒิธาดา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายรติกร  นวมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กองประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ปานโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐชฎาพร  เมฆย้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปรัญชัย  ผดุงวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศรัญญา  นิยมไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงฐิติวรดา  ผดุงไพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงเขมจิรา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพรรณทิวา  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปัญญา  เฉลยจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอภิชญาย์  สิงห์เหลือ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เรืองชัยแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศิวัช  นภรัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงครองขวัญ  ปิลกศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกาญจนพัชณ์  เลื่อมนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกมลชนก  บุญรังศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสิริกร  บุญโกสุมภ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงภัคจิรา  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธมนวรรณ  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณภัทร  ทองสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูรินทร์  กลิ่นด้วง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกฤติน  อินทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฎฐกันต์  เพ็ชรสันทัด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กชายณรวิชญ์  ผดุงรส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐนิดา  ไตรย์ปักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปณัฎฎา  หริ่มสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงมลฤดี  หอยสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมสนธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงอุไรวรรณ  นพศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายลภัสธร  คงคาเขตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเมธินี  จุฑามาตยางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงเปมนีย์  สุนทรเกศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิมลมณี  พรรคทิง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสาริศา  ธรรมแพทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงจิติกานต์  นาคสาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ผลปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธนกานต์  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชุติกาญร์  คลังเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายธีทัต  รักจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายณฐพล  นาคประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกานพลู  รัตน์ประสาทพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกิตติธัช  พูลทราย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายเศรษฐศาสตร์  เกษตรเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายฐิติพัฒน์  เฉลยชนม์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงญาณิศา  นาคเสนอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงนฤภร  นิยมพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธนพร  เสรีรัตนชัยพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศศิวิสา  วงค์มั่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธนวรรณ  ยิ่งยงสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปวันรัตน์  ชลคีรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงปารวี  มืดอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายนันธวัฒน์  อุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิชญาภา  สุดสมัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงภทรพร  เกิดคำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอชิรญาณ์  นุชสวาท โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เย็นทรวง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอรอนงค์  ชั้นงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงใบว่าน  รัตน์ประสาทพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงโชติกา  ปทุมานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีอำไพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงชาลิสา  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงเกษมณีรินทร์  ดวงจินดา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงชนัญชิดา  โอฬารนิธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสาริศา  เชิดปรุ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงกัญชิภัทรศร  วรเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงทวิกานต์  โรจนอารัมภ์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไตรนทีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนพล  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงเอมวิตา  จูทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงแพรตะวัน  ทองค่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเณศรา  ฉาบพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กชายต่อตระกูล  วิริยอัมพรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนรายุศต์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพรามพินทุ  เทพจุฬาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายเกียรติภูมิ  พูลมี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภัทรวดี  วงษ์แสน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุพิชญา  กะปินชลานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรรธนะ  ไพรชาญจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายอัศวิน  ศิลวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายวีรภัทร  เทศดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพิมมาดา  อินสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายศิรวิทย์  นภรัตน์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงนิชา  ผ่องจำปา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงลภัสรดา  นพศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายวิชญพงศ์  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงโยษิตา  ระเวงจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายธนพนธ์  ธนทรัพย์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงภทรพรรณ  สุขโชติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงชณิดา  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงฉัตรชนก  ผลโภชน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปวิชญาดา  ผลชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงวิชญาดา  ก้อนนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุภูรินี  สุภาเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายอังกูร  อรรถธรรมสุนทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายเฉลิมชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายสรวิชญ์  โครพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กชายปรมัตถ์  จามรเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายศิลายุทธ  ฤทธิ์เอนก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจตุภัทร  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายภควัต  บุญสาทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธีราทร  อินสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายจิรภัทร์  พรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายญาณวุฒิ  เชื้อนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายอณุชล  ภาคสุทธิผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพัชรพล  ศรีคำดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายกฤตพรต  กองกมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายตฤณภัทร  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอัยการ  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายกรัณย์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายกฤษณปกรณ์  เมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายเจริญลาภ  มณีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายกันต์กวี  ผลนัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณัฐภัทร  เฉลยญาณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายบุญศักดิ์  ศุภบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายชวกร  พุ่มทับทิม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศรชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายชัยภัทร  อุบลแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนกร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายภูธเนศวร์  จำนงค์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกฤตณัฐ  สังขพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกฤตดนัย  ฤกษ์วิธี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพลพิพัฒน์  อารีศรีสม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายบรรณวิชญ์  ยนต์พิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายพลธารา  พลายงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกันติทัต  สุคันธชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปภังกร  สีมะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศิวา  ศรีคชไกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เฮงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิมลรัตน์  วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงจิณณพัฒ  ผลโภค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณัฐกฤตา  อินอ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพนัชกร  งามรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชวัลรัตน์  คงปรีดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรคำลือ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงจารวี  จั่นประดับ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศัพทเสวี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกิรณา  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงทรรศรินทร์  แสงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงปัณณฑัต  วัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพูนขวัญ  พงศ์วิทยเวคิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เฉลยไตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงภาณนรินทร์  นิ่มอนันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอติมา  น้อยคล้าย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงศศินา  อรุณานันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจินตนา  พงษ์แตง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสุพิชญา  เกษดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอิสมัย  ผ่องอรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธนัญญาณ์  เดชฤดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายชยกร  ยอดมีกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปัณณพร  วิฆเนศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนิศาชล  ชุมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณชนก  สุรวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายธนชัย  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกานต์นรี  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสิรภัทร  พร้อมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชยางกูร  นพศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธีรนุช  อติเรก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธมลวรรณ  ผิวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงธิดารัตน์  จันไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงปราณปรียา  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพรพันธ์  พิมพ์เดช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทวี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงอารยา  อริยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณภัทร  สังฆะบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงลักษมณ  ทองพู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงเรืองรัตน์  พ่วงผจง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์พิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงณัฐลิณี  ฉัตรชลาลัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุนทราวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงปวริศา  สันทัด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจียมอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงแว่นฟ้า  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชมพูนุช  พึ่งแสง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพรรณธนพร  เหมวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตียรธิติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์เล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐชณาภา  สิทธิสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาทรพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงปริยาภัทร  ชิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงวรรณธกาภรณ์  พงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สิริช่วยชูชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกษมา  กฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพรรธนพรร  หยดย้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปรีชญา  หมอบุปผา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุพิชฌา  ชุติมาทิพากร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์สุริต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวชิรพรรณ  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงสิริธรณ์  ตรีบุบผา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงฐิติกานต์  ผลโอฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสิทธา  สุขภูวงค์ โรงเรียนวัดถนน 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กชายณัฐวัตร  กองสงฆ์ โรงเรียนวัดถนน 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกรวรรณ  สกุลเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพลอยชมพู  พงษ์ชุบ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงปฏิญญา  แจ้งจิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายศุภกร  หลักกรด โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงยุคลธร  ไหลสงวนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายรชต  มาลัยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงสุปวีณ์  มาลัยศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายรัชชานนท์  มาเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายนภนต์  มีวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายพีระพงษ์  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กหญิงณัฐชา  ครองตน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุพิชชา  อินทชิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงศิรดา  รวยทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายภูรินัฐ  สังข์ไพร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงเขมาภรณ์  มีเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายภูพิพัฒน์  ขาวศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายกัญจน์ธน  อุดมวิชิตกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กชายภากานต์สิทธิ์  เกษวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายวงศ์วริศ  ชโลธร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงอรรรจิตฐา  เกรียงสิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  งามละม้าย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสุชัญญา  สินทาชวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายภูมินิพิฐ  แสนหิรัณย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงธนพร  หอมไม่วาย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายนนทวัฒน์  ตันติกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงปทิตตา  จามกระโทก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจิดาภา  ช่วงฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพัชมณฑ์  คงประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธนโชติ  โพธิ์จำศิล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงรักษิตา  นิยมศิลป์ชัย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทรัมพรรย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงรินทร์ลดา  โพธิ์ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงรัชณัฐ  กวางทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภัชภิชา  เลิศจรัสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงสุทธวีร์  ตันติกุลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายพีรภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงรมณ  สวนนฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายวรนนท์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เกษวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงบวรรัตน์  ทองณรังสี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพรรณดาว  คงสมปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพัชมณฐ์  แซ่โง้ว โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กชายวรชัย  พิกุลขาว โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กันภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงปรมิตา  อ่วมงามทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปาริชาติ  แสงหิรัญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงศิริโสภา  นัยเนตร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธาราทิพย์  ยอดขำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนปรีดา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงกนกวรรณ  เชยจันทา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กหญิงบัวสมร  คล้ายศรี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กหญิงสุณิสา  นิยมจิตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กชายเกียติศักดิ์  คชาโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายณัฐชนนท์  มีดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฐวัฒน์  วานิ่ม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายจุลภัทร  จรูญ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงมธุกันตา  ทรัพย์เสนาะ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงมนัสวี  เทพสถิตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายพลังทิพย์  พูลเกษม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายกฤตบุญ  ยังดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายชินวัตร  หวังดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายธีรพงษ์  รอดพ้นทุกข์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงทัสพร  ศรีประทุมวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายมัณฑนศิลป์  รื่นสุข โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายชานาธิป  เขียวฉอ้อน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงพีรดา  ทองโชติ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงณิชาภา  ครองญาติ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงพัชรมน  ทับสกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายธีรศักดิ์  เฉลิมไทย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกุลชญา  สีแตงสุข โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงภัทราวดี  นาคแดง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายชิติพัทธ์  ชายเฉียบ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงศิริรัตน์  อยู่สุข โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กชายธงไชย  เนียมสอาด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 นายธนพัฒน์  นุชเสียงเพราะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ระดีรมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 นางสาวภัทรนันท์  ทองไทย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จำนงค์ธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงพรกนก  แฟงผลน้อย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงนันทิตา  เหนือคูเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายพิเชษฐ์  อภิวันท์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายเมธา  แพทอง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงรมย์รวินท์  อินทพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณัฐชา  แย้มเลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอินทรา  นุดนา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงวนัชชนาภรณ์  รุ่งสว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกรวิชญ์  มาลัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวิศรุต  ปริวัติ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงณบุณณดา  เฉลิมถ้อย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายพลพล  จำเนียรลาภ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกมลชนก  นะโม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนริศรา  ผลเทียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงณัฐิดา  จำเนียรเงิน โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายปัณณวัฒน์  กลิ่นขจร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงจิตตา  ศรีทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงไปรยา  ใบทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงจิราภร  สมใจ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายอภิมุข  สถาพรพิมลสกุล โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงวรรณ์ชนก  ศรีสมร โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมาก โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม