รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสุพัตตา  นามภัคดี โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงดวงพร  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงรุ่งฤดี  นามวงษา โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอรษา  โสมนัส โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กหญิงเจนจิรา  วะโนนกอง โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 นางสาวปริญญา  ชะนะทุม โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวพิไลวรรณ  ยอดตา โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กหญิงธัญชนก  หัดเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงจีรสา  สะตะ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปาลิตา  ปลิงกระโทก โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปริญญา  พะวงชา โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงพิยดา  สิงห์ทองทราย โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายกฤษณบดินทร์  ฮ้อยปัด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพุทธิพงศ์  พิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายนราธิป  เดชประกอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายธนกร  บุดดีมี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายวิทยฐานะ  ศรีพิมพ์เมือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอินทิรา  ดอกคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอาริษา  กันตะบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายอัครพงษ์  ฐานะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนันทภรณ์  พานอะนันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงเศรษฐสิริ  อินทมาตย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชัญญานุช  ดงอุทิศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปุณิกา  พรหมสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายวรัตถ์  ชัยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายสราวุฒิ  จันทรดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายศราวุฒิ  เค้าโพธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงพิมพิศา  นิชำนาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภควดี  โคกยาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอาทิตยา  ภักดีก้านตรง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชนิตา  สามิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายประชา  บุดดีมี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายปวีร์  สีดามาตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายเทวราช  รักความซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายอินทฤทธิ์  จารีต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศิริรัตน์  มิ่งขวัญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนิภาวดี  ทุ่มแห่ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงพัชริตา  ดรชินมาตย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอันดามัน  แสนศรีสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงสิรินทรา  แสนหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพรนภา  ขวัญถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปิยธิดา  วิชัยยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปิยธิดา  สุธรรมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงบุญยวีร์  วิลาศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงณัฐวรา  นาหนองตูม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจิราวรรณ  บุษราคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์นาหว่า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกฤษณะพร  สังข์ศิริ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอรวรินทร์  บุญโสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนันทกานต์  ฉิมนิล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิชตสพร  วัฒราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวรัญญา  เสน่ห์ราชกิจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงนัจยา  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายชัพวิชญ์  ดีรักษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงรติกานต์  สุวรรณละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายบุรวิชยา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพัชรภรณ์  แก้วขันตี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายรัชภูมิ  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงจิตตานันท์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศรีราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงอรวรา  เอี่ยมภิรมย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอรวรรยา  เอี่ยมภิรมย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัชณิชา  กว้างขวาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภาณุมาศ  วรรยาท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศรีโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกุลนิดา  ระวิพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงปัญชรีย์  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงสุชาวดี  เดชพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกิตติรัตน์  ประกายะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฐิตาพร  ชาริดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวัชราภา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายปัญญวรรธน์  ชารัมย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายกษมิฬ  หล้าหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายพีรศิลป์  บัวนาค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฐกฤต  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐอมร  ศรียศจักร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายณัฐพล  บุญใส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอิสริยา  สมเฉียงใต้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงปวริศ  ขันขวา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายภิรมย์ฤทธิ์  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนุตประวีย์  คงถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุมิตรา  เบ้าวรรณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชุติมา  สุทธิรักษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์สาลี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกัญณิกา  หาญลี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงภาธาดา  น้องแพง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงฐิติมา  โทหล้า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ยอดตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงภัครธิดา  ชำนาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงเมธาวี  ไกรอาษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายนที  มีแวว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภาณุวัฒน์  ใสยวงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายศุภณัฐ  ตาลไธสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงจุฑามาศ  เชียงโกมลคีต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธนวิชญ์  คำลือ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายพชร  เหล็กกล้า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายพงศธร  หอมวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพิชญาภา  ฟักทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงณัฐวรา  ภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอรอนงค์  รักษาเขต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงกวิสรา  เหตุเกษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกุลนัดดา  ระวิพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงศดานันท์  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงญาสมิน โอลิเวีย  บูห์เลอร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรัชศศิภา  นามมะการณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพรสุดา  อุดมเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปัทมาพร  โยธะคง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงชญาดา  โคตรนรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุภัสสร  รักความซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงปาริฉัตร  วันศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฉิมนิล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอาทิตยา  พรมณี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศิริญา  ทิพย์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอรัชพร  แสงสอาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพิชญ์ชุมาศ  จิตรโก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงบัวตอง  บัวไชย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายเอกรินทร์  พันธ์โย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสหัสนัย  ทันแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอติคุณ  ทักษิณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชนม์ชนก  บุตรวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายชลิต  สามา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายชยพล  บุญแสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงอภิญญา  บายศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศยามล  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงชญาดา  พะชะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุดารัตน์  ์โภชนะจิต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐมนต์  โสโท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐนรี  สีม่วง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศศิธร  พิมพ์กอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐพร  ทิพย์อุทัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงขวัญปารัชชฎิล  ทองวิภูษนะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กชายสรวีย์  ไทยถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุพัตรา  ตะนะสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจิรภิญญา  ชื้นถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีนามบุรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชัยณรงค์  เสนามงคล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปริญญา  แหลมเพชรชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงจิราภรณ์  ภูพวก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงภัชริดา  ทุมชะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงวรพา  เกษดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงทักษพร  จ่ายก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงหฤทัยชนก  บัวสาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชฎาภรณ์  พิมวงค์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงเจนจิรา  นากาพฤกษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงณัฐวดี  อนุรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธิญาดา  สังรวมใจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัคจิรา  น้อยสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงปลายฟ้า  คะสา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฏฐา  เขจรนาท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกุลฑริกา  จันทเสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงเบญจมาศ  วันทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญตอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอรยา  ณัฐภาคภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายเหมืองทอง  จันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายนนทวัฒน์  นิมะลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชนกวรรณ  ฝ่ายพลแสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอนามิกา  แสนวัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภัครจีรา  นางาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุนิตา  พรมมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายจอมพล  รัตนประเสริฐ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนกฤต  พละศูนย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรัญญาพร  กนกหงส์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายอภิชยา  บุญหาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายศิริพงษ์  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายยศพัฒน์  สกุลธนบูรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายวันเฉลิม  ภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายวีระภัทร  แนววิไล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงวรัญญา  โรมพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงณัฏฐิกานต์  ทองวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนิสรา  ฉิมนิล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงณัฐพร  สินชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศุภกัญญา  เชื้ออุ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปาริชาติ  จ้ายนอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิรนันท์  ตุละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอัญชลี  สนสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพรนิสา  เยี่ยงไธสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชนนี  บุญสนัด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุญหาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนากร  อุดทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายพัชรพล  บุญเทียน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิสูงเล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายภานุพงษ์  ยอดคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายวิศรุต  จันทร์ประทักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุพัตรา  ปักกาเวสังข์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงคุณากร  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายชีวานนท์  หาระสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศิวกร  พันธ์พรหม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายน้ำเพชร  เกษาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายภัชรพล  คำภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสุทธิศักดิ์  คำสอนทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภัทรพล  หมุดลิหมัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงกมลชนก  เชื้ออุ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอัญนิษฐา  มูลสาธูป โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงจารุพร  พันธมิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปรัชญา  หาทอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนิรชา  วงศ์คำภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุจิรา  พิมพกันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงชลธิชา  ภาโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงวรพัชชา  รัตนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงศิรประภา  โชติการ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมดีด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รัตนพลที โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสุนิษา  โม้ลี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จับละออง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกฤษณา  นามโยธา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงภูษณิศา  จันทะโบราณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกุลริสา  จันทร์นา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชญาดา  มิตราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทุ่มแห่ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณัฐพร  โคตรวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชชาภา  ชื่นใจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัชชานันท์  ค้องก่ำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงมุจรินทร์  กบขุนทด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงประไพวรรณ  ยืนยาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจันทร์จิราพร  พินธุเอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทิพเนตร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกฤษทร  ดีแป้น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายปรวัฒน์  นิลนามะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวราภาส์  บุรีมาตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงธารอารีย์  วงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกนกชาดา  ทับธานี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงศิริมา  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงสุจีรา  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงณัฐกาญณ์  มิกขุนทด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนัทธนันท์  ลือคำหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงรินดา  หระสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงสุนิตา  โพธิ์งาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุธินี  จิตเจริญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอาริตา  คำเมื่อง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศิริยากร  วรรณเทพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกนกพร  ศรีขาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจรรยวรรณ  นันทะขันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุพัตรา  เบียดนอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงวรรณวิษา  รุ้งแจ้ง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปาริชาติ  เรเฮือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายภูริพัฒน์  วรบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายเสกสรร  บุญมานาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกิตติรวี  จีระพรพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเจนจิรา  พิรุณสุนทร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฏฐา  ไทยอาษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสาธินี  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สัจจะนวน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุตสาหะสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจิดาภา  นาดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีชาติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วพลู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุมณฑา  เหลื่อมเภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกันตพัฒน์  มีจันดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนรภัทร  ศรีเทพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายอภิวิชญ์  นุชิต โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงจิตรา  สีเงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปราณปรียา  จันทปัญญา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุภาพร  ยิ่งสำราญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงชนาภา  สุธรรมลิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญายาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงรติกานต์  มิตราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายวรกรณ์  มอญขาม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพิมพิศา  โคตรชุม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงอรปรียา  คำคูณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุจิรา  ยมสีดำ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายณัฐวัตร  เบ้าธรรม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอภิชา  ไสยประเสริฐ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกฤษริยา  จิว โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงพรนภา  สีลี โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภัณฑิรา  นาสมใจ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภัทรธิดา  นามบุญลา โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอริสา  ภูดวงดาษ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายสุเทพ  ปานจัตุรัศ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงวัศศิกา  นันขุนทด โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงธีริศรา  คำเมือง โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายวัชรินทร์  ทองผ่อน โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสุทัตตา  คำพรมมี โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงทิพานัน  หอมสมบัติ โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น