รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวงศกร  ประโยตัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเบญญาภา  วีระศิลป์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายอนุรักษ์  ปัญญาวัน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดรชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฟ้าใส  ระหา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพลภัทร  ชามนตรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเหมาะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายธนดล  เหล่าโพธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จักรโนวรรณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงตรีรญา  ศิริโยธา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชวพร  หลงนุชาติ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ศรีโบราณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปีปารัช  แสนเมือง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายพุทธชาติ  บัวใหญ่รักษา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์หนองแร้ง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงทิฌา  นามสีฐาน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายจิรภัทร  มนตรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปุณยา  ปักนอก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณดี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายปัญญวัชร  ชารี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายเขตต์ตะวัน  วงศ์พุฒ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิตาภา  ชื่นชม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอรกนก  อ้วนศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พันธ์ก่ำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐริกา  บุตรตะหึง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธนพร  ตรีวิเศษ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ช่วยเงิน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายพงศธร  ทาหนองค้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพงศพัส  เลบ้านแท่น โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธีรภัทร  เกชิต โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกฤษนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพรลภัส  โคตรนรินทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกริณา  จันทะวงศ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอรุณยุพา  สายธะนู โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วโสดา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  ศรีไทย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจิณณพัต  พันธุ์โอภาส โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ปัญญาวชิรพงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงอรวีร์  จุ้ยกะมุด โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายสิรภพ  จันทฤทธิ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายบุญบารมี  บุญเกิด โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวราลี  บุตรแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอักษิพร  ลุนละวงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงพัชราพร  ฝาดสุนทร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เมฆคำรณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจิดาภา  จันทะลี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงบุปผา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธัญชนก  สืบหนองแสง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุขสงคราม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงพัขราภรณ์  แจ่มทิม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงนิลมณีรัตน์  เพชรดีคาย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวุฒิชัย  ป้องปักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอชิตะพันธุ์  สุทธิวรรณา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายจิรภัทร  อภัยโส โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แสนอาจโท โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายชนะชัย  โสมัสสา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายทรงชัย  มาศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายปัญญพัฒน์  พันํธ์หงษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญครอง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกณวรรธน์  สมสัตย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายชยณัฐ  จันทะโค โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอนุภาพ  ประโพธิ์ทิง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวราภรณ์  เพียรแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงพิชญาภา  ฝายจะโปะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภัทรนันท์  วงคะจันทร์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงชิดชนก  อุปนันท์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงฉันทิศา  โสมมีชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงรุ่งระวี  หมู่หมื่นศรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ศรีคณานุรักษ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีทะรัง โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ้อมนอก โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงสุชาดา  สันกิจ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดำ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีหอม โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงลลนา  เคนหล้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนิสากร  สอนสุด โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธิติมา  จันทะแพน โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชัยชนะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีโบราณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงญาตาวี  ปัตถา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพันธบุตร โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปรารถนา  เทพศรีหา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสุภาพร  สมณะคีรี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสริตา  จันทะโส โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีกอดแก้ว โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงมุฑิตา  บุญเสนาะ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงติรพรทิพา  ไชยชาญรัมย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉิมลี โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจรัญญา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศศิกานต์  อินเกื้อ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอาทิตยา  โคตรสุวรรณ์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพชรพรรณ  พุกหน้า โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงธนัชญา  แสงกมล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงชวพร  หลงนุชิต โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนรินทร์พร  ประชากูล โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณิชากร  อินตะวิชัย โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายฐิรพงศ์  พละศูนย์ โรงเรียนอนุบาลสุดา 1 ป.6 คณิตประถม