รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสมกมล  แป้นคุ้มญาติ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชลลดา  วโรรส โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐพิชยา  ภูพันนา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณัฐวดี  ปุณตุง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณิชกานต์  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงนิธิพร  วันทานี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายจักรพันธ์  เตชะแก้ว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงชุติมา  นามบุญศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพรรษนันท์  จันทร์เมือง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายธีระชัย  ศรีด้วง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายธนภูมิ  พิมพ์กรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีใคร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วนาง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายจิรภัทร  ประจิมทิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธัญสุดา  สินทร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงภาวิณี  ต้นภูเขียว โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงทัฐชญา  โพธิเสน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงฐิตินัดดา  ประภาธรรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพรกนก  เสาะก่าน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภูตะวัน  ศรีทัพไทย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปาริฉัตร  ประโคทัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายโพธิวัฒน์  บุตรเอื้อ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงมุฐิตา  คำมูล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสิรินาถ  อภิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลอยหิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพนิดา  โพธิ์คำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงโลร์นา  เพรสตัน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วแสนชัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนิรชา  เดชเมือง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนภัสรา  ศรีใคร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุนิสา  พิศาลเศรฐพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงจิรฐา  วารุกะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสุวิรัญญา  จำปาชื่น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงจันทกานต์  มุงคุลแสน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชญานิน  กองพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงสุรางคนา  วิริยะขันติกุล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายอนิวัติ  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงนิศรา  ภูธรศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงอาคม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงมนัสนันท์  สุทธิสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเจเจ  ปินะถา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงงามแสงเดือน  สายสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงชนธีชา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนีรนาท  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปนัดดา  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงขวัญนรี  กานุสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงทิพยเนตร  ธุระชัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธัญยธรณ์  สินทวีศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงเสาวนันท์  คงษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงนิจจารีย์  คงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกฤตยา  แก้ววัน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอติชาติ  มาสอน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงอโณชา  นาคยศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศิรญา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูเวียงวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงสิริญากร  พัฒโท โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนันทยา  ภูตอดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธนพัฒน์  ทีหัวโทน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธีระพงศ์  สมภูมิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเบญจพร  ลีลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายศิวกร  อนันตวุฒิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงประกายแสง  พรมประทุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปลายฟ้า  วงค์ศรีลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสันติ  ราบรื่น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกุลจิรา  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงเมขลา  สอนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกฤติยา  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกุลสตรี  ขอกรดสำโรง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุทธิดา  รอดอุปโป โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอินทุอร  แย้มยวน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอรณิชา  คุณธรรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปราณปริยา  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอริยะ  คำเผือก โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงภาวิตา  โดนโยธา โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงนันธิชา  บัวสิม โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวธูสิริ  สายมณี โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงรักษิตา  สีทา โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชุติกานต์  รังศรี โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงนันท์นภัส  การมงคล โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนันทิชา  ศรีทา โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายไตรรัตน์  รัตนวงศ์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายสุรเชษฐ์  อ้วนดี โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายอภิชาติ  ทีหอคำ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายกฤษฎา  ร่าแรง โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 คณิตประถม
87 นายรัฐกิจจ์  ศรีสาร โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวพรชิตา  ทรัพย์แก้ว โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายชานนท์  พันทะพล โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายกิตติ  บุญมีบุตร โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวนุชธิตา  ตุลากัน โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นางสาวศิริกัญญา  มีเหง้า โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นางสาวสุวิชาดา  ขันไชย โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวกัลยกร  สิทธิโชติ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวสุชานาถ  รักชาติ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวนิภาพร  ผลาพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 นางสาวสุพรรษา  ขันหงษ์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 นางสาววิสุดา  พิมพ์ตะยาน โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
99 นางสาวศิริพร  ผลจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
100 นางสาวกนกพร  อินทร์กอง โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายนครินทร์  บำรุงพัด โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวิลาสินี  ฮาตระวัง โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงปราริชาติ  อินทร์จำนงค์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงขนิษฐา  เขียวอ้วน โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปริณดา  จำปามี โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงอรกานต์  ปุลารักษ์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงอภิชญา  นูคำดี โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภูวดล  ทองขาว โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงญาสุมินทร์  สามารถ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณฐพล  นนทะคำจันทร์ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชนัญธิดา  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอภิชญา  อุเหล่า โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงฐิดาพร  วรรณสุด โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงปวันรัตน์  จันทร โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายศรีปกรณ์  ศรีทอง โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงปรานัดดาว  แก้วกระจ่าง โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงนาลิสา  ปัญญารส โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอรัญญา  พลมนตรี โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชิดชนก  บุญปก โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงวรัญญา  ทุมวัตร โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายอุดมโชค  ชัยคำรงค์กุล โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงชลณิชา  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายทฤษฎี  บัวภาคำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายเกียรติปวุฒิ  บุญถึง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลีอุดม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายศุภกิจ  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายภูวเนตร  พิมพ์โกธา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายฐิติพงศ์  มารินทา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายวราวุฒิ  อาษาสร้อย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายโรจนศักดิ์  เวียงคำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงศรุตา  โคตรหานาม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงตวงพร  เคหาบาล โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวิภานี  สุพร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายอภิวัฒน์  ยศม้าว โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศรุตยา  โสภา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนิจวิภา  กุมภิโร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพัชร์ศศิ  จำเริญสัตย์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษาธรรม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกิตติยา  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณิชากร  วะลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุชญาดา  ไวแสน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายชลวิทย์  กลี่เตี่ยง โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวิชิตา  สุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงสุชัญญา  เคนบัวบาน โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายรัตนกิจ  ณ อัมภัย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงณัฐนิชา  โง้นทุ่ม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายชัยชนะ  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายพงค์พีระภัค  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วก่ำ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงคณิตตาน์  การบุญ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  พรหมเหรียญชัย โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุภัทร  ภัทรพงศ์สินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอริสา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวชิรพล  พะดาเวช โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายภูวดล  มาตรมูลตรี โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายอนุพงศ์  การีกลิ่น โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายกนกพล  คูณหาร โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงลลิตา  แก้วกลมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายก้องฟ้า  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงสุพิชญา  พันพิลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายอิทธิศักดิ์  อยู่งาน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงจิรนุช  ประเสริฐพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายเศรษฐศิริ  วิภาวิน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายสิรภพ  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายสุภัทรชัย  ติดมา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงปิราวรรณ  ประชาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงฑิตยา  นนทะภา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายสงกรานต์  ภูพิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงปนัดดา  การินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงชิญญานุช  บรรณบดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปาณิศา  อุปชา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงชนิญญา  ถาวร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายชนะพงศ์  ผดาเวช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรีกงพาน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงอรวรรณ  มีศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงลลิตา  ศรีเหล่าหลวง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงธนพร  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนิติภูมิ  สิ่วไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายนันทศร  หูไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายธีระเดช  ซองวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายอนุวิท  วิเศษสม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสุจิรา  ขันถม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงสุกัญญา  พลลือหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชนิสรา  ศิริภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายดุลยวิทย์  สมงาม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกรพินธุ์  สีขาว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนันธิชา  ศรีลาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงรุ่งนภา  ประเสริฐจิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุพัชตรา  สีภู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐวุฒิ  อองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงทอฝัน  สักขินาดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปฏิญญา  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพัตรพิมล  อุนาพรม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพัชริกา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงดาราพร  หงษ์อาจ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  รักษาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุพรรณี  พลอามาตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจทน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทัศมี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายคมชาญ  วระมูล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปณัฏฐา  สาลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพุทธา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายภานุวัชร์  นุ่นหลักคำ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอลิสา  ศรัทธามาก โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐนรี  ภวภูตานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม