รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายต้นตระกาล  อรรคพงษ์ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอนัญญา  นามเที่ยง โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงภัทราพร  วรรณวงษ์ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงธัญพร  พฤคณา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิรนารถ  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายศรัณยู  เวชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธราดล  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปิยพัทธ์  พรมภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายอธิษฐ์ภณ  คำขจร โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายนราธิป  พรหมประกาย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพงศธร  สูฝน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจินตนา  พิชัยปัญหา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชฎาพร  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงมาลิษา  ทัศนัส โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปฏิมาพร  ดาบโสมศรี โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงญาณภัทรา  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงพรชนก  สิงห์ดี โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงชรัญญา  ชาวสวย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงทับทิม  ศรีชาทุม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงสิริวิมล  ซุ่นเส้ง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงอรกวี  เที่ยงจิต โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงศุภานัน  เบ้ารักษา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงทัดดาว  สาริยา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงพิริญญา  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวรดา  นันทขันธ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวรรณภา  มัดสอาด โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปาริษา  อนงค์ชัย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพรพรรณ  อัสวะภูมิ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงธนพร  กลางนอก โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณทนน  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสิริเพ็ญ  วีระศักดิกุล โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายอดิศร  ศรีเผลา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพรรณิภา  ใจเเบา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงปณิตา  เสมอสมัย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีวาลัย โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงพัชริน  ช่วยเงิน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงดารินทร์  เอี่ยมชูกูล โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายวชิรวิทย์  ชาติชำนิ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงศศิกาญจน์  ถุงแก้ว โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายสุวรรณชาด  เศษสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายญาณภัทรชวกร  ผาทอง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายเอกรัฐ  ทับชา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายวชิรวิทย์  มะลิลา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชาย้เนธาน  นอร์ดควิสท์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฐไชย  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงอรอุมา  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายเจษฎา  ชาวยศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชมพุฒ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอังศนา  ราชสุนทร โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงญาดา  สรสินธ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายนครินทร์  ทัศนัส โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงบัวชมพู  ปาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤษดา  สิงหสิริ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณริสสา  ทองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงกิตติยา  ชาวยศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงวรนุช  บุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเมรินต์  ทองขาม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพัฒธรธชัย  ไชยชิตร์ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายเจษฎา  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธีรภัทร  ฝ้ายขาว โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกนกพรรณ  อาสนามิ โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศศิวิมล  แท่นหิน โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรุ้งนภัฏ  มณีวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหลาทอง โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงทิไมพร  ขำเอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงจีรนันท์  โพนพุฒ โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงพรศิตรา  อนุ โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงแพรวา  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายศุภโชค  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงยุวดี  ปิตะคุ โรงเรียนบ้านหนองแคน-ดอนสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายฐาปกรณ์  ธิปโชติ โรงเรียนบ้านดงสระพัง 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงชนิสรา  อายุยืน โรงเรียนบ้านดงสระพัง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐพล  แซ่เอี้ย โรงเรียนบ้านดงสระพัง 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิมลพรรณ  จิตรีวาสน์ โรงเรียนบ้านดงสระพัง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธีรชาติ  โพธิจารย์ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงศิริรัตน์  แนวน้อย โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายนิวัตร์  พรมเวียง โรงเรียนบ้านหนองแอก 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายวรากร  กล้าหาญ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายจีรภัทร  ทองใบ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายกษิดิศ  จัททร์วาส โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายสกาย  แคนสังข์ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายนนทชา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายกิติพัฒน์  ดือเลาะ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชลนิชา  แสนณงค์ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงณัฐพร  สุทธิแสน โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงอนุตรา  มหาไชย โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงอัจฉรา  เจริญภูมิ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงจารุรัตน์  คชายุทธ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายเอกลักษณ์  ชัยภา โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงธารีรัตน์  ยิ่งเจริญวัฒนา โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายกฤตเมธ  ขามกอง โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 เด็กชายเกียรติศักดิ์  การนา โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กชายวเรศ  พิมพ์พันธ์ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงบุญญารักษ์  แสนเสนยา โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 เด็กหญิงมณีรัตน์  พรมมาลี โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงธนาพร  สมน้อย โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
98 เด็กชายสุบรร  จันทร์พงษ์ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทรธิดา  มูลเสนา โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปิ่นอุมา  หนูทา โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวรยา  ผาสิงห์ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐริกา  ปะโคทัง โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายพสิทธิ์  เจริญพร โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอัญมณี  สังข์เขียว โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพัลลภา  เข่งโต้ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปัฐธิชา  พาสุข โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทาดี โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายวีรภัทร  แสนป้อง โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายธนพล  กลัดสมบัติ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายณัฐวุมิ  วังพิบูลย์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงภัทรธิดา  อุดมพัฒน์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงมัญชพร  พิมะสาร โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงศศิธร  สุริยวงค์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายจารุภัทร์  สาระบัว โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายดนัยฤทธิ์  อุ่นจิตร โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชมพูนุท  วุฒิสิงห์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเชษฐสุดา  ดาศรี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสุพัตรา  อนนท์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปนัดดา  รัตนวิชัย โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงรติมา  ป้านนาค โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายอเล็ก  วรภาพ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายณัฐพล  ผดุงพวก โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพัชรินทร์  ก่ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชลธิชา  หากันได้ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวันวิสา  ธรรมปะละ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพรชิตา  โสภา โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปนัดดา  กิจเกวียน โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐกฤษ  ศิริขันธ์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายธีรเดช  แล่กระสินธ์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายนันทวัฒน์  บุตรตาภักดี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกิ่งกมล  อาจหาญ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงขนิษฐ์สุดา  ขันชาลี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายเดชบดินทร์  โยธะการี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายฐิติโชค  กาญจนะ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสุทธิพงษ์  บำรุงภักดิ์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกิตติมา  คงประพัฒน์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธิดาเทพ  บุตรตาภักดี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงนิชาดา  พังทุย โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพรญาณ๊  บุตรตาภักดี โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงการดา  ดอกยี่สุ่น โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงยุทธารัตน์  เหง้าพรมมินทร์ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายคุณาวุฒิ  โพธิ์สาสิน โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายคมสันต์  ทองสุข โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอนุชา  แสนทิ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธนาพล  ชารีราษฏร์ โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายพงศกร  วะสุรี โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายสมยศ  แสงดี โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอภินันท์  ภานุรักษ์ โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอนุกูล  มนัสศิลา โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงพรรณิการณ์  ชุมเสน โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวิลาวัณย์  เทพแสง โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเอกรัฐ  แต้สุวรรณ โรงเรียนสันติรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายกฤษฏา  อำนวยการ โรงเรียนสันติรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายคชานนท์  ศรีอาสน์ โรงเรียนสันติรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายใหล  เฮงลี โรงเรียนสันติรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายศุภกร  ฝ้ายขาว โรงเรียนสันติรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายอัธรพล  เครือสาร โรงเรียนสันติรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงวาชาพร  นุสนทรา โรงเรียนสันติรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงจิรภ้ทร  ยอดแก้วพิสัย โรงเรียนสันติรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงศิริณธร  เหลาทอง โรงเรียนสันติรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม