รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศุภกิจ  สุกทน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายคมชาย  หาริกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายมนทกานต์  วีระคุณาพร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  เดชะคุณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนิศานาถ  พูลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจิรภิญญา  จูมพิลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนิสรา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงภคพร  ตุ้มมี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐพร  ทิพยธร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชลนิภา  ศศิวิลาสกร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปรีดาวรรณ  กงนาง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงบัณฑิตา  ปัญญาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชลธิชา  ปัตถา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพศิน  เทพแพงตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอนันตญา  อุปวงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพนิตนันท์  เกิดสุขตระกูล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปิยะพร  อัฆะรา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายอธิพัชร์  กิตเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงวราลักษณ์  สุปะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภิญญดา  เคณาอุประ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุตรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกมลชนก  โหรานิตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ใคร่นุ่นหลง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงฐนิดา  ฉวีวรรณภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกนกนิภา  นาตรีชน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุภาวิตา  ศรีจันทะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธัญชนก  พิมสอน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฐกฤตา  จินตนานันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปารีวา  อามาตย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกานต์สิรี  เศษสวย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิมพกานต์  ขุนพินิจ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายประนาพันธ์  ชัยชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงเนตรอัปสร  อินมียืน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอินทิรา  ชมกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปดิวรดา  สะวิสัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายวรินทร  บรรพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพศิกา  วิเศษสุนทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปรัศว์  พรหมทะสาร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชลิตา  ปัตถา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปิยวัฒน์  รอดชมภู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวัตร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนัญญา  น้อยแสงศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงดวงพร  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปาลิตา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายวริทธิ์  พันตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายคมชาญ  หาริกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนราพร  พรมพุทธา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สุขรักษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงกุญช์ญาณ์  เตชะคุณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงกนกพร  คำลือ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัชชา  พุฒิสันติกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพรนภา  หลอมจันทลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดบุญมา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงจงกลพรรณ  วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิมมาดา  คิดเห็น โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกนกกร  ชัยเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงชลนิภา  ศศิวิลาสกร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปาณิศา  ปานิเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงวรรณกานต์  เทพแพงตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายนนท์ธรัฐ  ธีรพัฒน์ธัชกร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายภัคพล  สีหมนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายวิศวชิต  นันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายกฤษฏิธนทัต  อุดามาลย์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายคุณานนท์  พนินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายญาณวุฒิ  ปรีชาฏก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายดนัยวิชญ์  ศรีตะบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายดนุเดช  ศรีตะบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายประเสริฐ  ศศิวิลาสกร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายปีเตอร์ เจมส์  กลีสันต์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายแทนธรรม  หัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธรณ์ธันย์  ดวงจันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิมชนก  ยาตาล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปวันรัตน์  เปรมเดชา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  จำเริญใจ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงจิราพร  ปัญญาศิริ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชญานุตน์  องคนุสสรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงฌนมน  สินสมบัติสุข โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณิชาภัทร  วงค์ศรียา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐวลัย  ลีสมบัติวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงดนยา  ศรีตะบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธันวรัตน์  รุ่งอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงนิศานาฏ  แก้วหิน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปริยากร  นิพันธ์ชนาทร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงภคพร  แพงไทย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงมณิภา  อัญญโพธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรัจชฎา  รัตนดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กหญิงริรัลดา  นภาสกุลคู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศิริพร  บุญจู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายธราเทพ  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายภัทรดนัย  ศักดิธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายภูริเบศ  รูปขันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายพุฒิพงศ์  กลัดณรงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชยภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายธนพน  วรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายธนภัทร  ทิพย์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงสุชาวดี  เทพพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุพิชญา  ชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงดวงกมล  คำซาย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปนัดดา  พระประเสน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพิยะดา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรลภัส  ชัยอาวุธ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายวิทวัส  ป่าแฝก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายปริญญา  พรหมเนาว์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายยศกร  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกันตินันท์  ประทุมชาติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงไอลัดดา  แก้วแนตร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิตรานันท์  เวตะนัต โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงบัวชมภู  วงศ์ไชยา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนัฐนันท์  เธียรธนเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงจิราพัชร  ลี้สมบัติวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภัทรกร  เข็งนอก โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยทองคำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจารวี  สีหาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐานิดา  สีสวยหูต โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงพรนภัส  ชัยอาวุธ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายกลวัชร  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสหรัฐ  ศิริศักดา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอชิตพล  มาทา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกฤต  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนกร  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายนิติภูมิ  นิติวิธานชัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชาลิสา  หล้าก่ำ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนันทกานต์  จันทร์หล่น โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงทักษพร  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุวิชาดา  คำภูษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายทศพร  อุดมพันธื โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายสรายุทธ  บุญชม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายธนภัทร  แก้วคูณเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกชพร  พรมหมื่นไวท โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวริสรา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เอกสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณภัทร  ดวงสิมมา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงประภัสรา  ศรีสร้างคอม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิรภัทร  ดวงดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงนิดาพร  ผลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพาทินธิดา  นาคมนต์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธารวิมล  เพชราวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปพิชญา  อักษร โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอรนิภา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงพีรญาภรณ์  ไพรพยอม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์มหาไชย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปัณฑิตา  เลบ้านแท่น โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณิชกานต์  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิลาแดง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายภานุ  อร่าม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายราชพฤกษ์  เทพแพงตา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภีรพัทธ์  พลประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายวรพจน์  พรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายนราวิชญ์  ทิพย์สุทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐนนท์  โฆาิตธัญญ์นนท์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพชรพล  จันดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิริยุพา  รัตนคุณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวาริสา  สิริแสง โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอัมภิกา  ภูมิภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงศิริภิญญา  คำแพงศรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปพิชญา  สิงหาพรม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงนลิน  สินโพธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกวินสุดา  เสวตร์เวช โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัญพิชชา  หาริกุล โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพรรัชดา  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงหทัยชนก  นามโบราณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายภาคิน  สุริยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายชวิศ  มหาวัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธีรภรณ์  ป้องทัพไทย โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวรพิชชา  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอภิสิทธิ์  รอดสุข โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายธนาดล  เพ็ญกุลกิจ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงทักษพร  ก้านจักษ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายประภังกร  โพอะรัญ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธเนศพล  อินต๊ะวิชัย โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชนิปรียา  มณีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายบุญธันวา  คำภูมี โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายอัครพล  บุญผ่องศรี โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายวิศวกร  คุณความดี โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงมินตรา  พิมสอน โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายวราวุฒิ  ศรีอ้อน โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชาย,มนพัทธ  ชาเครือ โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพงศธร  แย้มศรี โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุพรรษา  คมขำ โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปวริศา  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงญาณีรัตน์  ดุลสุข โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสุจิตรา  สารชุม โรงเรียนบ้านน้ำโมง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายศราวุฒิ  บุญชู โรงเรียนอาโอยาม่า 2 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอรณี  รุ่งเรือง โรงเรียนอาโอยาม่า 2 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายชัยชนะ  ปะมาคะตัง โรงเรียนอาโอยาม่า 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงภาวิณี  รักเสนาะ โรงเรียนอาโอยาม่า 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงฐิติพร  นาที โรงเรียนอาโอยาม่า 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงอรสา  ดวงสี โรงเรียนอาโอยาม่า 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายฟ้าประทาน  อินทร์บุญญา โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายชินวัตร  อาจอาษา โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายธีระภัทร  แก้วทอง โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายเอกพล  ทองสงฆ์ โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายอนุภัทร  เอกสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงพายุ  จันดาวัน โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงธวัลหทัย  สอนหลง โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนิอร  โพธาราม โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงสุวนันท์  จันทกลิ่น โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีมะณี โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงสุรัมภา  ราชูธร โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศิวิมล  พุทธเสน โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพัชรพร  ทองชู โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงอารยา  ลิล้ำ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงจิดาภา  นิลน้อย โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายกฤษดา  ดวงดี โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพัชรี  นุ่นภูบาล โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงอุทัยการ  ก้านกิ่งคำ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปานวาด  จำปาเทศ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายจตุพร  ภูริศรี โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงเก็จแก้ว  ขันสู้ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธราวุธ  จิตจักร์ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายอภิสิทธิ์  สมกุล โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  พิกุล โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงกาญจณี  จรกระโทก โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงรุ่งนภาพร  ฤทธิ์สิงห์ โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงเกศสุดา  ข้องขวา โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ชายชายโขง โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายชิษณุวรรธ์  อภิรักษ์เมธาวงค์ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงปิยนุช  อนันตกิจโสภณ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงวิลาสินี  กิตติศักดิ์ตระกูล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพิชชาภา  น้อยเจริญ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายรวิภัทร  รุ่งกิจธนาสาร โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงณัฐชยา  พนาลิกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายธนกร  สุทธจรรยา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายพิสิษฐ์  อิงไธสง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายถิรเดช  ปิ่นกมล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพรพรรณ  พัวตนะ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีศรี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายธนพัฒน์  เสนะบุตร โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงไปรยา  สุทธากรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กชายคณาธิป  วงษ์แสนชัย โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายศตชัย  สหัชพงษ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ผาณิบุศย์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายสุรวีย์  ราชกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกษิตินาถ  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายนิติ  ตรีดำรง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงณัฐวิกา  โทนขุนทด โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กชายชาติรุ่ง  แสงจันทร์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นกมล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประสงค์เสรีนนท์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงชัญญา  พิมพ์ภักดิ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธนิสร  สนเต่า โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธนาภา  สุปันตี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กชายทีฆทรรศน์  สุวรรณสินธุ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายคมชาญ  เหลืองตระกูล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายทิวเมฆ  สิทธิโชคกิจสกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 คณิตประถม
253 นายสุธินัท  ฉายพันธุ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
254 นายธรรพ์ณธร  นาคประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
255 นางสาวสุภัชญา  ธนบุตรศรี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
256 นายอภิลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กชายพีรพัฒน์  ชื่นใจ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายธนดล  เหลืองตระกูล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายปัถย์  สกุลคู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงภัคจิรา  มาตะวงศ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงนุชวรา  สมศรี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุทธามาตย์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุภพัชร์  ธรรมวงศา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  โครตชมภู โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายจิรภัทร  ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศิริกร  จันทร โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสิรภัทร  ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจุฬสุภัททา  ปริวัตร โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงธันยพร  สีแสงลัด โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจุฬาพรรณ  เวฬุวันใน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายปิยังกูร  วิชิต โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงธนันธรณ์  ดวงจันทร์ทอง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงรสิตา  ผาจวง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภูดิท  สหัชพงษ์ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภัทรธิกานต์  กองกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงธนาภรณ์  ปทุมสาครกุล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอรชุน  รัชตเมธี โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายพชรพล  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงจันทิมา  วงษาเวียง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธีรภัทร  พิทักเขต โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายภรัณญู  ใสมรรคา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายศุภวิชญ์  เคณาอุประ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีเชียงสา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัญญา  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัชชา  ชาวสวน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงอธิติยา  ภูลายยาว โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงภูวศา  เกษมสุวรรณ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายสุธี  เขียวเซ็น โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงศลิษา  คำภูมี โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสาสนีย์  โคตรภูธร โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กชายชินวัตร  บุญจันทร์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ชัย โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กชายจีระศักดิ์  สุขใส โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงศรีสุดา  วงศ์อ่อน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายอภิสิทธิ์  แจ้งรัตน์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงโสภิสนภา  ยะสุนทร โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายประกาศิต  อินทร์รอด โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธีร์ธวัช  ปิติพัฒน์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสิริพรรณ  อนุสรณ์คำนึง โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กชายศุภณัฐ  พานคำ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กชายบัณฑิต  ภักดีบัณฑิตย์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสุวงศ์  หารินไสล โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายอดิเทพ  พินธะ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปรินทร  สงวนบุญ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายณวัฒน์  ทองแดง โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสิริธัญญ์  โชคพานิชฐิติวัฒนา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ตาลี โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำพรมมา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงภัทรกร  จันทร์ปัญญา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายนนท์ณธร  ปานคะชนทร์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงมิ่งมงคล  สาสนทาญาติ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสว่าง โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปรียากร  วานิช โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกฤษณา  คำศรีลา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายรพีภัทร  คนพินิจ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายญาณวุฒิ  แสงมณีทวีทรัพย์ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชนะพล  พานคำ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอารียา  ดอนเกิด โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฐวุฒิ  นันทะ โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธัญญรัตน์  กรมวังก้อน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงดลฤดี  เลื่อนแก้ว โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายชนาทิป  พลสงคราม โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุพัตรา  นาคเสน โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอโณทัย  ช่วยโสม โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงมัสยา  ตันกูล โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูวดล  อุทุมพร โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงวรัญญา  พิรักษา โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงมณฑการณ์  แผลงศร โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายเอกประวิตร  ทิพชัย โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอดิสร  นากุล โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายนวพล  คันทะยอด โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายโคอิจิ  จิตอามาส โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกิตติพศ  พ้อค้าไทย โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายภานุพงษ์  คุณธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์บุตรศรี โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวณิชยา  สารีสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอาภาศิริ  สกุลคุณภัทร โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงปรายฝน  บทมาตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายศุภชัย  โพธารส โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงนฤมล  แก้วหล๋ากุล โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม