รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐริญา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพงศกร  ดีมาก โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัลยา  วันมงคล โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายประกาศิต  สายยศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงมนสิชา  แสนแสง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปณาลี  สิงห์สาด โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเมษยา  คำลอย โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายปรมินทร์  ฉิมงาม โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวุฒิไกร  โต๊ะงาม โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายสราวุธ  ควรดี โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายสิทธิชัย  ทรัพย์อุ่น โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายยุทธนา  ลักขษร โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุทธิดา  ดิษเจริญ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงทิพย์ธาดา  คำเสมอ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกรรณิการ์  ตุ้มทอง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงธีรพรรัตน์  จำนิล โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรติมา  ฮิงนอง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายชิษณุพงศ์  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงชลฉัตร  ดวงอินทร์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายจิรพัฒน์  ไมนารา โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายคเชนทร์  ดวงอินทร์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายเกริกฤทธิ์  ห่อทอง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนัฐวุฒิ  สร้อยภาพ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายอัครชัย  ตนศิริ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอภิชิต  เจริญแนว โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐมล  กันโพธิ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงณัฐพร  โกสีย์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายศุทธสิน  ทุ่งกลาง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธนาลัยเตียวสกุล โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงอารี  สีเมฆ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงบุญสิตา  คำศรี โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำพระวงค์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายยุทธนา  ภูษาคำ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอรวรรณ  อารีวงษ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงจิรัญญา  ชนะชัย โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงวรัญญา  แรงกล้า โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงเมวดี  ศรีวงษ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายณัฐนนท์  โมทอง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอริสา  สุระคนธ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุขรอบ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็ชรประโคน โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอภิญญา  โกสีย์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงกฤติยา  บัวลอย โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศรัยฉัตร  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เคนกิ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปาริฉัตต์  ยอดอาจ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงชุติกาญจน์  น่าเนตร โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายธฤตธรรศ  สุนทรวงษ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนวัฒน์  แพงสุภา โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายพิเชษฐ์  คงชำนาญ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายธนภัทร  เจียนงาม โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายกฤษณะ  ปรักเจริญ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กชายอัมรินทร์  สุขรอบ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงภัทรภรณ์  วงค์ไชยา โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐชยา  สุพรรณ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงทิพปภา  เพ่งพิศ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปาริฉัตร  บูรณพันศักดิ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายธนบูรณ์  แสนคำอ้าย โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายณัฐพล  ใจแก้ว โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายอครภัทร  ไชยศรีษะ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วไชยา โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองเบื้อง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนุภาพร  เจียนงาม โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงครองขวัญ  แรงหาญ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วปรัง โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงจิตรลดา  บัวลอย โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิตรลดา  นามจิตต์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศิรินันท์  ดวงพิมพ์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสุพัตรา  ร่วมสุข โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายศรศิลป์  สุกลมไสย์ โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายกิตติพงค์  ปรือปรัก โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงจรัญญา  ชนะชัย โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรัตนากร  บุญยัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงนภสร  สุทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงเอมอร  ไพรนอก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงธันยนิษฐ์  พันธุ์เสนา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงสุนิตตา  ขุมทอง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐพงษ์  เอียมศรี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธนกฤต  นาคเจือ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายปองภพ  แป้นจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนฐกมล  นาวี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงวรรณิษา  ฮุยงาม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงศริญฐฎา  ยิ่งดัง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงรัตติยากร  บุราไกร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอัจฉริยา  นาคเจือ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงณัฐชารี  ควรดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุดารัตน์  แคนศิลา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงภัทรวดี  แสงเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงโชติกา  หิรัญญาณกร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงพิมพกานต์  คำเสมอ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายชัชภน  กฤติยาวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงชลิตา  อ่อนเกษ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงผกากาญจน์  เอกยีรัมย์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกัณฐิกา  ผักไหม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงวราภรณ์  แรงรอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกฤษดา  จันทคาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจตุพร  ราชสีห์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปการัง  แสนมั่น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์ชุมแพ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงนราวดี  ชาติวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงรุ่งฤดี  หมื่นสา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงณัฐริกา  พันธ์เกียรติ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายนันทรัฐ  ดีเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขุนเพชร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนกร  เอ็นดู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงภูสุดา  สุวรรณศร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายศิริวัฒน์  สุขอุ้ม โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายวรินธร  ทองเจริญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายนวพล  อินทยาตร์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพิเชษฐ  สุขรอบ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโสภา โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงสุนิตา  อุรารื่น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวิภาวี  เอกกลาง โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนชาติ  สืบสาร โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงทิฆัมพร  นามมะนุ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกรชนก  ธวัชชัยวงศกร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อวนศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จันทร์สว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ผลรักษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงวิจิตรา  ทนาชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงบุญญารัตน์  ทองโพธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงมุทิตา  กลางประพันธ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงปณัฐญา  เสนาะเสียง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปณัฐฐา  เสนาะเสียง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศิริมา  บุดดาหลู่ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายกิตติธัช  สาระเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายกิตติ  สุวรรณมณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงขวัญมนัส  อุดมเดช โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิตสมาน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงกุลศิริ  เลื่อนทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงศศิตวัน  โสมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงนันท์นภัส  ดียิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอรปรียา  แกมรัมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงสิรินยา  ทาทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงจีรนันท์  วันแดง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงประภัสสร  ทุมจารย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศาลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธิบดี  กุ่มค้างพลู โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายคุณานนท์  โยธินรัตนกำธร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงรัตติกานต์  พลพิมาย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงพร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงชลนภา  เอื้อยฉิมพลี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ทนทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงยุภาพร  ล่ำสัน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสว่าง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงฐิดาพร  ยศณีย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงปริญาดา  พันธ์ุไผ่ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนริศรา  สตากล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายอดิศร  ร่วมทิพย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐวัตร  เงิดกระโทก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายกรภัทร์  ทองอ้อม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายนวพล  แสงศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงวันวิสา  นิยมวงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงทอฝัน  บุญช่วย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศลิษา  หักกะยานนท์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงจุรีพร  สุขหมั่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงกัลย์ฐญาญ์  สุตวณิชย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญทโยวาท โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ถมปัทม์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวันชนก  นาห่อม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงบุษยา  นิลดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงธญานี  อุตะมะ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงวรรณิษา  เสกแสง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณลิชา  อุปพันธ์พฤทธิ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมหอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายศุภชัย  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายพงศกร  วิยาสิงห์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายจิรายุทธ  บุญเลิศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขส่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงปิยะนุช  นพเก้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายสิงหราช  ใจกล้า โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชัญญานุช  พิมพ์ทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายพลรพี  พวงจันดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงธนพร  สงค์พิมพ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพัชณิชา  สินทรา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายพีรพล  บุญเกิด โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายจิรภัทร  ศรีมะณี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงพิยดา  บุราคร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงชนกานต์  สิงห์ชัย โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายเอกรินทร์  บุดดาหลู่ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงกชุพรรณ  แสงทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายกรวิชญ์  พรหมชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายธนากร  อรจันทน์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายพีรณัฐ  ศิลางาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายชลัมน์  จันทร์แท่น โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงชาลิสา  พรมอุก โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายพานทอง  ชนะศรี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงจอมขวัญ  ผดุงสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายจิรกานต์  โสดา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพรธีรา  มหานาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายพงศกร  วอทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปรียาภัทร  แรงหาญ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายปภังกร  มาลีหวล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กหญิงชญาภรณ์  มหาเสนา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมพินิจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายพงศกร  เห็มวัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญวิทวัส โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กหญิงวรัญญา  วีระขันสา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงนภาภรณ์  โชคดี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงพิมพ์ชญาดา  ประยงค์หอม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายณัฐชนน  เฉียวกุล โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายสุรเดช  รุ่งเรือง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายอภิสิทธิ์  สีหุนันท์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วสมุทร โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพีรกานต์  เจือจันทร์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงปวริศา  โพธิ์งาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงชมพูนุช  ดวงแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงธีรดา  ชะนุดรัมย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงชาลิสา  จำปาเทศ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงรักษิณา  นพพิบูลย์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงนิตยา  อินทรลี โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงภัฐราวดี  โพธิ์แก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกัญชลิกา  อาษากิจ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายอชิตะ  วิเศษชาติ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายเขมมนัส  ชูแก้ว โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายดิษฐพงศ์  บุญคง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงลักษิกา  พูนประโคน โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงบุษกร  สูงยิ่ง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกรกนก  เหง่างาม โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายภูยส  ใหมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายสุรนาท  เพลินสุข โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสุชาดา  สมหวัง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปัณฑิตา  กนกหงษ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงจันจิรา  พรรณา โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายวุฒิภัทร  ถมปัทม์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงหงส์นภา  มาลัยทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ขุมทอง โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงวรรณกานต์  วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายสหพล  บุตรวุธ โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดใสดี โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงวนิดา  โสดา โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงอรนิชา  หล่อนสิ่ว โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนันทนา  มัญจกาเภท โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงชฎาพร  วงค์คำไชย โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายอนุวรรตน์  พิมพ์อักษร โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงกาญจนา  สุดเสียงสังข์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงน้ำฝน  อุตส่าห์ดี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงจุรีรัตน์  จิตงาม โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงสุชาวดี  อุกอาจ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยพันธ์ โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายธีรวัฒน์  หมายทวี โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนพรัตน์  พระวัย โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสุระพรชัย  สุระคนธ์ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุนีย์  เจนจบ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทะนัด โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสิริยากร  เสียงเพราะ โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงลัดดา  ทองเบื้อง โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
251 นางสาวภูไท  บุญยัง โรงเรียนบ้านสะแร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายมิ่งขวัญ  บัพพตาธิยากรณ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายภาณุวัฒน์  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายธนภัทร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงปริญญาลักษณ์  จุลละนันท์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กชายสุรวงศ์  สุขวงษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงรัฐวณัฏฐ์  ยืนยง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุริยา  ศรีขาว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สังขทรัพย์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงกฤติยา  หนุ่มเเน่น โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงสรัลพร  ผลาหาญ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรงาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงธิดารัตน์  ค้ำชู โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงปิยนันท์  จำปาทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงชุติมันต์  สมเพ็ชร โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  บูรณะ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กหญิงอจลญา  มาลาล้ำ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงสุพรรษา  จินดาศรี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงพิมพ์ภาพร  ชื่นรส โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอรกมล  พุฒลา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพรพิมล  ใจกล้า โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงจุฬาทิพย์  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสุฌาวดี  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงณัฐพร  ถาวรสาลี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายศราวุธ  บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงชลธิชา  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงเปรมฤดี  เสมอดี โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงปภัสชล  สาแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงสุมิตรา  ทุมมานอก โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงสุนันทา  อยู่ญาติมาก โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกมลรัตน์  สืบเพ็ง โรงเรียนบ้านสน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายอัคฑกร  ทวนกิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายวิชญะ  ขุราษี โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปาลิตา  แท่นทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงกชมน  บุญมาธรรม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายประวิทย์  พางาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายอนิวัฒน์  ภาสดา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงยุพาพร  ขันวงษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงฐาริตศรา  แสนคำวัง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายอชิรวิชญ์  ตลับทอง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอรทัย  ตินทุกศิริ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอนาวิล  ทิพย์ประชา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเกวลิน  รสพรม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงชลธิชา  คำหาญ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงสุดารัตน์  เฮียพุดซา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุกัญญา  บุตรโพธิ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงรสริน  ลายน้ำเงิน โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสิริยากร  สีสมงาม โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงบวรรัตน์  แก้วโสภา โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงชลธิชา  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดียิ่ง โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิริษา  ศรีวงษ์รักษ์ โรงเรียนบ้านสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุจิวรรณ  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกรกมล  ยิ่งได้ชม โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสิรีธร  สติภา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสุภาพร  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงอภิรัชนันยา  เชื้อจันทร์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายณัฐพงษ์  วิเศษอุด โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายราเมศ  ชาลีพันธ์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กหญิงนภพร  ยืนยาว โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงนรมน  สารเงิน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายพสิษฐ์  ประไวย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายฉัตรชัย  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงอภัสรา  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงภัทรา  ระบือนาม โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงกรองแก้ว  กำจัดภัย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงกานต์กมล  เกตแก้วศรี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงมาริษา  สมปอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงชัญญานุช  ประไวย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายกิตติคุณ  ประไว โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายกิตติชัย  ประไว โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงภิญญดา  กลีบแดง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงพรธิตา  ประไวย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงเกตสุณี  มันจะกาเภท โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดีขุนทด โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายสุชัจจ์  ทัพมงคล โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายไชยวัฒน์  สุระศร โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายชัยชาน  นับถือสุข โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายยศภัทร  เห็นจงชม โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายณัฐพงศ์  จินาวรรณ์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายเอกชัย  รื่นกลิ่น โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฏฐิยาภรณ์  ชิงชนะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุธิตา  ใยแดง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงลลิตา  ราษีทอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงฐิติมา  สำราญดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนภสร  พนารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายพงศธร  บุญมา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายศุภชัย  เสาใย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงรัตนา  หาญฮึก โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายปฏิพล  กลีบแดง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กชายพีรพัฒน์  วิเศษวิสัย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กชายอนุชิต  จารุณะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายสรศักดิ์  ลอยเลื่อน โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงธิษณา  กำจัดภัย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชิงชัย โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงศลาสินี  จารุณะ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายธวัช  ประไวย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายกิตติศักดิ์  ตรีรัตนกูล โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายประหยัด  ได้ดี โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสุทธิดา  ตรวจมรรคา โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอภิญญา  สำราญใจ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภควัฒน์  จารุภูมิ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายเตชินท์  โกมารัมย์ โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปิติภัทร  ขันทอง โรงเรียนบ้านอำปึลกง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงมาริสา  ทองเจือ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงประกายเดือน  จันทร์นวล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงชนากานต์  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงธนัญญา  นกทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงเกศแก้ว  บุญสม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงลักขนา  ผูกดวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายหัสดินทร์  เหลาคม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายรุ่งโรจน์  คำดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงนิชา  ติราวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงยลดา  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตอพิมาย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายคณธัช  นิลล้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงปุญชรัสม์  โสติยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงกิตติยา  ฉวีทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงจันจิรา  เพลินพร้อม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงณัฐฐิดา  นิเรืองรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงกวิสรา  สมปาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงฐิตารีย์  บำรุง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงณิชนันท์  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพุทธิชา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงสิริโสภา  เรืองชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กชายธนกฤต  ได้ไซร้ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กหญิงศริภัสสร  ศรีอวยพรชัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอรวรา  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายพงศภัค  อินทบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธนภรณ์  แต่งยอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พินิจดวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงจิรัตติกาล  ปลายด่วน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงทยิดา  สุดเส้นผม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กหญิงพัชนีกร  ต้องถือดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายแจ๊ค  บุตรเงิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุดาปัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงธัญพิชชา  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายพุทธิชา  รัตนา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายอำนาจ  ผลเกิด โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายคงกฤษ  แก้วระหัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายศุภางค์วิสิษฎ์  สง่ามั่งคั่ง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายพีรกานต์  เสนาะเสียง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิโยธา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายธีระวัฒน์  สายเสมา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายฐิรพรรษ  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงอนัญพร  ปลายแก่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายณัทพงศ์  ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายสุภัทรชัย  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายธนบัตร  ดอกศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงปรียาภัทร  นามโสม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายกีรติ  ธรรมษา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงธนาทิพย์  กล่อมจิต โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงธนีดา  จุม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กหญิงลักษิกา  สอนสืบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสิรีธร  เสพสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เฉลียวไว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงนันทิยา  สิทธิสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงวิชญาพร  เลิศสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงธาราทิพย์  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงชลลดา  เสาเวียง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอาภัสรา  เหมือนคนึง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงอาทิตยา  พอกสนิท โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กหญิงกนกพร  สังเกตกิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงชลธิชา  คำตะนิตย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงศิริประภา  ทิพวัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงอริสา  รองทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงชลธิชา  กัลยาบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดนเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงจันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุรินทราบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายกิตติภพ  แทนคำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอาลิสา  ขุติมาลย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธนภรณ์  ผกาทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงเกษราภรณ์  เสาะสนธ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายรัฐภูมิ  ยารัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายวีรวัฒน์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัฐวุฒิ  กำจัดภัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงกัญนิกา  สาขาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายจีรภัทร  เกิดโมลี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธนบูรณ์  สารจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปิยะวรรณ  เหิมฮึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศศิกานต์  เลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธีระพัฒน์  หอมทอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายโรเบิร์ต  จอร์น คอลเลนด์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายประเสริฐ  บุตรเงิน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนากร  พันธมาศ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุธีมา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงจรรยารัตน์  แก้วรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปารวี  ฉลาดล้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนเดช  มามีใย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงฉัตริยา  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพรชิตา  คำเล็ก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัฏฐาวรรณ  สุภิมารส โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพนิดา  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงจีรนันท์  ศุภวัฒน์จันธร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขพินิจ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวิจิตรา  ซ้อมประโคน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงโสภิตา  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงสุชาดา  หมู่ดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายชลธาร  ยงเสมอ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวรวัฒน์  จันทสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มะลิมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นามสว่าง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงมุขมณี  ศรีเพชร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายโชติพงศ์  สอดศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายตะวัน  อุตมาน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายฟูไผท  ดาบุตรดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงธมนวรรณ  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงอัจฉรีย์  บุญสุยา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกฤช  ม่วงศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพรรณวษา  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงวันวิสา  แสวงนาม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงเนตรชนก  ทองหาว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภูริภัชน์  จัดเรืองอนันต์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงมิ่งมาตา  วิริยะปัญญาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงเพ็ญวษา  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สัชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายคุณานนท์  สอนกลาง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณิชาภัทร  พลพวก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจิรานุช  สุดสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวาสิตา  หาญศึกษา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกรกฤษณา  จีนชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงศุลีพร  อินทร์สุขชัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงสุทธิดา  ภาที โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายพงศธร  อินทรเดช โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงภคพร  ยิ่งเรงเริง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงกัญญณัช  ทองอุดม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงผกามาศ  ได้ไซร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภัครมัย  กล้าแท้ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงโขมพัทธ์  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายไตรภพ  สุขจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนภัทร  พรหมบุตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายอัษฎายุธ  เมินดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวรัญญา  มีลาภ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศรันย์พร  พูนล้น โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายวิทวัส  กระจ่างจิตร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายปวริศ  ภู่ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอชิตา  ปิยะไพร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐชา  เหิมฮึก โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์  พลโฮม โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงปาริชาติ  ประมูลศรี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายพีรภัทร  ธิมะสาร โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธีระศักดิ์  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กชายณัฐพล  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายทิตติยะ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงพรหมพร  แรงจบ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายเจรจา  ห้าวหาญ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสิริวิภา  ประสีระตา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุจิรา  แสงเทพ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงมณฑวรรณ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุภาพร  กำไมล์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงเวาว์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายคงฤทธิ์  แก้วระหัน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายสรัลชนา  ดวงตา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สุขคำชา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศศิกานต์  สมปอง โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงสกาวรัตน์  ทองนำ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพราภรณ์  วงสาลี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายชนะพรรณ  สาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนากร  มุตุมาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปฐพี  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสิรินยา  ก๋าจารี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงศศิวิมล  สดสี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงจิรดา  ชุ่มชื่นดี โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกิรณา  สุภาสัย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายศิรวัฒน์  เกรียงไกรนิธิกุล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงอริสรา  พันธุ์สุข โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงพรรณกวีย์  มีผล โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายศิรินทร์  สัตบุตร โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์  นรดี โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงพรลภัส  ดวงศรี โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงแววตา  กองสุข โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายสมพล  สัตบุตร โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกฤติพร  พริ้งเพราะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงแก้วมณี  ก่อแก้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายคฑาวุธ  พรหมา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงธิติมา  ผาดโผน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงนัณพัฒน์  อ่อนสำอางค์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงสุธิดา  สุดคนึง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงศิรประภา  พรหมนุช โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงเปรมิกา  สมนิยาม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.4 คณิตประถม
538 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พันจิต โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงสุภัสสร  ดีด้วยมือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายเจษฎากร  ตั้งตระกูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายณัฐพงษ์  มาเต็มใจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายธนสาร  สวยรูป โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายธีระพงษ์  ประสินเดิม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงปณิฐฎา  พอกสนิท โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพัชรี  พริ้งเพราะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายสิริกร  โสนาพูน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายอัครพงษ์  วิมุล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายวรชิต  ห้าวหาญ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสาธิตา  ไตรรัตน์ประดับใจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุดารัตน์  ไม่พรั่นใจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมนุช โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ 1 ป.6 วิทย์ประถม