รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวันวิสาข์  อัปมะโต โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอินทิรารัตน์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงณิชกานต์  อินทะกูล โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงบุปผา  ประหยัดซื่อ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุภาวิตา  เดชชัย โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญจิตร โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกนิษฐา  พิชิตพงศ์นุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงชนนิกานต์  ยี่สุ่นหอม โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายพันธุ์ธัช  ศิริวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายบวรนาถ  ฉลาดดี โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายชัยยันต์  เหล่าเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธนพรพรรณ  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนลินทิพย์  วงค์นาแค โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอรอินท์  ตำปาน โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายศิลป์ชัย  สละ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธีรวัฒน์  สังข์น้อย โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภัทรวดี  ชะนอมรัมย์ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายอรรถพล  จันทาสี โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายพีรยุทธ  สัตย์ฌุชนม์ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายณัฐพงษ์  อินสำราญ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายธนายุทธ  แพกำเนิด โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายสุเมธ  เมาตะยา โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายวีรวัฒน์  ชัญญาวร โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายบุษกร  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายชัยณรงค์  มาลาสาย โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวิภาวินี  จ่าพุลี โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายเจนณรงค์  กะตะศรีลา โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายสุรศักดิ์  ชฏาชัย โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุภัทตรา  เสียงดี โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปนัดดา  จันทา โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายสินธนา  จ่าพุลี โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงน้ำฝน  จะยันรัมย์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุชาดา  ยุดรัมย์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธิดารัตน์  ประดาพล โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายภูธเนศน์  โมกหอม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายภูมิรัตน์  วรรัตน์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายศุภเสกช์  โพธิ์ล้อม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงสุภัทรตรา  เพชรสุระ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงสายธารทิพย์  สวิงรัมย์ โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายศักดิ์นรินทร์  มีทม โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายอมรเทพ  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายบดินทร์  บุญครอง โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายฐิติพันธ์  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงลันตา  คำหงษา โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงเบญจพร  บุญหมั่น โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงศศิกานต์  พาสำราญ โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสุภาวิณี  แหล่เกลี้ยง โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพลอยน้ำผึ้ง  ทองพลขวา โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงใบเฟิร์น  บุญหลัง โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงนิล โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยปัญญา โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงมาลินี  ศรีสรรค์ โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธิดา  พันธ์นิยม โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภูมินทร์  แสนดี โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายนิพนธ์  ปานเพชร โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงมาริสา  แก้วหอม โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอรพรรณ  ขันทองคำ โรงเรียนบ้านตลุง (ชุมพลบุรี๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปาริชาติ  มั่นคง โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ (ชุมพลบุรี๒) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
62 เด็กหญิงวิดาวัลย์  เจริญขำ โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ (ชุมพลบุรี๒) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
63 เด็กหญิงสุพรรษา  สุระถาวร โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ (ชุมพลบุรี๒) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
64 เด็กชายกนก  แย้มผลิ โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงเกวรินทร์  มีทรัพย์ โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกฤษณา  ภูถนนนอก โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอภิชาติ  ราดคำดี โรงเรียนสามัคคีศึกษา (ชุมพลบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเด็กหญิงปวีณา  สังโสมา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญปก โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอัญชิสา  ใจกล้า โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายเด่นภูมิ  มีโชค โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปานตะวัน  ผิวเหลือง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายชัยรินทร์  วิเศษสุด โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายศุภณัฐ  คงทรัพย์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงจีรนันท์  สิมมา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายธานินทร์  หอมพิลา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายศักย์กฤต  ใจกล้า โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสระคู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงศริประภา  เอ็นสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสุจิตรา  ลาภจิต โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงขนิษฐา  เกษแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายวรรัตน์  ช่างหม้อ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพชรนันท์  ฆังค์สสะ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเปรมวดี  สร้อยสีหา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงสุภาพร  ทำนักสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายสรวิชญ์  โสสิงห์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กหญิงรัตน์ศิกานต์  กงแหลม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปาลิตา  ไกรโสภา โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวันวิสา  หมื่นฤทธิ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายสวิตต์  พรหมบุตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายณรรณ์  ตระการผล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เทพบุตรดี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายภูมรินทร์  พรมเทศ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทำสะคู โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมนัสพร  คำโฮง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเจนี่  อุดรเขต โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรุมรัมย์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงรุจินันท์  น้อยโส โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัฐกานต์  มุุลริยะ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงปิ่นจุฑา  อ่อนอินทร์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงพฤกษาพรรณ  สร้อยจิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงจตุพร  แสวงผล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงโตโมโยะ  โดอิ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงขวัญขนิษฐ์  คนซื่อ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายภานุวัตร  เกษแก้ว โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงทิพย์สุดา  พูลสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอภิโชค  กล้าแข็ง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงรุจิรา  สัมมาพรต โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภัคพล  อินอิ่ม โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกรองขวัญ  ยอดลี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณิชา  โพธิ์จิตร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอรีสรา  งามเสมอ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนโชติ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวิไลพร  ดาทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงยุวรรณดา  ผนึกดี โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชญาภรณ์  เพิ่มทอง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธนัชพร  สายจีน โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอรพิมพ์  แสวงผล โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงพัชรมัย  ผลโพธิ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเอลิซาเบท  โพเวลล์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  บุญโปรย โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุพัชชา  ต่อสุข โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพริริสา  ทองคำ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญพึ่ง โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอลิชา  พรมรักษ์ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายรติพล  สิงห์จันทร์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงมนฤทัย  สุภาพ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงหทัยภัทร  วารุลังค์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงณัฐมน  แข่งขัน โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเลิศ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงไอรดา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชลธิชา  สีทาวงษ์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายธนากร  เปลกระโทก โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายอากรณ์  ผลอินทร์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายอภิวัฒน์  สีทาวงษ์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงชลธิชา  ขุนจงกลาง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอินธิตา  คงเส้ง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงวรัญญา  แคนสี โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงทิตยา  ชาติแดง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงอนุธิดา  แซ่เฮง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงศรัณย์พร  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กชายศตายุ  สมรูป โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายศุภกิจ  แก้วฉลาด โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธันวา  สมัยรัตน์ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงนัชชา  จันทะเกิด โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพีรพัฒน์  ถูกหมาย โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงมนัสยา  พันธ์ศรี โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวรรณวิษา  ลาดบาศรี โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายรพีภัทร  บุญพวง โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายเก่งกล้า  ทองนำ โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายนนทวัฒน์  วันดี โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กชายศราวุธ  ซ้อนศรี โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงรสรินทร์  ยอดคำ โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงรสสคนธ์  ยอดคำ โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายกิตติธร  แก้วขาว โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายอิศวะ  เอ็นดู โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายพัทธนดนย์  อยู่ดีรัมย์ โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงประกายเพชร  อนุลาวัพท์ โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงอรพิณท์  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายภูริพัฒน์  สมรูป โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายธนกฤต  เอ็นดู โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอนันตญา  สถานสุข โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอภิญญา  บุญมาก โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายธนาวิน  เจาะตรง โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายธนทัต  ซ้อนศรี โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธนธรณ์  ซ้อนศรี โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายสาธิต  พรมมา โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายเมธา  ถีประถัม โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวิภาวี  สายใจ โรงเรียนบ้านปราสาท (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงนุชรีย์  เหลื่อมล้ำ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสุดารัตน์  ฉิมพลี โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพัชรพร  กำจร โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายคุณวุฒิ  ทำสุนา โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงบุศรา  ปะติตังโข โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวนิดา  สุวงค์ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายรัตน์ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุภนิดา  มูลตรีมา โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กชายพงศุธรณ์  กาทอง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสุกัญญา  กระแสโท โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสิทธิพร  กระแสโท โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภัคจีรา  ทองมาก โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายศราวุฒิ  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรนุช  พานสะอาด โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงศิริรัตน์  นามสว่าง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสิปรางค์  กระแสโท โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายรัฐศาสตร์  กำจร โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพัชรพงษ์  สมหวัง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงศุภิดา  ไชยโคตร โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกมลชนก  เสาเวียง โรงเรียนบ้านลุงปุง (ท่าตูม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธันยบูรณ์  พิลาบุตร โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายทองแท้  มาลาคำ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงพิจิตรา  หัดหล้า โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายวัชรพงศ์  รินโยธา โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายพิเนตร  จันทร์ล้ำ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายทรงพล  เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายศุภวัตร  เชื้อหงษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายดลระวี  สุวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธนวัฒน์  พาหา โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายสุรสิน  ศรีวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายธนพล  จำปาทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายเฉลิมขวัญ  ยอดลี โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีเพชร โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กหญิงมุกชิตา  บุญกอง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงปณิฎฐา  อารอมัน โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงพฤกลดา  บุญปก โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงอัมภิกา  พรมแดง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกฤษธิดารัตน์  ทองมาก โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงไอยลดา  ยีมีเงาะ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กชายณัฐลดา  วัดสอน โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกัญญานี  ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายจักรภัทร  ต่อสุข โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายอรรถพล  ถึงสุข โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญปก โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะกล โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงวริญญา  ถึงสุข โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงนันทิกา  วิลัยเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงสุมิตรา  บุญพบ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธันวา  ยามุนี โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรุจีสวัสดิ์  คงทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายเกียรติศักดิ์  รินโยธา โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายสุรชัย  สังข์สาลี โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายคุณานนท์  บุญพบ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายเกรียงศักดิ์  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 (ท่าตูม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจิราวดี  อินทร์จิตร โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กหญิงแสงดาว  นะวารี โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสุรัตนาภรณ์  สีดา โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม๒) 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายอภิรักษ์  แสนแก้ว โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม๒) 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงรัตนา  คงผาย โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม๒) 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงหทัยชนก  เพ็งพินิจ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม๒) 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายธไนศวรรย์  พ่อค้า โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงปรมาภรณ์  เลิศพันธ์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงลดาวัลย์  สายบุตร โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจุฑามาศ  ควรมี โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงชลธิชา  เมชบุตร โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงสุชาดา  ศาลางาม โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวรรนิษา  กระจ่างแจ้ง โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงมณีรินทร์  เสามั่น โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงขวัญตา  ศรีสังข์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  นาคแสง โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอนิศร  เกตุแก้ว โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพรวิภา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายสุเทพ  ชูเชิด โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายวันปี  วันดี โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภานุวัฒน์  สุขพราม โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอิสรา  จันดาผล โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศิวศิลป์  ทองเหลื่อม โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเสวี  ดลฤทธิ์ โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอนุรักษ์  มอไธสง โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมบุตร โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกันติศา  พรมดวง โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงหทัยชนก  จันทรนอก โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงนันท์นภัส  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสุชาดา  เทพบุตดี โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอารียา  ศรีขาว โรงเรียนบ้านยางกระจับ (ท่าตูม๒) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาวงค์ โรงเรียนไตรคามสามัคคี (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพลอยล้อมเพชร  ดอกคำ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชลธิชา  ไชยนา โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงจิราภรณ์  คูณสิงห์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงปิยาพร  บัวทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงวิจิตตรา  บัวทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนิรินชา  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงบุญณิตา  การะเกษ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงอภิสรา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายสหรัฐ  ลาลุน โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายกิตติภูมิ  ขอเลื่อนกลาง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงกัณณิภา  มีลาภ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสุชาดา  นามสว่าง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายอรรถชัย  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กหญิงอริสรา  ทิพันธ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายปฐมพงษ์  กรวยทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กหญิงชลธิชา  ขุมทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงสุชานาถ  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายสุริยน  ดำขำ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปาริสา  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายมนัสชัย  บัวทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 คณิตประถม
279 เด็กชายอภิชาติ  สาแก้ว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายณัฐดนัย  แสนศรี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงธิดา  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายพิทักษ์ชัย  เกษแก้ว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงกนกนาฎ  กระแสโท โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงน้ำฝน  ก้านแก้ว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงทอฝัน  อับสีรัมย์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายเจษฎา  คำนึก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงบุษยมาศ  พิลาศรี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีงาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงสายเพชร  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
290 เด็กหญิงผกามาศ  พิสเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
291 เด็กชายวศิน  สร้อยจิตร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กชายธีรยุทธ  นิสสัยดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงวรรณพร  มียิ่ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกุลณัช  ชัยสงค์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงยุพิน  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสุนิสา  เพิ่มทอง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 นายสุริยา  วงษ์ภา โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
298 นางสาวชยุดา  นามสว่าง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
299 นางสาวกรกนก  แซ่ตั๊น โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
300 นางสาวนภาภรณ์  คำงาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
301 นางสาวกัญญารัตน์  กะการดี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
302 นางสาวธัญยชนก  ภาเจริญ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
303 นางสาวเพ็ญเพชร  กระจ่างจิตร โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
304 นางสาวกาญจนา  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
305 นางสาวสิรินญา  โนนเมืองแด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงเจนจิรา  ใจใหญ่ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสายธาร  บัวสอาด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงศศิวิวล  จันทร์แดง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพีรพัตร์  กองรอด โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงรัตนา  ยางศรี โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงปราณปรียา  บุญยืน โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปิติ  พิศเพ็ง โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปิยาภทร์  หวดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงนภัสกร  ศรีขาว โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายปัณณวัตน์  จินดาภิรมย์ โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองมาก โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มัตนาม โรงเรียนบ้านบัวโคก (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภานุวัฒน์  ปรักมาศ โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงช่อผกา  นามสว่าง โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปนัดดา  ไชยโชติ โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงศศิธร  เอื้อเฟื้อสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงัเปวดี  ธรรมนาม โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายธนากร  อู๋สูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศศิพงษ์  ชัดเจน โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายเกตพงษ์  ศรีสะอาด โรงเรียนบ้านหนองแสง (ท่าตูม๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงดุจดาว  กิ่งเกษ โรงเรียนบ้านตระมูง (ท่าตูม๔) 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงสุกัญญา  หอมหวล โรงเรียนบ้านตระมูง (ท่าตูม๔) 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงวรรณวิศา  ปันแก้ว โรงเรียนบ้านตระมูง (ท่าตูม๔) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงสุภัทศรา  ก้านอินทร์ โรงเรียนบ้านตระมูง (ท่าตูม๔) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงพิมลพรรณ  บรรเทิงใจ โรงเรียนบ้านตระมูง (ท่าตูม๔) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงสาริกา  ก้านอินทร์ โรงเรียนบ้านตระมูง (ท่าตูม๔) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงสุวรรณี  บุญส่ง โรงเรียนบ้านภูดิน (ท่าตูม๔) 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แสนแกว โรงเรียนบ้านภูดิน (ท่าตูม๔) 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงปภาวดี  สายวัน โรงเรียนบ้านภูดิน (ท่าตูม๔) 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงพจมาน  อินสำราญ โรงเรียนบ้านภูดิน (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพุธิตา  คำงาน โรงเรียนบ้านภูดิน (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์สำราญ โรงเรียนบ้านภูดิน (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอนงค์  ชนุชรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงปราณิสา  แก่นสาร โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายเจษฎาภรณ์  แก้วใส โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุภาวดี  จิตเพ็ง โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงศศิมล  โสภากุล โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสร้อยสุนีย์  สุวงค์ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุนันทา  วงษ์วัฒนะ โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชวิษา  พรมลา โรงเรียนบ้านหนองอีดำ (ท่าตูม๔) 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปราณปรียา  พุทธลา โรงเรียนบ้านขุมดิน (โนนนารายณ์๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายกฤตบุญ  ทำดีกุลโชติสถิตย์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงกวิณภัค  ดาราวงษ์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวัลย์วดี  สัทธานุ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงชลดา  การสนธิ์ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงชมพูนุช  ร่มเย็น โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) (โนนนารายณ์๒) 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายกรธวัช  ร่วมกล้า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกชพร  ปานสี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกุลณัฐ  สุภาษิต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงพชรพรรณ  เคหะฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงศิรประภา  เสร็จพร้อม โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายชัชวาลย์  ปัญญาพิมพ์ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอภิวัฒน์  กำลังกล้า โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงวาสิตา  ฟ้อนบำเรอ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพรชิตา  กระแสโท โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพัชราภา  ดีบ้านโสก โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงศศิพร  นามวิเศษ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุธิตา  กระแสโท โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงวนิดา  ทาทอง โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายแทนคุณ  บุญทัพไทย โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนพคุณ  บุญทัพไทย โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนพรดา  ไกรทอง โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธนกร  ทามแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวีรภัทร  ลอดทอง โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงสิริกัญญา  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายอภิวิชญ์  ทวีสาร โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายปุรเชษฐ์  เพียรเสมอ โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายศิวัฒน์  สามารถ โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายสรัล  อู่ทรงธรรม โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงชัญญา  ทวีสาร โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงพัชรินทร์  แวดอุดม โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกุลณัฐ  ชนะงาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวจิราพร  แสนสวาท โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นางสาวณิชารีย์  หรั่งทอง โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นางสาวรัตนาพร  ลำไธสง โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นางสาวอรอุมา  เพ็งพา โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวสิริมา  บุญวันนา โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงณัฐธิดา  ป่าเป้า โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายศุภกร  อินทร์งาม โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจิรสุดา  เสริมแสง โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายปิติภัทร  นิยมมาก โรงเรียนรัตนวิทยาคม (รัตนบุรี๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชนิตพล  สุภาพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายโชคดี  นิราศภัีย โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายอโนทัย  ไทยทวี โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพีรภัทร  สมพาน โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอริญชัย  จิตต์จังหวัด โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกำชัย  จินาวัน โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกิตติพงษ์  สอนไชย โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกฤษฎา  โสดาวัน โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายปาณรวัฐ  สวัสดี โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายศุภชัย  สอนไชย์ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงรัชนีกร  ชมเสียง โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แรงเขตรกิจ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงอนันตญา  ขมิ้นแก้ว โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงทิตยา  สานุสันต์ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงรัตนวรรณ  สานุสันต์ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุทธิญาดา  ศรีใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงบรรจงรักษ์  นนท์ชนะ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชลิตา  สามี โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายคคนานต์  เหง้าแก้ว โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกิรติการ  พลจันทึก โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรัญญา  พรหมคุณ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงศิรินญา  กาละนิโย โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุวรจนีย์  สานุสันติ์ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอรุโณทัย  เนื่องไชยยศ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกัลยา  เสทะ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายเจษฎากร  สานุสันติ์ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจิราวรรณ  หลงชิน โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงดวงสุดา  นนท์ชนะ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนัฐนิชา  บุญชิด โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีใหญ่ โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงรัตน์ฤดี  สีหลอด โรงเรียนบ้านดอนแรด (รัตนบุรี๓) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์ประกอบ โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด (รัตนบุรี๔) 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายอนวัช  ประคองใจ โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด (รัตนบุรี๔) 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายศุภชัย  ยามดี โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด (รัตนบุรี๔) 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายอัครเดช  ศักดิ์เทวินทร์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด (รัตนบุรี๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด (รัตนบุรี๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฐกิตติ์  วันซวง โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด (รัตนบุรี๔) 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงทิพวรรณ  ดำริห์ โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด (รัตนบุรี๔) 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงภัทธิราภรณ์  เรียบร้อย โรงเรียนบ้านโพนโก (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงวรัญญา  เรียบร้อย โรงเรียนบ้านโพนโก (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพิชญาภา  อมรวิชัยกุล โรงเรียนบ้านโพนโก (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสหรัฐ  ล้ำเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัฐริกา  ทอนชัย โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงอนัญญา  สุขแสง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกรองทอง  กล้าแรง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายแบ้งค์ชาติ  หีบแก้ว โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรักมาศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พิมพ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพ็งพินิจ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอภิชาติพงษ์  แก้วล้วน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายศรายุทธ  เอิบสุข โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุตินันท์  ล้ำเสิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายสุพร  บุญทาโสด โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง (สนม๑) 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงทัตชญา  สุระสุข โรงเรียนบ้านอาเลา (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงวชิราภรณ์  หมื่นสุข โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงชนิกานต์  ชาชิต โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  สอนคำจันทร์ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงศุภนุช  สายธนู โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กชายณัฐดนัย  แสงนิล โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายพงศกรณ์  ขันขวา โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงภัทรภร  สินโท โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กหญิงบัญจศิริ  แสนสุข โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายปราโมทย์  สมสกุล โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฐภูมิ  เอิบบุญ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายเอกสิทธิ์  จันดารักษ์ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตระกูลสุข โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงนันธรัตน์  หมื่นสุข โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายเจนภพ  สุขจิตต์ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายณรงค์ชัย  สินโท โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายอำพล  ไทยสงคราม โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงกัญญารัตน์  การบรรจง โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปริศนา  เกษีสังข์ โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงภควดี  ตระกูลสุข โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงเพ็ญนภาพร  ต้นจำปา โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอารยา  อินทร์หอม โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายชนะภัย  ไผ่ล้อม โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม (สนม๑) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายทัศน์พล  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กชายกิตติพัฒน์  เหินไธสง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กหญิงลลิตภัทร  สุกใส โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายอรรฆย์ธรภูมิ  เหลาคม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กชายพัฒนเดช  ทองอ้ม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายธีรวัฒน์  ประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายอัษฎาวุธ  เที่ยงธรรม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมลิกุล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายอานนท์  สังรวมใจ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายเชิดศักดิ์  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายเอกศิษฐ์  สุทธิพงศ์เมธิน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวัชเรนทร์  ทองเหลื่อม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายเกียรติบัญชา  พัดค้อ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายศุภกร  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายธนกฤต  ศรีพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายศิรสิทธิ์  แก้วหอม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายไพรัตน์  จรทะผา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายพัชรพล  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายณัฐวัตร  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายปัญจพล  อุดหนุน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงวิริยา  บัวซ้อน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุธาสินี  เกลี้ยงพร้อม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายจิรกฤต  บุญปก โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายนิธิโชติ  เมืองศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงทิพปภา  สาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวีรภาพ  กะการดี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอนัญชนา  มะโนลัย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงเกศสิริ  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายณฐภัทร  พรรณสน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงพรชนก  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายปฐมพงษ์  บังทอง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปพิชญา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศิรภพ  พรมยศ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภิตินันท์  วิภูมิตสิตสกุล โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงปริศรา  มูลทาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงณรัตนา  อำไพ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพุทธิพงศ์  มะโนลัย โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงปราณปริยา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐชยาณ์  สุขยิ่ง โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายณัฐธภัทร  แก้วสระคู โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวงศ์วณิช  ทรายเพชร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสิรินาฏ  สมรูป โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงศศิกานต์  สร้อยจิตร โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณัฐดนัย  สุขตาม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายศตคุณ  เสริมสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายธนกฤต  สุขบท โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วหอม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปิยธิดา  หลงภูงา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สังข์โสม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกฤษณา  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายโภคิน  โกสาเสนา โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนชน  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม