รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรัชตา  แสวงสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุชานันท์  นพเก้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภูษิตา  แสงนิล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงวริศรา  ตะลาโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนันทิชา  จรดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงฑิตฐิตา  แสบงบาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงรินรวี  ภูบุญเต็ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงจินตภา  เสาสูง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วกำแพง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนงนภัส  นิยามรัตนกุลศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกมลพรรณ  เป็นสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปิยะลักษณ์  บุญมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอรจิรา  สืบสายอ่อน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสูงเนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายชยพัทธ์  ปาระมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายชินกฤต  ดีพาชู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธเนศ  พรไธสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายสิทธิกร  ต้องถือดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพีระพล  ไวลิขิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายภูตะวัน  กลิ่นหอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณธกร  ผลเกิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายรณกฤต  ปิ่นเพชร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปรีดิ์รติ  ยอดอินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายยุทธภูมิ  จันทเขต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายบุรธัช  คงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธีรเทพ  ปลื้มใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนิธิศ  จินดาศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายอภิชาตพงศ์  ศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงมนัสพร  จันทึก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปลายไหม  อึงชื่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงประภัสสร  ไหมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงธีรดา  กนกแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสโรชา  ตั้งจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุวนันท์  บรรจุงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงนภสร  วรรณทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศุภาดา  เปรียบยิ่ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชนกชนม์  พะนิรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัญชพร  ปัญญาเอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้วกอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัฐพร  พรพิพัฒน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงปาณิศา  บุญพา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงกัญญณัช  กอปรกิจงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสาลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปวีณ์นุช  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญญาภัทร  วงแหวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายศตพล  วิเศษวงษา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐยศ  ทิวคู่ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายเขมนันท์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกชมน  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงรัตติยากรณ์  นามเพราะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเฌอชมพู  ภูมิประโคน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงจิดาภา  วาจำรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศรัญญา  สังเกตุกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไขจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงภัทราภรณ์  เจริญสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงภคพร  ด้ามทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภูมิรพี  เสริมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายจุมพล  ทิพย์โกสุม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงภัทรวรรณ  งามมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  อุไร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปัณณพร  สมคิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายปฏิภาณ  ทำนองดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายชัชวาล  เปล่งปลั่งศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายญาณกร  อิ่มใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนิลนภา  แปลงดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธมวัตร  รัฐสมุทร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายปวริศร์  อาษานอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายสุธินันท์  สมบูรณ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายก้องเกียรติ  อุตตูน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายพัชรพล  สายยศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณิชารีย์  สีตาล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปุญญิศา  มั่นคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวริศา  หวังชมกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายวิชา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายนาคิม  ทองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฤทัย  ธรรมทักษิณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวริษา  สุชาติสุนทร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภัคนันท์  ศรีตัมภวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายธาม  อะทอยรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายนิติพัฒน์  สมานวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายฐิติศักดิ์  ชาติธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธนพล  เฟื่องฟู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิมลวรรณ  รักชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเจษฎากร  มีสังเกต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายศิรสิทธิ์  บุญธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายมกรธวัช  กุลัดนาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายชัยวัฒน์  พงษ์วิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายปฏิภาณ  ศัตรูพินาศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายณัฐกิตติ์  จิตรดิษฐ์สกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายวีรวุฒิ  เวียงคำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายฐานัตถ์  ด้วงมุขพะเนา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เถกิงผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายชินภัทร  ทวีเหลือ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ฤกษ์นาวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายนฤตย์พล  ท้าวฟ้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายธนกฤต  แก้วพินึก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กหญิงชิสา  สมานโสร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายสหรัถ  แผ่วครบุรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายเถกิงเดช  มุมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายพิชชานันท์  ทองนำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายธนาวิชช์  มีปะทัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายสรวิชญ์  จำปารอด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กชายธีรเทร  วงศ์วัฒนไชย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงปัณณพร  ชื่นใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายธนาวัฒน์  เกลียวทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ส่งกลิ่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศิริพาขวัญ  ออมใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงศศิกานต์  ขำแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณปภัช  สมชอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสมิตานัน  บุญผ่อง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายทองธาร  ภิรมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายญานิช  ไทยเหียม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายอดิศักดิ์  คงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายอภิวัฒน์  สุขวินัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายคริสต์มาส  เหลือสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายเอกศักดิ์  ยืนยาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงวาสนา  มานุจำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงบัวสวรรค์  วัดตรง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงมนัสวี  สุขยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงเกตสินีย์  ทองสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุพิชชา  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่เหลี้ยว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกรวรรณ  อาจยิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงกชพรรณ  อาจยิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงจิรัชญา  มารศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายนันทภพ  สัชชานนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธิดารัตน์  พูนผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายชวิศ  ภาคะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายนภัสสรพี  โสรธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงภูริตา  โมคศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงฑิฆัมพร  นุกาศรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงภัทรฑิราภรณ์  แป้นแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายชัยวัฒน์  สอนสะอาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอัญชิสา  กล่อมเลิศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายภูมินทร์  แสงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายกฤษดา  แววบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กชายอัครวินท์  นิยมเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายสดุดี  บุญเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงผกามาศ  บูรณะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  คูณกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายธนดล  พะสุรักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงเขมจิรา  แสนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญเสริม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายปิยะพงษ์  นวลใส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงพรชนัน  พันธ์นุรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงบุษบงกช  หอมสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายปัญญาวุฒิ  ทรงพระ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายวิชญพงษ์  ทนคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายรัฐภูมิ  สิงห์คำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายอานุภาพ  สกุลทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายพงศ์ภีระ  ฐานุพิชิตพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายรชฎ  โสวพรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายจิราวัฒน์  ศรีแย้ม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แกล้วกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายธัญวิชญ์  แอบศรีหาด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ดำรงสกุลสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายพีรตัช  เติมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายชวกร  บุญสีมก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายชวนากร  เมฆอรุณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอรพัชร  มีศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายกรีฑาวุฒิ  สุขพิมาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุชัญสินี  ออกแดง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงทิพญมาลี  ซ้อนกลิ่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสิริอร  สุขสงวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายนวชล  แสงงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กชายกฤตยชญ์  เอี่ยมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กชายชินพัฒน์  ประสานงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายจักรภูมิ  ช้างสี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงวณวี  กันศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุนิชา  พลไรสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นามพูน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพรธีรา  สอนงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพรนภา  คงชนะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนิชาภา  มูลทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงธัญธร  ศรีตัมภวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสิรินทรา  มานะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชสธิรัตน์  บุญสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงลักษณาวลี  ดัชถุยาวัตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายธีรภัทร  อยู่ชู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายรัชพล  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงอภิสรา  สิทธิศร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชัญญามาศ  ทองนำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจารุพิชญา  บุญเสร็จ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธนัชพร  กนกแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงวราภรณ์  ธุระพรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวิจินตา  นิเวศวรากร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนิปุณ  ถมปัทม์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพรชนก  ก่อแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนชมภู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐชา  ระย้ายาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจุฑามาศ  แม้ประสาท โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปริยากร  จุฑาจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พวงศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอติภา  บุญคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงณัฐนิชา  ทะยานรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฐิติภา  ขางทราย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงมณฑน์มรรษกร  มหายศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงสาธิดา  บุญโสดากร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณภัทร  กลิ่นฟุ้ง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงเพชรดา  ติดใจดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายรัฐนนท์  บุตรงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายประภาวิน  คานศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนิติรัฐ  แกล้วกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเตชภณ  ศรีวิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสิรภพ  โสกรรณิตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศักชัช  เห็นสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายทีฑายุ  จันทิพย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนวันธร  ศิลาลาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธัชชัย  สินทรา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพุดน้ำบุษย์  เรียบร้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรักษิณา  สมสุระ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกุลญาดา  เหิมหัก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงมินตรา  ประพันธ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงฐิตินันท์  งามมี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงวิภาวดี  เปรียบดีสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชนิกานต์  หมื่นสาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรชตวรรณ  พลวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกัญญ์รินท์  วรสิทธิ์ภาคิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ลุมาตย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงรัตนวลี  โกศิลป์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจิตรลดา  นิมินรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายกวีวัจน์  ภาวศุทธิกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายสรนันท์  บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภูมิรพี  เครือแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายพงศกร  ผสมกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายแสงชัย  สนองดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวิชิต  โกศัลวิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายปฐมพงศ์  ทองศิริกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายนนทพัทธ์  จาธุนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายกรภัทร์  แสงสว่าง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายวราเมธ  เขียวรัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายอรรณพ  ผลเจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายพรภักดี  อุ้มบุญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายธราธิป  วันสา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจามิกร  โสปัญหริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธัญญาดา  บังทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนันทิตา  นามงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธันยพร  พรหมบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศศิประภา  ศักดิ์ศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนวนันท์  เทียนทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงฐิตาพร  เสริมผล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงภิญญาภัค  กิ่งแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงภัทรสุดา  จิตแสวง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงแกมกาญจน์  สมหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงทิชาภรณ์  ศรีวิเศษ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนลินวิภา  คำมณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภาสวีร์  ปรากฎดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกรวรรณ  เสริมสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุทธิดา  ประภาสัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวิราชัน  โลกนิยม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพัชรินทร์  ฮาดบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกชกร  วังจันทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสิริวิมล  อักษร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงประภาพรรณ  สำรวมจิตต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศิวาการ  สีสนิท โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสิรินภา  นิยมเหมาะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายเขมพร  เพ็งเล็งดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายศุทธสิน  จันทป โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  พูดเพราะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายฐิติวัสส์  โคตชัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกันยากร  ทองรส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธนาภา  เพ็รชประกอบ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกัญฐิกา  ภาคภูมิ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุบิงปรัส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชุดกลาง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายก้องภพ  กางรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายวสพล  จันทเขต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายกิตติคม  สุดดำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอนุภัทร  จารัตน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณภัทร  โสดากุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายธัชกร  ผลพูน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปาณิศรา  สุยคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพราว  พงษ์สมบัติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงอาทิตติภัทร  ละมุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศิวพรไพลิน  รัตนจิโรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจิราภา  เพ็ชรน้อย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงบุณยานุช  ศิลากุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกรองกาญจน์  คงทน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงสิริญญา  พานิชรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพศิกา  สัชชานนท์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงษุภากร  บุญสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีสวย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  คงถือมั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงนงนภัส  จารัตรน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชิติพัทธ์  จรจรัญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธิติสรณ์  ผาสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจักรินทร์  ยืนยาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายอินทนนท์  ใจกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายศักดิภัทร  ผาดโผน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายณัชภัค  คงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนลินนิภา  ใบเงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวรุณยุภา  สายบุตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายเลอเกียรติ  นับวันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงรัตตมณี  สิงจานุสงค์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกานต์ธีรา  บุญมาโนน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกุลชา  สกุลทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิยมวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุนัญญา  สารภี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนันท์นภัส  ถือชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอาทิตยา  ทองใข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงศุภดา  เส้นศูนย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกิตติศักดิ์  เพราะทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายนิรันดร์  อหันทริก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายโสตถิศักดิ์  นุตโร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายชญานิน  บุตรศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายจักรพงษ์  กุสสติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายชิษณุพงศ์  แก้วผสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายทองรุ่งเรือง  เพ็งเล็งดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายเกียรติภูมิ  แปะทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายพุฒิพัฒน์  สุขนิตย์กิติกุล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกฤตภาส  สมานสวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายชิศณุพงศ์  วิดาติวราสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายจิราเมธ  สยุมพร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายพรินทาน  หนุนชู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงพิชญธิดา  เอี่ยมศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชนกนันท์  คลายทุกข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกฤตติกา  นิยมสวน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอรจิรา  ฝอยทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชลิตา  สำราญใจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศศิกานต์  เสาแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงแพรวา  แก้วยศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงฉัตรียา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอักษราภัค  ปลื้มสุด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอรปรียา  ทองดาประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พนมสืบชัยกิจ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงพรหมพร  จันทร์พลี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณิชานาฎ  พวงสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงมนธินี  ประสานสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงลดา  ศรีสวย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์นภา  ยิ่งรุ่งโรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงญาณาธิป  กำลังมา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงภูษณิศา  เชิดดอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงศิริรัตน์  หรคุณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกฤตญกร  แก้วงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุธาสินี  สุทธิธรรม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายวริศ  ไหมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีคำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปาณรณัสม์  ประพานศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายธนากร  บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายโอบนิธิ  แก้วพินึก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  สินโพธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงขนิษฐา  ชาติไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงสโรชา  บานเย็น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงรัตนาพร  ยอดเสาร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงชนกนาถ  ปฐมเสรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวงษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงขวัญรัตน์  แสงเพชร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายสรณ์เชษฐ์  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายโสภณวิชญ์  ม่วงทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงสุชานันท์  ตรงคำนึง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงศิริกัลยา  ผลสมหวัง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงจิราพัชร  ค้ำชู โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสุตาภัทร  คงกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงปัณณพร  อารยะพงศ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงณัฏฐชา  อินทร์สอน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงลักษิกา  จันดาวรรณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายตะวัน  ยอดรัก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธีรภัทร  กาจักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายธนภัทร  สุบินดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทรศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงพัณณกร  นิพนธ์รมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุชาดา  จิตใจกล้า โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขุมดินพิทักษ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงบุญธิดา  คงสนิท โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงมนัสชนก  สัจจะสังข์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกมลรัตน์  ปันทอม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายชัชรินทร์  เท็นสุข โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจิรนันท์  ถาพรพาท โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภูมินทร์  สีตัสละ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงยุวดี  หงษ์ทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายธนกฤต  จันโสม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายพงษ์วริศ  แพลอย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายรพีภัทร  นุกาศรัมย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเฉลิมชัย  อยู่ยืน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กชายวรัญญ  ตู้สำราญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชนาธินาถ  ส่องแสง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนภาพร  โตสนั่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงสุพัตรา  อนุวัยยา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกัณฐิกา  ทรงศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงพัทธนันท์  เลิศยะโส โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกัลยกร  แสงตะวัน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนฤมล  ปะนันทา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเกวลิน  กิ่งเกตุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงผกาวดี  บำเพ็ญเพียร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอิสริยา  วรรณศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  วงสุยะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงธิดาพร  ไชยมง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพนิจนาฏ  เสียงเพราะ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงขวัญข้าว  ฤกษ์นาวา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงมิณฑิตรา  วิสาพล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงรุ่งทิวา  มานุจำ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงบุญญาภา  บูรณ์เจริญ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจิรัชญา  ทอนสูงเนิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงฐิติพร  ดวงดารา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงนารากร  จันดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจันทราทิพย์  ปรางทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหลือดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณภัทรษภรณ์  ปรัยนุ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงภัทรนันท์  ผมทอง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงดวงลัดดา  เรืองเกษม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนบดี  เฉิดฉาย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอนุภาพ  พันธ์ศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายสรัล  ปัญญาเอก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายวิชญพงศ์  ทนคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายสุวิจักขณ์  สร้อยสนเทศ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงจิรัชยา  สมัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณฐกร  เมืองไทย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เงิน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธนัญญา  สายน้อยยาว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงบุษยพรรณ  รักษ์มณี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงชมกร  มีพร้อม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงศศิกานต์  เตาะกะโทก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิชชาภา  สังข์โกมล โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงเนตรชนก  เกตวิจิตร โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธนัชพร  บุญมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนลินทิพย์  พวงยี่โถ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงชญานิศ  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกมลภพ  ตั้งจิต โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพิชชาพร  พงษ์ชะอุ่มดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงหทัยชนก  สังสัญชาติ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพิริยากร  ศิริรจน์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนฤมล  เครือวัลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงวีรยา  แพงแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฐธิดา  ยิ่งดี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภูมิพัฒน์  งามมาก โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทรัพย์สมคิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จันทะขัมมา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวริสรา  ศรีดามา โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอนันตญา  นพพิบูลย์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสิริอักษร  ศิริ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศิลปสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงอนันดา  มาลัย โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงสาวิตรี  ยิ่งเชิดงาม โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงฐิติยา  เพียรเสร็จ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองศรี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงธัญพิมล  สายแก้ว โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงสิริลักขณา  นารี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเอกรดา  ธรรมวิหารคุณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงญาณิศา  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายรชต  สีอยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงสรัลพร  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กชายธนกร  ประมูลศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายกฤษณนัยน์  เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงปุสสวิทย์  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงปิยธิดา  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กชายภวินท์  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงเปี่ยมรัก  มุลาลินน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายธีรดนย์  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายกรชาญ  กิตติภูมิเมธี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายพชรพล  พงษ์นุเคราะห์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกวินธิดา  ศิริทัศนเวช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงอรกัญญา  อนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กหญิงภาสิณี  ชุ่มคุมสิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายธนวิน  สมบัติไหมไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงณหทัย  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายกฤป  ฤทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กหญิงจิรฐา  ชิงชัยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายภาสกร  วราจิตติชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายกานต์ศศิน  อิสรีย์วรทัต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายจีรวัสส์  ศิรจตุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กชายณภัทร  ชมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงแอนนา  ประธานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายปุญญพัฒน์  เลิศล้ำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายกอบโชค  ชมชื่นดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายกันต์ธีร์  อรุณปรีดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายพุฒิพงศ์  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพริริสา  บุตรท้าว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงอนันตญา  สุรวงศ์ธนกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงณปภัช  เฟื้องทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงศมนกร  ฟังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กชายภาณุรัศมิ์  ดีนาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กชายธนกร  แม่นงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายธเนศวร  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกนิษฐา  ยุวดีนิเวศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพรรณพิชญ์  แท่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายนภัส  ชินเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายปิยกุล  หลวงยี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงปณิชา  เฟื้องทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กชายอภิรเดช  สุพรรณฝ่าย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงพิมสิริ  พวงคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายณภัทร  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายมั่นมโน  เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายกฤตธี  เจริญชัยสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายธนกฤต  เมืองสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงวริศรา  สัจวิทย์วิศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายนิติภัทร์  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายชิษณุพงศ์  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายสิริภูมิ  แท่นดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายวุฒิภัทร  ปะโสทะกัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์อารีย์สันติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กชายนวพล  ธรรมกฤษดา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงกฤษมล  สว่างพื้น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงอติกานต์  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงตรีทิพย์  มุลาลินน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พิมพาเรือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงทัศนันท์  ผดุงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงธนิสรา  สาทลาลัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายกิตติพัศ  สระแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายสิริราช  พึ่งชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงชญาน์นัทช์  บุญญะสิริสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ยิ้มดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายสิทธินนท์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายวรเดช  เหนียวคง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายณัฐดนัย  อรุณชัยภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายปิยวัฒน์  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงบุณยานุช  สาลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงพาขวัญ  เหมือนนึก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงพิชญดา  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายธนวินท์  จันทร์ไผ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
525 เด็กหญิงคณิดา  พิทยารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
526 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธุ์ศักดานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กหญิงจิรภัทร  ทับมะเริง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงนพวรรณ  สืบวัฒนพงษ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงมิ่งกมล  นามมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายรัชกร  สุดชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงจิตติมา  ลวดเงิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายอินทัช  อินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายดรัณภพ  สุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีโพธิ์ลา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงปทิตตา  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กหญิงสรินยา  พลพร้อม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
537 เด็กหญิงณัฐมน  สุวรรณภูสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงณัฐณิชา  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุตทูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายปัณณภัสร์  เหลือล้นนิธิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายดนุพล  แพงสอน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายธนภัทร  สุธรรมภาวดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายพีรพัชร  แข้คำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงปทิตตา  เพ็ชรชา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงฉัตรชมภู  ต่ออภิชาตตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงชณิกานต์  ปัญญาเอก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กชายมหิทธิฤทธิ์  ชูสง่า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงพิชญ์สิตา  สายยศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กชายพิชญ์  อารยะรังษี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงอชิดา  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หมายกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กหญิงกันติยา  เมธาจิตติกรกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายปุณณกาญจน์  กาบยุบล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงแพรววนิต  เกสรเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงชาลิตา  สินมาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสริมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กชายชายชาติ  เรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กชายธนภูมิ  พิศวง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายณภัทร  จรรยาวัฒนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายติณห์ณพัตร  เจียมตระกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงกานต์ธีรา  พุทธรักขิโต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กหญิงณุตตรา  ปัญญาเอก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายธนกร  รัตนวัฒนาวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายศุภกิตติ์  บุราคร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงปพัชญา  เห็นจบทั่ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ซ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายปิยวัฒน์  ภัทรวงศากร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายปภังกร  ปุริทาสัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงอรณัฐ  สิงหลสาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กหญิงปภานิดา  แสงสีเงิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กหญิงชโลธร  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายศุภชัย  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงธันย์อนงค์  ปณัตถ์บุณย์ภวัต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
574 เด็กหญิงเจียระไน  ชะรอยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
575 เด็กชายพงศ์พล  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
576 เด็กหญิงปาลิตา  เกิดโมลี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
577 เด็กหญิงชนัญญา  กรินรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
578 เด็กชายฐิติพงศ์  สอนภู่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กหญิงนิรัชพร  อรไทวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพิชญา  ขอนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงธนภรณ์  มีโชค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายภวินท์  พิทักษ์ญาตื โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายโจเซฟ  บอยน์ตัน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงสุณิสา  บุญแสน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กชายนวพล  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายกิตติพัฒน์  เพชรสุริยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงโกลัญญา  ตรงใจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายปรินทร์  มหัทรนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กหญิงปนัดดา  ใต้เมืองปาก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
591 เด็กหญิงฐิตินันท์  พลคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
592 เด็กชายณัฐภูมิ  หาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงค์นาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กชายสิงหา  ฉ่ำศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กชายกณาธิป  ชาวเมืองปักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงปราภรณ์  เนียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายภาคิน  จันทนมัฎฐะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงเจนศิริ  เงินประโคน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงลักษิกา  คงสุข โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงวรรณกร  อยู่ชา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายกฤตัชญ์  บุญตาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กหญิงธนัชพร  ทองเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงพิชชาภา  ละอองทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กหญิงฟาฮาน่า  วลีประทานพร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงเอกภาวี  กายสง่า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บูรณะกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายวริชญ์  พาริหาญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงกรณิศ  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงณัฏฐา  ประภาสัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงสุพรราา  นิตใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กชายปรานต์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายอัคคพล  อารยะกิตติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงณิชารัศม์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายเตชินท์  อรไทวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงพิชญา  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงศศิธร  เสาสูง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายเธียรสิริ  นามพูน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงภัทราพร  ธรรมนูญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายกวิน  จันทร์สันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายสิริราช  พื้นนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายวิริทธฺิ์พล  จวงพลงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงชวิกา  ชูตาลัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงจิรารัตน์  บุญแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฟังสุวรรณรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฐฐิรา  ทวีจรัสโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวริศรา  หว่างแสง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงฐิติอาภา  ขำคม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายกษิดิศ  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงสุปรีญา  เนินภู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายธนกร  ลอวีระอมรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพงศ์พล  พิเนตรบูรณะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายกิตติพศ  แก้วปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชมพูนุท  อำไพพิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวรณัฏฐ์  โกศลพุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนกฤต  วีรผาติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกันตา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงธวัลรัตน์  พยาราช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกฤตภาส  แสงหวัง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายภวินท์  จันทร์ไผ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายศุภกฤต  ข่อยพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวรพล  อารยะกิตติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณญาดา  เสนคราม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงธิดารัตน์  โสมสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลำดวนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสิริพรรณา  กลีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงลลิตา  พิพัฒนรักไทย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงธัญทิพ  สะอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภูริณัฐ์  วงษ์อัยการ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายภาสกร  มินพิมาย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายเตชิษฎ์  โจมพรม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฐสินี  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงฐิติภรณ์  เหมือนเยี่ยง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายเพลง  พูนผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายก้องภพ  ยองทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกนกพงศ์  เอกวงษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงพรทิภา  อินทยุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกัลยกร  กัลยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปณิชา  พิชยชาญสิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายธีรพล  เรืองผลวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายอดามี่ พิมพลา  มาลัค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายชลสิทธิ์  พงษ์สัจจนุกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายวรภาส  สำรวมจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
665 เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญสืบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงพิมพิศา  ตรองอุดมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์บ้านหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายรพี  สัตย์ฌุชนม์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงวิมลวรรณ  กระแสโสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
670 เด็กชายภาสุ  สมมีย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายญาณดนัย  แผ่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงเกวลี  นิยุทตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กชายภูริภัทร  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงชลธร  หุ่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสัญชญาภัทร์  อัครพงศ์ภาคิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงปิยพร  เมธาศุภกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงรัฐกรินทร์  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  อุตตะโปน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปพิชญา  กลกิจสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงสมิตตา  ไทยตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงธัญชนก  อัครวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพรนภัส  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพลอยชมภู  กิจบัญญัติอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงวรรณกานต์  ตั้งวงศ์เจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กชายธิปปวิทญ์  วรรณตรง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กชายสิรภพ  ดอนหมั่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงธรรมสรณ์  นากดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงวรพิม  ม่วงพลับ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปริวรรช  จรัสกุลางกูร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพชร  นามนาค โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงณชญาดาภ์  พิรักษา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพรปวีส์  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายเทียนชัย  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณภัสรัตน์  หอสูติสิมา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงภคกุล  กิมาวะหา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสลันรัตน์  พ่อค้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายศิรเมศร์  จันทาวงษ์วิรุฬห์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายอนุวัฒน์  บรรเจิดพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงรวิสรา  แต้มทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กชายสุเมธ  โสรกนิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงเขมิกา  ธนาหิรัญบุตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กชายปิยภัทร  สำราญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงฌัชชา  ศรีทับทิม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กชายศักดิ์ไชย  ธนภาสวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภาณุวัฒน์  พิลาเดช โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายอนิวัตติ์  เซียรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงมนัสนันท์  นิพรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์สีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงขวัญชนก  จุไร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงนวพร  โสภาคำ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายจักรภัทร  ขันถม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งพล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงภัทรวดี  เสางาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศุภรนนท์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงธัญจิรา  นึกชนะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณิชกานต์  พวงลำภู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงศิรประภา  มีศิริ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงโชติกา  สิทธิภาพ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายกิตติวินท์  เตชประทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายไกรวิชญ์  อิทธิอภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายฐปนันท์  จินันทุยา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายจิรภาส  เตียวเจริญโสภา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงพิมพ์พจี  สุจินพรหม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงปรมิตา  ทองเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายสิรภพ  สุวรรณสม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายณัฐนันท์  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงอันลิปรียาฐ์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายกานต์  สุดดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพรชนก  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณิชกุล  หวังกลุ่มกลาง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงญาดา  ยศวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงชณิสรา  เลอมานกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงธนพร  กิ่งมณี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณัฐวิภา  กลีบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายทักษพงศ์  ตรองอุดมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงชมพูนุท  เค้ากล้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงแพรภัทร  จิตต์ไชยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายสาริษฐ์  สุระสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายเจษฎา  เหลือดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายชัยภัทร  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงกัญญาภัค  ปลายงาม โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายเจษฎา  ละอองทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพรรณธร  จันทินมาธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงณิชกมล  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงเรืองศิริ  คำมี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพุทธิมา  แสงอุบล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพีรพรรณ  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงอรอริญชย์  งามเชย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงพิชญาภา  สิทธิเสือ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกฤศนรัตน์  พงษ์ชะอุ่มดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงสุภิญญา  พิศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติกำไร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายชิษณุพงศ์  เหลี่ยมดี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกรวรรณ  อินทยุง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงนพรัน  ถมปัทม์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงชลิตา  ธัญธนาผล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายพงศธร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงอินทิมา  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกุสุมา  อนุสรธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกัญทิพา  จรดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงขนิจฐา  สุดเทศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายโชติณัฐ  เพียรมุ่งสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงณภัทร  สอโส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนลินทิพย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ่น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กชายพิสิษฐ์  สกุลหวังก้าวหน้า โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงณัฐชยา  ดีพาชู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงทิพธัญญพร  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงชมพูนุช  จุลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงศิริมา  สระสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงวรัญญา  เนื้อทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงบุณฑริกา  นามเพราะ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงพิชชาภา  ชูตาลัด โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงอนันตญา  กล้วยทอง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายนิธิศ  ยุกต์วัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายยอเกียรติ  ดวงใจ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กชายธนะรัชต์  ทรงฉลาด โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายจักรพรรณ  เสพสุข โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายภูวัน  สัณหรัติ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กชายบุศย์  เป็นไทย โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงมณฑิชา  สุวรรณลา โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกฤษติญา  นพพิบูลย์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงจิราภา  ชุ่มมาก โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์วัฒนาสันติ์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงวิภาดา  สุขจิต โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกิดพุ่ม โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกลียวทอง โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงบัณฑิตา  แสวงสุข โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายโสภณวิชญ์  สลาลัย โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงกนกพร  เหมือนลือ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงรุจีรัตน์  สร้อยจิตร โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงสิริมา  เจนขบวน โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กหญิงทัศนวรรณ  เกษร โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงอภิสรา  เพียรชอบ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กหญิงปิ่นมณี  พุทธวรรณ์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กชายโชติระพี  โชติรัตน์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กชายวชิราวุฒิ  สายยศ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงธัญชนก  พิมพ์สาลี โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กชายปัญญพัตน์  กุลบุตร โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงวิภาวรรณ  นะวะนิล โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงจันทพร  ประสานสุข โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กชายสาคเรศ  ทวีเหลือ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กชายณัฐพล  พิศิลป์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กชายชนาธิป  ดีเลิศ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายศรายุทธ  คงสิงห์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กชายพีรณัฐ  อดกล้า โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
808 เด็กชายพีรวัฒน์  ชูชื่น โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
809 เด็กชายนพรัตน์  ชมสุข โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
810 เด็กหญิงศรัณยา  บุษย์ดี โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สมศรี โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กชายพงศกร  เติมงาม โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กชายพีรภัทร  กุลัดต์นาม โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายอภิวัฒน์  ช่อมะลิ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กชายวีรศักดิ์  สายสี โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายบรรหาร  อุดมกรพ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงบุญญาพร  มีรสล้ำ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กหญิงชณิกานต์  ประเดิมดี โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กชายยุทธเรวัฒน์  พรหมชาติ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายจิรพงค์  ศิริพัสดิ์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงพิยะดา  เงินเก่า โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงวรรณษา  ลัทธิคุณ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงจิดาภา  ค้ำคูณ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงอาทิตยา  บุญช่วย โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงจุฑามาศ  หมายทวี โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงอรอณีญา  สาริกา โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงศรัณค์พร  นุสิทธิ์รัมย์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
828 เด็กหญิงอภิญญา  ณะอุบล โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงนพรรช  พันธ์ใหญ่ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงวรรณวิษา  นะเรืองรัมย์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงพิมพ์พีรดา  ศรีภุมมา โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงธนิตา  เสพสุข โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทร์แป้น โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงอัญญารัตน์  บรรจุงาม โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงอำภาพร  จันทร์กลิ่น โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงฉัตรตะวัน  ศิริสงวน โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
837 เด็กหญิงปาริดา  คิดอยู่ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงวริศรา  ผ้าผิวดี โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงภคพร  บุพศิริ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงประภาดา  ดวงสินธ์ุ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอรุณี  เจริญสุข โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงธัญจิรา  ทิ้งสุข โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงกวิสรา  ยิ่งได้ชม โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงวาสนา  จริตรัมย์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันทร์กลิ่น โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทองสุก โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ผลสมหวัง โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงสุภัสสรา  เลิศสิงห์ไตรภพ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกฤติญา  แก้วใส โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สามสี โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายกิตติพงษ์  มีรสล้ำ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กชายพอล  เคล็มเมนต์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงกรรณิการ์  ยิ่งยง โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงวิชญาดา  ด่านประเสริฐ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงชญาดา  หว่างเเสง โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงพชรพรรณ  จำรักษา โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันธ์โพธิ์คา โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายชนินทร์  เปียยก โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงอนงค์นาฎ  บุตรเเสง โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงภัทรธิดา  ภูมิสุข โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงสุขฤทัย  สมในใจ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงกรรณิการ์  สังสัญชาติ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงชินมาลี  อยู่รอด โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายธนวัฒน์  นพรัมย์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายณัฐดนัย  แก้วรัตน์ โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงศิริพร  แก้วฉลาด โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายสุรชาติ  ผลเกิด โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ทุนดี โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงวรรณษา  หมื่นมี โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงธัญญาวี  มากเเสน โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายธนกร  มั่นยืน โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายเจษฎา  ปิยไพร โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงสุพรรษา  การงานดี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  สาแก้ว โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ทองแม้น โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กหญิงมุฑิตา  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงจิรพร  ครึ่งมี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงธนิดา  จตุรภัทรเกษม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงชนนิกานต์  เสียงเพราะ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงรัตนากร  สิงห์มี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงศศินา  เกษาโร โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอารีย์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายศุกลภัทร  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กชายธนวัฒน์  ทองอุดม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิ่งวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายภูรินทร์  มณีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงวันวิสาข์  ฉัตรปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กชายนราวิชญ์  สิมมา โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กหญิงอินธิกร  ชูศรีวาส โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายจิรภัทร  ดวงราษี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงชมพูนุท  ดนตรี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงลักษณ์พร  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงวรัญญา  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงธัญมน  สุยคง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กหญิงณัฐมน  สุยคง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กหญิงอริศรา  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงวริศรา  สุขแสวง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กชายอดิศร  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายเขตนรินทร์  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนากร  บูรณะ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงพิญดา  ชงโค โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงปรภัค  คุณนิธิภากูร โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายพงศกร  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายบุญยกร  นะเรศรัมย์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายจิตติพัฒน์  อินศิริ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงเบญจวรรณ  บูระพา โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงสรัญชนา  มุตตะโสภา โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ฤกษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงเขมมอร  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายณภัทรพงศ์  ดาทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงจิรนันท์  เจริญอาจ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงศศิกา  เที่ยงทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงศรุตา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายจักรภัทร  ผันกลาง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ใจกล้า โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงชาลิษา  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงณัฐพร  โกฎหอม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงสุพิชชา  เศรษฐนันท์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงปวีณ์รัตน์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงปิยาพัชร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงรวีวรรณ  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงปานชนก  ธรรมเที่ยง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงวรารัตน์  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงชนาภา  เภรี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงศุภาวรรณ  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงขัตติยา  วรุณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงปราณขวัญ  สูตรตันติ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงสโรชา  เสาทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงปัณฑิตา  ลาดนอก โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กชายภาคภูมิ  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปรัชญาพร  โพจันทร์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงแพรพลอย  เจริญศิริ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงบุราณี  สายยศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงศศิธร  รสหอม โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อดุงจงรักษ์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงศุภ์พิชญา  แสวงสุข โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงพรรณวิสา  มั่นหมาย โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงฟ้าใหม่  ทองแม้น โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงจุฑามาศ  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงแพรวา  ขาวเครือ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงสุทธิดา  สุขยา โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงกัลยาวดี  อ่อนอรุณ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงกวินทรา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงฐิติพร  วงษ์ดี โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงพรกนก  ผุยอุทา โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงณัฐภรณ์  คุชิตา โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กชายชินาธิป  โพธิ์สังข์ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายรัชชานนท์  ขอร่ม โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายสนธยา  ชัยภา โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายวิทวัส  ลายเขียน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงพิญดา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กชายกิตติศักดิ์  พูนทอง โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงปรียาวรรณ  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงธมนวรรณ  อุตมะ โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงมนตรา  พงษ์วัน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงศิริวิมล  นาถาดทอง โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงศิริสุดา  บุญภา โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงวรรณิภา  ฮงทอง โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงจารุเนตร  สาลีพรม โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงภัคริน  นิลแก้ว โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงภัทรพร  เทียนทอง โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงธัญพิชชา  สามาลย์ โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายเอกพล  เนียมหอม โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  มาลัย โรงเรียนวัดทักษิณวารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงศุทธินี  ธานีพูน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายอดิศร  บุญรับ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กชายปริวัต  สุนทราลักษณ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
971 เด็กชายบัลลังก์  กรึกรัมย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
972 เด็กชายภูริภัทร  บุญแม้น เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายธัญเทพ  โภคทรัพย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กชายสุทธิลักษณ์  มานพวาทีกุล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
975 เด็กหญิงสุวิตา  สงนอก เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กชายจิรเดช  ศรีโนนยาง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กหญิงเอมิกา  ศรีพล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กหญิงอนุตตรีย์  คงศรี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  ศรีปิยะบุตร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายสุทธิภัทร  รสหอม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สมเป็น เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงพุทธิดา  ยอดศรี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงพรพิมล  พวงมาลัย เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงเมธาวิณี  สุขเอี่ยม เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กชายวสุ  สินศิริ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงปณิตา  เรืองสุข เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงมนสิชา  รัมพณีนิล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงจีรวรรณ  ละขะไพ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายนิติศาสตร์  วานิชย์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายพรรณรังสี  แก้วดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายธนวัตน์  ผิวดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กหญิงกนกวรรณ  เหลาฤทธิ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
993 เด็กหญิงพัชรพร  สุขสกุล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
994 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ประวรรณ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
995 เด็กชายชนาเทพ  ห่อทอง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
996 เด็กหญิงธีรพร  ศรีบุตร เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
997 เด็กชายธนกฤต  เพิ่มเติมสิน เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กหญิงธัญชนก  วรรณศิริ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กหญิงวชิตา  จินหลง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงจันทกานต์  หลายกนก เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.5 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงกรรณิการ์  แก่นเดียว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายวลัญช์  พิงคยางกูล เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายวีรภัทร  ศักดา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายวงศกร  นูพิมพ์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายทินภัทร  อุดมสินานนท์ เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายกษิดิ์เดช  ทองเกลี้ยง เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงชุตินันท์  ประสานดี เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงกัลย์ธิดา  ซาโสนา เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงอนันตญา  จันทร์สด เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงสุภัทชา  คิดยาว เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงนฤพร  ผ่องใส เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญโสดากร โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงชฎาพร  บุญโสดากร โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงนภาลักษณ์  นิยมกล้า โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กชายธนภัทร  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงจิตติมา  ไทยเหียม โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงศิริวรรณ  วงเวียง โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงลักขณา  วิโรจน์รัตน์ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงอัญชิสา  ขบวนกล้า โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายรพีวิทย์  สิงห์หล่อ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายณัฐพล  เงินทอง โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายเจตริน  เพ็ชรนอก โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายพีรพงษ์  นามเขตต์ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงพัชริดา  หลงหา โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงระพีพรรณ  สินธุ์สิทธิ์ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายปริพัฒน์  ทวีวุฒิชัย โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายพรพิพัฒน์  พื้นผา โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายอดิศร  เพ็ชจำรัส โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงศิรดา  ไม้จันทร์ดี โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญนาม โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายคชภัค  ภูสุวรรณ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายปิยะ  ขยันดี โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงศุขพัฒน์  สุขดี โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายธีรชาติ  แสงเงิน โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอมลวรรณ  ประจันต์ โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงดนุลดา  หมายสนิท โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายพิริยะพงศ์  เข็มเอี่ยม โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สมานทอง โรงเรียนบ้านแตล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงปิยพร  ภูมิสุข โรงเรียนบ้านแตล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 นายกิตติชัย  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 นางสาวกิตติพร  กุตัน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงปนัดดา  บุญกล้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงนัฐกานต์  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายเดชณรงค์  แก้วโพธิ์กลาง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายธนกฤต  ญาตินิยม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงณฌาณ์  บวรรัตนกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิริยะคุปต์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กชายวงศ์วริศ  นิยมธรรมกิจ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กชายบุญชัย  มุ่งเจริญพร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงสิรีอร  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงปาณิศา  นิตยวัน โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงรมย์ธีรา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงณิชกร  มติศิลป์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายอัครพัชร์  วิริยธนกิจโชติ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สีระสาร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กหญิงขวัญรัตน์  ฉัตรธนาธรรม โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กหญิงธัญวรัตน์  มหรรทัศนพงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายรัชตพล  ตัณฑเลขา โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงโชษิตา  กิตติคุณากร โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงจิตรี  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เลิศศุภวงศ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายณฐพล  ชุณห์กุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายลภัส  ฤกษ์สมสุนัย โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไทยากรณ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงณิชมน  เดชศิริ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สระศิริ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงอรพิชา  แสงกิจพิพัฒน์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  พ่วงแก้ว โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงปาริชาติ  กลางเมือง โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงนันทกานต์  เพ็ชรเลิศ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงชลิสดา  สาพันธ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงกานต์พิชชา  เจริญพันธ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายจิรกร  โอธินทรยุทธ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงปิยธิดาภรณ์  อริยะวานิจสกุล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กชายณัฐกมล  มาลีหวล โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงสิรีธร  กรุงพิทักษ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กชายชนินทร์  ตั้งอุดมการณ์ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กชายเป็นต่อ  เชื้อลี โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม