รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงศิโรรัตน์  จันทร์ต้น โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงเขมิกา  ชารัตน์ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐนารี  สิงหน โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเฉลิมพักตร์  ประเสริฐเวชศักดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุวลักษณ์  ปราณรักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจรรยาวดี  ชัยทัศน์ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ปาลสุวรรณวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงบัวแก้ว  โพธิ์วอน โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงบัณฑิตา  คล้ายทอง โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กชายศรัญย์  บุญโก โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายพีระพัฒน์  นพนอบ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กชายเอกพล  ศรีหาบุตร โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายนันธวัฒน์  สันคุ้ม โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายศิวกร  สิทธิชัย โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปาริชาติ  รอดเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายศุภกฤต  บุตรแก้ว โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวันนิสา  สุขช่วย โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กชายภัทรกรณ์  ชูจิตร โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงเขมมิกา  เอียดบัว โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพรชนิตว์  ผุดผาด โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงรุ้งพลาย  ผุดไซตู โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวราพร  ผุดไซตู โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนภาสร  ยืนนาน โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีถัด โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงมณีรัตน์  ช่วยบำรุง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนันทิยา  มีแสง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงกมลรัตน์  ไกรณรา โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงมาริสา  โตอุทัย โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชัยสาร โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายพิพัฒนพงษ์  คะเณย์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายลิขิต  สังข์กำลัง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงธราทิพย์  มีแสง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายรัชตพงษ์  คุณสนอง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายวุฒิพงษ์  ชำนาญ โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายธนวัฒน์  ห่วงเพชร โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายสุนิษา  พรรณศิลป์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กหญิงปิยะมาศ  ช่วยบำรุง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กชายพลพิชัย  ไทยเอียด โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
40 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอ่อน โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่างเรือ โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายศราวุฒิ  สำโรงแสง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กชายตะวัน  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายอัฐพล  ตาง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงฐิติมา  หนองผือ โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายพิพัฒนพงษ์  สมหนองหาร โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงสุธาทิพย์  จั้งโล้ง โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงอมรา  กลัดเงิน โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงวันวิสา  ห่วงเพชร โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงอุไรพร  ชูประคอง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกฤษณา  ดอนจันไพ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงวรินดา  ดอกกลอย โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงลภัสรดา  นิลเพชร โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนิสารัตน์  จันทอง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปริฉัตร  ดอนสมบูรณ์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงอารีรัตน์  มั่นคง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กชายปริญญากร  สกุณา โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขสนิท โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงบุณยานุช  มณีอ่อน โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกานต์รวี  ประพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงสุภาพร  จงจิตต์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงอาทิตยา  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุภาวิดา  ดวงตา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงอภิญญาภัตณ์  เทพละเอียด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีธนสาร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจันทิมา  ชูชาติ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงพิสุทธินี  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญญัติศักดิ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณัฐพงษ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายภูริณัฐ  หวังแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกมลชนก  พิสระ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  วงษ์กวี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปภาวดี  ปรางทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายศศิธร  ศรีธนสาร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปรางคณาฐีย์  อ่อนชื่นจิตร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงอารยา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กชายธนาวุฒิ  เครือเช้า โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงจันทราทิพย์  แซ่ตั้น โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงณัฎฐา  ช่างคิด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
80 เด็กชายชัยวัฒน์  พิสระ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงศศิวิมล  รักษาแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กชายโกสินทร์  นิลเอี่ยม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงนริศรา  เครือเช้า โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายสุวนนท์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงจิรานันท์  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพรวิลัย  รักชาติ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายปริวัฒน์  ปรีชา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสรัญญา  นิมนต์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงศิราญา  เทพบุรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงปริชญา  หัสจำนงค์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายดุษฎี  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายศุภกร  มังกรรัตน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสิริมา  จันทรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงญาดา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐฐา  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศุภชัย  แซ่อื้อ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงอาทิตยา  เตียนมีผล โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายกฤษณ์  เชื้อพุทธ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสกนพนธ์  บุญเหลือ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกุลธรา  วงศ์จินดา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายฑิเบต  จิตรสุวรรณ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนิรชา  คงทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายธนวัฒน์  สนธิช่วย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายกิตติิ์ดนัย  ภู่พันธ์กูล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสิริ  พัฒนกูร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธีรนันท์  แซ่อุ้ย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธนกร  ไชยยุทธ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระวิ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายธัญญารักษ์  เม่าน้ำพราย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายสุรพัศ  จันทร์ขาว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายกัมพล  โกดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายสุริยะ  หวานสนิท โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกันทรากร  ก้อนทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายณัฐกรณ์  ศรีน้อย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายภาสกร  ศรีลาเทพย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายเกตุภูมิ  คงอินทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายณพวรรจ  กลางเดือน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายภานุมาศ  ประมูล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงมนัญชยา  ปิลานนท์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงบุณยาพร  มาลาสัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธาดา  จันทร์เอียด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงนาระดา  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงลิลิตตา  บัวแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงเปรมฤดี  ทองอุ่น โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธีรภัทร  แซ่อุ้ย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายอัศราวุธ  คงเจาะ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณริสสา  บัวคำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธัญญากร  แซ่เตื้อง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีชาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศศิธร  ไชยมา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายตุลา  หงษ์ทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายอดิศร  กิมเสาว์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปรายฟ้า  บุญอมร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายมาโนช  ดำสุข โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนกฤต  จันทร์หนุน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงไหมแก้ว  โสกันทัต โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ลิมป์ธนะ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพสุ  เจริญรูป โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอารยา  มูสิกสังข์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนวพล  หนูนิล โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงบงกช  บุญทน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตรีทิพย์ภิญโญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงทัศนา  ศรีทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณสาม โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชิโนรส  นิมนต์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณทชัย  วงศ์อติรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงธีรวรรณ  แซ่อุ้ย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจิตติมา  งามสิงห์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณภัทร  วิจาราณ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอังคณา  พังยาง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธาวิณี  คงสา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนิชนันท์  โภชนาทาน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายติชิลา  นราธรรม โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายอดิเทพ  จันทปะ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงรักษิตา  เชื้อพลพิชัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเดช โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงณัฐทิกานต์  ใหม่ละเอียด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายสุริเยศ  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงศุณิษา  สารพงษ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชลธิชา  หนูบูรณ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงนัทฤทัย  บุญนำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงสุชาวดี  แจ่มจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายธีรวัฒน์  ทองวิรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายคนิงศิลป์  นรินทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพัสวีนัส  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายธนพนธ์  บุญขาว โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายเสกสรรค์  เซ่งซี่ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุกัญญา  กุลพรหม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงพรรณภศา  เพชรคง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายเกริกเกียรติ  ยังอักษร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายปวฤทธิ์  สวัสดิ์อุบล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงอินทราวรรณ  วรรณบุรี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายทวีศักดิ์  จันทร์ทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายจีรนันทร์  นาพยา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกรกนก  แดงเรือง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ผิวนวล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงเพชรนรี  นนทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงสุณิษา  มิ่งวัน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงพิมลนาฎ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงธนภรณ์  ทนเมตตา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงฉัตรนภา  ม้วนทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดชหวัง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงพิชญาพร  ชนะกิจกิดาการ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงฤทัยกานต์  ฮวดทวี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กชายดรัณภพ  เข็มทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วพิพัฒน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงศศิการ  คงรักษ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงปิ่นรดา  สันติสุธรรม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีแก้งคง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีแก้วคง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายณภัทร  ธรรมรัตน์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัฐวดี  ชูพักตร์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กหญิงอรุณรัศมี  คงคชวัน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายก้องภพ  อินทร์โสม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายไชยวุฒิ  ไชยยศ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงบุษมาส  ไกรนุกูล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายอานุภาพ  สัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงรินรดา  คล้ายโสม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายจักรพงศ์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายกิตติวัฒน์  จิรวงศ์สกุล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายนฤเบศร์  ยืนยง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุรัตน์วดี  ด้วงราม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายรัฐพงศ์  อาป้อง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุพรรณวษา  ใจสมุทร โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายภูมินทร์  เทพี โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงชุติมา  คงภักดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายธีรชาติ  คงนวล โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูวนัย  นุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทิพย์ยาน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวรพจน์  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกวินธิดา  เมืองน้อย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วแสน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แก้วไทย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายโชคชัย  สวรรค์บรรพต โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รักชาติ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงศศิกานต์  ก่อทอง โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรัตนากร  พรมขำ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอรอุมา  สมงาม โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพศิกา  สุระกา โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธนธรณ์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายวีรภัทร  แก้วอ่อน โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์โท โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวิชิตา  อยู่สันติ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายกรกช  เกตุด้วง โรงเรียนบ้านไสดง 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงสุภาวดี  จีนเมือง โรงเรียนบ้านไสดง 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กหญิงศิรินทิพย์  สุดทองคง โรงเรียนบ้านไสดง 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงอุไรพร  แซ่เอียะ โรงเรียนบ้านไสดง 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายศุภณัฐ  คงคล้าย โรงเรียนบ้านไสดง 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายจิรทีปต์  เพ็งสกุล โรงเรียนบ้านไสดง 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายจิรพันธ์  สุขผล โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจักรี  ทองพิจิตร โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายภูมินันท์  ดวงดาวเล็ก โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กชายคทาวุธ  คงสำคัญ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กชายรัชตพล  นวลสุทธิ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายธนศักดิ์  พุทธกาล โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กชายพีรพัฒน์  ศักดา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายสุวัฒน์  อนุภักดิ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายโกเมษ  เกษนาม โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศุภณัฐ  ชัยกุล โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพงศกร  เต๋กอ่อต้ง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอดิศักดิ์  พรมด้วง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภูรินทร์  บุญเมือง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธีระพัฒน์  แก้วงาม โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายสิทธิพร  เอียดรัตน์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิมรดา  อินเพ็ช โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงจันจิรา  พลายแก้ว โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงวิภารัตน์  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุนิษา  ทองสงค์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรประพันธ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงรัตนาวดี  นาคดี โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงฐิติวรรณ  ชิดสูงเนิน โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงฐิตินันท์  ชิดสูงเนิน โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงญาณิสา  มิฉา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงพรพนา  จันฉวาง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุชาดา  เพชรโตรม โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูแข โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุวภัทร  เพ็งโตวงษ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพรทิพย์  หนูคลัง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงจิตลดา  ลักษณา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กชายปฏิญญา  ไกรนรา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายธันยธร  ช่วยจิตต์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายฐิติพงศ์  สุดาจันทร์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายปรวรรช  บุญแก้วศรี โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายยศภัทร  กรดมาก โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศิลปิน  พุฒทอง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุขคง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศรัณย์พร  ขำเจริญ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงปณัฐดา  เพชระ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปิญวรรณ  ใสหนู โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ส่งช่วย โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กชายณัฐพร  บุญญาธิการ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายปิยวัชน์  ทองพร้อม โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายสมเกียรติ  พลสมสาย โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเบญจมาศ  วรรณคง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงขนิษฐา  มิฉา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณารา  พัฒเจริญ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปวรรัตน์  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกนกวรรณ  พรหมทอง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงรัตนภรณ์  ทองพิจิตร โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกิตติมา  รัตนพงษ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรโพธิ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวีรนุช  ไชยฉิม โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงแก้วอังคาร  คงทอง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสุภนิดา  ส้มเกิด โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุกัญญา  ฐานะกาญจน์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงศิรวิทย์  ส่งศรี โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายสันติ  เต็กอ่อต้ง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปนัดดา  จอนนิตย์ โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกรรณิกา  แก้วสกุลทอง โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายนนทพัทธ์  นาดี โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงอพัสรา  ทรงศรี โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกมลวรรณ  นิยมสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสาวิกา  มาศแก้ว โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายปฐมพร  บัวทอง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กหญิงปนัดดา  คุรุพันธ์ู โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ส่องแสง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงอุบลรัตน์  ยศทอง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กหญิงผกายทิพย์  เกลาเกลี้ยง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงกิตติรัตน์  หนูส้มแก้ว โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงประภัสสร  สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายมณฑิตา  รัตนกระจ่าง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
309 นายภูวรา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
310 เด็กชายชัชนันท์  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุริยาพร  ส้มผล โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ช้างกลาง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงพรรณ์ภษา  รามแก้ว โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กหญิงอารดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงเมวดี  ศรีน้อย โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงอรณิชา  ไกรนรา โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาควรรณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงวนิษา  คงประมัญ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกื้อกูลบุตร โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยบุดดี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงเกศรินทร์  ไกรนรา โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วกูล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจันธิมา  คชศิลา โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวรินทร์ธร  เกื้อกูลบุตร โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงอนุสรา  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงชลิตา  ชูมณี โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายณัฐภัทร  ปิลวาสน์ โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงจารุวรรณ  อนันทกาญจน์ โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงหงสกุล  ฉิมบุตร โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงชนิกานต์  อนันทกาญจน์ โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายขจรศักดิ์  เจริญกุล โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายศรศักดิ์  จันทวงค์ โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงเปรมกมล  สุขุมทอง โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หลอดศิลป์ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณัฐธิตา  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายชยพล  นิสภาพัฒน์ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ช่วยรักษา โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงอธิชา  หลอดศิลป์ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายฐิรวัฒน์  ช่างคิด โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงศุจิกา  ทองนุกูล โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงเกศรินทร์  ชาวไร่ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงเสาวภา  สารภี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเชียรมานะรักษ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพรหมพิริยา  บุตรบุญ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปภัสรา  จรแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุภาวดี  อนุภักดิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงชุติมา  ชูโชติ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงสุวภัทร  สร้อยสุวรรณ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกัญญารัตน์  งามเลิศ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงปุณยาพร  กลับกลาย โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงมนทกานต์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสุภัทรลดา  คงกระพันธ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายพงศกร  จินดา โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงปนัสญา  อนุพันธ์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายฐิติวุฒน์  แก้วศรีมล โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนิศารัตน์  ชูชีพ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงปภิตตา  โง้วประเสริฐ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงญาณิศา  แซ่จิ้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงอัยรฎา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงเจวิตรา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงเกวลิน  ขุนพัฒนากุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายณัฐภูมิ  นุ้ยเพชร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงณัฐญา  ทองดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายจิรัฎฐ์  ครองนุช โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงปนิดา  ศรีละมัย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายวรากร  นันตา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงกรกช  ชัยยศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปิยมน  รักษายศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายอศิระ  ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงนิฌานันท์  บวรวัชราพันธ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงบุญญรัตน์  คงมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กชายวงศกร  ปลอดอักษร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงณัชวดี  พุกสอน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กชายธนทรัพย์  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงอนัญญา  ตนยะและ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงกนกณรรฐ  ภูเพชร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงลัลนีลลิต  หวานนุ่น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายภูริณัฐ  แก้วพงษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงณัฐนรี  เงินเหลี่ยม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เตชวิสุทธินันท์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่อุ่ย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายชีวานนท์  ซังทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายภูวเนศวร์  หมั่นถนอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายชิษณุพงศ์  พรหมแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงชนากานต์  ชูวิเชียร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายรัชชานนท์  กลับแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายกษิดิศ  พิทักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงสุนันทา  ขุนธน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายนิติชัย  ถิ่นมะเดื่อ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายรณวัฒน์  ปานหมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงปุณธ์นลิน  เพชรประพันธ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงปานไพลิน  ดำฉวาง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กหญิงอธิชา  สุราษฎร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายอภิรักษ์  ณ นคร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายรัชตกร  ขำดำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายชัยภัทร  นาคถ่าย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายยศพัทธ์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวรัญญา  ไหมละเอียด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายภูชิตะ  ศรีใหม่ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายโสภณ  ถิ่นวัดกลาง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศราวุฒิ  ช่วยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอชิระ  สร้อยหอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวชิราพรรณ  อ่ำใหญ่ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขกราย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศวรรยา  จันทร์รอด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงณัฐรดี  ลักษณะชู โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงเกศรา  แซ่จิ้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วเรียง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงปณิตา  จันทวงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุพิชญา  เชาวนะ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวสุธร  ทองนา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงทิชานัน  นิ่ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณรงค์ศํกดิ์  ซ้วนซี่ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงวทันยา  สวัสดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายวัชรพัฒน์  มีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายสุรเกียรติ์  ประสิทธิมาตา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภานุวัฒน์  แดงศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปิยวัช  อุปลา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตัจฉกรณ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายชลชาติ  เพชรชนะ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนภัทร  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายปุรเชษฐ์  ญาโน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกชกร  สุขศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายสิทธิชัย  ทองสกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กชายฉัตตมน  คำจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสราวุธ  สถาพร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองประดับ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กชายปนพัฒน์  ปลอดภิญโญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ถิ่นเทพา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอาชิรวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเมธัส  พิมพ์สร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายภัทรการณ์  อินทร์คีรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงคิรภัสสร  มิสมร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายวีรวัฒน์  รักษายศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คชนาม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทิพย์พินิจ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายฐาปกรณ์  ช่วยสงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายไรวิน  กระสินธุ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิสูตรทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายชยทัต  เอียดดำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายธัญญวัฒน์  ทองคำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงศุทธหทัย  ชูทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์มณี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายจักรภัทร  ภารา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรายพรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงปุณณภา  รื่นรวย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายธีรภัทร  พายุหะ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรเจริญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธิติมา  วรรณพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงวิไลนุช  ช่วยเพ็ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายวรัตถ์เอก  สุขแท้ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภัควัฒน์  จันทร์ทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงกัลลยากร  แก่นสมบัติ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพรรณธิภา  ประสิทธิมาตา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงฐิตารีย์  จันทร์ลา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงอาริยา  พิบูลย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายพิทยา  บุรีรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทาบุราญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายจิตรภัทร  มีเผือก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองปลอด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคพิน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสุทธิภัทร  หนูปลอด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงปฐญาวดี  สมุทรจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงสิริมนต์  ภักดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภูบดินทร์  ชูศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงธีร์วรา  พราหมศรีชาย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายวริทธิ์  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ตรีสงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายพัชรพล  โอภาโส โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงจีระนันท์  พูดเพราะ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสิรภัทร  วงศ์ศิริ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงศศิกานต์  เจือจุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายเมธัส  ทองจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงฑัณฑิมา  เพ็งดำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายภูริณัฐ  กิ้มงาม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุนันทา  อนุจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพิมพ์พร  กาญจนะ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเยาวภา  มัชฌิม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงอรวรรณ  นวลไทย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงธนัญญา  อาศัย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณัฐพรรณ  ทองเงิน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอรษา  มณีฉาย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายปริญญา  แก้วขาว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสิริวรรณ  หนูศรีแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวรภัทร  จัตุมิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอรอุมา  เพ็ชรเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายกิตตินันท์  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กหญิงชญาท์นันท์  สิงห์สุข โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงณาฏชา  ส่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงฐาปณีย์  ประดับ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงนภสร  จันทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายญาณศรณ์  แก้วนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงสุดาลักษณ์  พันโสม โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กหญิงธนพร  คงแหง โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพรธีรา  สุดเลิศ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงอรนลิน  สลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายรัชชานนท์  ไชยทอง โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายศุภกิจ  น้อยชาตรี โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สมรูป โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กหญิงชนิตา  พูนพนัง โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายสุรเชษฐ์  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงพิไลวรรณ  ทองช่วย โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงวรรณิดา  คงศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
513 เด็กหญิงกมลทิพย์  เพ็งศรี โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กหญิงฉัตรธิดา  ทวีทอง โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
515 เด็กหญิงเหมือนฝัน  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายพงศพัศ  มณีมัย โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงคีรภัทสร  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงนันท์นภัส  หลักชุม โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายสุรยุทธิ์  มูลี โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กชายอมรินทร์  สุวรรณศรี โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชูคง โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรัตติยากาญจน์  ธราพร โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายสมรักษ์  ผาสุช โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจรุ่ง โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กชายวรนน  หลักชุม โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายเจษฎา  โมฬี โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนวัต  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกฤติกา  เกิดกุล โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กชายมนัส  แสนพันนา โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงภัทรธิดาพร  บุญเลี้ยว โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายศุภณัฐ  สุขใส โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธีรพล  นุราช โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายพงษ์ศธร  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงอทิยากร  ตุตะเวช โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายนรภัทร  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายณัฐชานนท์  ศรีหะรัญ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงณัฐชา  จีนคล้ำ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายสุภกิณห์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณิชาภัทร  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงวรัญญา  เภาทอง โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสรยุทธ  แก้วมิตร โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายพีรวิชญ์  เสนาสี โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายศุภกฤต  กุลน้อย โรงเรียนอนุบาลงามทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงวริศรา  ชุมวรฐายี โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงมัตติกา  สุขโสม โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
547 เด็กหญิงณิชาภัทร  ว่องย่อง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กชายภัทรพล  ศรีประสาท โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายเจริญวุฒิ  สิทธิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายธีรพงศ์  สุดสาย โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กชายธีรวัฒน์  รัตน โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กชายกฤตนัย  ไทยอำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เพชรน้ำแดง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงรัชนี  ไม้เรียง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  ใจหาญ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายจิรัฎฐ์  เพ็ญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายนรเศรษฐ์  สุทธิเจริญ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงระวี โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กชายจิรเมธ  ศักดา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพันธ์ธิสา  เพ็ชรคงทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงคิรภัสสร  เสนาคง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงธิดารัตน์  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงคณัสนันท์  สการัญ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกนกวรรณ  มนขุนทด โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กชายวรปรัชญ์  เพชรคงทอง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายเอกพล  ศักดา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายรัตนภูมิ  สุวรรณเทียบ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวิว  สงชาติ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงอนัญญา  กลับนุ้ย โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณิชา  พริ่มเพรา โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงกชกร  สุดดวง โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอนันตญา  ไชยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุรัสวดี  อาจละออ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงศริญยา  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายณัฐติพงษ์  รอดผล โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนันธิญา  อินทร์เอียด โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงรัตนาวดี  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีอาวุธ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพิมพิศา  หวานเพชร โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงมนัสนันท์  อนันตณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนวปฎล  ศรีโชติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กชายปรมินทร์  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงทัตพิชา  เจียมทวีบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  เจียมทวีบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
587 เด็กหญิงชัญญานุช  มณีนวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กชายวินทกร  หนูสีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงลลิตภัทร  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กชายคฤพล  เทียบคุณ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กชายวีรพัส  รัสกิจ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายวงศกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
593 เด็กชายปิยังกูร  ปันฉิม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
594 เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
595 เด็กชายระพีพัฒน์  เนียมกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กชายพชรพล  รอดเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กชายศุภชัย  กุลวรพิพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กหญิงนิชานันท์  วันชัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กหญิงฝ้ายฤดี  มะณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงธนิษฐา  ตาลำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงธัญนิชา  นุ่นมา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กหญิงขวัญอัมพร  ดิษฐสาคร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กหญิงทิพวัลย์  มีครุฑ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงกรณิศา  แสงณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
605 เด็กหญิงจิดาภา  วีระไวทยะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
606 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เมืองแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
607 เด็กชายเอเมน  สุขเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
608 เด็กหญิงกชกร  ดำท่าชี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงภัทรกมล  พัฒน์สีทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
611 เด็กหญิงปัณฑา  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
612 เด็กหญิงพลอยชมพู  จุลละเอียด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงจีรณัฐ  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำผอม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายปุณยวีร์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กหญิงดลวีร์  ศรีนวลใย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงณัฎฐนิช  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่หลี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กชายธนกิจ  โพธิ์โพ้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กหญิงกัญชพร  ชุมชาตรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กชายอภินันท์  หีตช่วย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กหญิงขนิตญา  คงเดช โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองกูล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายสุวัฒน์  วงค์ท่าเรือ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงนิสารัตน์  ฮวดกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายจักรพงษ์  ยกแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร์ต้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายพีระพงษ์  นุ่นแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายธนพล  เกษบุรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงณตาฟีนน์  เพ็ชรไชยา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงถิรนุช  โพธิ์โพ้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายแสงชัย  ทวีศิลป์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายเมธัส  บุญคำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายธนกร  แสงอนันต์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยคง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงนริศรา  ริยาพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายธนสร  นุสันรัมย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนันท์นภัส  สว่างศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายปรานนท์  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายโอบกิจ  แจ่มนัยน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายสุรพัศก์  เจนนพกาญจน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทศเวช โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายธีรยุทธ  ขุนวัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายพีรพัฒน์  บุญทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปิยะมินทร์  มีสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายธิษณพล  วันทนาพิทักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายรัชพล  นวลไทย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายกิตติพันธ์  เลี้ยงรักษา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพธรศักดิ์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวรีญา  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฏฐวดี  ปิกจุมปู โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงภาวินี  ทิพย์เกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงศลิษา  คงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายจิรสิน  สระทองเกี้ยว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงอิสรียา  จรูญพงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองฉิม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายภัทรพล  สีดำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธนกฤต  จินดา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยยศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงลินภัทร  ปรีชา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองมาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายธนภัทร  มีคลองแบ่ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงพิมพิศา  โอภาโส โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธีราพร  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงวริศรา  นุชดอนไผ่ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงพณิชา  สมนิล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธยาน์  ช้อยกิตติพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวิลาสินี  ลีลาวนาชัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายเมธัส  บุญทองคง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายอรรถพล  ด้วงเรือง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณัฐนรี  พิสุทธิโกศล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายกิตติศักดิ์  กลัดทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงอนัญญา  ศุภกาญจน์กุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกัญญ์วรา  จุลเพชร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพรรณพระษา  เมืองพร้อม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญคง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายกฤษดา  ภูสุวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงประกายกานต์  ลือหล้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอนิรุทธ์  ปานกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มเสถียร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายธนกฤต  ภักดีไทย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชวิศา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณิชนันทน์  หนูศรีแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธิยาดา  ชูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายฐานันดร์  วงศ์ท่าเรือ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงกรรวี  สมบัติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายกฤษณ  ภูสุวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายวันฉัตร  ระฆัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายอชิตพล  เจริญพานิช โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายวรวิทย์  จิตอารีย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายดำรงค์ฤทธิ์  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประชุมรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายจารุกิตติ์  ชินธเนศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงมาลัยพร  เมืองแมน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงบัณฑิตา  ช้องทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์เมือง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายนภกานต์  สุขสิริสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรขุ้ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายวงศพัทธ์  สงวนราช โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงคณิศร  บุญสมพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญธรรม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายปวีณ์กร  รักเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายนฤเทพ  ชามทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายกษิดิศ  รักปาน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปองกานต์  บางรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสิริวิมล  สอนศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงอังคณา  เพ็ชราม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายนนทนัตถ์  นุ่มนวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสิรินยา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายภูชิสสา  วรรณวิริยวุฒิ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงพิมผกานต์  ศรีใหม่ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงนันท์นภัส  โสหัด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายชินะชัย  กลิ่นหอม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงณิชกานต์  คุตกาล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงสุรีรัตน์  สิทธิชัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายธัญชนก  แก้วกัน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงรชตวรรณ  สุจริต โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงเก็จแก้ว  อภินันทชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงชนนันท์  ค้วนแอ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายพิบูลย์ศักดิ์  เลิศทรัพย์ถาวร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงณัชชา  จุ้ยเริก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงชญานิศ  ทองแสงแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงสรนันท์  ทองจันดา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธัญวรัตม์  บางรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงประกายดาว  เมืองขาว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงปัทมา  สองสมุทร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงนันทัชพร  ราชอำไพ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ช่วงรัตนาวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงกนกวรรณ  สีแดง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายพีระพงศ์  ถั่วตุ้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพิชญ์ตะวัน  ศรีภักดี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพงศภัค  เพชรประเสริฐ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายคณิศร  โกละกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงวิสสุตา  หนูสิงห์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่เตียว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงอรวรา  สวัสดิ์อุบล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอัยย์รดา  ชาติเหน้ย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวิรัญญา  พัฒน์ชู โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงสิรามล  เพชรอาวุธ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงลลิตภัทร์  พัฒนสิงห์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงกรกมล  ชูจิต โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงพรไพลิน  หลักซุม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงพิชญาภัค  หวามา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงพัชรพร  จิรสัจจานุกูล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงภคนันท์  ตั้งขันติกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายวริทธิ์  จันทร์นวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงเขมิสรา  มณีกาญจน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายชิษณุพงศ์  ล่องโลก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงศิริวรรญรัตน์  ไฝ่ฝัน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายสุวิจักขณ์  วิริยะวารี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายอภิชาติ  นามนวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายไชยวัฒน์  เดชารัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายสัณหณัฐ  สุขมงคล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงฐิติชญา  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงดลพร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กชายไตรวุฒิ  นาคขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงปุณญิศา  อัทพล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงอุชุกร  เรืองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงพิลาสลักษ์  พวงพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายธาวิน  ตะเภาพงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงชญานิศ  วงษ์ศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายยุทธวีร์  คงเปีย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงรติรส  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายกษิดิ์เดช  รักปาน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายกิตติพศ  รักปาน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายอัครพล  ตันติวิกรม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กชายชมมุนินทร์  หนูขำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงบัณฑิตา  สโมสร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงนภสร  ทองประดับ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายนนธณัฏฐ์  แสงจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กชายธนกฤต  เพ็ญแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กชายธนกฤต  พวงทิพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายพงศธร  เมฆศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปรียานุช  อินทร์ชู โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยกิจ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กชายภีมปวิช  ชูมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กชายยศสวิน  บุญมั่น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายรัฐกร  แดงเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธนธัส  มีครุฑ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงปาริชาต  จำนงค์จิตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอธิชนัน  รักบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธนกร  บุญกลาง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงสิรินาถ  แดงเพ็ชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงชนากานต์  ล่องแป้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงกิ่งชนก  นาคแกมทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงอรนลิน  ห้องเสงี่ยม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงอภิชญา  นันชัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายณัฐพัชร์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายกิตติภณ  อุดมทองสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายกฤตพจน์  รักเล่ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินทร์เมือง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงกฤษณา  เกษกล้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธราเทพ  พัฒน์มาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงภัทรนันท์  หนูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานรอด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธเนศเหมรัศมิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงณิชารีย์  ขำเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงอติกานต์  รักชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปาริชาติ  ไทยนิยม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงกัลยกร  โปรานานนท์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กชายอดิศักดิ์  ไสยรินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงจิณณพัต  แซ่จิ้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายชาญวุฒิ  แท่นนุ้ย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กชายยศภัทร  พิบูลพัฒนพิมล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กชายจักรภัทร  รักษาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงณัฐธิตา  พัฒสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงฝนทิพย์  มุ่งป้องกลาง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณัฐนรี  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชลกร  นิคมมงคลรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงสุวภัทร  สุดทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กชายณฐดนย์  ตั้งสัจจะธรรม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายเตชินท์  ชุมทองโด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายคฑาวุฒิ  ศรีภักดี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายอรรคเดช  มุทาวัน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายวริศ  ตั้งต้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงภันทิลา  พราหมนก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงญาณิศา  ภู่วัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงฟ้าใส  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงวรรษมน  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงรชภรณ์  ชูทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เกื้อทองสั้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงธีรนาฎ  โรยร่วง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กชายชุมพล  หนูดำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมเที่ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงนัฐณิชา  แซ่เล้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงมลสิชา  โภคะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงปาลิตา  คงด้วง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กชายกษิดิ์เดช  หวามา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจียมทวีบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุษยาจารย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงกุลธิดาภรณ์  เขาเขียว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงนลัลณ์วรา  หนูนาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายอานัส  หมัดอาหลี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายปัณณธร  พ้นภัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงชนากานต์  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายชิวพัทธ์  หงษ์ภิบาลศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงฉวีรัตน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์ทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงเกวลิน  บุญล้ำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายอังค์กูรห์  ทิวแพ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.4 คณิตประถม
851 เด็กหญิงนพชกร  ทิวแพ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กหญิงจิณณพัต  ขวัญม่วง โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงศุภมาส  ใหม่เอียด โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายศิริพงษ์  อินทรักษ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงกุลภัสสร์  สันติวิทยารมย์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เกตุกุล โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ราชศิริ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงศิรินภา  พิริยะ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายพลพล  สุธรรม โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงรัตนมน  ชูเดชา โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ก้อนทิพย์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงเพชรลดา  มะโน โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายจักรณรงค์  น้อยลัทธี โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงฐานิต  ว่องศิวมงคล โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงมัญชุพร  บุญคง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงปัณฐิญาดา  นิลล้วน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายอติวิชญ์  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กหญิงณัฐวดี  ตรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงธิดารัตน์  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายณภัทร  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงกนกวรรณ  เชื้อจักร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายกิตตินันท์  หวังดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายกฤษฏิ์ภณ  ทองมุณี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กหญิงณัฏฐมนฑ์  ไพเราะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กชายจารุพิชญ์  ไพรัชวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงตริตาภรณ์  นิลมาต โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เปรม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงสม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายพัชรพล  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงปณิดา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงญาณิศา  ทองสาร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงธัญชนก  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงศศิประภา  สงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายชยานันท์  โปอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กชายพุฒิพงศ์  ฤทธิโชค โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงพิชญาวี  รัตนาพล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดุลยาสิทธิพร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายกฤษฎิ์ฉันทัช  พันธุ์วิทยากูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงศุภมาศ  พิทักษ์นิกร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงณัฐชพร  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กชายณัฐนันท์  เพชรสุข โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงวาสิตา  มณฑาสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงโชติกา  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงแพรวไพลิน  พุกสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงออรกช  นาวาทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสิริยากร  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงณภัทร  ชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  นิลมาต โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงกรกมล  ศรีแดงยิ่ง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา  ถิ่นท่าเรือ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กชายสุเกษม  เกิดกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธารทอง  ก่อสุวรรณานนท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายวินธนาฒย์  ว่องโชคธนาฒย์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกมลาภรณ์  ประศาสน์กุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงพัชริตา  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงวิษประภา  พรหมปรีดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงทิตยาพร  อำนวย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงกนิษชากรณ์  ศุทธางกูร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปิญาภรณ์  พูลเพิ่มผล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงณัฏฐาวีรณัน  อั้นเต้ง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายธนพฤทธิ์  กิตติวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปาลิกา  ชูกำลัง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กชายภูนฬาดล  ยืนเครือ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายณรงค์กร  เกษเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงพรชนัน  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายกตัญญู  วุฒิสันติกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงเบญญาภา  ฤทธิชัย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงวีรภัทรา  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงขัตติยา  อินทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงนภัสสร  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงุสุกัญญา  ทองท่าชี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงเนตรนภา  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงเบญญาภา  อั้นเต้ง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กชายภูวฤทธิ์  พัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายภูมิภาค  ชูพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนงนภัส  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงภูวนารี  ยืนเครือ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กชายพศุตม์  อรุณเมฆ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายกฤตเมธ  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงชลวสา  ใจสมุทร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงวรินทร  ตั้งสถาพร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงญาณิศา  จิตรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กชายอธิวัฒน์  รักษามัญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
938 เด็กหญิงพิงนภัส  ราษฎร์อารี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
939 เด็กหญิงฟางนภิศ  ราษฎร์อารี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
940 เด็กชายทิวธนัท  ราษฎร์อารี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงวรรณพร  เทพนิมิตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กหญิงปภาวรินท์  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงชนากานต์  ดำกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กหญิงสิริยากร  สุริยนต์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
945 เด็กหญิงปริสา  นนทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
946 เด็กชายภูริช  อินทวิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
947 เด็กหญิงลลิตรภัทร  สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
948 เด็กหญิงกัญญณัฐ  สวัสดิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
949 เด็กชายคฑาวุฒิ  ทัพพุน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงสมิตา  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพิชารัศมิ์  ญาณแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายกฤษฏา  เทียนกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงไชษิตา  กรดแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายณัฐพล  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงสินีนาถ  โคตเถร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองนวล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอริสา  ชื่นลดารมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายอดิเทพ  รักษามัญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายธีระศักดิ์  ยอดขาว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงโสภิดา  อภิชาตกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงมณฑิตา  จงจิต โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  บัวมา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายศาสตรพล  เลี่ยนศิริ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงค์วาลย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายไวยวัฒน์  ศรีสุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงบุษกร  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายณภัฏรพี  ผุดประสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงสุดาพร  อุปลา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงอัญชิษฐา  นาทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายณฤเทพ  มณีฉาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กชายกนกพล  สำเภาทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีอมร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงปริยากร  มาน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายรัฐศาสตร์  นนทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กชายณัชธนกฤต  ตันธนกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เตือนวีระเดช โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายธันวา  วัฒนาภิรมย์สกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงศิรประภา  กรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงณภัฏษอร  ผุดประสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีธนสาร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงชมพูเนกข์  ล้วนมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กชายภูริ  ระวิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กชายเตชินท์  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิลป์พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงบัณฑิตา  นนทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงเพียงฤดี  บุญมีชัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงปรัชญาณี  บุญแสนแผน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงตาปี  คงเช็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงอาภาศิริ  นพ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายพีรพัฒน์  พงศ์พราหมณ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงภิราวรรณ  โสดา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงกรกนก  ทองรักจันทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงเม็ดพลอย  ริยาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายปฏิพล  ยอดมณี โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
999 เด็กหญิงภัชราภรณ์  โอกาส โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงเมย์ธาวดี  เลี่ยนศิริ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงผกาวรรณ  จิตรธรรม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงรัชณิตา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงสิริกันยา  ถึงสุข โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงกัณฐิกา  เดชาสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วสุขใส โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กหญิงวรรณกนก  นะบุตร โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรรณะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายฐาปกรณ์  ชูศรี โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญทวี โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงปภานิจ  พิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายเสกสรร  ทองชาติ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กหญิงพิมลดา  หมูดจันทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงลลิภัทร  อาวุธเพชร โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงอาทิติยา  จุลเพชร โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงปิยะรัตน์  สุขกาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงสุชาวดี  ใหมแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงปิ่นไพร  ถาวร โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงจุฑามาศ  ไทยฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปานแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายศิรินทร์  นุ่นกูล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายวรทสมัชญ์  กุลพรหม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กชายเควิน กิตติพงษ์  คอร์นัคเคอร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงธนัญญา  แก้วหมดเมฆ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงกมลชนก  พุฒสุขขา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงชนิสา  ขาวประกอบ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงมัลธิชา  สมบัติ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กหญิงนิภาภรณ์  สุดจิตร โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายบดินทร์  ชาลี โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายพิชยุทธ์  จุลเพชร โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายอนุพงศ์  เภาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กหญิงกนกพร  เค้าดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายสิทธิชัย  เค้าดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงเจริญขวัญ  ชนะพล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายนิติธร  ลายสิงห์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายสหรัฐ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายอรรถพงษ์  ศรีนวลดี โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงพรนภา  สังข์เกื้อ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายนิติภูมิ  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงโสภาพรรณ  พลสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงกัลยากร  มณีโชติ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กชายสถาปนิก  สมบูรณ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พูนพนัง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กชายภูรินทร์  ทิพย์เกิด โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กชายอภิสิทธิ์  อินทะศรี โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงหทัยทิพย์  บัวแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงสุดารัตน์  ขวัญชุม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายณัฐพงศ์  พงศ์กระทุง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์สว่าง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กชายเชิดศักดิ์  ศรีสุขใส โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กชายภูมรินทร์  ซั่นกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  งาแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายจีรวัฒน์  บุตราช โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงณัฐริกา  ชุมแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายธนาธิป  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงอริษรา  หอมแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงกาญจนา  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงนลินทิพย์  ทองรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กชายภูริณัฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กชายภูริณัฐ  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กหญิงธารินี  เพชรเชนทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กชายหรินทร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กหญิงศรินทรา  มาตรา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์นวล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายอนิวรรต  บุญคงมาก โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายสุทธิพงค์  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายศรายุทธ  ประพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กหญิงฟ้าใส  ดีแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กหญิงอังคณา  แก้วแพ่ง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายวีระพล  ทูรย์ภานุประพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กหญิงงามศิริ  พิจิตร โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กหญิงลอเรน โรส  คูลสจารา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายภูเมศ  ทองนุกูล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายภูธเนศ  คงสกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กหญิงอรัญญา  เต็งฉ้วน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กหญิงวันวิสา  เต็งฉ้วน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กหญิงนารีรัตน์  ยงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงญาณิศา  เปี่ยมอภัยทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายจักรภัทร  โกละกะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงณภัทร  ทรัพย์เมฆ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงเอมวิกา  ชาญณรงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายเสริมศักดิ์  สิงห์ชัย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายอำนวยศิลป์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงฐิติพร  พรมด้วง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยึดพวก โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงสุภิรักษ์  เหล่ามุฑิตานนท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายกองทัพ  จันทร์พุธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงศวรรยา  ริยาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอัยยา  พยุงพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงมิรันตี  อิลพัฒน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายกิตติกร  ปานแดง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายชยานันท์  คงจันทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายภาณุพงศ์  คงเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ริยาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวรรณรตี  บุญทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงมนัสนันท์  ด่านอนุพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กชายธนกร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายจิราภิวัฒน์  มาทับ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายกิตติกร  ศรีใหม่ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายภูมิพงศ์  เกื้อหนุน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายชัชวาล  เพ็งจันทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายพีรวิทย์  ขาวสุวรรณ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายชนุดม  คำปรีชา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยขันท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายจิตติพัฒน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายนันทวุฒิ  ธีระกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายไกรยูร์เศรษฐ์  เดชะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายกิติพัฒน์  ทองถึง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายวายุ  ทรัพย์เมฆ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายธรรมสิงห์  ประจง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายวิวัฒน์  อาสาเสนา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงแพรวมิตา  เทพแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงปัญญาพร  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงจรัสรวี  มณีลาภ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงสาวินี  นุ่นกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงจตุทิพพ์  วนันโท โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายวรพงษ์  ฉวาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) 1 ป.4 คณิตประถม
1119 เด็กชายนนทกร  กรงไกรจักร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) 1 ป.6 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงนิชาภัทร  สกล โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา) 1 ป.4 วิทย์ประถม