รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพงศ์  ชิตเพชร โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายอภิชาติ  แสงขำ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงภานุมาศ  เลิศชมภู โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชัญญานุช  ธาวุฒิสกุล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธมกร  ทองเลม็ด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงทิพย์วดี  อินทรสุทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงยุพาพร  เหล่าพงศ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายนครินทร์  แก้วเหล็ก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กชายนราธิป  ยืนยั่ง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กชายศิวากร  เสริมแก้ว โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กชายคเณศ  นาคประเสริฐ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายพลพล  พรมสอน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงผกามาศ  ขวัญช่วย โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงเปรมกมล  สังสิงห์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทำดี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายทรงพล  ทวีชื่น โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงปภัสสร  เชิงสมอ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปภาวดี  เชาวฤทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กชายวีราพรรณ  แก้วเหล็ก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงอติกานต์  อินทวิเศษ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายธนากร  แดงเรื้อ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายชยพร  เสวตวงษ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายชารุค  คาน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายอิทธิกร  แสงวิเศษ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายปัณณวัฒน์  แสงันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีทับ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงจันทร์อ้าย  ทองบุญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐชนน  รักษ์รอด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายภาคภูมิ  ยศหมึก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงนภสร  เรืองเวช โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายตะวันฉาย  คุณมารินทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนันท์ภัส  สนเลม็ด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุภัสสรา  วัชระกุลโสธร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายปฏิพล  สุขขี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงทักษอร  กฤตมโนรถ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิณธุศร  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายธนกฤต  แก้วพิชัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายนัทธพงศ์  พรหมทัน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายอนวัช  ชมพูพล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงฐิตาพร  ระรื่นกลิ่น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิชชา  เทพราช โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงวริฐา  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปวรรษมน  สุนธารักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายพัสกร  เรืองหิรัญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายกันตินันท์  ปานเนือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐพล  วงศ์อภัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพงศ์  นุ่นชื่น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธนภัทร  โชคกิจการ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนาขวัญ  ทองสุวรรณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศุภานันท์  รอดเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชนากานต์  ภิญโญศิริกุล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายนิพิฐ  กรมาทิตย์สุข โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายกรวิชญ์  วรรณทวีนิยม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภาวิตา  แทนชื่น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายศักดิ์รพี  หมานพัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายวีรวิชญ์  ดวงภักดี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปาริฉัตร  พรหมรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายภูริณัฐ  ทองมาก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอรนลิน  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนวัฒน์  นาคะปฏิยุทธ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายศิรวิทย์  ไสยสุคนธ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายพงศกร  จรัญรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายนพัตธร  ปานณรงค์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายธนพงศ์  ดีหนู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายปุณณวิชญ์  เดชจิตร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงวรรณรดา  อินทสุทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกนกพร  วรพุฒ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธันยาภัทร์  รอดเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวาสินี  ช่วยเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  หมานพัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชฎาภัทร  แก้วสังข์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสุวพัชร  ด้วงไกลถิ่น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายกรรณ์  แย้มอิ่ม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงคาชัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพิจิตรา  วิชาชาญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวริศรา  เรืองเดช โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงรัตนฤดี  เขียวแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายกันตินันท์  เจริญเดช โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤษณะ  ทิณวงศ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายวิธวินท์  ฉัตรพัชรภิญโญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุธาศินี  หลักทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุวิตา  เทพนวล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงปภาวี  สมอินทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หวังพนาเจริญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงชลลดา  โอชม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอันญดา  ทะเดช โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงกนกพร  หนูเสน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงภัสภร  รองเมือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกฤติยา  แสงประทุม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายนนทกร  กลิ่นเรือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงสุพิชชา  วงษ์วิเชียร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายบุญบดินทร์  ทองย้อย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายรพีภัทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินภิบาล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายศิริวัช  อินทร์คง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงปิยพร  หมั่นไชย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายราเชนทร์  ปาละคเชนทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชยพล  คุ้มรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงวรัทยา  เสนาเศรษฐ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภพธรรม  รักเอียด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธนกฤต  บุญสวีสดิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายนนทพัทธ์  แป้นคล้าย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพีรภัทร  ปัจฉิมทิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วอำดี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สาทจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายคนิตศร  ศิริดล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายกฤษดา  ชุมพรัด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนวพล  นุ้ยฉิม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เศรษฐ์กาญจน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายเสกสรร  รอดรักษา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนุสรา  ร่าหมาน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงผกามาศ  เผือกเนียม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงปาริสสรา  โสภาพงศ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกฤษฎา  ประทุมเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงชนกนันท์  ร่าหมาน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงญาณภัทร  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเกริกกฤต  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตนุ่ม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายพงศภัค  ทิพย์โอสถ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภูวนัตถ์  ชูวิเชียร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธวัชชัย  มุสิโก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมาก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพรพิพัฒน์  เกิดชูกุล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงชนากานต์  หรูนหีม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสุวภัทร  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงณัฐนรี  เครือพัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงโสลิญา  ฤทธิกัน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ลัภนาเคนทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงอรนลิน  บุญพิทักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงอิสรา  จุนเด็น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐสุดา  แซ่หลี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชมลวันท์  สาระคง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงดาวประกาย  ปล้องนิราศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงจุฑามาส  กำเหนิดเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสิวภัทร  บัวหลวง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพงศ์พิสิทฐ์  ช่วยยิ้ม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเพรชรัตน์  สุขเกษม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงพิมภิศา  ชูเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายผลิตโชค  เทพแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุภานัน  ธรรมรักษา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจิราพร  ทุ่มแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงภาวิตา  ศรีไทย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงขนิษฐา  หนูเพ็ง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภีมพล  รองเมือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  ตันสกุล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงหทัยรัตน์  พรหมช่วย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายตนุสรณ์  เดชะบุญชนะ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปานเจริญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงปภาวี  เขื่อนโยธา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงโชติมา  หมั่นกิจ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงรัตนาวดี  เอ้งฉ้วน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายพศวีร์  เรืองสนาม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายรัชชานนท์  ฉิมใหญ่ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพัสกร  แพสุวรรณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายภคพล  ประทุมวรรณ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายธีรธร  ผาวิรุฬห์สิริ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวรพัทธ์  อินทร์หนองทะ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุหลัน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชิษณุพงษ์  ลิ่มหวี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงชนากานต์  จีนไทย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธิรดา  เข้ดี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองรอด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายนภัสรพี  เศษวร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายอานัส  กรีมละ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายจักรพงศ์  สำเภา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐพิชชา  อินทรเพ็ชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงวรัญญา  กันตาพันธ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงจิดาภา  สามตรีกัน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปภาวดี  ทิพย์มาก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชุติมันต์  แสงมณี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงสุธาสินี  ขุนหอม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เตียว โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายธีรภัทร  อินชู โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพรปวีณ์  ดีวาจา โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  เพชรรอบ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพรรณนิชา  ปุระมงคล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงยมลภัทร  พืชผล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงจิณห์นิภา  แก้วแดง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรเกลี้ยง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสรินยา  สุขขวัญ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงศศิประภา  ทองคำ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายภูริ  ปู่ยะติ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายอรรถวิทย์  เจริญผล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงนิชานันท์  จันทร์หนองไทร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายสิทธิพงศ์  ขุนหอม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายทศพล  ลูกรักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชัชพงค์  พรประสิทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายกันต์รพี  อุ่นเรือน โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงบุญยรัตน์  ตันเพ็ง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงพิชญาภา  ฉิมยินดี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิรามร  อุ่นเรือน โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปพิชญา  สังขฤทธิ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พร้าก้อน โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจิรนันท์  สว่างภพ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธนสร  ชูศรี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธนวรรณ  โยธารักษ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงฐาปนี  แสงอาวุธ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทือกสุบรรณ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงเขมจิรา  พินชู โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงประพาฬสาย  สุขสกุล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณภัทร  หนูนิล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสุธาสินี  ดวงมณี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนันท์ฐวดี  คงทวี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงดาราวรรณ  กุลใจการ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงวิสสุตา  ศรีสุขใส โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมือนมณี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสุวนันท์  สุทธิ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอริยะ  ถิรเบญญานุกุล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศตายุ  ศรีช่วย โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพลภัทร  จิตจำนงค์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปณิดา  ชูเชื้อ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชาวนะ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงพรสินี  ซื่อธานุวงศ์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายศุทธวีร์  ทองกลิ่น โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่วยอยู่ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงคันธรส  ตาดี โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐชนน  เวชเตง โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายนิธิศ  สมภักดี โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายนพวิทย์  ไหมพูล โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายจิรกฤต  เวชสุวรรณ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายฐาปกรณ์  ขวัญทอง โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตะนาวศรี โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายณัฐพัชร  จิตนิลพัทธ์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงลลิตภัทร  สังไย โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายกรกฎ  พรหมอักษร โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงธัญชนก  ชูมี โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชนากานต์  ไมอินทร์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวิชญาดา  วิเศษแก้ว โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงดณยภัทร  โภคภิรมย์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงกานต์ธิดา  คลี่สถิตย์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐนิชา  หรั่งวัด โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาริมา โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงอาทิตยา  เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณัฐมน  ดีมีศรี โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายจตุรวิทย์  ชำนาญเนตร โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงตระกูลแก้ว  เกตุกัน โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพุทธิภรณ์  ทองศรี โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  หลักชุม โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพรลภัส  กาฬสุวรรณ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงปาณิตา  จันทร์พูล โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงวนศร  อินทพัฒน์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ชุมทอง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงธิดา  นาถมทอง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศุภาลักษณ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงแพรวิกา  หยู้ตุ้ง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายสิริฤกษ์  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กชายธวัชชัย  เปลี่ยนสมัย โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กชายภูมินทร์  รุ่งแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงภิญญาภัทร  รุ่งแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กหญิงนิธิวดี  มุขแสง โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงชาลิสา  สมกลิ่น โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวราภรณ์  บัวลอย โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุธินี  ผุดบ่อน้อย โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงชุติมน  ไชยดา โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงธัญญา  เสริมเจริญกิจ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงฐิตารีย์  เหมาะประมาณ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุขปาน โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแก้ว โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงทิพวรรณ  ศักดิ์ศรี โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงทรรศนีย์  คชรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนฤดี  หาลึก โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายพุทธิพร  จรบุรี โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายชคัทพล  เกิดวัน โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงสุนิตา  ชูทอง โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงซินโมลิน  เมืองสาวดี โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงสุพัตรา  สุขจิตต์ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงวริศรา  อาจพงษา โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฐณิชา  งามขำ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพรลภัส  หลักทอง โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปัณฑารีย์  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงศศิกาญณ์  บุญชู โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเกศกนก  นวลขาว โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายภูวมินทร์  อินทรกำเหนิด โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายปรเมท  ชูเสวียด โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุทธิดา  รัชชะ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอรวรา  สะอะ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายปิยังกูร  พิทักษ์แทน อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายภูธเรศวร  วาเรศ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายวริทธิ์ชพงศ์  ภักดี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายณัฐยศ  สมบัติแก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงณัฐนิชา  คงภักดี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายไพรัช  แลซู อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองผึ้ง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงฐิติพร  เพชรปานวงศ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนวินดา  นาคทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงปาริฉัตร  ห้าวหาญ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายนิติภูมิ  จันทร์พฤกษ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญรักษ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกัสกร  ทวี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวฤณดา  วรเศรษฐศักดิ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชาลิสา  สุวลักษณ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิมพิศา  นามบุตร อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิมลวรรณ  จันทรวงค์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายณรงค์ชัย  ทิมทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายศักย์ศร  ผลแก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธัญภัสสร  วงศ์ชูศักดิ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายธนาคม  ศรีชาย อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายณัฐพงศ์  ป้อมปริยานนท์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายจิรัฏฐ์ชยุต  วงศ์ชูศักดิ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนกฤต  อินทรโท อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผลแก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายดนุพล  พุฒทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  รัตนกุล อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายชยุตรา  สาคร อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุชานันท์  บานเย็น อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงพรนภัส  หวังดี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองตำลึง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธีรศรัณย์  ทองมั่นคง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  สุขขี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงวิชญาดา  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 นางสาวปิยนุช  เข็มทอง บ้านพรุยายชี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
321 นางสาวกิตติยาพร  มีชนะ บ้านพรุยายชี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุดคิด บ้านพรุยายชี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงธันชนก  ศรีจันทร์ บ้านพรุยายชี 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายอภิชาต  รัตน์เกล้า วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายอิบรอฮิม  น้อยทับทิม วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนันทกาน  แสงจินดา วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงสุภนิชา  เซียงเพี้ยน วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายณัฐพล  ผุดบ่อน้อย วัดตรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงพรทิชา  ธิบดี วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายชาคริต  ทองปรอน วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายกฤษฎ์  ศรีรอด วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายพันธศักดิ์  ชมพูแดง วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพัณณิตา  สารสม วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายพงพันธ์  แก้วกำเนิด วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายธวัชชัย  พรหมมาศ วัดตรณาราม 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงกฤษชนก  แซ่โค้ว วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสุทธิดา  รัตน์เกล้า วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงผกาพันธ์  ธารฤกษ์ วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงเพ็ญประภา  ชาตรีทัพ วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศศิประภา  นาคะสิงค์ วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงปิ่นนภา  วงแสวง วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอริสา  สุทธิแพทย์ วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงศศิวรรณ  ชวลิตร วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงสุธีธิดา  วงศ์เพ็ญ วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสุนันพร  ศิลปกิจ วัดตรณาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวาศิณี  จำปี วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายจิรานุวัฒน์  หะนุการ วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงสุนิศา  รัตนนิคม วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายจตุพร  พึ่งตัว วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศศิวิมล  ลีวังศรี วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพิษณุ  ช่วยเต็ม วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงโสภิดา  วิเชียร วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุตรจินดา วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงธีรารัตน์  ธรรมนิยม วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธันยาภรณ์  ธรรมนิยม วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองย้อย วัดตรณาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมถาวร โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รัตนนิคม โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายจรณชัย  คงดำ โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายรัตนชัย  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายพัฒนศักดิื  ภิรมย์ก้อย โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายณัฐพล  บัวทอง โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงวัลย์ลิกา  ดำพันธ์ โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงรวิวรรณ  คงเหล็ก โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนิธิวดี  พงษ์สมุทร์ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอภัสรา  สงพัฒน์แก้ว โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเสาร์วดี  ไพเราะ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงสุวภัทร  สุขขี โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอารียา  หอมคำพัฒน์ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงธัญญธรณ์  คงแก้ว โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงสิรินทรา หยก  สุเวช โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายเอื้ออังกูร  สุขอุ่น โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสรชัย  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีนุ้ย โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอลิสา  ศิริ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายรัชชานนท์  คงรบ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงอารยา  จินตพัฒน์ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงปณิดา  ศึกเสือ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชุมมะ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงทักษิณา  แจ่มกมล โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายยุทธกร  จรรยาภรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงยุวเรศ  จินาเตี้ยม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงภคพร  บุญชู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงเกศกนก  ชูสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายภูชิต  ณ มูลมอง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงประภาศิริ  แก้วสว่าง โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญทิพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอรธิดา  พวงเกตุแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกวีพนธ์  อินทสมบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงศิวพร  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายนัทธพงศ์  การเพียร โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายอนุสร  แก้วกิว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงอัจฉรา  ชุมภูพล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงกนกวรรณ  อินหนองทะ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลสังข์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเกศสิรี  บุญรอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวริยา  ทองจีน โรงเรียนวัดชยาราม 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายวรรณกร  กองเคน โรงเรียนวัดชยาราม 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงเบญจวรรณ  คณะนา โรงเรียนวัดชยาราม 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงชุตินันท์  สายบุตร โรงเรียนวัดชยาราม 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายณัฐวุฒิ  คงแก้ว โรงเรียนวัดชยาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงโสภิตา  โพธิ์เพชร โรงเรียนวัดชยาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายสรศักดิ์  สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณวิหค โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กชายธีรพงศ์  จิตพิเศษ โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงอารียา  รื่นโยธา โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสมิตานัน  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงบุญทิพย์  บุญพรหม โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายณัฐดนัย  แพน้อย โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงภูวเนตร  หนูดำ โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภูมิพัฒน์  สมสอน โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคคง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กหญิงลลิตภัทร  นาคคง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงวาสนา  ชวาลิต โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงสลิตา  หีตช่วย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายธรณ์ธัญย์  พรหมวิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงวิลาวัลย์  อินจันทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงอริษา  อาวุธ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงชนิตา  บุญชิต โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงอธิตา  แก้วขาว โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายบรรณรัชษ์  แซ่โค้ว โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงณัชชารีย์  นาคคง โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายเพชรพิไชย  แก้วพิชัย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายวิริทธิ์พล  คณะค่าย โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอรชา  ทาทอง โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายรัฐพงศ์  ปานสมุทร โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายภูรินท์  แก้วคำ โรงเรียนบ้านตะกรบ 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงธิธิมา  คล้ายทอง โรงเรียนบ้านตะกรบ 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนบ้านตะกรบ 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกนกภัณฑ์  วิมล โรงเรียนบ้านตะกรบ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บางเดือนกิจ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงปิยฉัตร  คงแก้ว โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายรัฐพงษ์  ศรีบุญมี โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กชายธราเทพ  อินจันทร์ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงเกศสินี  ส่งศรี โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กชายเทพประธาน  ช่วยมาก โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ชูจร โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงกรองทอง  วิโรจน์ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กหญิงฐิติมา  เมฆลัย โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กหญิงชุติมา  ประริวันตา โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กหญิงวรรณภา  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงบวรรัตน์  พุทธสกุล โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กชายอภิรักษ์  คำจีน โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกนกวรรณ  สมพงษ์ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงจิรวดี  ชูจร โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงวิภาวี  มะลิหอม โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงจุไรวรรณ  อินทวิเศษ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงโสภิดา  ปล้องนิราศ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงอารีรัตน์  เทพทอง โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวดี  ชูจร โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวิภา  ชูจร โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงอรวรรณ  พรหมเดช โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเรวดี  มุมทอง โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงจันทิมา  อินทวิเศษ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงทัศนีย์  เยี๊ยะเครือ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงอุไรพร  โพธิวาน โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอลิษา  จีนละเอียด โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปฐมาวดี  จิตรสม โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฐวุฒิ  ต่ายใหญ่กรีด โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายอังคีรส  เหล่าอุบล โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายภานุเดช  จันทร์อุทัย โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายณัฎฐา  จำปาสิม โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายทรงพล  ไกรวงศ์ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กชายธีริทธ์  ชัยสะอาด โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายลือชา  สองวงศ์ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงบุศรา  นาวาทอง โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงนันทนา  เสน่ห์ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงจรัสศรี  ช่วยพรหม โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณิชาฎา  กันเมือง โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนิชาภา  พรหมวิเศษ โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงรวิพร  ส่งศรี โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายอรรถวุฒิ  สีทอง โรงเรียนบ้านห้วยพุน 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงศุภสุตา  บุญศรี โรงเรียนบ้านห้วยพุน 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงอริยา  ร่าหมาน โรงเรียนบ้านห้วยพุน 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงธีมาพร  ฮั่นเฉียง โรงเรียนบ้านห้วยพุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายวัชรพงศ์  ยศรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านห้วยพุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงมัสริน  นัยสุนทร โรงเรียนบ้านห้วยพุน 1 ป.4 วิทย์ประถม