รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงริณาภัทร  ทองสีทอง โรงเรียนบ้านซอย 2 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศิวกร  อมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านซอย 2 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงบัณฑิตา  ขำปุรานนท์ โรงเรียนบ้านซอย 2 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจามจุรี  นาคแก้ว โรงเรียนบ้านซอย 2 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงรัตติกาล  นครพรัด โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปภาวดี  วัฒนพันธ์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงลักขณา  จันทร์พูล โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุตรเสวก โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงฐิติวรดา  พรหมแก้ว โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงปานชนก  สุวรรณสุทธิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กชายธราธร  เพญสุวรรณ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงศศิธร  โสมธนทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
13 เด็กชายอาซาเลสา  อบรม โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กชายสมบัติ  บุญพัฒน์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงปกิตตา  ตั้งศิริพงศ์เมธ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงอริสา  สุดาชาติ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทิพัฒนา โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงรจนา  พันธุ์รักทรัพย์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายปิติศักดิ์  มะติยะภักดิ์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสุวลี  คร้ามสมุทร โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายจิติมา  เจริญศรี โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงศศิประภา  รุยปริง โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัฐพร  ึคงเขียว โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชุติมา  สุขเจริญ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงผกามาศ  ยันจอหอ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุขเมือง โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกัษเรศ  เพชรแก้ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กชายอภิวัฒน์  ขุนสงคราม โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณัฐกุล  เพชรแก้ว โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายกฤตบุญ  บุตรเสวก โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  นาวาล่อง โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กชายวัชระ  น่วมศิริ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายเจษฎาภรณ์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพิชญสินี  ช่วยสง โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงพัชราวรรณ  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงสุชาดา  ปานแอบ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปรัชญา  พรหมเอียด โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงรุ่งระวี  วิสูตรทอง โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายไพโรจน์  คนคม โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายคมกฤช  ไพฑุรย์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสว่าง โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพรนัชชา  เดชนะ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กชายอนุรักษ์  บัวน้อย โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายอุเทนร์  เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายกันติชา  สุขนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายวรนน  วรสันติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายชัยฟิตา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณิชกานต์  พันธาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงจณิสตา  พรหมยก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปกรณ์  คงนก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายวัฒนศิลป์  ศิลป์ลา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปัทมฤทัย  หนูสุก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธนัชชา  เมฆสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชาติวิทยาศิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายสิรธีร์  วณิชชานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายกิตติภูมิ  ฉายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุปภาดา  รักสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายปภังกร  เศษวร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายน้ำมนต์  เกิดบัวทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธนกฤต  แก้วแสงสด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายชิษณุพงศ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายสุวิจักษณ์  ภู่ภักดีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรับพร  นิกรหัสชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายวรภพ  กลับผดุง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงภูวิชญา  ขุนปราบ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกฤตพร  ขวัญสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายปัณณวัชร์  วิโนทกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายธนวิทย์  ชุมอักษร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายพัทธดนย์  กล่อมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายปัณณธร  งามเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายฐปนวัฒน์  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  จิยาเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงฐานิตา  ประดิษฐ์พร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายภัทรพล  ฤทธิกลับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายปัณณธร  เลิศผดุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายชวิน  ธนสารสกลภพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงฐานิกา  เทียนขก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงศิริอักษร  อักษรศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายรัตนิน  เกลี้ยงมล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัชชา  จิรัฐิติโชติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายธัชศุทธิ์  วิโนทกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงเจน  ภัทรรังรอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายพศิน  พรศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายก้องกฤษฏิ์  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายสัณฐิศักดิ์  ห้วงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายพีรายุ  หลิมทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายสันติ  เมฆปั้น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายกัณตภณ  ชัยกำแพง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงฐิติญาธรณ์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชคชน  ปัญชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แพะทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายธนกฤต  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเตชินท์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สังขาว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนุสรา  เด่นอมรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนพณัฐ  ยิ้มซ้าย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายภีรพงศ์  จอนเอียด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสรวิชญ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงพรชนก  จงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกมลชนก  พรศุภมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงภานุมาศ  โซ่โดบ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกลี้ยงมุณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงลัฐิกา  คละทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายเพียรชอบ  สุปรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงรุ่งธิดา  ภูมิมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายสุภกิณห์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงจิตต์ลัดดา  ประจง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกษิดิส  ทิพยชิต โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายภูริณัฐ  บัลลพ์วานิช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงวิชญดา  เกิดพิกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายคริสตกุล  กุลเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินทโชติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงวลิฐา  เม่งเวหา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงนันทิศา  จะรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  แย้มเนตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายฮานีส  มุติชุน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอติรุจ  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณกฤต  อิ่มเอิบ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภัครมล  นนทามิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพัฒน์ธนพร  ผิวคล้ำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายกษิดิ์เดชภัฏ  ไชยพงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงกัญญ์กมล  โสภณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงศศิธร  ศริวิชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงอัจจิมา  ฤทธาภัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐธิดา  พินิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสิรามล  อรัญไสว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายเอาฟา  มุติชุน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธนานัน  สอนขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงฐานนัน  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงลภัสรดา  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปณวรรธ  ชิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสุรสา  กล่อมจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพรสินี  วงศ์พรหม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนันท์นภัส  สมล่ำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายภูริทัศน์  เหมรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอติราช  สุดเมือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงคุนัญญา  ช่วยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกฤตภาส  คงวารี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายรัชชานนท์  ถือแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพีระยุทธ  ขมัน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายถนัดกิจ  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนรวิชญ์  สีแดงดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงนันท์นภัส  เอมเปีย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงศศิ  เมืองเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายปัณณวรรธ  เกลี้ยงเกลา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายสรัช  บุญมีชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงณัฐญดา  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพีรวัส  ศักดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิมพิดา  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายกัลยกร  จันทร์ใย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายภูพิพัฒน์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายธนกฤต  มีศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายทรงพล  อ่อนวัช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพันธกานต์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เนตร์ขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงช่อฟ้า  เพ็ชรแบน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายสองภาค  วงศ์วรรณา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงศิรประภา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงยุพรัตน์  สมผลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงงามตา  ว่องไวโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงลภัสพร  ทอนชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเกิดสุข  แก้วไพรำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายภูมิภัทร  พงศ์ปิยะประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงไอศิกา  รอดเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กชายฌัชติพงศ์  สุขกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอภิรักษ์  ดิษฐรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เพชรหับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายปภังกร  ปาลกเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสามารถ  ฤทธิ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปณิธิ  ก้อนเงิน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงปิ่นดาหลา  แจ้งอักษร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงภิญลภัส  พรรณรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธันยธรณ์  ช่วยชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงวรรณษา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายอธิษฐ์  หลวงพนัง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายศุภเดช  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายภูวิศ  วิเศษภูติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกชกร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธุวพัส  แก้วนาเคียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปานณรงค์  ฉู้วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอัญธิญา  จู้จ้อย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพฤทธิ์  ขุนปลาด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงธันญพร  ขนอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุธิศา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญแทน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายเนกษ์  ทองสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายไกรภูมิ  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณกมล  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิชญ์ชยาภรณ์  เอกบวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพรนภัส  รักบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริวานิช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายรชาทัช  บุญพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกันต์พสิษฐ์  จินตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภัทรพงศ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายภูมิวชร  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายศิวัช  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มณีสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงญาดากานต์  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนภูมิ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพีรญา  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงชฎาภัค  เอกวงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายกรสรย  หรนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายกฤติน  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงธันยมณฑน์  ศิริยงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภัครดา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐนัย  พงศ์ดารา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงปานไพลิน  จันทร์อุทัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกมลรส  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงมนัสนันท์  รัตนเกียรติขจร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงพิมพิศา  คำเครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐนรี  คงคาช่วย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายภาคี  แซ่ลิ้ม โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายวินธัย  ฐิติฐานานุศักดิ์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายทรงพล  เพชรทอง โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงปัณณธร  แสงสว่าง โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายจิรเมธ  เกิดแก้ว โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงปสุตา  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงปารณีย์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงปวิตรา  เพชรสังวาล โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายณาศิล  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงนัทธมน  นิกรปฏิพัทธ์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายปยุต  พันธ์ุอุดม โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงศุภสุตา  ชีวศุภกร โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กหญิงอศิรวรรณ  พลกล้า โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงธีรตา  พิศภักดิ์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายธรรศ  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กหญิงเก็จมณี  ตรียุทธ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายภูดิศ  เจ็ดวรรณะ โรงเรียนจอย 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายคณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนจอย 2 (อนุมัติ) ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรแท้ โรงเรียนจอย 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายชูศักดิ์  น้อยสันโดษ โรงเรียนจอย 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายภูรินท์  พวงใส โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสรียาวรรณ  คงแก้ว โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวชิรวิทย์  สิทธิชู โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชยุต  หอมจันทร์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพลอยหลวง  กรดเต็ม โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายสรียวัชร  คงแก้ว โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่อง โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเพียงขวัญ  คงดี โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐวรา  วรรณคำ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงสุธีกานต์  แผ้วชนะ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  บุญจงเจริญ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายภูมิรพี  วิมลจิตต์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายศุภวิชญ์  ยิ่งยง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวจันทร์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสุธาสินี  สมหวัง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองด้วง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิชามญช์ุ  รอดเกิด โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีตะกุก โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายโชติมันต์  มณีโชติ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายภูดิศ  จันทร์อินทร์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนเกียรติ  ทองมีเพชร โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงนภิสา  ใจเย็น โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุปัฐวีร์  กลิ่นกล่อม โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงศรีสกุล  ธรรมาวุธ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงธนัญกรณ์  อธิวัฒน์ธนาธร โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงชวิศา  จุลศักดิ์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนิชา  แกล้วกล้า โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุทธโส โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมมาศ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปริยากร  ศรีศักดา โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธมนวรรณ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูมินันท์  ชูแก้ว โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายกษิดิ์เดช  ชูศักดิ์เกียรติกุล โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธัญมน  จันทร์แดง โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายภูมิพัฒน์  มีเพียร โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายปุณยวีร์  เสรีรัตน โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปุณยวีร์  สุขกลับ โรงเรียนจอย 2 (ไม่อนุมัติ) ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอัฑฒ์อมล  กลิ่นเมฆ โรงเรียนจอย 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายคณาทิป  เวชสุวรรณ โรงเรียนจอย 2 (ไม่อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายเพชร  เทือกสุบรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายปัณณธร  พัวไพศาลสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายอดิเทพ  ใสสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายภวิศ  แซ่หลี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงปัณณพร  ปานทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงพิมพกานต์  พุ่มพวง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กหญิงยลลดา  นิลอุบล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงพิมพกา  พรหมภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงศิริภัทร  เพชรสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงสิปาง  วงศ์กองแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงภัทรวดี  จ่าแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพิมพิศา  น้อยมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายพันธุ์พกาฬ  กองสาลี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงมัลลิกา  กาญจนา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กหญิงผกาทิพย์  ทวยเจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กหญิงกนกนารถ  แก้วสะอาด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กชายธนากร  พัฒกรด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กชายภัสกรณ์  จันทร์จร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กชายอฤทธิ์ธิชัย  นวลละออง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงปุญญิศา  จันทรพูน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงเพชรจินดา  เผือกเดช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงณชญาดา  แก้วหีตนุ้ย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายวงศ์วรรณ  เพชรมีแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กหญิงปุณณิศา  ชัยทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายกฤติภูมิ  พุทธรักษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กหญิงณิชารียา  แสงไทย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายศราวุฒิ  เกิดทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพิชญาวี  ชราลักษณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายคุณาสิน  จรดิฐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กชายภัค  อมราวชิรากุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงณัฐวดี  คิดขยัน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงวิสสุตา  ธรรมบำรุง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายธราวิชญ์  สละ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายสถาพร  จิตมุ่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายฐานนันท์  ศรีใหม่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงจิณณพัต  หว่างดอนไพร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงกนกนาถ  ตรีเพชรประภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงธุสาวดี  สุขศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกมลวรรณ  จินาสุ่น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงกนกลดา  สุวรรณมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสุคนธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายบุญสห  แน่นนันท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายชัยสิทธิ์  หิมวา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนวลอนงค์  สังฆะสำราญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปานชนก  อรุณคง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงวรนุช  ศรีเมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายสิทธิชัย  บุญเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงอชิตะ  สุลากากร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มีเพ็ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงภัทรวดี  รักแดง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายอนันดา  ดำพลับ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เวชศาสตร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายอุดมศักดิ์  ยศหมึก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เกิดอุดม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายสัณหณัฐ  แสงเดช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายธณุวัฒน์  เพ็งจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงชริดา  แสงสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กชายเทห์อิน  คิม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กชายปัณณธร  มะขามป้อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายรวินันท์  สุวิสุทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายกรวิวัฒน์  เจนกิจวัฒนาเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายอดิศักดิ์  พรหมนุช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายเจษฎากร  คีรีรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนพร้อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธนภัทร  จีระสุขเวทย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายสมภัชน์  อินทรกำเนิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายอภิรักษ์  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงลลิตภัทร  นะมะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายศตวรรษ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กชายกษิดิศ  ทองชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเงิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงปภัสสร  จงจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายวรัญญ์  ทองตำลึง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กชายณัทธนกฤต  ดีไทย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายอรัชชนัน  บัวสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กชายศักยากร  ศรีภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กชายสินธนา  จันทร์ใย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายเอกรินทร์  อินทร์ดำ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายดนัยพร  ภักดีบาง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายวานนท์  นวลพุ่มรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงวนัสนันท์  เทพวัง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายพีรดนย์  เรืองนุ้ย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศุภสาร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายธนันญ์ษวัฒน์  วีระจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทองเกื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายปรมินทร์  ช่วยพิชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงพรไพลิน  ซ้ายพัฒน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงลักษิกา  หนูหลิบ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กชายธนภัทร  จิตชา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ทองเหลือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงรุจจิรา  เมืองขาว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายอธิภัทร  ทองทิพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงวชิรดา  เดี่ยววาณิชย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงภัฎชดา  จามพัฒน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงศิรินาฏ  เทพศิริ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายอนุชา  คงไพร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงบุษกร  ชูดวง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายนันทิพัฒน์  โกละกะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายรัฐภูมิ  กันหาแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายธรรมสรณ์  ชูเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายไรวินทร์  ทองฮวด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่ย่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กชายภูริพัฒน์  คงช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายน่านน้ำ  แพงศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายธนโชติ  กุลเกตุยิ่งใหญ่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายพงษ์ธนธรณ์  ด่านวิริยะกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปรายฟ้า  แซ่ตั้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายทินภัทร  รักษายศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายฐิติพงศ์  นาคมิตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายนราธิป  ประเสริฐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกฤตพร  พัทยา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงสศิพร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กชายปัณณธร  กรดเสน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายธนวรรธ  คงสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายธีรภัทร  กมลดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายธีระวัฒน์  โมราศิลป์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงหทัยภัทร  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงชนกานต์  เวชศาสตร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงฟารีดา  พิศหมัด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงเบญญาภา  รักษาสัตย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงสุญาธินี  ใจกว้าง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงรัชฎา  ระวังภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนันท์นลิน  เกาะพุ่ม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงมุกจรินทร์  เรืองอ่อน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงชาลิสา  อมรชร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงรังสิรัตน์  เป้าอินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงศิริธิดา  สกุลกิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กชายยศกร  เมืองเดิม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงมัลลิกา  หวังพิพัฒน์ชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงขวัญฑิตา  แซ่ภู่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายชวกร  ชูแสงศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กหญิงฐานิตา  จิตสิงห์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายณัฐพงษ์  อิ๋วสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  จันทร์ทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงชนกนันท์  ฉลาด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงรมิดา  เกษเพชร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงณัชชา  กาญจนาภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงพรนภัส  ชูพยัคฆ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายณภัทร  เลี้ยงประไพพันธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญสินชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงดวงกมล  สุขจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กชายวิริทธิ์พล  จินดา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กชายศุภฤทธิ์  นุ้ยไม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายรัชชานนท์  คำจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงนิลนี  บุญทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงธีระภิญญา  จรูญรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายสกลวรรธน์  มาลัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กชายศุภวิชญ์  จันทรพูน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงณัชชา  ฉัตรบรรยงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายชิษณุพงษ์  จันประเทศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายชยางกูร  สิงห์มณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายนภเกตน์  อินทร์ทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายศิติวัฒน์  ทองตากรณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงศศิภา  ศรีธรรมราช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงศิริวรรณ  งามประดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงนารีรัตน์  ระกิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงนันท์ธชา  สิริกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงเพ็ชร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายปุณณภพ  สัตยาคม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงทัศนีย์  บัวนวล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายดุลยวัต  สนธิจิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงนุชาภัทร  จันท์อุไร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงธมลวรรณ  แซ่ตัน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงสิระดา  ทาบสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมมิกะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายรัฐภูมิ  หอมกอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงอัญชิสา  เพชรรอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายคิม  คงจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายนันทวัฒน์  อานาม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กชายรณฤทธิ์  วงศ์สว่าง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงธารารัตน์  เจริญสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายวาคิม  นาคเมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงฐิติกานต์  ไชยยศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงกริษฐา  จิตต์ตรง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายจิระเดช  อินทร์เมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุขสม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงวรรณรัตน์  บุญชู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์อ่อน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงวิศรุตา  ปุ่นปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณญาฏา  ประจันพล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวนัสนันท์  แก้วพลัด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธนพร  ถิ่นขนอน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายฐิติศักดิ์  มหาวิจิตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงจันทกานต์  สุมน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสิริมา  แก้วกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงทิพาธรณ์  ทองขาว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงสุรีพร  จันทรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายภูริพัฒน์  ธรรมวัชราภรณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศิรประภา  คามบุศย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงนเมติ  วงศ์กองแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงชนเนษฎ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายศุภณัฐ  ทองคลอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช่วยเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายภูวฤทธิ์  ใจปลื้ม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธัญพิชชา  อภิรมรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กชายศิรยุ  ไทรแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงจิรัชญา  ถาวรสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายศุภณัฐ  ธนาพล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายจิรัฏฐ์  เทพชุลีพรศิลป์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงอภิชญา  ชื่นในเมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายพิชญ์ภัค  พรหมช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายอภิวิชญ์  วงศ์อภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงสุพิตตา  ชัยงาม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงมาริษา  ชุมช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนันท์นภัส  หัสโสะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายศุภกฤต  กุฎอินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงจิณพัตร  พาลเสือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิชชากร  ชูแสงศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายยศภัทร  ใจงาม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายจิรกิตต์  คงสนอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธีรดนย์  ถิรกานน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุชาวดี  เมืองมี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายฐิตินันท์  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกรรณิกา  ขาวรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุวรรณเสน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงศรีสกุล  อ่อนจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายจิรภาส  โกสินญวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กชายจิรภัทร  โกสินญวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงเปมิกา  พุ่มพร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงชลันดา  เจริญขุน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณภัทร  ภาชนะกาญจน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายยศภัทร  ชาญพล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอธิชา  จอมทรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงฐณฎา  พรหมบัว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนริศรา  พึ่งชาติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงศศิธร  ล้อมนวล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายวีรภัทร  ศรีผ่อง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายเฉลิมชัย  หนูศรีแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายณฐนท  เพชรทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายมังกร  พึ่งชาติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายก้องกฤษฎา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธนดล  พลภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายภูริณัฐ  แซ่ห่าน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีใหม่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กชายชัยยุทธ  เกตุสุ้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงธัญชนก  บุญกระสินธุ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายพศุตม์ธี  เต็มรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายฐิติพงศ์  เมืองนิล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงทิภัสชา  แย้มพรหม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายโชตินันท์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงสุธาสิณี  หีตเพ็ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธนภัทร  รักบำรุง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธัญชนก  หรรษพลางกูร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายธนกฤต  เกิดทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีสุพรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนันทลักษณ์  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กชายดลฉัตร  อภิบวรรัตนกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กชายณัฐวุฒิ  อติชาติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองแดง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปาริสรา  ทิพย์บำรุง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสิริกมล  รัตนะรัต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงวรัทยา  อ่อนพร้อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงวาสินี  เชาวฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงจิรัชยา  เครือรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายกฤตยชญ์  อินทรชิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายวริศ  โสภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายมรุเดช  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอดิศรา  ฉายวิเชียร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายเอกอธิษฐ์  ทองขาว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายเตชสิทธิ์  โซ่โดบ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธนพน  แก้วคุ้มภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายกริชติกร  สุปันตี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายสุประดิษฐ์  วัชรสินธุ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กชายปัณณ์  ชูประเสริฐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงศิราพร  กันลือนาม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีโชติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงกัญญณัฐ  งามสง่า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ณ วาโย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กชายศุภณัฐ  สังข์กุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงสรณ์สิริ  แสงสง่า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพศวิชญ์  จารุรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กชายนรวิชญ์  หัสโสะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แซ่คู่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทัศนเรณู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพาขวัญ  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กชายวิริทธิ์พล  ทองมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กชายณัฐิวุฒิ  จินดารักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายกัณพัฒน์  จุลวัจน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงจิดาภา  โสภานิตย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอรรคเดช  ปานแดง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐมน  บุญมี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพีรวัส  โพธิ์ถาวร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กชายภัทรธร  แก้วแพ่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐชนน  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูทิม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายรัฐนันท์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายกษิดิ์เดช  จันหยก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายพบธรรม  ชูตานนท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายเอกสิทธิ์  แก้วอำไพ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปิยนันท์  สุทธิรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสมเกียรติ  อินทนิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กชายนันทชาติ  สทานสัตย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงสิริรัตน์  คงทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสุเมธินี  สุขหวัง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงรื่นฤดี  พงษ์พุ่ม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงธิรดา  ฤกษ์งานดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศรัญญา  วิทิพย์รอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงศิวพร  เวชกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำนวล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภัทราวดี  พลวัฒน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงบุษยาณี  รักสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หัสดิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงเจณิตา  เสลา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายพสธร  ทองปลอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงทอแสง  ชูประจง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงเขมิสรา  บัวพุม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เกตุสุ้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายชุติพนธ์  คชสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงวริศรา  จินตนา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงฐิติวรดา  พันธวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภีม  เรืองศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกัลยากร  รอดสั้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายปรินทร  วงศ์โสภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงเบญจพร  อินทสุทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายตันติกร  สุขผล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายทักษ์ดนัย  เรืองอร่าม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายภูริวัชร  จันทร์ศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก่นจันทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายพงศกร  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายธนกฤต  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณฐนนท์  สาระเทพ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงวรรณิดา  สวนพลอย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงณัชเณตม์  วงษ์โชติวัฒน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกรวรรณ  แก้วอักษร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงนฤภร  อุ่นใจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงชลิตา  เจริญรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงสิริยากร  ขวัญช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกฤติกา  ศรีมหาวาส โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอนามิกา  สารเขียว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงธิมาพร  มณีศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายศิรธัช  พรหมเทพ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กชายศุทธสิน  เจริญเวช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายกษิเดช  หนูนิล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงรัฏชาภรณ์  พรโสภณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงศศิประภา  ย่องบุตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงกชพรรณ  ไข่มุกข์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงธิติพร  ฉายสง่า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอมรรัตนา  นิจธรรม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายเจตรินทร์  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศุภนารี  พราหมณ์คง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกรวรรณ  หนูดำ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงศุภิสรา  ปิ่นนัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภวัสดา  สุริยาพิทักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกิตติพัฒน์  อาจกิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงจุฑาธิป  มีคลัง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายชนินทร์  สมศักดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปริยาภรณ์  นวลวัฒน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายณัฐพล  วราชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวรินธรา  นุชฉิม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายอานนท์  สว่างพงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงญาดาวดี  กลับวิลา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงอริยา  พรหมนุช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงลลิตวดี  เวชนารายณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุทธิเนียม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิพรรษพร  ศรีภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายภูริภัทร  รัศมีวิชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปรมัย  แสงรังสี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงพิมพลอย  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กชายฐิติกร  กินเกถนอม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปิยธิดา  ขุนชู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายศิขวิชญ์  ขุนไชยรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณิชารีย์  หัสโสะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงชญานิศา  ทองคลอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงกนกพร  สะแกแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนกร  สมุทรเก่า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายชาญวิชญ์  ชูภาระกิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงณิชนันทน์  นิ่มเนียม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพีรพล  นิธิเมธสานนท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายภัครภูมิ  รอดพันธ์ชู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายกรกนก  ศรีสมทรัพย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายขจรศักดิ์  คงเรือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายวชิรวิชญ์  นิลภักดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายสิรภัทร  ไทรแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์รุ่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงวศวดี  เจริญลาภ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงพิชญะ  แก้วบุญส่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายก้องภพ  เกษบุรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณิชาพัชธ์  สมฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายชนาธิป  ทองนาคขาว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายกัณฑ์ชภูมิ  ถิ่นท่าชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายกรชวัล  หนูกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงพรชิตา  เรืองเสวียด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอันธกา  สกุลดิษฐ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงวรากร  เวชศาสตร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงสิริยากร  มุสิก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกวิน  ลีวงศ์สิงห์กุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอติรุจ  แก้วบุตร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายอาราน  โอวรารินท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายศราวุธ  รักบำรุง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงพราวรวี  คำแหง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายชินาธิป  ทองหยู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงภัทรกร  มุทุกันต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงวิภาวรรณ  เพ็ชรน้ำแดง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงเมษวดี  วุฒิโยธิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงจุฑารัตน์  รักษากิจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายเมธัส  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายสมชาย  ดันแคน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายทักษลักษณ์  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายกฤษฎา  พลายทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ชรปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนวชีวัน  เพชรดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายภูมิพัฒน์  ชูตานนท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายธัญชนิต  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายวิรัชพล  สุทธิพร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายดิศรณ์  ทองตำลึง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายณัฐปภัสร์  ปุริมายะตา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายพชร  ชื่นในเมือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายกฤติพงษ์  นิลพัฒน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายเกียรติภูมิ  นาคคง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายรังสิมันตุ์  สมศิริ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายบารมี  โพธิ์ทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กชายธนพล  ขนบธรรมกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตวนกู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายพลกฤต  เมืองฉิม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงชนาภัทร  เฉลิมพิพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายทักษ์ดนัย  สำเภา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายกิตติภณ  กมลอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กหญิงพริมา  จันทร์แก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงพัชรี  พลภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงฐิชาภรณ์  ขจรบุญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงสิรภัทร  เรืองอักษร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงจิดาภา  กรฐิติพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กชายกฤตเมธ  คชรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กชายธีร์ธวัช  โรจนกิจจารักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กหญิงโอปอ  อุสิทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กหญิงขวัญกมล  ตั้งคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กหญิงกลมนัทธ์  กลับรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กหญิงปวันพัสตร์  บัวแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กหญิงจิราพัชร  เกตุกำพล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายกฤติธี  นวลขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายธีร์  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงธิญาดา  เตชะเรืองสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รอดพันชุ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงณิชารีย์  เกิดพรัด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงชนกนันท์  สุภากรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กชายภูวิศ  พรหมทุ่งฆ้อ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กชายนนทพัทธ์  ขวัญเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงธนัชชา  สุวรรณพานิช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีฟ้า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงสราสินี  ปิยะรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายเตชินท์  แสงเกื้อหนุน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายนฤนารถ  สังข์แก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายพชร  อยู่แสง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายชญานิน  ชูแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงนัทธมน  ลักษณะอัฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กหญิงกมลวัลย์  จันทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายฐิติวิชญ์  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายวีรภัทร  กมลลาศลักษณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
738 เด็กหญิงสุภนิดา  ดวงรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
739 เด็กหญิงพอฤทัย  เจนกิจวัฒนาเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายสัณหณัฐ  รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กหญิงปาณิศา  หลิมพันธ์โชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
742 เด็กหญิงฟ้าใส  หนูคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
743 เด็กชายนฤเบศถ์  สงพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
744 เด็กหญิงพุทธิมา  สิงหเสม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กหญิงปริยฉัตร  พนมวัน ณ อยุธยา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงบุญระพี  สุจีรพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
747 เด็กชายการัณยภาส  ชื่นจับจิตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กชายกัณฑ์กฤช  ทับยัง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
749 เด็กหญิงณัฐวิภา  มากนุ้ย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
750 เด็กชายพงศกร  พละเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กหญิงบัณฑิตา  ฤทธิวงศื โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กหญิงธฤตกมล  กาลดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กหญิงปาณิสรา  ปานอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่อุ่ย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงมัตสริน  เกื้อด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงณัฐนันท์  รัตนลือรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงสิริกร  ก๋งอุบล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  โกยสมบัติโอฬาร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายเธียรช์  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายณัฐพงศ์  บุณยนพพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายนพรุจ  ตันติยวุฒิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงศศินา  ฤกษ์ดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงสิริมา  สมรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายกอกฤษฏ์  ข่ายพิลาป โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงชาลิสา  ภู่ผกาพันธุ์พงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายธนินท์  พรหมศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงณภัทร  ชุ่มเผือก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงนันทนัช  จิตต์นิยม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงชนกชนม์  รัตนเดชากร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายเข็มเพชร  แก้วนิรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงภรกัญ  ตรีสิริเกษม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงณิชกานต์  นพคุณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงศิริรัตน์  วงศ์ทวีทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงภูริชญา  แพน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กชายบุริศรี  ชำนาญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายกิตติธัช  ลิ้มสุขสมบูรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายกันตพัฒน์  เกื้อสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายจักรพงศ์  เเซ่อุ่ย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายปี่พาทย์  วิรชัชติกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายปฏิภัทธ์  สังข์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กชายกฤติน  ด่านวิริยะกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กชายชัชนันท์  บุญส่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกุลพัชร  วรรัตนานุรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์เสี้ยวรัศมี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงนภัทร  ศิลปพรหมมาศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กชายปัณณ์  ชัชชัยวรกฤศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กชายยศกร  ทองมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลิศมโนบุญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงกนกณัฐ  คงทน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายกันตินันท์  ทอธราเมธา โรงเรียนธิดาแม่พระ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงกล้วยไม้  สุวรรณพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 นางสาวเนตรนภา  ตรึกตรอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 นางสาวสรัญญา  เห้งขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 นางสาวศศิปรียา  รักษาพล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงธัญดา  ตู้ประกาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 นางสาวยูถิกา  ฉัตรเกตุกันภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 นางสาวธิดารัตน์  เรืองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 นางสาวนันทิมา  จักขุรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 นางสาวชนิกานต์  คนซื่อ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงปิยพัชร  บุญอุทัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 นางสาวอรุณศรี  ใจเสมอ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงมุกมัลดา  ทวีเฉลิมดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงธีราพร  สังข์นาค โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูจิตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงอนันตญา  แซตัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 นางสาวอรุณรุ่ง  แซ่จิว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงจันทร์ประภา  รอดเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงรัชภรณ์  กุจะพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 นางสาวณัฐณิชา  เหล่าทองกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงปณิธิ  ชูแสงศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 นางสาวอัมพวัน  ประชากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงอินทิรา  ชูชาติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงศิริลักษณ์  บินหลี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 นางสาววรินทร  สุวรรณรักษา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปภาวดี  คงสุทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
817 นางสาวเกศริน  เจิมชัยมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชื่นชม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
819 นางสาวเพชรศิริ  ดรุณศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงกุลจิรา  สมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงกนกพร  พ้นภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
822 นางสาวเปรมฤทัย  คงศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
823 นางสาวณัฐสุดา  ชื่นพร้อม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
824 นางสาวศรีกัลยา  ไทรจำเนียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
825 นางสาวญาสุมินทร์  ทับจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
826 นางสาวณัชชา  ทองมีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กลิ่นมาลี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวสุวภัทร  จันทร์สงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 นางสาวบุตรี  สังเมฆ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 นางสาวอัจจิมา  จันทร์เรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงรุ่งศิริ  โพธิ์น้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 นางสาวสิริรัตน์  วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 เด็กหญิงฐานิตา  ธรรมบำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 นางสาวอทิตยา  มีเนตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงกชกมล  เอี่ยมคล้าย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงนภศมล  ภูษณะเบญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวสุลักขณา  มังษา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 เด็กหญิงดาราวดี  แดงเสนาะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 นางสาวพิศมัย  หะสะเล็ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 นางสาววิลาสินี  นพคุณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 นางสาวรุ่งนภา  พลศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 นางสาวณัฐญาภรณ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 นางสาวทัศณีญา  ชุมบ้านยาง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงภัทรีพันธุ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 นางสาวกนกวรรณ  กุลรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงสุกฤตา  บัวน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงณชัญญา  แง้เจริญกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวณัฐณิชา  คงกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวณัฐธิดา  คงกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 นางสาวกนกวรรณ  กรณ์ประสงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงปรายฟ้า  อาชาฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวภัณฑิรา  เทพจินดา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 นางสาวสุกัญญา  เพ็งสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ดำชะอม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 นางสาวกมลรัตน์  ริยาพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงกชกร  สำลี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงยมลภรณ์  พรหมหาญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงวรัญญา  ทาระดม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงลลิตา  ตักเตือน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวชีวาภร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ทิศเกลี้ยง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงสุภคินี  ปานแป้น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงโชติกา  สังข์ชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงวริศรา  คงปรก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวจาวินี  ทองตากรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงนภัสสร  ชัยปิตินานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาวกัญญาพัชร  พิกุลกลิ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 นางสาวปาริชาติ  คุ้มบุญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงกมลชนก  ขุนทิตย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวจุฑารัตน์  นิจจันทร์พันธ์ศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงรวิสรา  ไตรรัตนประทาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวศศิตา  จามพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงกวินธิดา  ผันน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 นางสาวปัทมพร  แซ่โล้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 นางสาวอริสา  ลัดดาวราภรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 นางสาวพรรณภษา  สุขกลิ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นางสาวณัฐณิชา  มีนาภินันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 นางสาวณัฐธยา  พงศ์ภัคประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กหญิงศรีวตาภรณ์  คงดำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงชมพูพลอย  ปานเนื่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงนภัสสร  จีนแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอริสรา  พรหมนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกฤตพร  ชูแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
885 เด็กชายศาณุ  จรัสวราพรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงศิรวีย์  สังข์เทวฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงกมลชนก  ต่วนโล้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กชายบุณยวีร์  ทองเฝือ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงจารุพร  เจริญกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กล้าเวช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชลิตา  สัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
892 เด็กชายทัดเทพ  ธราพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กชายกชพร  ชัยรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กชายกิตติพัศ  ท่องแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงสิรินาถ  จันทร์ภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงภูชฎาภรณ์  ภูวรกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธนัชพร  ดรุณศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงพิมวดี  พึ่งชาติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กชายเทพทัต  ไกรนุกูล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงนภัสสร  สมหวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายธนกฤต  เพชรติ่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงภคสร  นนทชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงฐิติรัตน์  งามพร้อม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงสุดารัตน์  มีเดช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายวิรชัช  ภูครองทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเหลือ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายอภิชัย  อธิคมานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงกวิสรา  ขุนเสถียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสุวัชฎา  ทองดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มุสิกะกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงลัคนาวดี  อุ่นเรือน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงสุธาสินี  ถิ่นสมอ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงวรํญญา  หนูยิ้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายพงศทัศน์  จิตราภิรมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายภชา  รัตนเหมากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายนวพล  บัวเผื่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงชิชญา  ลีละวุฒิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงปณาลี  ฤทธิเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงพิมพ์บงกช  พรหมจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายปกเผ่า  พิมศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กชายธัชนนท์  อาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายโชติรัตน์  โชติสิงห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงสุชาครีส์  การโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงพัชริศา  พร้อมประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงภัสกร  นวลพุ่มรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงวิชุอร  พิศภักตร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
928 เด็กชายสัณหณัฐ  ทองสิงห์คลี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงนิชาภรณ์  พันธุ์อร่าม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บ่อน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงภิญญาวีณ์  ชัยรัตน์รังสี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงพุฒินาถ  มาสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงธิติมา  วิทิพย์รอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปวริศา  พรหมชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงชุติมณฑน์  อ่อนทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
936 เด็กชายอลงกรณ์  อินทร์เมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงประกายรัตน์  อินทรปถัม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานใจนาม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงนภิสา  บุญชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงวราภรณ์  ครุยทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ถนนแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กชายกรภัทร์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายติสรณ์  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายสรอรรถ  รัตนบุรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงศุภานันท์  ทองศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพิมพ์ภัทร์  บัวสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงศุวิชญา  โชติกศุภเศรณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงเปมิกา  ไชยมังคลากุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกานต์พิชา  หมายสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงวิชญาพร  พรหมทองนุ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณรีพรรธ  เจริญรุจิทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงยิ่งนรา  ชูชาติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงณัฐนันท์  นวลเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงอริสา  มุกดาพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายเปรมรุจ  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายชัชศรัณย์  หล้าแหล่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงฐิติวรดา  รอดทราย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายภูบฎี  อาชาทรง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายภวดล  สังข์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงธัญชนก  พันธ์ประทุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายภัทรณน  จันทร์ผ่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายกันตินันท์  รจิตานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กชายนฤบดินทร์  รักษ์สาคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายปิยวัฒน์  มาศพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายบุณยกร  สำเภา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอารีญา  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กชายณภัทร  ด่านชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงพีรดา  อินทวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงชนัญชิดา  เลื่องสุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงปุณญิศา  ล้อมลิ้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กชายแทนกาย  จินดาวรรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กชายธรรศ  ตั้งพิรุฬห์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกิรฏิ  นาคประดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงณิชารีย์  ชูฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงชนาพร  สมบุญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงเกวลิน  หริณะรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงปัญฑิตา  ศุขประยูร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตั้งสิริพันธกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายชวรัตน์  ธรรมวาระ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายสรวุฒิ  อินทร์จันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายปุณยวัจน์  เธียรโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายวรภัทร  ปริวัฒนกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กชายภานุ  ทองประสม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงชวิศา  ศรีเกษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงชัชพิมุข  เพชรรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กชายดลธรรม  คงประชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงปุญญิศา  ศักดิ์ศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงนิชาภา  วิไลพรไสว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงภารวี  คำรณฤทธิศร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงเข็มทอง  แก้วนิรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงวริศรา  เจริญธรรม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงกฤตพร  สืบนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงกนกกร  ใจซื่อ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงวรัญญา  กิตติกลูไพศาล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายอภิชิต  จาง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนกร  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายสัณห์พิชญ์  ก๊กเหลี่ยม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายพงศธร  อากาศโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายฐปนนท์  หมายสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงณัชชา  ศีลวุฒิจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1002 เด็กหญิงกฤษฎีกา  เฮนะเกษตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงรัสรินทร์  ธีรเดชไชยนันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงโรสยา  เข็มขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงภรณ์ชนก  คงดำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงธนัทพร  เทือกสุบรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงกัญญ์วราพร  ทิพย์ประชาบาล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ไชยถาวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายภัคพล  เผือกเดช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1010 เด็กชายกชแก้ว  คล้ายอุดม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1011 เด็กชายวชิรวิทย์  เลิศวีรวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงฐิติมา  เจียมสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงสุพิชชานันท์  วรรณโร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใจห้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายสุวิจักขณ์  วงศ์พิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายพศุตม์  เมืองราช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงชนิสรา  อินทรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายนิติภูมิ  ภูริปัญญานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงนภิสา  เฉลิมพิพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงณิชนันทน์  สัตยาคม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายอธิยุต  อติชาตพงษ์สุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่แจ้ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายกวินท์  จงขจรพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงอรรฆยา  ดาวสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายยศกฤต  พิมพ์แก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงฑิตฐิตา  พิณวานิช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายกันตินันท์  เพ็ญมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงษิฐิลักษณ์  สุวรรณศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายธีรพล  นาคประดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายธนัตกุล  สุทธิรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายธนัตกุล  สุทธิรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายชยา  สุวรรณรักษา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายพัชรพงษ์  ศรีอัมพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายนราธิป  สุวรรณโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงกวิสรา  แซ่เลี้ยง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายธีรศักดิ์  นาคประดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายธนวัฒน์  นวลคล้าย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงจิตรโสภา  เอ่งฉ้วน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงเปรมิกา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายวีรวุฒิ  อินทปัญญ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงธนพร  ศรีมากเปี่ยม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายเชษฐพล  แก้วมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทองขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงศุภสุตา  แย้มยินดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงทิพธน  จินดากาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงวิชญามณฑ์  แหวนเพ็ชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงเพลินชมพู  โกศรีย์พงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงกมลชนก  บุญส่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงพิอันน์  มีภูมิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเชียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงนภัทรลดา  บุญรอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายกษิดิศ  บุญยัง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงวิชชุดา  หาญวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงสุภัสสร  กาญจนอุดม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายพงศ์พณิช  อินทร์เทพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายณัฐปนน  คงสุทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงธีรนุช  ศรีสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงปุญญิศา  หงษ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงภทร  ยิ้มเยื้อน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงประภาภรณ์  ทองนวล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงพิมพ์พณี  คริสต์ปัณฑา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงธนภรณ์  อ่างทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพิชามญช์  กุลศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงอุษณีย์  คีรีมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงนันทัชพร  จีระพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงณัฐรัตน์  หนูเกตุ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงปัญจพร  แสงแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงชนชยา  คงชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงพนิตพร  พัฒนรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงวรัมพร  ส้มแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลางณรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงปภัสสร  ส้มแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายศิวกร  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงนภสร  เทียมทัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงจิรัชญา  เนียมมูสิก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงธมลวรรณ  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายทวีทรัพย์  เคียนเขา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายชนาธิป  สังข์เพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงปวิชญา  ชูศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนภัส  มุขเงิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงสุรพร  ภาษิตร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงฟ้าพราว  ศิริเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงทอฝัน  พลายแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายคิมพัฒน์  วัฏิสุ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธนกานต์  ลักขีพินิศกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงทิพยาพรณ์  รุ่งรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจทัศน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงจินต์ชมพู  ธรฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงปาจรีย์  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงมนัสวี  นวลละออง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงกนกพร  โกละกะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงอชิรญาพร  จินาสุ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงวชิราภรณ์  จิตราภิรมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงองค์อร  สมรรถานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงนิจวิภา  พรหมศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงชยิกา  เทพชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงธนัญญรัฏฐ์  เทียมแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงพัณณิตา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงณัฏฐากร  นิลอนันต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายพชรพล  เกตุแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายจารุกิตต์  จิตราภิรมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงกฤติมา  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายพรหมรินทร์  นาคพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงธนัตตา  ด้วงทองกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงฐิตากร  ศิริมุสิกะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เงินสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงสุประวีณ์  พงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงพลอยไพลินทร์  จูลิบ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายรามิล  รอดเเก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสลิลทิพย์  สังข์เมฆ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงปุณยนุช  ช่างทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงปัณฑิตา  ธราพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงมนัญชยา  ทองผุด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงณธิดา  พริกบางงอน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงพิณพรรณ  วีรดิษฐกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงภัทรมน  วรรณภพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายคุณากร  จินดาพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สุบรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงณัฐชนก  ราชบุรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงธฤตสวรรณ  กาลดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงพิรตา  โค้วชูวงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายนฤบดี  แก้วอำไพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงประภัสสร  พัฒน์แช่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณัฐวดี  ประจักษ์นิเวศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงสุทธญาณ์  กัลล์ประวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงนัทธกานต์  หีบเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายสพล  ศรีทองกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงนภสร  พันธู์ทองดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายภูมิรพี  ไชยรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วงค์สุพรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงกรชนก  แซ่ตั่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงมณิสรา  ชูณรงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงฐิติชญา  ยังพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายอภิสิทธิ์  เพ็ชรขุ้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  จันทะบุรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กชายกมล  สุขศีรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มุ่งงาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงบัณฑิตา  อรุณส่ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพิชยา  ศรีทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  สุดทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงปิยทัศน์  เจริญสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายพีชวิชญ์  ป้อมแดง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงวิสสุตา  บุญเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงลภัสรดา  ทองสง่า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายนราวิชญ์  ดีแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงปานิสรา  ประชุมรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธิณาปกร  กระจ่างหวัง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงภัครัฏฐ์  พันธมาศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงณัฐพัชร์  โรจนจิรางกูร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงปนัดดา  เพ็งดำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงภัณฑิรา  อนุจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงพีรชยา  อุทัยพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงสุพิศฎา  คุ้มไทย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายสหัสวัช  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายสุพศิน  ตู้บรรเทิง โรงเรียนธิดาแม่พระ 2 (อนุมัติ) ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายศักย์ศรณ์  หวดสวัสดิ์ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กชายอลงกรณ์  ภมร โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายโสภณ  ยังแดง โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงปัณณ์จุฑา  พันธุนาถวิริยกุล โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงปัณณ์นิภา  พันธุนาถวิริยกุล โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายธาวิน  เหล่าประสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กชายสรอรรถ  ชูเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กชายณพงษ์ธร  เจริญลาภ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายศิวกร  รักษ์วงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กชายภูริณัฐ  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายจักรมณฑ์  มากจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายชยานันต์  ชำนาญกิจ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงพรนภัส  สุทธิจำนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กหญิงมณฑริกา  ช่วยจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงอรปภา  กล่ำศรีทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กหญิงณัฐณิชา  พร้าก้อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงออมวรา  กรศิริลักษณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงสุตาภัทร  ขำปราง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงชนากานต์  ศรีบัวทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงณฐิตา  ศรีสมบัติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงกฤตยา  รอดกำเนิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงนรกมล  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนันเผือก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงกวินนาฎ  ปราบปราม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงนลพรรณ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์น้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงชลรัตน์  จักรานนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงสุพิมพ์ชนก  ด้วงดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงขวัญจิรา  เหล็กกล้า โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงโกลัญญา  อักษรทิพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงทัตพิชา  นาคกลัด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงปณิตา  ชุมแสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเชนทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงฐิติกานต์  เชื่องช้าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงนรมน  พิบูลย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงนันท์นภัส  คล้ายศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงธนภรณ์  จิตรโอวาส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงธนิกา  ทองชะอุ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงปวีณ์กร  สายทองอินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงรังศิมา  ศักดา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายพันธกร  เลาหพรชัยพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กชายนภนต์  เลาหะสราญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงณฐมน  กรงไกรจักร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กชายธนกฤต  อุ้ยเอ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กชายภูชานันท์  ฤกษ์อ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงมณฑารัตน์  นพมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันนาคิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงชญาณิศ  บุณยรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1211 เด็กชายปฏิพล  กองมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1212 เด็กหญิงกวินธิดา  หงษ์สท้าน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคบุญช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1214 เด็กหญิงสิฬีณัณฑ์  แก้วเพ็ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กชายปกป้อง  โอนอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงวสุวัชร์  ตรีรินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รัตนวุฒิ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กชายฐนกร  นพรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงรวีญา  จามจุรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงเกวลิน  เพชรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรหมวิเศษ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายปุณณัติ  ฐานะวัฒนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายพุฒิเมธ  คุรุพงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงชนัญชิตา  โฮ้เต้กิ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธัญพิทักษ์ตระกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงกัญญาภัค  นาคบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กชายจตุรภัทร์  อริวสะโร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงปภาวดี  เพชรมีศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงธัญฆพร  แสงมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงปกิตตา  การกรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กชายธนาวุฒิ  วิชัยดิษฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒน์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายกนกพล  เพชรศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กชายณัฐพล  ทองเกื้อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กชายวชิระ  เมฆมีเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายหรรษกร  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กหญิงวรรณภรณ์  รัตนูปกรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงธนิชญา  ศรีเพชรพูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กชายวุฒิภัทร  แซ่หลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงพันธิตา  ปัญญา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปานเหลือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กชายมาตุภูมิ  เสวตร์เวช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กชายธีรภัทร  สอนประสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กชายกรวิชญ์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กหญิงนภษร  ใจงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กหญิงภวิษย์พร  คำนึงคุณากร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กหญิงศศิวิมล  มีสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1250 เด็กชายกษิดิศ  จีนหมั้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงนงพงา  ชมอินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1252 เด็กชายภาคิน  เสี่ยงฉิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองตำลึง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงนภัสสร  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงปิยะธิดา  ไทยทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงสุธารินี  เกตุแป้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงพรปวีณ์  คุ้มกัน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1258 เด็กชายณัฏฐพล  ขุนหลัด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงธาราทิพย์  บัวดำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงลลิตภัทร  บุญเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1261 เด็กชายศิรภพ  จินตวิโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กชายนิธิพันธ์  เสนสิงห์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กชายวีรภัทร  แก้วบัณฑิตย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กชายภัค  แซ่อุ่ย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กชายกนต์ธร  โกละกะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กชายณทัต  ทวีญาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1267 เด็กชายเศรษฐสิริ  เลี่ยนพานิช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1268 เด็กชายนัทธพงศ์  สดุกขำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1269 เด็กชายธรรศ  ทองมาลา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1270 เด็กชายธีรเดช  นะสา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1271 เด็กชายกฤชชลัส  สุขโสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1272 เด็กชายปณวัฒน์  คงธนาไพบูลย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงวรรณพร  จิตต์เหลือ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงภัทรภร  รัตนพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงพิมประภาพร  ก่อบุญขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงณฐกมล  กู้เมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กชายอนุภัทร  ปานบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กชายศิรวิชญ์  เที่ยงธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1280 เด็กหญิงภัคธีมา  กล่อมกลิ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายศักดินนท์  แสงอรุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายบวรภัค  หลักชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายชนานนท์  บุญช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายณัฐภาส  เชาวนการกิจ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายภาสุ  ธรรมนิยม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายศุภณัฐ  คำภาพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ช่วยชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงภัทนิยา  วรรณบวร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงพิมพ์พิชา  ไสยรินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงฐิติชญา  ตลึงจิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงวีรยา  อินทรกำเนิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภักดีพล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงยมลภัทร  ชุมสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์แสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นาคบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงสุภัสสร  ปิ่นแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงภัทรภร  ชิตพิทักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงฐิติยา  หีตหนู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงจิรัชญา  สังข์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงสุทธิดา  ทาระบา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงชนิสรา  แวทไธสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงปทิตตา  เจริญรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงชญานิน  แรกคำนวณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงกฤษณากร  ลิ่มวงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงพิชยา  ศุภมงคลนุกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพิชญ์ กิจวิถี  สงฆ์รักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองคำแท้ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงวริศรา  นทีธร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กชายกันตพัฒน์  ชูนาค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงวรัทยา  นาคประดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ปิ่นเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงปิยธิดา  เดชชัยภูมิ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงแพรทอง  ตรีศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสุทธิกมล  สอนประสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงธัญพร  ปักษธรสันติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงธัญชนก  ทองล่อง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วกอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงอัจฉรินทร์  พนังแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายเจตนิพัทธ์  นวลคล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายณัฐวีร์  ดิษณะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงกวิสรา  ไสยแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองปลอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วพิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายกิตตินันท์  ลอยใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงสุปัญญา  ธรรมนิยม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงพิชญาภา  ศึกเสือ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีมุกข์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงกมลชนก  คำจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงมัณฑนา  แซ่เลี้ยว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงณภัทร  ณ พัทลุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงนริศรา  ศักดิ์รัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงณัฐกมล  เกตุแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงจิรัชยา  โวดทวี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงชวัลญา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายวันปีใหม่  ขนอม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กชายธีรภัทร์  ด่านรุจิกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายวิริทธิ์พล  ล่องสุนทร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงอุษมา  เหมทานนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงชนม์ชนก  ชูสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงพรนภัส  สังวรธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงโยษิตา  ศรีพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงณิชากร  เดี่ยวกี่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงรัตนะ  กรายแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงรัญชิตา  เที่ยงปราณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงพัทธนันท์  ปักเข็ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายจิตติภูมิ  จิตรมุ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงสุธิษา  แก้วสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กชายปิติชา  จะระนอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงจิรัชญา  อภิรักษ์พงไพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงภูริชญา  เมี้ยงติ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงลภัสรดา  ทิวรักษา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายปฏิกรพงศ์  เพิงใหญ่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายปฏิพล  อ้นทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงเบญญาภา  กาญจนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายพงศธร  เทพมาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เครือหงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงนิโลบล  สุระการุณย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงพรนภัส  เตี้ยงตุ้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงนารากร  จันทร์แจ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงปทิตตา  บุหลันพฤกษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงณัฐทาริกา  ชาติรักษา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงมัชชาวีร์  สมฤดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายยศภัทร  พระอัมพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานสอน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กชายจิรัสย์  จิตราภิรมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงศศิธร  อินทร์ทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงกนกกาญจน์  นวลเศษ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายพีรพัฒน์  คำวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงสุวภัทร  บุญชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงศวิตา  ศรีนิล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายกฤตัชญ์  สดับจิตร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงสรัลชนา  จิตสุคนธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงโสภิตา  จิตจำนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายชญานิน  เพชรน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงกรธิดา  คงวุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงวรัชยา  ชุมแก่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุปันตี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงวิมลมาศ  กังวาฬ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายติวานนท์  สมกระษาปณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายกฤษฎา  นาวาทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงพุธศดี  สอนจิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายกฤตินนท์  ริยาพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงนันท์นภัส  วรพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงอัศนีภรณ์  ฮั่นวิริยะนนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ฤกษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กหญิงชนิสรา  อารีราษฎร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายศรุต  ไสยสุคนธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายณัฏฐพัชร  ชุนณวงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงศราวดี  สาครโยธิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงบุญญาดา  แก้วศรีอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรชำนาญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายณัฏฐพล  ชุนณวงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  วาสนาสูง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชัยชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงปริมวดี  แก้วจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทร์โกมุท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงลลิตภัทร  ชุมทับ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงพัชริดา  ตรีสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายชัชพงศ์  สิงคิพร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กชายบัญญวัต  ขวัญเฉื่อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงกรกมล  กลับแดง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงปิตานันท์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงพิชญา  เสนวงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงเบญจมาพร  เสมียนเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญปล้อง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กหญิงศศิธร  ทองปาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กหญิงปฏิมา  บำรุงกิตติคุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กหญิงชนิดา  ยุติธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายณัฐชนน  อ่วมสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงนภมน  ลิ่มระนางกูร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงยมลพร  ชุมสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายลัทธพล  ธรรมภัทรกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายวีรภัทร  ชาญเสนาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายฐาน  แก้วหีต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายสุรจักษ์  บุญมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายธีวรา  ด้วงเพ็ชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายนภเกตน์  ปราบอักษร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายภูดิศ  ห่วงจริง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายเจษฎา  นิลจินดา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายพิทยา  ทองใส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายกันตพงศ์  แก้วเหมือน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงนันทิชา  พุ่มขจร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงปริญญารัตน์  เมษสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงกฤตพร  จารุจารีต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงปพิชญา  ทั่งศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงกัลยกร  ชูทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตรียวง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรกรด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงธัญสุดา  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงพัชรพร  มณีนิล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงเทวิกา  ทองคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงรสริน  นันทะสำราญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงสุพภารัตน์  มีบุญมาก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงเรณุกา  ช่วยชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายตะวัน  เหรียญวิทยากุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  คิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงศุณัฏฐา  สาโรชวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายปุณยวีร์  จิตรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายวีระโชติ  วงษ์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงณัฐณิชา  เซ่งล้ำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงมัณฑนา  มนัสทรงธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงสุวภัทร  สังข์ศรีอินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงนฤมล  นิพิฐสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงญาณิกา  สรรพขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงพัทรวดี  ทองน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงนวนรรฐ  นาคแป้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงพรปวีย์  สุปันตี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงสรวีย์  สรรพคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงชนัญชิดา  หาญทนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงวริศรา  อิสระ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงฐิมาภรณ์  บุญพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงพิมพิศา  ศรีสาคร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชนวรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หมื่นพรหม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงบัณฑิตา  ตรงต่อการ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงศิรประภา  ชาญพล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงภัทรวดี  รวดเร็ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงอรวรา  สุกิจปาณีนิจ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายบัณฑิต  ทิพย์บรรพต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายศิลป์แพทย์  ทิพย์บรรพต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงญาณิศา  วระศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายปัณณธร  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กชายนภสินธุ์  นิลอนันต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กชายจักรวุธ  รุ่งเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กชายวริทธิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายอภิรักษ์  ชูราศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงพรประภา  สิทธิสงคราม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กชายปัณณธร  มณู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายดลภาค  ชมภูห้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายณัฐพล  เดชรักษา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงธัญสินี  วิวรรณศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1483 เด็กหญิงวรนันท์  บัวแย้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พลวิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงลภัสรดา  พัฒนรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงวริศรา  มุขรัษฎา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงวาทินี  พรหมทวด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงธีญาดา  ไทยชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายธณวัฒน์  อินทองปาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายกิตติธัช  วาระเพียง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1491 เด็กหญิงวิภาวดี  บุญส่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1492 เด็กหญิงสุธิดา  จันปี้ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขุมทรัพย์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กชายภูรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขาวสนิท โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 คณิตประถม
1496 เด็กชายภูวภัท  ขจรภัย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงธัญวรัสม์  คงสุทธิ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงสรัลชนา  บัวบาน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงศุลีพร  อินทร์แก้ว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยอดดนตรี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงลานนา  จันทร์สงค์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงศศิมา  คงเจริญ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายหฤษฎ์  มณีโชติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายธนสันต์  ธรรมณรงค์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายไมเคิล  โรบินสัน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กชายณัฐภัทร  พรมมล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กชายทวีศักดิ์  ดีรอด โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงจิณณพัต  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงนฤภร  เชาวะเจริญ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายณัฐวุฒิ  โรยทองคำ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงสุภาวดี  สังข์มัน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายธนดล  สุวพรหม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายรณกฤต  ช่วยพนัง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงศุภิสร  ทองเผือก โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงศิรินาถ  กุมานนท์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1516 เด็กหญิงอรอนงค์  เกิดแป้น โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงบุญยพัฒศรณ์  พันธ์ธร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงคุณิตา  ปานแดง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1519 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทิมบำรุง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1520 เด็กชายสุริโยทัย  อุชุภาพ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1521 เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์  นักฟ้อน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1522 เด็กหญิงชนกชนม์  ยอดดนตรี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1523 เด็กชายจักรพงศ์  ช่วยซ้าย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1524 เด็กหญิงแพรทิพย์  กุลน้อย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1525 เด็กหญิงลักษณารีย์  ศึกเสือ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1526 เด็กชายวรปรัชญ์  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1527 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ  เดชชนะ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1528 เด็กหญิงกฤษติกา  นวนทอง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงดวงกมล  ประมุท โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายณัฐชรินทร์  ทองทรง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงหทัยชนก  ปนสูงเนิน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายชริน  บัวพา โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงณกานต์  ดวงแก้ว โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1534 เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์เพชรกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงณัฐสรณ์  โกละกะ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1536 เด็กชายปวริศร์  เมืองระรื่น โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กหญิงสุทธิดา  ทองสกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1538 เด็กชายกวิน  ยิ้มวิจิตรกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงนันท์ชพร  รักบ้านเพิง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เนตรเจริญ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1542 เด็กชายสิทธินนท์  ตั้งเจริญพัฒนา โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กหญิงอุษาคะเนย์  บุญเลิศ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1544 เด็กชายกวิน  แก้วมณี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1545 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฉิมพานะ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1546 เด็กหญิงณฐกร  พงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1547 เด็กชายติณพัฒน์  จันทระ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1548 เด็กชายนพวินท์  แซ่เฮ้ง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1549 เด็กชายนพวิชญ์  แซ่เฮ้ง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1550 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปฏิบัติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูเมฆ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงธนิวรรณ  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1555 เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงเอญดา  กุลไพจิตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1558 เด็กชายภัทรพล  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงพินท์กานต์  ชาญพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงชลภทร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงพรนัชชา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงทรรณรต  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงธันยวงศ์  บุญแสวง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงณัฐธ์อร  ศิลปพรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แดงก่อเกื้อ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงธณัทอร  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงพรหมพร  บูรพเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงธันยพร  พัศจทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงชุติมา  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1570 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โสมนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1571 เด็กชายนิธิศ  เชาวฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1572 เด็กชายณัฐชนนท์  เหมาะประมาณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1573 เด็กชายพุทธิภัทร  ปานดี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงปัณณลักษณ์  สุทธิรักษาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กชายฉันทณัฏฐ์  คงผ่อง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กชายพิชญุตม์  ชยันฐมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงจาฏุพัจน์  จารุโภคาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1578 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จู่ทิ่น โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1579 เด็กหญิงศุภณัฐฐินีย์  มีเศษ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1580 เด็กชายนครินทร์  ศรีคิรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1581 เด็กชายธัญปราณ  ศรีสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงณัฐวิภา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1583 เด็กชายสิรวิชญ์  อิงควัชรกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา  ศิริสาธิตกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1586 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  คุรุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1587 เด็กชายเจษฎา  น้อยแนม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1588 เด็กชายคณัสนันท์  รอดนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1589 เด็กชายธนวุฒิ  วุฒิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1590 เด็กชายปุญญพัฒน์  ยองใย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1591 เด็กหญิงธมนชนก  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายกันตภน  โสตรโยม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงนันชมน  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายอัครินทร์  เอกเลิศศิริสิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยะกะกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายวรัญชิต  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายนรากรณ์  สงขำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงกุลพัชร  คุ้มตัว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายอาณกร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายณฐเศรษฐ  ฤทธิกัน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แกมกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ผุดมาก โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงเนตรนัดดา  ศรีนวลขาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงประภาดา  อุ่นแท่น โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายชาญพัฒน์  สุขเพชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายปภิณวิช  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายรชฏ  เพ็ชรดำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงวธูสิริ  รักษาเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงภูริชญา  ภู่สัน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงชยารัตน์  ฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงปทัสนันท์  ชนะกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงนฤภร  สรรพคง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงทักษพร  สุธรรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงกานต์ชญา  ธราพร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กชายปัณณธร  คุ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายธนกฤต  หลิมกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายอิลฮัม  คำสีเขียว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงจีรัชญา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายจารุกฤต  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงศุภสุตา  นาคแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงปัทมพร  ปฏิบัติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงพิชชา  ตั้งศิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงสโรชา  แสนยานุสิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ธันยาดิษย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงอลีนา  เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กชายภูมิภัทร  โอทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงยุววีย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายภณธกฤต  กฤษฎานุภาพ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กชายธีรุฒม์  หีตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายอิศร  วัฒนศัพท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายปณธร  คงจร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงภัททิยา  กาละสีรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายทนงศํกดิ์  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายนิติภูมิ  รักชนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เย็นท่าเรือ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กหญิงปวิสรา  ด่านภู่วงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงนันท์นลิน  มรกต โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงไปรยา  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงจิดาภา  เทพพานิช โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงวรัญญา  โลติกร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงบัว  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1646 เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1647 เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศรัตนวิไล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1648 เด็กหญิงอรชพร  คงเพชร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1649 เด็กหญิงกัญญ์สิริ  เนาว์นาน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1650 เด็กชายสิรวิชญ์ บุญเลี้ยง  เต็มบุญเกียรติ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายไวศ์  วงศ์ทวีทอง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 นายอรรถพล  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนดารุสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1653 นายมูอัซซิล  หมานระเด็น โรงเรียนดารุสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1654 นายธีรธร  มูงัน โรงเรียนดารุสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1655 นายรพีภัทร  ทรงเลิศ โรงเรียนดารุสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1656 นายริสกี  ยีวา โรงเรียนดารุสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1657 นายฟุรกรณ์  กล่อมเสนาะ โรงเรียนดารุสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1658 นายกฤษฎา  กูเด็ง โรงเรียนดารุสลามวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1659 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงปาน โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1660 เด็กชายวีรณัฐ  เย็นรักษา โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1661 เด็กหญิงฐิติยา  จีนคง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1662 เด็กหญิงสโรชา  ใจเพชร โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1663 เด็กชายระวิโรจน์  อรุณจินดา โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1664 เด็กหญิงธนภรณ์  เกิดเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1665 เด็กชายพันธกานต์  รู้แจ้ง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1666 เด็กหญิงกรกนก  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1667 เด็กชายจิรเมธ  ด้วงดี โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1668 เด็กหญิงแพรวา  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1669 เด็กหญิงอรกมล  คงทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1670 เด็กชายธีรภาพ  ยวนเกิด โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1671 เด็กหญิงธานีรัตน์  ถนิมกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1672 เด็กหญิงชนัญชิดา  กรดแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1673 เด็กชายสันติกานต์  ปานจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1674 เด็กชายธนกฤษต  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1675 เด็กชายรชต  นิยะกิจ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1676 เด็กชายธีระภัทร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1677 เด็กหญิงฐิติวัลย์  เถยศิริ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1678 เด็กหญิงนภกมล  สุดสงค์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1679 เด็กหญิงกนกสิริ  เธียรโชติ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1680 เด็กชายอภิศักดิ์  เพชรเศษ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1681 เด็กหญิงจิตติมา  เปียสกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1682 เด็กหญิงจุฑามาศ  เปียสกุล โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1683 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1684 เด็กชายนิธิกร  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.5 คณิตประถม
1685 เด็กหญิงชนินันท์  เซ่งแก่น โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1686 เด็กหญิงจิรัชญา  ดามุก โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.5 คณิตประถม
1687 เด็กชายรชต  โรยรอด โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายอภิเชษฐ์  เอียดใส โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แข่งขัน โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1690 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แป้งอ่อน โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1691 เด็กชายพีรวัส  สุพรรณรังษีศิริ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1692 เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่อนน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1693 เด็กหญิงนีลนารา  สมฟู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1694 เด็กชายสุภเวช  อดิเทพสถิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1695 เด็กชายปาณัสม์  ดำศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1696 เด็กชายธีรวีร์  จิรภาคย์พงศภัค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1697 เด็กหญิงมัณดาวี  บินประธาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม