รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์พันตรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจุฑามาศ  เล้าประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายทักษ์ดนัย  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายชนาธิป  ศรีพวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายปฏิวัติ  วรอรุณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายเดชภพ  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายอิทธิกร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอรณิชา  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงชญาดา  ชิรปัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงกฤติยาณี  ประถมทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสาธิตา  เจริญเกตุ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชญานี  พลายเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกรกมล  คุณโน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คล้ายนาค โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพรพญา  ปั้นน่วม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปัณณพร  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายพัสกร  ฟุ้งดนตรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปภิตตา  วิชนะโภชน์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายชินพัฒน์  ไข่กลิ่น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงกมลชนก  ไมตรีเวช โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายวรเมธ  จันทร์วิลัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายณัฐนันท์  อินทพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายธีรเมธ  เร่งพัฒนา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายพฤฒ  อ่อนสะอาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายเจษฎา  การภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายศตรายุทธ  สัจจะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายคณิน  คชคง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายเตชิต  ธนสารวรเดช โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายรัชชานนท์  ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จรบรรฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงบุญญิสา  งามพริ้ง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายอาทิตย์  ประทีปพรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวราลี  เจริญกาลัญญูตา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชาลินี  เครือวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงภัทรศยา  พุฒจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพรปวีณ์  อิงคะวะระ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวรณัน  ติดยง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอินทุอร  พึ่งบุญ ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงวรัญญา  โชคบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงจิรัชญา  พิมพ์สมาน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุธิดา  สาริยาชีวะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงอภิชญา  หลักลอย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงน้ำทิพย์  พุดตาล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงอโรชา  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนลินทิพย์  อิงควระ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณัฐนันท์  อินทนะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงชาลิสา  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายภูตะวัน  ชาวม่วงขวัญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายอนุพงษ์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกนกรัตน์  ยังเต็ม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงยลรดี  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงนีรยา  บัวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายนวพรรษ  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจิตตินันท์  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนภัสสร  กิ่งจำปา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายยศกร  สังเกตุกิจ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายจเด็จ  เพชรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีละวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงธีรตา  พุ่มสิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปราณปรียา  อาระหัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายธีระเทพ  ราชวิชิต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  หอมรส โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กชายณัฏฐนัทธ์  จันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายธันวา  กลั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กชายเทพพิทักษ์  อภิมงคลศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจิรดี  บัวผัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายปฏิภาณ  เริ่มศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพัชราพร  โพธิ์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประทีป โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีพวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายกันตพัฒน์  ชัยรัตน์เมธี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กชายเจนภพ  จีนสุกแสง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพัชรากร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทราพร  จิรัตกิติกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงนิกัลยา  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงขวัญชนก  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสิริพร  แก่นลา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงภัทรวดี  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงเจนจิรา  อินทนะ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอารีรัตน์  ม้าทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงณัฐพร  สร้างนา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอริสา  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงวรสิริ  พานิชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงชาลิสา  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายพงศกร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงศุภิสรา  สุปัญญานุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤศธัช  เปรมทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายอดิรุจ  ชูทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสิริภา  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงอรกานต์  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงณัชชา  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสิทธินนท์  สุขศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปิยศาสตร์  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กชายชนะโชติ  ชูเชิดธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายธีธัช  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายศุภณัฐ  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงชญานิศ  หมื่นบำรุง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงณัฏฐพร  ไผ่ล้อม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงชลชินี  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองจิตร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงละอองดาว  เพ็ชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายวันเฉลิม  ปล้องบุญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีเดช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายชนภัช  โชติภัทร์กุล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงยุพารัตน์  นาคเสน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เจนทุมา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงเบญญทิพย์  เต็มหน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนาโนร์  ศรีทองสุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสุพรรษา  ฟุ้งเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศศิธร  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงแพรวา  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อิทธิประเวศน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายเทวัญ  ขวัญงาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายนพกร  เพ็งสวย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงแพรวา  งามเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงสมิตานันท์  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงมินนี  โหล่ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงสิริกร  สำนองคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงธัญชนก  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงพิชญาพร  ปานอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงฟ้าใส  อยู่วงษ์อั๋น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรพิมล  รัศมี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงหิรัญญิกา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชิษณุพงษ์  รัตนวรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงชณิสรา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิชญาภา  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายนรภัค  พลพุ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงลดามณี  จันทร์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงจิตสุภา  ยิ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนภัทร  บุญภูงา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพัฒนพงษ์  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนฎา  จำเนียรสุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนิตาภา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชนิสรา  เจาตระกูล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงนิธิกาญจน์  เทพมณี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปภาวิชญ์  สกุลบดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายต้องชนะ  ชมมี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงเขมินทรา  หอมยามเย็น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงนภัสสร  ขจรศักดิ์ว่องไว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เฮงตระกูล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายศิวัช  สถาปกาญพงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายเอกพัชร์  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงลลิดา  มังคุด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุทธินันท์  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสุนิสา  ธูปแจ้ง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงสุวิชาดา  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนิชา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกัลญา  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายชวนากร  กลิ่นเกษร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายพงษ์ทวัฒน์  หมื่นสิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงเนตรพร  ปาสีเหล็ก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายธีรภัทร์  บานเย็น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงมัลวิกา  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชนัญธิดา  ใจลังกา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกัณฐ์ลดา  เรือนแป้น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกรกช  พุ่มจำปา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศิริปัญญา  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอิงควัช  รายะรุจิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วศรีงาม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงศิวพร  สุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายวรัญญู  ทองสา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฉายอรุณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายอนุพงศ์  ร่มโพธิ์ชี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายนาธาน  สะราคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธมลวรรณ  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงเจนจิรา  เฉยดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ทวีวัฒนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงผริตา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกมลชนก  เอี่ยมแฟง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงสุนิชา  กลิ่นรส โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงผริดา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงปิยากร  ปิยคุณากร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายณัฐภัทร  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูผา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงนนทวรรณ  จิ๋วเจ็ก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงปภาพินท์  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงเขมิกา  เกษมไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายรุ่งฤทธิ์  พิพิธพัฒนากร โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงภัทรวดี  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงปรียาภา  ปั้นดี โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพชรวริศษ์  ธูปแจ้ง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธัญสุดา  น้ำชม โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงดวงพร  ปรึกษา โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ลีลาศ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงศุภิสรา  วงษ์ศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวนัชพร  วงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนารีรัตน์  สุวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงพิชชาภา  พูลเพียร โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์วานิชย์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กชายศตพล  เกิดสมนึก โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงน้ำมนต์  เวทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์  อุทัศน์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายกิตติพัทธ์  เปรมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายนทีธาร  คุณบำรุง โรงเรียนบ้านทับละคร 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายธนพล  มะหิงษา โรงเรียนบ้านทับละคร 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายธนากร  เปรมปรีดิ์ โรงเรียนบ้านทับละคร 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ธัญญเจริญ โรงเรียนบ้านทับละคร 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอภิสรา  บุณยะไวโรจน์ โรงเรียนบ้านทับละคร 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายชินวัตร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านทับละคร 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายภูผา  ครคง โรงเรียนบ้านทับละคร 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายธนพนธ์  ศรีโนนยาง โรงเรียนบ้านทับละคร 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสุภัสสร  จันทรอิน โรงเรียนบ้านทับละคร 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงชลลดา  เกิดแก้ว โรงเรียนวัดวังกุลา 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ด้วงปาน โรงเรียนวัดวังกุลา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงรสริน  ชูทอง โรงเรียนวัดวังกุลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวิศรุต  ฆ้องเสนาะ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายพชรพงศ์  เวชวิฐาน โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายภาวิช  ยาสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงชนกนาถ  ตนะทิพย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายธนวิชญ์  สว่างศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงนันทิกานต์  เวทยานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณภัสชญา  ชัยศิริธนจินดา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธนพล  พลอยสุกใส โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองนิล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงพัชรพรรณ  นุชยะบุตร โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม