รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพงศ์ปณต  ชูดหอม โรงเรียนอนุบาลเตือนจิตร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงญาดา  ผิวขำทองดี โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายสุรดิษ  รัศมี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวิภาวี  รุ่งวารินทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงสุทธิดา  ไร่วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอัฐชัย  ปักษี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐนิช  รูปสม โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงตวงทิพย์  สังเวียน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวันวาห์  พิพัฒน์กุลชัย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวาสนา  ศรีเนลอย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอัจฉรา  พันธุ์มาตร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงภัทรจิรา  ภูมิอาวาส โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงกาญจนา  พึ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงรพีภัทร  ทรงศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงกนกมณี  เพ็งคล้าย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายณฐวัฒน์  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงธิญาดา  พานทอง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พันธุ์มาตร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญวิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงวรรณวิภา  คำเวบุญ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายอัครพงศ์  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพิชญาภา  หงวนตัด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายรุจรวิศร์  สุขสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงกฤตชญา  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงศศิกานต์  ตู้แก้ว โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงบัณฑิตา  เพ็ชรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายกฤษฎา  ชนสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงจีรนันท์  สามงามน้อย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐชยา  กานตะวร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงปัญจรีก์  เหมเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูมก โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปภาวดี  นาเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงตองนวล  ช่างคง โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายวรัชญ์  สุดยอด โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายพงศ์ธวัช  ปทุมสูตร โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจิรัชยา  ผ่องคณะ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายกนก  เกาะโพธิ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายธีริทธิ์  โรจนาเมธ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงสุวรรณี  พลเวียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายปณิธาน  วราเอกศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม