รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ยนต์อยู่ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภูธฤทธิ์  เนตรอรุณ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์  ปุณยพัฒน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณฐภัทร  ลาภธีรวุฒิ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายธนกร  โสภาศรีพันธ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายนพอนนต์  พินิจพานิชย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายทินภัทร  ศรีวิชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายพงศพล  พันธุ์พฤกษชาติ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อนุสรานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงดุจไหมทอง  นลวชัย โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายจารุกานต์  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายเตชภัทร  พัวประเสริฐ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ 2 (อนุมัติ) ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  แพมาก โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงพิมลภา  ทองมา โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงจิราภัทร  ปานคง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
18 เด็กชายพรภวิษย์  ทวีสิงห์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงจารุศิริ  กิจจารุวงษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงณัฐชยา  วรศิลป์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงชเลรัศมิ์  ชาครีย์รัตน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงศจี  สุพรรณธนพงษ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงณัชชา  เครือใจวัง โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงพัทธ์สิริ  ตั้งสะสม โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงรุจิราภา  อรุโณทัย โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณธษา  สังวาลเดช โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชลิตา  อ่ำประไพ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพัชร์อริญ  นาคะประเสริฐ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงจิณณภัทร  เคหสว่างวงศ์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงอลินสิตา  เพ็งสินพงศา โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงพรรณพชร  ศรีกุลยนันทน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายตรัยคุณ  วัฒนการุณ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายพิษณุ  ปานสะอาด โรงเรียนศุภลักษณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงอินทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มูลจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายเรวัต  พุ่มมั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พึ่งพงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายสรัณกร  พวงดอกไม้ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธีมาพร  วาจาขำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายชุติพงษ์  แนบวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายจิรภัทร  จิรวาณิชกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพชรพร  เอี่ยมกลิ่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงลภัสรดา  บุุญเชื้อ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายณัชพล  ศรีนวล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญผล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มณีสุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงปุญญิศา  อนุช โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุพรรณษา  นาเมือง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วเจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงภัทรจิรา  พวงดอกไม้ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภัทรวดี  โพธิ์เตียน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจอมขวัญ  บุญแย้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายศิวกร  หอมระรื่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัชชา  พิมใจใส โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสิรินธา  สาริกา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายชยพล  เชาวนสกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงทักษพร  ศรีใสดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายอธิธัช  รุญเจริญวัฒนะ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงปุณยนุช  ดำรงรัตน์นุวงศ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงส้มจีน  แสงสำลี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายพฤกษ์ตะวัน  ชาวบางงาม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงรัตติกาล  ขอพึ่ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงนันท์นภัส  โสฬศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงศิรภัสสร  ประทุมทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายสรวิชญ์  นันทปิยะวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงอัญชิสา  จันทรวิเศษ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายอธิติ  รุญเจริญวัฒนะ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงทัตพิชา  อมรเศรษฐชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวิเชียร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงณิชาภัทร  สาทิพย์จันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงกัญจน์ณัฎฐ์  จงสุขไกล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงธนัชพร  ทองพิกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอัยยาวีร์  นิลเปลี่ยม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายไชยวัฒน์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายฐานปวัฒน์  เกินสกุล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐญา  ริตจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายเอกรินทร์  บุญยงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กูดอั้ว โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายคุณาณัฏฐ์  เจริญสุข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงวรรณพร  การบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายวรัญญู  โพธิ์รัง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงศรัณยา  ศรีโปฎก โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ประสาท โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสุทธิดา  ปลีคงธุ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงอัฐภิญญา  โภคัง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายกัปตันเฉลิม  วีระนพนันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายก้องภพ  ปัญจอานนท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงธีนิดา  ลีนานุวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสวรส  ลิขิตเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนารีรัตน์  พลายจั่น โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงจรัณญา  กัลยาณพจน์พร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกนิกนันท์  หลวงพันเทา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัทกาญจน์  คนทน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายสรยุทธ  ล้อมวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายเนติธร  ศรีวิเชียร โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธีรนันท์  เกิดสมนึก โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงมานิตา  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายชญาพงศ์  อู่สุวรรณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงธัญรัตน์  วงศ์ศรีเผือก โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงบุญสิตา  บาเปีย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนันทวดี  ลาภปัญญา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายชนาธิป  บุญพิพัฒน์พณิชย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายฬียาพล  สังข์ผาด โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอติเทพ  ขาวเนย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายปุณพล  บุญมา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายคณิศร  ฤทาสว่างวงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพุทธิดา  มหาพราหมณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนันทวัฒน์  โรจนพันธุ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงศิรภัสสร  จิตพิทักษ์ธรรม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธนัชพร  พึ่งสังวรณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงทิพยดา  น่วมศรีนวล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายถิรวุฒิ  แก้วหอมคำ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาคทับที โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวริษฐา  วัฒนดิเรก โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุภาณี  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกานติมา  จาวสุวรรณวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชัชชา  เภาเสน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายสิทธิพงศ์  ขันธหงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายณัฐภัทร  แป้นทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายจิราเมธ  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพีรพัฒน์  ขุมทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายพชรวุฒิสัณฑ์  บุญช่วย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวรรณวิภา  เอี่ยมน้อย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงวิสุปิยา  เภาเสน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพลอยปภัส  บุณยพัชรินทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงขวัญชนก  ชาวอบทม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอรพรรณ  งามสุด โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงนริศรา  จอบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงนิธิศา  อุ่นอารมณ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงศุภรพิชญ์  ครองบุญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทรัพย์ศิริพันธ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปณาลี  มะลินิล โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายกิตติพงศ์  นิระภัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจรัชยา  เพ็งแข โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงประภัสสร  สุขเกษม โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธัญวุฒิ  พุทธโอวาท โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีธุระวานิช โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงสุชานรี  มาปู่ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธิญดา  ศรีบุญเพ็ง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธีรภัทร  สุนทรวิภาค โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปานชนก  ปรีชาวิทย์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายณฐพัฒน์  พันสี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสิรีชา  เวียงชัย โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ไทยวงษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงทิวาพร  ตันสุวรรณศิริ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงจรรยพร  แก้วมะณี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปานชา โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงอริสา  แก้วพานทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงฐิฏาวรรณ  นันทรักษ์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงลักษิกา  แก้วปานกัน โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงดารินทร์  ศาลากิจ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธนพนธ์  หันสังข์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนิพาดา  อ้นรักดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสมบุญ  วงศ์เจริญ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงวรัทยา  ชุติธรรมานันท์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงอสิรีย์  แสงสว่าง โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทวีสิงห์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิภาอัณณ์  ช่างดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายนพดล  เกิดสมนึก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายนิธิวัสส์  สุภกิจจานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายสิริภูมิ  สุขขำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพรศิริ  สดบัวงาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธนิสา  เพ็ญสุต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงศลิชา  อึ้งเจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปริม  กระแจะเจิม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายสรนรินทร์  ทิมชล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงสวิตตา  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายชนาธิป  เรือนใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายชรินทร์  บุญศรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายธงชัย  คล้ายฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายภานุพันธ์  หอมเย็นใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายธนาธิป  มั่นคงดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายศรุต  นครารมย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายชิษณุชา  ร่วมชาติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงรติรส  จงสุขไกล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงศศิธร  ราชสีห์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชิดชนก  มีสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงศศิกานตร์  พวงพิกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงปณิตา  ตั้งจักรวรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญแต้ม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงกัญญ์นิษฐา  พงษ์พิละ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงศิรดา  จาดทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงสุภัสสรา  ตู้พิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงชิดตะวัน  เพ็งอ้น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงวนิสรา  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายทรงพล  เสือนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงสิริวรรณ  อึ้งเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงธันยพร  ปัทมเมธิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงรุจรียา  อ่วยสุข โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายณชพล  สุวินทรากร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงชลฑร  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายวีรกร  ประจงการ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงปณิอาภา  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกตุชะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายศุภกร  ลาภเจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงธนัชพร  คงเปีย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายภูริ  มาลัยเล็ก โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายปฏิภาณ  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงศิริอาภา  มั่นคงดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงมนัสวีร์  วราเอกศิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงกานต์ณพิชญ์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงอณัชชา  สังขพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายพงษ์ณภัช  อารยางกูร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายกฤษระวี  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายรพีภัทร  เอี่ยมส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงนภัสวรินทร์  ตั้งทวีรัศม์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงธัญญพร  สำเนียงดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  สังข์วรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตัตติเสถียรชัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ้มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฐวรา  พลมั่น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงวรรนิษา  วงษ์ประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปานกลับ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงวริศา  ปานมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้อยพันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กชายธนดล  สุดจะหา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายอนุพงศ์  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายธิติวัจน์  คูณพงษ์กิจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงสิระภัสสร  ภักดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงพรรณทิภา  พันธ์ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงศุทธินี  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงญาดา  ภมรพล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนภาภัช  เทียนทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูบดี  แช่มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายจิรกร  พันธุ์พฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอัษฎาพร  พลเดช โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงนันนภัส  พุทธิวัย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธัญชนก  ครื้นน้ำใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธัญชนก  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชฎาภรณ์  ยอดอานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงศุภสุตา  อุ่นอิน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกุลธิดา  อำพันทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายภัทรพล  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรณกร  จาตุพรธรรม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุพนิต  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพอเพียง  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอรนิภา  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงศุภากร  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายภาณุวิชญ์  ย่อมมี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐณิชา  พลอยสุขใส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัฐดน  ขาววิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายพสุวัชร์  แก้วปาน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงอาภัสระ  รุ่งเรืองแก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงลิลิตภัทร  เพชรอุด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงศุภาสิริ  แสงสง่า โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายสรวัชร์  ศรีสุพรรณถาวร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชญานันท์  อยู่ระหัส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงวรรณวิภา  พลับเพลิง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายนพวิทย์  เพ็งอ้น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวรวลัญช์  เทพรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพรพิมล  สุขแสง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสุภัทร์ทิยา  ตันสิริภัทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายจิณานนท์  เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรสธร  กุนานาค โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายณัฐพัชร  กรรไกร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายพีรพัฒน์  เหมหงษา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนิศากร  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกุลณิฐ  แหงมดี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจิรประภา  มาลาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปาทิตตา  สระทองห้อย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงพนิดา  มาตวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายภูวเดช  ร่มพฤกษา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงบุญสิริ  ท้วมลี้ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงอติกานต์  จงประดิษบ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพณิชพนธ์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรติกานต์  สามทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงจุฬารักษ์  เรืองวรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกัลย์ฐิตา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเบญญาภา  ครองสวัสดิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณฐภรรท  คล้ายสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปูทอง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เรียงชนะวัชน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงจิดาภา  หาวิรส โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพรพิพัฒน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายจิรภัทร  เสถียรถาวร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพรพิมล  อินโต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนกกานต์  ทรัพย์วิเชียร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงศุภิสรา  โกลากุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพิชญาภา  แช่มวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงวรินทร  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภูรินทร์  หรุ่มเรืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายไอราวัตต์  รัตนธนาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกรวรรณ  ราชคฤห์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชญาภา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพาขวัญ  พ่วงชิงงาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  คล่องใจ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ประกอบ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ดีบุกคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกฤตวรรณ  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ระตะอาภร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายชานนท์  สรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายณัฐพัชร์  ธีระวงศ์ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายวสุพล  บุญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกิตติพงษ์  อินรอดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอัญรินทร์  นราประวัติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชลพรรณ  ตันสรานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอัฑชณิกานต์  ชำนาญพั้ว โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายพิชญ์  คุ้มพร โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวริศรา  วิบูลย์ชาติ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงโยษิตา  สิริรุจิรวัทน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศุภณัฐ  บัวแตง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงนาตาชา  ดาอี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุชญา  ทองเนื้อแปด โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงธัญญ์รวี  บุญเจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงสิตานัน  วิเชียรศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัฐท์สินี  สกุลทราวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกานติมา  ชาวกำแพง โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฐภาคย์  สงวนสิทธื์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชลธิชา  หมุดหมั้น โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงศุภรดา  ภัทรเสน โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกนกรดา  แหวนทองคำ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงชนัณญา  พัฒผล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอชิรญา  ต้นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกมลชนก  อัปมะเย โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวราลี  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงภัคพร  เวทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กชายภูธนดล  หงษ์โต โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศาศวัตรา  ศรีเหรา โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงเณศรา  ธิกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายทศพร  แตงระย้า โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงนงนภัส  หงษ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสิริวิมล  ก่ำบุญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงวาศิณี  เจริญผล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงณัชชา  แปลงทอง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงวรรณประภา  ช้างชาวนา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 2 (อนุมัติ) ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงกรรณทญาพร  สายเพชร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงวรรณิดา  เทพสถิตย์ศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงสุนิสา  ใจแสน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ลาภะสัมปัน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศิริกัญญา  เกตุศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงอัญชิตา  แย้มวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงปาณิศา  แก้ววิชิต โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กหญิงอาภรณ์  รุ่งราตรี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กหญิงชนันญา  พงษ์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายตรีเพชร  สมน้อย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงชนกนันท์  สุขวงศ์จันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กชายณภูรี  ป่าศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงขวัญข้าว  โสดา โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอทิตา  พูลทะวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอารยา  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงจุฑารัตน์  มากสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายชญานนท์  โหมแพง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงบุญญธิดา  คุณตะโนด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงอมรรัตน์  ช้างนิ่ม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1 ป.6 คณิตประถม