รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายออมสิน  เมฆลอย โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐฐินันท์  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายวิวัฒน์  มีเหลือง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กชายพงศ์พิพัฎ  โชคเอกพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายพัชรพล  เทพา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายศรนรินทร์  จันทร์ละมูล โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายพรพินิต  ทิบชัย โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายศุภวิชญ์  กาญชนะ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายพงศ์เทพ  สุริยะโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงอรวี  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงปัฐพร  วีระไวทยะ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงธารารัตน์  อัศวะภูมิ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกิตติยา  แหลมหลัก โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงวิไลวรรณ  เศษจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงณัฐนรี  หาบหาม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงดาวมณี  แซ่ฟาน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงปรินดา  ครุฑอ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงกมลนิตย์  สวนแสน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงแพรววรรณา  ทองคำนุช โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงเกวลิน  บุตรงาม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จงรัก โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุวิชาดา  พิมพา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธารทิพย์  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงอรณิชา  เที่ยงเต็ม โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธัญชนก  เจริญสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงสุพรรษา  เอมโอด โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีอบมา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทวะ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงวรรณิษา  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัฐาวีรนุช  คมวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงรัดเกล้า  คุ้มไพรี โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงปิติญา  เตี้ยมชุมพล โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายศุภากร  สุวรรละโพลง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงวรัญญา  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายศิรารุจ  จาดแดง โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายธีรวุฒิ  สุเทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพศิน  คีรีทศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายอชิตพล  ยาน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายธนบูรณ์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายสันต์ทศน์  นาคสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงภัสนันท์  นามกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรรณิษา  จิรเสรีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยาน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุภาวดี  มักไคร้ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุพิชชา  ใหญ่รัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายพชรพล  ครองราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนวพรรษ  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายกรวินท์  รินสา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายธนภัทร์  หล่อหลอม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายศุภสัณฑ์  น้อยคง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฎฐนิช  เหรา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายพลกฤต  เคลือบแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกิดผล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงธนัญชรินธรณ์  เมืองมูล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงขวัญชนก  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงเบญจพร  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธีรวัฒน์  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายธารธนา  นาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายลายคราม  เพชรเมืองทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงนลินทิพย์  ญาณปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธนกฤต  อินทร์ปาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพรปวีณ์  นนท์คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  กระแซง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงธิดารัตน์  ขยา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงเศวตพรรณ  ชยสรรพสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธีรพร  ทิตย์ออริตา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงมณียา  ขันโท โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายธีรวัฒน์  สุเทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐพงษ์  ตรองบุญมี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพรหมพร  ขีดขั้น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงวรดา  ก้านเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเกษศรินทร์  นามกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอัจฉรา  จ่างเทียน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงสิรภัทร  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงพิรดา  กระดิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงทัศนวรรณ  ชัยชลอ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายพรต  รุ่งรัฐแพทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายเสฏฐพงศ์  ทุนมาก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอรพรรณ  จ่างเทียน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกฤษณา  ตุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวรัญญา  หลักฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนพัฒน์  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอรนภา  ทำนาย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กชายรัชชานนท์  ศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายรัชชานนท์  ทรัพย์อุดม โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายรพีภัทร  สาระศาลิน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายภิทักษ์  แหลมหลัก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงกัญชนก  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวิลาสินี  แผลงศร โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงภัทรลภา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกชกร  ชัดเจน โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงพลชา  สายบัวต่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายจักริน  ขาวดี โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงภรภัทร  มีรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงลานบุญแท้  ธรรมรัง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงเบญญาภา  ยังนา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปวิชญา  วงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงภัทราภา  สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงบุษบง  สกุลเหมาะ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายจิราวัฒน์  จักรทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายนิรวัชร์  ภูมิลำเนา โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายมธุกร  จ้อยกลิ่น โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายณภัทร  แควน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายสุทธิกานต์  เหวจะบก โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงอารียา  ลบขำ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงณฐพร  ใยไม้ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธนาธิป  วงค์จ๋อย โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงญาณิศา  บุญทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ทัสสกุลพนิช โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายพสิษฐ์  ทองภรไพโรจน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพพาหา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพัชรา  จันทร์สองศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายพิตตินันท์  ใจเที่ยง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายพงศกร  วงศ์โดยหวัง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายชญานนท์  ขอบทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอรณิช  สุขเพ็ญ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายนิธิกร  ผิวแเดง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงชุติมณฑน์  จีระพรต โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงปสิตา  บุตรดี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุพิชยา  แสนวัง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายภากร  พึ่งพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชนัญญา  ปกจั่น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายธนเดช  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวิชญาพร  สุวรรณชื่น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายศุภกร  ถาวร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงดุษฎีรัตน์  ศรีปา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงสุภาพร  มีทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปทิตตา  ลิ้มปัญญาเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธันยวีร์  ท้าวบุญยืน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจิตราภัค  จิตรธร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐพร  ภูแสงคำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนลินทิพย์  โพธิ์งาม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายรัชต์ธิวัชร์  จันตาวงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีปา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงชญาภา  บุญญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงเมทินี  พุ่มศิโร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชุติมา  ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายกฤศกร  สุทธิวุฒิชัย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศศิวิมล  ศุทธกิจไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายปรเมศวร์  จองป้อ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายนิรวิทธ์  อรุณวิง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายทวีพร  ตั้งสกุลวัฒนา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงธนัชชา  คชพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฐชยา  แดงอาษา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายศุภฉัตร  ใจกาวิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายชินพัฒน์  ยันต์วิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงนวพร  ตองกลิ่น โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงตีรณา  พุ่มพวง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงภัทรสุดา  อัมพวันต์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงนภัสสร  คงทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปั้นทิม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงพีรณัฐ  ใคร่กระโทก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงมนัญชยา  โชติช่วง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเบญจพร  ตรีเหรา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงขวัญสกุล  ไชยโย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กชายภูมิรพี  บรรจบ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กชายคุณานนต์  ทองศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายรัฐภูมิ  ผันผาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธีราพร  ปัญญาแวว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงหงส์สลิล  เกี่ยวพันธ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มั่งคั่ง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงธนพร  ธรรมขันคำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศรุุตา  สอนธรรม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงรินรดา  ธีรวรกุล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงนิชานันท์  กันทา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ฟังเสนาะ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธมนวรรณ  สุวรรณโฉม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสาริศา  พากเพียร โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายวีรภัทร  วังคะออม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงประภาพร  เสนกระจาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวรรณยุพา  ทะนะแก้ว โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเบญญาพร  อัคชาติ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายภรัณยู  อยู่ทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายรวี  สุรชุติกาล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงวิสสุตา  พูลเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชลทิชา  จันทร์เนย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธนภู  พินิจเจริญผล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนภูมิ  พินิจเจริญผล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฐชยา  ซอกผา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงณิชชยา  เกษรพรหม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐวิภา  เกษรพรหม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เชาว์ปรีชา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงมณีณัฏฐ์  วรรธนาศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงธนพร  ผันผาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงพิมญาดา  ขวัญคำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศุภนิดา  ทองรัตน์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนันทัชพร  ทองช่วง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฐนรี  มั่นหมาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงพิสชา  บัวแสงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุสิริ  แกมเงิน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงนันท์นภัส  เมฆชะอุ้ม โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงชลธิชา  ขอบทอง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิรภัทร  ไพศาลภัทรินทร์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชุตินันท์  ชูเชิด โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายนนธวิชญ์  เขียวสด โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงภัทราพร  นิรชล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กชายทีปกร  กันทะชุมภุ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายพีระพัตร์  เจ้ยชูผล โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายชิษณุพงศ์  พยัคฆ์วงศ์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนิรดา  คำปวนสาย โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศรุตา  นุพิศรี โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงบัวพรรณษา  อิ่นคำ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ดี โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายธีรพันธ์  พระวิเศษ โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กหญิงมัชฌิมา  โพนาแก โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงวรรณศิริ  โอภาส โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปาริชาด  กระแสโท โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น