รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนกสุดา  เปรมอ้น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปนัดดาภรณ์  หมอกมืด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐวรา  ภาวจันทึก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายเจตนพล  จ้อยแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอภิขญา  รักถึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หงษ์ยนต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงรัชนก  ศรีคล้าย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เสือกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงอรรจนา  กอก็ศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงรุจรวี  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายทรงพล  พรมตรุษ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภูริชญา  ถาปาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกฤตพร  ทับใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงญาชิตา  วรากรเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอรรถวิศญ์  รอดวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายธีรนาถ  อ่ำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปนัดดา  จิ๋วพรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกิตติพศ  พรรณคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงสำราญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐพงษ์  นรินโท โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกรวรรณ  จ๊อกถึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพรปวีณ์  อินทร์ป้อม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณิชาภัทร  ตั้งถิ่นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงศศิสุกัญชณา  มลิลา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายนิพนธ์  แก้วกำแพง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีบัว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายภคพงศ์  นกเพชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายวสุพิชย์  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงเกษสราพร  ยอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายภควัฒน์  ทองเอ็ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธนัชชา  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเบญจพร  จีนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสินีมาต  ประเจิดสกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกุลรัตน์  วัฒนวาณิชกิจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยิ้มเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปพิชญา  แพรหม่อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายวงศธร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอมรรธรรมสิริ  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงณภัทร  ตั้งกรณ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายวุฒิพร  สุทธิประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายภูวดิท  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงชลธิชา  สกุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ใยดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายยศกร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยโย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พลับพลาสี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงเขมนิจ  ทิพย์สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงจิรภิญญา  สายคำอิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฐนันทน์  เตชะสืบ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนวภัทร  อ่ำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายพรหมธร  ทองแท่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สามัคคี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายกันตธีร์  ยิ้มยวน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกันตา  อิงศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายเตชินท์  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  อินอยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายเจษฎา  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐภัทร  คล้ายพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงนิชา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฎฐากร  อ้นป้อม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายนิลพัฒน์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เนียมสำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกรวรรณ  อิงศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองเอ็ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วแดง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงญาดา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายณฐพร  ไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายธีธัช  ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงกชนันท์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เพ็งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐพล  ใจตา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายพชรภัทร  กานำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายปณิธาน  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายอัฏฐภูมิ  เผือกสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายณภัทร  ปัญญากร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายอรรถพร  ก้าวสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองงาม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายพัชรพล  สังข์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายอัครวินท์  ชัยวรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงปรกมล  ยอดนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสโรชินี  เอี่ยมสุรนันท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายดีแลน  ริชาร์ด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายณธีโชติ  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงจิดาภา  อยู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฐภัทร  นำทรัพย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบุญยาพร  นันธิใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงปริสา  หาญอุไรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ลัยกิจมงคล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงเนตรลดา  พงษ์ปรีชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงหยกผกา  บวบหอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เตชะสืบ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงฉัตรวรี  พรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายอชิรวิชญ์  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายปิยะพล  เหล่ากิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายกิตติพัฒน์  ยิ้มปิ้น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายจิรภัทร  วัชรขจร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชุ่มจิตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายภาณุวัฒน์  สอนทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายธนวินท์  สายวงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสุประวัณ์  ทรดิษ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนริศรา  จังกินา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเจมิภัค  เหมลักษณ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปราณปรียา  พุฒลา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงตมิสา  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพิชามญช์  แก้วเหม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายรัฐชาติ  คำคูณเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสุภาวิตา  เชียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์รอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายรัชต์ระพี  อิ่มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายนภสกร  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายพรหมพิริยะ  ทองแท่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายมาภูมิ  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายจิตติพัฒน์  รักถึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายนฐนนท์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายจีรัชญ์  วัชรขจร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เม้ากำเนิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกุลธิดา  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงวรัญญา  นนท์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ้นแสน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงวรินยุพา  ทองดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐวุฒิ  หนานนะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายวริศ  พรมพิราม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายกฤษกร  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชาลิสา  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายปิยังกูร  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายพงศภัค  โตอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายปัณณธร  พุ่มชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายณัฐพงษ์  เม้าทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายอนันทิพย์  กระแบกหอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมนัสพร  ทองอุไร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฏฐกร  นุชรอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กชายทันตเทพ  คุ้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจิรัชยา  กระแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวาสินี  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองธรรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอาริยา  รอดสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายธีรวิชญ์  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายศุภณวิชญ์  เทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวริศรารัตน์  รอดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายประภัสร์  ปักษี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กชายทินภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกรัญตา  กินูญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วถม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วถม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงเจกิตาน์  ส้มซ่า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายอนุชิต  ชำนาญเสือ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงณภปภา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมาลอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงจันทร์นภา  รามวี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงลักขณา  บุญหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญปุย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงณิชกานต์  กุลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงณัฐธญาน์  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เงินทูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชามาวีร์  เนตรสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศิรินารี  ทัศนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณดนย์  เหลี่ยมไทย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกัญญพัชร  หมั่นบรรจง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศุทธินี  กลั่นเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุชญา  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐวดี  นุ่มพรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพรปวีณ์  อยู่คอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปุณญิศา  คลี่ใบ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวิชุญา  โพชะนี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายราชิต  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุกฤตา  พรหมสุข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายธีรเดช  แปลกจริง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจุฑามาศ  เมฆแจ้ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวรากร  นนท์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขพ่วง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงภัทนิยา  เศรษฐ์รดา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กชายภาณุพงศ์  ชามั่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกฤตยา  ศิลป์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสิรินิภา  พลาพล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศรัญญา  เมฆดำรงค์ศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีธัช  เลาบุญเสถียร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพรธีรา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธนกร  อยู่สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธันวา  สาทสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายภูวนาถ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิชญาภา  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงชญาดา  สวนใต้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศิริณัฐ  ศิรินวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสาริษา  ทาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงญาณสิริ  เดชะอังกูร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธีระภัทร  นิลทวี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปิยมน  ศรีแจ่มดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชนิดาภา  สิงห์แรง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชนกันต์  ขาวมะลิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกฤติมา  จันทธาราชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอัญชิษฐา  อุตบัววงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายหฤษฎ์  วิริยะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณิชาภัทร  เป็นพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายภัทรวิน  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายชิษณชา  ประเจิดสกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงนลินนิภา  สมมผกา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภูริต  ยวงใย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายพัสกร  สังข์ทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศตพร  เกิดที่สุด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชญาภา  เนตรบุตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณ้ฐณิชา  โพธิ์มล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงจิราพัชร  ลือเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์มล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายพัทธพล  หงษ์บินโบก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายทยา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพัชรพล  ศรีพล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวนศักดิ์  ภู่พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายวุฒิชัย  ชัยสุทธิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภาณุพัทร์  มีแพ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายชนธัญ  นวมบุตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายณฐภัทร  เชิดแสง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพิชชาพร  สุขจ่าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายนัทธพงษ์  นิ่มมณี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกนิษฐา  พุ่มชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ธาราดรุณีกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเพราพิลาส  ศศิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวริศรา  จังกินา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงแพรวา  คชสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงพิมพ์รภา  นาคปัจฉิมสกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสิตาภา  อินหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธันยพร  อุดมสุข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายธีรพร  เหมืองหม้อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณริญรัตน์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงดุษิตา  โกญจนรุจิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กชายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายรชตะ  ปั้นทิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณัฐนนท์  นมเนย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจุลจักร  คำโต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงรักษิณาพร  ยิ้มยวน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรกมล  รอดประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปรารมย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรหมพร  พรมเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชำนิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหล็กคม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงจารุศิริ  ถนอมทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงบัณฑิตา  เลิศแตง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปางบารมี  เขาค่าย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายวรานนท์  แก้วนัยจิตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปิยวัสส์  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองปอนด์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงศรัญญา  เหลืองพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กชายอภิสิทธิ์  สุ่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายพชรพล  ฉัตรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิมณิศา  ศรีฟ้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายกรวิชญ์  พิมพ์ตะคุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายสุทธิพร  ชัยวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงณัฐชา  ทองลาด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอภิญญา  โสคร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภูษณิศา  แมลงภู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายกันตภณ  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายศุภมิตร  ศศิศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายทิวไม้  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายธีรศักดิ์  สุ่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศิริรัตน์  คงรักษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงณฐมน  สนเจียม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปวริศา  เครือบคนโท โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงณฐพร  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงฉัตรรวี  รัศมี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงชิชญา  ไทยแสน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมณฑิตา  ยิ้มเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายธนพนธ์  ลำเจียก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายศักดา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายภิญโญ  อ่วมกรุด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายเชษฐพนธ์  ทัมทิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนกฤต  ชัพวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงโชติชนิต  มังคะลี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสิทธิกร  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกัญญาภัค  เม้ากำเหนิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงมณฑิรา  อยู่พุ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายนิติศาสตร์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศุภกิจ  ผิวขาว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนภัสรัชฎ์  เหล่าไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงวาณิชา  เสาร์แบน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงเกวลิน  ศิริโภคา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกนกพร  กลิ่นคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายอมรเทพ  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธนกร  จิตรท้วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธรภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวิชยา  โสภาธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายณชพล  เครือยิหวา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงสิมิลัน  นามาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐวีณ์กร  มาลา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงมัชฌิมา  บูเทร่า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพรพันกร  หริ่งกัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราราชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงสิรากร  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายรัชชภูมิ  สุทรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอนัญพร  วิโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสิริชัย  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงศศิประภา  อาษาดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงรัตนากร  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายนนทพัทธ์  ยุทธศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  บุญกริม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวัฒนพงศ์  พรหมพิราม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกฤตย์ธนพล  อ่างหิรัญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายฤทธิศักดิ์  สายฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายธนภู  สุขอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณิชชา  จอมสังข์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายณัฐพล  สันหมอยา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศศิธร  อาษาดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงวิมวรรณ  บุญภู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกานต์พิชชา  คำพวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจิรายุส  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอธิวิชญ์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงญาณพัทธิ์  ทรงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกษิดิศ  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายศุรวีร์  สอนคำหาร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายสุธนัย  ชุมภูปัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณวิปรีญา  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชวิศา  พานสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงปาลิตา  ทอดเสียง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงสาฑิฎา  เค้าอ้น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายอนุชิต  สุภาพ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายกิตติพล  พวงขจร โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงกฤษมาพร  อนงค์นาท โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายสรศักดิ์  เอี่ยมมาก โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงชาลิสา  สงสัย โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงศศิวิมล  เพียรทอง โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายทรัพย์สิทธิ์  เพียรทอง โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอมลวรรณ  น้อยนวล โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายเกษมศักดิ์  สุขอิ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 คณิตประถม
343 เด็กชายพสุเทพ  หัตถีนาโค โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 คณิตประถม
344 เด็กชายคุณากร  โคเรื่อง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กชายกรินทร์  จิตอนุกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กหญิงวิณิชยา  เยนา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุนิสา  พรมโท้ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงวรรณวิษา  อ่ำอุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กชายศุภวิชญ์  กาวิละบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์แสงนาวี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงชญานิน  พุ่มห้วยรอบ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงอริสา  ศรีใสคำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กชายจิราวุฒิ  บานแย้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กชายวิศรุต  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายคิรากร  ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงนงนภัส  ใจแปง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายนที  พูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงธิติมา  พึ่งพัก โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงญาณิศา  นันธิใจ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายธนภัทร  สายบัวต่อ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายปรวรรษ  บุญตั้ง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงพรไพลิน  เกิดป้อม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา  อรชร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัชชา  นาคทับทิม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงชมพูนุช  ใจแปง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอภิชญา  สินยอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงศุจีภรณ์  โทพันธ์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กหญิงปิยธิดา  หมื่นรัก โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กหญิงสุนิสา  อินตา โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงวรนุช  ชุมชิต โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กหญิงวิภาพร  ใจกล้า โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กชายศิระมงคล  ไชยนอก โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทร โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กชายณัฐพล  โหม่งพุฒ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงปองขวัญ  หาวิชา โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงภันทิลา  ลาดนอก โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณิชากร  อินทิพย์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวิลาสินี  สิงหาญ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงนิรมล  พุฒนาค โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หินคำ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกานดา  ขุมเพ็ชร โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงยุวดี  ถาวุฒิ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงกนกพร  นันทะสิงห์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอภิชญา  แก้ววันนา โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศิริวิภา  โพธิราช โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฐธิชา  นวนบ้านด่าน โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายสรวิชญ์  จันทรภิรมย์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงสุภาพร  นิ่มมั่ง โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงนลิสา  นันทิใจ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจุฑารัตน์  โหม่งพุฒ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปาริชาติ  สุริยันต์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงพัชรินทร์  วงสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันเดช โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายเทวา  บังแสง โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายนพิชชา  หมื่นเข็ม โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชีวาจร โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พาสมัย โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงสุพิชญา  หมื่นอาจ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วเมืองกลาง โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงรจนา  ทับเพชร โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายวีรภัทร  สุริยะคำวงค์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสิงหา  เพ็ชรเสนา โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำนนท์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวิภาวี  บุตมะ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงธนพร  ละออง โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงอัญชลี  สร้อยสมพงษ์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอรอุมา  เนาว์แสง โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวรรณษา  กันทา โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุตมะ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายวีรชน  จิตรจัง โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงสุภัค  วันทมาตร์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนภูมิ  ชื่นแจ้ง โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายสุทธิภัทร  คงไพศาล โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปิยะนุช  ทะกอง โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอมาวสุ  วิลาวัลย์ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายศิวกร  ปานชัย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายกฤตานนท์  มากรื่น โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายบุศย์  สิงห์คราม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายธนบดี  เสตะสวัสดิพงษ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงธนพร  พรมนิล โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุวรรณา โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วหิน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงบัวบูชา  วุฒิสารเจริญ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายธนารัตน์  หนูพุ่ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายธิษณะ  ผกาวิสุทธิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงศศิภา  ศริวัลลภ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กชายสกลวรรธน์  เรืองวิริยานนท์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงประภาวรินทร์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงปานระพี  สีปานเงิน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงชาลิสา  เรืองสว่าง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงกัญญวรา  ชายกลั่น โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงจินต์จุฬา  ลพคำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงพิชญาภา  แสงจันทร์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กชายพีระพัฒน์  พาณิชโชติกุล โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายณัฐดนัย  มันพร้าว โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายธีรภัทร  ตามาตา โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กหญิงรติมา  ดวงหาคลัง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายรพีพัชร์  ไล้ทองคำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กชายนนท์ปวิธ  สินสมุทร์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายทักษะ  ทิน้อย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายชัยเดช  เอี่ยมหุ่น โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายกิตตินันท์  จันทร์ศรี โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายณภัทร  มะลิกุล โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายธนพล  พุกแก้ว โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายนพรรษ  แก้วน้ำอ่าง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายณัฐพงศ์  จาดไทย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายจักรพันธ์  ทรดิษ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายติณณภัทร  สินเทศ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายฐากูร  มีประเสริฐ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายปริพรรห์  ดีสาร โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงปณิธาน  ลิ้มสกุล โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายปพนวิช  ศรีพัฒน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายเพชราวุธ  เมาจา โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายสิรวิชญ์  สุจริตอาสนชีวิน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายวุฒิกร  วุฒิศิริศาสตร์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายอภิวิชญ์  เนียมหอม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงเมย์ยานี  เจิมเจริญสุข โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงศรุตา  แซ่ตั้ง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงรัตน์ทิพย์  ศุภวิชญ์ชคกุล โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บ้านกล้วย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงจิตตานันท์  เสือภู่ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงชญาดา  แจ่มทุ่ง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงลักษณพร  พ่วงน่วม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงธันยชนก  ศรีมาลัย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงโยษิตา  โฉมพุ่ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงจันทกานต์  พรมเทียน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายเอกริน  เส็งสิน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงพริมลดา  บุญศรี โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายอชิตพล  สุวรรณคูหา โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายปภังกร  ชุมศรี โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
480 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
481 เด็กชายฐปนพัทธ์  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงวาลี  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงธนัชพร  วงค์ชารี โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กหญิงธัญชนก  ทองสงค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงณีรนุช  เชยวัดเกาะ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงนวพรรษนันท์  อินทร์เรือง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายจิรเมธ  อุบลเจริญ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีประทักษ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงอทิตา  ศิริวานิชยะกุลณ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายวชิระ  ชูสุวรรณ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงสุธาสินี  เอี่ยมละมัย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสิตานัน  ศรีโสภณ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสุธานี  เรืองเที่ยง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกุลณัฐ  นาคสวน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพาฝัน  บัณฑิตย์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายพีรณัฐ  อินทร์หอม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กชายฐิติพงษ์  ธิใจ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนันธิยา  เพ็งยิ้ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงโสภิตนภา  ฉุยฉาย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงภัทรจิรา  จันน้อย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงอัยลดา  สุดาบุตร โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนนทพัทธ์  น้อยคำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธนาภร  นาคทรัพย์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกวินธิดา  ผาดเรือง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงสโรลอง  ทับจาก โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงณัฐณิชา  อรัญศักดิ์ชัย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กชายอภิวิชญ์  อโนทัย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายรัฐฐะ  ทองสลับ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายปฤณวัฒน์  ตุงคะสิริ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงอรปรียา  นวัชวงศ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงวิธิตา  ชัยวงค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายภูวนาถ  แก้วทุ่ง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายเทวราช  วงศ์แก้ว โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายวิศรุธ  นุ่มพรม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนวลฉวี  ดวงวิลัย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศริยา  จันทร์หอมประดิษฐ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงสิริวรรณ  ช่วยบำรุง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายธนภัทร  วงศ์หาญ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงอทิติยารัตน์  ดิษสงค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายณัฐพงษ์  แดงโชน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงรุ่งระวี  แมลงภู่ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงณัฐสุดา  โฉมอ่อน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายอมรเทพ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงปิยนัน  ชมภูวิเศษ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงโชติกา  ทรัพย์สังข์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศิริวัลลภ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พลแก่น โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายนันทวัฒน์  หมื่นมะโน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงนารา  ยุบล โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจิดาภา  บัวนุ่ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงอรอุมา  ศิริสิทธิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงอรนิช  ด้วงลอย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายสิทธิกร  ลือเดช โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายชาคริต  กอเดช โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอภิชญา  รอดทิม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงรัชชประภา  ศักดิ์เพชร โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝั้นมงคล โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เทศ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  เกรแฮม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนภัสสร  คงน้อย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงจีรนันท์  ตันฑวิรุฬห์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กชายไพรัตน์  ธนาโชติพันธุ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกนกพร  รัดบ้านด่าน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันเหม็น โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงพัชรพฤกษ์  พิณดนตรี โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสิริกร  สมสาย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวิชชลดา  นาคทรานันท์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปัตฐมาภรณ์  ฟื้นตน โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสุพัตรา  จิ๋วทา โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิ๋วปัญญา โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีผาย โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัชชา  เดชชุษณะนาถ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กชายบุญรักษา  วุฒิสารเจริญ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนิพาพร  โพธิ์สวรรค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนันท์นพิน  ไชยเนตร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายปุณณกฤต  สุขมา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายธนภัทร  ทยานรัมย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายธเนศวร  ยิ้มช้าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กชายณัฐภัทร  นิรชล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กชายกลพันธนนท์  เจริญวุฒิ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กชายอรรถวุฒิ  เพชรรัตน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงรักษิตา  สุ่มเกตุ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงสุทธิมนต์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
568 เด็กชายกันตินันท์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงธัญพร  มั่งจิ๋ว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
570 เด็กชายภากร  กุหลาบแก้ว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
571 เด็กชายณัฐภูมิ  เพ็ชรไทย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กชายจิรภัทร  กิ่งก้าน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กชายสรภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายศตายุ  ทัศนา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงรุจิรา  บุญเรือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงธนพร  เทียนดำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงคณาภรณ์  ภูทรัพย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงนภัสสร  เขียวแก้ว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กชายณฐพล  พลอยทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงรุ่งรดา  ทานะมัย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์รอด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
582 เด็กชายณฐพัชร  พจน์นาถ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
583 เด็กชายเลิศภพ  ไทยรี่ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
584 เด็กชายอธิป  ช่างเกวียน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กชายอรัญ  ตูมหอม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงบุญญาพร  สินสะอาด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงปารวี  บ่ายคล้อย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงปภาดา  หิมวัลย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงวีรดา  ปัญติ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนันท์นภัส  ภู่เจริญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุรภา  กล่ำบุตร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนันทิชา  อินชาญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกมลชนก  หลำทุ่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงสลัลพร  แสงกระจุย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายศรัณยพงศ์  วาดเอื้อยวงค์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกิตติพัฒน์  จันโท โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิพโหมด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปณิชา  วิศิษฎ์สุนทร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชนัญชิดา  น้อยทิม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงภคญาณ์  เกตุทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายวิทวัส  ทองลาด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วพันธุ์อ่ำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงวิลาวัณย์  นงค์โภชน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจ๊กอยู่ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงกวินนาฏ  สุขเจริญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คงกำเหนิด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงภักตรา  สรมณาพงศ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงรสิตา  บุญทวี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายวัชรพล  โตพ่วง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายศุภกร  สร้อยทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายชนาธิป  สังข์ทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวรวิศิษฎ์  วรรณโส โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายชาญณรงค์  เงินนา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายทวีศักดิ์  เอี่ยมมาก โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงสุภคินี  จิตรวิเศษ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงพรรณทวรรณ  โกศิริ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงจุฑามาศ  รัศมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงทิพธัญญา  ทัศนา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธนกฤต  พาต่อ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงกรกริน  พลอยเลิศ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธัญชนก  ก้อนเกตุ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงศตพร  เพิ่มพูล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนวมลล์  นวลใย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงสิริภร  กิตติธงโสภณ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงอภิญญา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงบุญญรัฐ  หอมหวาน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงวรนุช  วันเพ็ญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกนกพร  คำวัฒนา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงสุรภา  จิตรสว่าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภาณุพงศ์  จินดาสนิทกุล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายธรรมเทพ  กลิ่นทุ่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายพีรกิติ  สอนเมือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงกรกนก  เทศกุลณี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงคณิตา  เพียรทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพรชิตา  บุญภู่ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงเขมจิรา  พิมผาสุข โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงธนิษฐา  วารินทร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงกวิสรา  ตันเจริญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปิยภัสส์  พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิชชาภา  บ้านกล้วย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงเนตรทราย  เนียมหอม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายชวลิต  ทับนาค โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายสิรวิชญ์  เกษรบัว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายพิทนัณ  อบเชย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงยศฉิมาสิริ  ธรรมชาติ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายตะวัน  หล้าปินตา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงจิราภา  เมฆพัฒน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกณิฐสิรี  ชัยบุญธรรม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงรวิภา  อินชาญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพัชราภา  เพ็งทัพ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายจิรัสม์  มะโนทน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายวุฒิภัทร  กลัดสำเนียง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงอัจฉรารักษ์  คำชมภู โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงจารุวรรณ  ยิ้มยวน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงภัททสิรินทร์  พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายฉัตรดนัย  โพธิ์มี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอนพัทธ์  ด่านจิระมนตรี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนวินท์  โชติแก้ว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกวิสรา  คงจูด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายก้องภพ  คชาธาร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายอนุภัทร  ฟักบาง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายกัณฑ์เอนก  ภักดีบริบาล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายภาโณตม์  มาลาพานิช โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายชวภณ  สุขวัฒน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอรปวีณ  ลักษณะลาวัลย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายนิธิวัฒน์  อ้นเล่ห์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอริสรา  เขียวริด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายน่านนที  ห้อยมาลา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธนภร  ศรีฟ้า โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายกฤตธนกร  ธนวงษ์อมร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายศิวกร  หาญกำธร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายสรนันท์  แซ่ล่อ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายไชยวัฒน์  สุวัฒน์เมฆินทร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายกตัณณ์  พรหมมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสุภารัตน์  สุวันนะสาน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงธัญวรัตน์  คงนา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายคณัสกร  อยู่นาค โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายฐิติณัฏฐ์  ปัญจุมพล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปภาวรินท์  แสนเปา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิมพ์กุลชา  ภูมิจิรพัฒน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงอรณ์ปวีณา  ภูมิจิรพัฒน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายรัชชานนท์  กันอ่วม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงณัฐณิชา  เม่นเผือก โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพัสกร  พูลโพธิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายสมศักดิ์  หาญกิจ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายวีริศ  ขาวทุ่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายณภัทร  ศรีม่วง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายชนาธิป  ปานเกตุ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสิริยากรณ์  ชูวงษ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กชายรัชชภูมิ  เปี่ยมศรี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เอี่ยมหน่อ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายชัยพัทธ์  ทับโทน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายดนัย  หล่อประดิษฐ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงอริสร  กรสินธิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงศรี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายสหัสนัย  กล่อมพิรุณ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กชายกันตพัฒน์  ลิมานนท์ดำรงค์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กชายพงศธร  หนูสอน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายอชิรวัตร  อินอุตมา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายเตชภณ  เงินยวง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม