รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชญานันท์  แก้วแสงอ่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนันทธิชา  แขวงสุ่น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงเขมิสรา  ปรีชา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงจิดาภา  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปัญญดา  คงเขียว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวันสิริ  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพรปวีณ์  สมเนตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุชานุช  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุวีรยา  เข็มวรรณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพณัสพร  ทับนิยม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภคนันท์  จรเกตุ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชนิสรา  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงฉัทพิชญา  เฉลยวาเรศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนัชญา  ทุมอะริยะ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงณัฐนรี  สนเทศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงวาวี  อิ่มสำราญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  มีศิริภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงศุภิสรา  เสือม่วง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนวพร  บุญทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรรณพร  ก้อนแข็ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวันดี  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงณัฐพร  แก่นพรหมมา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงเพชรภิชา  เหมือนเพชร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายสิทธิกร  คุ้มวิญญาณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิบูลย์ศักดิ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรมณวรรณ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายข้าวต้น  พืชสุวรรณสกุล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณิชากร  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายธาวิน  ยอดระยับ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายวีรภัทร  สาระสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเอมิกา  คุณแสนใส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายพชร  เทียมเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรรณรส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงณัฏชนน  รอดโฉม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงสุชาวดี  กลัดสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงธนพร  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชวณัฐ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกฤต  บวรธิติพล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงณัชชา  สมวัธน์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกุลธิดา  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายเอกอริญชย์  ประสงค์รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายปราณนที  สีนุชาติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายอธิกฤต  บุญอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงวรรณภัทร  ปั้นขอม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายรวินทร์  เนียมโสต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์งาม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกันยรัตน์  รุ่งสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวรกมล  ภูพงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายฐิตินันท์  ขุนสนิท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายจีรภัทร  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกฤติพร  ลิขิต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายภัทรภาคย์  พงษ์ยิ้ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชญาดา  ฟักโต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอรนุช  กาญจนโกมุท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงปิยวรรณ  พูลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงลลิดา  ภู่ทับทิม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชญานิศ  ไผ่ชู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงศิระกาญจน์  โสภิณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเมธาพร  คงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจิดาภา  พุทธสอน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงณัฐกานต์  เสือเมือง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงศุภัชญา  คลังสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ่อนแป้น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศิริจันทร์โท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงธัตวรรณ  แย้มบู่ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายทนาย  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายวริษฐ์  เจริญถิรวิสิฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิตรวรรณา  สุกบางพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณิชา  บุญอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายณัฐกานต์  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายสุกฤษฎ์  วรรณกูล โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายฐานิต  พนเจริญสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายกิตติคม  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงปรียานุช  นพวงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤษฎา  ทองคำอ้น โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายภูสิ  สุคนธพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัชชา  หนุมาร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศศิพิมพ์  พิศรูป โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายกฤติน  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายศุภกฤต  ฟักโสภา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกรวิก  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายปรวัฒน์  ถินสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายนพรุจ  รัตนศิริ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายสรวิชญ์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเขมิกา  อาจะสมิต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงรวิสรา  สังสอาด โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศศิชา  เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงชญานดา  ภัทรพสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงธัชพรรณ  ฉาบแก้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายจิรนนท์  เสนานุวัตร โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเกณิกา  เย็นจิต โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภาคภูมิ  นิ่มสุวรรณ์ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธนาวดี  เกิดกำธร โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภัทรพรรณ  บัวสรวง โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายธนาธิป  ศรีนาค โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกนกอร  นวลคำ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำโม โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสิตางค์  สีตะระโส โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงกมลวรรณ  ญาณอรรถ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอทิตา  คารงาม โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงศริสา  ร่มลำดวน โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายกานต์นิธิ  วัชรอาภาไพบูลย์ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐนรี  สืบชาติ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอโนมา  วัชรอาภาไพบูลย์ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอารียา  บุญเพ็ง โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกมลทิพย์  พ้นภัยพาล โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงภคพร  ทัศนสุวรรณ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม